Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart"

Transkript

1 Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise tryggheten fr barn g unge. Nrge er rammet av en ufattelig katastrfe; den største siden 2. verdenskrig. Angrepene på Utøya g i Osl vil prege framtida. Alle barn g unge vil være berørt. Mange pplever frykt g at tryggheten i tilværelsen er truet. Vi sm har ansvaret fr barn g unge, starter nå et svært viktig arbeid fr å gjenreise deres pplevelse av trygghet. Det arbeidet vil kunne ta lang tid. Første skledag høsten 2011 vil være viktig fr veien videre. Jeg vet at mange kmmuner g skler er i full gang med å frberede møtet med elevene. Dette brevet er ment sm et innspill g en hjelp til sklene i planleggingen av den første tiden. Det er viktig at alle skler markerer g følger pp det sm har skjedd når sklen starter i august. De sklene sm har elever sm er direkte berørt, må finne sin frm i samråd med freldre, fresatte g eventuelt i samarbeid med kmmunen. En viktig del av den innsatsen vi kan gjøre fr å trygge barn g unge, er å styrke vårt felles verdigrunnlag. Alle barn g unge skal inkluderes i fellesskapet. Det er viktigere enn nen gang å arbeide fr tleranse g aksept fr ulikhet i sklen. Alle barn g unge, uavhengig av bakgrunn, skal føle seg velkmmen på sklen g i Nrge. Sklenes verdigrunnlag er nedfelt i frmålsparagrafen (pplæringslva 1-1) g er enstemmig vedtatt av Strtinget. Ordlyden i frmålsparagrafen er et gdt utgangspunkt fr verdifrmidling i frbindelse med sklestart g det videre arbeidet. I frmålsparagrafen står det blant annet: Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen g humanistisk arv g tradisjn, slik sm respekt fr menneskeverdet g naturen, på åndsfridm, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd g slidaritet, verdiar sm òg kjem til uttrykk i ulike religinar g livssyn g sm er frankra i menneskerettane. Pstadresse: Pstbks 8119 Dep, 0032 Osl Kntradresse: Akersg. 44 Telefn: Telefaks: Org. nr.:

2 Vi pplever g bearbeider srg, frykt g inntrykk fra slike tragedier på svært frskjellige måter. Gjennm media har barn g unge fanget pp histrier g fakta, g gjennm samtaler med familie g venner er de på ulikt vis infrmert m det sm har skjedd. Det er derfr viktig at sklene er gdt frberedt. Lærerne har gd er faring i å snakke med elevene m vanskelige tema, g jeg har full tillit til at dette blir gjrt på en gd måte. Frslag til hva sklen kan gjøre fr å følge pp I planleggingen av markeringer g eventuell annen ppfølging er kmmunens kriseteam, freldrerepresentanter g representanter fra elevene naturlige samarbeidspartnere. Det anbefales at helsepersnell er til stede under minnesamlinger. Sklene bør gså benytte sine krisehåndteringsplaner i dette arbeidet. Oversikt ver berørte elever Sklene bør i gd tid før sklestart skaffe versikt m nen av deres elever eller freldre er drept, g m mulig m nen av elevene var til stede på Utøya eller er sterkt berørt. Ta kntakt med elever sm er berørte g frbered deres sklestart særskilt sammen med eleven g deres familier. Markering/minnesamling fr alle sm er rammet Mange skler flagger første skledag. Vi ppfrdrer til å gjøre dette gså i år. Dersm sklen har elever sm er drept, kan det være naturlig at det flagges på halv stang. Hvrdan minnemarkeringer gjennmføres er pp til den enkelte skle. Frm g mfang på slike markeringer vil selvsagt være avhengig av m det finnes direkte berørte barn g unge på sklen g andre lkale frhld. Det kan være praktiske frhld g tradisjner ved sklen, samt tidligere erfaringer med liknende hendelser sm gir det beste grunnlaget fr en gdt gjennmført minnestund. Minnestunden må uansett være fr alle g dermed livssynsnøytral. Fr de yngste sklebarna kan det være vanskelig å skjønne hva sm fregår, g et alternativt pplegg fr de minste bør kunne vurderes (f.eks. tenning av lys i klassermmene med nen rd fra læreren). Det er gså viktig å være ppmerksm på at barna kan ha svært ulik kjennskap til det sm har skjedd. Rektr eller annen leder ved sklen bør lede minnestunden Budskapet til barna bør være enkelt, frståelig fr alle g ærlig. Bruk direkte g enkelt språk, unngå metafrer. Den kan innehlde infrmasjn m katastrfen, hva skjedde, hvem ble rammet g tanker vi gjør ss sm medmennesker. Blmster, lys eller musikk kan være en fin ramme rundt en slik markering. I frbindelse med tragedien har Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet g Barnembudet åpnet en kndlanseprtkll fr barn g unge, der sklen kan sende inn hilsener. Det kan være fr eksempel tegninger, dikt, et bilde eller bare nen tanker. Et utvalg av det sm sendes til e-pstadressen vil bli publisert på nettsiden Det kan sendes inn hilsener fram til 1. ktber i år. Side 2

3 Struktur bidrar til trygghet Sklen må i tiden etter sklestart balansere mellm t viktige behv; Behv fr å frhlde seg til angrepet g behv fr å kmme i gang med sklehverdagen. Barn g unge ønsker trygge rammer rundt ppvekst g sklegang, g mange vil synes at en strukturert sklehverdag kan være til hjelp i en vanskelig tid. Samtaler med klassen g evt. enkeltelever m det sm har skjedd Snakk med elevene m det de har sett, hørt eller lest både i media g blant familie g venner. Krriger eventuelle misfrståelser g frvirring. Spør de eldre barna g tenåringene m hva de har lest eller hørt, slik at du får et bedre inntrykk av deres tanker, frykt, bekymringer g synspunkter. Bruk nyhetssendinger eller nyheter (gjerne utfrmet fr barn), avisartikler eller internettsider sm grunnlag fr en samtale. Vær tilstede fr samtaler m deres følelser, tanker g engstelse. Følg med m nen har behv fr ytterligere ppfølging Oppfølging kan skje gjennm kmmunenes kriseteam, sklehelsetjenesten, rådgivere ved sklen, PPT g barne- g ungdmspsykiatrien eller familievernkntr. Pass på hva dere sm vksne snakker m Vær frsiktig med hva du g andre vksne sier m tragedien eller mediedekningen når barna er til stede. Barn kan misfrstå det de hører. Ta pp temaet i pplæringen g aktuelle fag Angrepene kan være en ramme fr å diskutere ulike tema i undervisning g læring i aktuelle fag. I Generell del av læreplanverket fr Kunnskapsløftet står det blant annet at pplæringens mål er å ruste barn, unge g vksne til å møte livets ppgaver g mestre utfrdringer sammen med andre. I Prinsipper fr pplæringen står det videre at sklen skal bidra til at elevene får et tydelig verdigrunnlag g en bred kulturfrståelse sm er grunnleggende fr et inkluderende ssialt fellesskap g et læringsfellesskap der mangfldet blir satt høyt g respektert. Side 3

4 Infrmasjn til elever med minritetsbakgrunn g deres freldre Freldre med flerkulturell bakgrunn føler seg sterkt berørt av det sm skjedde g kan ha særskilt behv fr samtaler m tragedien g hvrdan de skal diskutere med sine barn. Det er viktig å være ppmerksm på at barn med minritetsbakgrunn kan ha pplevd negative reaksjner etter angrepene, eller de kan være engstelige fr å ppleve dette. Mange freldre med minritetsbakgrunn kan ha vanskeligheter med å frstå nrsk. Dermed går de glipp av infrmasjnen sm gis til andre freldre. Skler med mange minritetselever må tilpasse infrmasjnen til et språk sm blir frstått, g brev eller infrmasjn til freldre må versettes til flere språk. Freldre kan trenge veiledning i hvrdan de kan diskutere angrepet med barna. Sklene ppfrdres til å bruke tlk ved behv. Spesielt til fylkeskmmunene I videregående skle kan det være elever sm pprinnelig har søkt seg til en skle sm ikke ligger nær hjemstedet. Fr nen kan angrepene på Utøya g i Osl gjøre at de nå ønsker seg en skleplass nærmere hjemmet. Jeg vil derfr særskilt ppfrdre fylkeskmmunene i høst m å utvise fleksibilitet hvis det kmmer slike henvendelser m å endre på valg av skle. Sklevalg høsten 2011 Sklevalgene vil bli gjennmført. Imidlertid har partienes ungdmsrganisasjner samlet besluttet å avstå fra å hlde skledebatter i frkant av sklevalget. I stedet fr skledebatter ønsker de at partiene stiller med valgtrg uten appeller dette året. Slik vil elevene få mulighet til å gjøre seg kjent med de ulike partienes plitikk. Fr øvrig viser jeg til at Utdanningsdirektratet vil følge pp gjennmføringen av sklevalget på vanlig måte. Hvrdan snakke med barn m katastrfen Jeg vil gså vise til at Nasjnalt kunnskapssenter m vld g traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet fem råd m hvrdan man snakker med barn m katastrfen. Selv m det ved sklestart er ne tid siden angrepene skjedde, kan rådene likevel være en fin rettesnr fr samtaler med både de yngre g de eldre elevene. Frsøk å være rlig. Bruk gd tid på å snakke med barn g unge m det sm har skjedd, g frklar at det er greit å stille spørsmål g frtelle m det de er pptatt av. Ærlig g frståelig infrmasjn er viktig. Sjekk at de har frstått, ved å spørre dem m deres mening g tanker. Frsikre m at de er trygge, g tilbring mye tid sammen (utendørs aktiviteter, lesestunder eller lignende). Vis msrg g kjærlighet. Frtell m psitive ting m hjelpearbeidet g alt sm gjøres fr å hjelpe rammede. Samtaler mellm vksne kan i unødvendig grad skremme barn, vær ppmerksm på hva barn verhører. Begrens tilgang til mediadekningen både på internett, TV, radi g aviser (særlig TV-bilder kan frverre barns stresspplevelser). Side 4

5 Det finnes mange nettsteder sm har infrmasjn m krisehåndtering blant barn g unge. Blant annet på Kunnskapsdepartementets nettsider, Utdanningsdirektratets nettsider g Infrmasjnen dere finner på disse nettsidene er gså nyttig fr freldre g fresatte. Derfr vil jeg ppfrdre sklene til å viderefrmidle rådene g annen relevant infrmasjn til dem. Det er i hjemmene den tetteste bearbeidingen må fregå. Jeg har gså sendt brev til alle landets barnehager g SFO m dette den 27. juli Infrmasjn fra dette brevet kan gså benyttes i barnehagenes arbeid med å bearbeide barns inntrykk g pplevelser fra denne katastrfen. Jeg har str respekt g tillit til det arbeidet sm gjøres g skal gjøres fremver fr å bearbeide barn g unges inntrykk g pplevelser fra denne katastrfen. Jeg vil understreke at det er viktig at dere sm arbeider i sklen gså tar gdt vare på hverandre g støtter dem sm trenger det. Lærere eller andre ansatte ved sklen kan være berørt g disse må gså ivaretas. Lykke til med dette viktige arbeidet fremver! Med hilsen Kristin Halvrsen Kpi: Fylkesmennene Utdanningsdirektratet Side 5

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015 Strategisk plan fr Tnsenhagen FAU Juni 2015 1 Tnsenhagen FAU FAU er Freldrenes ArbeidsUtvalg ved Tnsenhagen skle g består av freldre sm er engasjert i skle-hjem samarbeidet. Tnsenhagen FAU møtes en gang

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

NSRs valgprogram 2009 2013

NSRs valgprogram 2009 2013 NSRs valgprgram 2009 2013 OM NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Nrske Samers Riksfrbund (NSR) er en samisk hvedrganisasjn sm driver aktivt kultur-, samfunns- g pplysningsarbeid gjennm sine lkallag, g stiller til

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer