Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Trmsø har følgende mandat: LMU skal bidra til at bestemmelsene i Lv m universiteter g høgskler 4-3. nr 1, studentvelferd, g 4-3. nr. 2, studentenes fysiske g psykiske arbeidsmiljø, blir gjennmført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, nøye følge utviklingen i spørsmål sm angår studentenes sikkerhet g velferd g føre tilsyn med universitetets ppfølgning av Handlingsplan fr studenter med funksjnsnedsettelser. LMU rapprterer direkte til universitetsstyret, g skal hvert år den 1. juni gi rapprt m Universitetets arbeid med læringsmiljø. Frsknings- g studieavdelinga g Teknisk avdeling skal i samarbeid ivareta sekretærfunksjnen fr Læringsmiljøutvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjnens g studentenes representanter. Sammensetning av LMU: Tre studentmedlemmer med persnlige varamedlemmer, ppnevnt fr en peride på ett år av Studentstyret NSU-Trmsø assisterende universitetsdirektør dekan fra en avdeling, ppnevnt av rektr fr en peride på t år vernesjef ved institusjnen Læringsmiljøutvalgets medlemmer studieåret LMU har i periden hatt følgende representanter g vararepresentanter: Studenter: Lne Fedders Dybdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kenneth Mikalsen, Det humanistiske fakultet Ida Stranda, Studentstyret Ansatte: Assisterende universitetsdirektør Jan Larsen

2 Vernesjef Annemari Kngerød (rådgiver Marit Fagerheim har møtt i LMU studieåret ) Prdekan Kristin Slberg, Det juridiske fakultet Studentenes vararepresentanter: Fredrik Nilsen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Eyvind Smmerseth, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Susan Fay Kelly, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kristin Slberg har ledet Læringsmiljøutvalget studieåret Følgende instanser har bservatørstatus i LMU: Studentsamskipnaden i Trmsø (SiTø) Studentstyret SiTø har fr studieåret ppnevnt Eline Stenseth (studentrådgiver ved Studentrådgivninga) sm fast bservatør. Studentstyret har ikke ppnevnt bservatør da et av medlemmene i utvalget gså er studentstyrerepresentant. Del II: Virksmheten i studieåret Det har vært avhldt fire møter i LMU i studieåret LMU har gså hatt felles møte med IT-avdelingen, U-vett g Kmmunikasjnsavdelingen, hvr blant annet tilgjengelighetsprblematikk i frbindelse med Classfrnter g valg av ny prtal fr UiT ble diskutert (se mer i punkt 2). Høsten 2006 ble det avhldt et møte med NFH. I dette møtet var Arbeidstilsynets rapprt g pålegg i frbindelse med tilsynsbesøk våren 2006 hvedtema. I tillegg har LMU hatt møte med UB der blant annet tilgang til studie- g pensumlitteratur ble drøftet i tillegg til UBs viktige rlle sm læringsarena. I det følgende ppsummeres større saker Læringsmiljøutvalget har arbeidet med i studieåret Sammenslåing av Læringsmiljøutvalget (LMU) g Frum fr utvikling av kvalitet i utdanningen nytt mandat fr LMU Høsten 2005 evaluerte Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen (NOKUT) UiTs kvalitetssikringssystem. UiT ble da bedt m å revurdere LMUs mandat g ppgavefrdeling blant annet hensyn til m ne av det sm er definerte ppgaver fr Frum fr utvikling av kvalitet i utdanningen (FUK) heller bør legges til LMU - fr å øke utvalgets synlighet g viktighet i arbeidet med kvalitetssikring. Både LMU g FUK har behandlet tilrådingen fra kmitéen i t mganger, først våren 2006 g sist i møte Begge utvalgene stilte seg psitive til å utvide LMUs mandat g til å nedlegge FUK. De universitetspedaggiske veiledningsfunksjnene sm lå til FUK ble vurdert sm naturlig å legge et fagmiljø sm har slik kmpetanse. Utvalgene frutsatte derfr at de universitetspedaggiske ppgavene i frtsettelsen blir ivaretatt på en gd måte. Sm følge av den freslåtte endringen er det gså gjrt endringer i sammensetning av det nye LMU. Videre skal LMU utvides med en studentrepresentant g en representant fra de ansatte. Sm følge av at det utvidete mandatet gså mfatter kvalitetssikring g 2

3 kvalitetsutvikling av læringsmiljøet g studiene, er det vurdert sm naturlig at frsknings- g studiedirektøren blir universitetsdirektørens representant i utvalget. Dette har til nå vært assisterende universitetsdirektør. Denne endringen er i tråd med den sammensetningen av LMU sm de andre universitetene har. Det er gså vurdert sm ønskelig at den øverste administrative ledelsen ved fakultetene skal være representert i utvalget, siden fakultetsdirektørene har gd kjennskap både til infrastruktur, de øknmiske, faglige g utdanningsmessige sidene sett fra et avdelingsståsted. En fakultetsdirektør vil derfr erstatte vernesjefen. LMUs sekretærer vil i det videre arbeidet ha et administrativt samarbeid med vernesjefen g avklare saker av felles interesse. En dekan fra en av avdelingene skal frtsatt være medlem. En av de ansattes representanter skal ha universitetspedaggisk kmpetanse, i samsvar med anbefaling fra LMU g FUK. LMU er det eneste utvalget ved universitetene der studenter g ansatte har lik representasjn g der ledervervet vekselvis er tillagt studentene g de ansatte. Dette betyr at LMU er et rgan der studentene kan ha str innflytelse. Imidlertid er erfaringen fra de fleste lærestedene at studentenes engasjement i læringsmiljøarbeid med frdel kunne ha vært større. En måte å bøte på dette er å få til større kntinuitet blant studentrepresentantene. Dette kan gjøres ved at studentstyret i større grad gjenvelger medlemmer til denne type verv. Videre kan det være hensiktsmessig ikke å skifte ut alle medlemmene samtidig, slik tilfelle er i dag. Dette betyr at t av studentrepresentantene vil ha en funksjnstid sm følger studieåret, mens de t andre følger kalenderåret. Dette vil bidra til verføring av erfaring innad i studentgruppen. Sekretæransvaret skal frtsatt ligge i Frsknings- g studieavdelinga g Teknisk avdeling, frdi det er disse avdelingene sm er ansvarlig fr ppfølgingen av de ansvarsmråder sm ligger til læringsmiljøutvalget. Universitetsstyret behandlet saken i april 2007, g vedtk følgende nye sammensetning g mandat fr LMU fra g med studieåret : Bidra til at første g andre ledd i lv m universitet g høyskler 4-3 blir gjennmført. Delta i planleggingen av tiltak fr å sikre g videreutvikle kvaliteten i læringsmiljøet g i studiene, g følge utviklingen i spørsmål sm angår studentenes sikkerhet, velferd g læringssituasjn. Føre tilsyn med UiTs ppfølging av Handlingsplan fr studenter med funksjnsnedsettelse. LMU skal fra g med studieåret ha følgende sammensetning: Fire studentmedlemmer med persnlige varamedlemmer, ppnevnt av studentstyret NSU-Trmsø fr en peride på et år. T av medlemmenes funksjnsperide følger kalenderåret, mens de andre t følger studieåret. Dekan ved en avdeling ppnevnt av rektr fr en peride på t år. Fakultetsdirektør ved en avdeling ppnevnt av universitetsdirektøren fr en peride på t år. En vitenskapelig ansatt med universitetspedaggisk kmpetanse ppnevnt av rektr fr en peride på t år. Frsknings- g studiedirektøren. 3

4 Videre skal det tilstrebes en rimelig kjønnsbalanse i utvalget både ttalt g blant studentrepresentantene. 2. Oppfølging av Handlingsplan fr studenter med funksjnsnedsettelser Rutiner fr ppfølging av Handlingsplan fr studenter med funksjnsnedsettelser Når det gjelder LMUs ansvar fr å føre tilsyn med universitetets ppfølgning av Handlingsplan fr studenter med funksjnsnedsettelser, utarbeidet LMU høsten 2006 følgende rutiner: 1. Referater fra frum fr kntaktpersner sendes LMU. Frumet kan be LMU ta pp saker eller medlemmene/sekretariatet fr LMU kan fremme saker på bakgrunn av saker sm frumet har registrert/prblematisert. 2. Årlig rapprt m gjennmføring av tiltak skal inn i årsrapprt fra LMU. Sekretariatet fr LMU utarbeider hvert semester ntat/skjemaversikt til LMU med tiltak sm skal gjennmføres i løpet av studieåret til semesterets første møte. Enheter med ansvar tilskrives dersm LMU finner det nødvendig. Skjema legges fram fr LMU igjen på semesterets siste møte g status gjennmgås. Reaksjner i frhld til tiltak sm ikke er gjennmførte diskuteres. 3. Frslag til endringer i handlingsplanen sm måtte kmme underveis i planperiden behandles i LMU g videresendes til universitetsstyret fr videre behandling umiddelbart. Vedtatte endringer (fra universitetsstyret) meldes til frsknings- g studieavdelinga sm innarbeider endringer i handlingsplanen. Dette danner grunnlag fr ppfølging av handlingsplanen g Læringsmiljøutvalgets årlige rapprt til universitetsstyret. Rapprten inngår i kvalitetssikringssystemet g kmmenteres i den årlige utdanningsmeldinga fr Universitetet i Trmsø. Oppfølging av handlingsplanen studieåret : status Det meste av tiltakene i handlingsplanen er tiltak sm skal utføres kntinuerlig eller årlig. Oppfølgingen i frhld til disse tiltakene har til nå vært mangelfull. Det freslås på denne bakgrunn at LMUs sekretariat i frkant av første LMU-møte høsten 2007 fretar en ttal gjennmgang av handlingsplanen, g lager ei ny liste/skjemaversikt sm gså inkluderer de tiltakene sm skal gjennmføres årlig/kntinuerlig, i tillegg til tiltak sm skal være gjrt innen utgangen 2008 g tiltak fra tidligere sm ikke er fullført. Denne lista skal så danne grunnlag fr LMUs ppfølingsarbeid kmmende studieår. Stillingsressurs knyttet til tilrettelegging fr studenter med nedsatt funksjnsevne LMU har gså i studieåret arbeidet fr ppretting av en egen stillingsressurs knyttet til tilrettelegging fr studenter med nedsatt funksjnsevne. I universitetets budsjettbehandling i desember 2006 ble det satt av midler til en 50 % stillingsressurs fr en peride på 2 år, lagt innunder Frsknings- g studieavdelinga. Stillingen er per tiden under tilsetting, g det frventes at en persn er på plass i løpet av tidlig høst

5 Ny prtalløsning ved UiT: tilgjengelighetsprblematikk I møte høsten 2006 mellm LMU g IT-avdelinga, Kmmunikasjnsavdelinga g U-vett ble blant annet tilgjengelighetsprblematikk i frhld til valg av ny prtalløsning ved UiT diskutert. Med henvisning til Handlingsplan fr studenter med funksjnsnedsettelse (kapittel 6), rettet leder av LMU i etterkant av dette møtet en henvendelse til prsjektleder hvr betydningen av at prtalen blir tilgjengelig fr alle, samt LMUs ur i den frbindelse ble understreket. Prsjektleder ga tilbakemelding m at kravspesifikasjnen i frbindelse med valg av system innehldt flere punkter vedrørende tilgjengelighet, inkludert brukere med nedsatt funksjnsevne, g at prsjektet har fkus på prblematikken. På bakgrunn av kravspesifikasjnen g utsagn fra leverandør skal prtalen tilfredsstille standardkravene fra Web Accessibility Initiative (WAI). Studentenes fysiske arbeids- g læringsmiljø LMU har ppfølgingsansvar, det vil si pådriveransvar fr tilrettelegging av det fysiske læringsmiljøet, herunder tiltak i Handlingsplan fr studenter med funksjnsnedsettelse. Teknisk avdeling har iverksetteransvaret fr disse tiltakene. Tiltakene er av følgende kategrier: ferdsel i utemråder tilgang til byggene ferdsel i byggene tilgang til undervisningsrm, labratrier, lesesaler, PC-rm g biblitek tilgang til hvilerm g talett tilgang til kantiner Det har i studieåret vært spesiell fkus på tilgang til byggene. Det er viktig at byggene er generelt gdt tilgjengelig, det vil si at flest mulig fr egen hjelp kan kmme inn i byggene g ta seg fram til viktige bestemmelsessteder (auditrier, undervisningsrm, lesesaler, labratrier m.v.). Tilgjengelighet til enkelte rm utbedres når behv meldes. Prinsippet m Universell Utfrming (UU) legges til grunn fr utbedringene. I frbindelse med rdinært vedlikehld blir det fretatt tilpasninger i henhld til UU der dette er hensiktsmessig. Universitetet har årlig satt av midler tilsvarende 5 % av det ttale vedlikehldsbudsjettet til tilgjengelighetstiltak. Fr 2007 er denne psten øket vesentlig. Årsaken til dette er enkelte større kstnadskrevende tiltak (fr eksempel bi-inngang SV-fak). Eksempler på større g mindre tiltak: Oppgradering av bi-inngang nrd til SV-fakultetet (utføres våren 2007). Oppgradering av hvedatkmst til UB-bygget (planlagt utført 2007). Oppgradering av hvedinngang øst MH-bygget (utført). Tilrettelegging av lesesal fr allergikere i bygg 1 Terifagbygget (utført). Bedring av tilgjengeligheten til Studentrådgivninga g Humanistisk fakultet (utført). Oppgradering av vrimleareal i tilknytning til Strnhallen/framtidig bkhandel (utredes). Bedring av akustikken i auditriet i Nedre lysthus (planlegging pågår). Bedring av handicaptilgjengeligheten til Auditrium 1 g 2 (utføres 2007). 5

6 I februar 2005 fikk Statsbygg i ppdrag fra Utdannings- g frskningsdepartementet å gjennmføre en kartlegging av funksjnshemmende barrierer i universitets- g høgsklebygg. Kartleggingen pågikk peridevis hele 2005 g ble avsluttet i februar Dataene ble lagt inn på systemet Yu-T sm viste seg å være uhensiktsmessig. Statsbygg har derfr utarbeidet nytt system Bygg fr alle sm tenkes lansert i juni Kartleggingen innebærer ikke et krav m umiddelbar gjennmføring av tiltak. Universitetet må selv freta en priritering av tiltakene g bestemme framdrift fr gjennmføringen. Teknisk avdeling vil i tida framver frtsatt ha spesiell fkus på tilgang til byggene, freta nødvendige registreringer utver Statsbyggs kartlegging g gjennmføre ad hc tiltak når behv meldes inn. 3. Oppfølging av kntaktpersn-rdningen Høst 2006 Representanter fra Nasjnal pådriverfunksjn (universell.n) innenfr universitets- g høgsklesektren når det gjelder høyere utdanning fr studenter med funksjnsnedsettelser, gav i september 2006 LMU g universitetets kntaktpersner en rientering m arbeidet med tilrettelegging fr studenter med funksjnsnedsettelser ved nrske universiteter/høgskle g lærestedenes ppfølging av handlingsplaner fr studenter med funksjnsnedsettelser. Flere rapprter viser at dagens barrierer reduserer den enkelte student sitt læringsutbytte. Blant barrierer sm nevnes er mangel på kunnskap g uklar rganisering av tilretteleggingsarbeid ved lærestedene. Representantene fr Nasjnal pådriverfunksjn karakteriserte UiTs handlingsplan sm ambisiøs g gd. Videre ble rdningen med kntaktpersner på fakulteter/enheter trukket fram sm psitivt. Vår 2007 Nasjnal pådriverfunksjn hldt den 17. april et eget innlegg fr universitetets kntaktpersner g andre ansatte med ansvar fr tilrettelegging fr studenter med nedsatt funksjnsevne. Innlegget ble hldt på frespørsel av Frsknings- g studieavdelinga g mhandlet følgende tema: Hvrdan kan kntaktpersnene ved UiT benytte de tjenester Nasjnal pådriverfunksjn tilbyr? Tilrettelegging fr studenter med dyskalkuli g dysleksi: knflikt mellm faglige krav g den grad av tilrettelegging sm ønskes/frventes? Retningslinjer g praksis ved UiT er i str grad sammenfallende med praksis g erfaringer fra Nasjnal pådriverfunksjn /NTNU. 4. Studentenes sikkerhet g velferd - utarbeiding av Læringsmiljøhåndbk Læringsmiljøhåndbk fr studenter er i løpet av studieåret blitt utarbeidet g ferdigstilt. Frslag til håndbk er utarbeidet i Frsknings- g studieavdelinga, g har vært behandlet av LMU både før g etter en egen høringsrunde ved alle fakultet g i Studentstyret. Innspill fra både LMU g fakultetene er tatt inn. Håndbka legges fram fr universitetsstyret i juni 2007, sammen LMUs årsrapprt. Håndbka vil deretter bli publisert på UiTs nettsider. Fr å gjøre håndbka kjent, vil det gså bli trykket pp en liten reklame -flder med nærmere henvisninger g aktuelle linker. 6

7 5. Studentenes medvirkning i kvalitetssikringsarbeidet/tilbakemelinger fra studenter Nett-tjeneste: På tilbakemeldingsknappen sm ligger på LMUs nettside, g hvr studenter kan kmme med innspill, ris g rs er det fr studieåret ikke kmmet ne. Tjenesten har vært lite brukt siden den ble pprettet i Det vil gså fr neste studieår være en målsetting at studentmedvirkningen må øke. Læringsmiljøarbeidet må gså bli mer synlig i avdelingenes årlige kvalitetssikringsrapprter. 6. Økt fkus på læringsmiljø g læringsmiljøarbeidets plass i kvalitetssikringssystemet LMU har studieåret drøftet frhld sm kan bidra til økt fkus på læringsmiljøarbeid. Det knkrete arbeidet med læringsmiljøtiltak må fregå i det enkelte fagmiljø. Det er helt sentralt at fagmiljøene har et bevisst g aktivt frhld til læringsmiljøets plass både i utdanningen g i kvalitetssikring av studietilbudene. LMU vil fra g med studieåret gjennmgå kvalitetsrapprtene fra alle fakultet/avdelinger med vekt på hva sm er mtalt av læringsmiljørelaterte frhld generelt, g vil ut fra dette vurdere å kmme med innspill til den årlige Utdanningsmeldinga. Utvidelse av LMUs mandat vil sannsynligvis gså føre til en bedre integrering av læringsmiljøarbeid i det generelle kvalitetssikrings- g kvalitetsutviklingsarbeidet. 7. Arbeidstilsynets universitets g høgsklekampanje tilsynsbesøk ved UiT Arbeidstilsynet Nrd-Nrge gjennmfører i 2006/07 en kampanje rettet mt ansatte g studenter ved høgskler g universitet. Tilsynsbesøket ved UiT ble gjennmført i uke 12 ( mars 2007). Arbeidstilsynet hadde fkus på følgende arbeidsmiljømessige frhld: - rganisatriske frhld sm fører til psykssiale prblemer - ergnmiske frhld sm fører til muskel- g skjelettlidelser Hensikten med Arbeidstilsynets revisjn er blant annet å vurdere behv fr frbedringer, g påse at frbedringsaspektet ivaretas på en systematisk måte. Arbeidstilsynet møtte representanter fra fakultetene (NFH har tidligere vært gjenstand fr tilsyn, g var derfr ikke mfattet), UB g Sentraladministrasjnen. Arbeidstilsynet hadde gså egne møter med universitetsledelsen, Læringsmiljøutvalget, Studentstyret samt ledende hvedvernembud. Tilsynsbesøket hadde frm av gruppevise samtaler med blant annet ledelse, ansatte g studenter. Arbeidstilsynet hadde samtaler med fakultetsledelsen, en gruppe ansatte ved hvert av fakultetene, samt studentrepresentanter. Videre ble det gjennmført en befaring på fakultetet. På befaringen ble Arbeidstilsynet ledsaget av en representant fra ledelsen/ansatte g en studentrepresentant. Befaringene tk først g fremst fr seg fysiske frhld ved studentenes læringsmiljø. Arbeidstilsynet hadde videre samtaler med Læringsmiljøutvalget g Studentstyret. Tilsynsbesøket ble åpnet med et felles infrmasjnsmøte. Et ppsummeringsmøte ble hldt 16. april Arbeidstilsynet gjennmgikk krt sine funn. Universitetet mttk endelig 7

8 rapprt fra Arbeidstilsynet den 15. mai. Arbeidstilsynet har kmmet med varsel m 10 pålegg, hvrav 3 mhandler studenters læringsmiljø. Merknadsfristen er satt til 6. juni LMU drøftet disse påleggene g tk rapprten til etterretning. 8. Knferansedeltakelse Leder fr LMU deltk på nasjnal knferanse m inkluderende læringsmiljø på Lillehammer mars En representant fra sekretariatet g en studentrepresentant deltk på heldagsmøte i regi Universitets- g høgsklerådet, Nrsk studentunin g SLF i mars Målgruppen var leder fr LMU g LMUs sekretariat. Tema var studentenes rlle i LMU. Del III: Planer fr studieåret Fr studieåret er det ny sammensetning g mandat fr LMU. Der er derfr naturlig at nye LMU på sitt første møte høsten 2007 diskuterer planer fr studieåret. Trmsø, 25. mai 2007 Kristin Slberg leder Hege Skarsfjrd fr sekretær 8

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Rammeverk for kvalitetssikring av forskerutdanningen. Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2015

Rammeverk for kvalitetssikring av forskerutdanningen. Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2015 Rammeverk fr kvalitetssikring av frskerutdanningen Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjnal frskerutdanningsknferanse 2015 Presentasjnen innehlder: Innledning Nasjnalt rammeverk sm regulerer kvalitetssikring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

LÆRINGSMILJØARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ STUDIEÅRET 2003-2004. Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU)

LÆRINGSMILJØARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ STUDIEÅRET 2003-2004. Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) LÆRINGSMILJØARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ STUDIEÅRET 2003-2004 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 1. juni 2004 Del I: Presentasjon av LMU Nye lovbestemmelser om ansvar for læringsmiljø I samband

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30 Lillehammer kmmune Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne Møtested: Møterm Wiese (Frmannskapssalen) Møtedat: 06.06.2017 Tid: 09:00-12:30

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2004-2005 Del I: Presentasjon av LMU Læringsmiljøutvalgets sammensetning og mandat Universitetsstyret vedtok å opprette

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprtkll Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Møterm i Vanvikanhallen, Vanvikan Dat: 18.2.2014 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer sm møtte: Navn Funksjn Representerer

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk 1 av 6 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Prgram fr lærerutdanning Masteravtale i fag g yrkesdidaktikk Studieretning DEL I: PROGRESJON 1. Persnalia Etternavn Telefn Frnavn E pst 2. Oppstart,

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø studieåret 2007/2008

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø studieåret 2007/2008 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø studieåret 2007/2008 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved Universitetet

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys Søknad Extrastiftelsen 2012-13 Nedsatt funksjnsevne i et kulturelt lys DVD, knferanser g artikkelsamling Nedre Gausen kmpetansesenter Dat: 14.6.2011 Prsjektleder: Elisabeth Nilsen Innhldsfrtegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Referat Møte 3/2017 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON

Referat Møte 3/2017 REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR FORSKING OG INNOVASJON Dat 21. September 2017 kl 10:30 14:30 Stad Clarin Htel Bergen Airprt Til stede Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder Berit Rkne, Høgskulen på

Detaljer