Et skritt i riktig retning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et skritt i riktig retning"

Transkript

1 Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet, praksisfeltet g Høgsklen i Osl. Anne Furu g Marit Granhlt Høgsklen i Osl, Avdeling fr lærerutdanning

2 2 Innhld 1. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET KOMPED 5 Bakgrunn fr piltprsjektet 5 Krt m piltprsjektet 5 Kmpetanseutvikling et nasjnalt anliggende 6 Mål fr piltprsjektet KOMPED 7 Tanker rundt utvikling av nasjnal plan fr kmpetanseutvikling fr pedaggiske ledere 7 Målgruppe 9 Hvr mange startet, hvr mange gjennmførte piltprsjektet KOMPED? 9 Organisering; ppbygging, ledelse 10 Tidsplan høsten 2005 g våren Innhld 12 Arbeidsmåter 13 Freslått faglitteratur i KOMPED EVALUERINGSDEL 15 Erfaringer g synspunkter fra gjennmført pilt 15 Frventninger til KOMPED 15 Er frventningene blitt innfridd? 16 Innhld; relevans, aktualitet, prfesjnsnærhet, satsningsmråder i bydel/kmmune, revidert barnehagelv g Rammeplan 17 Hva synes deltakerne m KOMPED? 17 Samlinger på høgsklen 19 Nettverkssamlinger i bydel/kmmune 19 Utviklingsarbeider i barnehagene (valg av fkus, relevans, erfaringer med å lede arbeidet, vurdering av læringsprsessen fr den enkelte g fr avdeling/barnehage 20 Oppfølging fra veileder 22 Styrerens betydning g rlle i prsjektet 22 Hvilken betydning har KOMPED hatt fr den enkelte deltaker? 23 Hvilken betydning har KOMPED hatt fr barnehagen? 25 Avsatt tid g ressurser til deltakelse i piltprsjektet 26 Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

3 3 Oppstart av prsjektet 27 Høgsklens rlle g betydning 27 Struktur g ledelse 28 Selve mdellen, ppbygging 28 Organisering, system 28 Frankring i ledelse på alle nivåer (barnehage, bydel/kmmune, høgskle) 29 Samarbeid mellm aktørene 30 Bør KOMPED være studiepengivende? 31 Tidspunkt fr gjennmføringen OPPSUMMERING 32 Vurdering av KOMPED sm framtidig kmpetanseutviklingsprgram 32 Er KOMPED ne å satse på framver? 32 Suksessfaktrene; Hva er det sm har gjrt KOMPED vellykket? 33 Utviklingsprsjekt på egen arbeidsplass 33 Aksjnsrettet læring der alle medlemmer i rganisasjnen deltar aktivt 34 Frankring i ledelsen på alle nivåer 34 Samarbeid mellm praksisfelt, høgskle g Utdanningsfrbundet 35 Nettverksamlinger 36 Et redskap til å implementere Rammeplanen 37 Knklusjn 37 Referanseliste 38 Sentrale styringsdkumenter 38 Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

4 4 VEDLEGG 39 Eksempler på prsjekter; beskrivelse g synliggjøring 39 Vedlegg 1. Oversikt ver prsjekter i KOMPED Spørreskjemaer g intervjuguider brukt i evalueringen 42 Vedlegg 2. Spørreskjema til deltakerne 42 Vedlegg 3. Spørreskjema til styrerne 43 Vedlegg 4. Intervjuguide til intervju med sentrale ledere i deltakende bydel 44 Vedlegg 5. Intervjuguide fr medlemmer av Utdanningsfrbundet 45 Vedlegg 6. Intervju med t deltakere 46 Vedlegg 7 Intervjuguide fr t styrere 47 Vedlegg 8 Intervjuguide fr etatsleder i kmmunen 48 Vedlegg 9 Intervjuguide fr faglig ansvarlig ved høgsklen 49 Fagplaner 50 Vedlegg 10 Prgram fr samlinger på høgsklen g i Ski kmmune 50 Vedlegg 11 Plan fr 2. samling i KOMPED fredag den 11. nvember Vedlegg 12 Plan fr dagen samling 3 fredag den 10. februar 52 Vedlegg 13 Plan fr dagen samling 4 trsdag den 27. april 53 Vedlegg 14 Prgram fr felles samling i Ski kmmune den 27. februar: 54 Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

5 5 1. Beskrivelse av piltprsjektet KOMPED Bakgrunn fr piltprsjektet Utdanningsfrbundet i Akershus arrangerte en rundebrdsknferanse i januar 2005 m utvikling av en ønsket kmpetansestrategi fr førsklelærere i samarbeid med Fylkesmannen i Osl g Akershus. Innledninger g diskusjner var knyttet til behvene fr en kmpetanseppbyggingsstrategi, innhldet g mulighetene fr å etablere g gjennmføre en slik strategi. Det ble påpekt at en frestående revisjn av lv m barnehager g revidering av rammeplan ville være et aktuelt utgangspunkt fr et slikt prsjekt. I ppfølgingen av rundebrdsknferansen ble det understreket at det er behv fr en nasjnal satsing på pplæring g det var enighet m å prøve ut et lkalt piltprsjekt i Osl g Akershus fr å bidra med systematiske erfaringer. Piltprsjektet er et trepartssamarbeid sm rettes inn mt å utvikle en langsiktig g frpliktende strategi fr kmpetanseheving. På bakgrunn av dette ble det etablert en prsjektgruppe med representanter fra Utdanningsfrbundet i Akershus (2), Utdanningsfrbundet i Osl (1), Utdanningsfrbundet sentralt (1), etatsleder fr barnehager i Ski kmmune, persnal g rganisasjnsknsulent i Bydel Grünerløkka g fagknsulent ved etterutdanningsg ppdragsenheten ved Avdeling fr lærerutdanning ved Høgsklen i Osl. Ansvarlig fr barnehager hs Fylkesmannen i Osl g Akershus deltk i prsjektgruppemøtene sm referansepersn. Prsjektgruppas mandat har vært å stå ansvarlig fr planlegging, gjennmføring g evaluering av prsjektet. Krt m piltprsjektet Piltprsjektet KOMPED er et kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehagen, primært fr pedaggiske ledere sm har arbeidet nen år. Piltprsjektet har tatt sikte på å gjøre erfaringer med, utvikle g prøve ut en mdell fr helhetlig kmpetanseutvikling knyttet til implementering av revidert rammeplan fr barnehagen g å bidra til erfaringer fr å utvikle en nasjnal strategi fr kmpetanseutvikling fr barnehagesektren. Prsjektet har vært bygget pp rundt de frutsetninger fr kmpetanseutvikling sm ble skissert i rapprten Klar, Ferdig Gå! Tyngre satsing på de små! (Søbstad 2005). Premissene fr kmpetanseutviklingen har vært at den skal være institusjnsbasert, med frpliktende samarbeid mellm barnehage, barnehagemyndighet g høgskle. De ansatte har vært sikret støtte g gitt anledning til å utvikle faglige nettverk g prsjekter sm har vært basert på veiledning g dialg med kvalitetsutvikling. I revidert rammeplan fr barnehager vektlegges førsklelærernes nøkkelrlle i frhld til ledelse av den daglige pedaggiske virksmheten: Styrer g pedaggisk ledere har et særlig ansvar fr planlegging, gjennmføring, vurdering g utvikling av barnehagens ppgaver g innhld. De er gså ansvarlige fr å Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

6 6 veilede det øvrige persnalet slik at alle får en felles frståelse av barnehagens ansvar g ppgaver. (Rammeplanen s. 10). Å styrke førsklelærernes kmpetanse gjennm en institusjnsbasert kmpetanseutvikling vil bety en styrking av hele rganisasjnen. Piltprsjektet har vært rganisert sm et samarbeidsprsjekt hvr alle aktørene har bidratt med egne ressurser i frm av øknmi, arbeidstimer g lkaler. Prsjektet har vært rganisert ver studieåret g har mfattet kurspplegg fr 30 pedaggiske ledere fra henhldsvis Bydel Grünerløkka g Ski kmmune. Det er etablert en prsjektgruppe bestående av de samarbeidende partene sm står ansvarlig fr planlegging, gjennmføring g evaluering av prsjektet. Kmpetanseutvikling et nasjnalt anliggende Et nasjnalt ansvar fr kvaliteten i barnehagen, ivaretatt g videreutviklet av et kmpetent persnale gjennm strategisk g kntinuerlig kmpetanseheving frankret i avtaler, er tiltakets langsiktige målsetting. Da Strtinget vedtk den nye barnehagelven i juni 2005, ble det påpekt at det vil være helt nødvendig at persnalet i barnehagesektren tilbys ny kmpetanse.: "Strtinget ber Regjeringen kmme tilbake i egnet frm med en plan fr kmpetanse-heving innenfr barnehagesektren." I utfrming av en nasjnal strategi vil departementet ha et verrdnet ansvar fr å legge frhldene til rette fr en strategisk kmpetanseutvikling i barnehagesektren. Prsjektgruppa anser at en sentral utfrdring i dette vil være å utvikle en strategi fr samarbeidet mellm aktørene i sektren, kmmuner/barnehageeier, høgskler, departement, fylkesmannsembetene g fagrganisasjner. Evaluering av freliggende piltprsjekt er ment sm mulighet fr å kunne videreutvikle en mdell fr kmpetanseutvikling sm både kan ivareta aktuelle føringer g samtidig være ledd i langsiktig frvaltning av den faglige ressursen førsklelærerne representerer. Freliggende dkumentasjn innebærer evaluering av de strategiske rller sm her utøves av myndighet, eier, arbeidstaker g høgskle. Freliggende evalueringsrapprt er ført i pennen av høgsklelektrene Anne Furu g Marit Granhlt. Førstnevnte har vært faglig ansvarlig fr gjennmføringen av prsjektet ved Høgsklen i Osl. Evalueringen baserer seg på spørreskjema g intervju med invlverte aktører i prsjektet. Piltprsjektet har frutsatt at deltakernes kunnskap g kmpetanse blir samlet g satt i system. Ideen er at å frankre g videreutvikle et lkalt prsjekt kan bidra til å legge grunnlaget fr å utarbeide en egnet plan fr kmpetanseheving slik intensjnen er frmulert i innstillingen til lvverket. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

7 7 Mdellen er ment å gi rm fr lkal tilpasning g pedaggisk nettverksarbeid i kmmunale g private barnehager. Hensikten er å utvikle kunnskap m ny g frbedret praksis i fremtidens barnehagesektr. Pedaggiske ledere skal sammen med styrerne være ressurspersner i både en lkal g nasjnal implementering av rammeplanen. Prsjektgruppas ønske har vært at pilten kan danne grunnlag fr kmpetanseutvikling, nettverksarbeid g kvalitetsutvikling. Prsjektet startet pp i september 2005 g ble avsluttet i begynnelsen av mai Mål fr piltprsjektet KOMPED Utarbeide, dkumentere g evaluere en helhetlig g systematisk mdell fr kmpetanseutvikling fr pedaggiske ledere knyttet til implementering av revidert rammeplan Utvikle handlingskmpetanse i lkalt utviklingsarbeid Utarbeide g videreutvikle en mdell knyttet til lkal frankring Øke kvaliteten i barnehagene i frm av tryggere g tydeligere ledelse Arbeidet skal på sikt bidra til å behlde g rekruttere pedaggiske ledere g styrere i barnehagene Mdellen skal bidra til erfaringer fr å utvikle en nasjnal strategi fr kmpetanseutvikling blant pedaggiske ledere Tanker rundt utvikling av nasjnal plan fr kmpetanseutvikling fr pedaggiske ledere Initiativtakerne til KOMPED var tillitsvalgte representanter fra Utdanningsfrbundet i Akershus. De var spesielt pptatt av å iverksette knstruktive tiltak i frhld til prblemer med rekruttering av førsklelærere til barnehager. Rekruttering handler ikke bare m å få tak i flk med førsklelærerutdanning, men vel så mye m å behlde flk ver tid. Med henvisning til liknende kmpetanseutviklingsprsjekter hadde de tr på at piltprsjektet skulle ha sm mål å bidra til utvikling av en helhetlig mdell fr kmpetanseutvikling i barnehagen, en mdell sm kan være med å gi erfaringer til en nasjnal plan sm er frankret i avtaler. En videre tenkning rundt nasjnal plan kan være en mdulppbygd mdell knyttet til ansettelse. Prsjektgruppa bestemte derfr at prsjektet skulle bidra til systematisk dkumentasjn av læringsfrmer gjennm evaluering knyttet til gjennmføring av pilten, fra lkalt prsjekt til nasjnal plan fr kmpetanseheving. Det ble bestemt at kunnskap g erfaringer sm utvikles skal markedsføres g bidra til debatt g knstruktiv kritikk m barnehagen sm en lærende rganisasjn. En langsiktig strategi fr faglig kvalifisering skulle vurderes. Det ble presisert at en mdulppbygd mdell utfrmet etter lkale frhld må være fleksibel g ta pp de lkale utfrdringene barnehagen har sm blant annet de Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

8 8 pedaggiske ledernes behv fr faglig utvikling. KOMPED -prsjektet skulle vise erfaringer i hvrdan lkale utfrdringer kan knyttes sammen med implementering av sentrale satsingsmråder. Følgende eksempel på en langsiktig strategisk mdell ble freslått: Mdul 4b Erfarne styrere Mdul 4a Styrere med lite erfaring Mdul 1a Nyansatte førsklelærere Mdul 2 Førsklelærere Mdul Førsklelærere 1b Mdul 3 Førsklelærere med erfaring Eksempler på kriterier fr valg av innhld i mdellen: - lkale satsninger g utfrdringer - lkale behv fr kmpetanse - funksjn/ledelse - sammensetning av persnale Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

9 9 Målgruppe Målgruppa fr KOMPED - studiet er pedaggiske ledere g styrere. Mdellen er bygget pp slik at hele barnehagen g bydelen/kmmunen er målgruppe fr utviklings- g læringsarbeidet sm gjøres rundt den enkelte deltaker. Kurspplegget var ment å mfatte 30 deltakere fra Bydel Grünerløkka g Ski kmmune. Hvr mange startet, hvr mange gjennmførte piltprsjektet KOMPED? Ved ppstart av KOMPED høsten 2005 var det påmeldt 20 pedaggiske ledere fra Ski kmmune g 10 pedaggiske ledere fra Bydel Grünerløkka i Osl kmmune. De fleste deltakerne hadde frhldsvis lang praksis sm pedaggiske ledere i barnehager. I løpet av studieåret falt det fra fem deltakere fra Bydel Grünerløkka. Det betyr at av i alt 25 av 30 påmeldte deltakere gjennmførte studiet. Av de 25 deltakerne var det 15 sm besvarte spørreskjemaet ved evalueringen, det vil si en svarprsent på 60. Den deltakeren sm hadde lengst fartstid sm pedaggisk leder, hadde 25 års praksis. Den med minst erfaring sm pedaggisk leder, hadde arbeidet i stillingen i 3 år. Gjennmsnittlig erfaring sm pedaggisk leder av de 15 spurte, var 11,1 år. En av dem hadde vært styrer i et år, g en annen hadde vært støttepedagg fr et funksjnshemmet barn. Av videreutdanning etter endt førsklelærerutdanning ppga de følgende: 1 med grunnfag i spesialpedaggikk, 1 med Mdul 1 Pedaggisk veiledning, 1 med Barnehageutvikling med vekt på endring, kvalitet g kmpetanse (HIVE), en med Frskningsutdannelse fra hjemlandet, 1 med avdeling spesialpedaggikk Vksne fr barn, en med 1 med spesialpedaggikk g muntlig frtelling, 1 med spesial pedaggikk første avdeling. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

10 10 Organisering; ppbygging, ledelse Mdellen er basert på et samarbeid mellm aktørene med en klar ppgave- g ansvarsfrdeling. Aktør: Ansvar: Deltaker/pedaggisk ta del i samlingene leder ta ansvar fr eget arbeid g arbeid i kllektivet lese g bruke litteraturen aktivt i kurset gjennmføre de ppgavene sm blir gitt på kurset inngå i veiledning g i nettverk i bydelen ta initiativ til prsjekt/utviklingsarbeid sammen med styrer Styrer g persnalet frankre kmpetanseutviklingen i barnehagen g sammen med deltaker lage en plan fr utviklingsarbeid i barnehagen følge pp deltaker g utviklingsarbeidet i kursperiden tilrettelegge fr deltakelse på kurssamlinger fr nettverksarbeid Krdinatr i bydelen være kntaktpersn mellm bydel/kmmunen g HiO arrangere/lede nettverkssamlinger i bydelen fr sine deltakere støtte deltakerne i frhld til praktiske frhld HiO Prsjektgruppe: Bydel Grünerløkka, Ski kmmune, Utdanningsfrbundet, HiO utvikle innhld/arbeidsmetdikk i kurset i samarbeid med bydelen/kmmunen g Utdanningsfrbundet ansvarlig fr gjennmføring av samlingene fr deltakerne etablere nettverk g drifte nettverk fr krdinatrene gi kursdkumentasjn utvikle prsjektplan finansiering følge prsjektet, freta justeringer evaluering videreføring g markedsføring i frhld til nasjnal plan fr kmpetanseheving i barnehagesektren Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

11 11 Tidsplan høsten 2005 g våren 2006 Tid Innhld Ansvar Mai aug Etablere prsjektet - finansiering Prsjektgruppe Sept 1. samling krdinatrer - ½ dag. HiO Tema: Frankring av kurspplegget i bydel/kmmune/ny barnehagelv/rammeplan Sept 1. samling deltakere - 1 dag Tema: Ny barnehagelv Rammeplanarbeidet/Fkus på føringene! Hva trenger deltakerne av kunnskaper/erfaringer fr å kunne ivareta barnehagelvens føringer? HiO Sept - kt Nv Des Des Nv - des Feb Feb April Juni Nettverksarbeid/veiledning i bydel/kmmune 2. samling krdinatrer - 2 timer Tema: Erfaringer så langt eventuell justering 2. samling deltakere - 1 dag Tema: A lede pedaggisk utviklingsarbeid i barnehagen Møte i prsjektgruppa Tema: Evaluering Nettverksarbeid/veiledning i bydel/kmmune 3. samling deltakere 1 dag Tema: Å utøve faglig ledelse i en lærende rganisasjn 3. samling krdinatrer ½ dag Tema: Erfaringsutveksling/justering/evaluering 4. samling deltakere - 1 dag Tema: Nyere syn på de yngste barna i barnehagen innenfr barnehagepedaggikken g Nyere syn på læring Møte i prsjektgruppa Tema: Evaluering, sluttrapprt Rundebrdsknferanse 13. juni Krdinatr g styrere HiO HiO Prsjektgruppa Krdinatr g styrere HiO HiO HiO Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

12 12 Innhld Innhldet i kurspplegget var ment å være knyttet til innhldskmpnenter i revidert rammeplan: Tidspunktet fr å vedta revidert rammeplan ble utsatt til 1. mars Det gjrde at vi ikke visste nøyaktig hvilke føringer Rammeplanen ville gi. Like fullt var det publisert rapprter g skrevet mange artikler i tilknytning til det pågående revideringsarbeidet. På samlingene på høgsklen ble det derfr naturlig å trekke fram viktige begreper g perspektiver fra de sentrale dkumentene sm frelå. De ble belyst g drøftet på bakgrunn av deltakernes erfaringer g nyere faglitteratur innefr barnehagepedaggikken. Undervisningsplan fr samlingene følger sm vedlegg bak i rapprten. Den føringen sm var aller tydeligst å frhlde seg til, var kravene til barnehagepersnalet g ikke minst til barnehagens pedaggiske ledelse. I samråd med piltprsjektets prsjektgruppe g de deltakende pedaggiske lederne ble det derfr naturlig å bestemme et fkus på faglig ledelse/å lede et pedaggisk arbeid, i KOMPED. Videre ble vi enige m å arbeide sammen m temaene: barnehagen i et flerkulturelt samfunn barns rett til medvirkning læring nyere syn på de yngste barna innenfr det pedaggiske frskningsfeltet. I frberedelsen av piltprsjektet hadde prsjektgruppa allerede skissert et løp sm ga føringer fr at det var viktig å bruke arbeidsplassen sm læringsarena g ta utgangspunkt i deltakernes behv fr faglig kmpetanseutvikling. De ønsket å sikre at det ble utviklet handlingskmpetanse i lkalt utviklingsarbeid, sm fr eksempel å utarbeide/lede prsjekt, prøve ut nye metder, etablere nye samarbeidsrelasjner knyttet til sentrale satsingsmråder, fr eksempel barnehagen sm en læringsarena, språk, tekst g kmmunikasjn. Utvikle pedaggiske lederes planleggings- g handlingskmpetanse til å lede det daglige arbeidet med implementering av ny rammeplan, rettet mt alle ansatte i barnehagen g å etablere en tydeligere rllemdell fr pedaggiske ledere. Med utgangspunkt i en erkjennelse av at Rammeplanen ikke ville bli vedtatt før utpå våren 2006, føringer m tydeligere krav til pedaggisk ledelse i vedtatt Barnehagelv (2005) g utgitt dkumentasjn i revideringsarbeidet samt prsjektgruppas ønsker, falt det naturlig å satse på planlegging, gjennmføring g vurdering av lkale utviklingsarbeider fr deltakerne i KOMPED. Med sin erfaring fra gjennmføring av flere KOMPASS-kurs, kmpetanseutvikling fr assistenter i barnehager, var faglig ansvarlig fra høgsklen verbevist m betydningen av erfaringsbasert læring med arbeidsplassen sm den viktigste læringsarenaen. Derfr var et slikt valg helt i tråd med hennes faglige vurdering. Hver enkelt pedaggisk leder ble bedt m å tenke grundig i gjennm sin egen situasjn g vurdere sitt behv fr kmpetanseutvikling. Videre ble det ppfrdret til å ta utgangspunkt i et utviklingsprsjekt sm ville falle naturlig inn i barnehagens utviklingsarbeid. Etter en gjennmgang av sentrale begreper i arbeidsgruppas utkast til Rammeplan (Mser 2005), var det flere sm fikk lyst til å begynne å arbeide med en bevisstgjøring av begreper sm msrg, ppdragelse, Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

13 13 lek g læring. Resultatet ble en frhldsvis str variasjn i temaer fr valg av prsjekter (Se vedlegg bakerst i rapprten). Arbeidsmåter Mdellen er frankret i barnehage g hs eier, basert på faglig nettverksarbeid g veiledning på arbeidsplassen/kmmunen/bydelen. Frankringen er sikret gjennm en krdinatr i bydel/kmmune med ansvar fr tilrettelegging. Kmpetansebyggingen er erfaringsbasert gjennm praksis på arbeidsplassen g med en tydelig ansvarsfrdeling mellm aktørene. Mdellen legger vekt på arbeidsplassen sm sentral læringsarena g undervisning g arbeidsfrmer tar utgangspunkt i dette. Arbeidsmetdikk i tilbudet er utarbeidet i samarbeid mellm faglig ansvarlig på høgsklen, prsjektgruppa, styrerne g de deltakende pedaggiske lederne. Kurspplegget har vært rganisert med fire samlinger fr deltakerne på HiO. På samlingene har vi arbeidet med varierte arbeidsfrmer; frelesninger m/dialg, erfaringsutveksling, faglige diskusjner i grupper g muntlige framlegg i plenum. Hensikten har vært å få til en gd balanse mellm pågående prsesser g faglig frnying av kunnskap. Mellm samlingene har deltakerne arbeidet med sine respektive lkale utviklingsarbeider knyttet til egne behv fr kmpetanseutvikling samt barnehagens satsningsmråder. På samlingene har det blitt gjennmgått måter å drive pedaggisk utviklingsarbeid på med referanse til faglitteratur. Det falt naturlig å arbeide med bka Kvalitetsarbeid i barnehagen (Kvistad g Søbstad 2005) da den bygger på frskning mkring flere barnehagers utviklingsarbeider i det statlig initierte Kvalitetssatsningsprgrammet ( ). Deltakerne har fått ppgaver med referanse til den valgte faglitteraturen g deltakernes læringsprsesser. Oppgavene har blitt besvart skriftlig g levert til faglig ansvarlig på høgsklen sm har gitt skriftlige tilbakemeldinger på besvarelsene. Det er lagt til rette fr veiledning g nettverksarbeid i bydelen/kmmunen. Styrerne har veiledet deltakerne med utgangspunkt i pågående utviklingsarbeider. Det er videre dannet nettverk fr deltakerne i kmmunen/bydelen. De har møtt en gang mellm hver samling. I Ski kmmune er det en gruppe bestående av tre styrere g etatsleder sm har krdinert g ledet nettverkene. I Bydel Grünerløkka har nettverkene blitt ledet av avdelingssjef fr pedaggisk team i samarbeid med fagknsulent ved fagsentret fr barn g unge. Styrerne har delvis deltatt på nettverksmøtene, mens de i tillegg har hatt egne nettverksmøter. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

14 14 Freslått faglitteratur i KOMPED Bae, B (2005) Å se barn sm subjekt nen knsekvenser fr pedaggisk arbeid i barnehage vedlegg 1 til Søbstad, F (2005) Klar, Ferdig Gå! Tyngre satsing på de små Rapprt fra arbeidsgruppa m kvalitet i barnehagesektren BFD 8. mars 2005 Birkeland, L (2001) Pedaggiske erbringer Pedaggisk Frum. Osl Fss, E, Hyrve, G g Klages, W. (1993) Lkalt utviklingsarbeid i barnehagen. 2. utgave. Universitetsfrlaget AS Jhannesen, N (2002) Det glemte språket: Hvrdan de minste barna i barnehagen bruker imitasjn i kmmunikasjnen seg imellm Hvedfagsppgave i barnehagepedaggikk Høgsklen i Osl, avd. fr lærerutdanning Kvistad, K g Søbstad, F (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen Cappelen Akademiske Frlag. Osl Langslet, G. J (2002) LØFT fr ledere: løsningsfkusert tilnærming til typiske ledelsesutfrdringer Gyldendal akademiske Osl Løkken, G (2005) Økende andel småbarn i barnehagen Vedlegg 2 til Søbstad, F (2005) Klar, Ferdig Gå! Tyngre satsing på de små Rapprt fra arbeidsgruppa m kvalitet i barnehagesektren BFD 8. mars 2005 Thiller, T (1999) Aksjnslæring. Frskende partnerskap i sklen Høysklefrlaget AS Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

15 15 2. EVALUERINGSDEL Erfaringer g synspunkter fra gjennmført pilt Frventninger til KOMPED Etatsleder i den invlverte kmmunen sier at frventningen var å prøve ut en type kmpetanseutvikling, en systematisk pplæring av pedaggiske ledere knyttet til implementering av den reviderte Rammeplanen. Kntaktpersnen i deltakende bydel var pptatt av at KOMPED ville være et egnet tilbud til pedaggiske ledere med lang erfaring. Hun hadde gd erfaring fra bydelens tidligere deltakelse i KOMPASS g visste at mye av rganiseringen g ansvarsfrdelingen derfra fungerte meget bra. Utdanningsfrbundets representant ønsket å etablere et samarbeid sm inkluderte aktørene innen barnehagefeltet så bredt sm mulig. Han ønsket at fagfreningen skulle kmme på banen gså med faglige input frdi det er de sm rganiserer alle førsklelærerne; de sm faktisk er satt til å utføre det pedaggiske ppdraget. Fagfreningen ønsket å være en aktiv stemme i fagutvikingen i barnehagefeltet. De vil ikke at det bare er eiere, høgsklen g til dels plitikere sm skal styre den faglige utviklingen Initiativet skal gså kmme fra grasrta, fra medlemmene våre sm er utdannede førsklelærere. Han hevder at Utdanningsfrbundet vil satse på faglig utvikling, g at de ver lengre tid har utviklet en str faglig kmpetanse. Fagansvarlig på høgsklen hadde uklare frventninger til hva KOMPED skulle være da hun km inn i prsjektet i august Hun var ne skeptisk både i frhld til mfanget av samlinger på høgsklen g ikke minst i frhld til uklarheter i prsessen med revidering av Rammeplanen. Med erfaring fra sensrppdrag i PUB-studiet ved Høgsklen i Vestfld g undervisning i videreutdanningsstudiet m ledelse i kvalitetsarbeid i barnehagen ved Høgsklen i Osl mente hun det var viktig å frankre kmpetanseutviklingen i deltakernes behv fr videreutvikling av faglig kmpetanse på deres respektive avdelinger i barnehagene. Mange av deltakerne var usikre i begynnelsen på hva KOMPED skulle være. Flere uttrykte frventninger til at det skulle fkuseres på føringer fra revidert Rammeplan, g at innhldet ville dreie seg mest m viktige begreper i den. Enkelte hadde gså frestilt seg mer tradisjnell kursvirksmhet med frelesninger, med faglig input. Nen var frvirret ved ppstart. Flere gir klart uttrykk fr at infrmasjnen var mangelfull g utydelig i frhld til hva KOMPED skulle være. Styrerne hadde frventninger til at KOMPED skulle være knyttet pp mt implementeringen av Rammeplanen g sentrale begreper, at det skulle gi en drahjelp. De så gså muligheten fr en faglig utvikling hs pedaggiske ledere sm hadde arbeidet nen år. De ønsket en bevisstgjøring i frhld til rllen sm pedaggiske ledere g ansvarlige fr det pedaggiske innhldet på avdelingen. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

16 16 Vel så viktig var det at de håpet barnehagens deltakelse i KOMPED kunne bidra til en faglig videreutvikling av barnehagens pedaggiske arbeid. Er frventningene blitt innfridd? Etatsleder i kmmunen sier at frventningene er innfridd. Hun ser psitivt på prsjektet, g ser nå enda mer behvet fr en systematisk pplæring fr pedaggiske ledere. Hun ser det sm viktig at det ble tatt utgangspunkt i den enkelte leders behv. Kntaktpersnene i deltakende bydel er gså psitive i frhld til innfrielse av frventninger. Frutsetningene ble ikke slik sm de trdde (Rammeplanen ble ikke vedtatt høsten 2005). Slik KOMPED har utviklet seg, har det stemt gdt med deres egne ideer fr hvrdan et kmpetanseutviklingsprgram skal arte seg. Arbeidsfrmen har etter deres mening representert en ideell mdell fr utøvelse av pedaggisk ledelse. Utdanningsfrbundets representant sier at erfaringene fra KOMPED tilsier at deres rlle har blitt ne mer perifer enn de pprinnelig hadde ønsket, men han er frnøyd med prsjektet sm sådan. Han hadde ønsket seg flere referater underveis fra samlingene g fra nettverksmøter ute. Et prsjekt av denne typen krever mye infrmasjnsflyt mellm de ulike aktørene. Det kunne kanskje vært nødvendig med en sekretærfunksjn i prsjektet. Han håper at en slik aksjnsrettet tenkning sm KOMPED har representert skal få større gjennmslag enn mer tradisjnell individualisert videreutdanning. Utver usikkerhet ved ppstart relatert til frventninger knyttet til implementering av revidert Rammeplan, sier de fleste deltakerne seg gdt frnøyd i frhld til frventninger til innhld g arbeidsfrmer. Fr nen har det blitt mer travelt i perider enn frventet. De sier de så gjerne skulle gjrt mer, men at tiden ikke strekker til. Styrernes beskrivelser er mye i tråd med deltakernes. Når det ble avklart at Rammeplanen først ville bli vedtatt utpå vårparten i 2006, er de gdt frnøyd med den strategien sm ble valgt. Flere sier at det har vært veldig psitivt g gitt barnehagen et gdt faglig løft. En styrer sm ble intervjuet sa det slik: Frventet at deltakeren skulle bli faglig inspirert g løftet, g det har skjedd. Fagansvarlig på høgsklen sier hun har fått en bekreftelse på at det var riktig å satse på faglige utviklingsarbeider frankret i utfrdringer på arbeidsplassen. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

17 17 Innhld; relevans, aktualitet, prfesjnsnærhet, satsningsmråder i bydel/kmmune, revidert barnehagelv g Rammeplan Etatsleder i deltakende kmmune g ledelsen i deltakende bydel uttrykker tilfredshet med at innhldet fkuserte mest på pedaggisk ledelse. De mener de pedaggiske lederne har videreutviklet en måte å arbeide pedaggisk på sm handler m en videreutvikling av praksis rett g slett en måte å jbbe på sm er i tråd med føringer i revidert Rammeplan. I spørreskjemaene er deltakerne delt i sine uttalelser m innhldet på samlingen på høgsklen. De kunne ønsket seg mer tid til å gå i dybden i nen av de temaene sm ble gjennmgått. Samtidig uttaler flere at de lærte mye gjennm diskusjner i grupper g muntlige framlegg i plenum. De syntes dagene gikk altfr frt g kunne ønske seg mer tid på høgsklen. I evalueringen av dagen sm ble skrevet av deltakerne ved slutten av hver samling, er uttalelsene langt mer entydig psitive. Følgende utsagn representerer mye av det sm ble uttalt av de fleste: Dagen i dag har vært meningsfull. Har fått mange innspill i hva jeg kan jbbe med videre selv m jeg hadde ne klart allerede. Er kjempefrnøyd. Styrerne uttrykte nyansert syn på innhld på samlingene. De hadde frventet større fkus på sentrale begreper i Rammeplanen, men når det arbeidet ble utsatt, uttrykker flere at det innhldet på samlingene sm ble valgt, har vært bra. Flere sier der har fått gde tilbakemeldinger fra deltakerne, g de synes det har vært bra med vekt på ledelse. En styrer sa det slik: Opplever innhldet sm barnehagerelevant, men ikke spesielt knyttet pp mt ny Rammeplan. Hva synes deltakerne m KOMPED? Deltakerne uttrykker seg meget psitivt m KOMPED gjennm beskrivelser sm at det har vært kjempefint, lærerikt, det har gitt nye impulser g har ført til utvikling hs dem sm pedaggiske ledere. På spørsmål m hva de ville ha frtalt til andre m KOMPED, ble uttalelsene mer nyanserte sm i følgende beskrivelser: Det er ikke denne måten jeg vil ha videreutdanning på. Jeg ville hatt mer input (fredrag m frskning i barnehagen f. eks). Gjerne skrevet en ppgave m dette sm skal legges fram fr barnehagen. Veldig selvutviklende Utviklende g spennende g en litt annerledes måte å jbbe på enn bare kurs Spennende g lærerikt får input på teri g ideer Et bra videreutdanningstilbud. Bra å sette fkus på ledelse av pedaggiske prsesser. Trenger påfyll etter mange år i barnehagen. Det er et spennende prsjekt hvr man får mye fr sin utvikling men man må regne med en del frpliktelser. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

18 18 Utviklingsarbeidet velges ut fra revidert Rammeplan i frhld til behv fr kmpetanseutvikling. I tillegg har vi fått en del faglig påfyll. Jeg ville sagt at det var veldig k med samlinger på høgsklen g nettverksgrupper, men at det har vært tungt å drive med utviklingsarbeid i tillegg til alt det andre man må gjøre i løpet av et barnehageår (planlegging sv.) Ville nk sagt at det handler m lederrllen g refleksjn rundt den. Lærer mye m det å starte ne nytt/mtivere/være pådriver fr avdelingen. At dette er nyttig studie fr å utvikle både seg selv sm leder g barnehagen sm helhet. Veldig interessant g lærerikt. Faglig tyngde! På spørsmål m hva de har lært i KOMPED, viser følgende svar deltakernes egne vurderinger: Blitt mer sklert innen småbarnspedaggikk pluss det å lede et prsjekt fra a til å. Jeg har lært mye m det tema jeg valgte, men det har ikke blitt ne utviklingsarbeid, men et arbeid jeg har gjrt på egenhånd. Også psitivt å treffe flk fra andre barnehager g annen bydel. Jeg har fått reflektere ver lederrllen g blitt mer trygg. Har lært av andre i gruppen høre hva de er pptatt av g hvrdan de jbber. Selve prsessen med prsjektet var lærerikt g utviklende. Om utviklingsarbeid, fått mange nye ideer på prsjektarbeidsmåter, den flerkulturelle barnehagen, småbarnsped, begreper i Rammeplanen Lært mye m ledelse det å lede pedaggiske prsesser. Ansvaret jeg har fr å få med meg assistentene g drive en lærende rganisasjn. Ble kjent med nyere frskning, pedaggisk litteratur. Spennende å ha prsjekt å drive med. Det har vært gde frelesningssekvenser. Ulike tema har vært berørt. Nyttig. Spennende med samarbeid med en annen bydel. Fr øvrig har den aktive læringsprsessen jeg selv har vært i gjennm den sm har lært meg mest. Lært mye m meg selv sm leder. Fått tips m faglitteratur sm jeg ikke visste m fra før. Litt m utviklingsarbeid/småbarnsped/læring. Ellers mest selvrefleksjn ver egen praksis. Jeg har lært masse m meg selv sm leder. Det å skulle lede prsesser, mtivasjn, hldninger g å klare å ta tiden til hjelp. Alt skjer ikke med en gang g av seg selv. Å planlegge, sette i gang g gjennmføre et endringsarbeid/prsjekt. Stå fram sm en fagpersn, diskutere med likesinnede. Å dra i gang et prsjekt ledelse. Hvrdan ppretthlde interessen ver tid mtivasjn. At jeg er mer bevisst på hva jeg gjør g på hva jeg kmmer til å gjøre. Det å bare kmme i gang med et arbeid g å se etter muligheter fr å gjennmføre arbeidet. At ting tar sin tid! Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

19 19 Samlinger på høgsklen Deltakerne sier det har vært kjempefint g lærerikt g gitt en fin versikt ver nyere frskning. En deltaker uttrykte følgende: Å være på samlingene har vært like viktig sm den ppgaven jeg skulle gjøre. Du kmmer med mer glød tilbake fra samlingene. Uttalelsene viser at samlingene på høgsklen har betydd mye fr den enkelte deltaker. Følgende beskrivelser viser nen av deres egenvurderinger: Dagen i dag har vært meningsfull. Har fått mange innspill i hva jeg kan jbbe med videre selv m jeg hadde ne klart allerede. Er kjempefrnøyd Dagen i dag har gitt meg mange nye tanker, samtidig sm tankene rundt frestående arbeid har blitt mer strukturert g klare. Gd blanding av arbeid i grupper g input fra deg. Du er inspirerende å høre på Styrerne uttaler at det har vært psitivt fr deres pedaggiske ledere å møte på samlinger på høgsklen. Deltakerne har kst seg på sklen g kmmer ppglødd tilbake i barnehagen. De sier det betyr ne fr den enkelte å kmme seg litt ut av barnehagen. Slik har samlingene på Høgsklen str betydning. Faglig leder ved høgsklen sier at hun i begynnelsen var usikker på hva samlingene burde innehlde. Hun valgte å legge hvedvekten på prsessarbeid, dvs. at deltakerne satt i grupper g diskuterte prsjektene sine i frhld til faglige utfrdringer. Men tiden ble knapp, g det burde vært 2-dagers samlinger, alternativt flere samlinger a 1 dag mer spredt ver året. Dermed kunne det blitt tid til flere frelesninger g flere prsesser. Slik det fungerte nå, ble det ikke nk fkus på temaer sm fr eksempel nyere syn på små barn g de sentrale begrepene sm Rammeplan fr barnehagen nå har fått fram; læring, msrg sv. Det hadde vært ønskelig å kunne arbeide grundigere med faglige temaer. Etatsleder i kmmunen hevder at det burde ha vært ne mer samlinger på høgsklen g skulle ønsket flere felles frelesninger. Nettverkssamlinger i bydel/kmmune Nettverksamlingene har i følge de fleste av deltakernes beskrivelser vært viktige. De beskriver hvr lærerikt det har vært å dele erfaringer med andre pedaggiske ledere g ikke minst å høre m de andre deltakernes prsjekter på gdt g vndt. De uttrykker at det er fint å bli kjent med andre g å få se de andre barnehagene. Videre beskriver de at nettverksmøtene har virket sm drivkraft i frhld til videre jbbing. En sier at det har vært gdt å møtes på felles grunnlag g å bygge pp et fellesskap rundt barnehagene i kmmunen. Andre sier at utbyttet har vært litt varierende, g at det hadde hldt med et par samlinger. Fr dem ble det fr mange gjentakelser. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

20 20 I den deltakende bydelen har nettverkene vært ledet av lederen fr pedaggisk team g en fra pedaggisk fagsenter. De uttrykker at nettverkene har vært en psitiv erfaring. Veilederne har jbbet mye med å få gruppa til å sette seg slik at det ble trygt g frtrlig nk til å tørre å ytre sine meninger g å tørre å være uenig med hverandre, stille kritiske spørsmål sv. Nettverksmøtene har vært viktige fr å gi deltakerne distanse til sitt eget daglige arbeid, å få kjennskap til andres måter å drive pedaggisk arbeid på g til å reflektere ver egen praksis gjennm andres øyne. Styrerne mener nettverksmøtene har vært nyttige g mtiverende, g at deltakerne har hatt utbytte av dem. Et par styrere uttrykker at nettverksmøtene gså var ne preget av at ikke alle KOMPED - deltakere har glødet like mye. De ser en fare i at erfaringsdelingene ikke alltid har gitt det beste faglige utbytte. Faglig ansvarlig ved høgsklen sier seg psitivt verrasket ver nettverkenes betydning fr deltakernes læringsprsesser gjennm KOMPED. I begynnelsen hadde hun et litt uklart bilde av hvrdan nettverkene ville fungere. Hennes pplevelse er at nettverkene har fungert gdt g at de har virket utfyllende i frhld til det sm har fregått på høgsklen. Fellessamlingen i Ski kmmune 27. februar På felles samling fr deltakere, styrere g barnehagemyndighet sm ble arrangert i Ski kmmune (prgram fr dagen sm vedlegg), fretk deltakerne en evaluering av dagen ut fra deres respektive frventninger. Oppsummert kan en si at dagen ble vurdert sm meningsfull g faglig inspirerende. Det km fram mange frslag til hvrdan barnehagemyndighet, lederteam g barnehagene sammen kan videreutvikle arbeidsfrmer g kunnskap fra KOMPED-prsjektet. Utviklingsarbeider i barnehagene (valg av fkus, relevans, erfaringer med å lede arbeidet, vurdering av læringsprsessen fr den enkelte g fr avdeling/barnehage Deltakerne beskriver varierte vurderinger g pplevelser i frhld til erfaringen med å lede et pedaggisk utviklingsarbeid gjennm KOMPED. Følgende uttalelser fra spørreskjemaene viser nen av nyansene: Utrlig lærerikt, inspirerende å drive utviklingsprsjekt ver en peride Gitt mye å arbeide med et utviklingsprsjekt på egenhånd. Avdelingen har fått mye igjen. Det gikk veldig bra g frhldsvis etter planen helt til styreren ble sykmeldt g jeg måtte på kntret. Da gikk det i ppløsning. Det ble ikke ne utviklingsarbeid, kanskje det blir i etterkant. Vi km fr seint i gang sist høst så alle planer var lagt. Det fungerte ikke helt sm jeg hadde tenkt, men vi fikk resultater likevel. Føler at vi har klart det bra, men prsjektskisse har vært svært nyttig fr å gjennmføre arbeidet. Bra ved å ha prsjekt blir man frpliktet til å jbbe kntinuerlig m/tema Det har vært veldig bra. Synes vi har lært mye dette året sm vi vil ta med ss i det videre arbeidet på avdelingen. Psitive g mtiverende medarbeidere. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

21 21 Temaet var viktig fr barnehagen. Derfr var mange interessert g behjelpelig. Føler ikke at utviklingsarbeidet er avsluttet. Men man må innse at det tar tid. En gd prsjektskisse m/milepælsplan har vært styrende fr gde prsesser/fremgang i utviklingsarbeidet. Det har gått veldig i bølgedaler, føler egentlig at jeg ikke er helt ferdig med utviklingsarbeidet mitt enda, har fått gjrt mye mindre enn jeg håpet på. Det har gått både pp g ned g frem g tilbake, men det har vært/er spennende. Selv m det kanskje ikke har vært like tydelig fr de andre ansatte hele tiden så har jeg hatt det i tankene hele tiden. Veldig bra med knkret g praktisk pplæring. Vanskelig å finne tid, spesielt på egen avdeling. Har vært tungt/lite synlig til tider men kllegaene ser at prsjektet har ført fram, ne å bygge videre på. Jeg kan se at arbeidet har gitt en psitiv virkning på persnalet. Mye sykdm blant persnalet i hele periden, men nye vikar har gså blitt tatt med på dette arbeidet. Styrerne er gjennmgående meget psitive i sine beskrivelser av de pedaggiske ledernes gjennmføring av pedaggiske utviklingsarbeider gjennm KOMPED. De sier blant annet at de trr det er veldig nyttig fr alle sm leder en avdeling, et veldig viktig arbeid sm kan gi hele barnehagen et løft. Utviklingsarbeid kan stimulere hele persnalgruppa g ikke minst gjøre jbben vår med barna bedre. En sier at: Persnale på gjeldende avdeling har blitt mye mer beviste g reflekterte rundt egen praksis etter at de startet utviklingsarbeidet Videre sier de følgende m de pedaggiske ledernes gjennmføring av sine respektive utviklingsarbeider: Dette har gått veldig bra. Hun har knyttet sitt arbeid til utfrdringer vi allerede hadde, g KOMPED - arbeidet har blitt veldig nyttig fr hele barnehagen. Veldig bra! Hun har vært strukturert, engasjert g fått gjennmført mye sm har kmmet hele barnehagen til gde. Bra, kunne kanskje ha trukket de andre avdelingene sm ikke er med, sterkere inn. Veldig bra. KOMPED har vært et gjennmløpende tema på persnalmøter, ped.ledermøter, g plandag dette bhg.året Bra, har sett resultater i frm av et mer bevist persnale. Ansvarlig ledelse i deltakende bydel sier det er et viktig peng å legge pp til et utviklingsarbeid sm er del av barnehagens satsningsmråder slik at det ikke gjøres til ne spesielt, men mer sm en videreføring av et faglig arbeid sm går ver tid. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

22 22 Oppfølging fra veileder Ledelsen i deltakende bydel sier at styrenes veiledning av de pedaggiske lederne i KOMPED har bidratt til at styreren har fått anledning til å arbeide faglig. Det stemmer gdt verens med det de t intervjuede styrerne uttalte. Den ene sier at deltakelsen i KOMPED har ført til at styrer g deltaker spiller mer faglig ball med hverandre. Hun sier videre at hun føler nesten at hun selv har blitt løftet fram av deltakeren slik at det har blitt naturlig med vennevnte prsesser i de ulike nivåene i barnehagen. Den andre styreren sier at ne av det fltteste ved den tette veiledningen er pplevelsen av å få mer faglig kntakt med den enkelte pedaggiske leder. Hun legger til at de har hatt systematisk veiledning. De lagde en plan ved ppstart, g den har de fulgt pp. Hun trr fast veiledning er en betingelse fr vellykkede læringsprsesser. Hun er meget bevisst i frhld til å hlde fast ved planlagt tid til samarbeid med pedaggene. Det må pririteres. De fleste deltakerne sier at de har fått veldig gd ppfølging av styrer med fine samtaler, men det er gså nen sm skriver at det ikke har fungert så bra; fr få veiledninger, hatt fr liten tid g at det har startet bra g glidd ut mer g mer. Lederne i deltakende bydel sier at styrerne har gitt tilbakemeldinger m at det har vært spennende å følge g veilede deltakerne gjennm KOMPED. De sier videre at det har vært diskutert hvrvidt det er lurt at styreren er veileder. Kan være en vanskelig kpling mellm det å være leder g veileder, men de trr faktisk at nettpp det har vært fruktbart. Styreren sin veiledning av den pedaggiske lederen i KOMPED har bidratt til at styreren har fått anledning til å arbeide faglig. Styrerens betydning g rlle i prsjektet Alle sm uttaler seg m styrerens betydning i prsjektet understreker hvilken sentral g viktig rlle styreren har, g de sier det er viktig med ppfølging fra styrer. En deltaker sier: Jeg hadde ikke frtsatt hvis jeg ikke hadde hatt gd ppfølging av styreren min. Etatsleder i deltakende kmmune sier at styrernes strategier g planlegging er nøkkelen til gd kvalitet. Hun mener ledelsens evne til å sette mål, lage gde planer, trekke med hele persnalet, g ha ekstra fkus på de pedaggiske lederne er avgjørende. Styrernes rlle handler mye m å trekke med resten av persnalet. Hun sier det er viktig at styreren er mtivert g til stede. Ledelsen fra deltakende bydel vektlegger like sterkt betydningen av styrers rlle fr de ansattes kmpetanseutvikling. De frteller at styrerne ble trukket inn på et tidlig tidspunkt i KOMPED fr at de skulle få en frståelse av sin egen betydning i frhld til deltakernes frestående læringsprsesser. Styrerens støtte g ppmuntring er en frutsetning fr en vellykket læringsprsess, sier de. Det bør stilles krav til styrerne generelt m at det skal drives faglig utvikling i Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

23 23 barnehagene. Styreren gir plass, anerkjenner, støtter, viser interesse g er tydelig i frhld til krav til den pedaggiske leder. Fagansvarlig på høgsklen mener styrerens deltakelse g engasjement er av uvurderlig betydning. En styrer sm viser interesse, spør, tar dette pp sm tema på møtene g i lederteamet g fører dette videre i persnalgruppa. Der det har skjedd har barnehagene fått et kjempedriv. Det er viktig at styreren setter av tid, lager en tidsplan, setter i system g pririterer arbeidet. Hun mener det er betydningsfullt med faglige samtaler mellm styrer g pedaggiske ledere g at ideene dras videre inn i persnalgruppa. Der deltakerne har slitt, har de ikke hatt styrere sm har stilt pp i tilstrekkelig grad. Det dreier seg m t sm løfter hverandre. Der det fungerer bra, gir det et faglig løft gså fr styrerne g deres barnehager. Styrerne uttaler sterk bevissthet m betydningen av sin egen rlle. Følgende ytringer viser det: Jeg føler at jeg har vært interessert g til hjelp fr deltaker både gjennm veiledning, mtivasjn g ved å gi rm g tid fr dette arbeidet fr hele persnalgruppa. Den har vært viktig i frhld til å følge pp, mtivere g støtte g jeg får gså ekstra påfyll i et barnehagefaglig miljø. Jeg liker å være med på utviklingsarbeid, fint å være invlvert g kunne gi veiledning. Min rlle har vært å spre inf gså til øvrig persnale. Videre har jeg kunnet kmme med innspill til KOMPED - prgrammet sm helhet. Vi satte ss sm mål å inkludere persnalgruppen fra starten av sm igjen styrket betydningen av prsjektet fr ss alle. Måtte finne ut hva vi hadde av kmpetanse g hvrdan bygge videre på det. Har følt at jeg har vært en spydspiss sm har gått fran. Også en hest til tider sm måtte dra Å hlde engasjementet varmt. Fikk etter hvert fltt innsats fr dette strevet sm jeg er veldig glad fr på vegne av KOMPED - deltakere Ikke alle styrerne uttrykker at de har fått til å være 100 % ppfølgende, men de er likevel klare i beskrivelsene av sitt styreransvar. Hvilken betydning har KOMPED hatt fr den enkelte deltaker? De intervjuede deltakerne sier: Det har ført til en psitiv utvikling fr dem sm pedaggiske ledere. De har fått et mer psitivt syn på det de gjør. De har blitt tryggere i jbben. De har fått mer glød g møter andre med glød. De har fått nye impulser. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

24 24 De har fått lyst til å prøve ut mer. De har fått et bedre samspill med barna g lar barna være mer med. De tør å slippe seg mer løs. De får andre til å tenke De er blitt mer bevisst på hvrdan de snakker g hvrdan de kmmuniserer med andre. De leder på en annen måte De utfrdrer de andre mer g har fått en mer psitiv måte å jbbe på. De pplever at alt dette kmmer barna til gde. Andre spør dem mer. De pplever at jbben deres blir mer verdsatt Den viktigste årsaken til denne utviklingen mener de er at de har blitt sett g hørt, g at det har vært viktig å gå veien selv. De sier gså at samtalene på samlingene på høgsklen har vært viktige fr denne utviklingen Etatsleder fr deltakende kmmune sier at deltakelsen i KOMPED har hatt str betydning. Deltakerne har ppdaget betydningen av å kunne frdype seg i ne, g at det har vært en viktig kmbinasjn av teretisk pplæring på høgsklen g praksis. Det er ne sm varer g ikke en happening. Hun ser verdien i at arbeidet går ver tid, g at det er en metdisk frm sm man kan bygge videre på. Ledelsen i deltakende bydel sier det er stre frskjeller på gjennmføringen hs deltakerne. De trr det blant annet henger sammen med at deltakerne har gått inn i KOMPED med svært ulike frutsetninger g mtivasjn. Nen har trukket seg underveis av ulike årsaker. Nen har slitt g ikke sett sammenhengen, men flertallet har uttrykt at de kunne ønske at KOMPED skulle frtsette. Videre frteller de at de pedaggiske lederne mt slutten måtte minnes på at det har skjedd stre frandringer. I nettverket knkluderte de med at det har skjedd frandringer i frhld til bevisstgjøring g utøvelse av ledelse, implementering g delegering. Videre har de utviklet fagkunnskap, men mye av den utviklingen har skjedd utenfr høgsklen. Det satt langt inne å få fram en erkjennelse m at de har styrt et krevende pedaggisk arbeid. Videre var det et stykke veiledningsarbeid å bidra til å få fram at de har videreutviklet en måte å arbeide pedaggisk på sm handler m en videreutvikling av praksis rett g slett en måte å jbbe på sm er i tråd med føringer i revidert Rammeplan. Viktig å akseptere små skritt så lenge de går i riktig retning. Faglig ansvarlig på høgsklen mener utbyttet sannsynligvis er individuelt g har betydd ulikt fr de invlverte. Bildet er kmplekst, g det er mange faktrer sm teller inn. Hun håper g trr den enkelte deltaker har utviklet seg sm pedaggisk leder g blitt mer bevisst på å utøve pedaggisk ledelse. Trr at alle sm har tatt i bruk nye arbeidsfrmer, vil videreutvikle dem gjennm sitt pedaggiske lederskap framver. Avdeling fr lærerutdanning Førsklelærerutdanningen Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass 0130 Osl Kntradresse: Pilestredet 48 tlf: faks:

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer