Årsplan MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o"

Transkript

1 Årsplan MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre

2 Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet er grunnlag fr livslang læring. Barn tilegner seg kunnskap g ferdigheter gjennm sine sanser g krppslige erfaringer i samvær med andre barn g vksne. Kunnskap innebærer å reflektere ver ne nytt g knytte det til eksisterende kunnskap. Barnehagen sm læringsarena skal ivareta både hvrdan g hva barn lærer. Medvirkning - Barns interesser g spørsmål danner grunnlaget fr læringsprsesser g aktiviteter i barnehagen. De vksne skal derfr tilrettelegge fr barnas innspill. Gjennm å medvirke i egen hverdag får barnet et psitivt frhld til seg selv g egen læringsprsess. Lek g ssial kmpetanse - Lek er barnets viktigste aktivitet. Å få delta i lek g å få venner, er grunnlaget fr barns trivsel i barnehagen. Leken danner ramme fr å utfrske g bearbeide inntrykk. Parallelt med leken må barna være ssialt kmpetente g har et gdt språk. I barnehagen lærer barna fleksibilitet g å vise ansvar g msrg fr andre. De blir selvstendige g trygge på seg selv. Omsrg g ppdragelse - Omsrg i barnehagen handler m relasjnen mellm de vksne g barna, g mellm barna. Ved at barn får mulighet til å ta imt g gi msrg dannes grunnlaget fr utvikling av empati, respekt g tleranse. Oppdragelse er en prsess der vksne leder g veileder. Gjennm ppdragelsen verføres verdier, nrmer, tanker, uttrykks- g handlingsmåter. Miljø - Våre barnehagebygg g utemråder skal inspirere til læring gjennm å tilrettelegge fr allsidig lek, samtidig sm de skal støtte behvet fr bearbeiding. Våre rm skal ppmuntre til nysgjerrighet g fantasi samtidig sm de skal gi fr frdypning g knsentrasjn. Mangfld g tleranse - Barnas tid i barnehagen skal bidra til å gjøre barna i stand til å møte et mangfldig samfunn. Alle, uavhengig av etnisk bakgrunn skal ha like til å bli sett g hørt. Mangfldet i dagens samfunn skal gjenspeiles i barnehagen. Det skal derfr være mangfld i kjønn, kultur, alder g yrkesbakgrunn. Ksthld g bevegelse - Barna skal lære gde vaner g gis innsikt i hvrdan de kan ivareta egen krpp g helse. Kjøkkenet et pedaggisk rm hvr barna får være med i hele den prsessen matlaging er. Gjennm matlaging får barna kunnskap m mat, matematikk, språk g utvikler ssial kmpetanse. Dkumentasjn - Dkumentasjn er et virkemiddel fr å få frem ulike ppfatninger, g åpner fr en kritisk g reflekterende praksis. Barnehagen dkumenterer sin praksis gjennm sine planverktøy. Gjennm arbeid med pedaggisk dkumentasjn er barna med på å dkumentere sin egen tid i barnehagen; hva de har gjrt, hva de har erfart g hva de har lært. Små barn stre

3 Kanvas kvalitetsnrmer Hva vi gjør Disse nrmene er lett målbare ved at det er knkrete handlinger sm er gdt synlige g gir ss retningen når vi skal velge mellm aktiviteter vi kan tilby. I Kanvas kmmuniserer vi åpent, knstruktivt g effektivt Barnehagen bidrar til en ptimal kmmunikasjnsfrm. Vi tar alle henvendelser på alvr g gir raske tilbakemeldinger. Vi frmidler en liten histrie fra barnets dag. Alle barnehagene skal ha infrmasjnsrutiner. I freldresamtalen legger vi pp til at dialgen blant annet baseres på barnets prtefølje. I Kanvas får barna mulighet til frdypning g knsentrasjn Barna får jbbe i selvvalgte arbeidsmråder. Vi gir barn tid g rm til å fullføre sin aktivitet. I Kanvas får barna være med å dkumentere egen læring Pedaggisk dkumentasjn innføres i barnehagene. I dette arbeidet jbber den vksne g barnet tett sammen. Barnet blir stimulert til å reflektere ver sin egen læring, hva er det jeg kan g hvrdan har jeg lært det. I Kanvas tilbys barna sunt ksthld g mulighet til fysisk utfldelse Utemrådet er tilgjengelig i hele åpningstiden. Alle barnehagene har et mtrisk rm. Barna får variert kst g frukt- eller grønnsaksmåltid hver dag. Barna får være med på aktiviteter i kjøkkenet, frdi kjøkkenet er en del av barnehagens læringsarena. Små barn stre

4 Kanvas kvalitetsnrmer Hva vi er Disse nrmene gir et bilde på våre hldninger hvilken persnlighet Kanvas ønsker å utstråle. I Kanvas er vi engasjerte Vi arbeider hele tiden fr å bygge en intern kultur sm stråler g setter barn g freldre i fkus. Kulturen skal være i tråd med våre frmål, pririteringer g planer. Vi spiller på lag g gjør hverandre gde gjennm samhandling. I Kanvas er vi kmpetente Kanvas-sklen skal ivareta kntinuerlig kmpetanseutvikling fr alle ansatte i henhld til vår strategi, samt være en intern arena fr verføring av kunnskap g kultur. I tillegg har barnehagene lkale planer både fr individuell g samlet kmpetanseutvikling. Det gjennmføres utviklingssamtaler g ppfølgingssamtaler fr alle ansatte. Alle ansatte har en individuell utviklingsplan. I Kanvas er vi endringsvillige Ny kunnskap er en frutsetning fr videreutvikling. Vi er innvative, prøver ut nytt g lærer av andre i frhld til pedaggikk, driftsfrm g arkitektur. I Kanvas er vi mangfldige Vi har sm målsetting å ha en persnalgruppe med begge kjønn, ulike prfesjner, ulik alder g ulik kulturell bakgrunn. I Kanvas er vi tlerante Vi respekterer de individuelle ståsteder, vi er imøtekmmende g psitive. Små barn stre

5 Innledning. Barnehagen bygger sitt innhld på grunnlag av Barnehagelven. Rammeplan fr barnehagen, Kanvas pedaggiske plattfrm g Kanvas kvalitetsnrmer. I Mølleplassen barnehage har vi sm mål at barna blir utfrdret g stimulert til både frmell g ufrmell læring. Vi har en del verdier sm vi mener er sentrale g grunnleggende fr hvrdan vi ønsker å ha det i vår barnehage. Omsrg, trygghet, anerkjennelse, respekt/tleranse,vennskap,samspill,glede g entusiasme. Leken er den viktigste aktiviteten. Og skal gjennmsyre hverdagen. Barna skal medvirke til sin egen hverdag, g selv få velge hvr g med hvem de vil leke. Vi må gi barna nye inntrykk slik at vi frnyer deres uttrykk. I Reggi Emilia legger man vekt på å arbeide med prsjekter ut fra en tanke m at prsjekter er ulike g det gir gd mulighet til refleksjn. Filsfiens grunnlegger har frmulert uttrykket et barn har hundre språk. Det vil si at barn har mange måter å uttrykke seg på g vi skal gi dem til å få prøve mange uttrykksfrmer. Barna skal få prøve å finne sin måte å male på, synge på, lytte på sv. uten at de skal føle seg bedømt i frhld til en dyktighetsskala. I Reggi Emilie tankegang finnes uttrykket 3 pedagger 1. De vksne 2. Kameratene. 3.Det fysiske miljøet. I praksis betyr det at barnet skal få: anledning til å ppleve med alle sine sanser. frdype seg i pplevelser, tema g prsjekter. bearbeide erfaringer g pplevelser gjennm kmmunikasjn, lek, kunst g estetisk aktivitet. Den vksne må: Være åpen g lyttende til barnet. Stille spørsmål istedenfr å gi svar. Vise nysgjerrighet ikke gi fr mye infrmasjn. Oppmuntre til utfrsking fr å få ny kunnskap. Barnehagen må legge tilrette til en allsidig lek. Små barn stre

6 Vi har fkus på fagmrådene i rammeplanen slik at persnalet etter hvert skal føle seg trygge g ha eierskap til hvert mråde. Vi må evaluere hvert halvår fr å se hvilke resultat vi har nådd. De mrådene vi har hatt fkus på i det siste er IKT, dkumentasjn, miljøvern, kultur g barns medvirkning. I år er det g fkus på mangfld, mtrisk utvikling g nyere barnebksfrfattere. Når vi har et nytt fkusmråde prøver vi å finne kurs sm hele persnalet kan delta på, fr at alle skal ha samme utgangspunkt/ erfaring når vi starter g at vi er bevisste g sikrer kvaliteten. Små barn stre

7 Omsrg, lek g læring Omsrg, ppdragelse g læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, tleranse, helse g frståelse fr bærekraftig utvikling (Bhg- lvens 2). Omsrg. Omsrg har verdi i seg selv g skal prege alle situasjner i hverdagen. Gd msrg styrker barns frutsetninger fr å utvikle tillit til seg selv g andre. Vi tar imt hvert barn når de kmmer. Barna skal møtes med msrg. Vi legger vekt ved g bruker tid til å snakke med barn g freldre. Det er rutine på hvem sm har ansvar fr å ta imt i garderben hver dag. Dette gjelder gså ved måltidet at de vksne spiser sammen med barna,fr å være gde rllemdeller. Dette kan bidra til hvrdan barna viser msrg seg i mellm. Vi ppmuntrer til at barna skal prøve påkledning g d besøk selv, slik at de mestrer dette når de starter på sklen. Vi bruker lang tid fr at barna ikke skal ppleve stress i disse situasjnene. I innkjøringsperiden med nye barn, har persnalet hver sine primærbarn sm de skal gi g ha ekstra msrg fr. Vårt mål er at alle barn skal føle seg sett hver dag. Vi legger pp til at de stre barna hjelper de små, g legger til rette fr at barna utvikler empati fr andre. Persnalet viser gså gd msrg fr hverandre. Å gjøre hverandre trygge g gde gjennm å prøve å se g snakke m hverandres styrker. Persnalet er psitive når endringer er nødvendige. Vi har fkus på å gi mye glede g humr. Barna skal få ppleve gleden av å bety ne fr andre gjennm vennskap g samspill, sm står sentralt i aktivitetene i barnehagen. Vi fremhever prssial adferd istedenfr å fkusere på det negative. Barnehagen skal være et sted hvr barna utvikler evne til tleranse fr hverandres særegenheter. Små barn stre

8 Lek Barnehagen skal gi barn fr lek, livsutfldelse g meningsfylte pplevelser g aktiviteter i trygge g samtidig utfrdrende mgivelser (Bhg-lvens 2.) Viktige basiskmpetanser i livet i følge prfessr Jn Rar Bjørkvld: *Gleden ved å leve *Mtet til å skape *Evnen til å lære *Trangen til å leke *Kraften til å vkse. Lek er det naturligste i verden fr barn, vi er født sm lekende mennesker. Barn leker frdi det er mrsmt. Vi tar barnas lek på alvr g gir dem rm til mye frilek. De velger med hvem g hvr de vil leke. Vi har åpnet mellm de t avdelingene hvilket gjør det mulig å velge flere aktiviteter g flere barn å leke med. Vi mener leken er veldig viktig. Leken er barnas viktigste aktivitet. Rmmene er innredet slik at barna skal kunne se hva de kan velge å leke med. Vi vil la barn få mulighet til å ppleve både frmell læring sm er styrt g planlagt av de vksne g ufrmell læring sm barna skaffer seg gjennm egen erfaring. De vksne skal jbbe nede på gulvet,slik at de kan bservere leken g fange pp hva sm fregår i leken. Man ser samspillet mellm barna g barnas intensjner med leken g kan på den måten få en frståelse rundt situasjnen. Dette fr å veilede, hjelpe barna når de trenger å finne løsninger g hjelp fr å kmme videre g utvikle leken. Små barn stre

9 Læring Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale g aktuelle mråder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet g vitebegjær g gi utfrdringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper g ferdigheter (Bhg-lvens 2). Barn g vksne er likeverdige. Vi lar barna få anerkjennelse fr hvem de er, gjennm å se dem, å la dem merke at de er viktige i gruppen. Vi har aldershmgene klubber en gang i uken fr å ivareta hvert barn på det utviklingstrinnet sm de er. Vi ønsker at på denne måten sikre at hvert barn har fått mulighet g erfaringer i løpet av barnehagetiden av de ulike mrådene sm vi bruker klubbene til. F.eks lek g bevegelse, musikk g begrepstrening sm er sentralt i klubbene. Vi skal stimulere deres egne initiativ gjennm å ta de på alvr. Barna må føle at de blir hørt. Vi ønsker å ha mange samtaler med det enkelte barn,g at vi gjennm samtalene får kjennskap til hva de er pptatt av g hva de ønsker å gjøre. Persnalet må være nysgjerrige g engasjerte fr barnas ideer. Likeledes må de vksne være flinke til å legge til rette fr aktiviteter sm innbyr g stimulerer til gd lek g læring. Vi er inspirert av den pedaggiske filsfien i Reggi Emilia. Det er ingen spesiell metde, men mer en måte å frhlde seg til barns læring g individets ibende evner g rettigheter. (Barstti) Vi bruker gså rutinesituasjner sm læringsarena, der de vksne bruker gd tid på å fange barnets interesse g sette rd på det vi gjør. Overgang barnehage skle. I rammeplanen fr barnehagens innhld g ppgaver står det i kapitel 5.1; Barnehagen skal i samarbeid med sklen, legge til rette fr barns vergang fra barnehage til første klasse g evt. Sklefritidsrdning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. I vår bydel Vestre aker, er det startet samarbeid gjennm prsjektet Oslstandard fr samarbeid g sammenheng mellm barnehage g skle. Det er laget årshjul med rutiner fr slikt samarbeid.vi fyller gså ut et skjema sammen med freldrene sm heter Overgang barnehage/skle. Likeledes besøker vi sklen g hver vår inviterer vi de barna sm gått i barnehagen før, fr å høre litt m hvrdan det er på sklen. I Kanvas er det satt pp en gruppe sm skal jbbe mer med denne saken. Små barn stre

10 Hvedmål: Lage en plan fr videre samarbeid barnehage/skle. Mål: 2011: Opprette kntakt med Bgstad skle g finne kntaktpersn der. Mål: 2012: Utveksle hvrdan vi jbber fr å få frståelse fr hverandres arbeid. Å gjøre barna kjent med hva skle er, ulike begreper man bruker på sklen. Jbbe med de stre barna i klubben med sklefrberedende ppgaver etter hva sm frventes av barna,etter inf fra sklen. Mål:2013: Lage samarbeidsplan mellm barnehagen g sklen med frister sm vi blitt enige m. Eventuelt videreføre samarbeid med flere skler i bydelen hvis det er aktuelt. Likestilling/mangfld. Kjønn. Barnehagen skal ifølge Lv m barnehager 2 fremme likestilling. I rammeplanen legger de vekt på at alle barn i barnehagen uansett kjønn, skal ha like til å bli sett, hørt, g de skal ppmuntres til å delta i fellesskap i aktiviteter i barnehagen. Barnehagen skal bygge sin virksmhet på prinsippet m likestilling med de t kjønn. Vi skal frhlde ss åpent til at barna kan gjøre de samme aktivitetene uansett kjønn. Det er viktig at gså de vksne selv er bevisst på hvrdan deres hldning er i frhld til jenter g gutter. Dette har vi reflektert ver g diskutert i persnalgruppen, g vurdert rundt vår egen praksis. Vi må ha fkus på hvrdan vi sm vksne er sm rllemdeller g fremme våre verdier sm ligger til grunn fr vår barnehage. Barna har allerede sine egne hldninger i frhld til kjønn. Det kan vi bservere både i lek g samtaler. Vi har gså t menn iblant persnalet g det er bra i frhld til å være frebilder g rllemdeller. Ssial kmpetanse Barnehagen skal frmidle verdier g kultur, gi rm fr barns egen kulturskaping g bidra til at alle barn får ppleve glede g mestring i et ssialt g kulturelt fellesskap (Bhg-lvens 2). Vi skal møte barna g andre vksne med respekt g anerkjennelse. Være gde mdeller g sette standard på hvrdan man samhandler g løser knflikter på en knstruktiv måte. Vi må ha fkus på psitive handlinger g fremheve slike. Ssial kmpetanse utvikles gjennm erfaringer sm barna gjør i frhld til andre barn g vksne. Dette skjer gjennm krppslige g språklige handlinger. Gjennm samhandling blir barn utfrdret til å mestre balansen mellm selvhevdelse g å se andres behv. Vi skal bidra til at barna blir trygge på seg selv g sin egen kmpetanse slik at de utvikler et psitivt selvbilde. Anerkjennende g støttende relasjner er grunnlaget fr å utvikle ssial kmpetanse. Små barn stre

11 Kanvas-strategi Digital hverdag. Vi lever i en digital hverdag g gså barnehagen må følge med g være ppdatert. De vksne må ha en grunnleggende kunnskap i faget, siden vi daglig bruker de ulike ikt hjelpemidlene sm vi har til rådighet. Disse er et gdt hjelpemiddel med hensyn til dkumentasjn sm vi hele tiden jbber med. Siden det er nen nye i persnalet samt at utviklingen stadig er i vekst har vi sm mål å styrke persnalets kunnskaper i faget. Vi hadde IKT sm lkalt utviklingsarbeid fr t år siden. Likeledes ønsker vi at de barna sm vil skal få mulighet å lære å bruke digitalt verktøy fr å hente ny kunnskap eller leke seg med bilder g tekst. Særskilt de eldste barna. Hvedmål. Hele persnalet skal ha fått nk kmpetanse til å kunne bruke de hjelpemidlene sm skal brukes i barnehagen. Delmål: 2010: Hele persnalet skal kartlegge sine kunnskaper i IKT, slik at vi vet de ulikes kmpetanse g hva nytt de trenger å lære. 2011: Alle skal aktivt bruke sine kunnskaper mht. dkumentasjn. kble til å bruke prjektr, skanne, føre ver bilder, lage mapper, bruk av videkamera, pwerpint presentasjner. 2012:Animasjn,redigere film Mangfld. Å respektere frskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Nrge er i dag et multireligiøst g flerkulturelt samfunn. Barna br i en bydel med veldig få mennesker fra andre kulturer. Sammen med barna skal vi reflektere g respektere det mangfldet sm vi kan møte i Nrge i dag. Vi har lyst til å lære barna litt m barn fra andre land g håper at de kan utvikle respekt g frståelse fr det sm er annerledes. Vi ønsker at barna skal utvikle tleranse g interesse fr andre kulturer, utifra et barneperspektiv. Vi har gså mangfld i persnalgruppen med ansatte fra Litauen, Italia, Sverige, Afrika g Sveits. Dette kan vi gså bruke i i frmidlingen/arbeidet med mangfld. Vi har jbbet med å sette fkus på barn i andre land høsten Barna pplever gså mangfld gjennm at vår nabbarnehage er spesialbarnehage fr barn med ulik funksjnshemming g sm vi har en del samvær/ samarbeid med. Hvedmål. Barnehagen skal representere et miljø sm bygger pp m respekt fr menneskeverd g retten å være frskjellig. 2011: Utvide begrepet mangfld med å sette fkus på å være annerledes : Mangfld i familien. 2013: Ulik livssyn. Små barn stre

12 Ksthld, bevegelse g miljø. Ksthld: Vi er en sukkerfri barnehage. Med sukkerfrie barnebursdager/fester er målet å lære barna at man kan kse seg med andre ting enn det sm er basert på sukker med mer. Vi prøver å servere mye frukt g grønt til barna hver dag. Etter de øknmiske rammene vi har, lager vi et varmt måltid/ uke. Ellers er det brødmat med variert pålegg g tilbehør. Vi har et lite kjøkken sm ikke egner seg til de stre kjøkkenaktivitetene med barna, men av g til baker vi brød, skjærer frukt g grønt inne på avdelingen. Vi varierer varmmaten g prøver å la barna smake på nye ting sm de ikke har smakt før. Hvedmål 2011, 2012 g Sunn g variert mat, brdskikk g hjelp til selvhjelp. Bevegelse: Barn har strt behv fr å bevege seg. De er krppslig aktive, g de uttrykker seg mye gjennm krppen. Det er viktig å gi barna gde erfaringer med varierte g allsidige bevegelser g utfrdringer. Vi skal lære barna at det finnes ulike typer av fysiske utfrdringer gjennm aktiviteter, g at de får en psitiv selvppfattning gjennm krppslig mestring. De skal gså få frståelse g respekt fr egen krpp g fr at alle er frskjellige. Vi skal gi barna erfaringer gjennm ulike leker/ringleker ute/inne. Øve balanse g krdinasjn. Alt etter barnas egen alder g utvikling. I de aldershmgene gruppene vil dette spesielt bli vektlagt. Hvedmål 2011,2012 g Barnehagen skal tilrettelegge fr varierte sanse-fin- g grvmtriske aktiviteter.. Miljø. Det vi vil legge vekt på i frhld til miljøvern bygger på å skape hldninger til miljøet helt fra barna er små. Vi vksne må vise vei fr hva sm er riktig /galt i dette stre temaet. Det er de daglige rutinene sm det er naturlig å starte med. Kildesrtering, spare på strømmen, papir, g annet frbruk. Vi har gså et knkret pplegg sm tydelig viser hva sm er knsekvensene i regnskgen når man tar trærne fr å lage papir. Fr eksempel at det går ut ver dyrelivet. Vi går mye i skgen g i vårt nærmiljø. Det er et mål at barna skal bli glad i naturen g derved få interesse til å verne denne. Vi har gså sm mål å bruke miljøvennlige materialer, midler g utstyr i så str utstrekking sm mulig. Hvedmål: 2011,2012 g 2013 Ta gdt vare på mgivelsene sm vi daglig ferdes i. Lage system på miljørettet arbeid. Små barn stre

13 Kmpetanseutvikling: Kmpetanseutvikling er viktig fr å heve kvaliteten på barnehagens tilbud til barn g freldre, bedre arbeidsmiljøet g at de ansatte trives g føler at de mestrer jbben de skal gjøre. Hvert år må det gjennmføres en kartlegging blant persnalet m hvilke behv sm finnes fr å øke sin kmpetanse fr jbben de skal gjøre. Den enkelte må tilpasse sitt kmpetansebehv slik at det har sammenheng med hva barnehagen har satt sm mål g skal jbbe med. Vi bruker både interne g eksterne krefter til kurs g utvikling. Kanvas har gså sin egen internskle sm vi skal benytte ss av g sm fte tilbyr kurs i frhld til våre strategier. Planlegging, dkumentasjn g vurdering. Barnehagen må lage planer sm skal sikre kvaliteten på barnehagens arbeid, sikre at persnalet ser prgresjn i frhld til planer. 3 årsplan: Den skal sikre sammenheng g prgresjn i frhld til barns utvikling g læring. Årsplansbrsjyre: Den skal utdype fkusmråder g innhld fr hvert år. Perideplan: mfatter mål g innhld fr ulike prsjekter g krtere temaer i periden. Når vi starter på høsten bruker vi tid på å bservere g prate med barna fr å se hva de er pptatt av g hva sm passer knstellasjnen på akkurat de gruppene sm er etablert det året. Vi har planleggingsdager der vi jbber videre med hva vi har sett g ønsker jbbe med etter dette. Temaene kan ha ulik lengde g frdypelse. Det avhenger av barnas interesse g behv. Det er et mål at barna skal medvirke i hele prsessen. De vksne skal være engasjert g inspirere barna underveis slik at det blir gd interaksjn mellm barn g den vksne. Pedaggisk dkumentasjn. Fr persnalet er dkumentasjn et refleksjnsverktøy fr å planlegge g gjennmføre. Persnalet dkumenterer en del av barnas pplevelser g aktiviteter. Gjennm prsjekter blir prsessene fulgt pp m. bilder g tekst. Dkumentasjnen blir gjenkallet sammen med barnet g gjennm dette tydeliggjør hva barnet har lært g pplevd. Fr freldrene er dkumentasjnen et innsyn i barnas hverdag.vi tar bilder/film daglig, skriver dagsrapprter, ukeplaner g månedsrapprter. Dette skal synliggjøre barnas læring g pplevelser i barnehagen. Barna har en perm/digitalt der vi setter inn bilder g tekst, tegninger estetisk arbeid. g annet Dkumentasjnen kan gså brukes sm et verktøy å drive prsjekter videre, se på dette g prate med barna m hva de gjrt g lært. Fr de vksne innebærer det at vi må være aktivt lyttende g medlærende sammen med barna. Det krever at vi lar ss inspirere av barnas nysgjerrighet g søker å finne svar sammen med barna. Hvedmål: til Innarbeide dkumentasjn slik at det blir satt av tid til å dkumentere samt utvikle et system sm rganiseres på en gd måte fr å få det beste resultat. Små barn stre

14 Vurdering: Det er viktig å vurdere g justere underveis. Hjelp til evaluere vårt arbeid er : *Bruker g medarbeideundersøkelser. *Caf, et verktøy sm er utviklet fr å vurdere kvaliteten i barnehagen annethvert år. *Retningslinjer g planer *Refleksjn rundt dkumentasjn *Barnas erfaringer g synspunkter. Freldresamarbeid. Freldresamarbeidet er avhenging av en gjensidig respekt mellm freldre g persnalet når det gjelder ansvar g ppgaver i frhld til barnet. Utgangspunktet fr vårt samarbeid med freldrene er at de vet best fr sine barn g vil det beste fr dem. Vi skal vise frståelse g respekt fr freldrenes avgjørelser g verdivalg i frhld til sine barn. Vår ppgave er å støtte g hjelpe freldrene. Freldrene skal være trygge på at vi gir barna den msrg sm de har krav på, slik at barna trives g er trygge på de vksne i barnehagen. De skal vite at de kan stle på ss g at kmmunikasjn g infrmasjn blir ivaretatt. Det er viktig med en åpen dialg. Vi skal kunne ta imt både psitiv g negativ kritikk. Freldrene må få frståelse fr at det kan være dilemmaer i frhld til hensynet til enkeltbarn g hensynet til hele barnegruppen. Hvis det ppstår skal vi kunne frklare freldrene hvrfr vi gjør de pririteringene vi gjør. Samarbeidet med freldrene skjer i str grad gjennm den daglige kntakten i garderben ved levering g henting. Det er viktige møter til å utveksle infrmasjn g beskjeder begge veier. Fr å bidra til å gi freldrene et gdt innblikk i barnets barnehagehverdag, må vi vise hva vi gjør gjennm tekst g bilder. Vi har en Skjerm i hver garderbe der freldrene kan se bilder g film eksempler på hva sm har skjedd i løpet av dagen. Vi skal strekke ss der det er behv fr ekstra service, sm dukker pp. Vi skal når behv ppstår, hjelpe freldrene med henvisning videre,hvis det er et barn sm trenger spesiell ppfølging av ne slag. Vi skal ha fkus på at de får den hjelp g støtte sm de trenger. I tillegg har vi en frventningssamtale ved barnets start i barnehagen samt en freldresamtale etter et halvt år. Vi tilbyr flere samtaler hvis man ønsker g har behv fr dette. Vi har gså 2 freldremøter et på høsten g et på våren. Fr å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et freldrerådd g et samarbeidsutvalg. (SU) Barnehagelven 4 Freldreråd g samarbeidsutvalg. I barnehagen består SU av t freldrerepresentanter med en vara, g t ansatte representanter. Daglig leder er møteleder/referent. SU skal sørge fr at freldrene får medvirkning på barnehagens samlede virksmhet. Der diskuteres aktuelle saker i barnehagen, den daglige driften g det pedaggiske pplegget hvis det er ønskelig. Små barn stre

15 Barnehagens tradisjner Freldrefrkst: Barna baker hvert sitt eget brød sm de byr freldrene på, til frkst. Lucia: Alle barna blir kledd i hvitt i barnehagen g går Luciatg g synger julesanger fr alle freldrene kl Etterpå går vi Lucia hs nabbarnehagen. Nissefest: Barna kmmer til barnehagen kledd i rødt sm små nisser. Vi spiser grøt g leker julens leker. Kanskje kmmer julenissen på besøk? Karneval: Vi velger utkledning etter tema vi jbbet med. Skidag fr familien,: SU arrangerer denne dagen. Med bål, ski g mr på Bgstad. Dugnad : Alle freldre stiller fr diverse arbeid sm barnehagen trenger hjelp med. Smmerfest.: Str piknik på lekeplassen med hele familien med flere. Alle har med kurv med mat g drikke. Barna pptrer. De stre barna selger ldd, pengene går til ne sm barna skal ha glede av. Små barn stre

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur VÅRRES BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 Hei alle sammen g velkmmen til barnehageåret 2013/2014 Vi vksne sm jbber i Vårres g gleder ss til å ta tak i dette barnehageåret g kmme i gang, både med det pedaggiske

Detaljer

1. Velkommen til Sande barnehage

1. Velkommen til Sande barnehage Virksmhetsplan fr Sande Barnehage 2013-2017 2 Innhld: Side: 1. Velkmmen til Sande barnehage 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Den gde Slabarnehagen 4 Sande barnehages visjn 5 2. Barnehagens prfil g satsingsmråder

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 1 INNHOLD Om barnehagen Visjn g verdier Barnehagens satsningsmråde Barn i bevegelse lek Arbeidsmetder: verktøykassen Smågrupper Nøkkelprsesser: Prgresjnsplan Plan

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE Fra liten til str Utarbeidet våren 2012 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Prgresjn betyr framskritt. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til prgresjn fr barna. Barna skal

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt histrikk... 3! Frmålsbestemmelse... 3! Praktiske pplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN

Sang: A B C - D E F G, H I J K L  DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN FØRSKOLEKLUBB HØST 2016 OG VÅR 2017 Førskleklubben fr Pyramiden, Kuben, Sirkelen g Trus er på fredager kl 9.30 13.00 (Med frbehld m endringer)

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE FOKUS: VINTERAKTIVITETER Barna viser en enrm interesse fr å gå på ski. I hht barns medvirkning g fkuset på skape

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek 1 Årsplan 2015-2016 Sande barnehage Lek gir læring, læring gir lek 2 Innhld 1. Frrd: Planens frankring 2. Terifrankring 3. Satsingsmråde 4. Prsjektarbeid 5. Barns medvirkning 6. Pedaggisk dkumentasjn 7.

Detaljer

Lokal læreplan RLE, Huseby skole. 8. trinn

Lokal læreplan RLE, Huseby skole. 8. trinn Lkal læreplan RLE, Huseby skle 8. trinn Kristendm Bibelen Hva slags bk? Å finne fram Frhldet mellm Bibelens t deler Prfetene Prtest g håp Fra Nrges religinshistrie Fra refrmasjnen til vår tid Fra katlsk

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015 Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2014 til ktber 2015 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

STYRINGSDOKUMENTER. Kommunale barnehager i Rissa

STYRINGSDOKUMENTER. Kommunale barnehager i Rissa STYRINGSDOKUMENTER Kmmunale barnehager i Rissa 22.06.2015 1 Innhld 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Barnehagens pedaggiske innhld... 5 2.2.1 Fans barneknvensjn... 5 2.2.2 Barnehagelven... 5 2.2.3

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

«UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST»

«UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST» «UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST» 1 STJERNE 2013-2014 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Dina, Alexander, Tage, Isabell, Helene g Feriz født 2008. Benjamin, Elias, Bastian,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER...2 Litt histrikk...2 Frmålsbestemmelse... 3 Praktiske pplysninger...3 Verdigrunnlag...3 Barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Innhld BARNEHAGENS FORMÅL,VISJON OG VERDIER... 3 BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan Naturen sm læringsarena VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017 Dkumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan «Med bevisste vksne g naturen sm læringsarena» Bgafjellbakken Naturbarnehage

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Ramstad barnehage 2017/2018

ÅRSPLAN. Akasia Ramstad barnehage 2017/2018 ÅRSPLAN Akasia Ramstad barnehage 2017/2018 Akasia Barnehage AS er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage AS eier g driver pr i dag 20 barnehager med rundt 360 ansatte g 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjn

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 Nærhet, trygghet g kjærlighet 1. OM BARNEHAGEN Snehvit Familiebarnehage er en liten barnehage i kselige mgivelser på Stinta like utenfr Arendal sentrum.

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017 2018 Knøttetreff åpen barnehage Bttenveien 5, 3241 Sandefjrd 33 44 84 40 pst@lkkabarnehage.n Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 2017 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Årsplan for 2015/16 1

Årsplan for 2015/16 1 Årsplan fr 2015/16 1 Årsplan: 2015-16 Visjn: Barn sm blmstrer. Vi vet at barn uttrykker seg på frskjellige måter, derfr har vi tr på en pedaggikk hvr barnet lærer g pplever med alle krppens sanser. Mål:

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Kommunestyret

Kommunestyret Kmmunestyret 5.9.2017 Mandatet Å videreutvikle g systematisere Aktiv msrg fr eldre i sykehjem g msrgsbliger fr å kunne ivareta bebernes ssiale, fysiske, eksistensielle g kulturelle behv. Arbeidsgruppen

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Årsplan Ny-Krohnborg barnehage

Årsplan Ny-Krohnborg barnehage Årsplan 2017-2018 Ny-Krhnbrg barnehage INNHOLD Frrd Side 4 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsrg Side 6 Kap 2 Danning Side 6 Kap 3 Lek Side 7 Kap 4 Læring Side 7 Kap 5 Barns medvirkning Side 7 Kap

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Nedre Høvik ÅRSPLAN. a «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»

Nedre Høvik ÅRSPLAN. a «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI» a Nedre Høvik ÅRSPLAN a 2017 2018 «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI» Innhld 1. Innledning 2. Om barnehagen 3. Lvverk 4. Verdigrunnlag 5. Barnehagens satsningsmråder

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020 Strategisk kmpetanseplan fr Oppvekst 2015-2020.. vinnere i en glbalisert verden gjennm grenseløs læring KONGSVINGER KOMMUNE 2014 Innhld 1. Innledning... 3 2. Fellesdel... 4 2.1 Kmpetansebegrepet... 4 2.2

Detaljer

Årsplan. Oktober 2015-oktober Jakobsnes barnehage. Vi bryr oss om hverandre. 1 Årsplan Kirste Sandness

Årsplan. Oktober 2015-oktober Jakobsnes barnehage. Vi bryr oss om hverandre. 1 Årsplan Kirste Sandness Årsplan Jakbsnes barnehage Oktber 2015-ktber 2016 Vi bryr ss m hverandre 1 Innhld Barnehagens samfunnsmandat Velkmmen til Jakbsnes barnehage Satsningsmråder Tema fra satsningsmråder, Vennskap g friluftsliv

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme 1. Årskalender INNHOLD 2. Velkmmen 3. En barnehage 4 baser 4. Hvedmål 5. Perideplaner 6. Helsefremmende barnehage 7. Ssial kmpetanse 8. Frebyggende arbeid mt mbbing. 9. Fagmrådene - Kmmunikasjn, språk

Detaljer