Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun

2 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i frhld til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennm msrg, lek g læring Ssial kmpetanse g Inkluderende felleskap Overgang mellm barnehage g skle Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I frhld til våre fagmråder 5. Planlegging, dkumentasjn g vurdering 6. Kalender g lkale begivenheter Viktige dater i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lv m barnehager g Rammeplan fr barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkmmer hvrdan persnalet jbber med alle mrådene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar fr årsplanen, g skal i samarbeid med barnehagens pedagger g ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal knkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan fr barnehagen står dette m årsplanenes innhld: «Årsplanen skal innehlde infrmasjn m hvrdan barnehagen vil jbbe med msrg, danning, lek g læring fr å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid g frståelse med barns hjem. Planen må gi infrmasjn m hvrdan barnehagelvens bestemmelser m innhld skal følges pp, dkumenteres g vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi freldrene gd innsikt i barnehagens pedaggiske arbeid g danne grunnlag fr innspill fra freldrene. Årsplanen skal gså si ne m barnehagens lkale begivenheter g barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet fr dem sm leser den til å ta fatt i egne erfaringer g eller faglighet g kunnskap, g inspirere til å kmme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du g jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du g jeg. Km g rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug)

4 KIDSA Barnehagers Pedaggisk plattfrm Kjernen i vår relasjn til Kidsa er å være anerkjennende, raus g tilstede på barnas premisser.

5 KIDSA Øvsttun pedaggiske grunnsyn Undring er prten til innsikt, erfaring g visdm I Kidsa Øvsttun er naturen læringsarena fr språk gjennm undring, sanseinntrykk g bevegelse. Undring sammen med barna er utgangspunktet fr kjennskap g kunnskap. Vi er pptatt av at persnalet, barnas veivisere, skal være aktive g tilstedeværende på barnas premisser. Veiviserne legger til rette fr at barna skal ppleve mestring ut i fra egne frutsetninger. Fr å kunne utvikle seg til selvstendige g reflekterte mennesker er det viktig at barn får være med å bidra i avgjørelser. Vi har fkus på barns medvirkning ut i fra alder. I frhld til å skulle ruste barn fr fremtiden er det viktig at barna utvikler gde ssiale ferdigheter. Vi har fkus på verdier sm anerkjennende, raus g tilstede. I Kidsa Øvsttun er vi pptatt av et friluftsliv fr alle. Barnehagen har derfr laget et eget turmråde fr de yngste der de får begynnende erfaringer med friluftsliv. Her står blant annet sansepplevelsene i fkus. Veiviserne frmidler sin kjennskap g kunnskap m friluftsliv til hvert enkelt barn. Veiviserne fremmer interessen fr friluftsliv gjennm pplevelser g lek ute. Veiviserne sikrer hvert barns innflytelse g medvirkning på egen lek g læring. Tiltak Veiviserne legger til rette slik at barna får utfrdringer tilpasset alder g ferdigheter. Veiviserne lar det enkelte barn få ppleve mestring ved å ta egne beslutninger g ved å få prøve selv. Veiviserne lar barna få utvikle ssial kmpetanse gjennm samhld g vennskap, inne g ute på tur. Veiviserne lar barna få gde pplevelser sm gir gde hldninger g minner senere i livet.

6 2. Om barnehagen Barnehagens mål fr Kidsa Øvsttun mål fr er tilknytning: Alle barn i Kidsa Øvsttun skal møte veivisere sm vet betydningen av en trygg tilknytning ved start i barnehagen g vergang til andre avdelinger. Veiviserne i Kidsa Øvsttun skal være msrgsfulle vksne sm utgjør en psitiv frskjell fr hvert enkelt barn. Barnehagens egenart Kidsa Øvsttun veiviser til det gde liv under åpen himmel Kidsa Øvsttun har lange tradisjner med friluftsliv. Mange års fkus på hva vi gjør sammen med barna i naturen g hvrfr vi gjør det, fører til en kmpetent g engasjert persnalgruppe. Vi er veivisere i friluftsliv g er medpplevende vksne sm gir det enkelte barn kjennskap g kunnskap til natur g nærmiljø ved å ta del i barnas fantasi, undring g lek. Veien er målet. Psitive pplevelser g små ppdagelser ut i fra det enkeltes barns frutsetning kan gi mestring g bidrar til en gd selvfølelse. I Kidsa Øvsttun ønsker vi å gi barna varierte pplevelser i friluftsliv fra de begynner i barnehagen g til de slutter ved sklestart. I lavven høres trmming fra regnet Rundt gruen gnistrer det fra bålet Ivrige barnehender griper etter småkryp Steiner g pinner blir fltte byggverk Når små krpper blir kalde vinker tærne

7 3. Barnehagens tiltak i frhld til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder g frutsetninger (Barnehagelven 1 Frmål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk fr sitt syn på barnehagens daglige virksmhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging g vurdering av barnehagens virksmhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder g mdenhet. (Barnehagelven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Øvsttun skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging g vurdering. Barn skal gis tid g rm til innspill sm bidrar til at de pplever å påvirke sin egen hverdag. Veiviserne har respekt fr barnas tanker, meninger g følelser. Tiltak Veiviserne gir barna pplevelser g erfaringer ved å være en del av et fellesskap. Veiviserne gir barna reell innflytelse gjennm likeverdig dialg mellm barn g vksne. Barna får medvirke ut i fra erfaringsgrunnlag g alder. Veiviserne skal være betydningsfulle vksne sm undrer seg sammen med barna g stiller seg åpne fr nye måter å frstå hverdagen på.

8 Samarbeid med barnas hjem g hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag fr allsidig utvikling. (Barnehagelven 1 Frmål, 1 ledd) Fr å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et freldreråd g et samarbeidsutvalg. (Barnehagelven 4 Freldreråd g samarbeidsutvalg) Freldre skal være trygge på at barna i Kidsa Øvsttun blir sett, respektert g at de får delta i et felleskap sm er psitivt fr deres utvikling. I kntakten mellm barnehagen g hjemmet møter veiviserne fresatte med gjensidig respekt g anerkjennelse fr hverandres ansvar g ppgaver i frhld til barnet. Tiltak Veiviserne g fresatte har regelmessig kntakt der infrmasjn g begrunnelser utveksles. Hvert barn har sin primærkntakt sm har et særlig ansvar fr barnets utvikling g ppfølging. Persnalet er mdige g prfesjnelle i sine tilbakemeldinger til fresatte (veiledning g hjelp i ppdragelsesspørsmål RP11 Rammeplan fr barnehager 11). Gjennm barnehageåret inviterer barnehagen barn g fresatte til felles aktiviteter g sammenkmster.

9 Danning gjennm msrg, lek g læring Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag fr allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen g humanistisk arv g tradisjn, slik sm respekt fr menneskeverdet g naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd g slidaritet, verdier sm kmmer til uttrykk i ulike religiner g livssyn g sm er frankret i menneskerettighetene. (Barnehagelven 1 Frmål, 1 ledd) I Kidsa Øvsttun står både enkeltbarnet g barnegruppen i fkus. Barna skal få pplevelser, erfaringer g utfrdringer sm fremmer barns læring. I Kidsa Øvsttun gir vi barna erfaringer g lærer dem å vise respekt fr medmennesket g naturen. Tiltak Veiviserne i Kidsa Øvsttun er språklige frbilder sm bidrar til at barna får et gdt redskap til å utrykke egne tanker g følelser. I Kidsa Øvsttun får barna ppleve nrske tradisjner g ulike kulturer. Veiviserne i Kidsa Øvsttun er bevisst sin rlle, er lyttende g anerkjennende, tar seg tid til å frklare g på den måten styrkes barnas selvfølelse. Veiviserne hjelper barna med å utvikle evne til å reflektere ver egne handlinger g væremåter.

10 Ssial kmpetanse g Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit g respekt, g anerkjenne barndmmens egenverdi. Den skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr felleskap g vennskap. Barnehagen skal fremme demkrati g likestilling g mtarbeide alle frmer fr diskriminering. (Barnehagelven 1 Frmål, 3 ledd) Barnehagen skal frmidle verdier g kultur, gi rm fr barns egen kulturskaping g bidra til at alle barn får ppleve glede g mestring i et ssialt g kulturelt felleskap. (Barnehagelven 2 barnehagens innhld, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjnsnivå, kjønn, ssiale, etniske g kulturelle bakgrunn. (Barnehagelven 2 barnehagens innhld, 3. ledd) I Kidsa Øvsttun skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper g hldninger sm gir dem mulighet til å kmme inn g bli værende i et psitivt fellesskap. Alle barn skal ppleve at de er viktige fr fellesskapet. Ssial kmpetanse Inkluderende felleskap Tiltak Veiviserne snakker med barn m følelser. Barna setter rd på følelser. Tilstedeværende vksne sm tilrettelegger det daglige msrgsarbeidet g hverdagsrutiner, sm igjen bidrar til gde pplevelser fr hvert enkelt barn. Gjennm bla. ferdaråd får barna pplevelser g erfaringer med både å se g lytte til andre, samt selv å bli sett g lyttet til. Veiviserne legger til rette fr at barna får gde felles pplevelser g erfaringer på tur g gjennm leken. Barn lærer å ta initiativ g til å invitere andre inn i leken.

11 Overgang mellm barnehage g skle Barnehagen skal, i samarbeid med sklen, legge til rette fr barns vergang fra barnehage til skle. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Øvsttun skal bidra til å styrke sammenhengen mellm barnehage g skle. Vi skal legge til rette fr et helhetlig læringsløp sm ivaretar alle sm går fra Kidsa Barnehager g ver i sklen. Barna får være med på vernattingsturer sm skaper grunnlag fr selvstendighet g mestring. Tiltak Barna lærer å ta vare på seg selv gjennm alle årstidene(selvfrvaltning). Hvert barn får besøke g vise fram sin egen skle til barnegruppen. Freldremøte tidlig på høsten hvr barnehagen frteller m hva vi gjør fr å frberede barna til sklestart. Overføringsmøter med sklen ved behv.

12 Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr felleskap g vennskap (Barnehagelven 1 Frmål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter fr lek, livsutfldelse g meningsfylte pplevelser g aktiviteter. (Barnehagelven 2 barnehagens innhld, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Øvsttun skal medvirke til gde pplevelser, gd helse, trivsel g utvikling. Inne: Veiviserne skaper rm g legger til rette fr lekens egenart Veiviserne er bevisste i henhld til valg av leker sm presenteres fr barna. Ute: Tiltak KIDSA Øvsttun har en lekeplass sm lar seg frandre ut i fra barnas kreative lek g utfldelse. Veiviserne lar barna få sprenge grenser g mestre i sitt møte med naturen. - Klatre i trær, steiner g berg. - Bruke kniv g sag. - Gå i ulendt terreng.

13 4. KIDSA Barnehagers Læringsmål Læringsmål fr KIDSA Barnehager Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder g frutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit g respekt, g anerkjenne barndmmens egenverdi. Den skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr felleskap g vennskap. Barnehagen skal fremme demkrati g likestilling g mtarbeide alle frmer fr diskriminering. (Barnehagelven 1 Frmål. 2 g 3 ledd) KIDSA Øvsttun læringsmål skal vise prgresjn i pplevelser, aktiviteter g utfrdringer i takt med mdning g alder. Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Fagmrådene 1-2 år 2-4 år 4-6 år Kmmunikasjn, språk g tekst Veiviserne er bevisst barns krppsspråk g setter rd på handlinger sammen med barna. Veiviserne ppfrdrer barna til å bruke språket aktivt g lytte i samspill med andre. Barna lager egne tekster g frtellinger. Barna lytter til frtellinger, eventyr, sanger, rim g regler. Veiviserne bruker eventyr g dramatisering sammen med barna. Veiviserne ppmuntrer barna til å fremføre frtellingene. Nærmiljø g samfunn Barna blir kjent med primær-kntakten, avdelingen g utemrådet. Barna knytter nye vennskap g får kjennskap til barnehagens nærmiljø. Veiviserne g barna går på ppdagelsesferd til nye mråder utenfr nærmiljøet. Veiviserne intrduserer nrmer, hldninger g verdier. Barna møter veivisere sm gir dem tr på seg selv g får erfare at deres valg/handlinger har betydning. Veiviserne legger til rette fr pplevelser g erfaringer sm gir barna en begynnende frståelse fr å være en del av et fellesskap. Etikk, religin g filsfi Veiviserne intrduserer frskjellige høytider fr barna. Veiviserne markerer høytidene sammen med barna. Barna møter kmpetente veivisere sm gir tid g rm fr å filsfere g undre seg ver frskjellige livssyn. Barna får erfaring med å vise msrg fr hverandre. Barna viser tleranse fr hverandre. Barna viser respekt fr hverandre.

14 Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Fagmrådene 1-2 år 2-4 år 4-6 år Kunst, kultur g kreativitet Veiviserne ppmuntrer til skaperglede gjennm frskjellige uttrykksfrmer. Veiviserne gir barna muligheten til å ppleve kunst g kultur. Barna skaper sin egen kunst g kultur ut i fra egne pplevelser. Veiviserne har fkus på gjenbruk g naturmateriell under frmingsaktiviteter. Veiviserne har fkus på gjenbruk g naturmateriell under frmingsaktiviteter. Veiviserne har fkus på gjenbruk g naturmateriell under frmingsaktiviteter. Krpp, bevegelse g helse Veiviserne legger til rette fr grunnleggende mtriske ferdigheter g krppsbeherskelse. Barna får prøve ut sine ferdigheter g ppleve mestring. Veiviserne ppmuntrer til selvstendighet g selvfrvaltning. Ved å lage mat fra grunnen av, får barna en begynnende frståelse fr et sunt ksthld. Ved å lage mat fra grunnen av, får barna en frståelse fr et sunt ksthld. Gjennm et sunt ksthld g mat fra grunnen av får barna lære sammenhengen mellm mat g helse. Natur, miljø g teknikk Veiviserne legger til rette fr undring gjennm sansepplevelser i naturen. Barna får begynnende erfaringer med å iaktta dyr g insekter. Veiviserne ppmuntrer til nysgjerrighet g legger til rette fr undring. Barna får erfaring g kunnskap m det sm lever i naturen g hvrdan ta vare på den. Veiviserne ppmuntrer til nysgjerrighet g legger til rette fr undring. Gjennm ferdsel i naturen får barna en frståelse fr hvrdan naturens kretsløp henger sammen. Antall, frm g rm Bevisste veivisere intrduserer matematikk gjennm lek g varierte aktiviteter. Barna får kjennskap til ulike prepsisjner, mengde- g størrelsesbegreper. Barna får erfaring med matematiske begreper i ulike sammenhenger g situasjner. Barna presenteres fr gemetriske figurer. Barna får erfaringer med ulike typer måleenheter g måleredskaper.

15 5. Planlegging, dkumentasjn g vurdering Årsplanenes innhld skal beskrives nærmere i barnehagens perideplaner. Perideplaner skal lages fr å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre g hvrdan vi skal gjøre det. Planlegging, dkumentasjn g vurdering Årsplanen skal gi infrmasjn m hvrdan barnehagelvens bestemmelser m innhld skal følges pp, dkumenters g vurderes. Det skal legges til rette fr at barn, freldre, barnehagens persnale g eiere kan delta i planlegging, dkumentasjn g i vurdering av barnehagens pedaggiske virksmhet. Barnegruppens g enkeltbarnets behv skal bserveres g vurderes frtløpende. KIDSA Barnehagens særlige vurderingsmråde fr året sm kmmer er: Trygg tilknytning Tiltak I Kidsa Øvsttun har vi valgt å lage perideplaner sm varer i 3-6 måneder. Barnehagens arbeid skal dkumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den periden sm er ver. Barnehagens planverk skal evalueres g vurderes 2 ganger per år.

16 6. Kalender g markering av lkale begivenheter Lkale begivenheter Viktige dater August START fr nye barn nye avdelinger. 10.aug: Oppstart i barnehagen 17.aug: Bergenssklene starter. September Arbeider med årstiden: Høst - Oppstart av faste turgrupper 14.sep: Planleggingsdag - Friluft har dugnad med freldre på Ttland 30.sep: Freldremøte - Sandgrøvene g de eldste på Huldresteinen vernatter i Lavv på Ttland Oktber - Dugnad/Høstfest på utelekeplassen Studenter fra HIB 5-9.kt: Sklens høstferie 16.kt: Planleggingsdag Nvember Juleverksted 06.nv: Planleggingsdag Desember Santa Lucia g julefrkst med freldre. Kirkevandring i Birkeland kirke, 4 6 år. Turgruppene på teater.

17 Januar Arbeid med årstiden: Vinter Februar Studenter fra HIB Karneval Skidager 05.feb: Planleggingsdag Studenter fra HIB 19.feb: Karneval Mars Prsjekt: Skileir Sandgrøvene g de eldste på Huldresteinen på skileir Påskefrberedelser mar: Påske 29.mars-01.april: Vinterferie Påskefrkst med freldre Påskerebus med teater i nærmiljøet April Arbeid med årstiden: Vår Turer til akvariet Mai Prsjekt: Skjærgårdsleir fr Gråsmget g 2010 barn. 06.mai: Planleggingsdag Skjærgårdsleir Gdøysund Juni Arbeider med årstiden: Smmer «Stltzekleiven pp» fr 5 åringene i Kidsa barnehagene. 08.jun: Stltzen pp/5 åringene 20.jun: Start sklens ferie Smmerfest Juli Smmerstengte uker: 29 g 30

18 Hjemmets egne ntater:

19 Kntaktinfrmasjn Telefn E-pst Daglig leder Anne Elin Teigland Avdelinger: Stølakvile Pittagjelet Ulveskaret Turtelefn Huldresteinen Turtelefn Gråsmget Sandgrøvene Turtelefn friluft

20 Kan selv JAAA

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Årsplan med læringsmål Kiidsa Øvsttun AS 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag KIDSA barnehager overordnede mål KIDSA Øvsttun pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. 2.

Innhold. 1. Årsplanarbeid. Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. 2. Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i frhld

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager.

Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lv m barnehager g Rammeplan fr barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkmmer

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Anerkjennende Raus Tilstede

Anerkjennende Raus Tilstede På barnas premisser Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 1 INNHOLD Om barnehagen Visjn g verdier Barnehagens satsningsmråde Barn i bevegelse lek Arbeidsmetder: verktøykassen Smågrupper Nøkkelprsesser: Prgresjnsplan Plan

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN

Sang: A B C - D E F G, H I J K L  DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN FØRSKOLEKLUBB HØST 2016 OG VÅR 2017 Førskleklubben fr Pyramiden, Kuben, Sirkelen g Trus er på fredager kl 9.30 13.00 (Med frbehld m endringer)

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager verrdnede mål Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i frhld til Rammeplanens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Breistein

Årsplan med læringsmål KIDSA Breistein Årsplan med læringsmål KIDSA Breistein 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Breistein overordnede mål Kidsa Breistein pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

1. Velkommen til Sande barnehage

1. Velkommen til Sande barnehage Virksmhetsplan fr Sande Barnehage 2013-2017 2 Innhld: Side: 1. Velkmmen til Sande barnehage 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Den gde Slabarnehagen 4 Sande barnehages visjn 5 2. Barnehagens prfil g satsingsmråder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt histrikk... 3! Frmålsbestemmelse... 3! Praktiske pplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ladegården 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Ladegården 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Ladegården 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE Fra liten til str Utarbeidet våren 2012 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Prgresjn betyr framskritt. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til prgresjn fr barna. Barna skal

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan med læringsmål. KIDSA Varden 2014-2015

Årsplan med læringsmål. KIDSA Varden 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Høst 2017

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Høst 2017 Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Høst 2017 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015 Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2014 til ktber 2015 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA Årsplan fr Barnehagen Vår, Fssum Terrasse barnehageåret 2014-2015 Innhld BARNEHAGEN VÅR FOSSUM TERRASSE 2014-2015... 3 FASTE UKEAKTIVITETER I ÅR:... 4 TEMAOVERSIKT

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER VATNESTRØM ÅRSPLAN BARNEHAGE progresjonsplan og kalender 2013/2014 okh@iveland.kommune.no 37961704 94 510 510 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 Nærhet, trygghet g kjærlighet 1. OM BARNEHAGEN Snehvit Familiebarnehage er en liten barnehage i kselige mgivelser på Stinta like utenfr Arendal sentrum.

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Nyhavn 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Nyhavn 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Nyhavn 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur VÅRRES BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 Hei alle sammen g velkmmen til barnehageåret 2013/2014 Vi vksne sm jbber i Vårres g gleder ss til å ta tak i dette barnehageåret g kmme i gang, både med det pedaggiske

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 1.8.2017-31.12.2017 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan Naturen sm læringsarena VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017 Dkumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan «Med bevisste vksne g naturen sm læringsarena» Bgafjellbakken Naturbarnehage

Detaljer

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Innhld BARNEHAGENS FORMÅL,VISJON OG VERDIER... 3 BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2016-2017 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017 2018 Knøttetreff åpen barnehage Bttenveien 5, 3241 Sandefjrd 33 44 84 40 pst@lkkabarnehage.n Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer