Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2014-2015"

Transkript

1 Handlingsplan Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer at ressurser g verdier i fjellmrådene gir grunnlag fr utvikling g trivsel i fjellmrådene i Nrge. Hvedmål 1. Fjellreginsamarbeidet skal være en aktiv deltaker g leverandør i reginalplitiske diskusjner 2. Fjellreginsamarbeidet skal delta aktivt i internasjnalt samarbeid 3. Fjellreginsamarbeidet skal frmidle kunnskap m fjellmråda. 4. Fjellreginsamarbeidet kan iverksette egne prsjekt g tiltak

2 1. Være en aktiv deltaker g leverandør i reginalplitiske diskusjner. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer at ressursene g verdiene i fjellmrådene gir grunnlag fr utvikling g trivsel i fjellbygdene gjennm; Løpende ppfølging av strtingsmeldinger g statlig plitikk. Aktivt lbbyarbeid mt departementene g sentrale plitikere Utvikle g freslå tiltak g prsjekter Aktivt samarbeid med andre rganisasjner distrikts- g reginalplitikken: Løpende ppfølging av mråder sm berører fjellmråda. Rammebetingelser fr utvikling. Eks. differensiert arbeidsgiveravgift. Verdiskaping g fjellmråda («Fjellsatsinga») Deltakelse i referansegruppa med tre persner i en plitisk, en administrativ gruppe g en fra sekretariat. Løpende ppfølging g frmidling av fremdrift. Være pådriver fr at fjellsatsinga skal frtsette utver Kmpetanse Skape grunnlag fr høyere kmpetanse g fr riktig kmpetanse til de arbeidsplassene vi har behv fr. Skisse til fjellsatsinga levert i Skrive søknad dersm denne blir gdkjent. Mat- g landbruk strtingsmelding m landbruk g mat. Årlig innspill til landbruksppgjøret. Følgje endring i frdeling av BU-midlene. Være pådriver fr å endre rammebetingelsene fr plan g bygningslven sm påvirker satsinga i fjellmråda. Synliggjøring av hvrdan Fjellandbruket kan bidra til økning i matprduksjn på 20 %. Frnybar energi: Et mråde med lav lønnsmhet g med mange aktører i kritisk fase. Vår rlle er å påvirke rammebetingelsene fr verdiskaping. (NY) Nytt innspill til KMD hvr vi synliggjør knkrete talleksempler fra hver regin mht. knsekvenser av arbeidsgiveravgift. Fkus på kmpensasjnsrdningene g de næringene sm er viktig fr fjellmrådene sendt i juni FRS sendte i søknader til satsinga g fått tilsagn på 2 mill fr prsjektet «mat g pplevelser i fjellmråda i juni Justert prsjektplan i tråd med tildelingsbrevet blir behandlet på styremøte 5. september. Arbeidsgruppe går gjennm prsjektplanen på møtet 22. august. Sekretariatet er bservatør i Nasjnalt utvalg fr fagskleutdanning i Landbruk (NUFL) Skrive endelig søknad til fjellsatsinga dersm denne blir gdkjent i senere fase. Gjennm fjellsatsingsprsjektet hlde gd kntakt med LMD s fjellsatsing. Ønske m møte med LMD hvr vi gså inviterer med andre aktører (f.eks. Bifrsk, Eurmntana) fr å frtelle m fjellandbruket g de prsjektene sm finnes. Skrive et felles brev med underskrifter fra flest mulig i rådet. Innlegg m frskning g internasjnalt samarbeid. Samkjøre prsjekter g synliggjøre hverandres arbeid. Fjellmråda kan bidra til økningen i matprduksjnen, men bør satse mer på kvalitet g ikke kvantitet. Hente eksempler fra Sveits/Østerrike der de har en slik mdell g har klart å hlde ppe prduksjnen. Aktuelt med møte med Eurpaministeren, sammenligning med resten av Eurpa.

3 Organisering g finansiering av reiselivet i fjellmråda? Påvirke rammebetingelsene fr naturbasert reiseliv. Hytter: Oppfølging med søknad på innlevert skisse dersm denne blir gdkjent. randsnen av vernemråder (gjelder både landbruk g reiseliv) Infrastruktur Frivillig fellesgderdning:sjekk m/nho Fkus på beredskap respnstid på ambulansehelikpter, brann g pliti. Jbbe fr nrmert reaksjnstid fr ambulansehelikpter i fjellmrådene. (NY) Tilflytting g bsetting Oppfølging med søknad, dersm innlevert skisse til «fjellsatsinga» blir gdkjent. Deltakelse på nasjnal knferanse 10. april, frmidling av resultater. Kmmunerefrmen (NY) Følge utviklingen av kmmunerefrmen g eventuelle knsekvenser av rbuste kmmuner g kmmunerefrmer.

4 2. Aktiv deltakelse i internasjnalt samarbeid Saksmråder sm det i hvedsak ble arbeidet med innenfr en nasjnal ramme, har blitt mer g mer internasjnalisert, g utfrmingen av plitikk g regelverk på mange tradisjnelt innenriksplitiske mråder skjer nå i str grad i en eurpeisk ramme. Nrge er gjennm EØSavtalen nært knyttet til utviklingen i EU. Fr Fjellreginsamarbeidet finnes det muligheter fr prsjekter både innenfr interregprgrammer g andre internasjnale utviklingsprgram. Gjennm vår indirekte tilknytning til Eurmntana, samt via andre internasjnale rganisasjner (Nrdsjø- g Østersjø- samarbeidet) har vi muligheten til å påvirke plitikk g virkemidler sm i stadig økende grad blir utviklet på de internasjnale arenaene. UD g KRD i særdeleshet inviterer til deltakelse g det er viktig at Fjellreginsamarbeidet deltar der dette er frmålstjenlig. Det gir gså nettverket muligheter til å finne partnere i internasjnale prsjekter g bidra til å styrke fjellmrådenes knkurransekraft, kmpetanse g medvirkningsevne. Deltakelse i internasjnalt arbeid er et redskap fr bedre ppnåelse av målene medlemmene i FRS har satt i egne handlingsprgram g frsterke arbeidsmrådene i FRS handlingsprgram g vi har fått signaler m at dette er et mråde hvr FRS har et større handlingsrm fr utvikling. Eurmntana prsessen med «Muntain Prducts» g hvilke knsekvenser dette kan få fr nrske fjellprdukter. FRS bruker 20 % i en krdinerende rlle i fellessaker. Eurmntanas knferanse arrangeres ktber i Bilba, Spania. Rådsmøtet jun besluttet at det skal gjøres en utredning m stilling knyttet til Eurmntana der en ser både på en fast g en ambulerende stilling. Behvet fr egenkapital i internasjnale prsjekter må gså vurderes. Se gså på utfrdringer mht. at FRS ikke er medlem, g FRS har medlemmer med g uten tilhørighet i Eurmntana. Hvrdan kan vi rganisere ss på en bedre måte? Saken utredes av sekretariatet vedtas på ekstrardinært rådsmøte (inkl. i budsjettfrslaget i langtidsbudsjettet). Prsjektutvikling Være pådriver fr å utvikle nye felles prsjekt fr fjellmråda - innenfr aktuelle internasjnale prgrammråder. Gjennmføring av frstudie internasjnalisering: Reginale møter g undersøkelse gjennmføres høsten Videreføring gjennm fjellsatsinga. Møte med fylkenes internasjnale kntakter sammen med arbeidsgruppa fr å definere aktuelt prsjekt. Etablere kntakt med internasjnale samarbeidspartnere Det er fjellfkus i flere internasjnale rganisasjner. Det er viktig å definere saker g ptensielle partnerrganisasjner. Det må gså være et pågående arbeid etter internasjnale partnere g prsjekter det er aktuelt å søke på. Frstudie internasjnalisering gjennmført. Resultatene fra analysen er presentert. Vi har tegnet intensjnsavtale sm «assciated partner» med Eurmntana i Hrizn prsjektet «Muntagrinett» sm de nå skriver søknad på. Prsjektet starter pp i 2015 dersm de får gdkjent søknaden. Har etablert gd kntakt med de internasjnale avdelingene i fylkene g rganiserer møte høsten Vi deltar nå på en rekke møteplasser fr partnersøk g bruker resultatet fra undersøkelsen, samt handlingsplanen g fjellsatsingen sm rettesnr på hvilke tema sm er aktuelle å finne samarbeidspartnere på.

5 3. Frmidle kunnskap m fjellmrådene Vi pplever at fjellmrådene har en str grad av like utfrdringer, g hvr vi har større gjennmslagskraft ved å stå sammen i arbeidet med å påvirke sentrale myndigheter, g fr å finne gde løsninger på fjellmrådene sine utfrdringer. Det plitiske g administrative nettverket sm bygges pp g hvedsekretariatet er vårt verktøy fr å nå fram. Nettverket i FRS dekker 66 % av fjellmrådene i Sør-Nrge i dag, g arbeider aktivt fr enda større tilslutning. FRS skal i løpet av året ha økt fkus på g «prfesjnalisere» kmmunikasjn fr å øke synligheten g betydningen av fjellmråda g vil leie inn ekstern kmpetanse fr å gjøre nødvendig løft. Fjellreginsamarbeidet bør få frem minst 4 saker i presse/media på sentrale saker. Arbeidet i FRS rapprteres løpende på egen webside g facebk. Medlemmene frmidler aktivt erfaringer g resultater fra egne mråder. Frmidling av kunnskap m fjellmrådene utver FRS fkus ivaretas gjennm å linke til andre rganisasjner g samarbeidspartnere. Fjellreginsamarbeidet arrangerer knferanser g møteplasser når dette er nødvendig g styrker pririterte mråder. Knferanser arrangeres i begrenset mfang hvert år g i samarbeid med våre medlemmer. Nettverk Praktiv ppfølging av ptensielle medlemmer Løpende ppfølging av frespørsler m presentasjn g prfilering av FRS. Invitere til reginale møter i samråd med medlemmene. Utvide nettverket gjennm økt dialg med plitikere fra fjellmråda Samarbeide med andre rganisasjner med «fjelltema» sm fr eksempel USS, Nasjnalparkkmmunene m.fl. Knferanser g temamøter Reginale møter i frbindelse med int. prsjekt 2014 Årsknferanse høsten 2014 Aktiv deltakelse på utvalgte knferanser sm berører pririterte Frskning tema i FRS. Aktivt følge aktuelle frskningsinstitusjner g frmidle resultater til medlemmene. Følge Østlandsfrsknings frskningsprsjekt m fjellplitikk. Gr Lundby sitter i nasjnal brukergruppe i prsjektet. Bestille utredninger ved behv fr utvikling av pririterte saker. Kmmunikasjn g prfilering Gjennmføre tiltak i tråd med kmmunikasjnsplan fr å få økt gjennmslagskraft i saker, økt synlighet g kjennskap til FRS, g økning i medlemsmasse Vi har besøkt en rekke ptensielle medlemmer våren De største møtene har vært Hardangerrådet g nettverket rundt Heiplanen. Vi ppfrdrer gså medlemmene til å invitere ss inn på sine arenaer fr å presentere Fjellreginsamarbeidet. Vi har vært til stede på flere knferanser våren 2014 bl.a. USS Fjellstyresambandet Nasjnalparkkmmunene Et resultat fra arbeidet i «verdiskaping g næringsutvikling så langt er pprettelse av fjellfrsknett Dette nettverket blir en viktig samarbeidspartner fr FRS Resultatet av sekretariatets arbeid med byrået Ferskvann ble presentert på rådsmøtet. Det freslås navnendring g evt. lgendring g kmmunikasjnstiltak. Navn g lg behandles på neste styremøte g tas pp på ekstrardinært rådsmøte. Webadressen i tråd med mulig nytt navn er kjøpt..

6 4. Iverksette egne prsjekt g tiltak Sm en aktiv g synlig reginalplitisk aktør vil FRS gjennmføre egne prsjekt g iverksette tiltak. Alle prsjekt vil være i tråd med handlingsplanen g prsjektene skal være med på å synliggjøre FRS g utvikle fjellmrådene. Frstudiet «Internasjnalisering» Spørreundersøkelse Kartlegging av mulige partnerreginer/prsjekt Reginale møter «Fjellsatsinga» Nettverksbygging Kmpetanse Rammebetingelser Internasjnalt samarbeid Resultater fra frstudiet presentert på Rådsmøtet i juni. Reginale møter vil bli gjennmført høsten Mttatt tildelingsbrev på 2 mill kr. ver 3 år Prsjektplanen fr «mat g pplevelser» er justert i tråd med tildelingsbrevet. Ble krt presentert på rådsmøtet. Tas pp til behandling i styret 5. september. Fkus på internasjnale prsjekt sm frsterker «mat g pplevelser». Internasjnalt arbeid gjennmføres med gd kntakt med de internasjnale avdelingene i fylkeskmmunene. Gd kbling mt Eurmntana er viktig.

7 LANGTIDSPLAN FOR Verdiskaping g fjellmråda (Fjellsatsinga) reginal- g Verdiskaping g fjellmråda (Fjellsatsinga) reginal- g Verdiskaping g fjellmråda (Fjellsatsinga) reginal- g Verdiskaping g fjellmråda (Fjellsatsinga frem til smmeren 2017) reginal- g Mat- g landbruk Mat- g landbruk Mat- g landbruk Mat- g landbruk randsner av vernemråde randsner av vernemråde randsner av vernemråde randsner av vernemråde Rammebetingelser Rammebetingelser Rammebetingelser Rammebetingelser Kmpetanse g FU i fjellmråda Kmpetanse g FU i fjellmråda Kmpetanse g FU i fjellmråda Kmpetanse g FU i fjellmråda Internasjnalisering Internasjnalisering Internasjnalisering Internasjnalisering Tilflytting g bsettingsplitikk Tilflytting g bsettingsplitikk Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer