Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform"

Transkript

1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm

2 Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål m å kmmunisere budskap, herunder beslutninger, vedtak, handlinger g synspunkt sm fattes, på en prfesjnell g hensiktsmessig måte. Samfunnsviterne etterstreber å benytte kmmunikasjn strategisk, både internt i rganisasjnen g verfr samarbeidspartnere g eksterne interessenter. Det er derfr utarbeidet en skriftlig fremstilling av rganisasjnens interne g eksterne kmmunikasjn. De kmmunikasjnsppgavene g utfrdringene sm kmmunikasjnsstrategien beskriver kan benyttes uansett ppgaver g utfrdringer i rganisasjnen, internt eller eksternt. Samfunnsviternes kmmunikasjnsstrategi, slik den fremstår i dette dkumentet, bygger på hvrdan Samfunnsviterne faktisk kmmuniserer, freningens regelverk g øvrige beslutninger vedtatt av freningen da fremstillingen ble utarbeidet. I tillegg er nen uavklarte frhld frsøkt løst underveis. Strategien mtaler først aktuelle definisjner g prinsipper fr kmmunikasjn. Senere følger ppgaver g utfrdringer knyttet til kmmunikasjn internt, g deretter eksternt. Alle ledd i freningen sm behandler medlemspplysninger, skal følge de retningslinjer g rutiner sm er utarbeidet fr slik infrmasjn fr å sikre persnvern g infrmasjnssikkerhet i både intern g ekstern kmmunikasjn. Definisjner g prinsipper Kmmunikasjnsstrategien tar fr seg både intern g ekstern kmmunikasjn. Den interne kmmunikasjnen er delt pp i henhldsvis intern kmmunikasjn i rganisasjnen g intern kmmunikasjn i administrasjnen (sekretariatet). Ekstern kmmunikasjn mhandler kmmunikasjn med interessenter utenfr rganisasjnen. Definisjn av intern kmmunikasjn: En prsess der budskap utveksles mellm sentrale tillitsvalgte, sekretariatsansatte g freningens medlemmer. Definisjn av ekstern kmmunikasjn: En prsess der budskap utveksles mellm ansatte g medlemmer i Samfunnsviterne på den ene siden, g eksterne interessenter på den andre siden, herunder ptensielle medlemmer g øvrige aktuelle interessenter. Hvedprinsipper fr kmmunikasjn i Samfunnsviterne: Ytringsfriheten g lvverk m ytringsfrihet g persnvern skal ligge til grunn fr kmmunikasjn Freningen skal tilstrebe størst mulig grad av åpenhet Ledelsen i freningen har et verrdnet ansvar fr kmmunikasjn Dialg Skape gdt mdømme fr rganisasjnen Tilgjengelig Trverdig 2

3 All kmmunikasjn skal være universelt utfrmet, tilpasset funksjnshemmedes behv Kmmunikasjnskanaler g gd kmmunikasjn En kmmunikasjnskanal er det virkemiddel sm fører et budskap fra avsender til mttaker. E-pst, nettsider, telefn, møter, pst g medlemsmagasin er typiske eksempler på elektrniske, muntlige eller papirbaserte frmidlingskanaler. Det å pparbeide seg innsikt g frståelse fr frhld sm kan fremme eller hemme kmmunikasjn, g lære hvrdan man kan benytte frhldene på en knstruktiv måte, vil gi et gdt grunnlag fr å benytte kmmunikasjn strategisk. Kmmunikasjnskanaler i Samfunnsviterne Eksempler på kmmunikasjnskanaler i Samfunnsviterne: Nettstedet E-pst Telefn Samtaler Møter Medlemsmagasinet Samfunnsviteren Ssiale medier Pst Knferanser Kurs Infrmasjnsmateriell Prfileringsartikler En kmmunikasjnskanal kan faglig sett betegnes ved å ha karakter sm frmell eller ufrmell, g i hvilken grad kanalen er rik eller fattig i frhld til frmidlingskapasitet g mulighet fr tilbakemelding. Utfrdringen er å benytte de ulike kanalene på en mest mulig hensiktsmessig måte, tatt i betraktning hva man ønsker å frmidle g ppnå med kmmunikasjnen. Definisjn frmell kmmunikasjn: I den grad kmmunikasjnen følger den frmelle strukturen g er direkte relatert til virksmheten. Definisjn ufrmell kmmunikasjn: Kmmunikasjn sm ppstår spntant, er persnlig g basert på ssiale relasjner g felles interesser. Definisjn rike g fattige kmmunikasjnskanaler: En rik kanal, eksempelvis en samtale ansikt til ansikt, kjennetegnes av å kunne verføre mange ulike signaler samtidig, gi mulighet fr rask tilbakemelding/respns, g gjør at de invlverte kan være persnlige g tilpasse kmmunikasjnen med hverandre. I dest mindre grad dette er til stede, dest fattigere betegnes kanalen. Valget av kmmunikasjnskanal vil avhenge av hva man ønsker å ppnå, den faktiske situasjn, budskapet sm skal frmidles, innhldets viktighet g kmpleksitet. Fattige kanaler egner seg best fr frmidling av fakta g infrmasjn, kmmunikasjn sm har til hensikt å påvirke hldninger eller mtivere bør gå gjennm kanaler sm gså har rm fr å frmidle følelser. 3

4 Det er gså viktig å vurdere mttakerens ståsted fr å kunne tilegne seg infrmasjnen. Det vil ikke alltid være mest frmålstjenelig å benytte rike kanaler, g av g til kan det være hensiktsmessig å benytte flere kanaler samtidig. Viktig infrmasjn må kmmuniseres gjennm flere kmmunikasjnskanaler. Alt i alt må man samlet vurdere flere frhld fr å lykkes med kmmunikasjn: Budskap hva skal vi kmmunisere Avsender hvem kmmuniserer Målgrupper hvem skal vi kmmunisere med Kanal hvrdan skal vi nå frem med budskapet Frm hvrdan skal budskapet fremstå Tid når skal vi kmmunisere Tlking/effekt hvrdan ppfattes budskapet En ttalvurdering av disse elementene er nødvendig fr å ppnå effektiv kmmunikasjn; at mttaker tlker meningen i budskapet på en måte sm samsvarer med de intensjnene avsenderen hadde. Intern kmmunikasjn Intern kmmunikasjn er i denne kmmunikasjnsstrategien definert sm en prsess der budskap utveksles mellm freningens sentrale tillitsvalgte, sekretariatsansatte g freningens medlemmer. Intern kmmunikasjn er delt inn i t hvedmråder sm mtales hver fr seg: - intern kmmunikasjn i rganisasjnen, sm mfatter ansatte g medlemmer - intern kmmunikasjn i administrasjnen (sekretariatet), sm mfatter de ansatte Intern kmmunikasjn i rganisasjnen Medlemshåndtering Fremstillingen videre er med utgangspunkt i medlemshåndtering, krnlgisk fra medlemmet melder seg inn i Samfunnsviterne frem til eventuell utmelding. Kmmunikasjn knyttet til rekruttering mtales i kmmunikasjnsstrategien sin del m ekstern kmmunikasjn. Å tegne medlemskap Det skal være enkelt å tegne medlemskap i Samfunnsviterne. Første kmmunikasjn mellm et ptensielt medlem g freningen skjer sm ftest via nettsidene eller telefn. Innmelding skjer via rganisasjnens nettsted. Medlemmene skal raskt mtta et svar når de henvender seg til sekretariatet m medlemskap. Ptensielle medlemmer skal via nettsidene kunne sette seg inn i freningens vedtekter g retningslinjer fr juridisk bistand. Samfunnsviterne skal ha effektive rutiner fr behandling g registrering av nye medlemmer. Tilbakemelding m gdkjent medlemskap skal gis medlemmet innen rimelig tid i henhld til medlemstilstrømning. Medlemspplysninger behandles etter gjeldende rettsregler, g anses sm medlemmets eiendm. Sekretariatet rienterer tillitsvalgte m nye medlemmer ved innmelding. Likeledes får medlemmet pplysning m sin tillitsvalgte. Det rapprteres kvartalsvis til hvedstyret m medlemsutvikling. 4

5 Infrmasjn til medlemmer Samfunnsviterne har et infrmasjnsansvar verfr sine medlemmer. Aktuell infrmasjn m aktiviteter g medlemskap skal tilrettelegges g gjøres tilgjengelig fr medlemsmassen. Raske g ressurseffektive kanaler sm e-pst g Internett fretrekkes i kmmunikasjnen med medlemmene. Samfunnsviterne skal etterstrebe rett infrmasjn til rett tid, i rett mengde g på rett sted. Kanaler fr massekmmunikasjn Massekmmunikasjn kmmunikasjn til flere medlemmer på en gang skal i hvedsak fregå gjennm: E-pst Ssiale medier Medlemsbladet Samfunnsviteren Pst Møter Kanaler fr kmmunikasjn med enkeltmedlemmer Kmmunikasjn med det enkelte medlem skal i hvedsak fregå gjennm: E-pst Telefn Pst Møter Medlemshenvendelser til sekretariatet Det skal være enkelt fr medlemmer å ta kntakt med sekretariatet fr infrmasjn, hjelp g bistand. Samfunnsviterne skal systematisk hlde rden på g strukturere henvendelser, ppfølging g behandling. Henvendelser via telefn g e-pst kanaliseres til rett instans via sekretariatets telefnsystem g e-pstmttak. Henvendelser blir systematisk lgget i rganisasjnens CRM-system (custmer relatinship management). Systemet skal være sekretariatets fremste arbeidsverktøy g en ttal database bestående av infrmasjn g histrikk knyttet til medlemsfrhld. Kmmunikasjnshåndtering juridiske saker Henvendelser vedrørende juridiske saker relatert til medlemmenes arbeidsfrhld håndteres i første mgang per telefn eller e-pst. Kmmunikasjnen dkumenteres g lagres under den enkeltes medlemspplysninger i rganisasjnens CRM-system. Dette vil gi mulighet fr senere infrmasjn m den juridiske saksbehandlingen. Partsrepresentasjn verfr arbeidsgiver skal følge samme prsedyre, gså frmell kmmunikasjn skal lagres under den enkeltes medlemspplysninger. Medlemspplysninger håndteres etter gjeldende rettsregler, g anses sm medlemmets eiendm. Sekretariatet skal derfr behandle slike medlemspplysninger knfidensielt, g riginaldkumenter skal sendes tilbake til medlemmet når en juridisk sak er avsluttet. Ved eventuell rettstvist skal medlemmet infrmeres m rganisasjnens retningslinjer fr juridisk bistand i arbeidsrettssaker, g da særlig vedrørende mkstninger sm kan tilfalle medlemmet. Kmmunikasjn med de tillitsvalgte 5

6 Tillitsvalgt defineres her sm alle medlemmer med verv i Samfunnsviterne. Kmmunikasjn med tillitsvalgte vil være mer mfattende enn den med de rdinære medlemmene. Det er derfr viktig at de tillitsvalgte lett hldes à jur med sine medlemmer i lkallaget, g at sekretariatet ellers legger til rette fr at tillitsvalgte skal kunne ivareta sin rlle. Det vil særlig være strategisk å vektlegge dialg g ikke enveisinfrmasjn mellm sekretariatet g de tillitsvalgte, g de tillitsvalgte seg imellm. Tillitsvalgte gis tilgang til ppdaterte versikter ver medlemmer på sin arbeidsplass ved henvendelse til sekretariatet. Tillitsvalgte skal gjøres kjent med Samfunnsviternes veileder fr tillitsvalgtes infrmasjnssikkerhet. Det rapprteres i freningens beretninger m utviklingen i tillitsvalgtapparatet. Infrmasjn fra hvedstyret Samfunnsviternes medlemmer skal ha mulighet fr innblikk i rganisasjnens sentrale arbeid. Fylkesavdelingene g desisrer får kpi av alle sakspapirer til hvedstyrets møter - herunder innkalling, saksfremlegg g prtkll - tilsendt per e-pst. Taushetsbelagte pplysninger sm nrmalt ikke kan ffentliggjøres, f.eks. pplysninger m en persns private frhld, prtkllføres i B-prtkller g skal ikke ffentliggjøres. Gdkjente prtkller fra hvedstyrets møter skal gjøres tilgjengelig på freningens nettsider. Kurs g knferanser fr medlemmer Interne kurs g knferanser er gde arenaer fr utveksling av infrmasjn mellm medlemmer, tillitsvalgte g sekretariatet. Det er derfr viktig at man i planleggingsfasen av slike tilstelninger er bevisst slike arenaer sm en kmmunikasjnskanal. Organisasjnen har i møter med medlemmer g tillitsvalgte en gylden anledning til å påvirke i den retning man ønsker rganisasjnens utvikling g mdømme. Knflikthåndtering Knflikthåndtering er arbeidet i frkant, under g etter en arbeidsknflikt (streik g lckut). Planlagt kmmunikasjn er av vesentlig betydning fr å lykkes med dette arbeidet. Sm hvedregel bør det utarbeides en egen kmmunikasjnsstrategi fr den enkelte knflikthåndteringsplan. Vesentlig elementer i slike strategier vil være: a. Intern kmmunikasjn i sekretariatet/hvedstyret b. Kmmunikasjn med øvrige aktører på arbeidstakersiden c. Kmmunikasjn med arbeidsgiversiden g riksmeklingsmann d. Kmmunikasjn til tillitsvalgte/medlemmer i virksmheter sm er i knflikt e. Kmmunikasjn til øvrige medlemmer/tillitsvalgte/eksterne (media) Kmmunikasjnskanalene i en knfliktsituasjn vil av naturlige årsaker sm knfidensialitet, effektivitet g viktighet være: Interne kanaler: - Hvitebk/beredskapsplan - E-pst til privat adresse - SMS til privat mbiltelefn - Lukket mråde på internett med pålggingsfunksjn - Streikemøter - Telefn Eksterne kanaler: - E-pst 6

7 - Internett - Ssiale medier - Pressemeldinger - Brev - Møter - Streikemateriell Intern kmmunikasjn i administrasjnen Intern kmmunikasjn i administrasjnen er den kmmunikasjnen sm fregår mellm de ansatte i sekretariatet. Kmmunikasjnen skal bidra til å løse ppgaver, skape versikt g trygghet, mtivere g bidra til et gdt arbeidsmiljø. En gd intern kmmunikasjn er gså nødvendig sm et grunnlag fr kmmunikasjn eksternt, mt medlemmer g øvrige interessenter. Kmmunikasjnslinjene i sekretariatet fregår både vertikalt (leder-medarbeider, medarbeider-leder) g hrisntalt (medarbeider-medarbeider). Kmmunikasjnslinjene kan være ulik den frmelle rganiseringen av sekretariatet. Kmmunikasjn er et ledelsesansvar. Lederen må være seg bevisst hvrdan den faktiske kmmunikasjnen fregår. Det er et ledelsesansvar å viderefrmidle infrmasjn sm er av relevans fr sekretariatets ppgaver. Dette gjelder særlig avgjørelser fattet av hvedstyret, rganisasjnens øvrige ledd samt hvedrganisasjnen Akademikerne. Interne kmmunikasjnskanaler Eksempler på kmmunikasjnskanaler i sekretariatet: Kntrmøte Møte mellm ansatte/avdelingsmøter E-pst Internett CRM (medlemsdatabase) Tidsplanlegger Ssiale fellesaktiviteter Telefn/SMS Håndbøker g brukermanualer (eks. Persnalhåndbka) Muntlige kanaler Internavis Persnalseminar Ekstern kmmunikasjn Ekstern kmmunikasjn er budskap sm utveksles mellm ansatte g medlemmer av Samfunnsviterne på den ene siden, g eksterne aktører på den andre siden, herunder ptensielle medlemmer, andre aktører i arbeidslivet, myndigheter, interesserganisasjner g massemedia. Eksterne aktører Ptensielle medlemmer Aktører i arbeidslivet Øvrige interessenter Pressekntakt Ptensielle medlemmer 7

8 Ptensielle medlemmer vil både være de sm er i et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk studium g uteksaminerte kandidater sm er berettiget medlemskap. Kmmunikasjnen skal bidra til å rekruttere flere medlemmer. Disse gruppene kan nås via ulike kmmunikasjnskanaler, der de viktigste arenaene er: - Utdanningsinstitusjner med samfunnsvitenskapelige g humanistiske fag Tilstede med stand på arrangementer, tilgjengelig infrmasjnsmateriell, studentrepresentant/studentlkallag sm ambassadører - Arbeidsplasser Tillitsvalgte g medlemmer sm ambassadører, tilgjengelig infrmasjnsmateriell, tilrettelegging av infrmasjn fr intranett - Medier Kanaler sm når større deler av målgruppen, sm studentaviser, aktuelle tidsskrifter, nettsteder g ssiale medier, samt strategisk bruk av medier hvr Samfunnsviterne får redaksjnell mtale, krnikkplass eller i frbindelse med enkeltsaker Aktører i arbeidslivet Kmmunikasjn g kntakt med aktører i arbeidslivet skal bidra til samarbeid til frdel fr Samfunnsviterne g rganisasjnens medlemmer. Samhandling med aktørene i arbeidslivet vil variere avhengig av hvem man kmmuniserer med. Fr de fagfreninger sm Samfunnsviterne har mest felles interesser med, vil det være tettere g mer ufrmell kntakt. Fr øvrige aktører vil kntakten være av mer frmell karakter. De viktigste aktørene Samfunnsviterne samarbeider med g de viktigste kmmunikasjnskanalene er: - Fagfreninger rganisert i hvedrganisasjnen Akademikerne Deltakelse i frmelle g ufrmelle møter g samarbeid, nettverk, samt lkalt akademikersamarbeid på arbeidsplasser. - Hvedrganisasjnen Akademikerne Deltakelse i styrer, kmiteer g seksjnsrganer, nettverksmøter g samlinger. Uttalelser gjennm høringer internt i Akademikerne g i felles eksterne høringsuttalelser. - Øvrige hvedrganisasjner g fagfreninger Samfunnsviterne kmmuniserer med øvrige rganisasjner der dette anses frmålstjenelig. Dette skjer sm regel på den enkelte arbeidsplass, men gså i frbindelse med større mstillingsprsesser g ivaretakelse av felles faglige plitiske målsettinger. - Offentlige myndigheter g virksmheter innen arbeidslivet, herunder Frnyings- g administrasjns- g kirkedepartementet, Arbeidstilsynet, Likestillings- g diskrimineringsmbudet etc. Kmmunikasjnen vil i str grad basere seg på behv fr faglige avklaringer g råd knyttet til medlemmenes interesser. Øvrige interessenter Samfunnsviterne samarbeider med øvrige interessenter, g da særlig i frbindelse med medlemsfrdelene rganisasjnen tilbyr. Aktører sm kmmuniserer direkte med våre medlemmer gjennm sine tjenestetilbud vil knyttes direkte til Samfunnsviterne. Av den grunn er det viktig at kmmunikasjnen er prfesjnell g i tråd med Samfunnsviternes ståsted. Dette frdrer igjen en klar g tydelig kmmunikasjn mellm freningen g våre interessenter. 8

9 Presse- g mediekntakt Samfunnsviterne skal fremstå ryddig g prfesjnell i mediasammenheng. Følgende prinsipper gjelder fr presse- g mediehåndtering: Målrettet mediekntakt Samfunnsviterne skal utvikle kntakt med aktører i mediene fr å bli en naturlig stemme i det ffentlige rm g selge inn saker av spesiell interesse fr medlemmene g fr freningen. Samfunnsviterne skal søke en åpen dialg med media. Samfunnsviterne skal i kntakt med media framstå sm ryddig g prfesjnell g gi krrekte uttalelser. Uttalelser skal gdkjennes før publisering i skriftlige medier (sitatsjekk). Samfunnsviterne skal i sin mediekntakt fkusere på de hvedtemaer sm er definert av hvedstyret innenfr hver landsmøteperide. Talspersner Samfunnsviternes fremste talspersn er freningens leder, men andre av hvedstyrets medlemmer kan gså uttale seg på vegne av freningen. Leder/hvedstyret kan delegere til generalsekretær å uttale seg på vegne av freningen. Leder/generalsekretær skal uttale seg på vegne av hele rganisasjnen. I saker der det er spesielt relevant, fr eksempel saker sm gjelder enkeltgrupper av medlemmer, bør leder/generalsekretær ta kntakt med det lkale tillitsvalgtapparatet før eventuelle uttalelser i media. Tillitsvalgte kan uttale seg i lkale saker. Ved uttalelser i media må tillitsvalgte være varsmme i frhld til bl.a. persnpplysninger g annen taushetsbelagt infrmasjn. Knsekvensene ved medieuttalelser kan i enkelte tilfeller bli stre både fr enkeltmedlemmer g fr freningen. Det er derfr klkt å kntakte freningens leder eller generalsekretær fr avklaring eller bistand før man uttaler seg til media. Ved utlevering av f.eks. tall fra lønnsstatistikk eller øvrig infrmasjn m medlemsmasse, freningen e.l., kan ansatte gi generelle kmmentarer vedrørende denne infrmasjnen til media. Medievervåking Samfunnsviternes sekretariat er ansvarlig fr å følge med på aktuelle mediesaker i de til enhver tid relevante medier. Leder g generalsekretær skal til enhver tid hldes rientert. Oppfølging av saker fra media I tilfeller der sekretariatet eller leder mener at særskilte mediesaker bør kmmenteres av Samfunnsviterne, tas dette pp til diskusjn g man blir enig m framgangsmåte g budskap. Innsalg av egne saker Samfunnsviternes hvedstyre definerer nen hvedmråder sm freningen skal frnte i media innenfr periden. Ved innsalg av saker legges det vekt på grundig dkumentasjn, tydelig budskap, nyhetsverdi g relevans i frhld til freningens ståsted. Ved innsalg av egne, spesielle saker skal freningen ikke sende sakene bredt ut til media, men basere seg på å tilby saker eksklusivt til én jurnalist/redaksjn før andre eventuelt kntaktes. Hvilket medium sm skal velges vurderes i hver enkelt sak ut fra relevans, redaksjnens tidligere mtale av samme tema, bredde/målgruppe sv. 9

10 Deltakelse i samfunnsdebatten Samfunnsviterne skal søke å være aktiv i de til enhver tid relevante medier. Tilsvar eller kmmentarer til andre aktørers krnikker g debattinnlegg bør besvares av leder, generalsekretær eller den sm disse til enhver tid delegerer sin fullmakt til. Pressemeldinger Samfunnsviterne skal benytte seg av instrumentet pressemelding i saker der det er viktig å få ut et budskap bredt. Dette kan f.eks. gjelde landsmøter, fagknferansen, tariffknferansen, streik sv. Akademikernes mediestrategi Samfunnsviterne skal ikke pptre sm en knkurrent til Akademikerne i media. Samfunnsviterne skal derfr alltid hlde seg rientert m Akademikernes mediestrategi. Freningen skal samarbeide med Akademikerne m pririterte hvedtemaer i deres mediestrategi, hvedsakelig i frm av å bistå med case fra våre medlemsgrupper ved behv. Sekretariatet representerer Samfunnsviterne i Akademikernes infrmasjnsnettverk. Dkumentasjn av saker med Samfunnsviterne i media Alle saker der Samfunnsviterne er nevnt i media, skal arkiveres av sekretariatet Medievirksmheten dkumenteres i freningens beretninger. Vedtatt av hvedstyret Revidert av hvedstyret , g

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Varslingsrutiner for tillitsvalgte Samfunnsviterne

Varslingsrutiner for tillitsvalgte Samfunnsviterne Frmål Varslingsrutiner fr tillitsvalgte Samfunnsviterne Vedtatt av hvedstyret i sak 64-18, 7. september 2018 Tillitsvalgte, medlemmer g ansatte i Samfunnsviterne sm mttar varsel m kritikkverdige frhld

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Det er fire faser i saksbehandling i Kontaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets saksbehandlingsregler ( Retningslinjene ).

Det er fire faser i saksbehandling i Kontaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets saksbehandlingsregler ( Retningslinjene ). RAMMER FOR MEKLING I KONTAKTPUNKTET MELLOM X OG X SAKENS BAKGRUNN GENERELLE RAMMER FOR MEKLING I OECD KONTAKTPUNKT Faser: Det er fire faser i saksbehandling i Kntaktpunkt i tråd med OECDs retningslinjer

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet. Frhandlingsspill Det skal være lkale frhandlinger i Papirdirektratet (PAD). Papirdirektratet er et direktrat sm står fr den sentrale faglige, strategiske g administrative ledelse av Papiretaten. PAD hlder

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Værøy kommune Rutiner fr varsling av kritikkverdige frhld i Værøy kmmune Innhld 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett g plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:... 4 2.3 Fremgangsmåten ved

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Øyer kmmune Persnalhåndbka OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE INNHOLD A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene Revidert dkument fr høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier g veiledning fr Midtbyravnene Høringsfrist: 5. mars. Høringsuttalelser sendes: midtbyen@natteravn.n eller karl NATTERAVN MIDTBYEN-TRONDHEIM,

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk Økt bruk av realkmpetansevurdering fr arbeidssøkere i grenseflaten mellm utdanningsplitikk g arbeidsmarkedsplitikk 1 Økt bruk av realkmpetansevurdering av arbeidssøkere Camilla Alfsen, Vx Ingunn Hagen,

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer