Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:"

Transkript

1 Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det er beskrevet venfr, g vi må ha kntaktadresse til en persn i firmaet sm vi kan kntakte m søknaden. Vi vil gså be m en krt beskrivelse (2000 rd) av virksmheten i firmaet, g m beskrivelse av eierfrhldene i firmaet.

2 Etter at pplysningene m firmaet er på plass ber vi m pplysningen m det prsjektet det søkes støtte til å gjennmføre: Prsjektet: Gi en gd beskrivelse av ulike sider ved prsjektet. Samarbeidspartnere Hvilke samarbeidspartnere eller FU-miljøer inngår i prsjektet? Hvilken kmpetanse g hvilke nettverk g fasiliteter får selskapet tilgang til gjennm dette samarbeidet? Bakgrunn Hvrfr blir prsjektet pprettet? Er det gjennmført frprsjekt, undersøkelser eller tester i frkant? Beskrivelse Beskriv prsjektet: Hva er målet med prsjektet? Hvilke aktiviteter legges det pp til? Unngå å bli fr teknisk g detaljert. Eksempler på aktiviteter kan være knseptutvikling, design, engineering, prttypebygging, uttesting, evaluering, dkumentasjn, administrasjn, sv. Varighet Prsjektperide; dater fr planlagt ppstart g ferdigstilling Innvasjnshøyden Hva gjør at dette prduktet/denne tjenesten skiller seg fra knkurrentene? Er prsjektet unikt i en nasjnal eller internasjnalt sammenheng? Prsjektets FU-utfrdringer Hvilke FU-utfrdringer innebærer dette prsjektet?

3 Eksempler kan være prsessfrståelse, materialfrståelse, design, knstruksjn, beregninger, etc. Miljøeffekt g energieffektivisering Beskriv hvilke effekter prsjektet frventes å ha i frm av miljøfrbedring eller energieffektivisering, g kvantifiser frventet effekt. Beskriv ptensialet fr miljøeffekt når teknlgien/løsningen kmmersialiseres g tas i bruk i markedet. Det kan væåre nyttig å gi en beskrivelse av eksisterende teknlgi, fr å kunne belyse hvrdan de nye løsningene kan være bedre fr miljøet. Nasjnal verdiskapning Hvilken verdiskaping vil prsjektet medføre lkalt eller nasjnalt? Vil prsjektet resultere kjøpt av eksterne tjenester? Er det andre enn søker-bedriften sm deltar i prsjektet så trenger vi pplysninger m disse gså: Neste steg er å beskrive framdriften i prsjektet, g få på plass viktige milepæler:

4 Kstnadsverslaget skal detaljeres, g frventede kstnader skal føres inn i neste side av skjemaet. Når du krysser av fr de ulike kstnadsgruppene kmmer regnearket pp. Dersm du fr eksempel søker m Fu støtte til utvikling av en pilt, eller investeringsstøtte til bygging av et demnstrasjnsanlegg sm er bedre enn EU- krav, så vi disse feltene kmme pp.

5 Detaljerte kstnadsverslag g beskrivelser kan gjerne legges ved sm vedlegg nederst i skjemaet. Merk: Det gis ikke støtte til prsjekter sm er i gang. Kstnadene mfatter periden fra Innvasjn Nrge mttar søknaden (søknadsdat), frem til FUprsjektet er sluttført. Kstnader påløpt før søknaden er mttatt av Innvasjn Nrge kan ikke tas med i kstnadsgrunnlaget. Hvis søker er tildelt midler fra andre ffentlige kilder, skal disse midlene angis under annen ffentlig støtte Kstnader til selskapets løpende drift kan ikke inkluderes i prsjektkstnadene. Gdkjent timesats fr egeninnsats (tid) er maksimalt 1,2 prmille av nminell årslønn, ppgitt per persn eller gruppe av persner. Ulønnet egeninnsats kan ikke tas med. Kstnader frdeles på Persnal, Instrumenter, Knsulentbistand g Andre administrasjnskstnader fr hvert år.

6 Støtte fra innvasjn Nrge skal være en risikavlastning. De støtterammene sm ppgis i de ulike rdningene er maksimalrammer, g det blir alltid gjrt en vurdering m hva sm er nødvendig, utløsende, fr at prsjektet skal kunne gjennmføres. Beregning av tilskudd i utviklingsprsjekter, (FOU-støtte), artikkel 25 i statsstøttereglene : «Støtte til bedrifter sm skal gjennmføre utviklingsarbeid i frbindelse med planlegging, investering g testing av pilt- g demnstrasjnsanlegg». Følgende kstnader kan tas med: - Kstnader med prsjektering g utvikling av anlegget, både timer g annen FU. - Kstnader med timer g FU til testing av teknlgien/løsningen etter at anlegget er bygget. - Innkjøp av knsulenttimer g FU-timer i prsjektperiden. - Kstnader til investering i pilten kan støttes. -Skattefunn gis gså til FU-prsjekter. Miljøteknlgirdningen samrdnes med skattefunn-rdningen. Skattefunn er en rettighetsbasert rdning g bør utnyttes først. Eventuell støtte fra skattefunn blir trukket fra FU-tilskudd fra Innvasjn Nrge, dersm støtten gjelder de samme prsjektkstnadene. - Det kan gis samarbeidsbnus på ekstra 15 % tilskudd dersm t eller flere bedrifter samarbeider m prsjektet. Ingen av bedriftene kan ha mer enn 70 % andel av kstnadene dersm det søkes samarbeidsbnus. Hver bedrift i samarbeidet sm søker støtte til sine kstnader, må levere egen søknad. Det må begrunnes særskilt hvrfr en samarbeidsbnus er nødvendig fr å få gjennmført prsjektet. Små bedrifter Mellmstre bedrifter Stre bedrifter Støtte til FU 45 % 35 % 25 %

7 Beregning av tilskudd til merkstnader med investeringer i miljøteknlgi, (miljøstøtte) : artikkel 36 g 41 i statstøttereglene: Investeringsstøtte til bedrifter sm skal bygge g drive pilt g demnstrasjnsanlegg sm gir høyere miljøbeskyttelse enn EU-standard g investeringsstøtte til bedrifter sm skal bygge g drive pilt g demnstrasjnsanlegg fr å prdusere bidrivstff. Følgende kstnader kan tas med: - Merkstnader med prsjektering g investering i den miljøvennlige løsningen i frhld til knvensjnelle eksisterende løsninger. Små bedrifter Mellmstre Stre bedrifter bedrifter Støtte til merkstnader med teknlgi sm er 60 % 50 % 40 % bedre enn EUs miljøstandard. Støtte til prduksjn av bidrivstff 60% 50% 40% Avhengig av prsjektets karakter skal prsjektets lønnsmhet synliggjøres g sannsynliggjøres. Primært ønsker vi et kntantstrøms-ppsett (inn- g utbetalinger per år knyttet til g sm følge av investeringen/prsjektet). I enkleste frm kan en budsjettere prsjektets dekningsbidrag. Prsjektets frventede lønnsmhet kan alternativt uttrykkes ved å budsjettere frtsatt drift uten gjennmføring av prsjektet g deretter budsjettere ttal virksmhet inklusiv planlagt prsjekt. Differansen mellm disse avspeiler prsjektets øknmiske betydning. Ideelt sett bør budsjettet strekke

8 seg ver såpass mange år (minimum 2 år etter prsjektet frventes å utløse inntekter) at en frventer å ha kmmet pp i et "nrmalnivå" fr den msetning prsjektet frventes å utløse. Det må følge en verbal beskrivelse av hved-frutsetningene sm frventet lønnsmhet bygger på. Her må det legges særlig vekt på å beskrive underlaget fr budsjettert msetning gjennm å redegjøre fr markedet med kundegrupper, prissetting, distribusjn, eventuelle salgs- g distribusjnsavtaler etc. Dersm det ikke er mulig å angi prsjektets lønnsmhet må prsjektets nytteverdi beskrives. Last eventuelt pp detaljerte budsjetter/lønnsmhetsberegninger i seksjnen fr "vedlegg" (nederst i skjemaet). Hvilke verdier vil ditt prdukt/din løsning skape fr dine kunder? Hvilke behv dekker dette prduktet?

9 Interne frhld i selskapet Dette avsnittet skal belyse selskapets interne ressurser. Humankapital Gi en krt bekrivelse av nøkkelpersnene i prsjektet. Ta med utdannelse g erfaring sm har relevans fr prsjektet. Strukturkapital Beskriv selskapets systemer, rutiner, rganisering g sertifikater. Teknlgi Beskriv nåværende eller nye teknlgier sm vil frbli i selskapet. Samfunnsansvar Hvilket frhld har selskapet til samfunnsansvar, g er det mråder man legger pp til å frbedre? På hvilken måte vil det nye prduktet påvirke miljøet generelt? IPR Hvilket frhld g erfaring har selskapet til IPR? Ønsker selskapet råd m IPR fra Innvasjn Nrge?

10 Eksterne frhld Gi en krt beskrivelse av markedet fr prduktet. Bransjestruktur Gi en krt beskrivelse av bransjen. Knkurransefaktrer Hva er de viktigste faktrene fr å lykkes i bransjen? Knkurrenter Hvem er de viktigste knkurrentene nasjnalt g internasjnalt? Kunder Hvem er de viktigste kundene nasjnalt g internasjnalt? Distribusjn Hvrdan skal prduktene distribueres?

11

12

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Hva er mernytte og hva gjøres for ta hensyn til det? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU

Hva er mernytte og hva gjøres for ta hensyn til det? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU Hva er mernytte g hva gjøres fr ta hensyn til det? James Odeck Vegdirektratet/NTNU Bakgrunn Det er en kntinuerlig debatt m at dagens pplegg fr samfunnsøknmiske analyser ikke fanger pp viktige virkninger

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer