Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug)

4 Kidsa Barnehagers Pedagogisk plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

5 Kidsa Midtbygda pedagogisk grunnsyn Et pedagogisk grunnsyn er tankene som ligger bak handlingene våre. Kidsa Midtbygda sitt pedagogisk grunnsyn bygger på positiv samhandling mellom barn og voksne i barnehagen. Barna skal bli hørt sett og anerkjent for sine tanker og handlinger. Barna i Kidsa Midtbygda skal få medvirke i sin egen hverdag. Personalet og barna skal sammen undre seg over både hverdagslige hendelser og mer abstrakte fenomener. I et inkluderende miljø skal vi anerkjenne hverandre. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser gjennom å dele felles erfaringer, gode stunder, humor og glede. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng. Leken skal ha en stor plass i vår hverdag. Gjennom leken vil barna etablere vennskap. I leken vil barna få erfaringer med sosiale samhandlinger med andre barn, bidra med egne innspill og ta imot andres innspill, løse konflikter m.m. Personalet skal delta i lek med barna, støtte barn som har behov for det og gi nye innspill til å videreutvikle og opprettholde leken. Verdiene våre skal gjenspeile seg i vår relasjon til barn og foreldre Personalet skal være aktiv i leken sammen med barna. Tiltak Personalet skal legge til rette for tid og rom for god lek. Vi skal jobbe for at alle barn føler seg inkludert i fellesskapet. Alle barn skal oppleve tett tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen.

6 2. Om barnehagen Barnehagens mål for Vårt satsningsområdet er: «Lekende barn og voksne». Tema gjennom året på Sørigard er: «Bli kjent med ulike dyr». Tema på Nordigard er: «Mat og dyr året rundt». Barnehagens egenart Kidsa Midtbygda har en sentral beliggenhet i bydelen Åsane. Barnehagen åpnet i 1994 og drives som basebarnehage, Sørigard og Nordigard. Hver av basene har store, lyse og luftige rom i tillegg til ulike små-rom til skjermet lek. Pr. i dag består Sørigard av 26 barn i alderen 1-3 år og 8 voksne, og Nordigard består av 38 barn i alderen 3-6 år og 6 voksne. Januar 2015 vil vi ha et nytt opptak. I dette tidsrommet flytter også noen barn fra Sørigard til Nordigard. Det vil derfor være noen flere barn på Sørigard og Nordigard i perioden januar til juni. Vår personalgruppe har stor erfaring fra barnehage og flere har jobbet i Midtbygda i mange år. Primærkontakt: Personalet er opptatt av å gjøre barna trygge. For å oppnå dette har hvert enkelt barn i barnehagen en primærkontakt. Primærkontakten skal kjenne barnet og familien slik at han/hun bidrar til positiv kontakt mellom barnehage og hjem. Videre skal primærkontakten vite barnets behov for mat, søvn, hvile, lek, trøst og kos, samtale og oppmerksomhet. Pedagogisk leder har pedagogisk ansvar for alle barna i sin gruppe. Han/hun skal derfor drive veiledning av alle primærkontaktene, for å opprettholde den pedagogiske kvaliteten inn mot hvert enkelt barn. Vi mener at ved å ha primærkontakter opplever barn og foreldre en økt trygghet, samtidig som vi sikrer god kvalitet for hvert enkelt barn. Gjennom denne måten å organisere oss på opplever vi at de ansatte ser enkeltbarnet og hele gruppens behov, på en kvalitativ måte. Vennskap: Vi jobber hele tiden mot målet om at alle skal oppleve at de har en venn. Det å ha en venn gir gode erfaringer, og er med på å bygge et godt selvbilde i et sosialt samspill.

7 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Gjennom samspill og dialog mellom barn og voksne (primærkontakt) vil man finne ut hva barnet vil/ønsker. Tiltak Under aktivitetene vi gjennomfører med barna vil det være naturlig å lytte til dem og den responsen de gir på opplevelsene. Dette tar vi siden med i evaluering av de ulike aktivitetene. Personalet følger aktivt barnas initiativ for å øke deres engasjement og medbestemmelse. Personalet vil også hjelpe barna til å sette ord på ting og opplevelser. Vi vil ta individuelle hensyn i så stor grad som mulig ved siden av gruppehensynet.

8 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa Barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Samtale ved levering og henting: Ved levering og henting av barna er det god anledning til å gi viktig informasjon fra både foreldre og personalet i barnehagen. Vi er vennlige og profesjonelle ansatte som har tid til denne viktige informasjonsdelingen. Vi ønsker at foreldrene gir oss informasjon om barnet og dets situasjon slik at hverdagen i barnehagen skal bli så god som mulig. Vi har ulike møtepunkter i barnehagen i løpet av året: SU-møter(Samarbeidsutvalg): Der treffes representanter for foreldre, personalet og eier. Tiltak FU-møter (Foreldreutvalg): Dette er foreldrerepresentantenes møtepunkt. Disse kan innkalle hele foreldregruppen ved behov, og evt. barnehagens eier og ledelse. FU arrangerer et arrangement i samarbeid med personalet i Kidsa Midtbygda. Foreldresamtale: Foreldre og pedagogisk leder og/eller barnets primærkontakt har samtale om barnets behov og utvikling. Dette blir gjennomført i løpet av høsten, og ellers etter behov. Foreldremøte: I løpet av høsten møtes foreldre og personale der vi også leier inn en ekstern foreleser. Ulike arrangement i regi av barnehagen der vi ønsker å samle oss om barnet, som Lucia-frokost, påskefrokost, ridder-kafé og sommerfest.

9 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa Barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. Barna dannes gjennom erfaringer og opplevelser de får både i hjemmemiljøet og i barnehagen. I barnehagen skal barna få være seg selv og oppleve at de er unike og viktige. Vi ønsker at barna skal tilegne seg god sosial kompetanse gjennom samhandling med andre barn og voksne. Vi i personalgruppen i Kidsa Midtbygda skal være gode rollemodeller for barna gjennom måten vi samhandler med barna, foreldrene og de andre i personalgruppen. Tiltak Vi vil gi barna opplevelser og nye erfaringer som vil gi dem et godt grunnlag for det som møter dem i livet av glede og utfordringer. Mye av det overnevnte vil barna erfare gjennom lek. Lek og læring går hånd i hånd i barnas hverdag. Vi har stor respekt for barnas lek og den læring barna får gjennom å leke. Barna gis gode muligheter til lek både gjennom basenes dagsrytme og innredning. Personalet deltar i leken der det er naturlig, både som aktive støttespillere for å drive leken fremover, og fordi barna ofte ønsker at de voksne skal delta. Personalet skal i samtaler med barna hjelpe til å sette ord på handlinger og følelser.

10 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa Barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Tiltak Personalet er gode rollemodeller for barna gjennom hvordan vi samhandler med barna, foreldrene og de andre i personalgruppen. Det å hjelpe hverandre, trøste, vente på tur, vise høflighet er noe vi daglig veileder barna på. Selvhevdelse og styring av egne behov er vesentlig læring som barna får gjennom samhandling med barn og voksne i barnehagen. Barna skal oppleve vennskap. Vi samtaler med barna om viktigheten av å inkludere andre barn i fellesskap og lek. Personalet skal jobbe for at ingen barn skal oppleve å bli utestengt eller ertet i barnehagen I Kidsa Midtbygda er det plass til alle uansett bakgrunn og fysiske utfordringer. Vi vil gi gutter og jenter samme utfordringer og muligheter for læring og utvikling.

11 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa Barnehager og over i skolen. De eldste barna i barnehagen er med i Riddergruppen året før de begynner på skolen. Tiltak Barna vil oppleve flere aktiviteter som er rettet mot det å begynne på skolen. Alt fra å være selvstendig i toalettsituasjon og påkledning til innøving av begreper og konsentrasjon over tid i ulike aktiviteter, som spille spill, oppgaveark osv. Vi går på skolebesøk på våren.

12 Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Inne: Basene i Kidsa Midtbygda har store, lyse og trivelige rom og er innredet slik at barna kan leke skjermet og uforstyrret. Det skal være estetisk godt for barna å oppholde seg i barnehagen. Tiltak Leker og materiell som barna ønsker å benytte seg av skal være tilgjengelig for dem. Vi legger til rette for fysisk aktivitet enkelte steder i basene. Ute: Barna utfordres fysisk i vårt kuperte og varierte uteområde. Vi bruker skogen utenfor barnehagens område til ulike fysiske aktiviteter. Vi går på tur og besøker ulike steder i vårt nærmiljø.

13 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Kidsa Barnehagers læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kommunikasjon, språk og tekst Personalet bruker språket aktivt og setter ord på det vi gjør Barna skal bli kjent med sanger, rim og regler der fokuset et dyr Barna blir kjent med eventyret «De tre Bukkene Bruse» Kjennskap til rim og regler Utvide ordforråd og begrep gjennom samtaler og boklesing Barna skal bli kjent med eventyret «Den lille røde høna» Lage rim og regler Utvide ordforråd og begrep gjennom samtaler og boklesing Gjenkjenne egen bokstav. Skrive sitt egen navn Kunne sitt eget etternavn og adresse Barna skal bli kjent med eventyret «Den lille røde høna» Barna øver på å ta i mot og utføre beskjeder som inneholder flere handlinger.

14 Kropp, bevegelse og helse Barna går på tur en gang i uken. På turen får barna bevege seg på ulike typer underlag Barna går på tur en gang i uken. På turen får barna bevege seg på ulike typer underlag Barna går på tur en gang i uken. På turen får barna bevege seg på ulike typer underlag. Vi legger til rette for allsidig bevegelseslek Vi ser etter dyr i når vi er ute på tur Få gode erfaringer med friluftsliv. Barna støttes i å mestre hverdagsaktiviteter som av- og på kledning, måltider og toalettbesøk. Vi tilrettelegger for stor grad av selvstendighet i rutinesituasjoner, slik som toalettbesøk, avog påkledning, måltider osv. Fokus på god hygiene Barna lærer å vurdere klær i forhold til vær Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kunst, kultur og kreativitet Barna vil få prøve ulike materialer og formingsaktiviteter Bli bevisst lyder rundt oss gjennom aktiv lytting. Bli bevisst lyder rundt oss gjennom aktiv lytting. Vi prøver å delta på ulike kulturarrangementer vi får tilbud om. Vi lager dyr i ulike størrelser Lage dyr i ulike materialer. Synge sanger som handler om dyr og mat. Barna skal bli kjent med ulike eventyr fra ulike kulturer. Lage dyr i ulike materialer. Barna skal bli kjent med ulike eventyr fra ulike kulturer. Øve på et riktig blyantgrep.

15 Natur, miljø og teknikk Faste turplasser som vi besøker gjennom året. Vi følger med på endringer i naturen og dyrelivet gjennom året. Undre oss sammen rundt ulike dyr. Lage vårt eget naturdyr. Så og høste. Undre oss sammen rundt ulike dyr. Lage vårt eget naturdyr. Lage fuglemat. Barna får tilgang til å bruke digitalt verktøy til å utforske skriftspråket og til bildebehandling. Etikk, religion og filosofi Gi tid og anledning til undring. Fokus på å ta hensyn til hverandre og vente på tur. Lære om betydningen av mat og dyr i ulike kulturer. Vi bruker hendelser fra hverdagen for å filosofere om det som omgir oss. Tur til Vil Vite senteret. Lære om betydningen av mat og dyr i ulike kulturer. Filosofere sammen med barna rundt eksistensielle spørsmål. Gi tid og anledning til undring. Gi tid og anledning til undring. Vi vil ha fokus på å vente på tur, og å ta hensyn til hverandre. Respekt og omsorg for andre sine følelser. Sette ord på egne følelser. Vite forskjell på rett og galt.

16 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Nærmiljø og samfunn Vi følger med på byggeprosjekter i nærmiljøet Utforske nærmiljøet på tur rundt barnehagen Utforske nærmiljøet på tur rundt barnehagen Vi benytter vårt varierte nærmiljø Tur til biblioteket på Åsane Senter Bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljøet og samfunnet rundt oss (Åsane før og nå) Antall, form og rom Vi bruker sanger, eventyr, rim og regler Få kjennskap til ulike former som sirkel, trekant, firkant o.l. Kjennskap til enkle måleenheter Form på matvarer Form på emballasje som matvarer kommer i Får erfaringer med ulike matematiske begreper i ulike sammenhenger og situasjoner Barna får erfaringer med ulike typer måleenheter og måleredskaper Form på emballasje som matvarer kommer i

17 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Kidsa Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: Trygg tilknytning Tiltak I Kidsa Midtbygda har vi valgt å lage planer som varer i 1 måned. Barnehagens arbeid skal dokumenteres av barnegruppens leder med tilbakeblikk på den perioden som er over. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år.

18 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August Tilvenning for nye barn i barnehagen. 17.aug: Bergens skolene starter. Overflytting av barn fra Sørigard til Nordigard. September Nasjonal brannvernuke uke sep: PLANLEGGINGSDAG Oktober November Høstfest/FN dag: 23.oktober Fotografering Fotballturnering i Vestlandshallen for førskolebarn; 30. oktober okt: Skolens høstferie 16.okt: Planleggingsdag (fagdag for alle ansatte i Kidsa.) Desember Januar Lucia Frokost Nissefest 11.des: (Lucia frokost) 18.des: (Nissefest) Februar Karneval 05.feb: PLANLEGGINGSDAG 12.feb: (Karneval) Mars Påskefrokost 18.mar: (Påskefrokost) mars: Påske 29.mars - 01.april: Vinterferie April 08.apr: PLANLEGGINGSDAG Mai Juni Juli Aktivitetsdag 16.mai Besøksdag for nye barn 7.juni Sommerfest 14.juni 06.mai: PLANLEGGINGSDAG 08.jun: Stoltzen opp 20.jun: Starter skolens ferie

19 Hjemmets egne notater:

20 Kontaktinformasjon Telefon E-post Daglig leder: Vivian Wiik Endresen Baser: Sørigard Rød (Ragnhild) Sørigard Lilla (Merete) Nordigard Grønn (Reino) Nordigard Blå (Trude)

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer