Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen"

Transkript

1 Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) Pstbks 8034 E-pst: 4068 Stavanger, Nrge Internett: Org. Nr MVA

2 Rapprt fra frprsjekt: Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i. Sammendrag ipax har på ppdrag fra Greater Stavanger gjennmført et frprsjekt m etableringen av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene. Arbeidet ble utført i periden ktber desember Vi har analysert g vurdert behvet fr tre ulike tiltak sm var beskrevet i ppdragsdefinisjnen - en næringshage fr kunstnere på Sør-Jæren, en kulturbank / næringshage fr kunstnere i Ryfylke g et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene. Sm en sentral del av frprsjektet ble det innhentet synspunkter fra prfesjnelle kunstnere g persner sm arbeider med disse. Det ble i samråd med styringsgruppen utarbeidet en liste ver 25 persner g instanser sm det er ønskelig å få synspunkter fra. 16 av disse var prfesjnelle kunstnere / mindre selskap mens 9 var representanter fra støtteapparatet rundt disse. Det ble gitt mange knstruktive innspill i samtalene g vi mener at grunnlagsmaterialet fra frprsjektet hlder høy kvalitet. Gjennm samtaler med de 25 persner/instanser ble det innhentet infrmasjn m dagens status g behv/etterspørsel på 10 sentrale tema. Fra disse har vi trukket ut g presentert infrmasjn i t grupper m mulige funksjner sm eventuelt kan legges til et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter. Vi anbefaler at det legges spesiell fkus på de fire første funksjner: Stimulere til utvikling av støtteapparatet rundt de prfesjnelle kunstnere Bistå g gi pplæring i samarbeid med næringslivet Skape versikt g bidra til videreutvikling av prtaler g nettverk Gi råd m internasjnalt kulturarbeid g eksprt Veilede, gi assistanse g gi pplæring i utfrming av nasjnale g internasjnale søknader Utvikle g frvalte møteplasser Fungere sm katalysatr fr nye prsjekt Stimulere til synliggjøring av kntinuitet fra rekruttering, gjennm utvikling til høyt nivå Vi anbefaler at beslutningen m pprettelse av et eventuelt reginalt senter g funksjnene sm dette skal dekkes, frankres hs de invlverte g besluttende rganer. Vi freslår videre at det pprettes et piltprsjekt sm går ver tre år fr å bygge pp et virtuelt g fysisk tilbud. Vi anbefaler at dette settes pp sm et samarbeidsprsjekt mellm de mest relevante aktører. Vi har registrert interesse hs nen av de prfesjnelle kunstnere fr å være lkalisert i en næringshage. Behvene fr en næringshage på Sør-Jæren vil bli nærmere utredet g dkumentert i en egen rapprt fra kartleggingsarbeidet sm utføres i Time kmmune. Det er vår anbefaling at arbeidet fr å etablere en slik næringshage frtsettes g at det knyttes relasjner mt andre eksisterende næringshager, samlkaliseringer g andre rganer. Vi mener det er meget psitivt at det er igangsatt et kartleggings / kulturbank prsjekt i Ryfylke. Presentasjnen g synliggjøringen av de kunstneriske ressursene i Ryfylke bør sees i sammenheng med eksisterende databaser, nettverk g prtaler. Når det gjelder en mulig fremtidig næringshage fr kunstnere i Ryfylke, har intervjuene avdekket de samme behvene g den samme interessen sm på Sør-Jæren. En frskjell er dg at de gegrafiske avstandene er litt større. Vi anbefaler at tankene rundt en mulig fremtidig næringshage fr kunstnere i Ryfylke videreutvikles. Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 2 av 20

3 ii) Innhldsfrtegnelse I. SAMMENDRAG... 2 II) INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OG BAKGRUNN OVERSIKT OVER RESULTATER FRA INFORMASJONSINNHENTING Fysisk lkalisering fr utøvelse av prfesjn Etableringsveiledning / bistand til frretnings-utvikling Nettverk g møteplasser Funksjns / tjenestebehv Utdanning / kmpetanse Nasjnale virkemidler g prgrammer Internasjnalisering Støtte fra næringslivet / markedsføring Samarbeid kunstnere / ffentlige / næringsliv Katalysatr fr nye prsjekt IDENTIFISERING AV VIKTIGE BEHOV I TILKNYTNING TIL ET EVT. REGIONALT SENTER Mulige funksjner sm ble bekreftet Nye mulige funksjner sm ble identifisert gjennm intervjuene Dekking av mulige funksjner Mulige funksjner fra ppdragsdefinisjnen sm synes å være mindre aktuelle VURDERING AV DE TRE TILTAKENE Reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter Næringshage på Sør-Jæren Kulturbank / næringshage i Ryfylke REFERANSER VEDLEGG Vedlegg 1 Matrise Vedlegg 2a g 2b - Illustrasjner Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 3 av 20

4 1. Innledning g bakgrunn I 2009 ble Kulturnæringene i Stavanger-reginen strategi- g handlingsplan behandlet i de fleste kmmunene sm inngår i Greater Stavanger. Det verrdnede målet er at Stavanger-reginen innen 2020 skal være en internasjnalt attraktiv g pulserende kultur- g pplevelsesregin. Fr å nå dette målet, blir det tatt en rekke strategiske grep fr å utvikle kulturnæringene. T av disse trekkes spesielt frem. Det er fr det første å bygge ut den kulturelle infrastrukturen i frm av bedre prduksjnsfasiliteter fr kunstnere g kulturvirksmheter. Fr det andre er det å tilrettelegge fr at flere kunstnere g kulturvirksmheter søker nasjnale g internasjnale partnere g finansiering. De t strategiske grepene beskrevet venfr innebærer en rekke knkrete tiltak. Tre av disse er spesielt relevante i denne sammenhengen. Et tiltak er å arbeide fr etableringen av en næringshage fr kunstnere på Sør-Jæren. Det andre er å arbeide fr etableringen av egnede prduksjnsfasiliteter / en næringshage fr kunstnere i Ryfylke. Det tredje er å utrede g søke etablert et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene. Det er tette relasjner mellm de tre tiltakene. Oppdraget med å vurdere behvet fr å etablere et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene mfattet følgende ppgaver: Kartlegge m det er tilstrekkelig strt behv fr å etablere g drive et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter. Kartlegge hvilke tjenester det er mest behv fr g sm kunstnerne ikke kan ta hånd m på egen hånd. Kartlegge hvilke miljø / mgivelser kunstnerne har størst nytte av å være integrert i, hva sm vektlegges ved valg av lkalisering g hvr de ønsker å være lkalisert i frhld til fremtidige tjenestetilbud g samarbeidsarenaer. Utrede g vurdere frhldet til eksisterende virkemiddelapparat g legge frem frslag til m det er behv fr et nytt senter eller m eksisterende rdninger heller bør tilpasses. Utrede g vurdere ptensialet sm kan ligge i et nærmere samarbeid mellm kunstnerne, det ffentlige g næringslivet Beskrive g vurdere hvrdan de tre tiltakene kan utfylle hverandre faglig g gegrafisk, freslå hvrdan tjenestene best kan rganiseres, lkaliseres g tilby kmpetanse; samt finne kplinger mellm det reginale senteret g kulturbanken i Ryfylke. Utrede funksjner g ppgaver til det reginale senteret g avgrense ppgaver g ansvarsmråder i frhld til andre ffentlige g private instanser; herunder gså utrede g freslå eierskap, samarbeidsrelasjner, nettverk g finansiering Kartleggingen er gjennmført i frm av intervju med 25 infrmanter blant prfesjnelle kunstnere i reginen g persner sm arbeider med disse. Frprsjektet har hatt en styringsgruppe bestående av følgende persner: Anna-Marie Antnius, Stavanger kmmune (leder) Trnd Lie, Stavanger kmmune Nina Othilie Høiland, Sandnes kmmune Ingrid Rth, Time kmmune Laila Steine, Suldal Næringshage Svein Dybdal, Kultibatren Elna S. Jhnsen, Innvasjn Nrge Erling Brx, Greater Stavanger (sekretariat) Fra ipax sin side har Per Møller-Pedersen vært prsjektleder g utført det meste av arbeidet mens Bjarte Dybvik har ivaretatt kvalitetssikringsfunksjnen. Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 4 av 20

5 2. Oversikt ver resultater fra infrmasjnsinnhenting Det ble i samråd med styringsgruppen utarbeidet en liste ver 25 persner g instanser sm det er ønskelig å få synspunkter fra. 16 av disse er prfesjnelle kunstnere / mindre selskap mens 9 er representanter fra støtteapparatet rundt kunstnerne. Intervjulisten ble satt pp ut fra følgende gruppering (antall samtaler er angitt i parentes) Frfattere (4) Musikere (5) Skuespillere (2) Dansere (1) Visuelle kunstnere (3) Prfesjnelle kunsthåndverkere (3) Film, ft- g vide (3) Støtteapparat (4) Intervjulisten ble satt sammen slik at den dekket ulike grupper av prfesjnelle kunstnere med ulik alder g erfaringsbakgrunn. Nen visste mye m det sm skjer på kulturfrnten mens andre visste mindre. I tillegg var det en gegrafisk frdeling mellm Stavanger / Sandnes, Sør-Jæren g Ryfylke. I frkant av intervjuene ble det sendt ut generell infrmasjn m frprsjektet vedlagt strategi- g handlingsplan fr kulturnæringene i Stavanger-reginen (ref 1). Intervjuene ble gjennmført enten i møte eller via telefn. Atmsfæren under intervjuene var karakterisert av velvilje g tillit g det ble gitt gde g åpne kvalitative innspill. Det ble skrevet en ppsummering av intervjuene sm ble sendt til den enkelte fr kmmentarer. Respns på ppsummeringene, nen med mindre frslag til justeringer, ble mttatt fra rundt halvparten g de mindre justeringene ble innarbeidet i grunnlagsmaterialet. Det ble gitt mange knstruktive innspill i intervjuene g vi mener at grunnlagsmaterialet fr frprsjektet hlder høy kvalitet. Gjennm samtaler med de 25 persner/instanser ble det innhentet infrmasjn m dagens status g behv/etterspørsel på 10 sentrale tema. En ppsummering av de viktigste innspill er gitt nedenfr: 2.1. Fysisk lkalisering fr utøvelse av prfesjn Miljøene fr prfesjnelle kunstnere i reginen er fragmenterte. De fleste driver hjemmefra g hlder egne fasiliteter. Enkelte har dg egne eller leide separate prduksjnsfasiliteter Rundt halvparten ønsker å frtsette med sin eksisterende lkalisering Resten kunne gjerne tenke seg en lkalisering i et fellesskap med en kmbinasjn av egne arbeidsrm g fellesrm Både dansere, skuespillere, frfattere g musikere ytret ønske m tilgang på nøytrale scener på høyt nivå Det ble fra flere hld ytret ønske m tilgang på øvingsrm / øvingshtell på høyt nivå med funksjner rundt g mulighet fr trening med publikum (der en kan eksperimentere g øve / feile) Visuelle kunstnere g prfesjnelle kunsthåndverkere ytret ønske m tilgang på atelier, mntasje- g lagringsrm fr stre g plasskrevende arbeider g transprtmateriell 2.2. Etableringsveiledning / bistand til frretnings-utvikling De fleste prfesjnelle kunstnere har sin virksmhet rganisert sm enkeltpersnsfretak. Det er gså bekreftet i undersøkelsen sm IRIS har gjrt (ref 2). I de fleste tilfeller er øknmien anstrengt g den prfesjnelle kunstner er nødt til å jbbe utenm Regnskapsfunksjnen er sm regel satt ut De fleste prfesjnelle kunstnere pplever det sm utfrdrende å frhlde seg til balansen mellm kunstnerisk g frretningsmessig fkus Mange har kjennskap til Skape.n g nen har deltatt på kurs Kjennskapen til FRAM kultur g Kultibatren er lite utbredt; nen har dg svært gd kjennskap siden de enten deltar på prgrammet eller har deltatt på prgrammet Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 5 av 20

6 Flere av de prfesjnelle kunstnere kmmenterte at skal en leve av kultur, må det være en sterk persnlig drivkraft til stede g det må være et livsvalg I frbindelse med den frretningsmessige utvikling av kunstnernes virksmhet kmmenterer enkelte at planlegging blir en utfrdring når den øknmiske virkelighet ikke tillater langsiktighet På tvers av alle kunstgreiner blir det uttrykt str etterspørsel etter tilgang på kmpetanse i søknadsskriving Det er mange kunstnerne sm ønsker bistand / støtte til frretningsutvikling Frsikringsrdninger er etterspurt innenfr mråder sm sykdm, arbeidstvist, knkursgaranti, etc Mange ønsker bedre muligheter til å kunne skille mellm arbeid / fritid 2.3 Nettverk g møteplasser Intervjuene bekrefter at persnlige nettverk er største frmidlingskanal fr ppdrag / salg De fleste vektlegger videreutvikling av persnlig nettverk Freninger utvikler gså nettverk Mange av nettverkene er persnlige g de kan være vanskelige fr andre å kmme inn i Mange henter infrmasjn via internett. Det er imidlertid vanskelig å finne frem til gde versikter da prtalene generelt mangler en del i sin utbygging g infrmasjnen er spredt. Søkemtrer blir flittig brukt. Filmkraft.n, ballade.n, birka.n g dansegteatersentrum.n blir trukket frem sm gde eksempler på prtaler Mye kntakt mellm kunstnere skjer via FaceBk, prtaler g e-pst Det er få møteplasser i reginen, spesielt fr prfesjnelle kunstnere Fra alle kunstgruppene ytres det ønske m bedre versikter / prtaler. Det vil gjøre det lettere å finne frem til fr eksempel frilansere, kunsthåndverker sm søker brnsestøperi, musiker sm trenger gitarverksted Det er et ønske m flere møteplasser/møtesteder fr kunstnere på ulikt nivå på tvers av grupper der frhldene er lagt til rette fr å kunne kmmunisere med andre Det etterspørres arenaer (eller klubbfasiliteter) fr å intrdusere nyetablerte kunstnere fr andre 2.4. Funksjns / tjenestebehv Fra flere hld ble det kmmentert at prfesjnelle kunstnere på høyt nivå gjerne drar ut av Stavanger-reginen fr å kmme videre, f.eks. til Osl sm har bedre fasiliteter med et tjenestespekter rundt seg. Det er gså bekreftet i undersøkelsen sm Agderfrskning har gjrt (ref. 4) Det er mangel på gde støtteapparat rundt kunstnerne (fr eksempel agenter g managere sm kan ta seg av ppgaver sm utøveren ikke selv har kapasitet til) Det er behv fr bedre tilgang på spesialistkmpetanse / rådgivning / støtteapparat på næringsvirksmhet fr prfesjnelle kunstnere, spesielt innen jus (kntrakt), øknmi (mva) g søknadsskriving. Det er uttrykt et sterkt behv fr større tilgang på prdusentkmpetanse. Kunstnerne ønsker seg krt vei til prdusent Spesielt fra frfatternes synspunkt ytres det ønske m tilgang på et versettelsesnettverk Mange av kunstnerne ønsker hjelp g bistand til utvikling g vedlikehld av websider, markedsføring g salg samt bygging av sin egen merkevare 2.5. Utdanning / kmpetanse Strt sett får kunstnerne sin kmpetanse via sin grunnutdanning Videreutvikling av kmpetansen skjer gjerne på eget initiativ, fte via seminarer g wrkshps med innhentet ekspertise. Fag- g bransjekmpetansen kmmer gså via de ulike fagfreningene eller medlemsrganisasjnene Flere prfesjnelle kunstnere kmmenterer at mye av kmpetansen går til Osl g Bergen; å utvikle g dra mer kmpetanse til Stavanger-reginen vil etter deres mening bety et løft fr reginen Det er ønskelig med en bedre synliggjøring g kntinuitet i tilbud fra rekruttering, gjennm utdanning g videre utvikling til utøvelse på høyt nivå Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 6 av 20

7 Det er ønskelig med mer nettbasert kmpetanseutvikling i fremtiden Det er gde erfaringer med Artists in residency prgrammer g det er ønskelig med flere av disse Det er ønskelig med bedre tilgang på bmuligheter ved pphld i andre byer / land; ne sm vil bryte ned tersklene fr å hente inspirasjn fra andre lkaliteter Fra det stre flertall freslås det økt fkus på prfesjnsutdanning sm prdusent eller manager 2.6. Nasjnale virkemidler g prgrammer Det er varierende kjennskap til nrske virkemidler g prgrammer. Breddekunnskapen er begrenset. Freninger g rganisasjner har fte gdt kjennskap til ulike virkemidler Mange prfesjnelle kunstnere har vært utenfr reginen g andre steder i Nrge Mange vurderer støtterdningene sm administreres av Innvasjn Nrge sm mindre interessant blant annet på grunn av høy terskel En str del av de prfesjnelle kunstnere finner det vanskelig å finne frem til støtterdninger, de erfarer at det er arbeidskrevende å utarbeide gde søknader g at en har liten sjanse fr uttelling Det er ønskelig å ha tilgang på nen sm kan bistå med å arrangere kurs i søknadsskriving eller nen sm kan bistå med søknadsskriving g sm har støttemidler til å kunne gjøre dette Kunstnerne ønsker seg flere g mer stabile støtterdninger med frutsigbarhet Det ytres ønske m bedre tilgang på støtte til innleie av både prdusent g ensemble Det er gså registrert ønske m støtterdninger til innredning av studi g atelier Intervjuene bekrefter et ønske m flere g større lkale kulturutviklingsfnd 2.7. Internasjnalisering Det er en del prfesjnelle kunstnere sm har vært invlvert i internasjnale arrangementer g flere arbeider internasjnalt Det er begrenset kunnskap m internasjnale prgrammer. EU-prgrammer er generelt lite brukt Flere av kunstnerne sier at det er et prblem å kmme inn i internasjnale nettverk, spesielt frdi en mangler både prdusent g løfteevne/kapasitet Internasjnale prgram er fte stre g tunge med mye byråkrati g regelverk å frhlde seg til Studietur fr musikere til New Yrk høsten 2009 arrangert av Great Mments blir trukket frem sm et gdt eksempel Det er interesse fr større internasjnale arrangement på tvers av kunstgreiner Det er et ønske m å ha tilgang på nen sm har versikt ver ulike nasjnale g internasjnale prgrammer g sm kan lede utøverne inn på rett spr På tvers av kunstgreiner blir det signalisert behv fr nen sm kan infrmere, gi hjelp til g kple kreftene m internasjnal satsning Det etterlyses tilgang på søknadsskrivingskmpetanse / prsjektknsulenter Det etterlyses gså versettelsesnettverk / internasjnal kmpetanse Mange av kunstnerne etterlyser flere muligheter fr å kunne reise ut, treffe andre g hente inspirasjn (fr eksempel gjennm økt tilgang på kunstnerbliger g artists in residency prgrammer). Internasjnale virksmheter kan ha mulighet til å trekke kunstnere med ut 2.8. Støtte fra næringslivet / markedsføring Ingen av samtalepartnerne var støttet av næringslivet, brtsett fra til enkeltarrangement g prsjekter Generelt er det lite utbredt kjennskap til støtte fra næringslivet, både fra kunstnernes g næringslivets side Det ppleves sm krevende å jbbe med næringslivsstøtte; få har kapasitet til dette Næringslivet er usikker i frhld til støtte til kunstnere, hvrdan det gjøres g hvem det er mulig å spørre Kulturbørsen blir vurdert sm et interessant arrangement Flere av kunstnerne kmmenterer at næringslivsjbbene fte tildeles i lukkede sirkler. En registrerer at etterspørsel er trappet ned sm følge av finanskrisen Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 7 av 20

8 Spesielt fra musikernes hld ble det kmmentert at gratisknserter kan ha en dbbeltsidig effekt både sm et gdt tilbud til reginens beflkning men gså sm en uthuling av interessen fr å betale fr å delta på andre arrangement sm ligger nær i tid Kunstnerne ønsker seg bedre frmidling av muligheter til å samarbeide med næringslivet, gjerne nen sm kan fange pp muligheter g ideer, sm kan kple, sm kan rganisere møteplasser g sm kan kvalitetssikre relasjner Det er ønskelig med pplæring g markedsføring av kultur sm en viktig kmpetanse De fleste er interessert i å benytte seg av støtte fra næringslivet dersm det var mulig Fra flere hld ble det freslått økt lkal mtale av kunstnere samt agentvirksmhet, ne sm øker sjansen fr kunstnere til å bli plukket pp utenfr reginen 2.9. Samarbeid kunstnere / ffentlige / næringsliv Mange ser gjensidige frdeler ved et samarbeid mellm kunstnere g det ffentlige / næringslivet g det er allerede gde eksempler på fruktbart samarbeid Et samarbeid må sette krav til balanse mellm kunstnerisk g frretningsmessig styring Mange mener dg at stram øknmi kan begrense det eksperimentelle Mange av kunstnerne freslår at det ffentlige / næringslivet utviser mer dristighet g bruk av det utenm vanlige Det er prfesjnelle kunstnere på høyt nivå med strt ptensial i reginen. Det er viktig å ta vare på dem g bruke dem aktivt fr å behlde dem Kunstnerne ønsker bistand til etablering av arbeidsplasser knyttet til tilreisende / kmbiarbeidsplasser Det freslås økt fkus på kmmunikasjn fr å høyne status på prfesjnelle kunstnere Katalysatr fr nye prsjekt Mange har vært invlvert i samarbeidsprsjekt Møtesteder er nøkkelen til økt kreativitet g nye prsjekter Det er ønskelig med nen sm kan kple g tenke samarbeidsprsjekt Det ble fra mange hld uttrykt et behv fr idéverksteder, idékafeer, diskusjnsfra etc der flk blir brakt sammen i et kreativt samvær Det ble i en av intervjuene lagt frem et knkret frslag m et kreativt prgram sm vil kunne stimulere samspill g nytenking - et prgram med 3 prsjekt i året med 3 kunstarter i 3 uker på 3 ulike steder Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 8 av 20

9 3. Identifisering av viktige behv i tilknytning til et evt. reginalt senter I ppdragsdefinisjnen var det sm utgangspunkt beskrevet følgende mulige funksjner til et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter: 1. Gi råd m internasjnalt kulturarbeid g eksprt 2. Veilede, gi assistanse g pplæring i utfrming av nasjnale g internasjnale søknader 3. Bistå g gi pplæring i samarbeid med næringslivet 4. Bygge g frvalte en ressursbank 5. Utvikle g frvalte møteplasser 6. Bygge pp g dele bransjekmpetanse 7. Freta utredningsarbeid g ppdrag Kapittel 3 ga en ppsummering av de viktigste innspillene på de 10 sentrale tema sm intervjuene dreide seg m. Fra disse har vi trukket ut infrmasjn m de mulige funksjnene sm er listet venfr g sm eventuelt kan legges til et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter Mulige funksjner sm ble bekreftet Intervjuene har klart bekreftet behvet fr nen av de funksjnene sm var gitt i ppdragsdefinisjnen: Gi råd m internasjnalt kulturarbeid g eksprt Intervjuene har bekreftet at det er behv fr større kunnskap m nasjnale g internasjnale prgrammer/muligheter. Kunnskapen i dag er lite utbredt, g infrmasjnen er fragmentert. Veilede, gi assistanse g gi pplæring i utfrming av nasjnale g internasjnale søknader Intervjuene har gså bekreftet behvet fr infrmasjn g bistand til å utarbeide søknader. Terskelen fr å utarbeide søknader vurderes sm høy g mange avstår fra å søke m virkemidler. Bistå g gi pplæring i samarbeid med næringslivet Intervjuene har bekreftet at det ligger et ptensial i et tettere samarbeid mellm næringslivet / det ffentlige g prfesjnelle kunstnere g at slikt samarbeid kun i liten grad blir brukt i dag. Rapprten fra Sintef (ref 3) gir nen eksempler på samarbeidsprsjekt. Utvikle g frvalte møteplasser Intervjuene har bekreftet at det er behv fr møteplasser fr prfesjnelle kunstnere på høyt nivå der kunstnere på tvers av kunstretninger kan treffes g utveksle ideer. Nye prsjekt skapes der kunstnere møtes Nye mulige funksjner sm ble identifisert gjennm intervjuene Gjennm intervjuene ble det gså identifisert nye behv sm ikke pprinnelig var beskrevet i ppdragsdefinisjnen, sm ikke synes å være gdt nk dekket pr dags dat g sm bør vurderes i frbindelse med et eventuelt reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter. Skape versikt g bidra til videreutvikling av prtaler g nettverk Det er i dag vanskelig å skaffe seg versikt ver prfesjnelle kunstnere innen en kunstgrein g det tilknyttede støtteapparat til kunstnerne. En rekke prtaler har kmmet pp, men med få unntak er infrmasjnen fragmentert. Det ligger et strt ptensial i å støtte pp m g ppmuntre til samspill g sammenkpling mellm allerede eksisterende tiltak. Stimulere til utvikling av støtteapparatet rundt kunstnerne Intervjuene har bekreftet at det er str mangel på prdusentkmpetanse i reginen. Det er ne sm går igjen i de fleste kunstgreinene. Fr øvrig er det behv fr å få større fkus på støtteapparatet rundt kunstnerne. Stimulere til synliggjøring av kntinuitet fra rekruttering, gjennm utvikling til høyt nivå Det km frem i undersøkelsen at pplegget fra rekruttering til tppnivå innen de enkelte kunstgreiner er fragmentert g at det ikke er lagt gdt nk til rette infrmasjn m g mtivasjn fr å bevege seg gjennm trakten mt et høyere kunstnerisk nivå. Kunstnerne er i str grad verlatt til seg selv g sin egen mtivasjn g må gså skaffe ressursene de har behv fr selv. Hvis en tar eksempelet fra ftball, så Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 9 av 20

10 er det lagt til rette fr hele kjeden fra barneftball til eliteftball. Deltakerne vet hva sm kreves, det er lv å uttrykke stre ambisjner g det er et kmmersielt system sm fanger talentene pp. Fungere sm katalysatr fr nye prsjekt Det km i undersøkelsen frem et behv fr en persn / persner sm på et bredt grunnlag kan ha versikt ver det sm skjer g sm kan kple persner g nettverk. I tillegg km det frem ønske m å kunne ha ideverksteder, idetavler, kreative samlinger på tvers av kunstgreiner fr å bringe frem nye knsept g ideer. I tillegg til vennevnte ble behvet fr infrastruktur g behvet fr bistand til frretningsutvikling bekreftet. Behvet fr infrastruktur vil nrmalt være fanget pp av det kmmunale kulturarbeid mens behvet fr bistand til frretningsutvikling er tenkt dekket gjennm den interkmmunale etablerertjenesten skape.n. Disse er derfr ikke mtalt videre. De tre tiltakene sm vurderes i dette frprsjektet må imidlertid frhlde seg til den eksisterende infrastruktur, g kunne fungere gdt i samarbeid med denne Dekking av mulige funksjner De åtte viktige behvene sm er mtalt venfr, er i dag dekket i varierende grad: Behv Eksempler på dekking i dag Kunstnernes ønske m dekking i fremtiden Stimulere til utvikling av støtteapparat rundt utøveren Bkfrlag Great Mments Musikkprfil Teatre g scener Tu Scene Et tilgjengelig støtteapparat g ressursprtaler rundt utøveren sm har spesialisert seg på næringsvirksmhet fr kunstnere Agency sm tar seg av markedsføring, PR etc (flere sm Great Mments, Musikkprfil etc) Bistand til søknadsskriving Flere å sette ut frretningsdrift ut til Kntraktsbistand Oversettelsesnettverk Prdusenter Prsjektknsulenter Utarbeidelse av websider g vedlikehld av disse Bistå g gi pplæring i samarbeid med næringslivet Skape versikt g bidra til videreutvikling av prtaler g nettverk Frum fr kultur g næringsliv Kmmuner g fylke Kulturbørsen Ressursgruppe fr kultur g næring i Næringsfreningen i Stavangerreginen Danse- g teatersentrum Facebk Fagfreninger Filmkraft Freninger Frlag Great Mments Management-byrå Nasjnalt senter fr kunst g håndverk Nettsteder/prtaler Nrske interiørarkitekters Nen sm kan fange pp muligheter g ideer, sm kan infrmere både bedriftene g kunstnerne m mulighetene, sm kan kple g sm kan kvalitetssikre relasjner Nen sm kan drive pplæring g markedsføre kultur sm en verdifull kmpetanse Nen sm kan skape en versikt ver tilgjengelige g relevante prtaler Nen sm kan stimulere til sammenkpling g videreutvikling av prtaler g nettverk Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 10 av 20

11 Gi råd m internasjnalt kulturarbeid g eksprt Veilede, gi assistanse g gi pplæring i utfrming av nasjnale g internasjnale søknader Utvikle g frvalte møteplasser Fungere sm katalysatr fr nye prsjekt Stimulere til synliggjøring av kntinuitet fra rekruttering, gjennm utvikling til høyt nivå landsfrening Skuespillerfreningen Stavangerrck Søkemtrer/nettsteder Fagfreninger Kulturdepartementet Medlemsrganisasjner Nrsk Filminstitutt Nrsk Kulturråd NRK Riksknsertene Riksteateret Etablererveiledninger Fagfreninger Innvasjn Nrge Medlemsrganisasjner Prscen Skape.n Cafe Sting Rgaland Kunstsenter Sandnes Brygge Tu Cafe Persnlige initiativ Initiativ fra rganisasjner sm fr eksempel: - Frfattersentrum - Stavangerrck Besøksppdrag Sklebesøk Nen sm har versikt ver ulike nasjnale g internasjnale prgrammer g sm kan rettlede utøveren inn på rett spr Nen sm kan hjelpe til med å samle g kple kreftene m internasjnal satsning Nen sm kan bistå til ppbygging av kmpetanse fr eksempel ved å arrangere kurs i søknadsskriving Nen sm kan bistå utøveren med søknadsskriving g sm gså har støttemidler til å kunne gjøre dette Flere steder hvr prfesjnelle kunstnere på høyt nivå kan møtes på tvers av kunstgreiner g hvr frhldene et lagt til rette fr kmmunikasjn mellm utøverne Nen sm kan kple g sm kan tenke samarbeidsprsjekt på tvers av kunstgreiner En mer strukturert fasilitering av idéutveksling g kreative samlinger på tvers av kunstgreiner sm fr eksempel gjennm idékafeer, idéverksted, idéklinikk, idétavler g diskusjnsfra på nett Nen sm kan freta en bedre synliggjøring g eventuell sammensying av tilbud sm kan danne en kntinuerlig kjede fra rekruttering, gjennm skler g utdanning, videre pplæring g utvikling til utøvelse på høyt nivå innenfr de enkelte kunstgreinene Mulige funksjner fra ppdragsdefinisjnen sm synes å være mindre aktuelle Det var i ppdragsdefinisjnen identifisert tre andre mulige funksjner sm intervjuene ikke i særlig grad bekreftet behvet fr. De er sm følger: Bygge g frvalte en ressursbank Det ble i undersøkelsen bekreftet et behv fr å kunne få bedre versikter g tilgang på nettverk. Det ble imidlertid ikke bekreftet at det er behv fr en spesiell tjeneste fr å bygge pp g frvalte en ressursbank (versikt ver tilgjengelig ressurser). Det eksisterer i dag en rekke frskjellige versikter g prtaler g en kan stille spørsmålet m det kan være et alternativ å legge infrmasjnen inn i disse samt støtte pp m en utvidelse av g ppdatering av eksisterende versikter. Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 11 av 20

12 Bygge pp g dele bransjekmpetanse De fleste prfesjnelle kunstnere henter sin bransjekmpetanse gjennm fagfreninger eller interesserganisasjner g det virker sm m behvet fr tilgang på bransjekmpetanse til en str grad er dekket inn allerede. Freta utredningsarbeid g ppdrag Selv m det kan være aktuelt å freta slikt arbeid, så ble dette behvet ikke bekreftet i undersøkelsen Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 12 av 20

13 4. Vurdering av de tre tiltakene Vi har analysert g vurdert behvet fr de tre ulike tiltakene sm var beskrevet i ppdragsdefinisjnen - en næringshage fr kunstnere på Sør-Jæren, en kulturbank / næringshage fr kunstnere i Ryfylke g et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene. Det er klare relasjner g til dels verlapp mellm de tre tiltakene g en ppgave i frprsjektet var derfr å beskrive g vurdere hvrdan de tre tiltakene kan utfylle hverandre faglig g gegrafisk, freslå hvrdan tjenestene best kan rganiseres, lkaliseres g tilby kmpetanse; samt finne kplinger mellm et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter g kulturbanken i Ryfylke (der kartleggingen fretas av Suldal Næringshage), g vurdere frhldet til eksisterende virkemiddelapparat: Vi gjør følgende vurderinger av de tre tiltakene: 4.1 Reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter Det var ved ppstarten av frprsjektet definert nen mulige funksjner til et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter. Intervjuene har bekreftet behvet fr nen av disse funksjnene g det er identifisert behv fr andre funksjner i tillegg. Ttalt åtte mulige behv/funksjner er identifisert. Behvene er i dag dekket i varierende grad. Det finnes mange rdninger sm fungerer, men de synes å være fr dårlig krdinert g det er vanskelig å finne frem. Av de åtte funksjnene, mener vi at fire er spesielt viktige. Disse fire behvene/funksjnene kan danne grunnpillarene i et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter. De fire behvene i priritert rekkefølge er: Stimulere til utvikling av støtteapparatet rundt utøverne, herunder prdusenter, agenter, management, ulike tjenester. Dette fr å bidra til en økt prfesjnalitet blant utøverne. Bistå g tilrettelegge fr økt samarbeid med næringslivet g infrmere m dette blant annet i samarbeid med næringsfreningens frum fr næring g kultur g Kulturbørsen. Dette fr å bidra til at utøverne får større mulighet til å kunne satse. Bidra til videreutvikling av prtaler g nettverk, herunder bidra til videreutviklingen g samkjøringen av de beste innen sine kunstgreiner. Dette fr å legge til rette fr økt synliggjøring g samspill. Gi råd m internasjnalt kulturarbeid g eksprt, herunder bygge kmpetanse m nasjnale g internasjnale prgram g gjøre infrmasjnen tilgjengelig. Dette fr å bidra til å løfte utøverne. En eventuell beslutning m å etablere et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter bør etter vår mening baseres på disse funksjnene nevnt venfr. Er det først fattet en beslutning m pprettelse av et slikt senter, kan de siste fire av funksjnene eventuelt gså legges til et senter: Veilede, gi assistanse g gi pplæring i utfrming av nasjnale g internasjnale søknader, herunder bistå / støtte utøvere på høyt nivå i søknadsprsesser Utvikle g frvalte møteplasser, herunder stimulere kntakten med næringshager g andre samlkalisering sm utøvere i reginen har valgt, stimulere til utviklingen av møteplasser på tvers av kunstgreiner samt etablere kreative idéverksted Fungere sm katalysatr fr nye prsjekt, herunder ivareta kplingsfunksjn mellm de ulike parter i kunstnæringene, stimulere til utviklingen av nye prsjekt g frmidle muligheter Stimulere til synliggjøring av kntinuitet fra rekruttering, gjennm utvikling til høyt nivå, herunder legge til rette infrmasjn m g mtivasjn fr å bevege seg mt et høyere kunstnerisk nivå. Dersm det er behv fr å få ytterligere klarhet i nen av de identifiserte behvene, så har vi fremmet nen frslag til handlinger. Disse er vist i vedlegg 1. Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 13 av 20

14 Vi anbefaler at beslutningen m et eventuelt reginalt senter g hvilke behv et slikt senter skal dekke inn frankres hs invlverte g besluttende rganer. Et element i en frankringsprsess kan være dialg g diskusjn i en samling med representanter fra invlverte g besluttende rganer. Når beslutningen er frankret, vil det neste spørsmål være hvrdan dette best kan gjøres i praksis. Vi anbefaler at et virtuelt tilbud (via internett) må ligge i bunn sm en del av praktiske løsningen. I denne frbindelse mener vi det bør bygges videre på allerede eksisterende g relevante prtaler. Det blir her et spørsmål m hvilke prtaler en eventuelt skal bygge videre på. Fr å kunne avgjøre dette, mener vi det er nødvendig å freta en viss kartlegging fr å utdype de mulighetene sm finnes g sm har best ptensial til å kunne tilfredsstille frmålet. Funksjnene sm legges i en nettløsning / prtal må bygges pp av, bakkes pp av g samrdnes med fysiske ressurser. Dette kan skje enten ved å samlkalisere ressurser i et senter eller bygge videre på eksisterende ressurser hs eksisterende aktører. Vi anbefaler at et virtuelt g fysisk tilbud kan bygges pp i t trinn. Vi anbefaler at første trinn blir et piltprsjekt med en samlkalisering ver fr eksempel en tre-årsperide fr å bygge pp tilbudet - virtuelt g fysisk basert på de fire funksjnene sm er beskrevet tidligere. Dette kan settes pp sm et samarbeidsprsjekt mellm de mest relevante aktører. Piltprsjektet kan bemannes av utstasjnert persnal fra aktørene eventuelt supplert med nødvendig innleid persnal i et egnet g sentralt plassert lkale slik at de fire anbefalte funksjnene dekkes. Når tre-årsperiden er avsluttet, ligger grunnlaget til stede fr å fatte en beslutning m den videre rganisering g lkalisering samlkalisering i en egen rganisasjn/lkalitet eller spredt blant aktørene. 4.2 Næringshage på Sør-Jæren I ppdragsdefinisjnen var det beskrevet nen mulige funksjner til en næringshage fr kunstnere på Sør- Jæren: Tilrettelegge fr utøvelse av prfesjn Arrangere salgsutstillinger Stimulere nettverksbygging Tilby fellestjenester sm markedsføring, regnskapsføring g juridiske tjenester Tilby hjelp til frretningsutvikling, innhenting av prsjektmidler, risikkapital etc. Intervjuene har bekreftet behvene fr venstående funksjner. Det har høsten 2009 pågått et parallelt kartleggingsarbeid i frbindelse med den planlagte næringshagen regi av Time kmmune sm bekrefter mye av det samme. Nen kunstnere ønsker å være lkalisert fr seg selv mens andre ønsker å være en del av et fellesskap. En hvedfrm fr fellesskap er samlkalisering der kunstnerne deler lkaler eller en bygning, gjerne med egne arbeidsrm g nen fellesrm. En annen hvedfrm fr fellesskap er en næringshage der det i tillegg til arbeidsrm g fellesrm gså er lagt til rette fr nen fellesfunksjner g et tjenestetilbud rundt kunstnerne. Det er vår ppfatning at det bør være rm til alle tre frmer fr lkalisering fr seg selv, i en samlkalisering eller i en næringshage. Lkalisering er et valg den enkelte prfesjnelle kunstner tar selv. Vi har registrert interesse hs nen av de prfesjnelle kunstnere fr å være lkalisert i en næringshage. Behvene fr en næringshage på Sør-Jæren vil være nærmere utredet g dkumentert i rapprten fra kartleggingsarbeidet sm utføres i Time kmmune. Det er vår anbefaling at arbeidet fr å etablere en slik næringshage frtsettes g at det knyttes relasjner mt andre eksisterende næringshager, samlkaliseringer av utøvere g andre rganer. 4.3 Kulturbank / næringshage i Ryfylke Tiltaket i Ryfylke er delt i t. Den ene delen er å bygge pp en versikt ver kulturutøvere i frm av en kulturbank g den andre delen er å bygge pp en næringshage fr kunstnere i Ryfylke Intervjuene i dette frprsjektet har bekreftet behvene fr bedre versikt ver prfesjnelle kunstnere eller rådgivere/virkemiddelapparat sm arbeider med frfesjnelle kunstnere. Det kunstneriske miljø i Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 14 av 20

15 Ryfylke er spredt. Vi mener derfr at det er meget psitivt at det er igangsatt et kartleggings / kulturbank prsjekt i Ryfylke. Vi mener at presentasjnen g synliggjøringen av de kunstneriske ressursene i Ryfylke bør sees i sammenheng med eksisterende databaser, nettverk g prtaler. Vi anbefaler derfr at en fretar en nøye vurdering av hva sm kan være det beste alternativet fr å synliggjøre infrmasjnen på. Det kan enten være å bygge videre på eksisterende tiltak eller eventuelt pprette en ny database eller prtal. Når det gjelder en mulig fremtidig næringshage fr kunstnere i Ryfylke, så har intervjuene med prfesjnelle kunstnere i Ryfylke avdekket de samme behvene g den samme interessen sm på Sør- Jæren. En frskjell er dg at de gegrafiske avstanderne er litt større. Vi anbefaler derfr at tankene rundt en mulig fremtidig næringshage fr kunstnere i Ryfylke bør videreutvikles.. Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 15 av 20

16 5. Referanser Stavanger-reginen Næringsutvikling (2009) Kulturnæringene i Stavanger-reginen strategi- g handlingsplan Jøsendal, K., Berg, C., Slheim, A., Stevensn, B. (2008). Kreative næringer i Rgaland, IRIS rapprt 2009/004 Ervik, K., Håknsen, G., Skarhlt, K., Pettersen Buvik, M. (2009). Kunst g næring betingelser g bruksmråder fr kunsttjenester i bedrifters verdiskapende prsesser, Sintef rapprt SINTEF A9117 Røed, H., Hidle, K., Hjemdahl, K.M. (2009). Kulturen g det reginale Nrge, Agderfrskning rapprt 5/2009 Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 16 av 20

17 Vedlegg Vedlegg 1 Matrise Behv Eksempler på tilbud i dag Kunstnernes ønske fr tilbud i fremtiden Anbefalinger Gi råd m internasjnalt kulturarbeid g eksprt Nen sm har versikt ver ulike nasjnale g internasjnale prgrammer g sm kan rettlede utøveren inn på rett spr Fagfreninger Innvasjn Nrge Kulturdepartementet Medlemsrganisasjner Nrsk Filminstitutt Nrsk Kulturråd NRK Riksknsertene Riksteateret Nen sm kan hjelpe til med å samle g kple kreftene m internasjnal satsning Identifisere hvilke ressurser sm har infrmasjn g kmpetanse m nasjnale g internasjnale prgram. Slike ressurser eller erfaringen fra disse, kan gjerne samles i et reginalt senter, men det kan gså være i tilknytning til eksisterende rganisasjner. Veilede, gi assistanse g gi pplæring i utfrmingen av nasjnale g internasjnale g søknader Etablererveiledninger Fagfreninger Innvasjn Nrge Medlemsrganisasjner Prscen Skape.n Nen sm kan bistå til ppbygging av kmpetanse fr eksempel ved å arrangere kurs i søknadsskriving Nen sm kan bistå utøveren med søknadsskriving g sm gså har støttemidler til å kunne gjøre dette. Etablere et kursprgram i søknadsskriving i regi av skape.n, synliggjøre ressurspersner g selskaper sm kan bistå med søknadsskriving g mbilisere øknmiske midler fr å kunne utarbeide flere gde søknader med større sjanse fr uttelling. Bistå g gi pplæring i samarbeid med næringslivet Frum fr kultur g næringsliv Kmmuner g fylke Kulturbørsen Ressursgruppe fr kultur g næring i Næringsfreningen i Stavangerreginen Nen sm kan fange pp muligheter g ideer, sm kan infrmere både bedriftene g kunstnerne m mulighetene, sm kan kple g sm kan kvalitetssikre relasjner Nen sm kan drive pplæring g markedsføre kultur sm en verdifull kmpetanse Etablere et samarbeid mellm representanter fra de ulike kunstgreinene, det ffentlige samt næringsfreningens ressursgruppe fr næring g kultur g utvikle en strategi fr økt samarbeid mellm kultur g næringsliv. Utvikle g frvalte møteplasser Cafe Sting Rgaland Kunstsenter Sandnes Brygge Flere steder hvr prfesjnelle kunstnere på høyt nivå kan møtes på tvers av kunstgreiner g hvr frhldene et lagt til rette fr kmmunikasjn Kartlegge de fysiske møteplassene nøyere g stimulere til etablering av flere møteplasser med nen spesifikke frmål, gjerne i kmbinasjn med ulike kafeer. Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 17 av 20

18 Behv Eksempler på tilbud i dag Kunstnernes ønske fr tilbud i fremtiden Anbefalinger Tu Cafe mellm utøverne Skape versikt g bidra til videreutvikling av prtaler g nettverk Danse- g teatersentrum Facebk Fagfreninger Filmkraft Freninger Frlag Great Mments Management-byrå Nasjnalt senter fr kunst g håndverk Nettsteder/prtaler Nrske interiørarkitekters landsfrening Skuespillerfreningen Stavangerrck Søkemtrer/nettsteder Nen sm kan skape en versikt ver tilgjengelig g relevante prtaler Nen sm kan stimulere til sammenkpling g videreutvikling av prtaler g nettverk Mbilisere ressurser fr å gjennmføre en kartlegging av de ulike prtaler g nettsteder, freslå hvilke sentrale prtaler sm bør styrkes g stimulere til ppgradering av disse (se vedlegg 2a) Stimulere til utvikling av støtteapparat rundt utøveren Bkfrlaget Great Mments Musikkprfil Teatre g scener Tu Scene Et tilgjengelig støtteapparat g ressursprtaler rundt utøveren sm har spesialisert seg på næringsvirksmhet fr kunstnere Agency sm tar seg av markedsføring, PR etc (flere sm Great Mments, Musikkprfil etc) Bistand til søknadsskriving Flere å sette ut frretningsdrift ut til Kntraktsbistand Oversettelsesnettverk Prdusenter Prsjektknsulenter Utarbeidelse av websider g vedlikehld av disse I samarbeid med eksisterende utdanningsinstitusjner synliggjøre / etablere et utdanningstilbud fr prdusenter g management av kunstnere Stimulere til synliggjøring av kntinuitet fra Skler Videregående skler Universitetet i Stavanger Nen sm kan freta en bedre synliggjøring g eventuell sammensying av tilbud sm kan danne en kntinuerlig kjede fra rekruttering, gjennm Stimulere til utarbeidelse av en best practice mdell fr synliggjøring av rekruttering, pplæring g utvikling samt utøvelse på tppnivå innenfr representative Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 18 av 20

19 Behv Eksempler på tilbud i dag Kunstnernes ønske fr tilbud i fremtiden Anbefalinger rekruttering, gjennm utvikling til høyt nivå skler g utdanning, videre pplæring g utvikling til utøvelse på høyt nivå innenfr de enkelte kunstgreinene. kunstgreiner (se vedlegg 2b) Fungere sm katalysatr fr nye prsjekt Persnlige initiativ Initiativ fra rganisasjner sm fr eksempel: - Frfattersentrum - Stavangerrck Nen sm kan kple g sm kan tenke samarbeidsprsjekt på tvers av kunstgreiner En mer strukturert fasilitering av idéutveksling g kreative samlinger på tvers av kunstgreiner sm fr eksempel gjennm idékafeer, idéverksted, idéklinikk, idétavler g diskusjnsfra på nett Mbilisere ressurser til å ha versikt g sm kan hjelpe til å kple initiativ. Mbilisere ressurser fr å definere rammene til kreative idéverksted fr å få kreative persner fra ulike kunstgreinger til å møtes. Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 19 av 20

20 Vedlegg 2a g 2b - Illustrasjner Frprsjekt m etablering av reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene, , side 20 av 20

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter Oppsummering fra VRI/RFF-samlingen på Hurtigruten 9.-10. mars 2011 Tiltaksplan fr at VRI g RFF skal bidra til flere større/ internasjnale FUprsjekter i Nrd-Nrge Tiltak fr å få bedre uttelling på søknader

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer