Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:"

Transkript

1 Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave (15 stp) Nrsk Grunnsklelærerutdanning / Høst 2014 g vår 2015 Emnet spesialpedaggikk er innrettet mt tilpasset pplæring g spesialundervisning i grunnsklen ut i fra et ressursrientert perspektiv g med utgangspunkt i et ssikulturelt læringssyn. Inkluderings- g mangfldperspektiv skal ivaretas i frhld til elevens rettigheter g sklens pplæringsmandat. Gjennmgangsfkus i emnet er hvrdan lærer kan ivareta spesialpedaggiske hensyn i sklens undervisningsfag. Studentens arbeid med ppgaver i studiet skal derfr rette seg mt undervisningsfag sm studenten har frmell undervisningskmpetanse i. 1. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP Studenten har kunnskap m det spesialpedaggiske feltet innenfr følgende temaer: Generelle g spesifikke lærevansker Utviklingsvariasjner, funksjnsvansker g dysfunksjner Sansetap Ssiale g emsjnelle vansker Lese-, skrive- g matematikkvansker Språklige g kulturelle utfrdringer Sammenhenger mellm grunnleggende ferdigheter g sklens fag Ulike frklaringsmdeller på spesialpedaggiske behv, utfrdringer g tiltak Rettigheter, lvverk g internasjnale knvensjner Læreplanverket Tilpasset pplæring, kartlegging, IOP Tidlig innsats g frebygging Tverretatlig samarbeid g hjelpeapparatet FERDIGHET I et mangfldperspektiv skal studenten kunne: bservere, teste g kartlegge elever g læringsmiljøer dkumentere g vurdere elevers helhetlige kmpetanse i et pedaggisk perspektiv bistå i den frmelle saksbehandling rundt elever g kunne utfrme frmelle dkumenter benytte fagdidaktisk kmpetanse i tilrettelegging av læringsarbeid fr elever med særskilte behv analysere tilrettelegging av læring g sette kunnskap m enkeltelever inn i et helhetlig system sm fremmer skleutvikling innhente, vurdere g anvende nyere frskningsresultater på mrådet Filnavn: Dat: 16.februar 2014 Side 1-4 Emneplan, Vår 14

2 Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret systematisk reflektere ver g evaluere eget arbeid g utvikling GENERELL KOMPETANSE Studenten skal i et mangfldperspektiv kunne: frstå det spesialpedaggiske arbeidsfeltet frstå språklig g kulturelt mangfld i et samfunnsperspektiv håndtere frskjellighet g mangfld i kmmunikasjn med ulike brukergrupper håndtere prfesjnsetiske g juridiske dilemmaer i spesialpedaggiske prblemstillinger ha frståelse fr hvrdan inkluderingsperspektivet kan ivaretas i ulike frmer fr rganisering av spesialundervisning ha innsikt i egne samspillmønstre basert på frståelse av egen kulturell g persnlig bakgrunn ha kunnskap, engasjement g metder fr å videreutvikle seg selv, sitt yrke g framtidig arbeidsplass gjennm kllegialt samarbeid g samhandling med eksterne aktører 2. INNHOLD Følgende punkter behandles ut fra et spesialpedaggisk perspektiv: Mangfldsamfunnet Generelle g spesifikke lærevansker Rettigheter, lvverk g internasjnale knvensjner Læreplanverket Utviklingsvariasjner, funksjnsvansker g dysfunksjner Tilpasset pplæring, kartlegging g individuelle pplæringsplaner Tverretatlig samarbeid g hjelpeapparatet Tidlig innsats g frebygging Sansetap Ssiale g emsjnelle vansker Lese-, skrive- g matematikkvansker Språklige g kulturelle utfrdringer Sammenhenger mellm elevens grunnleggende ferdigheter g sklens fag Ulike frklaringsmdeller på spesialpedaggiske behv, utfrdringer g tiltak Metder fr bservering, testing g kartlegging Saksbehandling g frmelle dkumenter Det spesialpedaggiske frskningsfeltet 3. LÆRINGSAKTIVITETER Det legges pp til varierte læringsaktiviteter i emnet, sm frelesninger, seminarer, feltarbeid, medstudentevaluering, muntlig g skriftlige litteraturpresentasjner, selvstudium, gruppearbeid, refleksjn, fagblgging, mm. Filnavn: Dat: 16.februar 2014 Side 1-4 Emneplan, Vår 14

3 Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret 4. FORKUNNSKAPSKRAV Studenten må ha bestått pedaggikk g elevkunnskap fra grunnsklelærerutdanning, allmennlærerutdanningens bligatriske pedaggikkfag eller tilsvarende (minimum 30 studiepeng) fr å få pptak til emnet. 5. DELTAGELSE Deltakelse i undervisning g andre læringsfellesskap er viktig fr både tilegnelse av fagstff g utvikling av prfesjnskmpetanse. Det frventes derfr at alle studenter deltar aktivt i felles økter. Fr læringsaktiviteter sm innebærer studentdeltakelse, vil det være bligatrisk deltakelse; disse vil fremgå av emnets undervisningsplan sm vil freligge ved semesterstart. 6. VURDERING Vurdering gjennm studietiden Frmativ vurdering gis sm veiledning g tilbakemelding på bligatriske arbeider i løpet av studietiden. ARBEIDSKRAV Det er fem arbeidskrav i løpet av studiet, detaljer g kriterier fr det enkelte vil fremgå av emnets undervisningsplan. Feltarbeid g skriftlig redegjørelse (fra feltarbeid/ praksis) Presentasjn av nyere relevante arbeidsfrmer muntlig presentasjn. Litteraturstudium av nyere relevant frskning - muntlig presentasjn g skriftlig presentasjn. Presentasjn av eget arbeid (praksisrapprt / eksursjnsrapprt) Litteraturkafe Gdkjente arbeidskrav er en frutsetning fr å kunne fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav sm ikke er levert/utført innen fastsatt frist, blir ikke gdkjent, g studenten mister retten til å gå pp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige fr å hlde seg infrmert m de gjeldende frister g dater fr bligatriske aktiviteter. Ved sykdm eller lignende må studenten, innen fristen fr innlevering/utføring av arbeidskravet, avtale med faglærer m utsatt frist. Når arbeidskrav sm er levert/utført innen fristen ikke blir gdkjent, har studenten anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter sm har mistet retten til å gå pp til eksamen på grunn av ikke gdkjent arbeidskrav, må selv søke høgsklen ved neste semesterstart m å få anledning til å levere/utføre arbeidskrav g fullføre studiet. Avsluttende vurdering Den avsluttende vurderingen består av t vurderingsenheter: SPESPED101 Individuell muntlig eksamen (15 stp), A-F, 40% Filnavn: Dat: 16.februar 2014 Side 1-4 Emneplan, Vår 14

4 Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret Eksamen består av et muntlig fremlegg fr en gruppe medstudenter g sensrer, etterfulgt av utspørring. SPESPED102 Individuell frdypningsppgave (15 stp), A-F, 60% Detaljer g kriterier vil gis i tilknytning til undervisning. Begge vurderingsenheter må være bestått fr at emnet skal være bestått g kunne inngå i grunnsklelærerutdanningene/allmennlærerutdanningen. Vurderingsuttrykk Det benyttes gradert karakterskala A-F, hvr A er beste karakter g F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Ingen. 7. LITTERATUR Litteraturmfanget skal nrmalt være på rundt 3000 sider. Utver ppgitt felles litteratur, er studenten selv ansvarlig fr å velge relevante fagkilder / litteratur fr å dekke studiets frventede læringsutbytte. Litteratur (vil bli revidert) Sider/kap Buli-Hlmberg, J., & Ekeberg, T. R. (2009). Likeverdig g tilpasset pplæring i en skle fr alle. Osl: Universitetsfrl. Pihl, J. (2010). Etnisk mangfld i sklen: det sakkyndige blikket. Osl: Universitetsfrlaget Haugen, R., & Bjerke, T. (2006) Grunnleggende prsesser i læring g utvikling. Vl. 1. Barn g unges læringsmiljø Kristiansand: Høysklefrlaget Kap. 1 Haugen, R., & Bjerke, T. (2010). Barn g unges læringsmiljø 4 med vekt på lærevansker. Kristiansand: Høysklefrlaget I tillegg kmmer nyere fagartikler g læringsressurser fra frelesninger. Studenter skal selv velge ut en frskningsartikkel fra arbeidskrav «litteraturstudium» sm pensum fr hele studentgruppa. Studenter skal selv velge ut minst en skjønnlitterær bk med relevans fr studiet g en filmatisering. Filnavn: Dat: 16.februar 2014 Side 1-4 Emneplan, Vår 14

5 Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret Anbefalte tidsskrifter:. Osl: Utdanningsfrbundet Nrdand. Nrdisk tidsskrift fr andrespråksfrskning. Bergen: Fagbkfrlaget Internetressurser: Kartlegging grunnskle. Utdanningsdirektratet. Kartleggingsmateriell g veiledninger. NAFO Filnavn: Dat: 16.februar 2014 Side 1-4 Emneplan, Vår 14

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer