Ekstern vurdering i Nearegionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstern vurdering i Nearegionen"

Transkript

1 Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning

2 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke I. Frrd Ekstern sklevurdering fr å frsterke utviklingsarbeidet Opplæringslva: Kapittel 2. Rapprtering g evaluering av pplæringsverksemda (Opplæringslva 14 1 fjerde ledd) Sklebasert vurdering «Sklen skal jamnleg vurdere i kva grad rganiseringa, tilrettelegginga g gjennmføringa av pplæringa medverkar til å nå dei måla sm er fastsette i Læreplanverket fr Kunnskapsløftet. Skleeigar har ansvar fr å sjå til at vurderinga vert gjennmført etter føresetnadane». Frskriften nevner ikke hvrdan den sklebaserte vurderinga skal gjennmføres, men en av måtene er ekstern sklevurdering. Ekstern sklevurdering er et verktøy sm blir brukt i mange kmmuner g reginer fr å frsterke utviklingsarbeidet på sklene. Tegn på gd praksis Neareginen bygger vurderingsmdellen på en tilpasset versjn av Hardanger/Vssreginen sin sklevurderingsmetdikk. De eksterne vurdererne har brukt denne metdikken i sitt arbeid i flere år. Mdellen består av fem trinn: Vurderingens tema spiller på det framtidsbildet sm er utviklet fr sklens utfrdringer (pkt. 3). I tillegg til målfrmuleringer, settes det pp knkrete tegn på hva sm kjennetegner en gd praksis, ne sm synliggjør invlvering g løsningsrientering i stedet fr prblemfkusering. Tegnene fungerer sm kjernen i vurderingsprsessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg m sklens nåværende praksis i frhld til tegnene på gd praksis

3 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke II. Fakta m sklen Litt m Selbustrand skle g hvrfr vi velger egenvurdering med fkus på elevmedvirkning Selbustrand skle er bygd i 1974 g har utsikt ver Selbusjøen. Sklen har 69 elever g 9 lærere, rektr, t assistenter, en lærling g t renhldere. I tillegg har vi i år praksisstudent fra lærersklen i Vlda g sekretær hver mandag. Rektr har 20 undervisning g 80 administrasjn. Sklen er en skle g er delvis fådelt. Sklen har t bygg, 1.-2.trinn hlder til sammen med SFO i det vi kaller Paviljngen trinn er i hvedbygget. Undervisninga starter kl g skledagen avsluttes kl I Selbu har frtsatt småtrinnet en fridag annenhver uke. Mellm g har elevene pause. Det er alltid t ansatte på inspeksjn i friminuttene. III. Valg av hvedutfrdring Ut fra resultat av Ståstedsanalysen g Organisasjnsanalysen g andre identifiserte utviklingsmråder kmmer skle, skleeier g veiledere frem til sklens hvedutfrdring. Denne frmuleres g blir utgangspunkt fr den eksterne vurderingen. Gjennm Ståstedsanalyser g elevundersøkelser i Selbu de siste årene ser man at sklene i Selbu har et utviklingsptensiale i mrådet vurdering fr læring. De enkelte sklene har ne ulike resultater, men det er spesielt mrådet elevinvlvering g egenvurdering hvr utviklingsptensialet er størst. Selbustrand skle har drevet med vurderingsarbeid i flere år. Sklen har på frskjellige måter jbbet aktivt med å utvikle gde vurderingsfrmer, læringsrettede tilbakemeldinger g utfrdret elevene til refleksjn ver egen læring. Likevel ser vi at vi må utvikle ss mer innenfr dette mrådet. Vi ønsker å videreutvikle en vurderingspraksis hvr elevene er gdt invlvert i eget læringsarbeid g hvr de greier å vurdere eget arbeid g egen utvikling. IV. Framtidsbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjn pp mt en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider g er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres knkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på gd praksis. Sklens nåværende praksis blir vurdert pp mt dette bildet. Kvalitetsmål g tegn på gd praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen, rganisasjnsanalysen g elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utfrmet av vurderere, men hele sklen har vært invlvert i arbeidet i frkant av vurderingsprsessen. Sklen har gdkjent at følgende skal være kvalitetsmål g tegn på gd praksis i temaet: - 3 -

4 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke «Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning» Tema: Egenvurdering med fkus på elevens medvirkning. Kvalitetsmål Tegn på gd praksis 1. Elevene er aktivt med i vurdering av eget læringsarbeid 2. Læreren gir eleven tilbakemelding sm fører til videre læring Elevene kjenner læringsmålene Elevene kjenner vurderingskriteriene i fagene g rden g ppførsel Elevene får delta i utviklingen av vurderingskriteriene Elevene bruker jevnlig metder g verktøy fr egenvurdering. Læreren legger til rette fr elevens medvirkning i valg av kriterier Læreren gir kntinuerlig underveisvurdering sm er framver rettet Kunnskap fra elevens egenvurdering brukes i planleggingen av det videre læringsarbeidet Det er tydelige mål fr undervisningsøktene g de blir vurdert på slutten av økta 3. Freldre får knstruktive tilbakemeldinger på eget barns læring Freldre kjenner læringsmålene eleven arbeider etter i alle fag Freldre vet hvrdan arbeidet med egenvurdering gjøres på trinnet I freldresamtalen blir elev, lærer g freldre enige m hva det skal fkuseres på i læringsarbeidet. Freldre får mulighet til å møte frberedt til freldresamtalen 4. Sklen er en lærende rganisasjn Sklen har en felles frståelse fr frskrift fr vurdering Det er lagt til rette fr systematisk kunnskaps- g erfaringsdeling sm fører til pedaggisk utvikling g gd pedaggisk praksis Sklen har en felles g systematisk plan fr egenvurdering Sklen har felles retningslinjer fr innhld i elev- g utviklingssamtalen g fr halvårsvurdering uten karakter - 4 -

5 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke V. Terigrunnlag Vurderingsarbeidet i sklen skal fremme læring g være mtiverende, g fr å nå målene finnes det nen avgjørende enkeltfaktrer. Disse er viktige fr elevenes mtivasjn, frståelse g eierskap til egen læring. Eleven skal frstå hva de skal lære g hva sm er frventet av dem Elevene skal få tilbakemeldinger sm frteller dem m kvaliteten på arbeidet eller prestasjnen Elevene skal få råd m hvrdan de kan frbedre seg Elevene skal være invlvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid g utvikling Egenvurdering: Alle elever skal delta i vurdering av eget arbeid. Egenvurderingen er en del av underveisvurderingen (frskrift til pplæringslven 3-12), g en frutsetning fr at elever, lærlinger g lærekandidater får et bevisst g reflektert frhld til egen læring. Eleven, lærlingen eller lærerkandidaten skal delta aktivt i vurderingsarbeidet. Elever g lærlinger sm deltar i vurderingsarbeidet blir mer bevisst på Hvr de er i sin læring Hvr de skal Hvrdan de best kan kmme dit VI. Tegn på gd praksis Sammenstille g se mønster Når alle dataene er samlet inn ved hjelp av ulike metder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer g vurderer infrmasjnen ved å speile den mt framtidsbildet (tegnene på gd praksis). Ut fra denne vurderingen trekkes knklusjner. Man finner frem til sklens sterke sider innen sklens valgte mråde, g til sider sm bør utvikles fr å bli bedre. Egenvurderingen av sklens ståsted er markert slik i Ståstedsanalysen: Grønn: Sklens praksis er tilfredsstillende. Gul: Sklens praksis må bedres. Rød: Sklens praksis må endres - tiltak er nødvendig

6 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Kvalitetsmål: Elevene er aktivt med i vurderingen av eget læringsarbeid Tegn på gd praksis Elevene kjenner læringsmålene Elevene kjenner vurderingskriteriene i fagene g rden g ppførsel Elevene sier at de kjenner læringsmålene de jbber mt. De blir gjrt kjent gjennm ukeplaner g på tavla i klasserm. Elevene frteller at det settes individuelle mål i frbindelse med utviklingssamtalen. I samtale med freldrene uttrykker de at de kjenner læringsmålene elevene arbeider etter, dette gjennm ukeplan hver uke. Lærerne uttrykker det samme. Ved gjennmgang av elevenes ukeplaner ser vi at elevene blir gjrt kjent med læringsmålene. Vi ser at det blir satt pp mål fr time/økt på tavla, men at enkelte av målene blir satt pp sm gjøremål g ikke læringsmål Elevene sier at vurderingskriteriene blir kjent gjennm vurderingsskjema, ved at kriteriene henges pp i klassermmet/ limt inn i arbeidsbøker g via elevsamtaler. Lærerne uttrykker det samme sm elevene. Gjennm bservasjn har vi sett bruk av kriteriene i praksis. Ståstedsanalysen: 32. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut i fra undersøkelser i periden 50,0 50,0 0,0 Kvalitetsmål: Læreren gir eleven tilbakemeldinger sm fører til videre læring Læreren legger til rette fr elevens medvirkning i valg av kriterier Læreren gir kntinuerlig underveisvurdering sm er framverrettet Kunnskap fra elevens egenvurdering brukes i planleggingen av det videre læringsarbeidet Elevene sier at de får delta i utvelgelse av kriterier fr vurdering i enkelte fag. De medvirker da fte på ppsett av kriterier i frkant av større arbeider g prsjekter. Dette bekreftes gså gjennm vår bservasjn g gjennm samtale med lærerne. Ståstedsanalysen: 10. På vår skle får elevene være med å utvikle vurderingskriterier fr læringen undersøkelser i periden 40,0 60,0 0,0 Vi kan se at framvermelding til elevene gis kntinuerlig i timene. Vi hører gjennm samtaler med både elever g lærere at dette gså gis gjennm elevsamtaler, arbeid rundt utviklingssamtalen g via tilbakemelding på skriftlig g muntlig arbeid - 6 -

7 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Ståstedsanalysen: 10. På vår skle gir lærerne tydelige framvermeldinger til alle sine elever undersøkelser i periden 60,0 40,0 0,0 Lærerne sier at de gjennmfører egenvurderinger g bruker resultatet ved planlegging av videre undervisning. Vi har bservert bruk av ulike metder av egenvurdering. Dette ser vi på småtrinnet g på mellmtrinnet. Ståstedsanalysen: 2. På vår skle diskuterer vi hvrdan lærernes vurderingspraksis kan hjelpe elevene å lære bedre undersøkelser i periden 90,0 10,0 0,0 16. På vår skle justerer lærerne pplæringen underveis slik at den møter elevens læringsbehv undersøkelser i periden 100,0 0,0 0,0 Kvalitetsmål: Freldre får knstruktive tilbakemeldinger på eget barns læring Freldre kjenner læringsmålene elevene arbeider etter i alle fag I freldresamtalen blir elev, lærer g freldre enige m hva det skal fkuseres på i læringsarbeidet Freldrene bekrefter at de kjenner til læringsmålene gjennm ukeplanen, g at elevene frteller hva de lærer på sklen. Vi ser imidlertid at på ukeplan/arbeidsplan er det lagt vekt på målene bare i basisfagene. Lærerne sier at det jbbes mer i tema/prsjekt med de andre fagene g at en da setter mål ut i fra hvert tema. Freldrene gir uttrykk fr at de blir infrmert m elevens mål i freldresamtalen g at de i samtalen kan kmme med kmmentarer eller frslag til evt. andre mål. Elevene sier at de i samarbeid med lærerne blir enig m målpunktene i elevsamtalen. Vi bserverer, ser g hører at det er varierende praksis med tanke på elevens medvirkning. Dette fører til at eleven møter ulik praksis i sitt skleløp. Ståstedsanalysen: 4. Freldrene blir gjrt kjent med hvilke kmpetanse- g læringsmål elevene arbeider mt undersøkelser i periden 80,0 20,0 0,0-7 -

8 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Kvalitetsmål: Sklen er en lærende rganisasjn Sklen har felles frståelse fr frskrift fr vurdering Lærerne bekrefter at de har en gd frståelse av frskriften, det har blitt jbbet med den i fellestid, gjennm VFL g i diskusjner på team. Ledelsen bemerker gså at det har blitt satt fkus på å arbeide mt en felles frståelse, i samarbeid med lærerne. Vi ser at det i plan fr fellestid er satt av tid til arbeid med «Vurdering fr læring». Ståstedsanalysen: 4. På vår skle er underveisvurdering en integrert del av pplæringen hs alle lærerne undersøkelser i periden 70,0 30,0 0,0 30. På sklen har vi en felles frståelse av hva sm er gd vurderingspraksis undersøkelser i periden 60,0 40,0 0,0 VII. Praksis sm kan bli bedre Kvalitetsmål: Elevene er aktivt med i vurderingen av eget læringsarbeid Elevene bruker jevnlig metder g verktøy fr egenvurdering Under bservasjn kan vi se at enkelte lærere legger til rette fr, g gjennmfører egenvurdering i undervisningsøktene. Elevene sier at de nen ganger vurderer seg selv, men mest i faget nrsk. De frteller m en vurderingspraksis sm er ensartet, g sm vi ppfatter sm lite variert, men praksisen ppleves frskjellig fr elevene. Ledelsen g lærere bekrefter at egenvurdering skjer jevnlig gjennm elevsamtaler, målark g i praksis i enkelte fag. Vi ser at vurderingspraksisen er i psitiv utvikling, men det mangler ne på enkelte mråder under temaet vurdering. Ståstedsanalysen: 12. På vår skle får alle elever delta aktivt i vurderingen av egen kmpetanse undersøkelser i periden 20,0 80,0 0,0-8 -

9 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Kvalitetsmål: Læreren gir eleven tilbakemeldinger sm fører til videre læring Det er tydelige mål fr undervisningsøktene g de blir vurdert på slutten av økta Vi har sett nen eksempler på vurderinger g framvermeldinger underveis g på slutten av økter, men kan ikke se at dette er en frent praksis på sklen. Våre bservasjner viser ingen systematikk i at elevene blir vurdert ut fra målene. Observasjner g analyse av ukeplaner/arbeidsplaner viser at sklen har et høyt fkus på mål i fagene nrsk, matematikk g engelsk, men få eller ingen i de andre fagene. Kvalitetsmål: Freldre får knstruktive tilbakemeldinger på eget barns læring Freldre vet hvrdan arbeidet med egenvurdering gjøres på trinnet I samtale med freldre kmmer det fram at begrepet egenvurdering ikke er kjent. De sier at de er klar ver at det gjennmføres elevsamtaler i frkant av freldresamtalen, men de er ikke kjent med dennes innhld. Kvalitetsmål: Sklen er en lærende rganisasjn. Det er lagt til rette fr systematisk kunnskaps- g erfaringsdeling sm fører til pedaggisk utvikling g gd pedaggisk praksis. Sklen har en felles g systematisk plan fr egenvurdering Lærerne sier at sklen ikke har en systematisk plan fr egenvurdering, i samtalen med ledelsen støttes dette. Gjennm våre bservasjner g vårt arbeid kan vi heller ikke se at sklen har en felles praksis på egenvurdering. I samtaler m praksis med lærere g ledelse får vi kjennskap til at det har fregått refleksjner både på team g i felleskap rundt vurdering fr læring. Likevel ser vi ulik praksis i klassermmet. Samtidig ser vi, g får frmidlet i samtaler med lærere g ledelse at det er startet en prsess ved sklen. Ledelsen sier at de håper at prsessen kan føre til en felles systematisk plan. Gjennm de dkumentanalyser vi har gjrt, g praksisfrtellinger vi har hørt, ser vi at sklen er i gang med et arbeid sm kan videreføres i en slik plan. Sklen har felles retningslinjer fr innhld i elev- g freldresamtalen g fr halvårsvurdering uten karakter I møte med freldrene blir vi gjrt kjent med at de har liten mulighet til å møte frberedt til samtalene. De pplever at målpunktene er skrevet på frhånd, i samtale med eleven. Freldrene pplever ulik praksis angående elevens deltagelse på samtalene. Både freldre, lærere g ledelse sier at det bør være felles retningslinjer fr gjennmføringen av elev- g freldresamtalen, særlig med tanke på elevens medvirkning. VIII. Spørsmål til drøfting: Hvrdan kan elevene i større grad invlveres i utarbeidelse av vurderingskriterier? Har sklen felles frståelse fr begrepene innenfr vurderingsmrådet? - 9 -

10 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Er systemet fr kunnskap- g erfaringsdeling gdt nk? Hvilke prinsipper skal ligge til grunn fr underveisvurdering ved sklen? Har sklen definert hva sm skal ligge i begrepet jevnlig egenvurdering? Hvrdan gi elevene pplæring i metder g verktøy fr egenvurdering? Sett i lys av vurderingens tema, elevmedvirkning, samsvarer tema med sklens praksis i frbindelse med freldresamtalene? Hva er et læringsmål kntra «gjøremål»? Bør begrepet «freldresamtale» revideres? Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering Det er viktig at de sklene sm mttar veiledning frankrer prsessen hs elevene, freldre, alle sklens medarbeidere, skleeier g andre samarbeidsparter sm er viktige fr sklen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt g sett. Interne: elever, lærere, freldre g sklens ledelse Eksterne: Guri Bade Nilsen g Turid Dragsten Vedlegg B. Tidsplan g aktiviteter Frut fr vurderingsuka på sklen, har det vært kntakt mellm vurderere g skle, g data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan fr prsessen. Framtidsbildet er utarbeidet g diskutert g frandret i samspill med sklens persnale. Persnalet har gjennmført en rganisasjnsundersøkelse g en ståstedsanalyse. Samtaleguider er utarbeidet g møte med fresatte planlagt. Det er avsatt inntil fire dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hvedsak en startdag der vurdererne g rektr/ledelse g persnalet møtes fr første gang. Så starter infrmasjnsinnhentingen gjennm samtaler, møter, bservasjn.l. Alle data sammenstilles, g vurdererne leter etter mønster i materiale g speiler det mt framtidsbildet. Rapprt skrives g legges fram fr persnalet den fjerde dagen

11 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Å gjennmføre ei kvalitetsvurdering på fire dager er knapp tid, g innebærer en avgrensning av temaet. FRAMDRIFTSPLAN Tid Tiltak Ansvar Uke 45 Infrmasjn ut til Reginen kmmunene/sklene Uke 46 Melde inn Sklen vurderingsmråde Uke 46 Valg av vurderere Reginene Uke 48 Kntakt med sklen Vurderere framdriftsplan Uke 48 Utarbeidelse av Vurderere framtidsbilde Uke 50 Gdkjenning av Sklen framtidsbilde Uke 50 Frmøte med sklen Sklen/vurdererne Uke 1 Utarbeidelse av skjema, Vurderere påstand, intervjuguide, bservasjnsskjema etc Uke 50 Skissere innhld fr Vurderere vurderingsuka Uke 50 Sklen lager en plan fr Sklen vurderingsuka Uke 4 Vurderingsuka med Vurderere fremlegging av rapprt Uke 6 Tilbakemelding til Sklen vurdererne 6 mnd etter Rapprtering m ppfølging av vurderingsuka Sklen Tidsplan uke 4 Ca. tider MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG Møte med rektr Møte med rektr Møte med persnalet Intervju med rektr Observasjn 1.trinn Observasjn 4. trinn Observasjn 2. trinn Observasjn 5. trinn Observasjn 3.trinn Observasjn trinn Intervju av elevene trinn Intervju av elevene trinn Intervju av ansatte trinn. Samtale med ansatte trinn. Møte med ledelsen Framlegg av rapprt

12 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Freldremøte Møte med rektr Vedlegg C. Metder Sklen har allerede en del data gjennm ståstedsanalysen g rganisasjnsanalysen, sm utgjør et gdt grunnlag fr utvelgelse av mråde fr ekstern vurdering. Fr å sikre gd frankring g at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). Fr å få best mulig kvalitet på infrmanter fra elevene ber en rektr i samarbeid med kntaktlærere plukke ut elever sm skal intervjues. Rektr får gså ansvaret fr å sette pp en plan fr intervju med persnalet slik at sklen kan fungere under vurderingsuka. Alle intervju er gruppeintervju. Tema g tid til rådighet virker inn på valg av metde. I prsessen på denne sklen er følgende metder benyttet: Ståstedsanalyse Dkumentanalyse I tillegg til ståstedsanalyse sender sklen diverse relevante dkument til vurderere, fr eksempel virksmhetsplan, arbeidsplaner, resultater av undersøkelser på sklen sv. Samtaleguider Fr å fange lik tematikk, har vurdererne i frkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp fr samtaler med henhldsvis elevgrupper, freldre g lærerne. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle hentet fra framtidsbildets tegn på gd praksis. Møte med ledelsen underveis i uka Observasjn

13 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Vedlegg D. Tmme samtaleguider Samtaleguide fr elevene Tegn på gd praksis Dette sa elevene På hvilken måte blir dere kjent med læringsmålene? På hvilken måte blir dere kjent med vurderingskriteriene i fagene g rden g ppførsel? På hvilken måte får dere Delta i utviklingen av vurderingskriteriene? Hvilke metder g verktøy brukere dere fr egenvurdering? Samtaleguide fr lærerne Tegn på gd praksis Dette sa lærerne På hvilken måte legger du til rette fr elevens medvirkning i valg av kriterier? Frtell m egen praksis i din underveisvurdering av elevene? På hvilken måte brukes kunnskap fra elevens egenvurdering, i det videre arbeidet? Frtell m egen praksis fr tydeliggjøring av mål fr undervisningsøktene? Sklen har felles frståelse fr frskrift fr vurdering. Det er lagt til rette fr systematisk kunnskaps- g erfaringsdeling sm fører til pedaggisk utvikling g gd pedaggisk praksis. Sklen har en felles g systematisk plan fr egenvurdering. Sklen har felles retningslinjer fr innhld i elev- g utviklingssamtalen g fr halvårsvurdering uten karakter

14 Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke Samtaleguide fr ledelsen Tegn på gd praksis Dette sa ledelsen Sklen har felles frståelse fr frskrift fr vurdering. Det er lagt til rette fr systematisk kunnskaps- g erfaringsdeling sm fører til pedaggisk utvikling g gd pedaggisk praksis. Sklen har en felles g systematisk plan fr egenvurdering. Sklen har felles retningslinjer fr innhld i elev- g utviklingssamtalen g fr halvårsvurdering uten karakter. Påstander til freldre/fresatte på freldremøte Hva er bra med Selbustrand skle? Freldre kjenner læringsmålene elevene arbeider etter i alle fag. Freldre vet hvrdan arbeidet med egenvurdering gjøres på trinnet. I utviklingssamtalen blir elev, lærer g freldre enige m hva det skal fkuseres på i læringsarbeidet. Freldre får mulighet til å møte frberedt til utviklingssamtalen

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole og

Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole og Pedaggisk utviklingsplan fr Melv ungdmsskle 2016-2017 g 2017-2018 Utviklingsplanen bygger på: - Meld. St. 22, m ungdmstrinnet; "Mtivasjn Mestring Muligheter" Målet er å gjøre pplæringen mer mtiverende

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Å snes kmmune Å snes ungdmsskle Arkivkde: 2016/2016 Tidsrm: juni 2016 desember

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever FOKUS-sklenes arbeid med flerspråklige elever NAFOs SKOLEEIERNETTVERK 14.5.2012 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff, Verket, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, samt Silviagårdens Förskla g

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Trysil kmmune Innbygda skle Arkivkde: 14/4622 Tidsrm: juli 2014 april 2015

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn

Årsplan: Naturfag 5 trinn Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjnal satsing på vurdering fr læring(2010 2014) Mer systematisk arbeid med kmpetanseutvikling i vurdering fr læring på alle nivåer. Oppsummering av sluttrapprter fra pulje 2 1 Oppsummering av sluttrapprter

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018 Re HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE Revidert 2017 Revidert Januar 2018 1 FOREBYGGENDE TILTAK SKOLE... 3 BYGGING AV RELASJONER... 3 RUTINER SKOLE:FOREBYGGENDE TILTAK, AVDEKKING

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer