Et skritt i riktig retning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et skritt i riktig retning"

Transkript

1 Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet, praksisfeltet g Høgsklen i Osl. Anne Furu g Marit Granhlt Høgsklen i Osl, Avdeling fr lærerutdanning

2 2 Innhld 1. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET KOMPED 5 Bakgrunn fr piltprsjektet 5 Krt m piltprsjektet 5 Kmpetanseutvikling et nasjnalt anliggende 6 Mål fr piltprsjektet KOMPED 7 Tanker rundt utvikling av nasjnal plan fr kmpetanseutvikling fr pedaggiske ledere 7 Målgruppe 9 Hvr mange startet, hvr mange gjennmførte piltprsjektet KOMPED? 9 Organisering; ppbygging, ledelse 10 Tidsplan høsten 2005 g våren Innhld 12 Arbeidsmåter 13 Freslått faglitteratur i KOMPED EVALUERINGSDEL 15 Erfaringer g synspunkter fra gjennmført pilt 15 Frventninger til KOMPED 15 Er frventningene blitt innfridd? 16 Innhld; relevans, aktualitet, prfesjnsnærhet, satsningsmråder i bydel/kmmune, revidert barnehagelv g Rammeplan 17 Hva synes deltakerne m KOMPED? 17 Samlinger på høgsklen 19 Nettverkssamlinger i bydel/kmmune 19 Utviklingsarbeider i barnehagene (valg av fkus, relevans, erfaringer med å lede arbeidet, vurdering av læringsprsessen fr den enkelte g fr avdeling/barnehage 20 Oppfølging fra veileder 22 Styrerens betydning g rlle i prsjektet 22 Hvilken betydning har KOMPED hatt fr den enkelte deltaker? 23 Hvilken betydning har KOMPED hatt fr barnehagen? 25 Avsatt tid g ressurser til deltakelse i piltprsjektet 26 Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

3 3 Oppstart av prsjektet 27 Høgsklens rlle g betydning 27 Struktur g ledelse 28 Selve mdellen, ppbygging 28 Organisering, system 28 Frankring i ledelse på alle nivåer (barnehage, bydel/kmmune, høgskle) 29 Samarbeid mellm aktørene 30 Bør KOMPED være studiepengivende? 31 Tidspunkt fr gjennmføringen OPPSUMMERING 32 Vurdering av KOMPED sm framtidig kmpetanseutviklingsprgram 32 Er KOMPED ne å satse på framver? 32 Suksessfaktrene; Hva er det sm har gjrt KOMPED vellykket? 33 Utviklingsprsjekt på egen arbeidsplass 33 Aksjnsrettet læring der alle medlemmer i rganisasjnen deltar aktivt 34 Frankring i ledelsen på alle nivåer 34 Samarbeid mellm praksisfelt, høgskle g Utdanningsfrbundet 35 Nettverksamlinger 36 Et redskap til å implementere Rammeplanen 37 Knklusjn 37 Referanseliste 38 Sentrale styringsdkumenter 38 Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

4 4 VEDLEGG 39 Eksempler på prsjekter; beskrivelse g synliggjøring 39 Vedlegg 1. Oversikt ver prsjekter i KOMPED Spørreskjemaer g intervjuguider brukt i evalueringen 42 Vedlegg 2. Spørreskjema til deltakerne 42 Vedlegg 3. Spørreskjema til styrerne 43 Vedlegg 4. Intervjuguide til intervju med sentrale ledere i deltakende bydel 44 Vedlegg 5. Intervjuguide fr medlemmer av Utdanningsfrbundet 45 Vedlegg 6. Intervju med t deltakere 46 Vedlegg 7 Intervjuguide fr t styrere 47 Vedlegg 8 Intervjuguide fr etatsleder i kmmunen 48 Vedlegg 9 Intervjuguide fr faglig ansvarlig ved høgsklen 49 Fagplaner 50 Vedlegg 10 Prgram fr samlinger på høgsklen g i Ski kmmune 50 Vedlegg 11 Plan fr 2. samling i KOMPED fredag den 11. nvember Vedlegg 12 Plan fr dagen samling 3 fredag den 10. februar 52 Vedlegg 13 Plan fr dagen samling 4 trsdag den 27. april 53 Vedlegg 14 Prgram fr felles samling i Ski kmmune den 27. februar: 54 Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

5 5 1. Beskrivelse av piltprsjektet KOMPED Bakgrunn fr piltprsjektet Utdanningsfrbundet i Akershus arrangerte en rundebrdsknferanse i januar 2005 m utvikling av en ønsket kmpetansestrategi fr førsklelærere i samarbeid med Fylkesmannen i Osl g Akershus. Innledninger g diskusjner var knyttet til behvene fr en kmpetanseppbyggingsstrategi, innhldet g mulighetene fr å etablere g gjennmføre en slik strategi. Det ble påpekt at en frestående revisjn av lv m barnehager g revidering av rammeplan ville være et aktuelt utgangspunkt fr et slikt prsjekt. I ppfølgingen av rundebrdsknferansen ble det understreket at det er behv fr en nasjnal satsing på pplæring g det var enighet m å prøve ut et lkalt piltprsjekt i Osl g Akershus fr å bidra med systematiske erfaringer. Piltprsjektet er et trepartssamarbeid sm rettes inn mt å utvikle en langsiktig g frpliktende strategi fr kmpetanseheving. På bakgrunn av dette ble det etablert en prsjektgruppe med representanter fra Utdanningsfrbundet i Akershus (2), Utdanningsfrbundet i Osl (1), Utdanningsfrbundet sentralt (1), etatsleder fr barnehager i Ski kmmune, persnal g rganisasjnsknsulent i Bydel Grünerløkka g fagknsulent ved etterutdanningsg ppdragsenheten ved Avdeling fr lærerutdanning ved Høgsklen i Osl. Ansvarlig fr barnehager hs Fylkesmannen i Osl g Akershus deltk i prsjektgruppemøtene sm referansepersn. Prsjektgruppas mandat har vært å stå ansvarlig fr planlegging, gjennmføring g evaluering av prsjektet. Krt m piltprsjektet Piltprsjektet KOMPED er et kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehagen, primært fr pedaggiske ledere sm har arbeidet nen år. Piltprsjektet har tatt sikte på å gjøre erfaringer med, utvikle g prøve ut en mdell fr helhetlig kmpetanseutvikling knyttet til implementering av revidert rammeplan fr barnehagen g å bidra til erfaringer fr å utvikle en nasjnal strategi fr kmpetanseutvikling fr barnehagesektren. Prsjektet har vært bygget pp rundt de frutsetninger fr kmpetanseutvikling sm ble skissert i rapprten Klar, Ferdig Gå! Tyngre satsing på de små! (Søbstad 2005). Premissene fr kmpetanseutviklingen har vært at den skal være institusjnsbasert, med frpliktende samarbeid mellm barnehage, barnehagemyndighet g høgskle. De ansatte har vært sikret støtte g gitt anledning til å utvikle faglige nettverk g prsjekter sm har vært basert på veiledning g dialg med kvalitetsutvikling. I revidert rammeplan fr barnehager vektlegges førsklelærernes nøkkelrlle i frhld til ledelse av den daglige pedaggiske virksmheten: Styrer g pedaggisk ledere har et særlig ansvar fr planlegging, gjennmføring, vurdering g utvikling av barnehagens ppgaver g innhld. De er gså ansvarlige fr å Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

6 6 veilede det øvrige persnalet slik at alle får en felles frståelse av barnehagens ansvar g ppgaver. (Rammeplanen s. 10). Å styrke førsklelærernes kmpetanse gjennm en institusjnsbasert kmpetanseutvikling vil bety en styrking av hele rganisasjnen. Piltprsjektet har vært rganisert sm et samarbeidsprsjekt hvr alle aktørene har bidratt med egne ressurser i frm av øknmi, arbeidstimer g lkaler. Prsjektet har vært rganisert ver studieåret g har mfattet kurspplegg fr 30 pedaggiske ledere fra henhldsvis Bydel Grünerløkka g Ski kmmune. Det er etablert en prsjektgruppe bestående av de samarbeidende partene sm står ansvarlig fr planlegging, gjennmføring g evaluering av prsjektet. Kmpetanseutvikling et nasjnalt anliggende Et nasjnalt ansvar fr kvaliteten i barnehagen, ivaretatt g videreutviklet av et kmpetent persnale gjennm strategisk g kntinuerlig kmpetanseheving frankret i avtaler, er tiltakets langsiktige målsetting. Da Strtinget vedtk den nye barnehagelven i juni 2005, ble det påpekt at det vil være helt nødvendig at persnalet i barnehagesektren tilbys ny kmpetanse.: "Strtinget ber Regjeringen kmme tilbake i egnet frm med en plan fr kmpetanse-heving innenfr barnehagesektren." I utfrming av en nasjnal strategi vil departementet ha et verrdnet ansvar fr å legge frhldene til rette fr en strategisk kmpetanseutvikling i barnehagesektren. Prsjektgruppa anser at en sentral utfrdring i dette vil være å utvikle en strategi fr samarbeidet mellm aktørene i sektren, kmmuner/barnehageeier, høgskler, departement, fylkesmannsembetene g fagrganisasjner. Evaluering av freliggende piltprsjekt er ment sm mulighet fr å kunne videreutvikle en mdell fr kmpetanseutvikling sm både kan ivareta aktuelle føringer g samtidig være ledd i langsiktig frvaltning av den faglige ressursen førsklelærerne representerer. Freliggende dkumentasjn innebærer evaluering av de strategiske rller sm her utøves av myndighet, eier, arbeidstaker g høgskle. Freliggende evalueringsrapprt er ført i pennen av høgsklelektrene Anne Furu g Marit Granhlt. Førstnevnte har vært faglig ansvarlig fr gjennmføringen av prsjektet ved Høgsklen i Osl. Evalueringen baserer seg på spørreskjema g intervju med invlverte aktører i prsjektet. Piltprsjektet har frutsatt at deltakernes kunnskap g kmpetanse blir samlet g satt i system. Ideen er at å frankre g videreutvikle et lkalt prsjekt kan bidra til å legge grunnlaget fr å utarbeide en egnet plan fr kmpetanseheving slik intensjnen er frmulert i innstillingen til lvverket. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

7 7 Mdellen er ment å gi rm fr lkal tilpasning g pedaggisk nettverksarbeid i kmmunale g private barnehager. Hensikten er å utvikle kunnskap m ny g frbedret praksis i fremtidens barnehagesektr. Pedaggiske ledere skal sammen med styrerne være ressurspersner i både en lkal g nasjnal implementering av rammeplanen. Prsjektgruppas ønske har vært at pilten kan danne grunnlag fr kmpetanseutvikling, nettverksarbeid g kvalitetsutvikling. Prsjektet startet pp i september 2005 g ble avsluttet i begynnelsen av mai Mål fr piltprsjektet KOMPED Utarbeide, dkumentere g evaluere en helhetlig g systematisk mdell fr kmpetanseutvikling fr pedaggiske ledere knyttet til implementering av revidert rammeplan Utvikle handlingskmpetanse i lkalt utviklingsarbeid Utarbeide g videreutvikle en mdell knyttet til lkal frankring Øke kvaliteten i barnehagene i frm av tryggere g tydeligere ledelse Arbeidet skal på sikt bidra til å behlde g rekruttere pedaggiske ledere g styrere i barnehagene Mdellen skal bidra til erfaringer fr å utvikle en nasjnal strategi fr kmpetanseutvikling blant pedaggiske ledere Tanker rundt utvikling av nasjnal plan fr kmpetanseutvikling fr pedaggiske ledere Initiativtakerne til KOMPED var tillitsvalgte representanter fra Utdanningsfrbundet i Akershus. De var spesielt pptatt av å iverksette knstruktive tiltak i frhld til prblemer med rekruttering av førsklelærere til barnehager. Rekruttering handler ikke bare m å få tak i flk med førsklelærerutdanning, men vel så mye m å behlde flk ver tid. Med henvisning til liknende kmpetanseutviklingsprsjekter hadde de tr på at piltprsjektet skulle ha sm mål å bidra til utvikling av en helhetlig mdell fr kmpetanseutvikling i barnehagen, en mdell sm kan være med å gi erfaringer til en nasjnal plan sm er frankret i avtaler. En videre tenkning rundt nasjnal plan kan være en mdulppbygd mdell knyttet til ansettelse. Prsjektgruppa bestemte derfr at prsjektet skulle bidra til systematisk dkumentasjn av læringsfrmer gjennm evaluering knyttet til gjennmføring av pilten, fra lkalt prsjekt til nasjnal plan fr kmpetanseheving. Det ble bestemt at kunnskap g erfaringer sm utvikles skal markedsføres g bidra til debatt g knstruktiv kritikk m barnehagen sm en lærende rganisasjn. En langsiktig strategi fr faglig kvalifisering skulle vurderes. Det ble presisert at en mdulppbygd mdell utfrmet etter lkale frhld må være fleksibel g ta pp de lkale utfrdringene barnehagen har sm blant annet de Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

8 8 pedaggiske ledernes behv fr faglig utvikling. KOMPED -prsjektet skulle vise erfaringer i hvrdan lkale utfrdringer kan knyttes sammen med implementering av sentrale satsingsmråder. Følgende eksempel på en langsiktig strategisk mdell ble freslått: Mdul 4b Erfarne styrere Mdul 4a Styrere med lite erfaring Mdul 1a Nyansatte førsklelærere Mdul 2 Førsklelærere Mdul Førsklelærere 1b Mdul 3 Førsklelærere med erfaring Eksempler på kriterier fr valg av innhld i mdellen: - lkale satsninger g utfrdringer - lkale behv fr kmpetanse - funksjn/ledelse - sammensetning av persnale Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

9 9 Målgruppe Målgruppa fr KOMPED - studiet er pedaggiske ledere g styrere. Mdellen er bygget pp slik at hele barnehagen g bydelen/kmmunen er målgruppe fr utviklings- g læringsarbeidet sm gjøres rundt den enkelte deltaker. Kurspplegget var ment å mfatte 30 deltakere fra Bydel Grünerløkka g Ski kmmune. Hvr mange startet, hvr mange gjennmførte piltprsjektet KOMPED? Ved ppstart av KOMPED høsten 2005 var det påmeldt 20 pedaggiske ledere fra Ski kmmune g 10 pedaggiske ledere fra Bydel Grünerløkka i Osl kmmune. De fleste deltakerne hadde frhldsvis lang praksis sm pedaggiske ledere i barnehager. I løpet av studieåret falt det fra fem deltakere fra Bydel Grünerløkka. Det betyr at av i alt 25 av 30 påmeldte deltakere gjennmførte studiet. Av de 25 deltakerne var det 15 sm besvarte spørreskjemaet ved evalueringen, det vil si en svarprsent på 60. Den deltakeren sm hadde lengst fartstid sm pedaggisk leder, hadde 25 års praksis. Den med minst erfaring sm pedaggisk leder, hadde arbeidet i stillingen i 3 år. Gjennmsnittlig erfaring sm pedaggisk leder av de 15 spurte, var 11,1 år. En av dem hadde vært styrer i et år, g en annen hadde vært støttepedagg fr et funksjnshemmet barn. Av videreutdanning etter endt førsklelærerutdanning ppga de følgende: 1 med grunnfag i spesialpedaggikk, 1 med Mdul 1 Pedaggisk veiledning, 1 med Barnehageutvikling med vekt på endring, kvalitet g kmpetanse (HIVE), en med Frskningsutdannelse fra hjemlandet, 1 med avdeling spesialpedaggikk Vksne fr barn, en med 1 med spesialpedaggikk g muntlig frtelling, 1 med spesial pedaggikk første avdeling. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

10 10 Organisering; ppbygging, ledelse Mdellen er basert på et samarbeid mellm aktørene med en klar ppgave- g ansvarsfrdeling. Aktør: Ansvar: Deltaker/pedaggisk ta del i samlingene leder ta ansvar fr eget arbeid g arbeid i kllektivet lese g bruke litteraturen aktivt i kurset gjennmføre de ppgavene sm blir gitt på kurset inngå i veiledning g i nettverk i bydelen ta initiativ til prsjekt/utviklingsarbeid sammen med styrer Styrer g persnalet frankre kmpetanseutviklingen i barnehagen g sammen med deltaker lage en plan fr utviklingsarbeid i barnehagen følge pp deltaker g utviklingsarbeidet i kursperiden tilrettelegge fr deltakelse på kurssamlinger fr nettverksarbeid Krdinatr i bydelen være kntaktpersn mellm bydel/kmmunen g HiO arrangere/lede nettverkssamlinger i bydelen fr sine deltakere støtte deltakerne i frhld til praktiske frhld HiO Prsjektgruppe: Bydel Grünerløkka, Ski kmmune, Utdanningsfrbundet, HiO utvikle innhld/arbeidsmetdikk i kurset i samarbeid med bydelen/kmmunen g Utdanningsfrbundet ansvarlig fr gjennmføring av samlingene fr deltakerne etablere nettverk g drifte nettverk fr krdinatrene gi kursdkumentasjn utvikle prsjektplan finansiering følge prsjektet, freta justeringer evaluering videreføring g markedsføring i frhld til nasjnal plan fr kmpetanseheving i barnehagesektren Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

11 11 Tidsplan høsten 2005 g våren 2006 Tid Innhld Ansvar Mai aug Etablere prsjektet - finansiering Prsjektgruppe Sept 1. samling krdinatrer - ½ dag. HiO Tema: Frankring av kurspplegget i bydel/kmmune/ny barnehagelv/rammeplan Sept 1. samling deltakere - 1 dag Tema: Ny barnehagelv Rammeplanarbeidet/Fkus på føringene! Hva trenger deltakerne av kunnskaper/erfaringer fr å kunne ivareta barnehagelvens føringer? HiO Sept - kt Nv Des Des Nv - des Feb Feb April Juni Nettverksarbeid/veiledning i bydel/kmmune 2. samling krdinatrer - 2 timer Tema: Erfaringer så langt eventuell justering 2. samling deltakere - 1 dag Tema: A lede pedaggisk utviklingsarbeid i barnehagen Møte i prsjektgruppa Tema: Evaluering Nettverksarbeid/veiledning i bydel/kmmune 3. samling deltakere 1 dag Tema: Å utøve faglig ledelse i en lærende rganisasjn 3. samling krdinatrer ½ dag Tema: Erfaringsutveksling/justering/evaluering 4. samling deltakere - 1 dag Tema: Nyere syn på de yngste barna i barnehagen innenfr barnehagepedaggikken g Nyere syn på læring Møte i prsjektgruppa Tema: Evaluering, sluttrapprt Rundebrdsknferanse 13. juni Krdinatr g styrere HiO HiO Prsjektgruppa Krdinatr g styrere HiO HiO HiO Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

12 12 Innhld Innhldet i kurspplegget var ment å være knyttet til innhldskmpnenter i revidert rammeplan: Tidspunktet fr å vedta revidert rammeplan ble utsatt til 1. mars Det gjrde at vi ikke visste nøyaktig hvilke føringer Rammeplanen ville gi. Like fullt var det publisert rapprter g skrevet mange artikler i tilknytning til det pågående revideringsarbeidet. På samlingene på høgsklen ble det derfr naturlig å trekke fram viktige begreper g perspektiver fra de sentrale dkumentene sm frelå. De ble belyst g drøftet på bakgrunn av deltakernes erfaringer g nyere faglitteratur innefr barnehagepedaggikken. Undervisningsplan fr samlingene følger sm vedlegg bak i rapprten. Den føringen sm var aller tydeligst å frhlde seg til, var kravene til barnehagepersnalet g ikke minst til barnehagens pedaggiske ledelse. I samråd med piltprsjektets prsjektgruppe g de deltakende pedaggiske lederne ble det derfr naturlig å bestemme et fkus på faglig ledelse/å lede et pedaggisk arbeid, i KOMPED. Videre ble vi enige m å arbeide sammen m temaene: barnehagen i et flerkulturelt samfunn barns rett til medvirkning læring nyere syn på de yngste barna innenfr det pedaggiske frskningsfeltet. I frberedelsen av piltprsjektet hadde prsjektgruppa allerede skissert et løp sm ga føringer fr at det var viktig å bruke arbeidsplassen sm læringsarena g ta utgangspunkt i deltakernes behv fr faglig kmpetanseutvikling. De ønsket å sikre at det ble utviklet handlingskmpetanse i lkalt utviklingsarbeid, sm fr eksempel å utarbeide/lede prsjekt, prøve ut nye metder, etablere nye samarbeidsrelasjner knyttet til sentrale satsingsmråder, fr eksempel barnehagen sm en læringsarena, språk, tekst g kmmunikasjn. Utvikle pedaggiske lederes planleggings- g handlingskmpetanse til å lede det daglige arbeidet med implementering av ny rammeplan, rettet mt alle ansatte i barnehagen g å etablere en tydeligere rllemdell fr pedaggiske ledere. Med utgangspunkt i en erkjennelse av at Rammeplanen ikke ville bli vedtatt før utpå våren 2006, føringer m tydeligere krav til pedaggisk ledelse i vedtatt Barnehagelv (2005) g utgitt dkumentasjn i revideringsarbeidet samt prsjektgruppas ønsker, falt det naturlig å satse på planlegging, gjennmføring g vurdering av lkale utviklingsarbeider fr deltakerne i KOMPED. Med sin erfaring fra gjennmføring av flere KOMPASS-kurs, kmpetanseutvikling fr assistenter i barnehager, var faglig ansvarlig fra høgsklen verbevist m betydningen av erfaringsbasert læring med arbeidsplassen sm den viktigste læringsarenaen. Derfr var et slikt valg helt i tråd med hennes faglige vurdering. Hver enkelt pedaggisk leder ble bedt m å tenke grundig i gjennm sin egen situasjn g vurdere sitt behv fr kmpetanseutvikling. Videre ble det ppfrdret til å ta utgangspunkt i et utviklingsprsjekt sm ville falle naturlig inn i barnehagens utviklingsarbeid. Etter en gjennmgang av sentrale begreper i arbeidsgruppas utkast til Rammeplan (Mser 2005), var det flere sm fikk lyst til å begynne å arbeide med en bevisstgjøring av begreper sm msrg, ppdragelse, Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

13 13 lek g læring. Resultatet ble en frhldsvis str variasjn i temaer fr valg av prsjekter (Se vedlegg bakerst i rapprten). Arbeidsmåter Mdellen er frankret i barnehage g hs eier, basert på faglig nettverksarbeid g veiledning på arbeidsplassen/kmmunen/bydelen. Frankringen er sikret gjennm en krdinatr i bydel/kmmune med ansvar fr tilrettelegging. Kmpetansebyggingen er erfaringsbasert gjennm praksis på arbeidsplassen g med en tydelig ansvarsfrdeling mellm aktørene. Mdellen legger vekt på arbeidsplassen sm sentral læringsarena g undervisning g arbeidsfrmer tar utgangspunkt i dette. Arbeidsmetdikk i tilbudet er utarbeidet i samarbeid mellm faglig ansvarlig på høgsklen, prsjektgruppa, styrerne g de deltakende pedaggiske lederne. Kurspplegget har vært rganisert med fire samlinger fr deltakerne på HiO. På samlingene har vi arbeidet med varierte arbeidsfrmer; frelesninger m/dialg, erfaringsutveksling, faglige diskusjner i grupper g muntlige framlegg i plenum. Hensikten har vært å få til en gd balanse mellm pågående prsesser g faglig frnying av kunnskap. Mellm samlingene har deltakerne arbeidet med sine respektive lkale utviklingsarbeider knyttet til egne behv fr kmpetanseutvikling samt barnehagens satsningsmråder. På samlingene har det blitt gjennmgått måter å drive pedaggisk utviklingsarbeid på med referanse til faglitteratur. Det falt naturlig å arbeide med bka Kvalitetsarbeid i barnehagen (Kvistad g Søbstad 2005) da den bygger på frskning mkring flere barnehagers utviklingsarbeider i det statlig initierte Kvalitetssatsningsprgrammet ( ). Deltakerne har fått ppgaver med referanse til den valgte faglitteraturen g deltakernes læringsprsesser. Oppgavene har blitt besvart skriftlig g levert til faglig ansvarlig på høgsklen sm har gitt skriftlige tilbakemeldinger på besvarelsene. Det er lagt til rette fr veiledning g nettverksarbeid i bydelen/kmmunen. Styrerne har veiledet deltakerne med utgangspunkt i pågående utviklingsarbeider. Det er videre dannet nettverk fr deltakerne i kmmunen/bydelen. De har møtt en gang mellm hver samling. I Ski kmmune er det en gruppe bestående av tre styrere g etatsleder sm har krdinert g ledet nettverkene. I Bydel Grünerløkka har nettverkene blitt ledet av avdelingssjef fr pedaggisk team i samarbeid med fagknsulent ved fagsentret fr barn g unge. Styrerne har delvis deltatt på nettverksmøtene, mens de i tillegg har hatt egne nettverksmøter. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

14 14 Freslått faglitteratur i KOMPED Bae, B (2005) Å se barn sm subjekt nen knsekvenser fr pedaggisk arbeid i barnehage vedlegg 1 til Søbstad, F (2005) Klar, Ferdig Gå! Tyngre satsing på de små Rapprt fra arbeidsgruppa m kvalitet i barnehagesektren BFD 8. mars 2005 Birkeland, L (2001) Pedaggiske erbringer Pedaggisk Frum. Osl Fss, E, Hyrve, G g Klages, W. (1993) Lkalt utviklingsarbeid i barnehagen. 2. utgave. Universitetsfrlaget AS Jhannesen, N (2002) Det glemte språket: Hvrdan de minste barna i barnehagen bruker imitasjn i kmmunikasjnen seg imellm Hvedfagsppgave i barnehagepedaggikk Høgsklen i Osl, avd. fr lærerutdanning Kvistad, K g Søbstad, F (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen Cappelen Akademiske Frlag. Osl Langslet, G. J (2002) LØFT fr ledere: løsningsfkusert tilnærming til typiske ledelsesutfrdringer Gyldendal akademiske Osl Løkken, G (2005) Økende andel småbarn i barnehagen Vedlegg 2 til Søbstad, F (2005) Klar, Ferdig Gå! Tyngre satsing på de små Rapprt fra arbeidsgruppa m kvalitet i barnehagesektren BFD 8. mars 2005 Thiller, T (1999) Aksjnslæring. Frskende partnerskap i sklen Høysklefrlaget AS Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

15 15 2. EVALUERINGSDEL Erfaringer g synspunkter fra gjennmført pilt Frventninger til KOMPED Etatsleder i den invlverte kmmunen sier at frventningen var å prøve ut en type kmpetanseutvikling, en systematisk pplæring av pedaggiske ledere knyttet til implementering av den reviderte Rammeplanen. Kntaktpersnen i deltakende bydel var pptatt av at KOMPED ville være et egnet tilbud til pedaggiske ledere med lang erfaring. Hun hadde gd erfaring fra bydelens tidligere deltakelse i KOMPASS g visste at mye av rganiseringen g ansvarsfrdelingen derfra fungerte meget bra. Utdanningsfrbundets representant ønsket å etablere et samarbeid sm inkluderte aktørene innen barnehagefeltet så bredt sm mulig. Han ønsket at fagfreningen skulle kmme på banen gså med faglige input frdi det er de sm rganiserer alle førsklelærerne; de sm faktisk er satt til å utføre det pedaggiske ppdraget. Fagfreningen ønsket å være en aktiv stemme i fagutvikingen i barnehagefeltet. De vil ikke at det bare er eiere, høgsklen g til dels plitikere sm skal styre den faglige utviklingen Initiativet skal gså kmme fra grasrta, fra medlemmene våre sm er utdannede førsklelærere. Han hevder at Utdanningsfrbundet vil satse på faglig utvikling, g at de ver lengre tid har utviklet en str faglig kmpetanse. Fagansvarlig på høgsklen hadde uklare frventninger til hva KOMPED skulle være da hun km inn i prsjektet i august Hun var ne skeptisk både i frhld til mfanget av samlinger på høgsklen g ikke minst i frhld til uklarheter i prsessen med revidering av Rammeplanen. Med erfaring fra sensrppdrag i PUB-studiet ved Høgsklen i Vestfld g undervisning i videreutdanningsstudiet m ledelse i kvalitetsarbeid i barnehagen ved Høgsklen i Osl mente hun det var viktig å frankre kmpetanseutviklingen i deltakernes behv fr videreutvikling av faglig kmpetanse på deres respektive avdelinger i barnehagene. Mange av deltakerne var usikre i begynnelsen på hva KOMPED skulle være. Flere uttrykte frventninger til at det skulle fkuseres på føringer fra revidert Rammeplan, g at innhldet ville dreie seg mest m viktige begreper i den. Enkelte hadde gså frestilt seg mer tradisjnell kursvirksmhet med frelesninger, med faglig input. Nen var frvirret ved ppstart. Flere gir klart uttrykk fr at infrmasjnen var mangelfull g utydelig i frhld til hva KOMPED skulle være. Styrerne hadde frventninger til at KOMPED skulle være knyttet pp mt implementeringen av Rammeplanen g sentrale begreper, at det skulle gi en drahjelp. De så gså muligheten fr en faglig utvikling hs pedaggiske ledere sm hadde arbeidet nen år. De ønsket en bevisstgjøring i frhld til rllen sm pedaggiske ledere g ansvarlige fr det pedaggiske innhldet på avdelingen. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

16 16 Vel så viktig var det at de håpet barnehagens deltakelse i KOMPED kunne bidra til en faglig videreutvikling av barnehagens pedaggiske arbeid. Er frventningene blitt innfridd? Etatsleder i kmmunen sier at frventningene er innfridd. Hun ser psitivt på prsjektet, g ser nå enda mer behvet fr en systematisk pplæring fr pedaggiske ledere. Hun ser det sm viktig at det ble tatt utgangspunkt i den enkelte leders behv. Kntaktpersnene i deltakende bydel er gså psitive i frhld til innfrielse av frventninger. Frutsetningene ble ikke slik sm de trdde (Rammeplanen ble ikke vedtatt høsten 2005). Slik KOMPED har utviklet seg, har det stemt gdt med deres egne ideer fr hvrdan et kmpetanseutviklingsprgram skal arte seg. Arbeidsfrmen har etter deres mening representert en ideell mdell fr utøvelse av pedaggisk ledelse. Utdanningsfrbundets representant sier at erfaringene fra KOMPED tilsier at deres rlle har blitt ne mer perifer enn de pprinnelig hadde ønsket, men han er frnøyd med prsjektet sm sådan. Han hadde ønsket seg flere referater underveis fra samlingene g fra nettverksmøter ute. Et prsjekt av denne typen krever mye infrmasjnsflyt mellm de ulike aktørene. Det kunne kanskje vært nødvendig med en sekretærfunksjn i prsjektet. Han håper at en slik aksjnsrettet tenkning sm KOMPED har representert skal få større gjennmslag enn mer tradisjnell individualisert videreutdanning. Utver usikkerhet ved ppstart relatert til frventninger knyttet til implementering av revidert Rammeplan, sier de fleste deltakerne seg gdt frnøyd i frhld til frventninger til innhld g arbeidsfrmer. Fr nen har det blitt mer travelt i perider enn frventet. De sier de så gjerne skulle gjrt mer, men at tiden ikke strekker til. Styrernes beskrivelser er mye i tråd med deltakernes. Når det ble avklart at Rammeplanen først ville bli vedtatt utpå vårparten i 2006, er de gdt frnøyd med den strategien sm ble valgt. Flere sier at det har vært veldig psitivt g gitt barnehagen et gdt faglig løft. En styrer sm ble intervjuet sa det slik: Frventet at deltakeren skulle bli faglig inspirert g løftet, g det har skjedd. Fagansvarlig på høgsklen sier hun har fått en bekreftelse på at det var riktig å satse på faglige utviklingsarbeider frankret i utfrdringer på arbeidsplassen. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

17 17 Innhld; relevans, aktualitet, prfesjnsnærhet, satsningsmråder i bydel/kmmune, revidert barnehagelv g Rammeplan Etatsleder i deltakende kmmune g ledelsen i deltakende bydel uttrykker tilfredshet med at innhldet fkuserte mest på pedaggisk ledelse. De mener de pedaggiske lederne har videreutviklet en måte å arbeide pedaggisk på sm handler m en videreutvikling av praksis rett g slett en måte å jbbe på sm er i tråd med føringer i revidert Rammeplan. I spørreskjemaene er deltakerne delt i sine uttalelser m innhldet på samlingen på høgsklen. De kunne ønsket seg mer tid til å gå i dybden i nen av de temaene sm ble gjennmgått. Samtidig uttaler flere at de lærte mye gjennm diskusjner i grupper g muntlige framlegg i plenum. De syntes dagene gikk altfr frt g kunne ønske seg mer tid på høgsklen. I evalueringen av dagen sm ble skrevet av deltakerne ved slutten av hver samling, er uttalelsene langt mer entydig psitive. Følgende utsagn representerer mye av det sm ble uttalt av de fleste: Dagen i dag har vært meningsfull. Har fått mange innspill i hva jeg kan jbbe med videre selv m jeg hadde ne klart allerede. Er kjempefrnøyd. Styrerne uttrykte nyansert syn på innhld på samlingene. De hadde frventet større fkus på sentrale begreper i Rammeplanen, men når det arbeidet ble utsatt, uttrykker flere at det innhldet på samlingene sm ble valgt, har vært bra. Flere sier der har fått gde tilbakemeldinger fra deltakerne, g de synes det har vært bra med vekt på ledelse. En styrer sa det slik: Opplever innhldet sm barnehagerelevant, men ikke spesielt knyttet pp mt ny Rammeplan. Hva synes deltakerne m KOMPED? Deltakerne uttrykker seg meget psitivt m KOMPED gjennm beskrivelser sm at det har vært kjempefint, lærerikt, det har gitt nye impulser g har ført til utvikling hs dem sm pedaggiske ledere. På spørsmål m hva de ville ha frtalt til andre m KOMPED, ble uttalelsene mer nyanserte sm i følgende beskrivelser: Det er ikke denne måten jeg vil ha videreutdanning på. Jeg ville hatt mer input (fredrag m frskning i barnehagen f. eks). Gjerne skrevet en ppgave m dette sm skal legges fram fr barnehagen. Veldig selvutviklende Utviklende g spennende g en litt annerledes måte å jbbe på enn bare kurs Spennende g lærerikt får input på teri g ideer Et bra videreutdanningstilbud. Bra å sette fkus på ledelse av pedaggiske prsesser. Trenger påfyll etter mange år i barnehagen. Det er et spennende prsjekt hvr man får mye fr sin utvikling men man må regne med en del frpliktelser. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

18 18 Utviklingsarbeidet velges ut fra revidert Rammeplan i frhld til behv fr kmpetanseutvikling. I tillegg har vi fått en del faglig påfyll. Jeg ville sagt at det var veldig k med samlinger på høgsklen g nettverksgrupper, men at det har vært tungt å drive med utviklingsarbeid i tillegg til alt det andre man må gjøre i løpet av et barnehageår (planlegging sv.) Ville nk sagt at det handler m lederrllen g refleksjn rundt den. Lærer mye m det å starte ne nytt/mtivere/være pådriver fr avdelingen. At dette er nyttig studie fr å utvikle både seg selv sm leder g barnehagen sm helhet. Veldig interessant g lærerikt. Faglig tyngde! På spørsmål m hva de har lært i KOMPED, viser følgende svar deltakernes egne vurderinger: Blitt mer sklert innen småbarnspedaggikk pluss det å lede et prsjekt fra a til å. Jeg har lært mye m det tema jeg valgte, men det har ikke blitt ne utviklingsarbeid, men et arbeid jeg har gjrt på egenhånd. Også psitivt å treffe flk fra andre barnehager g annen bydel. Jeg har fått reflektere ver lederrllen g blitt mer trygg. Har lært av andre i gruppen høre hva de er pptatt av g hvrdan de jbber. Selve prsessen med prsjektet var lærerikt g utviklende. Om utviklingsarbeid, fått mange nye ideer på prsjektarbeidsmåter, den flerkulturelle barnehagen, småbarnsped, begreper i Rammeplanen Lært mye m ledelse det å lede pedaggiske prsesser. Ansvaret jeg har fr å få med meg assistentene g drive en lærende rganisasjn. Ble kjent med nyere frskning, pedaggisk litteratur. Spennende å ha prsjekt å drive med. Det har vært gde frelesningssekvenser. Ulike tema har vært berørt. Nyttig. Spennende med samarbeid med en annen bydel. Fr øvrig har den aktive læringsprsessen jeg selv har vært i gjennm den sm har lært meg mest. Lært mye m meg selv sm leder. Fått tips m faglitteratur sm jeg ikke visste m fra før. Litt m utviklingsarbeid/småbarnsped/læring. Ellers mest selvrefleksjn ver egen praksis. Jeg har lært masse m meg selv sm leder. Det å skulle lede prsesser, mtivasjn, hldninger g å klare å ta tiden til hjelp. Alt skjer ikke med en gang g av seg selv. Å planlegge, sette i gang g gjennmføre et endringsarbeid/prsjekt. Stå fram sm en fagpersn, diskutere med likesinnede. Å dra i gang et prsjekt ledelse. Hvrdan ppretthlde interessen ver tid mtivasjn. At jeg er mer bevisst på hva jeg gjør g på hva jeg kmmer til å gjøre. Det å bare kmme i gang med et arbeid g å se etter muligheter fr å gjennmføre arbeidet. At ting tar sin tid! Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

19 19 Samlinger på høgsklen Deltakerne sier det har vært kjempefint g lærerikt g gitt en fin versikt ver nyere frskning. En deltaker uttrykte følgende: Å være på samlingene har vært like viktig sm den ppgaven jeg skulle gjøre. Du kmmer med mer glød tilbake fra samlingene. Uttalelsene viser at samlingene på høgsklen har betydd mye fr den enkelte deltaker. Følgende beskrivelser viser nen av deres egenvurderinger: Dagen i dag har vært meningsfull. Har fått mange innspill i hva jeg kan jbbe med videre selv m jeg hadde ne klart allerede. Er kjempefrnøyd Dagen i dag har gitt meg mange nye tanker, samtidig sm tankene rundt frestående arbeid har blitt mer strukturert g klare. Gd blanding av arbeid i grupper g input fra deg. Du er inspirerende å høre på Styrerne uttaler at det har vært psitivt fr deres pedaggiske ledere å møte på samlinger på høgsklen. Deltakerne har kst seg på sklen g kmmer ppglødd tilbake i barnehagen. De sier det betyr ne fr den enkelte å kmme seg litt ut av barnehagen. Slik har samlingene på Høgsklen str betydning. Faglig leder ved høgsklen sier at hun i begynnelsen var usikker på hva samlingene burde innehlde. Hun valgte å legge hvedvekten på prsessarbeid, dvs. at deltakerne satt i grupper g diskuterte prsjektene sine i frhld til faglige utfrdringer. Men tiden ble knapp, g det burde vært 2-dagers samlinger, alternativt flere samlinger a 1 dag mer spredt ver året. Dermed kunne det blitt tid til flere frelesninger g flere prsesser. Slik det fungerte nå, ble det ikke nk fkus på temaer sm fr eksempel nyere syn på små barn g de sentrale begrepene sm Rammeplan fr barnehagen nå har fått fram; læring, msrg sv. Det hadde vært ønskelig å kunne arbeide grundigere med faglige temaer. Etatsleder i kmmunen hevder at det burde ha vært ne mer samlinger på høgsklen g skulle ønsket flere felles frelesninger. Nettverkssamlinger i bydel/kmmune Nettverksamlingene har i følge de fleste av deltakernes beskrivelser vært viktige. De beskriver hvr lærerikt det har vært å dele erfaringer med andre pedaggiske ledere g ikke minst å høre m de andre deltakernes prsjekter på gdt g vndt. De uttrykker at det er fint å bli kjent med andre g å få se de andre barnehagene. Videre beskriver de at nettverksmøtene har virket sm drivkraft i frhld til videre jbbing. En sier at det har vært gdt å møtes på felles grunnlag g å bygge pp et fellesskap rundt barnehagene i kmmunen. Andre sier at utbyttet har vært litt varierende, g at det hadde hldt med et par samlinger. Fr dem ble det fr mange gjentakelser. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

20 20 I den deltakende bydelen har nettverkene vært ledet av lederen fr pedaggisk team g en fra pedaggisk fagsenter. De uttrykker at nettverkene har vært en psitiv erfaring. Veilederne har jbbet mye med å få gruppa til å sette seg slik at det ble trygt g frtrlig nk til å tørre å ytre sine meninger g å tørre å være uenig med hverandre, stille kritiske spørsmål sv. Nettverksmøtene har vært viktige fr å gi deltakerne distanse til sitt eget daglige arbeid, å få kjennskap til andres måter å drive pedaggisk arbeid på g til å reflektere ver egen praksis gjennm andres øyne. Styrerne mener nettverksmøtene har vært nyttige g mtiverende, g at deltakerne har hatt utbytte av dem. Et par styrere uttrykker at nettverksmøtene gså var ne preget av at ikke alle KOMPED - deltakere har glødet like mye. De ser en fare i at erfaringsdelingene ikke alltid har gitt det beste faglige utbytte. Faglig ansvarlig ved høgsklen sier seg psitivt verrasket ver nettverkenes betydning fr deltakernes læringsprsesser gjennm KOMPED. I begynnelsen hadde hun et litt uklart bilde av hvrdan nettverkene ville fungere. Hennes pplevelse er at nettverkene har fungert gdt g at de har virket utfyllende i frhld til det sm har fregått på høgsklen. Fellessamlingen i Ski kmmune 27. februar På felles samling fr deltakere, styrere g barnehagemyndighet sm ble arrangert i Ski kmmune (prgram fr dagen sm vedlegg), fretk deltakerne en evaluering av dagen ut fra deres respektive frventninger. Oppsummert kan en si at dagen ble vurdert sm meningsfull g faglig inspirerende. Det km fram mange frslag til hvrdan barnehagemyndighet, lederteam g barnehagene sammen kan videreutvikle arbeidsfrmer g kunnskap fra KOMPED-prsjektet. Utviklingsarbeider i barnehagene (valg av fkus, relevans, erfaringer med å lede arbeidet, vurdering av læringsprsessen fr den enkelte g fr avdeling/barnehage Deltakerne beskriver varierte vurderinger g pplevelser i frhld til erfaringen med å lede et pedaggisk utviklingsarbeid gjennm KOMPED. Følgende uttalelser fra spørreskjemaene viser nen av nyansene: Utrlig lærerikt, inspirerende å drive utviklingsprsjekt ver en peride Gitt mye å arbeide med et utviklingsprsjekt på egenhånd. Avdelingen har fått mye igjen. Det gikk veldig bra g frhldsvis etter planen helt til styreren ble sykmeldt g jeg måtte på kntret. Da gikk det i ppløsning. Det ble ikke ne utviklingsarbeid, kanskje det blir i etterkant. Vi km fr seint i gang sist høst så alle planer var lagt. Det fungerte ikke helt sm jeg hadde tenkt, men vi fikk resultater likevel. Føler at vi har klart det bra, men prsjektskisse har vært svært nyttig fr å gjennmføre arbeidet. Bra ved å ha prsjekt blir man frpliktet til å jbbe kntinuerlig m/tema Det har vært veldig bra. Synes vi har lært mye dette året sm vi vil ta med ss i det videre arbeidet på avdelingen. Psitive g mtiverende medarbeidere. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

21 21 Temaet var viktig fr barnehagen. Derfr var mange interessert g behjelpelig. Føler ikke at utviklingsarbeidet er avsluttet. Men man må innse at det tar tid. En gd prsjektskisse m/milepælsplan har vært styrende fr gde prsesser/fremgang i utviklingsarbeidet. Det har gått veldig i bølgedaler, føler egentlig at jeg ikke er helt ferdig med utviklingsarbeidet mitt enda, har fått gjrt mye mindre enn jeg håpet på. Det har gått både pp g ned g frem g tilbake, men det har vært/er spennende. Selv m det kanskje ikke har vært like tydelig fr de andre ansatte hele tiden så har jeg hatt det i tankene hele tiden. Veldig bra med knkret g praktisk pplæring. Vanskelig å finne tid, spesielt på egen avdeling. Har vært tungt/lite synlig til tider men kllegaene ser at prsjektet har ført fram, ne å bygge videre på. Jeg kan se at arbeidet har gitt en psitiv virkning på persnalet. Mye sykdm blant persnalet i hele periden, men nye vikar har gså blitt tatt med på dette arbeidet. Styrerne er gjennmgående meget psitive i sine beskrivelser av de pedaggiske ledernes gjennmføring av pedaggiske utviklingsarbeider gjennm KOMPED. De sier blant annet at de trr det er veldig nyttig fr alle sm leder en avdeling, et veldig viktig arbeid sm kan gi hele barnehagen et løft. Utviklingsarbeid kan stimulere hele persnalgruppa g ikke minst gjøre jbben vår med barna bedre. En sier at: Persnale på gjeldende avdeling har blitt mye mer beviste g reflekterte rundt egen praksis etter at de startet utviklingsarbeidet Videre sier de følgende m de pedaggiske ledernes gjennmføring av sine respektive utviklingsarbeider: Dette har gått veldig bra. Hun har knyttet sitt arbeid til utfrdringer vi allerede hadde, g KOMPED - arbeidet har blitt veldig nyttig fr hele barnehagen. Veldig bra! Hun har vært strukturert, engasjert g fått gjennmført mye sm har kmmet hele barnehagen til gde. Bra, kunne kanskje ha trukket de andre avdelingene sm ikke er med, sterkere inn. Veldig bra. KOMPED har vært et gjennmløpende tema på persnalmøter, ped.ledermøter, g plandag dette bhg.året Bra, har sett resultater i frm av et mer bevist persnale. Ansvarlig ledelse i deltakende bydel sier det er et viktig peng å legge pp til et utviklingsarbeid sm er del av barnehagens satsningsmråder slik at det ikke gjøres til ne spesielt, men mer sm en videreføring av et faglig arbeid sm går ver tid. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

22 22 Oppfølging fra veileder Ledelsen i deltakende bydel sier at styrenes veiledning av de pedaggiske lederne i KOMPED har bidratt til at styreren har fått anledning til å arbeide faglig. Det stemmer gdt verens med det de t intervjuede styrerne uttalte. Den ene sier at deltakelsen i KOMPED har ført til at styrer g deltaker spiller mer faglig ball med hverandre. Hun sier videre at hun føler nesten at hun selv har blitt løftet fram av deltakeren slik at det har blitt naturlig med vennevnte prsesser i de ulike nivåene i barnehagen. Den andre styreren sier at ne av det fltteste ved den tette veiledningen er pplevelsen av å få mer faglig kntakt med den enkelte pedaggiske leder. Hun legger til at de har hatt systematisk veiledning. De lagde en plan ved ppstart, g den har de fulgt pp. Hun trr fast veiledning er en betingelse fr vellykkede læringsprsesser. Hun er meget bevisst i frhld til å hlde fast ved planlagt tid til samarbeid med pedaggene. Det må pririteres. De fleste deltakerne sier at de har fått veldig gd ppfølging av styrer med fine samtaler, men det er gså nen sm skriver at det ikke har fungert så bra; fr få veiledninger, hatt fr liten tid g at det har startet bra g glidd ut mer g mer. Lederne i deltakende bydel sier at styrerne har gitt tilbakemeldinger m at det har vært spennende å følge g veilede deltakerne gjennm KOMPED. De sier videre at det har vært diskutert hvrvidt det er lurt at styreren er veileder. Kan være en vanskelig kpling mellm det å være leder g veileder, men de trr faktisk at nettpp det har vært fruktbart. Styreren sin veiledning av den pedaggiske lederen i KOMPED har bidratt til at styreren har fått anledning til å arbeide faglig. Styrerens betydning g rlle i prsjektet Alle sm uttaler seg m styrerens betydning i prsjektet understreker hvilken sentral g viktig rlle styreren har, g de sier det er viktig med ppfølging fra styrer. En deltaker sier: Jeg hadde ikke frtsatt hvis jeg ikke hadde hatt gd ppfølging av styreren min. Etatsleder i deltakende kmmune sier at styrernes strategier g planlegging er nøkkelen til gd kvalitet. Hun mener ledelsens evne til å sette mål, lage gde planer, trekke med hele persnalet, g ha ekstra fkus på de pedaggiske lederne er avgjørende. Styrernes rlle handler mye m å trekke med resten av persnalet. Hun sier det er viktig at styreren er mtivert g til stede. Ledelsen fra deltakende bydel vektlegger like sterkt betydningen av styrers rlle fr de ansattes kmpetanseutvikling. De frteller at styrerne ble trukket inn på et tidlig tidspunkt i KOMPED fr at de skulle få en frståelse av sin egen betydning i frhld til deltakernes frestående læringsprsesser. Styrerens støtte g ppmuntring er en frutsetning fr en vellykket læringsprsess, sier de. Det bør stilles krav til styrerne generelt m at det skal drives faglig utvikling i Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

23 23 barnehagene. Styreren gir plass, anerkjenner, støtter, viser interesse g er tydelig i frhld til krav til den pedaggiske leder. Fagansvarlig på høgsklen mener styrerens deltakelse g engasjement er av uvurderlig betydning. En styrer sm viser interesse, spør, tar dette pp sm tema på møtene g i lederteamet g fører dette videre i persnalgruppa. Der det har skjedd har barnehagene fått et kjempedriv. Det er viktig at styreren setter av tid, lager en tidsplan, setter i system g pririterer arbeidet. Hun mener det er betydningsfullt med faglige samtaler mellm styrer g pedaggiske ledere g at ideene dras videre inn i persnalgruppa. Der deltakerne har slitt, har de ikke hatt styrere sm har stilt pp i tilstrekkelig grad. Det dreier seg m t sm løfter hverandre. Der det fungerer bra, gir det et faglig løft gså fr styrerne g deres barnehager. Styrerne uttaler sterk bevissthet m betydningen av sin egen rlle. Følgende ytringer viser det: Jeg føler at jeg har vært interessert g til hjelp fr deltaker både gjennm veiledning, mtivasjn g ved å gi rm g tid fr dette arbeidet fr hele persnalgruppa. Den har vært viktig i frhld til å følge pp, mtivere g støtte g jeg får gså ekstra påfyll i et barnehagefaglig miljø. Jeg liker å være med på utviklingsarbeid, fint å være invlvert g kunne gi veiledning. Min rlle har vært å spre inf gså til øvrig persnale. Videre har jeg kunnet kmme med innspill til KOMPED - prgrammet sm helhet. Vi satte ss sm mål å inkludere persnalgruppen fra starten av sm igjen styrket betydningen av prsjektet fr ss alle. Måtte finne ut hva vi hadde av kmpetanse g hvrdan bygge videre på det. Har følt at jeg har vært en spydspiss sm har gått fran. Også en hest til tider sm måtte dra Å hlde engasjementet varmt. Fikk etter hvert fltt innsats fr dette strevet sm jeg er veldig glad fr på vegne av KOMPED - deltakere Ikke alle styrerne uttrykker at de har fått til å være 100 % ppfølgende, men de er likevel klare i beskrivelsene av sitt styreransvar. Hvilken betydning har KOMPED hatt fr den enkelte deltaker? De intervjuede deltakerne sier: Det har ført til en psitiv utvikling fr dem sm pedaggiske ledere. De har fått et mer psitivt syn på det de gjør. De har blitt tryggere i jbben. De har fått mer glød g møter andre med glød. De har fått nye impulser. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

24 24 De har fått lyst til å prøve ut mer. De har fått et bedre samspill med barna g lar barna være mer med. De tør å slippe seg mer løs. De får andre til å tenke De er blitt mer bevisst på hvrdan de snakker g hvrdan de kmmuniserer med andre. De leder på en annen måte De utfrdrer de andre mer g har fått en mer psitiv måte å jbbe på. De pplever at alt dette kmmer barna til gde. Andre spør dem mer. De pplever at jbben deres blir mer verdsatt Den viktigste årsaken til denne utviklingen mener de er at de har blitt sett g hørt, g at det har vært viktig å gå veien selv. De sier gså at samtalene på samlingene på høgsklen har vært viktige fr denne utviklingen Etatsleder fr deltakende kmmune sier at deltakelsen i KOMPED har hatt str betydning. Deltakerne har ppdaget betydningen av å kunne frdype seg i ne, g at det har vært en viktig kmbinasjn av teretisk pplæring på høgsklen g praksis. Det er ne sm varer g ikke en happening. Hun ser verdien i at arbeidet går ver tid, g at det er en metdisk frm sm man kan bygge videre på. Ledelsen i deltakende bydel sier det er stre frskjeller på gjennmføringen hs deltakerne. De trr det blant annet henger sammen med at deltakerne har gått inn i KOMPED med svært ulike frutsetninger g mtivasjn. Nen har trukket seg underveis av ulike årsaker. Nen har slitt g ikke sett sammenhengen, men flertallet har uttrykt at de kunne ønske at KOMPED skulle frtsette. Videre frteller de at de pedaggiske lederne mt slutten måtte minnes på at det har skjedd stre frandringer. I nettverket knkluderte de med at det har skjedd frandringer i frhld til bevisstgjøring g utøvelse av ledelse, implementering g delegering. Videre har de utviklet fagkunnskap, men mye av den utviklingen har skjedd utenfr høgsklen. Det satt langt inne å få fram en erkjennelse m at de har styrt et krevende pedaggisk arbeid. Videre var det et stykke veiledningsarbeid å bidra til å få fram at de har videreutviklet en måte å arbeide pedaggisk på sm handler m en videreutvikling av praksis rett g slett en måte å jbbe på sm er i tråd med føringer i revidert Rammeplan. Viktig å akseptere små skritt så lenge de går i riktig retning. Faglig ansvarlig på høgsklen mener utbyttet sannsynligvis er individuelt g har betydd ulikt fr de invlverte. Bildet er kmplekst, g det er mange faktrer sm teller inn. Hun håper g trr den enkelte deltaker har utviklet seg sm pedaggisk leder g blitt mer bevisst på å utøve pedaggisk ledelse. Trr at alle sm har tatt i bruk nye arbeidsfrmer, vil videreutvikle dem gjennm sitt pedaggiske lederskap framver. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2008-2009

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2008-2009 2009 Rapprt på NAFOs kmpetanseutvikling fr barnehageansatte 2008-2009 Målfrid Bleka Målfrid Bleka Gr Svlsbru Innhld Innledning s. 3 Mål g målgruppe fr kmpetanseutviklingen s. 3 Styring g rganisering s.

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjnal satsing på vurdering fr læring(2010 2014) Mer systematisk arbeid med kmpetanseutvikling i vurdering fr læring på alle nivåer. Oppsummering av sluttrapprter fra pulje 2 1 Oppsummering av sluttrapprter

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Trenger det å være så vanskelig, da?

Trenger det å være så vanskelig, da? Trenger det å være så vanskelig, da? Erfaringsseminar 30. nvember 2017 Hvrdan få til gde læringsløp? Case: Den vanskelige samtalen Gde læringsløp Hva sm er et gdt læringsløp kmmer an på frmålet. Er det?

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer