Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)"

Transkript

1 Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g øknmi. 2. Gi praktiske rammer fr gjennmføring av planprgramfasen. Planfasen avklares i planprgrammet. Oppsummering Prsjektansvarlig g prsjekteier: Buskerud fylkeskmmune Samarbeidsparter: Kmmuner, kmmunereginene, statlige etater (Jernbaneverk, Vegvesen g Fylkesmannen) g relevante rganisasjner Start: Vår 2014 Ferdigstillelse: Årsskiftet 2015/2016 Hensikt: Oppfylle vedtatt Reginal planstrategi der det er bestemt at reginal areal- g transprtstrategi fr Buskerud skal utarbeides. Prsjektledelse: Buskerud fylkeskmmune, i tett samarbeid mellm Samferdselsavdelingen g Utviklingsavdelingen Styringsgruppe: freløpig ikke avklart Referansegruppe: freløpig ikke avklart Budsjett Budsjett : kr Eventuelle ytterligere behv fr 2015 avklares i planprgramfasen. Prsjektbeskrivelse sist revidert: 27. mars 2014 Bakgrunn Med bakgrunn i Reginal planstrategi fr Buskerud (vedtatt av fylkestinget 6. desember 2012) skal det utarbeides en reginal areal- g transprtstrategi (ATS) fr Buskerud. Frmålet er i planstrategien innledningsvis beskrevet slik: Arealbruk g transprtbehv er uløselig knyttet sammen. Fr å bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling av Buskerud er det behv fr å se dette i sammenheng på reginalt nivå. Mange av regjeringens frventninger til fylkeskmmunen (jfr. kapitel 4) kan imøtekmmes gjennm et slikt strategisk planarbeid. Se beskrivelse i vedlegg 1 bak fr hele mtalen. Det er med bakgrunn i Kmmunal- g mderniseringsdepartementets gdkjenningsbrev (datert ) besluttet at dette skal være en reginal areal- g transprtplan (ATP). Dette medfører ikke endret innhld. Side 1 av 7

2 Målsetting Målsettingen fr arbeidet er å kmme fram til prinsipper fr gd g samrdnet areal- g transprtplitikk fr Buskerud, - prinsipper sm ulike samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utvikling av fylket. Prinsippene skal utarbeides gjennm bred dialg med sikte på eierskap i kmmunene g hs statlige aktører g andre invlverte. Et viktig siktemål er å gi frutsigbare rammer i videre lkal g reginal areal- g transprtplanlegging, samt et grunnlag fr dialg m knkrete løsninger ved eventuelle knflikter. Resultat g effekt Nen viktige resultater vil være: Organisering Retningsgivende prinsipper sm grunnlag fr lkalisering av ulike funksjner i videre kmmuneplanlegging. Et viktig siktemål vil være å stimulere til bærekraftig g klimavennlig arealbruk. Oppdatert senterstrukturplan med prinsipper fr gd stedsutvikling, eventuelt prinsipper fr videre knkretisering i egen ppfølgende prsess Avklare behv fr videre reginal planlegging innenfr areal g transprt ("hull" g revisjner). Om mulig løse det innenfr denne strategien. En mfrent priritering av særlig viktige innsatsmråder g tiltak fr å møte Buskerudsamfunnets fremtidige areal- g transprtbehv. Dette vil gi Et grunnlag fr plitiske pririteringer i samferdselssaker Grunnlag fr høringsuttalelser til kmmuneplaner Et felles grunnlag fr innspill til i nasjnal transprtplan g andre viktige nasjnale føringer innen areal g transprt. Styringsgruppe Arbeidet skal ledes av en styringsgruppe på administrativt ledernivå: Gr Ryghseter Slberg, samferdselssjef., Buskerud fylkeskmmune (leder) Kjersti Bærug Hulbak, utviklingssjef, Buskerud fylkeskmmune Fylkesmannen i Buskerud (en representant) Jernbaneverket (en representant) Statens Vegvesen (en representant) 6 kmmunerepresentanter (en fra hver kmmuneregin) Prsjektledelse Utviklingsavdelingen har prsjektlederansvar, g med det ansvar fr løpende prsess, framdrift g sekretariat. Prsjektleder skal arbeide tett med et internt prsjektteam med t persner fra hver av de t avdelingene. Faggruppe En faglig prsjektgruppe skal følge planarbeidet tett. Det frventes at faggruppa deltar i drøftingsmøter g bidrar med sin fagkmpetanse. Det kan gså være aktuelt å be medlemmer i prsjektgruppa å bidra med faglige ntater. Alle instanser i styringsgruppa frventes å stille med minst et medlem til faggruppa. Fylkeskmmunen vil invlvere sine aktuelle fagpersner i denne gruppa. Referansefrum Det etableres et referansefrum fr dialg g drøfting med eksterne aktører. Side 2 av 7

3 Plitisk behandling Hvedutvalg fr samferdsel g Hvedutvalg fr reginalutvikling g kultur infrmeres g invlveres underveis. Fylkesutvalget vedtar høringer g sluttbehandler planprgram. Areal- g transprtplanen sluttbehandles av fylkestinget. Ekstern knsulentbistand Behvet fr knsulentbistand til faglige utredninger g prsessledelse vurderes frtløpende. Organisasjnsmdell Gjennmføring Arbeidet med Reginal areal- g transprtplan gjennmføres i tre faser: Fase Tid Hensikt g innhld Invlverte Planprgram Prsjektbeskrivelse februarmars 2014 aprilnvember 2014 Gi krtfattede rammer fr prsjektet. Avklare styringsgruppas sammensetning. Skissere gjennmføring av planprgramfasen (se mer nedenfr) Avklare faglige mål, avgrense temaer g ambisjner, definere kunnskapsbehv g behv fr tilleggsutredninger, gi rammer fr praktisk gjennmføring av prsessen, avklare behv fr ekstern Prsjektledelsen i dialg med fylkeskmmunens ledergruppe. Grunnlag fr å invitere eksterne styringsgruppemedlemmer. Prsjektledelsen i dialg med faggruppa, styringsgruppa, ekstern medvirkningsprsess g plitisk dialg. Side 3 av 7

4 knsulentbistand. Avklare mediepplegg. Mer m gjennmføring nedenfr. Sikre link til andre reginale planer (vedtatte g i arbeid) 3. Areal- g transprtplan nvember 2014 våren 2016 Knsulentutredninger g dialgmøter. Utfrme frslag til plan Vedtak m høring, høring g sluttvedtak Samme aktører sm i planprgramfasen. Referansegruppa vil få en mer sentral rlle her. Gjennmføring g prsess avklares i planprgrammet Det pågår flere reginal planprsesser i regi av fylkeskmmunen, - alle sm ppfølging av Reginal planstrategi. Så langt mulig g hensiktsmessig vil disse prsessene bli samrdnet. Møtehyppighet i planprgramfasen er skissert i avsnitt nedenfr. Planprgrammet vil skissere milepæler g møtebehv i selve planfasen. Gjennmføring av planprgramfasen Målet med planprgrammet er å beskrive mfang g innhld i ATP Buskerud nærmere, avklare utredningsbehv, samt knkretisere hvrdan planprsessen rent praktisk skal gjennmføres. Når planprgrammet er vedtatt, skal alle invlverte ha en tilnærmet lik ppfatning av innhld i g ambisjner fr reginal areal- g transprtplan. Det løpet sm skisseres i planprgrammet skal i all hvedsak følges. Det legges pp til en åpen prsess fr å innhente frventinger hs ulike samfunnsaktører. Prsessen planlegges gjennmført i løpet av ca. et halvt år. Skisse til milepæler fr gjennmføring av planprgramfasen: Tidsplan: Aktivitet: Aktører: 9. g 10. april Infrmasjn m ppstart til fylkesplitikere HUS g HURK 29. april Første styringsgruppemøte Styringsgruppa 9. mai Oppstartsmøte - et bredt møte fr innspill til planprgrammet 23. mai Plitisk dialg HUS g HURK 16. juni Arbeidsmøte med drøfting av et første utkast til planprgram 2. juli Drøfte frslag g anbefale planprgram til plitisk behandling. Styringsgruppa, kmmuner, statlige etater, rganisasjner, plitikere Faggruppa Styringsgruppa 20. august Plitisk vedtak m høring (minst 6 uker) Fylkesutvalget September Åpne høringsmøter (antall g frm drøftes nærmere med styringsgruppa) Samme målgrupper sm ppstartsmøtet i mai 15. ktber Plitisk infrmasjn g dialg HUS g HURK Oktber Knkludere med anbefalt planprgram Styringsgruppa 19. nvember Plitisk sluttbehandling av planprgram Fylkesutvalget Side 4 av 7

5 Omfang/innhld av areal- g transprtplanen Planprgrammet skal beskrive mfang g innhld nærmere. Nedenfr skisseres likevel nen rammer g frventninger til areal- g transprtplanen (ATP) fr Buskerud: ATP skal bygge på, g sees i sammenheng med, andre relaterte planer g prsjekter i g utenfr fylkets grenser. De mest aktuelle er listet i vedlegg 2 bak. ATP skal ppsummere de mest aktuelle planene mht. målsettinger, strategier g tiltak fr gi en samlet status. ppsummere gjeldende g relevante nasjnale g kmmunale føringer ATP skal knytte ulike areal- g transprtplaner/prsjekter sammen, g gså se sammenhengen til andre planer g strategier. ATP skal ikke erstatte eksisterende plan - g strategiarbeid eller arenaer sm allerede finnes, men benytte dette sm grunnlag- eventuelt sm innspill til senere prsesser innenfr etablert planstruktur. ATP skal med et reginalt perspektiv trekke pp føringer fr framtidsrettede g bærekraftige løsninger innen areal g transprt. Dette skal mest være prinsipper g i mindre grad kart. ATP vil munne ut i Prinsipper med en reginal g enhetlig areal- g transprtplitikk Anbefalinger m videre utredning/planlegging på enkelte felt Pririterte innsatsmråder Risik Planprgrammet må ha tydelige avklaringer på innhld g ambisjnsnivå. Uten dette vil det lett bli ulike frventninger g mtsetninger i prsessen g i arbeidet med selve strategien. Viktig å hlde strategien på et strategisk g verrdnet strategisk nivå, med fkus på sammenhenger. Alternativt vil både tidsplan g øknmi sprekke. En risik at det verrdnede grepet ikke er like interessant fr aktører sm er pptatt av lkale g detaljerte prblemstillinger. Kan risikere at eksterne aktører kan synes dette arbeidet blir fr lite knkret g fr lite avklarende, g dermed uinteressant. En risik at framdrift svekkes frdi andre ppgaver pririteres fran. Kmmunikasjn mm. Se pkt. m gjennmføring. Ressurser Prsjektledelse: Ca. et årsverk Prsjektgruppe g intern medvirkning: Ca. ¼ årsverk ttalt. Ekstern ressursbruk: Det frventes egeninnsats fra medvirkende parter. Budsjetterte prsjektmidler: Ytterligere behv må evt. inn i fylkeskmmunens budsjett fr Framdrift Se pkt. m gjennmføring. Oppfølging Areal- g transprtplanen skal innehlde en handlingsplan med ppfølgende tiltak. Dette må bl.a. kanaliseres videre inn i fylkeskmmunens Handlingsprgram der ansvar g øknmi framgår. Side 5 av 7

6 Vedlegg 1 Reginal planstrategi fr Buskerud m reginal areal- g transprtstrategi fr Buskerud, s : Frmål: Arealbruk g transprtbehv er uløselig knyttet sammen. Fr å bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling av Buskerud er det behv fr å se dette i sammenheng på reginalt nivå. Mange av regjeringens frventninger til fylkeskmmunen (jfr. kapitel 4) kan imøtekmmes gjennm et slikt strategisk planarbeid. En reginal areal- g transprtstrategi skal være verrdnet g grvmasket. Den skal trekke pp prinsipper g strategiske valg, ikke arealsner på plankart. Den skal ikke erstatte kmmunenes arealplanlegging. Men fr å få et resultat til beste fr hele fylket, vil tett dialg med alle kmmuner, ulike reginale myndigheter g andre samfunnsaktører stå sentralt. Mye reginal planlegging freligger innenfr dette feltet (bl.a. areal- g transprtplan fr Buskerudbyen, fylkesvegstrategi, kllektivtransprtplan g reginale fjellplaner). En reginal areal- g transprtstrategi vil ikke erstatte disse arbeidene, men den vil knytte areal- g transprtutvikling tettere sammen i hele fylket. Revisjn av senterstrukturplanen, vedtatt i 2003, frutsettes å skje i reginal areal- g transprtstrategi. Reginal vurdering av jrdvernspørsmål er eksempel på et annet viktig spørsmål sm vil inngå sm en naturlig del av arbeidet. Strategier fr framtidig gdstransprt bør vurderes med sikte på å flytte en større del av gdstransprten fra veg til bane g sjø. Dette bør ses i sammenheng med utviklingen på mrådet både i Osl-mrådet g i Vestfld g Telemark. Langs viktige ferdselsårer fr kllektivtrafikk vil fylkeskmmunen innenfr sine handlingsrammer stimulere de enkelte kmmuner til rasjnell planlegging g etablering av trafikknutepunkter. Hensikten er at kmmunene knytter disse pp til aktuelle bligmråder, g gjør vergang fra privatbil til kllektivtrafikk mest mulig tilgjengelig. Følgende hvedprblemstillinger vil stå sentralt: Langsiktige prinsipper fr utbygging av næring, bliger g fritidsbebyggelse med sikte på å møte veksten på en gd måte. Senterstruktur lkalisering av handel g tunge institusjner. Vil erstatte fylkesdelplan fr handel, service g senterstruktur Prinsipper fr utvikling av samferdsel der arealbruk g transprtbehv vurderes i sammenheng. Prinsipper fr stedsutvikling Gdstransprt Hensynsmråder sm må avveies mt utbyggingsretninger er kulturvern, friluftsliv, natur g landskap, jrdvern, strandsne, høyfjell g faremråder (skred, ras) mm. I areal- g transprtstrategien skal det være fkus på hele Buskerud. Fr å bidra til en balansert utvikling, kan det være nødvendig med særlig fkus på vekstmrådene utenfr Buskerudbyen. Det bør gså vurderes m Buskerudbyens strategiske prinsipper kan g bør legges til grunn i andre deler av fylket. En areal- g transprtstrategi vil medvirke til frutsigbarhet, mulighet til å se utviklingen ver kmmunegrensene, avklaringer i tett dialg med kmmunene g andre viktige samfunnsaktører, klimavennlig utbyggingsmønster g attraktive g gde steder sm bidrar til høy livskvalitet. Medvirkende: Fylkeskmmunen i tett dialg med kmmunene, fylkesmannen, andre statlige aktører g rganisasjner. Organisering: Planprsjekt med ledelse i fylkeskmmunens utviklingsavdeling. Styringsgruppe med representanter fra kmmuner, stat, rganisasjner g fylkeskmmunen. Tidsplan: Oppstart annet halvår 2013, fullføres i løpet av Side 6 av 7

7 Vedlegg 2. Relaterte planer g prsjekter ATP Buskerud sees må sees i sammenheng med blant annet følgende: Overrdnet visjn fr Buskerud (se RPS s. 6) Reginale planer sm pågår sm ppfølging av RPS : Reginal plan fr kunnskapssamfunnet (under ppstart) Reginal plan fr næringsutvikling g verdiskaping (i gang) Reginal plan fr kulturminnevern Andre reginale planer g strategier i Buskerud knyttet til areal- g/eller transprt. Særlig sentralt står Transprt: Fylkesvegstrategi Kllektivtransprtplan utvikling mt 2030 Areal- g transprtplan fr Buskerudbyen Areal- g transprtstrategi fr Ringerike under ppstart Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen under ppstarting Areal: Fylkesdelplan fr handel, service g senterstruktur i Buskerud (vedtatt i 2003) Reginal plan fr Hardangervidda Reginal plan fr Nrdfjella (ikke vedtatt) Reginale vannfrvaltningsplaner fr vannreginen Vest-Viken Glmma Rullering pågår Areal- g transprt: Areal- g transprtplan fr Buskerudbyen Areal- g transprtstrategi fr Ringerike under ppstart Andre aktørers planer g strategier Areal- g transprtplan fr Osl/Akershus (pågår) Intermdal plan fr gdstransprt i Telemark g Vestfld (pågår) Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen (under ppstarting) Buskerud-kmmunenes arealplaner Side 7 av 7

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer