GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE"

Transkript

1 GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Tlf /

2 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 5 Barnehagens mål og satsinger... 5 Danning gjennom omsorg, lek og læring... 5 Barns medvirkning... 6 Samarbeid med barnas hjem... 6 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling... 6 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn... 6 Sosial kompetanse... 7 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole... Feil! Bokmerke er ikke definert. Planlegging, dokumentasjon og vurdering... 7 Progresjonsplan for de syv fagområdene... 8 Kalender Om årsplanmalen Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplan

4 OM BARNEHAGEN Gjøkungen familiebarnehage er en privat familiebarnehage drevet av Tårnsvalen barnehage AS. Gjøkungen familiebarnehage vil være en barnehage hvor alle føler seg trygge, blir sett, tatt på alvor og hvor det er godt å være. Lek, glede og nysgjerrighet skal stå i fokus. Barna skal få oppleve en hverdag hvor balansen mellom aktivitet og ro vektlegges. Vi skal være lydhøre for enkeltbarns behov, men også arbeide for å skape et godt samhold i barnegruppen. BARN I BALANSE Tårnsvalen barnehage sitt pedagogiske perspektiv er å ville støtte barn i å finne indre styring, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet. Metodene vi bruker er berøring, bevegelse, livssamtale, ro og stillhet. BERØRING I Gjøkungen tar vi på hverandre med en vennlig hånd! Vi oppfordrer barna til å bruke hendene til gode gester. Vi voksne er rollemodeller gjennom vennlig berøring og respekt for barnas ønsker og grenser for når de vil gi kos og gi og motta nærhet. Vi vil også bruke enkel massasje utenpå klær enten med hender, kjøre bil eller trille ball på ryggen. Dette vil vi gjøre under/ved stell, eller i forbindelse med hvile/sovestund. BEVEGELSE Barna i Gjøkungen skal få prøve barneyoga! LIVSSAMTALER I Gjøkungen undrer vi oss sammen! Vi vil snakke med barna og være nysgjerrige sammen med dem. Vi kan undre oss om ulike lyder, småkryp eller snakke om følelser. Barna skal få oppleve anerkjennende relasjoner med de voksne. Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er helt sentralt for å nå målene med Barn i balanse. Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva man skal gjøre på ettermiddagen. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss til å få bedre helse, øker konsentrasjonen vår og virker stressreduserende. RO OG STILLHET I Gjøkungen kan vi være oss selv, og slappe av! Vi vil arbeide for å ha en god balanse mellom aktivitet, lyd, ro og stillhet. Det skal være godt å være i ro sammen og vi skal sette pris på stillhet. Vi skal respektere at barna er ulike og har forskjellige behov, og vil tilrettelegge aktivitet og ro ut i fra dette. Årsplan

5 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Barnehagene i Bydel Vestre Aker skal oppleves som et godt sted å være for barn og voksne Barnehagene i Bydel Vestre Aker ivaretar de verdier som er nedfelt i Rammeplanen Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskferdigheter og kunnskaper om barns språkutvikling. I samarbeid med foresatte arbeider vi for å fremme trygghet, likeverdighet og glede. Vi arbeider med Rammeplan som bakgrunn ved utarbeidelse av aktiviteter og planer. Vi bruker opplegget «Grep om begreper». BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Barn I Balanse Fokus på de voksnes tilstedeværelse Anerkjennende kommunikasjon Barna skal oppleve fellesskap og selvstendighet i barnehagen Kursing og veiledning av personalet. Lek og læring i små grupper med fokus på vennskap og sosial kompetanse. Arbeid og bevisstgjøring rundt små barns følelsesuttrykk. Hjelp til å sette ord på følelser. Tilrettelegge for mestringsfølelse og mestringsglede. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Vi skal støtte barna i refleksjon over egen væremåte og handling. Vi har fokus på gjensidig respekt, åpenhet og glede i samspill mellom barn og voksne. Vi skal bidra til utvikling av respekt for alt levende og omsorg for nærmiljøet. Vi markerer høytider som jul, påske, 17. mai; samt høytider fra andre kulturer som er representert i barnehagen. Årsplan

6 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Vi skal være observante og lydhøre for barnas verbale og nonverbale uttrykk. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet og omsorg ut i fra ulike behov og ønsker. Anerkjennelse av barnas følelser, opplevelser og meninger. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Daglig kommunikasjon med foresatte ved levering og henting. Vi sender ut periodeplaner og månedsbrev til foresatte. Vi arrangerer foreldrekaffe flere ganger i året. Foresatte har mulighet til foreldresamtale minst to ganger i året. Foreldremøte hver høst. To foresatte velges til barnehagens SU. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Aktiv bruk av barnehagens inne- og uteområde. Tur og aktiviteter utenfor barnehagen. Litteraturhuset, biblioteket, teater, bondegård. Aldersadekvat lekematriell lett tilgjengelig. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Årsplan

7 Voksne som gode rollemodeller. Anerkjennende kommunikasjon og væremåte Se leken som den viktigste aktiviteten i barnehagen. Tilpasse aktivitet og lek basert på interesser og modningsnivå. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi skal se alle barna som individer og som del av en gruppe. Vi støtter barna i å gjenkjenne sine egne og andres følelser, og hjelper de til å finne løsninger i konflikter. Barna skal støttes i lek og aktivitet og oppleve mestringsglede. Vi skal ha et personale som er bevisst sin væremåte og er gode rollemodeller. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Personalet deltar på planleggingsdager, kurs, personalmøter og gis veiledning. Vi lager periodeplaner, månedsplaner og månedsbrev Vi tilbyr foreldresamtaler og foreldremøte. Vi har to SU representanter Årsplan

8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP BEVEGELSE HELSE KUNST KULTUR KREATIVITET 1-3 år Vi bruker språket aktivt i samtale, setter ord på ting i hverdagen Vi bruker bevegelsessanger og sanger med tegn i samlingsstund. Vi leser og har bøker tilgjengelige for barna, tilpasset alder/modning. Vi bruker «Grep om begreper». Turer og utflukter. Barna får prøve yoga og massasje (BIB). Fokus på lekende voksne som møter barna på deres nivå. Fokus på gode sunne måltider, ro og hygge rundt måltidene. God hygiene, håndvask. Barna skal få erfaring med ulike formingsmaterialer Årsplan

9 FAGOMRÅDENE 1-3 år NATUR MILJØ TEKNIKK ETIKK RELIGION FILOSOFI NÆRMILJØ SAMFUNN ANTALL FORM ROM Barna skal få utvikle sin kreativitet og fantasi. Vi besøker teater, museer Bli kjent med årstider og vær. Barna plukker blader, blomster, ser på dyr og innsekter. Vi undrer oss sammen med barna og setter pris på deres nysgjerrighet. Vi fokuserer på vennskap, empati og toleranse. Markering av høytider. Vi støtter og oppmuntrer til undring rundt liv og andre mennesker. Turer i nærmiljøet. Lengre turer- bondegård, sansehus. Vi bruker kollektiv transport. Barna får leke med materiell som gir erfaring med sortering og klassifisering. Vi tilbyr konstruksjonslek. Vi snakker om og lærer og vente på tur. Vi teller barn og objekter, bruker matematiske begreper som sirkel, trekant, firkant. Årsplan

10 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. DATO INNHOLD 14. februar Planleggingsdag februar april Karneval/fastelavn påskekaffe april Påskeferie 2. mai Planleggingsdag 16. mai 17. mai markering 30. mai Planleggingsdag juni Uke 27,28,29,30 Sommerfest Sommerferie Faglig ansvarlig for årsplanen ved Pedagogisk veileder: Hilde Nordhagen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den januar 14 Årsplan

11 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan