«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER"

Transkript

1 «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1

2 SOL Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født Tiril, Oliver, Niclay, Elit g Filip født 2013 Dette barnehageåret er det denne persnalgruppen: Mnja Slbakken pedaggisk leder (videreutdanning i spesialpedaggikk g pedaggisk utviklingsarbeid) 100 % Kate B. Møller Paulsen pedaggisk leder (sertifisert ICDP veileder) 100 % (ut i svangerskapspermisjn 17. ktber) Lena Grøtterud barnepleier 90 % Gerd Anita Slheim assistent 100 % Anne Gr Aarsand fagarbeider 90 % Kjersti Zilkwski barne- g ungdmsarbeider 100 % Line Weaas-Løvik fagarbeider 60 % Heidi Slum spesialpedagg Vi legger vekt på at barnehagehverdagen skal være allsidig g variert, samtidig sm den skal være trygg g frutsigbar. Barna skal få pplevelser g erfaringer, sm skal gi de nye kunnskaper, ferdigheter g hldninger. Rammeplanen, infhefte, årsplan del 1 g del 2 er våre arbeidsdkumenter, sm vi bruker i vår planlegging/evaluering g disse må sees i sammenheng. Hvrdan vi jbber fr å nå målene våre ville kmme frem av månedsplanene. 2

3 GROVPLAN UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Møtedag Smågrupper Smågrupper Ulik Snakkepakke Møtedag Snakkepakke Smågrupper Bakedag Smågrupper Lik Planen ver er en grvversikt ver hvrdan ukene er planlagt. Vi ønsker å bruke mye tid på smågrupper, gså utenm de faste gruppedagene hvedfkuset med smågruppene vil hvedsakelig være i frhld til satsningsmrådet eller andre mråder sm er mtalt senere her. Utfyllende infrmasjn m innhld g evaluering får dere på månedsplan g i frm av ppslag på avdelingen. RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Barnehagens innhld skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvr msrg, lek, læring g danning er sentrale elementer. Innhldet skal være allsidig g variert, g utfrmes slik at hvert enkelt barn får pplevelser g erfaringer sm støtte fr sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter g hldninger. Rammeplanen deler barnehagens innhld inn i sju fagmråder, hvr hvert fagmråde dekker et vidt læringsfelt. Fagmrådene ser vi igjen i hverdagen i barnehagen g fte flettes de inn i hverandre. Kmmunikasjn, språk g tekst Hs de minste barna er kmmunikasjn mer enn bare muntlig språk. Fr ss er tidlig g gd språkstimulering en viktig del av hverdagen i barnehagen g fr å få til dette har vi fkus på å gi barna varierte g ulik erfaringer g pplevelser. Det blir mye tlking av krppsspråk g ufullstendige setninger. Vi bruker Snakkepakken, bøker, sanger, rim, regler g leik fr å jbbe med språk. I tillegg fregår mye av språkstimulering i hverdagsaktiviteter sm under måltidet g ved påkledning, ved at vi samtaler med barna. Krpp, bevegelse g helse Barn er krppslige aktive g gjennm dette lærer barnet verden g seg selv å kjenne. Barns kntakt med andre barn starter fte med dette sm utgangspunkt g har betydning fr utviklingen av ssial kmpetanse. Et sunt ksthld g variasjn mellm aktivitet g hvile er avgjørende fr å 3

4 utvikle en sunn krpp. Vi veksler mellm bruk av nærmiljøet, inne- g utemrådet fr å gi barna ulike pplevelser g erfaringer. Kunst, kultur g kreativitet Barna skal ha mulighet til å ppleve g erfare kunst g kultur, g få være selvstendige i sin prduksjn av kunst. De skaper sin egen kultur ut fra egne pplevelser. Vi hører på musikk, lager musikk, danser g dramatiserer. Frming skjer både i sandkassa, med pensel, når vi baker, med naturmaterialer sv. Fkuset hldes på sansing g pplevelser, gjennm estetiske inntrykks- g uttrykksfrmer. Natur, miljø g teknikk Barna skal få innblikk i mangfldet sm naturen gir, i frm av pplevelser g aktiviteter den gir til ulike årstider g all slags vær. Vi ønsker at barna skal ppleve glede ved å bruke naturen g vi undrer ss sammen med barna. Fkuset er på barnas nysgjerrighet, interesser g frutsetninger, samtidig sm vi bruker alle sansene våre aktivt. Etikk, religin g filsfi Dette fagmrådet er med på å frme hvrdan vi ppfatter verden g menneskene rundt ss. Barna skal få delta på høytidsmarkeringer g kulturelle tradisjner sm er representert i barnehagen. Vi har fkus på å være gde frbilder fr barna, så de kan få støtte i egen identitet g respekt fr hverandre. Vi samtaler med barna, svarer på spørsmål g utfrsker sammen. Nærmiljø g samfunn Barna skal få ppleve at de er en del av et fellesskap g et samfunn, hvr barnehagen har en viktig rlle fr å bidra til at barna møter verden med tillit g nysgjerrighet. Vi vil bruke nærmiljøets ressurser til gde pplevelser g læringsmuligheter. Fkuset vårt vil være på at alle barna skal få erfare at de er verdifulle g viktige fr fellesskapet. Antall, rm g frm Barna utvikler sin matematiske kmpetanse gjennm lek, eksperimentering g hverdagsaktiviteter. Det gde grunnlaget fr den matematiske kmpetansen blir lagt i barnehagen, uten at mange er bevisste på at det faktisk er matematisk kmpetanse barna innehar når de srterer, sammenligner g finner plassen sin i garderben. Vi har fkus på å legge til rette fr matematiske aktiviteter g samtidig være bevisste i frhld til krrekte matematiske begreper. 4

5 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE «FRISKUS» Fysisk aktivitet g helse Barn er krppslig aktive g de uttrykker seg mye gjennm krppen. De har behv fr å løpe, snurre, rulle, gynge, hppe, klatre, leke i ulendt terreng, balansere g ake. Her får barna stimulert ledd-, muskel- g balansesansen, sm er en frutsetning fr senere å kunne utvikle evnen til å tenke abstrakt g lgisk. I en hverdag sm er blitt mer g mer preget av stillesittende aktiviteter er fkuset på varierende fysiske aktiviteter viktig. Barn klatrer, hpper g løper frem g tilbake, dette gjør de fr å frstå mverdenen g det er viktig at de lærer å beherske alle bevegelsene sm er nødvendige fr å lære sin egen krpp g dens muligheter å kjenne, ne de får gjennm variert fysisk aktivitet. «Barn har gdt av å være ute g bevege seg hver dag. Gjennm fysisk aktivitet utvikler barn en gd selvfølelse» (Ellneby 2004) Gdt ksthld er viktig fr små barn. De har behv fr faste måltider, sm innehlder næringsrik mat, sm et grunnlag fr utviklingen av en sunn krpp. Vi er registrert sm en 5 m dagen barnehage. Gde vaner dannes tidlig, dette gjelder gså i frhld til hygiene. I hvedsak er dette ne sm blir persnalets jbb å legge til rette fr å innføre gde rutiner. Mål: Barna skal få gde erfaringer med varierte g allsidige bevegelser g utfrdringer. Barna skal få ppleve glede g mestring i et fellesskap ut fra egne frutsetninger. Persnalet skal legge til rette fr at hvert enkelt barn får en gd balanse mellm aktivitet g hvile. Barna skal få servert mat sm er næringsrik, sunn g sm ser fristende ut. 5

6 SPRÅK OG SPRÅKUTVIKLING Småbarnsalderen er en grunnleggende peride fr utviklingen av språk. Språket er persnlig g identitetsskapende, g er nært knyttet til følelsene våre. Et barns språk er nøkkelen til de ssiale relasjnene sm barna skaper i barnehagehverdagen, g gir gså grunnlag fr all annen utvikling. Språket er ikke bare talespråk, men krppsspråk g mimikk er gså en viktig del av språkutviklingen på lik linje med språkfrståelse, rdprduksjn g begrepslæring. «Persnalet skal tilrettelegge fr meningsfulle pplevelser, g skape tid g rm fr bruk av nnverbalt g verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek g i mer tilrettelagte situasjner» (R`11). I tillegg til språkstimuleringen sm skjer i hverdagsaktivitetene i barnehagen, ved å snakke sammen, lese, synge sv, vil vi bruke snakkepakken sm verktøy i arbeidet med språk g språkstimuleringen. Mål: Barna skal få ppleve et rikt g variert språkmiljø i barnehagen. Barna skal få ppleve glede g mestring ved bruk av sang, rim, regler g frtelling. Vksne sm er gde språkmdeller. Bruke visuell tilrettelegging sm støtte. Barna skal få ppleve gleden ved bruk av barnelitteratur. Snakkepakken, er et pedaggisk språkverktøy sm brukes fr å styrke barns språkutvikling, det skaper mtivasjn fr g lystbetnt bruk av språket. HENSIKT: Snakkepakken er enkel å bruke g den er bygd pp ut fra «se-hørgjør» prinsippet. Det vil si at barna ppfatter g utvikler større frståelse fr språket dersm begrepene de ser g hører knyttes til knkreter g handlinger. Innhldet i Snakkepakken er lagt pp slik at språktilegnelsen skjer gjennm illustrasjner, sanger, regler g frtellinger. Snakkepakken bidrar til å styrke det språkarbeidet sm allerede gjøres i barnehagen. Her er leken sentral, da denne er barnas felles språk uavhengig av mrsmål g bakgrunn fr øvrig. Tanken bak er at innhldet skal være lystbetnt slik at læringsprsessen blir mrsm, gir økt mtivasjn g stimulerer til kreativitet, ved at det stadig ppstår nye ideer. Snakkepakken gir deg støtte g gde råd til hvr du, fra en språklig betraktning, bør rette søkelyset gjennm tilrettelegging, synliggjøring g lek med relevante rd. 6

7 SOSIAL KOMPETANSE Ssial kmpetanse handler m kunnskaper, ferdigheter, hldninger g mtivasjn sm vi trenger fr å samhandle med andre på en psitiv måte i ulike situasjner. Her er erfaringer g deltakelse i et fellesskap viktig, sm grunnlag fr handlinger g felles pplevelser. «Tidlig erfaring med jevnaldrende har str betydning fr barns samspillsferdigheter g gjør barnehagen til en viktig arena fr ssial utvikling, læring g etablering av vennskap. Danning i barnehagen har sm mål at barn skal utvikle selvstendighet g trygghet på seg selv sm individ g persnlige g kulturelle identitet». (R`11) Barna er i mange frskjellige situasjner der deres ssiale kmpetanse blir utviklet g kanskje satt på en prøve. Turtaking, lære å ta hensyn g å utvikle evnen til å sette rd på g kjenne igjen ulike følelser starter i tidlig alder. Læring g erfaring på disse mrådene skjer spntant når ulike situasjner ppstår. I det daglige samspillet ønsker vi å legge til rette fr at det utvikles gde g nære vennskap mellm barna. Å ha en gd venn i barnehagen er svært verdifullt i seg selv, samtidig er det psitivt fr den ssiale utviklingen. Vennskap bygges pp rundt felles pplevelser g barn helt ned i ett års alderen viser tydelig glede ver å være sammen med jevnaldrende. Vennskap er med på å bygge pp barnas evne til empati g skal vennskap vedvare, må barnet vise evne til innlevelse med den andre. De diplmatiske evnene vkser fram i gde vennskap, de vil da utvikle evnen til å «gi g ta». «Steg fr steg» Dette er et prgram laget fr å utvikle barns ssiale kmpetanse. Steg fr Steg tar fr seg tre hvedmråder: empati, prblemløsning g mestring av sinne. Det er bilder sm illustrerer frskjellige følelser, sm vi bruker sm utgangspunkt i samling. Målsettingen er å øke barnas ssiale kmpetanse gjennm psitiv ssial ferdighetstrening. Steg fr Steg styrker barns selvbilde g gjør dem i stand til å mgås andre på en fredelig måte. Steg fr Steg frebygger mbbing g vld. «Barnehagen skal møte barna med tillitt g respekt, g anerkjenne barndmmens egenverdi. Den skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr fellesskap g vennskap. Barnehagen skal fremme demkrati g likestilling g mtarbeide alle frmer fr diskriminering». (R`11) Mål: Barna skal få varierte erfaringer g pplevelser av å være i et fellesskap. Barna skal ppleve en hverdag sm er preget av gde følelsesmessige pplevelser. Barna skal få trening i å medvirke til psitive frmer fr samhandling. Et aktivt persnale sm er med på å skape et varmt g inkluderende miljø, sm vil si å være gde rllemdeller fr barna. 7

8 LEIK Leik er en del av barnas egen kultur, den karakteriseres ved at det er lystbetnt g en frivillig aktivitet sm barna velger selv g den har str betydning fr barnas utvikling. Leiken er barndmmens viktigste arena, sm stimulerer g interesserer. Leiken er en grunnleggende livs- g læringsfrm sm barn kan uttrykke seg gjennm, g denne skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. De utfrsker verden, bearbeider inntrykk g skaffer seg erfaringer g kmpetanse m den virkelige verden innenfr trygge rammer i leiken. «Barnehagen skal i samarbeid med g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag fr allsidig utvikling». (R`11) Fr å kunne delta i leik, må barnet inneha leikekmpetanse. Dette er ferdigheter barnet må ha fr å kunne delta i ssial leik, sm å vente på tur, identifisere seg med leketemaet g skille mellm hva sm er leik g ikke leik, samt frstå regler fr samspillet. Det finnes ulike typer leik, sm funksjnsleik, bygg- g knstruksjnsleik, symblleik g rlleleik. Det er viktig å la barna få erfaringer g pplevelser sm kan inspirere til leik g ssialt samspill både ute g inne. Barna utvikler fantasi g kreativitet gjennm det å ha vksne sm er utfrskende g skaper rm fr barnas leik. «Barnehagen skal gi barn mulighet fr lek, livsutfldelse g meningsfylte pplevelser g aktiviteter». (R`11) (R`11) Mål: Barna skal få TID til å leike. Barna skal få erfaringer g pplevelser sm gir inspirasjn til leken. Barna skal få ppleve glede g mestring i lek. Persnalet skal legge til rette fr leik g ulike leikeerfaringer. 8

9 Hvrdan legge til rette fr leik Vi ønsker å dele barna g de vksne pp i smågrupper fr å skape gd leik, samtidig gir det ss en unik måte til å bli kjent med hverandre på. Det er viktig at den vksne har kunnskap m g er engasjert i barnas leik. Det er viktig fr persnalet at alle har en venn, g at vi kan skape gde relasjner til hverandre g at de vksne legger til rette g veileder barna fr å ppnå dette. Vi ønsker å utvikle barnas leik ved å gi dem innspill g inspirasjn på hvrdan de kan bruke de ulike leikemateriellene. Den vksnes rlle i leiken er å skape et trygt leikemiljø, delta på barnas premisser g ta initiativ til, bservere g hjelpe til i leik. Hvis det blir knflikter i leiken skal vi sm vksne veilede barna fr å skape en løsning av knflikten. Neste gang det kmmer en knflikt, har barnet mulighet til å håndtere situasjnen på grunn av tidligere erfaring g veiledning. Persnalet ønsker å være gde rllemdeller fr barna både i inne- g uteleiken. Ved å bservere barns leik kan dette gi ss mye infrmasjn m barns utvikling, g dette er en viktig del av det pedaggiske arbeidet i barnehagen. PROSJEKTARBEID «FRISKUS» FYSISK AKTIVITET & HELSE I januar mars vil vi bruke tiden til prsjektarbeid. Vi vil jbbe med dette temaet på frskjellige måter. Barns medvirkning, altså deres innspill g interesser vil styre fremdriften veien blir til mens vi går. Vi vil ved bruk av tidslinjen vise hvrdan vi jbber med barns medvirkning, g hvrdan lek g læring går i ett. I samhandling med hverandre legges grunnlaget fr læring g ssial kmpetanse. Og sm dkumentasjn vil vi bruke tidslinje fr å vise prsessen. Ne av den synlige dkumentasjnen til dere freldre vil være: Bilder, utstilling av prduserte prdukter, referater, månedsplaner g tidslinje. TIDSLINJE/LÆRINGSPROSESS Fysisk aktivitet Læringsprsess Prdukter Hva kan barnet? - Hva vil barnet vite? - Hva har barnet lært? Ved bruk av fr eks. faktabøker, data, frmingsaktiviteter, lyd, vil sluttprduktene ende med en utstilling. 9

10 PEDAGOGISK ARBEID PÅ AVDELINGEN Vi kmmer til å dele gruppa i smågrupper, dette frdi mindre grupper skaper tettere relasjner til det enkelte barnet g større vksentetthet. I smågrupper er det lettere å tilrettelegge fr leik g kmmunikasjn, sm igjen er med på å skape trivsel g læring. Samtidig blir det mer r når vi deler ss g det blir lettere fr det enkelte barn g tre frem. Hvedfkuset på smågruppene vil variere ne ut fra hvilket tema vi jbber med, men Friskusprsjektet vil være sentralt gjennm hele året g smågruppene vil bli brukt mye til aktiviteter ute. Knkreter sm visualiserer tema/ting vi snakker m kmmer til å bli brukt gjennm hele hverdagen vår, dette fr å gjøre alt mer frståelig fr barna. I samling vil vi sette pp dagtavle, fr å gi barna en visuell fremstilling av dagen. Samlingene kmmer til å være bygd pp rundt Snakkepakken g Friskus. Vi vil bruke Nrsk med tegnstøtte i samlingene, da dette er viktig fr enkelte av våre barn, samtidig sm det er en psitiv frsterkning fr alle barn i frhld til språkutviklingen. Vår erfaring er at barna tar tegnene frt, g at det er en ekstra ressurs fr de sm strever litt med språket. Vi har ikke satt pp nen fast turdag på grvplanen vår, men det betyr ikke at vi ikke skal gå på tur! I begynnelsen vil det være mest de største barna sm går på tur utenfr barnehagen g dette skjer da fte når vi har smågrupper. Etter hvert vil vi være med Stjerne/Måne på tur til «Stjerneplassen» (barnehagens referansemråde). Utver våren vil det nk kmme mer faste turdager fr hele barnegruppa. Leiken har selvfølgelig en str g selvskreven plass i barnas hverdag i barnehagen. En av våre viktigste ppgaver er å tilrettelegge fr leik, både i frm av rm, utstyr g TID. BARNS MEDVIRKNING Barna har rett til å uttrykke seg g få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen, dette fr å skape en best mulig hverdag fr hver enkelt. Dette frutsetter gd kmmunikasjn mellm barn g persnalet, ved at de vksne er tilstede, har tid g klarer å fange pp barnas initiativ til å medvirke på egen hverdag. Fr å få til dette er det viktig at anerkjennelse preger ss i ssiale relasjner, sm vil si at man møter andre mennesker med msrg, likeverd g frståelse. Det er gså viktig med gd kmmunikasjn med freldrene, da det er de sm kjenner sitt barn best. Barns rett til medvirkning handler i str grad m de vksnes evne til å ta barnets perspektiv g å ta imt barnas innspill. «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk r sitt syn på barnehagens daglige virksmhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging g vurdering av barnehagens virksmhet. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med dets alder g mdenhet». (R`11) 10

11 VOKSENROLLEN Rammeplanen sier mye m hvrdan vi vksne skal være sammen med barna g pålegger ss å sette vksenrllen i fkus. Ne av det mest grunnleggende er trygghet g msrg, at barna skal føle at vi er der fr dem g vil deres beste i alle situasjner. Det er viktig med et aktivt g tydelig persnale, fr å skape et inkluderende ssialt miljø. Vi skal være rllemdeller, sm gjennm vår væremåte skal bidra til barns læring av ssiale ferdigheter. Det er viktig å møte hverandre på en måte sm frmidler respekt, aksept, tillit g tiltr. Våre handlinger g hldninger har str betydning fr hvrdan barn ppfatter seg selv g hvrdan de samhandler med andre. Vi må legge til rette fr gde relasjner med både barn g freldre. Omsrg er et sentralt begrep i frhld til vksenrllen. Dette er nk gså den kvaliteten sm er aller viktigst fr freldrene sm leverer fra seg barnet sitt fr første gang. Omsrg i barnehagen handler m relasjnen mellm de vksne g barna, g mellm barna. Omsrg er en viktig frutsetning fr barnas trygghet, utvikling g læring. Den msrg et barn blir møtt med, g selv får lv til å vise, er med på å danne grunnlag fr barnets utvikling av empati, respekt g tleranse. Det stiller en frpliktelse til ss sm vksne i barnehagen til å kunne vise åpenhet g ppmerksmhet verfr det unike hs hvert enkelt barn g i gruppen fr øvrig. Omsrg handler m at vi vksne hele tiden er bevisst våre handlinger. Da kan msrg vises hele dagen uavhengig av tid g sted. «Barnehagen skal møte barna med tillit g respekt, g anerkjenne barndmmens egenverdi. Den skal bidra til trivsel g glede i lek g læring, g være et utfrdrende g trygt sted fr fellesskap g vennskap. Barnehagen skal fremme demkrati g likestilling g mtarbeide alle frmer fr diskriminering». (R`11) 11

12 DANNING Danning er en livslang prsess sm blant annet handler m å utvikle evnen til å reflektere ver egne handlinger g væremåter. Det handler blant annet m å utvikle evne til å reflektere ver egne handlinger g væremåter. Danning skjer i samspill med mgivelsene g med andre. Barn må få utfrdringer g muligheter til å utvikle kunnskaper g ferdigheter g støtte fr å handle msrgsfullt g gjøre etiske begrunnende valg. Gjennm danning legges grunnlaget fr barnets allsidige utvikling. «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn msrg, mer enn ppdragelse g mer enn ssialisering. Samtidig rmmer danning alt dette». (R`11) I barnehagen snakker vi m regler, m hva sm er rett g galt g m hvrdan vi ppfører ss sammen med andre barn g vksne. Vi snakker m å lære vanlig skikk g bruk være høflige, vente på tur g respektere hverandre. Vi lærer at vi må sitte fint ved matbrdet, spørre hvis vi trenger ne g takke når vi får ne. DOKUMENTASJON Vi ønsker å bruke dkumentasjn fr å synliggjøre hva vi gjør g sm grunnlag fr utvikling. Og ønsker at dkumentasjnen skal gi ss infrmasjn m hva barna pplever, erfarer g lærer i barnehagen. Metder fr å ppnå dette kan være ved bruk av praksisfrtellinger g veiledning, fr å kunne reflektere ver egen praksis g se ulike handlingsalternativer i praksisutøvingen vår. Vi vurderer kntinuerlig arbeidet vi gjør gjennm hele hverdagen, dette fr å sikre g bedre kvaliteten på tilbudet vi gir. Vi bruker ulike kartleggingsverktøy fr å kunne sikre barnas utvikling i samspill med andre barn. De kartleggingsverktøyene vi bruker er: TRAS sm betyr tidlig registrering av språkutvikling. Persnalet bserverer barnet i sitt daglige samspill med vekt på språket. Dette er til fr å bidra til at barn sm strever med sin språktilegnelse, blir registrert på et tidlig tidspunkt. 12

13 Vi bruker gså ALLE MED sm tar fr seg registrering av språklig g ssial kmpetanse. ALLE MED dekker 6 utviklingsnivåer sm: språkutvikling, lek, ssi emsjnell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel g sanse mtrisk utvikling. Dette skjemaet følger barnet gjennm hele barnehagetiden g gir et helhetlig bilde av barnets mestring. Disse skjemaene blir tatt med i freldresamtalene hvr vi ser på barnets utvikling gjennm det persnalet har bservert i løpet av barnehagehverdagene. SATS (screening av tåringens språk) er både et bservasjnsmateriell g et screeningverktøy, sm skal vurdere språkfrståelsen hs tåringer. Samspill g ppmerksmhet er gså en del av vurderingen. Materiellet består av ti bjekter hentet fra hverdagslivet, et skjema sm freldrene skal fylle ut, et kartleggingsskjema g veiledning. «Jeg vil! Jeg kan! Nysgjerrighet lkker barn til å bruke alle sansene. Det er et spennende eventyr å se g høre, men gså å berøre, tygge, smake, huske, snurra, snu seg, hppe g bevege seg på alle mulige måter. Det er gdt å ha freldre sm frstår barns stre behv fr lek g bevegelse, samtale g berøring». (Ellneby 2004) 13

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

«UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST»

«UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST» «UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST» 1 STJERNE 2013-2014 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Dina, Alexander, Tage, Isabell, Helene g Feriz født 2008. Benjamin, Elias, Bastian,

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE Fra liten til str Utarbeidet våren 2012 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Prgresjn betyr framskritt. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til prgresjn fr barna. Barna skal

Detaljer

SOL 2011/2012 Årsplan del 2

SOL 2011/2012 Årsplan del 2 SOL 2011/2012 Årsplan del 2 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Avdeling Sol Vi er i gang med et

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur VÅRRES BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 Hei alle sammen g velkmmen til barnehageåret 2013/2014 Vi vksne sm jbber i Vårres g gleder ss til å ta tak i dette barnehageåret g kmme i gang, både med det pedaggiske

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN

Sang: A B C - D E F G, H I J K L  DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN FØRSKOLEKLUBB HØST 2016 OG VÅR 2017 Førskleklubben fr Pyramiden, Kuben, Sirkelen g Trus er på fredager kl 9.30 13.00 (Med frbehld m endringer)

Detaljer

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 1 INNHOLD Om barnehagen Visjn g verdier Barnehagens satsningsmråde Barn i bevegelse lek Arbeidsmetder: verktøykassen Smågrupper Nøkkelprsesser: Prgresjnsplan Plan

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Innhld BARNEHAGENS FORMÅL,VISJON OG VERDIER... 3 BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF...

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

1. Velkommen til Sande barnehage

1. Velkommen til Sande barnehage Virksmhetsplan fr Sande Barnehage 2013-2017 2 Innhld: Side: 1. Velkmmen til Sande barnehage 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Den gde Slabarnehagen 4 Sande barnehages visjn 5 2. Barnehagens prfil g satsingsmråder

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

INNHOLD STJERNE Dagsrytmen Grupper:... 5 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE FRISKUS friske barn i sunne barnehager...

INNHOLD STJERNE Dagsrytmen Grupper:... 5 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE FRISKUS friske barn i sunne barnehager... INNHOLD STJERNE 2016 2017... 3 Dagsrytmen... 4 Grupper:... 5 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE FRISKUS... 8 friske barn i sunne barnehager... 8 Mbbeplan... 14 Prsjektarbeid... 15 Vksenrllen... 6 Dkumentasjn:...

Detaljer

Årsplan for 2015/16 1

Årsplan for 2015/16 1 Årsplan fr 2015/16 1 Årsplan: 2015-16 Visjn: Barn sm blmstrer. Vi vet at barn uttrykker seg på frskjellige måter, derfr har vi tr på en pedaggikk hvr barnet lærer g pplever med alle krppens sanser. Mål:

Detaljer

INNHOLD. ÅRSPLAN DEL 2, CLK Side 2

INNHOLD. ÅRSPLAN DEL 2, CLK Side 2 INNHOLD STJERNE 2015-2016... 3 DAGSRYTMEN... 4 Reve -gruppe:... 5 Muldvarpgruppe(Førsklegruppen):... 5 RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER... 5 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE FRISKUS... 6 friske barn i sunne barnehager...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan Naturen sm læringsarena VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017 Dkumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan «Med bevisste vksne g naturen sm læringsarena» Bgafjellbakken Naturbarnehage

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA Årsplan fr Barnehagen Vår, Fssum Terrasse barnehageåret 2014-2015 Innhld BARNEHAGEN VÅR FOSSUM TERRASSE 2014-2015... 3 FASTE UKEAKTIVITETER I ÅR:... 4 TEMAOVERSIKT

Detaljer

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme 1. Årskalender INNHOLD 2. Velkmmen 3. En barnehage 4 baser 4. Hvedmål 5. Perideplaner 6. Helsefremmende barnehage 7. Ssial kmpetanse 8. Frebyggende arbeid mt mbbing. 9. Fagmrådene - Kmmunikasjn, språk

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

INNHOLD: 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme

INNHOLD: 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme 1. Årskalender INNHOLD: 2. Velkmmen 3. En barnehage 4 baser 4. Hvedmål 5. Perideplaner 6. Helsefremmende barnehage 7. Ssial kmpetanse 8. Manifest mt mbbing 9. Fagmrådene - Kmmunikasjn, språk g tekst -

Detaljer

Nedre Høvik ÅRSPLAN. a «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»

Nedre Høvik ÅRSPLAN. a «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI» a Nedre Høvik ÅRSPLAN a 2017 2018 «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI» Innhld 1. Innledning 2. Om barnehagen 3. Lvverk 4. Verdigrunnlag 5. Barnehagens satsningsmråder

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017 2018 Knøttetreff åpen barnehage Bttenveien 5, 3241 Sandefjrd 33 44 84 40 pst@lkkabarnehage.n Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer