Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun

2 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i frhld til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennm msrg, lek g læring Ssial kmpetanse g Inkluderende felleskap Overgang mellm barnehage g skle Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I frhld til våre fagmråder 5. Planlegging, dkumentasjn g vurdering 6. Kalender g lkale begivenheter Viktige dater i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lv m barnehager g Rammeplan fr barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkmmer hvrdan persnalet jbber med alle mrådene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar fr årsplanen, g skal i samarbeid med barnehagens pedagger g ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal knkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan fr barnehagen står dette m årsplanenes innhld: «Årsplanen skal innehlde infrmasjn m hvrdan barnehagen vil jbbe med msrg, danning, lek g læring fr å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid g frståelse med barns hjem. Planen må gi infrmasjn m hvrdan barnehagelvens bestemmelser m innhld skal følges pp, dkumenteres g vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi freldrene gd innsikt i barnehagens pedaggiske arbeid g danne grunnlag fr innspill fra freldrene. Årsplanen skal gså si ne m barnehagens lkale begivenheter g barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet fr dem sm leser den til å ta fatt i egne erfaringer g eller faglighet g kunnskap, g inspirere til å kmme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du g jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du g jeg. Km g rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug)

4 KIDSA Barnehagers Pedaggisk plattfrm Kjernen i vår relasjn til Kidsa er å være anerkjennende, raus g tilstede på barnas premisser.

5 KIDSA Øvsttun pedaggiske grunnsyn Undring er prten til innsikt, erfaring g visdm I Kidsa Øvsttun er naturen læringsarena fr språk gjennm undring, sanseinntrykk g bevegelse. Undring sammen med barna er utgangspunktet fr kjennskap g kunnskap. Vi er pptatt av at persnalet, barnas veivisere, skal være aktive g tilstedeværende på barnas premisser. Veiviserne legger til rette fr at barna skal ppleve mestring ut i fra egne frutsetninger. Fr å kunne utvikle seg til selvstendige g reflekterte mennesker er det viktig at barn får være med å bidra i avgjørelser. Vi har fkus på barns medvirkning ut i fra alder. I frhld til å skulle ruste barn fr fremtiden er det viktig at barna utvikler gde ssiale ferdigheter. Vi har fkus på verdier sm anerkjennende, raus g tilstede. I Kidsa Øvsttun er vi pptatt av et friluftsliv fr alle. Barnehagen har derfr laget et eget turmråde fr de yngste der de får begynnende erfaringer med friluftsliv. Her står blant annet sansepplevelsene i fkus. Veiviserne frmidler sin kjennskap g kunnskap m friluftsliv til hvert enkelt barn. Veiviserne fremmer interessen fr friluftsliv gjennm pplevelser g lek ute. Veiviserne sikrer hvert barns innflytelse g medvirkning på egen lek g læring. Tiltak Veiviserne legger til rette slik at barna får utfrdringer tilpasset alder g ferdigheter. Veiviserne lar det enkelte barn få ppleve mestring ved å ta egne beslutninger g ved å få prøve selv. Veiviserne lar barna få utvikle ssial kmpetanse gjennm samhld g vennskap, inne g ute på tur. Veiviserne lar barna få gde pplevelser sm gir gde hldninger g minner senere i livet.

6 2. Om barnehagen Barnehagens mål fr Kidsa Øvsttun mål fr er tilknytning: Alle barn i Kidsa Øvsttun skal møte veivisere sm vet betydningen av en trygg tilknytning ved start i barnehagen g vergang til andre avdelinger. Veiviserne i Kidsa Øvsttun skal være msrgsfulle vksne sm utgjør en psitiv frskjell fr hvert enkelt barn. Barnehagens egenart Kidsa Øvsttun veiviser til det gde liv under åpen himmel Kidsa Øvsttun har lange tradisjner med friluftsliv. Mange års fkus på hva vi gjør sammen med barna i naturen g hvrfr vi gjør det, fører til en kmpetent g engasjert persnalgruppe. Vi er veivisere i friluftsliv g er medpplevende vksne sm gir det enkelte barn kjennskap g kunnskap til natur g nærmiljø ved å ta del i barnas fantasi, undring g lek. Veien er målet. Psitive pplevelser g små ppdagelser ut i fra det enkeltes barns frutsetning kan gi mestring g bidrar til en gd selvfølelse. I Kidsa Øvsttun ønsker vi å gi barna varierte pplevelser i friluftsliv fra de begynner i barnehagen g til de slutter ved sklestart. I lavven høres trmming fra regnet Rundt gruen gnistrer det fra bålet Ivrige barnehender griper etter småkryp Steiner g pinner blir fltte byggverk Når små krpper blir kalde vinker tærne

7 3. Barnehagens tiltak i frhld til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder g frutsetninger (Barnehagelven 1 Frmål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk fr sitt syn på barnehagens daglige virksmhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging g vurdering av barnehagens virksmhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder g mdenhet. (Barnehagelven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Øvsttun skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging g vurdering. Barn skal gis tid g rm til innspill sm bidrar til at de pplever å påvirke sin egen hverdag. Veiviserne har respekt fr barnas tanker, meninger g følelser. Tiltak Veiviserne gir barna pplevelser g erfaringer ved å være en del av et fellesskap. Veiviserne gir barna reell innflytelse gjennm likeverdig dialg mellm barn g vksne. Barna får medvirke ut i fra erfaringsgrunnlag g alder. Veiviserne skal være betydningsfulle vksne sm undrer seg sammen med barna g stiller seg åpne fr nye måter å frstå hverdagen på.

8 Samarbeid med barnas hjem g hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag fr allsidig utvikling. (Barnehagelven 1 Frmål, 1 ledd) Fr å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et freldreråd g et samarbeidsutvalg. (Barnehagelven 4 Freldreråd g samarbeidsutvalg) Freldre skal være trygge på at barna i Kidsa Øvsttun blir sett, respektert g at de får delta i et felleskap sm er psitivt fr deres utvikling. I kntakten mellm barnehagen g hjemmet møter veiviserne fresatte med gjensidig respekt g anerkjennelse fr hverandres ansvar g ppgaver i frhld til barnet. Tiltak Veiviserne g fresatte har regelmessig kntakt der infrmasjn g begrunnelser utveksles. Hvert barn har sin primærkntakt sm har et særlig ansvar fr barnets utvikling g ppfølging. Persnalet er mdige g prfesjnelle i sine tilbakemeldinger til fresatte (veiledning g hjelp i ppdragelsesspørsmål RP11 Rammeplan fr barnehager 11). Gjennm barnehageåret inviterer barnehagen barn g fresatte til felles aktiviteter g sammenkmster.

9 Danning gjennm msrg, lek g læring Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag fr allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen g humanistisk arv g tradisjn, slik sm respekt fr menneskeverdet g naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd g slidaritet, verdier sm kmmer til uttrykk i ulike religiner g livssyn g sm er frankret i menneskerettighetene. (Barnehagelven 1 Frmål, 1 ledd) I Kidsa Øvsttun står både enkeltbarnet g barnegruppen i fkus. Barna skal få pplevelser, erfaringer g utfrdringer sm fremmer barns læring. I Kidsa Øvsttun gir vi barna erfaringer g lærer dem å vise respekt fr medmennesket g naturen. Tiltak Veiviserne i Kidsa Øvsttun er språklige frbilder sm bidrar til at barna får et gdt redskap til å utrykke egne tanker g følelser. I Kidsa Øvsttun får barna ppleve nrske tradisjner g ulike kulturer. Veiviserne i Kidsa Øvsttun er bevisst sin rlle, er lyttende g anerkjennende, tar seg tid til å frklare g på den måten styrkes barnas selvfølelse. Veiviserne hjelper barna med å utvikle evne til å reflektere ver egne handlinger g væremåter.

10 Ssial kmpetanse g Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit g respekt, g anerkjenne barndmmens egenverdi. Den skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr felleskap g vennskap. Barnehagen skal fremme demkrati g likestilling g mtarbeide alle frmer fr diskriminering. (Barnehagelven 1 Frmål, 3 ledd) Barnehagen skal frmidle verdier g kultur, gi rm fr barns egen kulturskaping g bidra til at alle barn får ppleve glede g mestring i et ssialt g kulturelt felleskap. (Barnehagelven 2 barnehagens innhld, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjnsnivå, kjønn, ssiale, etniske g kulturelle bakgrunn. (Barnehagelven 2 barnehagens innhld, 3. ledd) I Kidsa Øvsttun skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper g hldninger sm gir dem mulighet til å kmme inn g bli værende i et psitivt fellesskap. Alle barn skal ppleve at de er viktige fr fellesskapet. Ssial kmpetanse Inkluderende felleskap Tiltak Veiviserne snakker med barn m følelser. Barna setter rd på følelser. Tilstedeværende vksne sm tilrettelegger det daglige msrgsarbeidet g hverdagsrutiner, sm igjen bidrar til gde pplevelser fr hvert enkelt barn. Gjennm bla. ferdaråd får barna pplevelser g erfaringer med både å se g lytte til andre, samt selv å bli sett g lyttet til. Veiviserne legger til rette fr at barna får gde felles pplevelser g erfaringer på tur g gjennm leken. Barn lærer å ta initiativ g til å invitere andre inn i leken.

11 Overgang mellm barnehage g skle Barnehagen skal, i samarbeid med sklen, legge til rette fr barns vergang fra barnehage til skle. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Øvsttun skal bidra til å styrke sammenhengen mellm barnehage g skle. Vi skal legge til rette fr et helhetlig læringsløp sm ivaretar alle sm går fra Kidsa Barnehager g ver i sklen. Barna får være med på vernattingsturer sm skaper grunnlag fr selvstendighet g mestring. Tiltak Barna lærer å ta vare på seg selv gjennm alle årstidene(selvfrvaltning). Hvert barn får besøke g vise fram sin egen skle til barnegruppen. Freldremøte tidlig på høsten hvr barnehagen frteller m hva vi gjør fr å frberede barna til sklestart. Overføringsmøter med sklen ved behv.

12 Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr felleskap g vennskap (Barnehagelven 1 Frmål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter fr lek, livsutfldelse g meningsfylte pplevelser g aktiviteter. (Barnehagelven 2 barnehagens innhld, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Øvsttun skal medvirke til gde pplevelser, gd helse, trivsel g utvikling. Inne: Veiviserne skaper rm g legger til rette fr lekens egenart Veiviserne er bevisste i henhld til valg av leker sm presenteres fr barna. Ute: Tiltak KIDSA Øvsttun har en lekeplass sm lar seg frandre ut i fra barnas kreative lek g utfldelse. Veiviserne lar barna få sprenge grenser g mestre i sitt møte med naturen. - Klatre i trær, steiner g berg. - Bruke kniv g sag. - Gå i ulendt terreng.

13 4. KIDSA Barnehagers Læringsmål Læringsmål fr KIDSA Barnehager Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder g frutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit g respekt, g anerkjenne barndmmens egenverdi. Den skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr felleskap g vennskap. Barnehagen skal fremme demkrati g likestilling g mtarbeide alle frmer fr diskriminering. (Barnehagelven 1 Frmål. 2 g 3 ledd) KIDSA Øvsttun læringsmål skal vise prgresjn i pplevelser, aktiviteter g utfrdringer i takt med mdning g alder. Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Fagmrådene 1-2 år 2-4 år 4-6 år Kmmunikasjn, språk g tekst Veiviserne er bevisst barns krppsspråk g setter rd på handlinger sammen med barna. Veiviserne ppfrdrer barna til å bruke språket aktivt g lytte i samspill med andre. Barna lager egne tekster g frtellinger. Barna lytter til frtellinger, eventyr, sanger, rim g regler. Veiviserne bruker eventyr g dramatisering sammen med barna. Veiviserne ppmuntrer barna til å fremføre frtellingene. Nærmiljø g samfunn Barna blir kjent med primær-kntakten, avdelingen g utemrådet. Barna knytter nye vennskap g får kjennskap til barnehagens nærmiljø. Veiviserne g barna går på ppdagelsesferd til nye mråder utenfr nærmiljøet. Veiviserne intrduserer nrmer, hldninger g verdier. Barna møter veivisere sm gir dem tr på seg selv g får erfare at deres valg/handlinger har betydning. Veiviserne legger til rette fr pplevelser g erfaringer sm gir barna en begynnende frståelse fr å være en del av et fellesskap. Etikk, religin g filsfi Veiviserne intrduserer frskjellige høytider fr barna. Veiviserne markerer høytidene sammen med barna. Barna møter kmpetente veivisere sm gir tid g rm fr å filsfere g undre seg ver frskjellige livssyn. Barna får erfaring med å vise msrg fr hverandre. Barna viser tleranse fr hverandre. Barna viser respekt fr hverandre.

14 Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Kidsa Øvsttun Fagmrådene 1-2 år 2-4 år 4-6 år Kunst, kultur g kreativitet Veiviserne ppmuntrer til skaperglede gjennm frskjellige uttrykksfrmer. Veiviserne gir barna muligheten til å ppleve kunst g kultur. Barna skaper sin egen kunst g kultur ut i fra egne pplevelser. Veiviserne har fkus på gjenbruk g naturmateriell under frmingsaktiviteter. Veiviserne har fkus på gjenbruk g naturmateriell under frmingsaktiviteter. Veiviserne har fkus på gjenbruk g naturmateriell under frmingsaktiviteter. Krpp, bevegelse g helse Veiviserne legger til rette fr grunnleggende mtriske ferdigheter g krppsbeherskelse. Barna får prøve ut sine ferdigheter g ppleve mestring. Veiviserne ppmuntrer til selvstendighet g selvfrvaltning. Ved å lage mat fra grunnen av, får barna en begynnende frståelse fr et sunt ksthld. Ved å lage mat fra grunnen av, får barna en frståelse fr et sunt ksthld. Gjennm et sunt ksthld g mat fra grunnen av får barna lære sammenhengen mellm mat g helse. Natur, miljø g teknikk Veiviserne legger til rette fr undring gjennm sansepplevelser i naturen. Barna får begynnende erfaringer med å iaktta dyr g insekter. Veiviserne ppmuntrer til nysgjerrighet g legger til rette fr undring. Barna får erfaring g kunnskap m det sm lever i naturen g hvrdan ta vare på den. Veiviserne ppmuntrer til nysgjerrighet g legger til rette fr undring. Gjennm ferdsel i naturen får barna en frståelse fr hvrdan naturens kretsløp henger sammen. Antall, frm g rm Bevisste veivisere intrduserer matematikk gjennm lek g varierte aktiviteter. Barna får kjennskap til ulike prepsisjner, mengde- g størrelsesbegreper. Barna får erfaring med matematiske begreper i ulike sammenhenger g situasjner. Barna presenteres fr gemetriske figurer. Barna får erfaringer med ulike typer måleenheter g måleredskaper.

15 5. Planlegging, dkumentasjn g vurdering Årsplanenes innhld skal beskrives nærmere i barnehagens perideplaner. Perideplaner skal lages fr å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre g hvrdan vi skal gjøre det. Planlegging, dkumentasjn g vurdering Årsplanen skal gi infrmasjn m hvrdan barnehagelvens bestemmelser m innhld skal følges pp, dkumenters g vurderes. Det skal legges til rette fr at barn, freldre, barnehagens persnale g eiere kan delta i planlegging, dkumentasjn g i vurdering av barnehagens pedaggiske virksmhet. Barnegruppens g enkeltbarnets behv skal bserveres g vurderes frtløpende. KIDSA Barnehagens særlige vurderingsmråde fr året sm kmmer er: Trygg tilknytning Tiltak I Kidsa Øvsttun har vi valgt å lage perideplaner sm varer i 3-6 måneder. Barnehagens arbeid skal dkumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den periden sm er ver. Barnehagens planverk skal evalueres g vurderes 2 ganger per år.

16 6. Kalender g markering av lkale begivenheter Lkale begivenheter Viktige dater August START fr nye barn nye avdelinger. 10.aug: Oppstart i barnehagen 17.aug: Bergenssklene starter. September Arbeider med årstiden: Høst - Oppstart av faste turgrupper 14.sep: Planleggingsdag - Friluft har dugnad med freldre på Ttland 30.sep: Freldremøte - Sandgrøvene g de eldste på Huldresteinen vernatter i Lavv på Ttland Oktber - Dugnad/Høstfest på utelekeplassen Studenter fra HIB 5-9.kt: Sklens høstferie 16.kt: Planleggingsdag Nvember Juleverksted 06.nv: Planleggingsdag Desember Santa Lucia g julefrkst med freldre. Kirkevandring i Birkeland kirke, 4 6 år. Turgruppene på teater.

17 Januar Arbeid med årstiden: Vinter Februar Studenter fra HIB Karneval Skidager 05.feb: Planleggingsdag Studenter fra HIB 19.feb: Karneval Mars Prsjekt: Skileir Sandgrøvene g de eldste på Huldresteinen på skileir Påskefrberedelser mar: Påske 29.mars-01.april: Vinterferie Påskefrkst med freldre Påskerebus med teater i nærmiljøet April Arbeid med årstiden: Vår Turer til akvariet Mai Prsjekt: Skjærgårdsleir fr Gråsmget g 2010 barn. 06.mai: Planleggingsdag Skjærgårdsleir Gdøysund Juni Arbeider med årstiden: Smmer «Stltzekleiven pp» fr 5 åringene i Kidsa barnehagene. 08.jun: Stltzen pp/5 åringene 20.jun: Start sklens ferie Smmerfest Juli Smmerstengte uker: 29 g 30

18 Hjemmets egne ntater:

19 Kntaktinfrmasjn Telefn E-pst Daglig leder Anne Elin Teigland Avdelinger: Stølakvile Pittagjelet Ulveskaret Turtelefn Huldresteinen Turtelefn Gråsmget Sandgrøvene Turtelefn friluft

20 Kan selv JAAA

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2014/2015 August Vi ønsker alle et flott barnehageår 10.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer