Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen

3 Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug)

4 Kidsa Barnehagers Pedagogisk plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

5 Kidsa Øvre Sædal pedagogiske grunnsyn Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for den pedagogiske virksomheten. Vi i Kidsa Øvre Sædal ser på barn som nysgjerrige og kompetente mennesker som er på jakt etter ny kunnskap. Vi ønsker å være voksne som legger til rette for barns utvikling og mulighet til å påvirke egen hverdag. Fra barna er bitte små kan de gi uttrykk for sine ønsker og behov. Vi må bare være kloke nok til å forstå det de uttrykker. Holde oss faglig oppdatert Vise interesse for barns utvikling Legge til rette for opplevelse og læring La barna medvirke i sin egen hverdag. Tiltak

6 2. Om barnehagen Barnehagens mål for Kidsa Øvre Sædal har friluftsliv som overordnet satsningsområde. Barnehagens beliggenhet innbyr til dette. Barna bruker hele sin kropp for å utvikle seg motorisk, kognitivt og sosialt. Vi mener det er viktig å gi barna så tidlig som mulig gode vaner for daglig fysisk aktivitet. Vi legger til rette for at alle barn har faste turdager hvor gode naturopplevelser står i sentrum. Gjennom barnehageåret har vi valgt å ha fokus på prosjektarbeid som gjennomgående arbeidsmetode. Gjennom prosjektarbeid kan vi jobbe tverrfaglig med alle Rammeplanens fagområder. Gjennom dette arbeidet får vi tatt barnas egne initiativ og interesser på alvor. Barna vil i løpet av året få kjennskap til: Ett felles frilufts prosjekt der vi lager en ny leirplass på et av turområdene våre. Kolbri- prosjekt. Vi jobber med et opplegg om barn i Brasil. Vi har karneval og arrangerer en sammenkomst med foreldre der vi samler inn penger til gatebarn i Brasil. Førskolebarna lager sin egen kniv, et prosjekt som starter om høsten og avsluttes til sommeren.

7 Barnehagens egenart KIDSA Øvre Sædal er en barnehage med 3 baser. Hver base har barn i alder 1-6 år. Vi ønsker at alle barn i alle aldre skal kunne oppleve glede av hverandres selskap. De yngste har eldre barn å se opp til å lære av. De eldste barna er rollemodeller og lærer å vise omsorg og ta hensyn til andre. Noen ganger har barna behov for å være i alderslike grupper. Det får de når de er på tur, i samlinger og i gruppeaktiviteter. Barna får en sterk tilhørighet til basen, de andre barna og de voksne som de er sammen med. For å sikre barn og foreldre trygghet og trivsel jobber vi etter primærkontaktsystemet. Det vil si at hvert barn har sin primærkontakt som skal kjenne familien og barnet spesielt godt. Primærkontakten skal følge barnet ekstra tett, spesielt i tilvenning, men også ellers i forhold til barnets utvikling og trivsel. Trygghet og trivsel er grunnlaget for god læring. Primærkontakten har hovedansvaret for den daglige kontakten med foreldre og gi tilbakemelding om barnets hverdag. Barnet vil etter hvert kjenne alle voksne på basen godt. Vår flotte beliggenhet med skog og fjell i umiddelbar nærhet gjør det naturlig for oss å ha friluftsliv som satsningsområde. På tur får barna bruke kroppen sin aktivt. Barn bruker kroppen til å utvikle seg motorisk, kognitivt og sosialt. Vi ønsker så gi barna gode vaner for en aktiv fysisk hverdag, så tidlig som mulig. Barnegruppen er mye ute på tur i nærmiljøet. Hver tur starter med et ferdaråd, som er et barnemøte i friluft og står for likeverd, deltakelse og medbestemmelse. Barn og voksne står i ring og holder hverandre i hendene. Vi får blikkontakt, vi er likeverdige og samholdet styrkes. Sammen deler vi tanker om hvordan vi ønsker turen skal bli eller har vært. Turmål og avtaler blir gjort i ferdarådet. KIDSA barnehager har et felles slogan på barna premisser! Vårt mål for barnehagen er å drive en barnehage til det beste for barn.

8 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Barna får påvirke innhold og turmål i ferdarådet Barn får oppleve påvirkning til fellesskapet Tiltak Personalet oppmuntrer barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og tar disse på alvor. Barna må oppmuntres til å ta hensyn til andre barn og deres meninger. Barnas interesse og uttrykk driver ulike prosjekter fremover.

9 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa Barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Daglig kontakt ved henting og levering Vi har oppstartsamtale med alle nye barn Tiltak Foreldre inviteres til foreldremøte om høsten Foreldresamtaler gjennomføres 1-2 ganger per år, og ved behov. Foreldre inviteres til ulike arrangementer i løpet av året Barnehagens samarbeidsutvalg som består av både foreldre og personal, møtes minimum to ganger per år. Foreldrene danner et eget foreldreutvalg som møtes ved behov.

10 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa Barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. Danning er et resultat av en prosess. En prosess som varer livet ut. Den sier noen om hvordan vi er og hvorfor vi er blitt sånn. På denne måten kan vi kalle danning for tilblivelse, eller forming av et menneske. Danning kan ses på som et resultat av alle faktorer som spiller inn i en persons liv, en utvikling som forløper hele livet. Det er viktig at vi forstår at danning er ulik fra individ til individ, faktorene som spiller inn er ofte de samme bare på ulik måte. Barnehagen skal: Legge til rette for lek og aktivitet Legge til rette for lek på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet Tiltak Ta hensyn til lekens egenverdi og som læringsarena Skape trygge omgivelser hvor barna får mulighet til å utfordre seg Støtte opp om vennskapsrelasjoner Gi barna omsorg og nærhet Legge til rette for barnas undring, utforskning og gode samtaler

11 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa Barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Vise omsorg for andre Samlinger Støttende kommunikasjon Turer Tiltak Sette ord på følelser Møte barna med respekt og tillit Gode muligheter, til og anledning til lek på tur Relasjoner mellom barna Ferdaråd Smågrupper Aldersinndelte grupper

12 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa Barnehager og over i skolen. Vi samler førskolebarna i en gruppe. Der får de et pedagogisk opplegg som vil være med å forberede barna på skolestart. Tema som selvstendighet og forventninger er viktig. De vil også lære begrep, tall og bokstaver Tiltak Barnehagen deltar på overføringsmøte med skolen Barnehagen har kjennskap til hva skolen forventer av barna ved oppstart.

13 Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Inne: Basene er innredet med mobile møbler slik at rommene kan tilpasses den aktiviteten som skal foregå der. Vi skaper rom slik at barna får nødvendig plass til lek og bevegelse Vi skjermer lek og legger til rette for ulike aktiviteter. Ute: Tiltak Vi går ut med barnegruppen hver dag Vi bruker nærmiljøet til aktivitet og lek Vi legger til rette for organisert og frilek på barnehagens område Barn sover ute under tak eller i vognskur Uteplassen er delt inn i ulike soner. De minste barnas apparater som disse, rutsjebane og sandkasse er plassert i nærheten av hverandre. Personalet har ansvar for ulike områder på uteplassen slik at det alltid er voksne på de ulike områdene.

14 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Kidsa Barnehagers læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. SkoleKidsa Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kommunikasjon, språk og tekst Bruke språket i dagligdagse situasjoner for å utvikle begreper og ordforråd. Bruke bilder, konkreter, og tegn. I det daglige og i samlingsstunden. Bruke alderstilpassede bøker, både en til en og i grupper. Lære barna å sette ord på handlinger Spiller spill, og bruker rim og regler Synliggjøre alfabetet Kjenne igjen navnet sitt Øve på å gjenfortelle en tekst/fortellinger/vitser/gåter Kropp, bevegelse og helse Turdag en dag i uken Vi er ute hver dag Vi skaper rom for motorisk lek inne og ute Lengre turer en dag i uken, barna bærer egen sekk. Vi har fokus på motorisk lek Være bevisst gode hygienevaner Tur to dager i uken, barna bærer egen sekk. Toppturer Oppfordre barna til selvstendighet i ulike situasjoner Vi lager varmmat ute Kunst, kultur og kreativitet Bruke alle sanser til å bli kjent med og utforske ulike materiell Sangkort, enkle sangleker, rim og regler Vi blir kjent med kunst og kultur i byen vår Barna blir introdusert for ulike teknikker i forhold til prosjektarbeid Knivprosjekt, alle barna lager sin egen kniv og slire Dramatisere Eventyr Enkel fargelære Vi blir kjent med fargene

15 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Dragegjengen 5 åringene Natur, miljø og teknikk Samle til ferdaråd til alle turer Samle til ferdaråd på alle turer Samle til ferdaråd på alle turer Bli kjent med de ulike årstidene, bruke sansene Lære barna å ha respekt og bli glad i naturen Barna kjenner nærmiljøet og har flere faste tursteder som de kjenner godt. Barna lærer seg å sortere boss. Eksperimenter Barna er ute på tur to dager i uken året gjennom. Kildesortering, barna lærer seg hva som skjer med bosset når vi kaster det. Eksperimentering Vannmåling Etikk, religion og filosofi Skape tid og rom for undring Tradisjoner Omsorg for hverandre Vi markere FN- dagen Barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Kjennskap til de høytider og tradisjoner som er representert i barnegruppen Vi markerer FN- dagen Kjenne til ulike høytider og tradisjoner som er representert i barnegruppen Lære å respektere og tolerere hverandres bakgrunn Øve på forskjell mellom mitt og ditt Arbeide med Kolibriprosjektet Vi markerer FN- dagen, barna blir presentert for noen av barns rettigheter i forhold til barnekonvensjonen Nærmiljø og samfunn Barna blir kjent med basen og uteområde Kjennskap til nærmiljøet slik det er i dag. Utvikle forståelse for ulike familiemønster og levesett Bli kjent med nærområde Like muligheter for gutter og jenter Barna knytter nye vennskap og får kjennskap til barnehagens nærmiljø Trafikkregler Like muligheter for gutter og jenter Like muligheter for gutter og jenter

16 Antall, form og rom Bruke rim og regler Eventyr Lære enkle begreper i forhold til tall Tallregler i forhold til egen kropp Barna spiller spill, og får kjennskap til terninger Barna får mulighet til klassifisering, sortering og mengdelære gjennom spill f.eks. formingsaktiviteter Barna lærer å bruke de rette begrepene om matematiske fenomener Barna blir presentert for ulike typer mål og målenheter Barna stimuleres til å fundere rundt ulike mål, avstander og vekt Barna gjøres kjent med tall.

17 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: I Kidsa Øvre Sædal vil vi vurdere hvordan vi klarer å tilrettelegge for et godt pedagogisk måltid. Det innebærer å tilrettelegge for: - Mulighet til sosial læring - Gode rutiner som bidrar til å gjøre barna selvstendige - Voksenrollen Tiltak I Kidsa Øvre Sædal har vi valgt å lage planer som varer i en måned. Barnehagens arbeid skal dokumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den perioden som er over. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år.

18 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August Tilvenning og oppstartsamtaler for nye foreldre 18.aug: Bergens skolene starter. September Tilvenning og oppstartsamtaler for nye foreldre Brannvernuke: Vi gjennomfører brannøvelser og har fokus på brannvern. 15.sep: Planleggingsdag 16. sept. Foreldremøte Oktober 6-10.okt: Skolens høstferie 10.okt: Planleggingsdag 24. okt. FN- dag 31.okt: Planleggingsdag November Desember Luciafrokost i grillhytten vi inviterer foreldre til å bli med Nissefest 12. des. Lucia 19. des. Nissefest Januar Skiaktiviteter hvis værforholdene tillater det. 2.jan: Planleggingsdag Februar Karneval, vi lager utkledningstøy i barnehagen 20. febr. Karneval febr: Skolens vinterferie: Mars Foreldre og barn inviteres til påskefrokost i barnehagen

19 April 1-6.apr: Påske Mai Barna har med egen sykkel eller sparkehjul. Vi arrangerer tre dager med sykkelaktiviteter, avsluttes med sykkelløp og premiering. 15.mai: Planleggingsdag Juni Barn, foreldre og søsken inviteres til sommerfest i barnehagen 9.jun: Stoltzen opp/5 åringene 24.jun: Start skolens ferie Overnattingstur med Dragegjengen Juli Sommerstengte uker: 29 og 30 Kontaktinformasjon Daglig leder Navn Tone Spjell Assisterende daglig leder Astrid Østerbø Telefon E-post

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer