HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014"

Transkript

1 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev

2 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr utarbeidet denne HMS- permen Oljevern hvr målet er å infrmere alle våre samarbeidspartnere m våre felles krav g retningslinjer til helse, miljø g sikkerhet ved ljevernaksjner. Vi ønsker med dette å bidra til en felles frståelse enten du jbber i privat eller ffentlig virksmhet. HMS- permen er bygget pp av flere deler sm kan brukes frskjellig alt etter hvr du befinner deg i aksjnsrganisasjnen, enten du er leder i aksjnsledelsen eller innsatspersnell i strandsnen. Vi frventer at du leser gjennm permen g bruker den aktivt både før, under g etter en ljevernaksjn. Helse, miljø g sikkerhetsarbeid er en systematisk arbeidsmetde i en kntinuerlig prsess. HMS- permen vil derfr måtte ppdateres med jevne mellmrm, slik at den kan fungere nyttig g hensiktsmessig. Dersm du har frslag til endringer, eller savner ne så hører vi gjerne fra deg. Send innspill til g/eller Med vennlig hilsen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør Jhan Marius Ly Beredskapsdirektør 1

3 DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 1. Frmål g bruksmråde HMS i ljevernaksjner Målgruppe Revisjn Sentrale lver g frskrifter Sentrale lver Sentrale frskrifter Andre relevante frskrifter Overrdnet ansvar g ORGANISERING Nrsk beredskap mt akutt frurensing Privat beredskap Kmmunal beredskap Statlig beredskap Enhetlig ledelsessystem (ELS) Krav til HMS Generelle krav Krav til ledelsespersnell Krav til ivaretakelse av persnell Krav til risikvurderinger Krav til fremskutt dept Krav til innsatsmråde / Arbeidspsisjn Krav til rapprtering Krav til samband g kmmunikasjn Begrep g frkrtelser Definisjn av begreper Frkrtelser NØDNUMMER 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 2

4 1. FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE HMS- permen er delt inn i flere deler g er rettet mt persnell sm deltar i en ljevernaksjn/øvelse. Permen innehlder krav, retningslinjer g hjelpeverktøy i frbindelse med helse, miljø g sikkerhetsarbeidet i en ljevernaksjn eller - øvelse (i dette dkumentet mtalt sm aksjn). Den bygger på erfaringer sm NOFO, Kystverket g Bergen IUA har fått i frbindelse med ljevernaksjner. 1.1 HMS i ljevernaksjner HMS skal inngå sm en sentral del av alt ljevernarbeid. En ljevernaksjn er et tiltak fr å begrense miljøskader sm følge av et ljeutslipp. Det er et grunnleggende prinsipp fr aksjnsledelsen at tiltakene sm iverksettes i frbindelse med ljevernøvelser g - aksjner ikke medfører skade på liv g helse. Hvedmålene med HMS- arbeid under ljevernaksjner g øvelser er, i priritert rekkefølge: Menneskers liv g helse skal ikke skades Naturmiljøet skal ikke skades ytterligere sm følge av pprydningsaksjnen Utstyr g materiell skal ikke skades De primære virkemidlene fr å ppnå disse HMS- målene er: Riktige priritering mellm ljevernppgaver g risikfrebyggende tiltak Systematiske arbeidsmetder gde arbeidsrutiner Etterlevelse av HMS krav Åpen dialg mellm alt invlvert persnell Gjennmføre løpende risikvurderinger Utvise mtanke fr hverandre Dette krever at aksjnsledelsen etablerer nødvendige retningslinjer sm plasserer ansvar g sikrer effektiv ppfølging g kntrll med risikfrhld på arbeidsplassen, herunder: Sørger fr gd infrmasjn g pplæring til invlvert persnell Identifiserer, vurderer g reduserer risikfrhld knyttet til aktivitet under aksjnen Etablerer et levende rapprteringssystem Kntrllerer g følger pp HMS i alle faser av aksjnen Følge pp at alle har nødvendige kunnskaper g ferdigheter til å utføre sine ppgaver HMS- permen er utarbeidet fr å ppnå: en felles frståelse g praksis på HMS mellm de statlige, kmmunale g private ljevernrganisasjnene økt kunnskap m helse- g arbeidsmiljø, ytre miljø g sikkerhet under ljevernaksjner: i kyst- g strandsnen på fartøy en gd HMS- kultur 3

5 HMS- permen er delt pp i 3 hveddeler: Del 1 HMS- rganisering, regler g krav Del 2 HMS- veiledning Del 3 HMS- håndbk Vedlegg (aktuelle skjema) HMS- permen brukes fr å sikre at arbeid sm pågår på fartøy g i strandsnen under ljevernaksjner gjennmføres på en sikkerhetsmessig frsvarlig måte uten skade på persnell, materiell eller miljø (sekundærfrurensning). I permen ligger det ulike skjema sm kan benyttes fr å dkumentere HMS- arbeidet sm utføres i frbindelse med en ljevernaksjn. 1.2 Målgruppe Målgruppe fr HMS- permen, herunder bl.a. krav g veiledning Ledere g medarbeidere i peratørselskapene, NOFO, kmmunene (IUA- ene), Kystverket g andre aktører sm har ansvar ved iverksetting, planlegging g ledelse av ljevernaksjner. Målgruppe fr HMS- håndbken: Ledere g innsatspersnell, herunder: Persnell fra privat, kmmunal g statlig beredskap sm skal jbbe i kyst g strandsnen Innleid persnell fra kmmunen, frivillige g andre sm skal jbbe i kyst- g strandsnen NOFOpersnell g skipsmannskap Underleverandører 1.3 Revisjn NOFO g Kystverket har ansvar fr revisjner av permen basert på innspill fra IUA, ljeselskaper, rederi eller andre brukere. Reviderte dkumenter skal gdkjennes av NOFO g Kystverket. Dkumentene skal ppdateres/revideres årlig eller ved behv. 4

6 2. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER Sentralt i enhver aksjn/øvelse er ivaretakelse av innsatspersnellets liv g helse. 2.1 Sentrale lver Følgende lver mhandler krav til HMS i frbindelse med ljevernarbeid. Arbeidsmiljølven: kapittel 1 m innledende bestemmelser kapittel 2 m arbeidsgivers g arbeidstakers plikter kapittel 3 m virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet kapittel 4 m krav til arbeidsmiljøet kapittel 5 m registrering - g meldeplikt, prdusentkrav mv. kapittel 6 m vernembud kapittel 14 m ansettelse Skipsarbeidslven: kapittel 1 m innledende bestemmelser kapittel 2 m arbeidsgiverens g rederiets plikter mv. Lv m vern mt frurensninger g m avfall (Frurensningslven) : kapittel 1 m innledende bestemmelser kapittel 6 m akutt frurensing Lv m skipssikkerhet (skipssikkerhetslven) kapittel 1 m innledende bestemmelser Kapittel 3 m teknisk g perativ sikkerhet Kapittel 4 m arbeidsmiljø g persnlig sikkerhet Kapittel 5 m miljømessig sikkerhet 2.2 Sentrale frskrifter Frskrift m systematisk helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid i virksmheter, (Internkntrllfrskriften av ) er sentral i arbeidet med HMS. Krav i Internkntrllfrskriften: Lver g frskrifter sm gjelder fr virksmheten skal være tilgjengelig Tilstrekkelig kunnskaper g ferdigheter m HMS, herunder endringer Sørge fr at arbeidstakerne medvirker Fastsette mål fr helse, miljø g sikkerhet må dkumenteres Ha versikt ver virksmhetens rganisasjn må dkumenteres Kartlegge farer g prblemer g på denne bakgrunn å vurdere risik må dkumenteres skriftlig Iverksette rutiner fr å avdekke, rette pp g frebygge vertredelser må dkumenteres skriftlig Freta systematisk vervåkning g gjennmgang av internkntrllen må dkumenteres skriftlig 5

7 2.3 Andre relevante frskrifter Listen viser frskrifter sm er relevante i frbindelse med arbeidet sm utføres ved ljevernaksjner. Listen er ikke uttømmende, fr enkelte typer arbeid kan det finnes egne frskrifter g krav til pplæring g/eller verneutstyr. Frskrift m rganisering, ledelse g medvirkning Frskrift m utfrming g innretning av arbeidsplasser g arbeidslkaler (arbeidsplassfrskriften) Frskrift m utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr g tilhørende tekniske krav (frskrift m utførelse av arbeid) Frskrift m tiltaksverdier g grenseverdier fr fysiske g kjemiske faktrer i arbeidsmiljøet samt smitterisikgrupper fr bilgiske faktrer (frskrift m tiltaks- g grenseverdier) Frskrift m knstruksjn, utfrming g fremstilling av arbeidsutstyr sm ikke dekkes av frskrift m maskiner (prdusentfrskriften) Frskrift m administrative rdninger Frskrift m registrering, vurdering, gdkjenning g begrensning av kjemikalier (REACH) Frskrift m helse g sikkerhet i eksplsjnsfarlige atmsfærer Frskrift m klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Frskrift fr sammensetning g bruk av dispergeringsmidler fr bekjempelse av ljesøl (inngår i Frurensingsfrskriften) Frskrift m arbeidsmiljø mv. på skip Frskrift m bruk av fartøy i ljevern Frskrift m vern av arbeidstakere på skip mt ekspnering fr kjemikalier Frskrift m utstyr g sikkerhetssystem til bruk i eksplsjnsfarlige mråder Frskrift m helse g sikkerhet i eksplsjnsfarlig atmsfære 6

8 3. OVERORDNET ANSVAR OG ORGANISERING 3.1 Nrsk beredskap mt akutt frurensing Nrges nasjnale ljevernberedskap er rganisert gjennm private, kmmunale g statlige aktører. I følge Frurensingslven skal den sm driver virksmhet sm kan medføre akutt frurensning sørge fr en nødvendig beredskap fr å hindre, ppdage, stanse, fjerne g begrense virkningen av frurensningen (Frurensningslven 40). Frurensningslven er ikke gjrt gjeldende fr blant annet transprtindustrien (skips-, bil- g tgtransprt) sm frakter frurensende last. Fr skipstransprt gjelder Sjødyktighetslven. Den statlige g kmmunale beredskapen er i hvedsak etablert fr å ivareta akutt frurensning fra denne virksmheten. Myndigheter g rganisasjner med ansvar g ppgaver innen Nrges beredskap mt akutt frurensning er gitt i figuren under. Nærmere beskrivelse av deres ppgaver er gitt i Nasjnal plan akutt frurensning. REGJERING SJØFARTSDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET FORSVARET PETROLEUMSTILSYNET MILJØDIREKTORATET FYLKESMANNEN MILJØAVDELINGEN RÅDGIVENDE GRUPPE MILJØ/VIRKNING: KYSTVERKET DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING FISKERIDIREKTORATET HAVFORSKNINGSINST. POLARINSTITUTTET MATTILSYNET NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING FOLKEHELSEINSTITUTTET KYSTVERKET BEREDSKAPSAVDELINGEN BEREDSKAPSENTERET KONTORER I: TROMSØ KABELVÅG BERGEN ÅLESUND 16 STATLIGE UTSTYRSDEPOT MED INNSATSSTYRKER OG FARTØYER KOMMUNENE IUA INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING PRIVAT BEREDSKAP OPERATØRENE/NOFO RAFFINERIER/TERMINALER ANDRE VIRKSOMHETER INTERNASJONALE AVTALER NOFO AVTALER MED ANDRE OFFENTLIGE/ PRIVATE VIRKSOMHETER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Figur: Den nasjnale beredskapen mt akutt frurensning Privat beredskap Den primære beredskapsplikten er tillagt privat virksmhet. Beredskapen er dimensjnert etter miljørisik g skal håndtere akutte hendelser sm skyldes egen virksmhet. Statens frurensningstilsyn har stilt særskilte beredskapskrav til virksmheter med ptensiell risik fr akutt frurensning, herunder petrleumsvirksmheten, tankanlegg, raffinerier g landbasert industri sm håndterer miljøfarlige kjemikalier. 7

9 Nrsk Oljevernfrening Fr Operatørselskap (NOFO) ivaretar peratørselskapenes ljevernberedskap på den nrske kntinentalskkelen. NOFO bidrar til at myndighetenes krav til peratørselskapenes ljevernberedskap følges Kmmunal beredskap Den kmmunale beredskapen er dimensjnert i frhld til risik ved nrmal virksmhet i kmmunen. Landets kmmuner er rganisert i 32 beredskapsreginer. Et Interkmmunalt utvalg fr akutt frurensning (IUA) i hver regin ivaretar beredskaps- g aksjnsplikten fr den enkelte kmmune. Den interkmmunale beredskapen er dimensjnert fr å håndtere mindre, akutte utslipp. Ved en statlig aksjn har kmmunen/iua bistandsplikt. Ved større tilfeller av akutt frurensing fra petrleumsvirksmheten ffshre bistår IUA gjennm avtaler med NOFO/peratør Statlig beredskap Den statlige beredskapen er en tilleggsbeskyttelse sm er rettet inn mt fare fr eller bekjempelse av større tilfeller av skipsfrurensninger g ukjente kilder. Kystverket har ansvaret fr drift g utvikling av statens beredskap mt akutt frurensning, herunder statens aksjnsrganisasjn. Dersm et akutt utslipp bekjempes av ansvarlig frurenser eller kmmunal beredskap, vil Kystverket ha en tilsynsfunksjn. Kystverket skal kunne verta en aksjn helt eller delvis dersm den private eller kmmunale beredskapen ikke strekker til. I slike tilfeller vil den private, kmmunale g statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under ledelse av Kystverket. Kystverket har samarbeidsavtaler m bistand fra andre myndigheter g rganisasjner ved uønskede hendelser Enhetlig ledelsessystem (ELS) DSB, Miljødirektratet g Kystverket har i samarbeid utgitt en veiledning fr enhetlig ledelsessystem fr blant annet ljevernaksjner. Frmålet med veiledningen er å beskrive et standardisert ledelsessystem til bruk fr å håndtere hendelser på en prfesjnell, effektiv g sikker måte. Fr nærmere detaljer m dette henvises til ELS- veilederen. 4. KRAV TIL HMS Kravene sm er definert i dette dkumentet danner grunnlaget fr et systematisk HMS- arbeid i frbindelse med ljevernaksjner. Kravene er basert på lv- /frskriftskrav g det ansvaret aksjnsledelsen har sm hvedbedrift etter arbeidsmiljølven. Kravene utgjør et minimumskrav i frbindelse med ljevernaksjner g gjelder fr kystnær beredskap g fartøyer. Operatørselskap, kmmunene (IUA) g Kystverket kan ha tilleggskrav utver disse. 8

10 4.1 Generelle krav Generelle krav sm skal følges ved enhver aksjn. 1. Alle invlverte skal etterleve HMS- krav i dette dkument g krav gitt av ledende persnell i medhld av lver g frskrifter g iverksette de HMS- tiltak den enkelte blir ansvarliggjrt fr 2. Alle invlverte skal ha hatt en innføring i gjeldende HMS- rutiner basert på HMS- permen 3. Infrmasjn m aktuelle lver g frskrifter, samt interne krav g instrukser skal være tilgjengelig fr alle deltakende parter 4. Før arbeid igangsettes skal det gjøres risikvurderinger g disse skal dkumenteres 5. Aksjnsrdren skal klargjøre ansvaret fr HMS- arbeidet på arbeidsplasser med flere arbeidsgivere g hvrdan disse samarbeider g frdeler ppgaver seg i mellm 6. Det skal være valgt vernembud ved arbeid i kyst- g strandsnen, g disse skal være kjent med sine ppgaver. Dersm det ikke er praktisk mulig eller på annen måte umulig å velge vernembud, kan dette utpekes av arbeidsgiver 7. Behv fr verneutstyr skal være identifisert gjennm sikkerhetsdatablad g risikvurderinger 8. Nødvendig persnlig verneutstyr skal stilles til dispsisjn g benyttes. 9. Sikkerhetsdatablad fr alle kjemikalier sm benyttes i aksjnen skal freligge g være tilgjengelige 10. Det skal freligge en plan fr beredskapstiltak ved sykdm/skade på persnell før arbeid igangsettes 9

11 4.2 Krav til ledelsespersnell Særskilte krav til aksjnsledelsen Aksjnsledelsen har til enhver tid hvedansvar fr HMS- arbeidet under aksjnen, g skal bl.a.: 1. Avsette tid g de midler sm er nødvendige fr at aksjnen skal kunne utføres på en sikkerhetsmessig frsvarlig måte. 2. Etablere et HMS- system fr aksjnen, hvr bl.a. HMS- mål g - tiltak blir beskrevet. Dette må synliggjøres i aksjnsplanen. 3. Sørge fr at det gjennmføres en verrdnet risikvurdering. 4. Sørge fr at HMS- arbeidet følges pp gjennm bl.a. vernerunder, et levende avviks- g frbedringssystem g et generelt HMS- fkus i alle faser av aksjnen. 5. Varsle relevante myndighetsinstanser ved ulykker. Krav til ledelsespersnell på alle nivåer Ivaretakelse av HMS er et lederansvar sm gjelder på alle nivåer. 1. Alle ledere skal være kjent med de lver g frskrifter sm gjelder innenfr sitt arbeidsmråde, samt kravene med tilhørende veiledning gitt i denne permen. 2. HMS- mål g - tiltak skal videreføres i rdrer. 3. Risik skal løpende vurderes g dkumenteres. 4. Nødvendig verneutstyr skal være tilgjengelig g i frskriftsmessig stand. 4.3 Krav til ivaretakelse av persnell Innsatspersnellet skal ikke utsettes fr unødig risik eller dårlige arbeidsfrhld. 1. Persnell skal gis den hvile sm er nødvendig fr at arbeidsppgavene skal kunne løses på en sikkerhetsmessig g frsvarlig måte. 2. Ved arbeid i dårlig sikt/mørke g under ekstreme værfrhld skal særskilte tiltak vurderes. 3. Dersm det er sannsynlighet fr at innsatspersnellet kan bli utsatt fr sterke inntrykk (f.eks. frulykkede sm driver i sjøen) skal det iverksettes ekstra tiltak. 10

12 4.4 Krav til risikvurderinger Risikvurderinger gjennmføres fr å ivareta sikkerheten til innsatspersnellet. 1. Før arbeid igangsettes skal det gjennmføres en risikvurdering. Denne skal dkumenteres. 2. Det skal innhentes infrmasjn m ljetypen g dens egenskaper. 3. Det skal gjennmføres sikkerhetsrientering før de enkelte arbeidsperasjnene 4. Sikker Jbb Analyse (SJA) gjennmføres med bakgrunn i risikvurderingen. 5. Evaluering fretas i etterkant. 4.5 Krav til fremskutt dept Fremskutt dept vil kunne ivareta flere funksjner. Det vil derfr være flere HMS- krav sm må ivaretas. 1. Det skal tilrettelegges fr lkaler g areal sm skal fungere sm fremmøte-, frpleinings- g pphldssted fr innsatsledelse g innsatsmannskaper. 2. Rensestasjn fr innsatsmannskaper g materiell skal etableres. Avfall fra denne aktiviteten håndteres iht. plan fr avfallshåndtering. 3. Det skal pprettes mttak, håndtering g viderebefrdring av innsamlet frurenset masse. 4. Fr å hindre sekundærfrurensning skal det være inndelt g merket mråder fr rene g skitne sner. 5. HMS- infrmasjn skal være tilgjengelig g synlig. 6. Førstehjelpsutstyr g brannslukkingsapparat skal være lett tilgjengelig. 4.6 Krav til innsatsmråde / Arbeidspsisjn 1. Risikvurdering g sikkerhetsrientering skal gjennmføres g dkumenteres. 2. Skjema fr rapprt ver uønsket hendelse (RUH) /avviksrapprtering skal være tilgjengelig. 3. Innsatsmrådet skal deles inn i, merkes med ren g skitten sne g skal m nødvendig avsperres. 4. Frurenset masse skal håndteres iht. plan fr avfallshåndtering. 11

13 4.7 Krav til rapprtering Erfaringer fra rapprtering skal benyttes til å frebygge ulykker g frbedre sikkerheten. 1. Alle skader, tilløp til hendelser g farlige frhld skal rapprteres til nærmeste verrdnede. 2. Alle deltakende enheter skal rapprtere HMS- avvik g frbedringsfrslag. HMS- status rapprteres daglig i de rutinemessige rapprtene. 3. Alvrlige skader på persnell sm deltar i ljevernaktivitet skal umiddelbart meldes til aktuell myndighetsinstans g iht. interne rapprteringssystemer. 4.8 Krav til samband g kmmunikasjn Samband er en viktig del av sikkerheten fr innsatspersnellet. 1. Det skal utarbeides en sambandsplan fr hele øvelses- /aksjnsrganisasjnen. 2. Det skal gis nødvendig pplæring i bruk av sambandsutstyr g prsedyrer. 3. Nærmeste verrdnede skal til alle tider g fra alle steder kunne nås gjennm sambandet eller ved persnlig kntakt. 4. Sambandsutstyr skal funksjnstestes før arbeidet igangsettes. 12

14 5. BEGREP OG FORKORTELSER 5.1 Definisjn av begreper Det er etablert en nettbasert rdliste fr fagmrådet akutt frurensning. Den er under ppbygging g finnes på Frmålet med rdlisten er å bidra til at alle landets beredskapsaktører innenfr beredskap g aksjner mt akutt frurensning benytter en terminlgi sm er enhetlig, faglig krrekt g i tråd med nrske skriveregler. Begrep Aksjn Aksjnsleder Bekjempelse Beredskapsrganisasjn Emulsjn Fremskutt dept Innsatsmråde Innsatsleder Innsatsleder land/iua Innsatsleder sjø Krav Kystkrdinatr (Operasjn) Lagleder Mbilisering Næruhell Risik Risikvurdering Definisjn Organiserte tiltak fr å avverge, begrense g håndtere skader g ulemper sm følge av uønsket hendelse. Den sm har det verrdnede ansvar fr en aksjn g beslutter målsetting g tildeling av ressurser innenfr hele aksjnsmrådet. Ved statlige aksjner er dette Kystverket, ved utslipp fra ffshreindustrien er det ansvarlig peratørselskap Alle tiltak sm gjennmføres i akuttfasen av en frurensningssituasjn g sm skal frhindre at ljen sprer seg fra kilden g når land. (Strakstiltak ved å stanse lekkasjen, begrense utstrekningen, hindre spredning, samle pp fra sjøen, lede ljen frbi sensitive mråder g hindre strandet lje fra å bli rembilisert). (SFT Veiledning 99:06). Det persnell sm i en beredskapsplan er tildelt funksjner med tilhørende ppgaver. En blanding av t væsker sm ikke er fullstendig løselige med hverandre. Den ene væsken er frdelt sm dråper i den andre væsken. Dept sm etableres i et innsatsmråde. Gegrafisk avgrenset mråde fr en innsats Den sm har verrdnet ansvar fr en innsats g beslutter målsetting g tildeling av ressurser innenfr hele innsatsmrådet. Den sm rganiserer g leder arbeid på skadestedet Den sm rganiserer g leder arbeid på skadestedet Krav, herunder lv, frskrift g aksjnsspesifikke instrukser sm skal følges. Persn fra NOFOs beredskapsgruppe sm, på vegne av perasjnsledelsen, krdinerer innsats med persnell g utstyr i kyst- g strandsnen. Ved en statlig aksjn vil det være funksjnen "perasjn" sm krdinerer innsats. Persn sm leder et lag på et hendelsessted. Iverksetting av tiltak sm frberedelse til innsats. Hendelse sm ikke har medført skade på persnell eller utstyr, men skade var nær ved å skje Uttrykk fr kmbinasjn av sannsynlighet fr g knsekvens av en uønsket hendelse. Samlet prsess sm består av planlegging, risikanalyse g 13

15 Sikkerhet Sikker jbb analyse (SJA) Tilløp Uønsket hendelse/ulykkeshendelse Varsel Øvelse risikevaluering. Operasjnelle, tekniske g beredskapsmessige frhld av betydning fr menneske, miljø g de øknmiske verdier innretninger g fartøy representerer. En systematisk g trinnvis gjennmgang av alle risikelementer i frkant av en knkret arbeidsppgave eller perasjn, slik at tiltak kan iverksettes fr å fjerne eller kntrllere de identifiserte risikelementene. Hendelse sm ikke har medført skade på persnell eller utstyr, men skade var nær ved å skje En hendelse sm frårsaker eller kan frårsake persnskade, sykdm eller skade på eller tap av eiendm, skade på miljøet eller tredjepart. Infrmasjn m hendelse eller tilstandsendring hvr handling er påkrevd. Utprøving g kntrll av m ferdighetskrav tilfredsstilles. 5.2 Frkrtelser AMK AML AMU AT DFU DSB HMS HRS HVO IUA KyV NOFO POB Ptil RUH SAR SDIR SJA SKL VO Akutt medisinsk kmmunikasjnssentral Arbeidsmiljølven Arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynet Definert fare- g ulykkessituasjn Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap Helse, miljø g sikkerhet Hvedredningssentralen Hvedvernembud Interkmmunalt utvalg mt akutt frurensning Kystverket Nrsk Oljevernfrening Fr Operatørselskap Persnell m brd Petrleumstilsynet Rapprt uønsket hendelse Search and Rescue Sjøfartsdirektratet Sikker jbb analyse Skadestedsleder Vernembud 14

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer