FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole."

Transkript

1 Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn har vært en del at et frprsjekt i sklens FREE satsning. FREE (Fcus n Renewable Energy and Envirment) Det har vært viktig fr sklen at arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn skulle bidra til at elever g ansatte skulle sette fkus på miljøprblematikk g få mer kunnskap m energi g energibruk. Miljøfyrtårnsertifisering er en enklere frm fr sertifisering enn det sm kreves etter NS 9001 g EMAS Den er til gjengjeld et viktig skritt på veien i det viderearbeidet med FREE prsjektet. Miljøfyrtårn g passer gså bedre fr små bedrifter sm ikke har ressurser til, g behv fr, mfattende systemer. Sertifisering sm Miljøfyrtårnbedrift er nå adptert av Statens frurensingstilsyn g Miljøverndepartementet fra Kristiansand kmmune til hele Nrge sm en dkumentasjn av gjennmført miljøanalyse, tiltak g status. Arbeidet har samtidig gitt en anledning til å gjennmgå HMS systemet ved Risør videregående skle med eventuelle ppdateringer g frbedringer. Dette gir frdeler med hensyn til i mdømme, markedsføring, driftskstnader g arbeidsmiljø, ne sm bl.a. vises gjennm sklens meget psitive resultater i årets elev- g persnalundersøkelser. FREE Fcus n Renewable Energy and Envirment. Bakgrunn Risør videregående skle har i lengre tid vært pptatt av energi- g miljøspørsmål. Dette er blitt gjrt bl.a. gjennm at sklen har fått bibrenselfyrt vannbåren varme, vi skal delta i frskningsprsjekt rundt energibygg/miljøbygg i frhld til utskifting av vegger i eldre bygg, vi er med i utviklingsarbeidet fr gasspplæring i videregående, g vi er g med i et frskningsprsjekt sm skal se på energisparing i sklen fr å nevne nen tiltak. Risør videregående skle vil fkusere på energi- g miljøspørsmål reginalt, nasjnalt g internasjnalt. Vi har mtiverte g engasjerte elever g ansatte sm er pptatt av fagmrådet g vi ser

2 gså at det jbbes svært lite på mrådet inn mt de videregående sklene. Risør videregående skle har hatt en intern prsess hvr vi har gjrt et valg m at vi ønsker å psisjnere ss sm den videregående sklen i fylket g i Eurpa sm skal bli den beste innenfr energi g miljø. Dette mål ønsker vi å ppnå gjennm energi- g miljøtiltak i egen virksmhet/ fylkeskmmune, gjennm de tjeneseter sm leveres, gjennm samarbeidspartnere, g gjennm å mtivere våre ansatte til å gjøre ne privat i frhld til energi- g miljøspørsmål. På denne måten vil Risør videregående skle bidra aktivt til fylkeskmmunens strategier g tiltak lagt frem i Energiplan fr Agder av Mål fr frprsjektet. Hvedmål: Vi skal i frprsjektet knkretisere mulighetene fr å realisere det ptensialet sm er identifisert g etablere rammer fr et hvedprsjekt, dersm det er grunnlag fr det. Delmål: Undersøke m vårt initiativ til et prsjekt har et tilstrekkelig fundament til at det bør settes inn ressurser til knkretisering g utvikling av en prsjektrganisasjn sm gså inkluderer evt. Interreg g rganisasjner i EU. Utvikle prsjektideer g prsjektfrslag i samarbeid med f. eks. aktører i EU, universiteter, høyskler, kmmuner i øst reginen, GRID, Agder Energi, bedrifter, miljørganisasjner sv. Beskrive krt næringslivets prblemstillinger knyttet til energi- g miljøspørsmål. Beskrive g begrunne en mulig innretning av et utviklingsprsjekt Vurdering av innvasjnsaktørenes interesse fr å delta Analyse/ vurdering med sikte på knkretisering av barrierer g utviklingsmuligheter Utvikling av ideer g tiltaksmråder med sikte på realisering i et hvedprsjekt Utvikling av relasjner mellm aktørene g frankring av prsjektet hs de sentrale aktørene Mål fr hvedprsjektet. I hvedprsjektet skal vi realisere de prsessene g strategiene sm er utviklet gjennm frprsjektet. Vi skal løpende identifisere g realisere nye prsjektmuligheter innenfr de mål g strategier sm er etablert. Hvedmål: Risør videregående skle skal bli Eurpas fremste skle på energi g miljø. Vi skal bli Eurpas første miljømerkede/miljøsertifiserte videregående skle. Delmål: Risør videregående skle skal bli Demnstrasjnsskle fr energi- g miljø. Søke samarbeid med videregående skler g andre rganisasjner innen EU g i Skagerrakmrådet. Søke samarbeid med Eclabel i frhld til å utvikle en type Energi- g miljømerking (svanemerking) fr videregående skler.. Lage, utprøve g gjennmføre planer fr energi- g miljøtiltak. Utvikle g inngå partnerskap med felles innsats g felles frpliktelser. Risør videregående skle skal fremme g prfilere Aust Agder sm en bærekraftig regin, der hensynene til energi- g miljøspørsmål vektlegges. Risør videregående skle skal ha en 20% mer effektiv energibruk i Etablere et internasjnalt samarbeidsprsjekt sm går på ppfylling av internasjnale klimag miljøfrpliktelser.

3 Utvikle et pedaggisk pplegg sm kan trekkes inn i alle fag, g sm sikrer at alle elever i videregående skle kan gjennmgå et undervisningspplegg m energi- g miljøspørsmål. Spredning av resultater, erfaringer g kmpetanse, bl.a. ved utvikling av en nettprtal, prfilering sv. Partnere: Sklen ser det sm meget viktig å ha et nært samarbeid med næringslivet g har inngått nen partnerskapsavtaler. Avtalen innebærer at partnerne har lagt pp et fast samarbeid, i den hensikt å gi elevene/ansatte større innsikt i arbeids- g næringslivsspørsmål. Samarbeidet skal knkretisere arbeids- g næringslivstema i sklens læreplaner g virksmhetsplaner. Målsettingen er å gi en frståelse av næringslivets rlle sm verdiskaper g et bedre grunnlag fr å gjøre realistiske yrkes- g utdanningsvalg. Partnerne innarbeider avtalen i sine planer g har en jevnlig dialg fr å evaluere, frbedre g videreutvikle samarbeidet: Risør g Tvedestrand- reginens avfallsselskap (RTA) RTA er en fltt samarbeidspartner fr Risør vgs sm er sertifisert sm Miljøfyrtårn. RTA vil kunne bidra til at sklen når de ppsatte mål i handlingsplanen fr bl.a å bli resertifisert m 3 år. Risør Næringshage (RN). RN innehar meget bra kmpetanse sm sklen kan dra nytte av på flere måter. De vil kunne bidra i utfrmingen av et hvedprsjekt innen FREE (Fcus n Renewable Energy and Envirment). De vil kunne bidra aktivt venfr næringslivet i reginen fr å bli engasjert i vårt FREE prsjekt. De vil kunne bidra til å sette prsjektet inn i et næringsutviklingsperspektiv. Vider vil de på en rekke mråder kunne bidra i vårt SANS prsjekt ( Samarbeid skle næringsliv). Fbx AS (Fred Olsen bedrift) Fbx AS arbeider innen frskning g utvikling av nye kilder til frnybar energi, slik sm bølgekraft g hrisntale vindmøller. Vi ønsker å utvikle vår kmpetanse på frnybar energi g på miljø, g samarbeidet med Fbx AS vil i så måte bidra psitivt til å styrke sklens satsning. Samarbeidet realiseres bl.a. gjennm kmpetanseutveksling g gjennm prduksjn av kmpnenter g testrigger Fbx AS prduserer til sine frskningsinstallasjner. Deler av dette utviklingsarbeidet vil fregå i nært samarbeid med Risør videregående skle. Nrdiske partnere: Risør videregående skle skal videreutvikle sitt FREE prsjekt gjennm å søke EU midler innen Interreg- prgrammet. I den sammenheng er sklen avhengig av utenlandske

4 partnere. Vi er nå i dialg med t meget interessante skler i Sverige/ Gøtebrg mrådet: Aranäs gymnasiet Elf Lindälv gymnasiet. Vannbåren varme (Bibrenselfyrt). Prsjekt: Aust Agder fylkeskmmune v/ Risør videregående skle har gjennmført et prsjekt fr å knvertere fra elektrisk ppvarming til vannbåren varme fr hele Risør videregående skle tilsvarende ca m2. Det varme vannet leveres av LOS energianlegg i Sirisvei i Risør. Sklen har byttet ut 100 vis av elektriske panelvner med radiatrer sm får varmt vann fra et sentralt bi- brenselfyrt prduksjnsanlegg. På grunn av lavt energibruk har sklen fr 2007 g 2008 blitt tildelt Gjerriknark- prisen av Aust Agder fylkeskmmune.

5 TES Energy Facade (Timberbased element system). Prsjekt: Aust Agder fylkeskmmune ved Risør videregående skle er med i et internasjnalt frskningsprsjekt fr å utvikle prefabrikkerte trebaserte elementer til frbedring av energieffektiviteten i bygninger. Den praktiske delen av prsjektet gjennmføres på Risør videregående skle hvr den gamle yrkesklen (A-blkka) ttalrenveres med ny fasade sm både er miljøriktig i frhld til materialbruk g sm er energifrbedrende. Prsjektet TES er et eurpeisk FUprsjekt under prgrammet WdWisdm-Net (www.wdwisdm.net). Prsjektet har t års varighet g skal være avsluttet Prsjektets hvedmål 1) Definere kravspesifikasjner g standarder fr utfrming av industrielt prduserte prefabrikkerte elementer med treknstruksjn fr bruk til energifrbedring av eksisterende bygninger. På basis av standarder skape grunnlaget fr et felles eurpeisk marked fr trebaserte byggesystemer fr energifrbedring av eksisterende bygninger. 2) Utvikling av prttyper fr trebaserte fasadeelementer til frbedring av eksisterende bygninger. 3) Optimalisering av en digital verdikjede fra dkumentasjn til ferdig prdukt, digital skanning ppbygging av bygningsinfrmasjnsmdell utvikling av elementer i BIM energisimulering i mdell prduksjn på datastyrte maskiner) 4) Gjennmføre piltprsjekt(er) g utgi en TES-veileder. Nrsk piltprsjekt er Risør videregående skle (A-blkka) i samarbeide med Aust-Agder fylkeskmmune, Arkitektstudi AS (Bdø) g Trebyggeriet AS (Evje). Akademiske samarbeidspartnere TU München (Det teknisk universitet i München, DE) TU Helsinki (Det tekniske universitet i Helsinki) NTNU v. Fakultet fr arkitektur g billedkunst Industripartnere Tyskland: O.Lux GmbH Finland: Wdplis OY g NCC Nrge: Trebyggeriet AS

6

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet]

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet] Ntat Til: Fra: Kpi: Kirsten Haugum, Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Ragnar Andresen [Klikk her g skriv inn navnet] Dat: 07.06.2004 Emne: Kartlegging av IKT planprsesser, g inventarisering av systemtilpassninger

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer