Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo"

Transkript

1 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013

2 Innhld 1. Innledning Begrepsavklaring Frmålet med muntlig eksamen Opplæringslva g frskrifter Generelle føresegner Lkalt gitt eksamen i grunnsklen Melding av elevar til eksamen Hjelpemiddel til eksamen Fritak frå eksamen Særskild tilrettelegging av eksamen Brtvising frå eksamen Annullering av eksamen Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans g klagebehandling Ansvarsfrdeling Skleeiers ansvar Rektrs ansvar Ekstern sensrs ansvar Intern sensrs (faglærers) ansvar Hva skal faglærer g sensr gjøre i uken før eksamen Veiledning i frberedelsestiden Eksamensppgaven Eksamensinstruks Prøve i fremmedspråk Gjennmføring Karaktersetting Klage Framdriftsplan ) En måned før eksamen ) 10 arbeidsdager før muntlig eksamen ) Fem arbeidsdager før eksamen Mal fagrapprt (antall Emne/tema kan økes g reduseres ved behv) FAGRAPPORT fra skle Fag: Emne/tema: Emne/tema: Emne/tema: Vurdering av muntlig eksamen samarbeid mellm sensrene g gjennmføring Eksamensinstruks Sensrs karakterskjema fr muntlig i Fll Litteraturliste

3 1. Innledning Lkalt gitt eksamen er etter innføringen av Kunnskapsløftet et kmmunalt ansvar. De syv kmmunene i Fll (Enebakk, Frgn, Oppegård, Nesdden, Ski, Vestby g Ås) har gjennm skleeierfrum vedtatt felles retningslinjer fr muntlig eksamen. Disse retningslinjene skal være gjeldene fr kmmunene i Fll. Fr å videreføre dette samarbeidet vil det gjennmføres kurs fr sensrer g faglærere på 10. trinn. Frmålet er å utvikle en felles vurderingspraksis, hvr målet er at muntlig eksamen skal ppleves frutsigbart g rettferdig fr alle invlverte parter. Retningslinjene er revidert i samsvar med ny vurderingsfrskrift august Lkalt gitt eksamen er rganisert i t deler, der den første delen er en frberedelse g den andre delen er selve eksamen. Frberedelsen skal være på 48 timer g elevene skal mtta veiledning av faglærer i denne tiden. Elevene skal kunne bruke digitale verktøy både i frberedelsestiden g til gjennmføring av eksamen. 2. Begrepsavklaring Sensr: Faglærer: Kandidat: I frskriftene betegnet sm ekstern sensr I frskriftene betegnet sm intern sensr. Faglærer veileder i frberedelsesfasen g er eksaminatr i eksamenstiden. Eleven sm skal prøves til muntlig eksamen. Fagrapprt: Skal tydeliggjøre sammenhengen mellm kmpetansemålene i læreplanen g vurderingskriteriene sm pplæringen bygger på. Rapprten skal innehlde knkrete kmpetansemål, tema/emne, kilder/læremidler, evt. vurderingsmåter/metder. Kmpetansemålene skal knkretiseres. 3

4 3. Frmålet med muntlig eksamen Elevene får gd mulighet til å vise bred faglig kmpetanse. Elevene får mulighet til å vise i hvilken grad de kan anvende sine faglige kunnskaper g ferdigheter i mer kmplekse g autentiske arbeidssituasjner. Elevene kan prøves i flere kmpetansemål enn ved tradisjnell eksamen. Elevene får mulighet til å innhente g nyttiggjøre seg infrmasjn fra ulike kilder. IKT sm grunnleggende ferdighet kan integreres naturlig. Elevene får anledning til å frdype seg i, reflektere ver g drøfte fagstff i større grad. Det er gd sammenheng mellm prsjekt g gruppearbeid. Resultatet er mindre avhengig av flaks/uflaks. Sensr g faglærer får mulighet til å samarbeide tettere. 4. Opplæringslva g frskrifter Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen i det enkelte faget fastset m g eventuelt når i pplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen fr fag m eleven skal pp til eksamen i faget, eller m elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensfrm sm skal nyttast, g m eksamen skal vere lkalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kr mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnet g på kvart årstrinn innanfr utdanningsprgramma eller prgrammråda i vidaregåande pplæring. Elevar på ungdmstrinnet sm avsluttar eit fag tidlegare enn det sm følgjar av læreplanverket, jf. 1-15, skal vere med i trekket til eksamen i faget det pplæringsåret faget blir avslutta. Om eleven blir trekt til eksamen etter første 4

5 punktum, kjem denne eksamen i tillegg til dei eksamenar sm departementet har fastsett at eleven skal ha på 10. årstrinn. Eksamen skal rganiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kmpetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag g gi uttrykk fr kmpetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. Fylkeskmmunen har plikt til å infrmere elevar g privatistar i vidaregåande pplæring m kva fr reglar sm gjeld fr ny eksamen, utsett eksamen g særskild eksamen. Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnsklen. Fr fag- g sveineprøva g kmpetanseprøva gjeld reglane i 3-48 til Lkalt gitt eksamen i grunnsklen Kmmunen har ansvaret fr gjennmføringa av alle lkale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide frslag til eksamensppgåver. Eleven skal få vite kva fag han eller h skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar g heilagdagar skal ikkje reknast med. Eksamen kan rganiserast i t delar, der den første delen er ei førebuing g den andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar g skal nrmalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Ramma fr eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev. Prøvesvara ved lkalt gitt eksamen skal vurderast av t sensrar. Éin av sensrane skal vere ekstern. Den andre sensren kan vere faglæraren til eleven. Faglæraren har plikt til å delta i vurderinga sm sensr. Dersm det er usemje m karakteren, avgjer den eksterne sensren. Ved eksamen sm krev eksaminatr, skal den eine sensren vere eksaminatr. Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kmpetanse i så str del av faget sm 5

6 mgleg. Dersm det er usemje m kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensren sm avgjer Melding av elevar til eksamen Sklen melder til eksamen alle elevar sm tek del i pplæringa i fag sm blir avslutta med eksamen. Utdanningsdirektratet fastset meldingsfristar g krleis melding til eksamen skal gå føre seg. Elevar i vidaregåande pplæring må sjølve melde seg til ny eksamen, utsett eksamen g særskild eksamen, jf til Meldinga skjer til sklen Hjelpemiddel til eksamen Eksamenen kan rganiserast med eller utan hjelpemiddel. Utdanningsdirektratet fastset kva fr hjelpemiddel sm er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lkalt gitt eksamen fastset skleeigaren kva hjelpemiddel sm skal tillatast. Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkje grunnlaget fr å vurdere kmpetansen til eleven eller privatisten Fritak frå eksamen Elevar sm er fritekne fr vurdering med karakter i fag sm blir avslutta med eksamen, skal ikkje delta i eksamen i faget. I grunnsklen kan rektr sjølv etter søknad frå freldra frita elevar frå eksamen, når det ligg føre tungtvegande grunnar Særskild tilrettelegging av eksamen Elevar g privatistar med behv fr særskild tilrettelegging skal kunne få lagt frhlda til rette slik at dei kan få vist kmpetansen sin ut frå kmpetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behva til eleven g privatisten så langt råd er. 6

7 Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får frdelar framfr andre sm ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så mfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kmpetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kmpetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensfrma fr faget. Rektr avgjer etter søknad kva fr rdningar sm skal nyttast fr elevar. Avgjerda til rektr er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen. Rektr kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak m spesialundervisning. Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskmmunen avgjer kva slags rdningar fr tilrettelegging sm skal nyttast. Avgjerda til fylkeskmmunen er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen Brtvising frå eksamen Elevar g privatistar skal ikkje hindre eller frstyrre gjennmføringa av eksamenen. Dersm åtferda til ein elev eller ein privatist er i strid med denne føresegna, kan eleven eller privatisten, etter å ha blitt åtvara, visast brt. Brtvising skal avgjerast av rektr sjølv g er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha høve til å uttale seg munnleg fr rektr før rektr eventuelt fattar enkeltvedtaket m brtvising. Dersm ein elev i vidaregåande pplæring eller ein privatist får medhald i klagen, har han eller h rett til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen Annullering av eksamen Dersm det er gjrt frmelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersm eksamen av anna årsak ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektratet annullere eksamen. Dersm ein elev har vre ppe til eksamen i eit fag der han eller h ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert. 7

8 Elevar g privatistar i vidaregåande pplæring sm har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektratet, har rett til å gå pp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektratet kan òg gi dispensasjn frå krava til vitnemål i 3-42 dersm msynet til elevane tilseier det. Eksamen i eit fag kan annullerast dersm eleven eller privatisten har fuska eller frsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld gså dersm det er sensrane sm ppdagar fusk eller frsøk på fusk. Spørsmålet m annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektr sjølv fr elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektr fattar enkeltvedtak m annullering av eksamen. Fr privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskmmunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg fr fylkeskmmunen før enkeltvedtak m annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak m annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. Fr elevar sm får eksamen annullert på grunn av fusk eller frsøk på fusk, fell standpunktkarakteren brt. Dersm eksamen i vidaregåande pplæring blir annullert på grunn av fusk eller frsøk på fusk, kan kandidaten gå pp til eksamen i faget sm privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans g klagebehandling Ved munnleg eksamen kan det berre klagast på frmelle feil sm kan ha nk å seie fr resultatet. Ved klage på munnleg eksamen hentar rektr inn fråsegn frå sensr g eksaminatr g sender desse fråsegnene g klagen saman med si eiga fråsegn til Fylkesmannen når det gjeld klagar i grunnsklen, g til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde sm klageinstans, når det gjeld klagar i vidaregåande pplæring. Kpi av fråsegnene skal sendast til klagaren. Dersm klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, g klagaren har rett til å gå pp til ny eksamen. Dersm klagaren vel å gå pp til ny munnleg eksamen, skal prøvesvaret bedømmast av ein ny sensr. 8

9 Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding m faget med same frist sm ved rdinær prøve. 5. Ansvarsfrdeling 5.1 Skleeiers ansvar Å utarbeide felles retningslinjer fr gjennmføring av muntlig eksamen i Fll. Å legge til rette fr utvikling av gd vurderingspraksis i samarbeid med kmmunene Fastsette, i samarbeid med de øvrige Fll-kmmunene, tidsrammer fr muntlig eksamen fr de ulike kmmunene. Sikre tilstrekkelig antall sensrer til g fra egen kmmune g frdele disse. Ha ansvar fr uttrekk av elever i egen kmmune. 5.2 Rektrs ansvar Sikre at sklen følger framdriftsplanen (s. 14). Sikre at lærere deltar på wrkshps i fagene. Gi sensrppdrag til kvalifiserte lærere. Sikre at sensrene kjenner retningslinjene fr Fll g sørge fr underskrift fra disse. Kvalitetssikre fagrapprter g eksamensppgaver Legge til rette g sikre gjennmføring av muntlig eksamen på egen skle Finne erstatter fr lærere sm skal ha eksternt sensrppdrag, ved sykdm. Ta i mt evalueringsskjema fra intern g ekstern sensr 5.3. Ekstern sensrs ansvar Kartlegge elevenes kmpetanse; hva han/hun KAN. Lytte, ha øyekntakt med eleven, støtte eleven med krppsspråk g mimikk. Stille relevante spørsmål knyttet til kmpetansemålene. Det skal ikke være et frhør i fagrapprten. Kjenne fagrapprten g ta hensyn til den slik at det kmmer elevene til nytte. 9

10 Passe på at det ikke skjer frmelle feil. Ekstern sensr må ha fagkmpetanse, undervise i faget g ha gd kunnskap m LK06. I tilfelle frmelle feil, må sensr beskrive dette i evalueringsskjemaet sm leveres til rektr ved eksamenssklen. En uke før eksamen skal ekstern sensr ta kntakt med intern sensr. Dersm intern sensr ikke får nen henvendelser innen fristen, må han/hun melde fra til egen rektr. Rektr skal igjen kntakte rektr på sklen sm ekstern sensr representerer Intern sensrs (faglærers) ansvar Infrmere g gjennmgå eksamensinstruks med kandidatene. Brudd på denne kan gi grunn til å klage. Infrmere m klagerettigheter. Gjøre elevene kjent med vurderingskriteriene. Veilede i frberedelsestiden (se p.6) Skrive fagrapprt g lage frslag til eksamens ppgaver. Hjelpe g støtte kandidatene gjennm eksamen. Stille spørsmål være eksaminatr 5.5. Hva skal faglærer g sensr gjøre i uken før eksamen Ekstern g intern sensr gjennmgår eksamensinstruksen, se pkt 8. Intern sensr utarbeider frslag til ppgaver. Oppgavene diskuteres med sensr. Det er et mål at vi i Fll lager en ppgavebank Sensrene drøfter vurderingskriteriene. Vurderingskriteriene skal gjøres kjent fr elevene. Intern g ekstern sensr skal kjenne til hva sm gir grunn til klage, slik at de kan unngå at det skjer frmelle feil. 6. Veiledning i frberedelsestiden Intern sensr (faglærer) har ansvaret fr veiledning av eksamenskandidatene. Intern sensr skal gi en krt veiledning m hva ppgaven innebærer, g svare på spørsmål mkring ppgaveteksten. 10

11 Veiledning er ikke undervisning! Tmmelfinger-regel er å veilede i det eleven spør m eller lurer på, hjelpe eleven til å hlde fkus på det ppgaven dreier seg m, g stille klargjørende spørsmål. Intern sensr må sørge fr en tidsplan til veiledning, slik at elevene / gruppene får like mye tid. Elevene skal vite hva sm blir lagt til grunn fr vurderingen. (vurderingskriteriene) Elevene skal kjenne til fagrapprten g kmpetansemålene i faget. Veiledningen bør fkusere på elevenes prblemstillinger, hvrdan de arbeider, kildekritikk, g hvrdan de tenker å presentere emnet. 7. Eksamensppgaven Elevene skal få ppgaver sm gjør det mulig fr dem å vise hva de kan g hvrdan de reflekterer/tenker. Oppgaven skal være åpen, med mulighet fr kandidaten til å innlemme frskjellige mråder g kmpetansemål. Oppgaven skal ta utgangspunkt i fagets frmål g egenart, g favne m mer en ett av hvedmrådene i faget Oppgaven skal ta utgangspunkt i kjente mråder fra fagrapprten Rektr skal kvalitetssikre ppgavene Elevene gjøres kjent med kjennetegn fr målppnåelse før prøven. (jf Udir, Stavanger evt Bærum) 8. Eksamensinstruks Hver kandidat får fra minutter. Ved gruppeeksamen økes tiden. Gruppen kan ha maks 3 medlemmer g maks minutter. Ved gruppeeksamen skal alle ha individuell vurdering g karakter. Kandidaten får fra 10 til 15 minutter til en presentasjn, der resultatene av arbeidet i frberedelsestiden legges frem. De ti første minuttene skal kandidaten ikke avbrytes. 11

12 Presentasjnen skal ikke leses pp fra et ferdigskrevet manus, men framføres muntlig med utgangspunkt i en krt dispsisjn, eller mmentliste kandidaten har med. Denne skal leveres faglærer g sensr. Det stilles krav m at kandidaten skal legge ved kildehenvisning. Denne skal gis til sensr før presentasjnen av ppgaven. Kandidaten kan bruke tavle, lysark, digitale verktøy, bilder eller gjenstander fr å illustrere stffet. Resten av eksaminasjnen skal bli brukt til videre diskusjn g samtale, med utgangspunkt i presentasjnen. Alle relevante kmpetansemål kan bli trukket inn i denne samtalen. Sensr kan gså stille spørsmål. Dersm det gjennm drøfting av prestasjnen kmmer fram at det er vanskelig å sette karakter, kan kandidaten kalles tilbake. Prøve i fremmedspråk. Prøven er 3-delt. Elevene gjøres kjent med prøvefag g trekker ppgave. Oppgaven består av tre deler: a) Lytteprøve 10 min Benyttes lytteprøve fra Udir, må denne bestilles innen fristen. Lytteprøven kan gjennmføres fr hele gruppa på frberedelsesdagen. b) Presentasjn (5-10 min) med tilhørende samtale / spørsmål (ca 5 min) c) Samtale (ca 5 min) ut fra tema. Tidsangivelsen gjelder fr en elev. Elever sm går pp i par, evt. grupper, får tilsvarende mer tid. 9. Gjennmføring Størrelsen på gruppene skal være maksimum ti elever, g eksaminasjnen legges pp med 35 minutters intervaller pr. kandidat. 30 minutter til eksaminasjnen g fem minutter til diskusjn faglærer/sensr før karaktersetting. 12

13 Dersm det er ppgavesett med ulike ppgaver SKAL kandidatene trekke ppgavene selv. Kandidatene skal gå pp i den rekkefølge sklens rektr har bestemt. Eksaminsinstruksen skal være kjent fr kandidatene. Eksamensinstruksen pengterer at kandidaten skal få snakke uten avbrytelse, sensr eller faglærer skal derfr ikke avbryte. Det vil i så fall være en frmell feil. Dersm kandidaten begynner å lese pp fra manus skal faglærer eller sensr straks minne m eksamensinstruksen, g at ntatene er støttentater. Om kandidaten frtsetter å lese pp, skal det innvirke på karakteren. Kandidaten skal kunne bruke egne ntater sm støtte gjennm hele eksamen, g sensr kan ikke be kandidaten m å legge det brt. Kandidaten skal gjøres ppmerksm på at det vil gis beskjed når det gjenstår 1 minutt av presentasjnen. Presentasjnen skal stppes dersm det går mer enn 1 2 minutter ver tiden. Sensr kan delta i samtalene etterpå. Fkus fr faglærer g sensr skal være å vurdere hva sm er best fr kandidaten. Samtalen tar utgangspunkt i presentasjnen g har sm mål å vise elevens kmpetanse innenfr så str del av faget sm mulig. Faglærer g sensr skal stille spørsmål fr å få fram elevens bredde g frståelse. Spørsmålene skal gis på bakgrunn av fagrapprten g beskrivelsen av vurderingskriteriene. Det er et mål at elevenes faktakunnskap g frståelse skal vurderes i frhld til en taksnmisk kunnskapsfrståelse Karaktersetting Når presentasjnen g samtalen er ver skal kandidatene vente mens karakteren fastsettes. Intern g ekstern sensr skal sammen drøfte prestasjnen g samtalen i etterkant. Sensrene skal bli enige m en karakter. Karakteren skal synliggjøre kmpetansen til eleven. 13

14 Fastsetting av karakter skal ta utgangspunkt i taksnmisk nivå. Kandidatens prestasjn skal vurderes sm en helhet. Karakteren 6 skal vise svært høy grad av målppnåelse, vise selvstendighet g utmerke seg spesielt. Karakterene 5 g 6 kjennetegnes sm ver middels, karakteren 3 4 kjennetegnes sm middels, g karakteren 1 g 2 kjennetegnes sm under middels. Det kan være lurt å ta utgangspunkt i denne kategriseringen, fr så å sette karakter. Dersm det gjennm drøfting av prestasjnen kmmer fram at det er vanskelig å sette en karakter, kan eleven kalles tilbake. Dette er pp til ekstern sensr. Det er den enkeltes prestasjn sm avgjør karakteren. Eleven skal ikke vurderes pp mt hvrdan de andre elevene gjør det. Dersm sensrene ikke blir enige, er det ekstern sensr sm har det avgjørende rdet. Kandidaten får vite karakteren umiddelbart, g før neste kandidat blir kalt inn. Ekstern sensr frmidler karakteren g gir en begrunnelse sm eleven frstår Klage Ved muntlig eksamen kan kandidatene klage på frmelle feil. Eksempler på dette kan være at; - eksamensinstruksen ikke følges, - at ppgaven ikke er innenfr læreplanens mål, - at sensrs mbiltelefn ikke er avslått, - avbrudd g frstyrrelser eller lignende. Dersm kandidaten klager, har intern g ekstern sensr plikt til å gi en skriftlig kmmentar til klagen. De må kunne nås innen klagefristen, g være tilgjengelig på telefn eller e-pst. Sensrene må kmmentere den knkrete frmelle feilen det klages på, g ikke bare skrive Det ble ikke gjrt nen frmelle feil. Ntatene sm gjøres, ppbevares av elevens rektr innenfr klagefristens utløp. 14

15 10. Framdriftsplan 1) En måned før eksamen Rektr på mttagende skle gir beskjed til rektr ved avgivende skle m hvilke lærere sm får sensrppdrag, inkl. eksamensdat, minimum én måned før eksamen. De eksterne sensrer sm skal brukes under muntlig eksamen, må gså få beskjed m sensrppdrag (ikke fag eller skle) minimum en måned før. 2) 10 arbeidsdager før muntlig eksamen Mttagende skle sender ut brev /e-pst med følgende innhld til de eksterne sensrene de har fått tildelt. Brevene/e-pst sendes til rektr på avgivende skle. Rektr må sørge fr at infrmasjnen gis til sensr en uke før sperrefristen. Infrmasjnen skal ha følgende innhld: Eksamensfag g e-pstadresse til faglærer Fagrapprter. Type eksamen (individuelt, par, gruppe). Antall elever (ikke navneliste eller klasse). Tidspunkt fr frammøte. Tidspunkt fr eksamensstart. Kjøreveiledning g anmdning m å kjøre sammen i færrest mulig biler. Anmdning m å ta med skattekrt g lønnskntnummer. Lønnssatser fr sensrer følges. Intern sensr (faglærer) får melding m eksamensfag. Intern sensr har ansvar fr å levere eksamensppgaver til rektr i løpet av tre dager. 3) Fem arbeidsdager før eksamen (dvs før sperrefrist) Ekstern sensr får infrmasjn m eksamensfag g skle fra sin rektr (se ver). Intern sensr får infrmasjn m hvem sm skal være ekstern sensr fra sin rektr. Intern sensr har ansvar fr at eksamens-/temappgaver blir sendt sm e-pst til sensr. 15

16 Ekstern sensr tar straks kntakt med intern sensr fr å gjøre avtale m tid fr drøfting av ppgaver g vurderingskriterier. Dersm en sensr er syk, må avgivende skle snarest mulig varsle den sklen hvr vedkmmende skulle vært sensr. 16

17 11. Mal fagrapprt (antall Emne/tema kan økes g reduseres ved behv) FAGRAPPORT fra skle Fag: Emne/tema: Mål fra læreplanen K- 06: Kjennetegn på målppnåelse/ vurderingskriterier: Evt. beskrivelse av arbeidsmetder: Kilder / lærestff: Emne/tema: Mål fra læreplanen K- 06: Kjennetegn på målppnåelse/ vurderingskriterier: 17

18 Evt. beskrivelse av arbeidsmetder: Kilder / lærestff: Emne/tema: Mål fra læreplanen K- 06: Kjennetegn på målppnåelse/ vurderingskriterier: Evt. beskrivelse av arbeidsmetder: Kilder / lærestff: Sted/dat underskrift faglærer 18

19 12. Vurdering av muntlig eksamen - samarbeid mellm sensrene g gjennmføring (fylles ut av begge sensrene hver fr seg umiddelbart etter at eksamen er avsluttet) Eksamensskle.. Fag.. Navn.. ekstern sensr / intern sensr «Medsensrs» navn:. Dat fr eksamen:.. Hva gikk bra? Hva kunne gått bedre? Ble det gjrt frmelle feil under gjennmføringen? Hva bør gjøres annerledes neste år? Underskrift:.. 19

20 13. Eksamensinstruks med lærers underskrift Hver kandidat får fra minutter. Ved gruppeeksamen økes tiden. Gruppen kan ha maks 3 medlemmer g maks minutter. Ved gruppeeksamen skal alle ha individuell vurdering g karakter. Kandidaten får fra 10 til 15 minutter til en presentasjn, der resultatene av arbeidet i frberedelsestiden legges frem. De ti første minuttene skal kandidaten ikke avbrytes. Presentasjnen skal ikke leses pp fra et ferdigskrevet manus, men framføres muntlig med utgangspunkt i en krt dispsisjn eller mmentliste kandidaten har med. Denne skal leveres faglærer g sensr Det stilles krav m at kandidaten skal legge ved kildehenvisning. Denne skal gis til sensr før presentasjnen av ppgaven. Kandidaten kan bruke tavle, lysark, digitale verktøy, bilder eller gjenstander fr å illustrere stffet. Resten av eksaminasjnen skal bli brukt til videre diskusjn g samtale med utgangspunkt i presentasjnen. Alle relevante kmpetansemål kan bli trukket inn i denne samtalen. Sensr kan gså stille spørsmål. Dersm det gjennm drøfting av prestasjnen kmmer fram at det er vanskelig å sette karakter, kan kandidaten kalles tilbake. Prøve i fremmedspråk. Prøven er 3-delt. Elevene gjøres kjent med prøvefag g trekker ppgave. Oppgaven består av tre deler: a) Lytteprøve 10 min Benyttes lytteprøve fra Udir, må denne bestilles innen fristen. Lytteprøven kan gjennmføres fr hele gruppa på frberedelsesdagen. b) Presentasjn (5-10 min) med tilhørende samtale / spørsmål (ca 5 min) c) Samtale (ca 5 min) ut fra tema. Tidsangivelsen gjelder fr en elev. Elever sm går pp i par, evt grupper, får tilsvarende mer tid. Jeg bekrefter at jeg har lest g kjenner innhldet i eksamensinstruksen fr Fll: Dat lærers underskrift 20

21 14. Sensrs karakterskjema fr muntlig i Fll 2013 FAG: Faglærer g intern sensr Sign Ekstern sensr Sign Elevenes navn Karakter Evt kmmentarer Gjennmsnittskarakter: Sensrar ved lkalt gitt eksamen Prøvesvara ved lkal eksamen skal vurderast av t sensrar, g den eine kan vere faglæraren til eleven. Dersm det er usemje m karakteren, avgjer den eksterne sensren. Ved eksamen sm krev eksaminatr, skal den eine sensren vere eksaminatr. Den eksterne sensren avgjer i samarbeid med sklen kva eleven skal eksaminerast i, g avgjer karakteren dersm det er usemje. Ved lkale eksamenar har faglæraren plikt til å delta i vurderinga sm sensr Klage Ved muntlig eksamen kan kandidatene klage på frmelle feil. Eksempler på dette kan være at; - eksamensinstruksen ikke følges, - at ppgaven ikke er innenfr læreplanens mål, - at sensrs mbiltelefn ikke er avslått, - avbrudd g frstyrrelser eller lignende. Dersm kandidaten klager, har intern g ekstern sensr plikt til å gi en skriftlig kmmentar til klagen. De må kunne nås innen klagefristen, g være tilgjengelig på telefn eller e-pst. Sensrene må kmmentere den knkrete frmelle feilen det klages på, g ikke bare skrive Det ble ikke gjrt nen frmelle feil. Ntatene sm gjøres, ppbevares av elevens rektr innenfr klagefristens utløp. Fra «Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll» Varsling m eventuelle frmelle feil under eksaminasjn gjøres eget på skjema. 21

22 15. Litteraturliste Muntlig eksamen med 48 timers frberedelse, sensrveiledning, utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Hrdaland. Læreplanverket fr Kunnskapsløftet. Opplæringslva g frskrifter med frarbeid g kmmentarer 2007 Øystein Stette, red. Retningslinjer fr eksamensavvikling i Oslsklene PP Retningslinjer fr eksamensavvikling i Oslsklene v/trude Saltvedt 31. ktber Ny vurderingsfrskrift august 2009, lvdata html Kurs i Vurdering i samfunnsfag fr Fll kmmune v/rlf Mikkelsen, våren Nesdden kmmune g Frgn kmmune 2012, revidert Nesdden

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer