Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småforskerne i Ås - kan, vil og våger"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: E pst: Nettadresse: Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger

2

3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Tgrenda barnehage er en av 6 kmmunal barnehage i Ås kmmune. Vi ligger i bligfeltet Tgrenda på Vinterbr. Barnehagen startet pp 9. august Barnehagen har tre avdelinger: Slstrålen: 9 plasser i alderen 0-2 år Tlf Piraten: plasser i alderen 2-3 år Tlf Trllskgen: 18 plasser i alderen 3-6 år Tlf På hver avdeling jbber det 3 vksne i grunnbemanning, det er en pedagg g t assistenter/fagarbeider. Barnehagen tilbyr hele g delte plasser (50%), antall barn kan derfr variere fra år til år. Vi er en fleksibel barnehage innenfr rammene. Styrer: Annelin Nybø Tlf: / Åpningstider: Mandag til fredag kl 07:15 til 16:45 Barnehagen hlder stengt julaften g nyttårsaften, g fra kl 12 nsdag før påske. Uke 28,29 g 30 er det smmerferie stengt BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn et msrgs- g læringsmiljø sm er til barnets beste. Barnehagen skal være et pedaggisk tilbud samt et velferdsgde fr småbarnefreldre VÅRE STYRINGSDOKUMENTER Lv m barnehager, 17. juni 2005 Rammeplan fr barnehagens innhld g ppgaver, 1. august 2011 Kvalitetsdkument fr barnehager g skler i Ås kmmune, Pedaggisk plattfrm fr kmmunale barnehager i Ås Plan fr vergang barnehage - skle Årsplan fr Tgrenda barnehage Perideplaner fr hver avdeling

4 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM De kmmunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen m barn g unge fra det pedaggiske arbeidet sm har sin pprinnelse i Reggi Emilia i Nrd- Italia. Småfrskerne i Ås kan, vil g våger et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini Lris Malaguzzi Barn er kmpetente, nysgjerrige g frskende. I samspill med andre g miljøet rundt, skaper barn ny kunnskap g egen identitet. I barnehagen møter barn vksne sm ser det unike hs hvert barn. Barna får rike muligheter til å utvikle tanker, mt g kunnskap. Vi vksne er lyttende, ser g utfrdrer barnets tanker g handlinger g lar ss inspirere av barnets nysgjerrighet g spørsmål. Vi tilrettelegger fr at det enkelte barn blir kjent med seg selv i relasjn til mverdenen. Vi frmidler verdier sm er grunnleggende fr demkratiet g samfunnsutviklingen. Læringsmiljøet er fleksibelt g tilrettelegges slik at det utfrdrer barna, gir pplevelser g rike læringsmuligheter. Det fysiske miljøets muligheter kmmer tydelig fram, gir mening, skaper helhet g sammenheng g er en støtte i det pedaggiske arbeidet. Miljø g innhld struktureres slik at barn pplever medvirkning, psitiv samhandling g får et rikt utvalg av førstehåndserfaringer innenfr tydelige rammer. Prsjektarbeid gir mulighet fr å gå i dybden på et tema slik at barn g vksne får flere perspektiver g kan dele erfaringer g skape ny felles kunnskap. Pedaggisk dkumentasjn er utgangspunktet fr felles refleksjn, nye tanker, valg, vurdering g nye planer. Dkumentasjnen brukes sm et refleksjnsverktøy fr ss vksne g sammen med barna. Gleden ved å leve Kraften til å vkse Kan, vil g våger Trangen til å leke Mtet til å skape Evnen til å lære

5 PEDAGOGISK INNHOLD I BARNEHAGEN Danning Danning er en livslang prsess sm blant annet handler m å utvikle evne til å reflektere ver egne handlinger g væremåter. Danning skjer i samspill med mgivelsene g med andre, g er en frutsetning fr meningsdanning, kritikk g demkrati. Danning i barnehagen skal frankres i verdiene i frmålet. Gjennm gde danningsprsesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å frhlde seg prøvende g nysgjerrig til mverdenen g til å se seg selv sm et verdifullt medlem av et større felleskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn msrg, mer enn ppdragelse g mer enn ssialisering. Samtidig rmmer danning alt dette. Dette er et direkte sitat fra Rammeplan Omsrg Barn har rett til msrg g skal bli møtt med msrg hs ss. Vi skal legge til rette fr grunnleggende behv sm gdt ksthld, tørre klær, trøst g ks på fanget. Vi skal se hvert enkelt barn med et åpent sinn. Fr ss er msrg å være tilstede hele dagen; lytte når barna har ne å frtelle, hjelp ved knflikter, være nysgjerrige sammen i lek g læring. Fr ss er gså msrg å lære barna å ta hensyn til hverandre, hvrdan vi skal frhlde ss til andre rundt ss, hvrdan vi møter hverandre, å være høflig. Små dagligdagse ting sm å hilse m mrgen, si ha det bra g takk fr maten. I denne sammenheng er det viktig at vi sm vksne er gde rllemdeller. Lek Leken er barnas naturlige aktivitet, g har betydning fr barns ttale utvikling. Leken er en lystbetnt aktivitet g skjer på barnas primisser. Gjennm leken utvikler barna språk, kreativitet, fantasi g de lærer seg regler fr ssialt samspill. Vi skal legge til rette fr at leken skal ha gd plass i barnas hverdag, både ute g inne. Vksne må være tilstede der leken er fr å kunne gi hjelp g støtte fr at barna utvikler lekekmpetansen sin. Læring Lek g læring hører sammen. I leken får barna mange pplevelser g gjør erfaringer både med materiale g i samspill med andre barn.. Gjennm å være lyttende vksne sm er tilstede kan vi være med på å gi barna en gd læreprsess der de pplever mestring g utvikling. Barnehagen skal være med på å styrke barns læring i planlagte g spntane situasjner. Det fysiske miljøet skal legge til rette fr varierte aktiviteter g vi skal rganisere hverdagsaktiviteter sm påkledning, måltid det best mulig fr enkeltbarn g barnegruppen. Likeverd Vi skal behandle alle, både barn g vksne med likeverd. Vi skal gså legge til rette fr like muligheter fr erfaringer, pplevelser g utvikling fr både jenter g gutter. Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk fr sitt syn på barnehagens daglige virksmhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging g vurdering av barnehagens virksmhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder g mdenhet. (Lv m barnehager, 3 Barns rett til medvirkning) Barna gir uttrykk fr hvrdan de har det både krppslig g språklig. De yngste barna frmidler sine ønsker gjennm krppsspråket, mimikk g andre følelsesmessige uttrykk, mens de eldre barna har i tillegg støtte av deres verbale språk. Barns uttrykk skal bli tatt på alvr. Persnalet skal jevnlig reflektere ver hva vi legger i begrepene danning, msrg, ppdragelse, læring, likeverd g medvirkning i de daglige aktivitetene i barnehagen.

6 FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN Rammeplanen sier: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale g aktuelle mråder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet g vitebegjær g gi utfrdringer med utgangspunkt i barns interesse, kunnskap g ferdigheter Rammeplanen har følgende fagmråder: 1. Kmmunikasjn, språk g tekst 2. Krpp, bevegelse g helse 3. Kunst kultur g kreativitet 4. Natur, miljø g teknikk 5. Etikk, religin g filsfi 6. Nærmiljø g samfunn 7. Antall, rm g frm I barnehagen arbeider vi tverrfaglig g helhetlig i frhld til rammeplanens syv fagmråder. Hvert fagmråde dekker et vidt læringsfelt. Fagmrådene vil sjelden pptre islert. Flere mråder vil fte være representert samtidig i frbindelse med hverdagsaktiviteter g turer i nærmiljøet. I lek g hverdagsaktiviteter skjer det fte en spntan kmmunikasjn knyttet til fagmrådene. Persnalet gir barna utfrdringer tilpasset barns ulike behv g utviklingsnivå, g sørger fr at det blir prgresjn i barnas pplevelser g erfaringer. Vi vil i 2012 spesielt legge vekt på fagmrådene Krpp, bevegelse g helse g Nærmiljø g samfunn PERIODEPLANER Perideplaner vil bli utarbeidet fra hver avdeling. Mål, tiltak g aktiviteter til de ulike fagmrådene g lek, læring, danning, medvirking vil bli utarbeidet i perideplanene. Det vil g være en evaluering ver frrige peride i perideplanen. Perideplaner blir laget fr månedene: Januar mars April - mai Juni August September nvember Desember

7 PROSJEKTARBEID Prsjektarbeid brukes i barnehagen sm en arbeidsmåte. I prsjektarbeid undersøker vi et spørsmål, et tema eller en hyptese. Et prsjekt planlegges g utvikles sammen med barn der barns spørsmål g svar trekkes inn i prsessen. I prsjektarbeid innehar de vksne en undrende g medfrskende rlle sammen med barna. Prsjektarbeidet dkumenteres underveis. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Vi dkumenterer persnalets arbeid g barns virksmhet i barnehagen ved hjelp av ft, tekst, barns arbeid. Dkumentasjnen blir pedaggisk dkumentasjn når vi bruker den til g reflekterer ver, blant annet persnalets praksis g barnas læringsutbytte. Persnalet reflekterer ver bildene g praksisfrtellingen rundt fr å utvikle g endre sin egen rlle sm vksen i samspillet med barna. GRØNT FLAGG Tgrenda barnehage har begynt arbeidet mt å bli sertifisert sm en grønt flagg barnehage. Vi har året 2012 fkus på avfallsrtering.

8 SAMARBEID Samarbeid mellm hjem g barnehage Hjem g barnehage skal sammen gi barnet de beste frutsetninger fr læring g utvikling. Freldre g persnalet skal kunne gi hverandre råd g støtte. Tiltak: - En gd ppstart i barnehagen - Den daglige samtalen - Freldresamtaler - Freldremøte - Ssiale arrangementer - Barnas egen perm - Brukerundersøkelse - Orden g klær i garderben; merking med navn g passe med klær Samarbeid med pedaggisk psyklgisk senter(pps) er en veiledningstjeneste fr freldre, barnehage g skle. Freldre kan på eget initiativ når de er usikker på sitt eget barns utvikling ta kntakt med PPS. Barnehagen kan med samtykke fra freldre drøfte g be m veiledning på barns utikling g tilrettelegging i barnehagen. Barnehagen kan ta kntakt med PPS vedrørende generelle spørsmål g drøfte annymt. Barnehagen kan ikke drøfte enkeltbarn uten freldrenes tillatelse. Vi kan g få veiledning fra PPS på vksenrllen g rganisering av hverdagen vår i barnehagen. Barnevern: Barnehagen har en fast kntaktpersn hs barnevernet, g både persnalet g fresatte kan få råd g veiledning. Persnalet har i tillegg lvpålagt pplysningsplikt både etter eget tiltak g etter pålegg fra ssial-/barneverntjenesten. Persnalet vil sm hvedregel drøfte en eventuell bekymring med de fresatte før pplysningene gis. Helsestasjnen g fysiterapeut er gså våre samarbeidspartnere Samarbeid med skle Ved å ha en plan fr vergang barnehage- skle/sfo, ønsker Ås kmmune å styrke samarbeidet mellm barnehage g skle. Målet er å sikre hvert enkelt barn en gd vergang g skape en større helhet g sammenheng i barns ppvekstmiljø Veilederen fra Kunnskapsdepartementet Samarbeid g sammenheng mellm barnehage g skle anbefaler følgende punkter fr vergangen: Barnehagetiden avsluttes på en gd måte g sklen g SFO frbereder seg på å ta imt barnet. Barnet blir kjent med sklen i gd tid før første skledag. Det er sammenheng g prgresjn i læringsinnhldet i barnehage g skle. Freldre gdkjenner infrmasjnsverføring fra barnehage til skle g har mulighet fr aktiv medvirkning i denne. Pedagger i barnehage g lærere i skle har felles møteplasser fr frventningsavklaringer, kmpetanseutvikling g felles planlegging. Kmmunen initierer, planlegger, kntrllerer g følger pp samarbeidstiltak gjennm verrdnede planer. Planene bør inkludere både kmmunale g private barnehager g skler. Barnehage- g skleeier har det verrdede ansvaret fr å legge til rette fr samarbeid.

9 Årshjul fr samarbeidsrutiner mellm barnehage g skle Når Tiltak Ansvar August Obligatrisk kurs fr lærere på 1.trinn PPS Barnehagene inviteres til å delta. August/s ept. Oppstartsamtale med fresatte Tar utgangspunkt i skjema fr verføring av infrmasjn mellm barnehage g Rektr/ kntaktlærer skle (jf. vedlegg1). August/s ept. Infrmasjn m samarbeidet Fresatte g persnalet i barnehage, skle/sfo infrmeres m planen fr Styrer/ rektr samarbeid barnehage/skle. Planen skal være tilgjengelig på kmmunens, barnehagenes g sklenes hjemmesider. Oktber Fagdag fr styrere g rektrer (eventuelt SFO ledere) OK- sjef i samarbeid med rektrer g styrere Okt/ nv. Innen 10. des. Nv. Innen 1.feb. Mars/ april Innmelding fr sklestartere Annnse i avisene g på kmmunens hjemmeside. Sklene sender skjema fr innmelding til fresatte, etter liste fra flkeregisteret. Tildeling av skleplass Sklen sender ut vedtak m skletilhørighet g infrmasjn m SFO Infrmasjn fra barnehagen til sklen m barn sm har antatt stre behv fr spesialundervisning i sklen. (Husk samtykke) Sklen inviteres til ansvarsgruppemøter/ samarbeids-møter gjennm året. Overføringsmøter avtales senere. Sakkyndig vurdering PPS utarbeider sakkyndig vurdering fr barn sm har behv fr spesialundervisning Samtale barnehage/fresatte Barnehagene har samtale med fresatte til sklestarterne (jf. verføringsskjema, vedlegg 1). Fresatte sendes verføringsskjema før samtalen. OK- sjef Rektr Rektr Styrer i samarbeid med PPS Styrer i samarbeid med PPS PPS Styrer Innen sklestart Enkeltvedtak spesialundervisning Rektr fatter vedtak sm sendes fresatte g PPS (Husk samtykke). Rektr Mars/ april Mai/ juni Innen uke 20 Uke 22 g 23 Fagdag fr styrere g rektrer (eventuelt SFO ledere) Freldremøte fr nye 1. trinns- freldre. Møtet avhldes samtidig med besøksdag eller i frkant av besøksdag. Styrer sender verføringsskjemaene til sklene Overføringssamtaler Sklen innkaller barnehagene til samtale med utgangspunkt i skjema fr verføring av infrmasjn mellm barnehage g skle. Bør være tilstede på samtalen: rektr, styrer/ pedaggisk leder, SFO- leder. OK- sjef i samarbeid med rektrer/ styrere Rektr Styrer Rektr Juni Besøksdag gjennmføres i skleg SFO Rektr Juni 1. skleår Individuelle verføringsmøter Overføringsmøte vedr. barn med spesielle behv ( 1.2, 5 g 2.8 i Opplæringslven) Bygge videre på barnas kmpetanse fra barnehagen i den videre pplæringen Styrer i samarbeid med PPS

10 VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget fr barnehagen sm lærende rganisasjn. Barnehagen sm rganisasjn bærer på tradisjner, sammensatte kmpetanse, innfrståtthet g taus kunnskap sm er viktig å sette rd på g reflektere ver fr å legge grunnlaget fr videre kvalitetsutvikling. PLAN FOR VURDERINGSARBEID I TOGRENDA BARNEHAGE Når evaluerer g vurderer vi arbeidet vi gjør Hvem har ansvaret fr denne evalueringen/ vurderingen Når fregår denne evalueringen/vurderingen? Freldresamtaler Pedaggisk leder Avtale begynnersamtale i august fr de sm ønsker det, g ved behv. Samtaler i kt/nv Samtaler i mars/april Individuelle samtaler i løpet av året Samtalene vurderes på avdelingsmøtene Samtaler med barn Alle ansatte Pedaggisk leder Urganiserte samtaler med barn gjennm dagen. Samtaler med barn i frbindelse med prsjekter Observasjner Møter Alle ansatte Pedaggisk leder Alle ansatte Styrer Organiserte g frtløpende bservasjn av enkeltbarn g barnegruppe Avdelingsmøter hver uke Pedledermøter hver uke Persnalmøter hver måned Plandager 5 dager i året Møter rundt ulike tradisjner i barnehagen. Medarbeider- samtaler Prsjekt, dkumentasjn g refleksjn Styrer g pedaggisk leder Alle ansatte Pedaggisk leder Styrer En gang i året eller ved behv. Refleksjn rundt dkumentasjn g prsjekter på ulike møter i bhg. Nettverk fr pedaggisk ledere sammen med andre kmmunale barnehager Intern g ekstern veiledning på prsjekt Perideplaner Pedaggisk leder 5 perideplaner i løpet av barnehageåret Tradisjnene våre. Årskalender Styrer Evaluering fra hver avdeling etter alle tradisjner i barnehagen

11 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI ÅRSKALENDER FOR 2012 Juletrefest. FAU arrangerer Karneval 10.februar Ski g akedag Freldresamtaler begynner Plandag 16. mars Freldremøte Gul frkst med freldre; - Trllskgen 27.mars - Slstrålen 28. mars - Piraten 29. mars Barnehagen stenger kl nsdag 4.april Påskeferie fm tm Dugnad 3.mai Maifest (fr barna) 16.mai Plandag fredag 18.mai Overnatting i barnehagen fr de eldste JUNI Smmertur Smmerfest JULI Barnehagen stengt uke 28,29 g 30 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Oppstart fr nye barn Plandag Mandag 13. august Plandag Tirsdag 14. august Freldremøte Idrettsdag Bllefest - fjrårets sklebarn 20.september Freldresamtaler Plandag fredag 02. nvember FAU arrangement/ Fakkeltg Lucia 13. desember Kirkebesøk Nissefest 19.desember

12 SKOLE- OG BARNEHAGERUTE MÅNED (Antall skledager) August (12) September (20) Oktber (18) Nvember (21) Desember (15) Januar (21) Februar (15) Mars (16) SKOLEN SFO BARNEHAGE Fridager Fridager Fridager Første skledag: Plandag: Plandag: Trsdag 16. august Mandag 13. august Mandag 13. august Tirsdag 14. august Tirsdag 14. august Høstferie: uke 40 f..m t..m Plandag: Fredag 02. nvember Juleferie: f..m. mandag Juleferie: t..m. nsdag Vinterferie: uke 8 f..m t..m Påskeferie: f..m t..m Plandag: Fredag 02.nvember Juleferie: f..m Juleferie: t..m Påskeferie: f..m t..m Plandag: Fredag 02.nvember Barnehagene stenger kl nsdag 27.mars April (20) Påskeferie Mandag 01.april Påskeferie Mandag 01.april Påskeferie: f...m t..m Påskeferie Mandag 01.april Mai (18) Juni (14) Fridag: Fredag 19. april Fridager: Onsdag 01.mai, Trsdag 09.mai, Fredag 10.mai Fredag 17.mai Mandag 20.mai Siste skledag: Trsdag 20. juni Plandag: Fredag (kan flyttes) Plandag: Fredag 19. april Fridager: Onsdag 01.mai, Trsdag 09.mai, Fredag 17.mai Mandag 20.mai Plandag: Fredag (kan flyttes) 190 dager Juli Skleferie Ferie/stengt: Uke 28, 29, g 30 Plandager Mandag 13. august Tirsdag 14. august Onsdag 15. august Fredag 02. nvember Fredag 21 juni Mandag 13. august Tirsdag 14. august Fredag 02.nvember Fredag 19. april Fredag 10. mai Plandag: Fredag 19. april Fridager: Onsdag 01.mai, Trsdag 09.mai, Fredag 17.mai Mandag 20.mai Plandag: Fredag (kan flyttes) Ferie/stengt: Uke 28, 29, g 30 Mandag 13. august Tirsdag 14. august Fredag 02.nvember Fredag 19. april Fredag 10. mai

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: Tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 1 INNHOLD Om barnehagen Visjn g verdier Barnehagens satsningsmråde Barn i bevegelse lek Arbeidsmetder: verktøykassen Smågrupper Nøkkelprsesser: Prgresjnsplan Plan

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

1. Velkommen til Sande barnehage

1. Velkommen til Sande barnehage Virksmhetsplan fr Sande Barnehage 2013-2017 2 Innhld: Side: 1. Velkmmen til Sande barnehage 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Den gde Slabarnehagen 4 Sande barnehages visjn 5 2. Barnehagens prfil g satsingsmråder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan Naturen sm læringsarena VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017 Dkumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan «Med bevisste vksne g naturen sm læringsarena» Bgafjellbakken Naturbarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt histrikk... 3! Frmålsbestemmelse... 3! Praktiske pplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur VÅRRES BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 Hei alle sammen g velkmmen til barnehageåret 2013/2014 Vi vksne sm jbber i Vårres g gleder ss til å ta tak i dette barnehageåret g kmme i gang, både med det pedaggiske

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER...2 Litt histrikk...2 Frmålsbestemmelse... 3 Praktiske pplysninger...3 Verdigrunnlag...3 Barnehagens

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017 2018 Knøttetreff åpen barnehage Bttenveien 5, 3241 Sandefjrd 33 44 84 40 pst@lkkabarnehage.n Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

1.0. Innledning Det er mange forutsetninger og rammer for driften av en barnehage.

1.0. Innledning Det er mange forutsetninger og rammer for driften av en barnehage. VIRKSOMHETSPLAN 2016-2020 Frrd Læringsverkstedet Saltvern barnehage startet pp sm en privat barnehage i 2005. I 2011 ble barnehagen kjøpt pp av Lille Frøbel AS, sm drev den frem til 01.01.16, da vi ble

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 2017 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 PRESENTASJON Velkommen til Vinterbro barnehage Vinterbro barnehage er utformet for å kunne imøtekomme den moderne barndom i en

Detaljer

Vinterbro barnehage åpnet i 2006 som en basebarnehage, men har med tiden lagt om til fire aldersinndelte avdelinger med plass til ca. 100 barn.

Vinterbro barnehage åpnet i 2006 som en basebarnehage, men har med tiden lagt om til fire aldersinndelte avdelinger med plass til ca. 100 barn. Innhold Presentasjon av barnehagen... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 Visjon for kommunale barnehager i Ås... 4 Pedagogisk plattform for kommunale barnehager

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Torsdag 2. juni (Kr.h) Fredag 3. juni Mandag 13. juni (2.pinsedag) Plandag: Mandag 15. august Tirsdag 16. august. Plandag:

Torsdag 2. juni (Kr.h) Fredag 3. juni Mandag 13. juni (2.pinsedag) Plandag: Mandag 15. august Tirsdag 16. august. Plandag: Innholdsfortegnelse Skole- og barnehagerute 2011... 3 Plan for vurderingsarbeidet i Vinterbro barnehage... 4 Plan for foreldresamarbeid Vinterbro barnehage... 5 Plan for pedagogisk utvikling i Ås kommune

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 Nærhet, trygghet g kjærlighet 1. OM BARNEHAGEN Snehvit Familiebarnehage er en liten barnehage i kselige mgivelser på Stinta like utenfr Arendal sentrum.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 MANIFEST MOT MOBBING 5 FAGOMRÅDER I FOKUS..6

Detaljer

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015 Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2014 til ktber 2015 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Innhld BARNEHAGENS FORMÅL,VISJON OG VERDIER... 3 BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF...

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

INNHOLD: 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme

INNHOLD: 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme 1. Årskalender INNHOLD: 2. Velkmmen 3. En barnehage 4 baser 4. Hvedmål 5. Perideplaner 6. Helsefremmende barnehage 7. Ssial kmpetanse 8. Manifest mt mbbing 9. Fagmrådene - Kmmunikasjn, språk g tekst -

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE Fra liten til str Utarbeidet våren 2012 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Prgresjn betyr framskritt. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til prgresjn fr barna. Barna skal

Detaljer

INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR GJØLME SFO 2016/ 2017

INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR GJØLME SFO 2016/ 2017 INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR GJØLME SFO 2016/ 2017 Del 1 INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN! Vi ønsker både gamle g nye brukere velkmmen til et nytt g spennende år på SFO! Vi håper dette heftet kan gi deg svar

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Kommunestyret

Kommunestyret Kmmunestyret 5.9.2017 Mandatet Å videreutvikle g systematisere Aktiv msrg fr eldre i sykehjem g msrgsbliger fr å kunne ivareta bebernes ssiale, fysiske, eksistensielle g kulturelle behv. Arbeidsgruppen

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme 1. Årskalender INNHOLD 2. Velkmmen 3. En barnehage 4 baser 4. Hvedmål 5. Perideplaner 6. Helsefremmende barnehage 7. Ssial kmpetanse 8. Frebyggende arbeid mt mbbing. 9. Fagmrådene - Kmmunikasjn, språk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT PEDAGOGISK PLATTFORM (FELLES) PEDAGOGISK PLATTFORM (TUNVEIEN BHG)

INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT PEDAGOGISK PLATTFORM (FELLES) PEDAGOGISK PLATTFORM (TUNVEIEN BHG) ÅRSPLAN FOR TUNVEIEN BARNEHAGE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 3 SIDE 4 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 6 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 7 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS

Detaljer

Det hender du blir lei deg Fordi jeg er så liten Jeg setter merker overalt, og gjør deg ganske sliten.

Det hender du blir lei deg Fordi jeg er så liten Jeg setter merker overalt, og gjør deg ganske sliten. VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2012/ 2013 HER VOKSER BARNET DITT Det hender du blir lei deg Frdi jeg er så liten Jeg setter merker veralt, g gjør deg ganske sliten. Men hver dag blir

Detaljer

Informasjonshefte Vuku barnehage

Informasjonshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Innledning Infrmasjnsheftet er laget fr å gi freldre, nytilsatte, vikarer, samarbeidspartnere g andre interesserte nyttig infrmasjn m Vuku barnehage. Sm utgangspunkt

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Ramstad barnehage 2017/2018

ÅRSPLAN. Akasia Ramstad barnehage 2017/2018 ÅRSPLAN Akasia Ramstad barnehage 2017/2018 Akasia Barnehage AS er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage AS eier g driver pr i dag 20 barnehager med rundt 360 ansatte g 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjn

Detaljer

ÅRSPLAN BUGÅRDEN & KAPTEINLØKKA SAKOMBA

ÅRSPLAN BUGÅRDEN & KAPTEINLØKKA SAKOMBA ÅRSPLAN 2016-2017 BUGÅRDEN & KAPTEINLØKKA SAKOMBA ÅRSPLAN 2016-2017 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagene 2 2. Barnehagenes verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Årsplan for 2015/16 1

Årsplan for 2015/16 1 Årsplan fr 2015/16 1 Årsplan: 2015-16 Visjn: Barn sm blmstrer. Vi vet at barn uttrykker seg på frskjellige måter, derfr har vi tr på en pedaggikk hvr barnet lærer g pplever med alle krppens sanser. Mål:

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet OSLO KOMMUNE Samarbeidsavtale m intrduksjnsprgrammet Mellm Osl Vksenpplæring g bydelene i Osl kmmune Oppdatert: Januar 2016 Juni 2017: Revidering av vedlegg 1 g 2 Vedlegg 1: SAMARBEIDSRUTINER [Oppdatert

Detaljer

OppUt. Oppfølgingsprogram for personer med psykisk utviklingshemning. Habiliteringssenteret

OppUt. Oppfølgingsprogram for personer med psykisk utviklingshemning. Habiliteringssenteret OppUt Oppfølgingsprgram fr persner med psykisk utviklingshemning Habiliteringssenteret Dette dkumentet presenterer det reviderte OppUt-prgrammet sm gjelder fra g med 2016 Bakgrunn: Habiliteringssenteret

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT PEDAGOGISK PLATTFORM (FELLES) PEDAGOGISK PLATTFORM (TUNVEIEN BHG)

INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT PEDAGOGISK PLATTFORM (FELLES) PEDAGOGISK PLATTFORM (TUNVEIEN BHG) ÅRSPLAN FOR TUNVEIEN BARNEHAGE 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 3 SIDE 4 SIDE 4 SIDE 5-6 SIDE 6 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 7- SIDE 7-8 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek 1 Årsplan 2015-2016 Sande barnehage Lek gir læring, læring gir lek 2 Innhld 1. Frrd: Planens frankring 2. Terifrankring 3. Satsingsmråde 4. Prsjektarbeid 5. Barns medvirkning 6. Pedaggisk dkumentasjn 7.

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2013/ 2014

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2013/ 2014 VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2013/ 2014 Det hender du blir lei deg Frdi jeg er så liten Jeg setter merker veralt, g gjør deg ganske sliten. Men hver dag blir jeg større, Ja, en dag

Detaljer