Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen 2

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug) 3

4 Kidsa Barnehagers Pedagogisk plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser 4

5 Kidsa Inndalens pedagogiske grunnsyn Det pedagogiske grunnsynet er tankene som er bak våre handlinger I Kidsa Inndalen har vi et helhetlig læringssyn. Med det mener vi at barna lærer i alle situasjoner gjennom dagen, i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Kidsa Inndalen skal være en barnehage som barn og voksne ønsker å komme til og å være i. Kidsa Inndalen skal være et sted der voksne verdsetter lek og systematiserer lek som læring. Gjennom leken oppstår barnas vitelyst. Det er spennende å gå på oppdagelse og oppdage at alt har en sammenheng. Vi skal bidra til utvikling av barnas språk, sosiale ferdigheter og evnen til å konsentrere seg. I Kidsa Inndalen mener vi at barn fortjener en grunnholdning preget av raushet, oppmuntring og støtte. Tiltak Derfor skal vi ha: Fokus på tilknytning når nye barn kommer til oss. Personale som er tilstede for enkeltbarnet og hele barnegruppen. Personale som er anerkjennende og rause overfor barna. Personale som gir barna mulighet til medbestemmelse, på barnas premisser. Personalet som har respekt for barnas lek. Personalet tar barnas initiativ på alvor. 5

6 2. Om barnehagen Barnehagens mål for Kommunikasjon, språk og tekst Vi vil gi barna mulighet til å bruke sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, og til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og samvær. Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Vi vil gi barna mulighet for grov- og finmotorisk aktivitet både ute og inne og i ulendt terreng. Forskning viser at i de første fem leveårene hos barn, er det meste av læring knyttet opp til motorisk- og språklig utvikling. Dette binder derfor våre to fagområder sammen. Barnehagens egenart Kidsa Inndalen barnehage er organisert som to avdelinger, Regnbuen og Solstrålen. På Regnbuen jobber det en pedagogisk leder, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent, her er 10 barn fra 1-3 år. På Solstrålen jobber det en pedagogisk leder, en førskolelærer og en barne- og ungdomsarbeider, her er det 20 barn fra 3-6 år. I Kidsa Inndalen jobber det stabile voksne med lang erfaring innenfor barnehage. Vi har stor respekt for barns lek og deres behov og store deler av dagen finner du oss på gulvet sammen med barna. Kidsa Inndalen har kort avstand til flotte turområder som blir brukt jevnlig. De ulike aldersgruppene i barnehagen besøker steder hvor avstand og terreng passer deres funksjonsnivå. Vi er aktive brukere av de ulike kulturinstitusjoner i Bergen sentrum og biblioteket på Landås. Barnehagens uteareal trenger oppgradering, men vi har plass til lek, sykling og klatring. Barna leker mye på det fine grøntområdet utenfor gjerdet vårt. Vi har også tilgang til flotte naturområder i kort avstand til barnehagen. 6

7 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Tiltak I Kidsa Inndalen finner du de voksne mye på gulvet i lek med barn. I vår barnehage blir lekens egenart verdsatt, her får barna mulighet til å ta egne valg både av lekepartner og hvor leken skal foregå og hva den skal inneholde. Vi tar barnets ønsker og behov på alvor ut fra deres premisser. Personalet oppmuntrer barn til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Personalet skal være betydningsfulle voksne som undrer seg sammen med barna og stiller seg åpne for nye måter å forstå hverdagen på. I Kidsa Inndalen skal vi ha litt ekstra fokus på de stille barna. Vi forbereder barna på overgangssituasjoner slik at hverdagen blir oversiktlig for dem. 7

8 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa Barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Tiltak I Kidsa Inndalen skal personalet være tilgjengelig og møte foreldrene på en respektfull og anerkjennende måte. Dette skjer gjennom: Daglig kontakt ved bringing og henting. Informasjon på mail, dagsreferat og månedsplan. Foreldresamtaler to ganger i året, oppstartsamtale for nye foreldre. Foreldremøter. Arrangementer hvor vi inviterer foreldre/besteforeldre inn i barnehagen. FAU foreldrenes arbeidsutvalg. SU Samarbeidsutvalg. 8

9 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa Barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. «Danning er en livslang prosess som bl. a. handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdagelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette» (Rammeplanen) Tiltak Personalet har fokus på relasjonsbygging, konfliktløsning, gode samspillsmønstre i leken og er gode rollemodeller. Vi roser barna når de viser omsorg for hverandre. Personalet gir barna omsorg gjennom å trøste hjelpe og la dem utvikle seg selvstendig. Personalet benytter seg av hverdagsepisoder til å filosofere, samtale og undre seg over livet og ulike verdier. Glede og humor skal være et kjennetegn ved barnets tilværelse hos oss. I Kidsa Inndalen gir vi barna erfaring med og lærer dem å vise respekt for naturen. Personalet bruker aktivt lesing av bøker som metode for å stimulere til barns fantasi og vitelyst. Vi markerer jul, påske, 17.mai og samefolkets dag. 9

10 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa Barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Tiltak Vennskap: Vi vil gi barna erfaring slik at de kan knekke lekens koder og sosialisere seg med andre. Dette gjør vi ved å: - knytte vennskap ved gjøre barna oppmerksomme på hverandre. - lage vennskapsregler. - oppleve humor og glede sammen - personalet gir barna positive tilbakemeldinger når de viser empati og omsorg for hverandre. Lek: Vi har stor respekt for lekens egen verdi derfor ønsker vi å gi rom og tid for lek på barnas premisser. Voksenrollen: Vi voksne er viktige rollemodeller for barna. Vi skal være bevisste på å lese barns nonverbale uttrykk så vi kan hjelpe dem på vei til å sette ord på sine inntrykk. Kulturer: Vi skal ha kjennskap til kulturer som er representert i barnehagen ved å ha: - Markering av andre kulturers merkedager. - Respekt for andre kulturer, religion og tro. - Lære enkeltord og tall fra andres språk. Mobbing: Personalet bidrar aktivt til å øke barns toleranse og forståelse for ulike behov, mestring og bakgrunn. Vi fremmer barnas positive handlinger og egenskaper for å motvirke avvisning, mobbing og vold. Inkludering: Tilstedeværende voksne gir deltakende barn. Det er oss voksnes ansvar at alle barn blir sett og hørt av både andre barn og voksne. -Vi setter enkeltbarnet i fokus i f.eks. Samlingsstunden. -Vi gjør alle barna synlige. -Vi sørger for positiv selvutvikling for hvert Barn. 10

11 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa Barnehager og over i skolen. Foreldre får tilbud om avslutningssamtale for dem som skal begynne på skolen. Skolebesøk hos nærområdes skoler. Overføringsmøter med barnets skole ved behov. Tiltak Enkeltbarns behov vurderes for å gjøre overgangen fra barnehage til skole så god som mulig. Tilpasset opplegg i barnehagen for førskolegruppen (Rød gruppe). Deltakelse på fellestur for alle Kidsabarnehager Stolzen opp. Selvstendighetstrening påkledning og toalettbesøk. 11

12 Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Inne: Vi legger til rette for motorisk lek, rydder plass til boltrelek og de små barnas toddlerlek. Barnehagen skal ha utstyr til varierte fysiske aktiviteter og et mangfoldig bruk av alle rom. Tiltak Ute: - Vi er ute hver dag året rundt og bruker nærmiljøet rundt oss aktivt. 12

13 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Kidsa Barnehagers læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kommunikasjon, språk og tekst Peke- og billedbøker Sansetrening Bevegelses sanger Flanellograf med konkreter Eventyr Rollespill Begrepslæring Enkle puslespill Billedbøker Sangleker Brettspill Rollespill Rim og regler Puslespill Bli kjent med ulike barnekulturer gjennom rim, regler, dikt og sang Bevisstgjøring av det nornverbale språket Fortsettelses bøker Plasseringsord Språksprell Kropp, bevegelse og helse Sang og bevegelse Små hindringer store utfordringer Dans Sunne fellesmåltider og god hygiene Kroppen min Turer i ulendt terreng Hinderløyper Ballspill Kroppen vår Finmotoriske aktiviteter Sunne fellesmåltider og god hygiene Klatring Mat som byggesteiner Sunne fellesmåltider og god hygiene Respekt for egen kropp og for at vi er forskjellige Kunst, kultur og kreativitet Ta og føle på ulike materialer, bli kjent med dem Bruke fantasien og la barna gjøre mest mulig selv Farger Kulturelle bybesøk tilpasset barnas alder Utvidet bruk av ulik formingsmateriell Ulik materialbruk Fra inntrykk til uttrykk Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk Besøke museum Film Besøk på Vil Vite 13

14 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Natur, miljø og teknikk Årets gang Korte turer i nærmiljøet Kildesortering Undre seg sammen Lengre turer i nærmiljøet Stimulere barnas nysgjerrighet og legge til rette for undring Teknikk i hverdagen Heldagsturer Fellestur opp Stolzekleiven for alle skolestartene i Kidsabarnehagene Naturens kretsløp Etikk, religion og filosofi Oppøve sosiale ferdigheter Vennskap Markering av tradisjoner og høytider Møte barns undring og tro med respekt og anerkjennelse Oppøve sosiale ferdigheter Filosofere over dagligdagse hendelser Filosofere sammen med barna over etiske dilemma og lignende Gi kjennskap til andre kulturer Nærmiljø og samfunn Gi barna like muligheter ut fra interesse uavhengig av kjønn Bruk av biblioteket. Turer Barna skal få sin første opplevelse av demokratiet ved å kunne delta i og påvirke fellesskapet Aktiv bruk av nærmiljøet, bli kjent Gi barna kjennskap til barnekonvensjonen Antall, form og rom Begreper Former Telling Konstruksjonslek Finne former i naturen Spill Mattesekken Romforståelse Skattekart Størrelse i forhold til plassering Vekt og volum Tall Sortering 14

15 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: Kidsa Inndalen skal legge til rette for at nært foreldresamarbeid Møtet med foreldrene preges av våre verdier Anerkjennende, Raus og Tilstede. Personalet respekterer foreldrenes holdninger og forventninger til barnehagen. Tiltak I Kidsa Inndalen har vi valgt å lage planer som varer i 3 måneder. Barnehagens arbeid skal dokumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den.perioden som er over. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år. 15

16 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August Tilvenning Samtaler med nye foreldre Foreldremøte 18.aug: Bergens skolene starter. 19.aug: Foreldremøte kl September Oppstart av fokusområde 15.sep: Planleggingsdag Oktober November Arbeid med fokusområde Studentene kommer Foreldresamtaler Arbeid med fokusområde fortsetter 6-10.okt: Skolens høstferie 10.okt: Planleggingsdag 31.okt: Planleggingsdag Desember Nissefest Kirkebesøk Juleverksted Oversikt over desember sendes ut i midten av november Januar Vinteraktiviteter Arbeid med fokusområde 2.jan: Planleggingsdag Februar Fester i barnehagen 6. feb: Samefolkets dag feb: Skolens vinterferie Mars April Arbeid med fokusområde Studentene kommer Påskefrokost Foreldresamtaler Arbeid med fokusområde Barnehagedagen apr: Påske Mai Arbeid med fokusområde 15.mai: Planleggingsdag Juni Sommeraktiviteter Sommerfest 9. jun: Stoltzen opp/5 åringene 24.jun: Start skolens ferie Juli Sommerferieavvikling for små og store Sommerstengte uker: 29 og 30 16

17 Hjemmets egne notater: 17

18 Kontaktinformasjon Telefon E-post Daglig leder Anne Gina Hægland Andre 18

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer