Innkalling til møte 1. juni Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning"

Transkript

1 Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat /AKN Innkalling til møte 1. juni Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi viser til rapprten fra Arbeidsgruppe fr fagsklestatistikk, høringsrunde knyttet til denne g Prp. 1 S ( ) hvr Kunnskapsdepartementet tk initiativ til etablering av en ny database fr statistikk m fagskleutdanning. Alle fagskletilbydere skal rapprtere inn til databasen med frist 15. ktber Kunnskapsdepartementet vil hlde et infrmasjnsmøte m dette 1. juni Database fr statistikk m fagskleutdanning skal gi en bedre versikt ver fagsklesektren i sin helhet, g vil gi dere sm tilbydere av fagskleutdanning versikt ver det samlede tilbud av utdanninger g antall fagsklestudenter mv. Målsetningen med etableringen av databasen er gså at det vil gi bedre muligheter fr verrdnede g lkale analyser fr styring g kvalitetsarbeid innenfr fagsklefeltet, g en samlet statistikk fr fagskleutdanningen vil kunne bidra til å synliggjøre denne sektren på en bedre måte. Etablering av en slik base vil gså bidra til å rasjnalisere en del rapprteringsarbeid fr dere sm skletilbydere. På sikt vil dere kun frhlde dere til denne nye basen fr all statistikkrapprtering. I tillegg er det flere ffentlige instanser, sm Statistisk sentralbyrå (SSB), Lånekassen, NOKUT g Kunnskapsdepartementet, sm har behv fr de data sm samles i den nye Database fr statistikk m fagskleutdanning. Ne av dette datagrunnlaget samles inn allerede i dag fr å dekke de behv sm bl.a. SSB g Lånekassen har. De knkrete behvene vil i str grad være sammenfallende fr alle parter. Behvene til de ulike aktørene er det redegjrt fr i rapprten fra arbeidsgruppen sm utredet fagsklestatistikken. Pstadresse Pstbks 8119 Dep 0032 Osl Kntradresse Akersg. 44 Telefn * Org n Universitets- g høyskleavdelingen Telefn Telefaks Saksbehandler Andre Kristiansen

2 Det vises gså til NOKUTs fagskleknferanse ktber 2010 ( Fra tall til kunnskap ) sm fkuserte på etablering av en enhetlig fagsklestatistikk. I arbeidet med å etablere database fr statistikk m fagskleutdanning har det gså blitt etablert et frum fr fagsklestatistikk bestående av SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjnalt fagskleråd, databaseleverandør g Kunnskapsdepartementet. Fagsklenes statistikkfrum vil være en viktig bidragsyter g høringsinstans fr databaseleverandør i utviklings- g etableringsfasen av fagsklebasen da det her er en svært sammensatt gruppe fagskler sm skal rapprtere. I tillegg vil frumet være viktig i arbeidet med utfrmingen av nettsidene hvr statistikken presenteres av databaseleverandør. Statistikkfrumet er etablert sm en permanent rdning g vil fungere sm en støttespiller fr databaseleverandør g et bindeledd mellm Kunnskapsdepartementet, fagsklesektren g databaseleverandør. Nrsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) v/ Database fr statistikk m høyere utdanning (DBH) er gitt i ppdrag av Kunnskapsdepartementet å frberede et pplegg fr innsamling g presentasjn av fagsklestatistikk, g alle rapprteringskrav vil bli fremsatt på vegne av de viktigste aktørene i fagsklesektren; Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT g fagsklen selv. Frist fr første rapprtering fr alle fagskler, ffentlige g private, er 15.ktber Det er etablert en webside med infrmasjn m rapprteringen, frister, dataspesifikasjner g det nyetablerte statistikkfrumet. Websiden vil bli hldt løpende ppdatert g vil fungere sm infrmasjnskanal fr skletilbydere g fagsklene i den videre prsessen. Link til websiden er: fagskle.nsd.n Rapprteringen skal gjøres direkte til Database fr statistikk m fagskleutdanning (DBH-F) via denne nye websiden, g vedlagt er dataspesifikasjnen sm er grunnlaget fr hva sm skal rapprteres inn høsten Dette er utgangspunkt fr datauttrekk fra egne systemer (g må leveres på et tekst-kmma-separert filfrmat). Skletilbydere sm ikke har egne systemer fr rapprtering må rapprtere via en standardisert excel-mal sm vil bli tilgjengelig på websiden 15. mai. E-pst med spørsmål knyttet til rapprteringen kan sendes til: I det videre arbeidet må alle skletilbydere ppnevne en eller flere kntaktpersner fr rapprteringsansvarlig på ledelsesnivå. Det er skletilbyderne ved styrene sm vil ha det verrdnede ansvaret fr datakvaliteten, g at dataene rapprteres inn på riktig måte g til riktig tid. Mer infrmasjn m ppnevning av rapprteringsansvarlige kmmer i eget brev til skletilbyder, g selve ppnevningen skal gjøres direkte på websiden innen 15. juni. I en vergangsfase vil sklene måtte gjøre parallelle rapprteringer til denne databasen g til SSB g Lånekassen fr å sikre at disse instansene mttar nødvendige data. Når Database fr statistikk m fagskleutdanning er ferdig utviklet g testet g kvaliteten er gd nk, vil fagsklene kun rapprtere via Database fr statistikk m fagskleutdanning. Lånekassen g SSB vil da kunne hente sine data direkte fra basen. Inntil videre skal alle fagskletilbydere rapprtere til Lånekassen g SSB sm før. Sklene vil mtta brev m rapprtering slik sm tidligere år fra disse t instansene. Side 2

3 De fylkeskmmunale fagsklene har de siste t årene hatt en rdning med rapprtering gjennm Nasjnalt pptakskntr, denne rdningen avvikles etter hvert g erstattes med rapprtering til Database fr statistikk m fagskleutdanning. Prsessen i det videre arbeidet med implementeringen av databasen er sm følger: 15. mai Rapprteringsmalen gjøres tilgjengelig på: fagskle.nsd.n 1. juni Infrmasjnsseminar fr styreledere ved alle fagskletilbydere Alle tilbydere av fagskleutdanning ved styrene inviteres til å delta på en felles samling av alle tilbyderne hvr det vil rienteres m prsessen med etableringen av Database fr statistikk m fagskleutdanning rutiner fr rapprtering fra den enkelte fagskletilbyder den frberedelse den enkelte fagskletilbyder må gjøre i sitt lkale administrative system i frkant av første rapprtering Målgruppen fr møtet er styreleder ved den enkelte fagskletilbyder, eller en sm stiller på vegne av styreleder. Den enkelte fagskle kan stille med inntil 2 persner. Tid g sted: Samlingen avhldes i Osl 1. juni kl ved Nrges Kreative Fagskle (Kirkegata 24 - bare 5 minutters gange fra Osl S) Påmelding gjøres til André Kristiansen på e-pst innen 20.mai 2011 Nærmere infrmasjn m agenda fr møtet sendes ut senere Etter møtet frventes det at den enkelte fagskletilbyder registrer seg med rganisasjnspplysninger m tilbyder g fagskle g melder inn navn på den rapprteringsansvarlige ved fagskletilbyder. Veiledning m hvrdan dette skal håndteres gis i eget brev fra DBH (brev 15. mai 2011) g i samlingen 1. juni Prim september Kunnskapsdepartementet vil i samråd med Fagsklenes statistikkfrum kmme tilbake til pplæringstiltak g ytterligere veiledning på samlingen sm avhldes 1. juni Målgruppen fr samlingen i september er de rapprteringsansvarlige Side 3

4 Oktber 1. ktber telletidspunkt fr data sm skal rapprteres 15. ktber frist fr rapprtering av data per 1. ktber 2011 Vi er kjent med at mange fagskler ønsker å rapprtere på et mer detaljert nivå enn det det i denne mgang legges pp til. På bakgrunn av endringene i fagsklelven i desember, der det blant annet ble gitt hjemmel til å utarbeide frskrift m fagsklepeng, hlder departementet nå på med å utarbeide utkast til frskriftsbestemmelser m dette. Disse vil bli gjenstand fr høring før de kan fastsettes. Når frskrift er fastsatt, vil departementet i samarbeid med Fagsklenes statistikkfrum arbeide med å få på plass rapprtering i henhld til fagsklepeng. Vi tar sikte på at dette kan være klart til rapprteringen høsten Vedlagt følger den endelige dataspesifikasjnen. Denne er grunnlaget fr rapprteringen sm skal gjøres til høsten, g i årene fremver, slik er denne gså grunnlaget fr de eventuelle tilpasningene i lkale administrative systemer sm må gjøres nå. Med hilsen Jar Nyb (e.f.) avdelingsdirektør André Kristiansen senirrådgiver 2 vedlegg Side 4

5 Adresseliste 3604 Kngsberg Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Vedlegg 1 Alle de ffentlige aktørene har hjemmel i lv eller frskrift til å hente inn pplysninger m fagskleutdanning, NOKUT i NOKUT frskriften 1-10, Lånekassen i utdanningsstøttelven 23 g Statistisk sentralbyrå i Statistikklven av 16. juni 1989 nr 54. Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet viser til årlig tilskuddsbrev til mttakere av tilskudd ver kap. 276 pst 72 i statsbudsjettet hvr det stilles vilkår fr tilskudd at den enkelte fagskle rapprterer til den nye databasen fr statistikk m fagskleutdanning. NOKUT NOKUT har sm frmål å sikre g fremme kvalitet i fagskleutdanningen gjennm å føre tilsyn med g stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved fagsklene. Alle fagskletilbud må tilfredsstille nasjnale kvalitetsstandarder. NOKUT gdkjenner gså institusjnenes interne system fr kvalitetssikring. Gjennm sitt tilsynsarbeid kan NOKUT kreve nødvendige g relevante pplysninger g redegjørelser g freta undersøkelser fr å gjennmføre tilsynsppgaver sm følger av lv g frskrift. Nasjnalt fagskleråd Nasjnalt fagskleråd er et rådgivende rgan ppnevnt av Kunnskapsdepartementet. I mandatet til rådet heter det at Nasjnalt fagskleråd skal freslå mråder fr frsøk, statistikk- g utviklingsarbeid g frskning innenfr fagsklesektren. Statens lånekasse fr utdanning En av ppgavene lærestedene har verfr Lånekassen, er å rapprtere resultater fr studenter g elever sm har bestått/ikke bestått utdanning. Lånekassen bruker resultatene når de vurderer mgjøring av lån til stipend. I tillegg bruker Lånekassen pplysningene til å kntrllere studentenes g elevenes faglige prgresjn ved behandling av søknad m studiestøtte. I første mgang ønsker Lånekassen å innhente pplysninger m resultatene fra Database fr statistikk m fagskleutdanning. På sikt vil de gså vurdere å hente inn pplysninger m lærestedet g utdanningstilbudene sm tilbys ved de ulike fagsklene. Dette vil da på sikt erstatte lærestedenes årlige rapprtering av utdanningstilbud. Statistisk sentralbyrå SSB har hvedansvaret fr å dekke behvet fr statistikk m det nrske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjnens felles faktagrunnlag g viktig fr et levende demkrati. Statistisk sentralbyrå ønsker frnøyde brukere g mtiverte ppgavegivere. Det setter krav til kvalitet i alle ledd. Målet er at all statistikk fra SSB skal være relevant, aktuell, nøyaktig g tilgjengelig. Rapprtering til Statistisk sentralbyrå(ssb) g Lånekassen fr I dag rapprterer fagsklene data til Lånekassen g Statistisk sentralbyrå på ulike måter. Fr undervisningsåret skal sklene rapprtere til disse t institusjnene slik de har gjrt tidligere år i tillegg til at de rapprterer til den nye databasen fr statistikk m Side 9

10 fagskleutdanning. Fagsklene vil mtta brev fra både Lånekassen g SSB m denne rapprteringen. Side 10

11 Vedlegg 2 Se Side 11

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer