TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn 1

2 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag Fakta m sklen Elever g ansatte Elevenes frutsetninger Spesialundervisning Læringsmiljø Læringsresultater Nasjnale prøver Avgivertall Skleutvikling SFO Ønsker: Vedlegg 1 Elevundersøkelsen

3 1 Sammendrag Tilstandsrapprten fr Sjøskgen skle er laget fr å vise resultater g utviklingsarbeid fr Felles kmmunal plan fr pedaggisk utvikling ligger til grunn fr sklens lkale mål g tiltak. Denne rapprten m sklen er en ppsummering g analyse av ressursbruk, læringsresultater, læringsmiljø, g utviklingsarbeid i Tallmaterialet er hentet fra UDIRskleprten g UDIR- GSI. Elevtallet på Sjøskgen skle har økt med 11 elever fra til Lærertettheten har gått ne ned. Det gis spesialundervisning til 8 av sklens elever. Sm på landsbasis er det en vervekt av gutter i denne gruppen. Elevundersøkelsen 2016 mfatter trinn. Denne viser at trivselen er høy. Sklen jbber aktivt fr å fremme et gdt psykssialt sklemiljø. Resultatene på nasjnale prøver de siste årene viser en psitiv faglig utvikling. Dette gjelder gså årets resultater, brtsett fra i lesing der resultatet er dårligere enn fregående år. Sklen har de siste årene hatt et stabilt persnale, ne sm gir grunnlag fr gd kntinuitet i sklens utviklingsarbeid. Et sklebasert utviklingsarbeid der kmpetansedeling vektlegges fr å utvikle en undervisning sm i større grad treffer mangfldet i elevgruppen. Med dagens elevtall har sklen fr få klasserm, men likevel plass til flere elever i hver klasse. Dette har medført at sklen har tatt i bruk spesialrm til klasseundervisning (Frmingsrm, Musikkrm). 3

4 2 Fakta m sklen 2.1 Elever g ansatte Indikatr g nøkkeltall Antall elever Årsverk fr undervisningspersnale 17,4 18,1 18,2 19,5 19,0 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersnale med gdkjent utdanning ,4 94,2 96,2 90,1 92,4 Tallene er hentet fra Skleprten/Utdanningsdirektratet, g baserer seg på sklens årlige GSI-rapprtering. 2.2 Elevenes frutsetninger Freldrenes utdanningsnivå er høyt i frhld til gjennmsnittet i Ås kmmune g nasjnalt. Nivået har steget kraftig fra Selv m det samlede snittet er høyt, ser vi at vi har stre variasjner i elevgruppen både faglig g ssi-emsjnelt. Mange elever kmmer fra flerspråklige hjem. Dette gir ss utfrdringer i frbindelse med tilpasset pplæring g nødvendiggjør et gdt samarbeid mellm lærerne g mellm skle- g hjem. 2.3 Spesialundervisning Andel elever sm får spesialundervisning trinn 4,68 5,4 5,38 2,96 4, trinn 8,97 12,5 2,24 4,78 4,05 Tallene er hentet fra Skleprten/Utdanningsdirektratet, g baserer seg på sklens årlige GSI-rapprtering Elevene med Individuell Opplæringsplan (IOP) frdeler seg på mrådene ssi-emsjnelle vansker, språkvansker g lese- g skrivevansker. Spesialundervisningen gis sm enetimer, i grupper g i den rdinære klassen med styrket lærertetthet. Sklens egenvurdering Kmpleksiteten i elevenes behv fr tilrettelegging har medført behv fr annen kmpetanse enn den rent sklefaglige. Sklen har derfr tilsatt spesialpedagg med atferdskmpetanse, vernepleier g barnevernspedagg. Ressursbruken til håndtering av ssi-emsjnelle vansker er str g krever mye av sklens dispnible ressurser. Sklen vektlegger g pplever et gdt samarbeid med hjemmene. Sklen har i dag gd g nødvendig kmpetanse fr håndtering av ssi-emsjnelle vansker. Sklen trenger imidlertid å styrke kmpetansen innenfr ulike fagvansker g spesifikke lærevansker, samt undervisningen rettet mt flerspråklige elever. Sklen arbeider kntinuerlig fr å utvikle gde systemer fr å sikre en best mulig spesialundervisning. Sklen har et gdt samarbeid med PPS, PIT-teamet, Familieteamet, Helsesøster, Barnevernet g BUP. Veien videre Tidlig innsats Arbeid med læringsmiljøet til alle elever fra sklestart. 4

5 Bruk av leseveiledere til kartlegging av elever g veiledning av lærere. Tidlig bservasjn av elevgrupper (1.trinn) med tanke på læringsmiljø g elever med spesielle behv. Ssi- emsjnelle vansker Videreutvikle sklens system fr håndtering av ssi- emsjnelle vansker Lkal Handlingsplan fr et gdt psykssialt miljø Bruke ART sm metde / ART-kurs Undervisningspraksis Større fkus på praktisk arbeid Utnytte mulighetene digitale verktøy gir Kmpetanse Bli enda bedre til å utnytte sklens samlede kmpetanse, til elevenes beste. Ukentlige møter i spes.ped teamet Kllektiv sklebasert kmpetanseheving fr lærerne Erfaringsutveksling i sklens plantid/utviklingstid Kmpetanseheving på mrådet lese- skrivevansker g språkvansker Kmpetanseheving i frhld til bruk av digitale verktøy i spesialundervisning Kmpetanseheving i frhld til undervisning av flerspråklige elever 3 Læringsmiljø Sm PALS-skle jbber vi kntinuerlig med læringsmiljøet. Sjøskgen skle er en PALS skle. Kntinuerlig jbbing med PALS har vært viktig i vårt arbeid med klasseledelse, g vi kan nå se en kulturendring i sklen. I tillegg anvendes «Klassetrivsel», elevsamtaler g utviklingssamtalen. Gjennm Elevundersøkelsen gis elevene på 5.-7.trinn årlig mulighet til å si sin mening m blant annet trivsel, støtte fra lærerne, mtivasjn g mestring, arbeidsr, faglige utfrdringer g mbbing på sklen. Dette er viktig infrmasjn m sklen sm skal bidra til et bedre læringsmiljø fr elevene. Elevundersøkelsen gjennmføres hvert år fr trinn på Sjøskgen skle. Et utdrag av resultatene er lagt ved under. Ytterligere tallmateriale fra Elevundersøkelsen ligger åpent på Elevundersøkelsen viser gde resultater, det vil si resultatene ligger innenfr grønt mråde. Sklen skårer gult innenfr mrådet «Faglige utfrdringer», «Arbeidsr» g «Mbbing blant elever». «Faglige utfrdringer» var gså i fjr et gult mråde. Her vil dybdelæring være et fkusmråde fr å utvikle elevenes læring g imøtekmme den tilpassete pplæringen videre. Svarene rundt mbbing ligger i gult mråde, men nærmere grønt enn rødt. Det vil si at mbbing frekmmer sjelden, men en liten gruppe har svart at det har frekmmet de siste månedene. Tallene sm kmmer frem er kjent fr sklens ledelse, g tiltak har blitt satt i gang. Det jbbes kntinuerlig med klassemiljø ut i fra sklens handlingsplan fr et gdt psykssialt miljø. Sjøskgen skle bruker verktøyet «Klassetrivsel.n» hyppig, g man har sett at verktøyet er mest effektivt m man spisser spørsmålene. Med det mener vi færre spørsmål g knsentrasjn rundt enkeltmråder. Denne kartleggingen gir et gdt grunnlag fr å iverksette tiltak. Se elevundersøkelsen i vedlagt tabell: 5

6 Sklens egenvurdering Sklen arbeider kntinuerlig med elevenes læringsmiljø gjennm PALS. PALS-arbeidet er en viktig frebyggende satsning sm mfatter alle trinn g alle elever ved sklen. De ansatte får et felles fagspråk i arbeidet med læringsmiljøet. Sklen har utarbeidet felles frventninger til elevenes atferd med fkus på Omsrg, Ansvar g Respekt. Innlæring g øving av disse er sklemfattende. I tillegg til felles frventninger er arbeidet med å skape gde relasjner avgjørende. Elevundersøkelsen g Klassetrivsel er viktige supplement til PALS-arbeidet. Sklen har gde resultater i Elevundersøkelsen med ne variasjn på de ulike trinnene Resultatene fra elevundersøkelsen drøftes i møte mellm ledelsen g lærerne på hvert trinn, g det avtales hvilke tiltak sm skal iverksettes. Sklens ledelse har i økende grad tatt i bruk resultatene fra Elevundersøkelsen fr videre prsessarbeid med sklens persnale. Dette fr å skape en felles refleksjn ver hva sm er bra, hva sm ikke er bra, g hvrfr. Veien videre Sjøskgen skle skal fkusere på følgende i det videre arbeid med læringsmiljøet: Lkal Handlingsplan fr et gdt psykssialt miljø. PALS Trene på g rllespille de felles frventningene. Arbeide daglig med å skape gde relasjner til hver elev. Innføre en sklemfattende bruk av «løsningshjulet», - et verktøy sm hjelper elevene til å ta gde valg i knfliktsituasjner. Klassetrivsel.n Iverksette sklemfattende bruk av klassetrivsel.n. Trivselsledere Videreføre bruk av trivselsledere sm aktiviseringstilbud i friminuttene. Elevundersøkelsen /PULS Frberede elevene slik at de er kjent med hva undersøkelsen handler m. Gjennmføre etterarbeid på mråder der undersøkelsen viser behv. 4 Læringsresultater 4.1 Nasjnale prøver Nasjnale prøver på 5. trinn måler i prinsippet den kmpetansen eleven har tilegnet seg på trinn. Det er fire elever med fritak fra nasjnale prøver i engelsk g lesing g tre elever med fritak i regning høsten I engelsk har Sjøskgen skle et gdt resultat. 36 av elevene ligger på mestringsnivå 3, 48 på mestringsnivå 2 g 16 på mestringsnivå 1. Sammenlignet med Ås kmmune er det flere elever på mestringsnivå 3 g færre elever på mestringsnivå 1. I regning er det 28 av elevene sm ligger på mestringsnivå 3, 64 på mestringsnivå 2 g 8 på mestringsnivå 1. Sammenlignet med Ås kmmune er frdelingen lik på mestringsnivå 3, men Sjøskgen skle har betraktelig færre elever på mestringsnivå 1. Resultatet i regning er stigende i frhld til skleåret Lesing ble fr første gang gjennmført digitalt. I lesing er det 16 på mestringsnivå 3,52 av elevene på mestringsnivå 2 g 32 på mestringsnivå 1. Sammenlignet med Ås er dette færre elever på nivå 3 g flere på mestringsnivå 1. Resultatet i lesing er fallende fra tidligere år. 6

7 Utvalg Mestringsniv å 1 Mestringsnivå 2 Mestringsniv å 3 Snitt Peng Ås kmmune (16-17) Nasjnale prøver 5. trinn, Engelsk 24,5 52,8 22,7 49,3 Sjøskgen skle (16-17) Nasjnale prøver 5. trinn, Engelsk 16,0 48,0 36,0 52,7 Ås kmmune (16-17) Nasjnale prøver 5. trinn, Regning 21,5 49,4 29,2 51,0 Sjøskgen skle (16-17) Nasjnale prøver 5. trinn, Regning 8,0 64,0 28,0 51,5 Ås kmmune (16-17) Nasjnale prøver 5. trinn, Lesing 23,1 47,4 29,5 51,0 Sjøskgen skle (16-17) Nasjnale prøver 5. trinn, Lesing 32,0 52,0 16,0 48,1 11

8 4.2 Avgivertall På nasjnale prøver i lesing på 8. trinn skiller Sjøskgen skle seg ut psitivt ved at man ikke har nen elever på nivå 1. På regneprøven screr de fleste elever på nivå 3 g 4 (56 ). På nivå 5 er det 11. Dette er tilsvarende det nasjnale nivået. Engelskprøven har en hvedvekt på nivå 2 g 3. Det er ingen elever på nivå 5. Sklens egenvurdering Sjøskgen skle har gjennm flere år arbeidet systematisk med å styrke sklens kmpetanse i lesing, matematikk g engelsk. Sklen har ver tid priritert lærere i videreutdanning innen lesing, matematikk, regning g engelsk. På bakgrunn av dette er sklen pptatt av sklebasert utvikling gjennm erfaringsdeling i fellestid, på trinn g i teamtid fr 1.-4./5.-7.trinn. Sjøskgen skle har leseveileder sm følger pp 1.-4.trinn gjennm kartlegging g ppfølging av lærere, elever g freldre. Til trss fr dette er årets resultat i lesing på 5.trinn Nasjnale prøver lavere enn frventet. Årets 5. trinn et trinn med mange t-/flerspråklige elever. Sklen må vurdere m arbeidet med de flerspråklige bør videreutvikles. De gde resultatene i Nasjnale prøver engelsk, kan sees i sammenheng med at sklen de siste årene har hatt et økt fkus på faget. Det arbeides med små daglige drypp i faget fra 1.trinn. Det er gså verdt å merke seg at årets 5.trinn har brukt ipad sm verktøy siden 3.klasse. Sjøskgen skle er pptatt av å fremme regning sm grunnleggende ferdighet i alle fag. Årets resultat i Nasjnale prøver regning, viser en psitiv trend. I matematikk jbbes det kntinuerlig med den grunnleggende frståelsen, samtidig er man pptatt av prblemløsning g ulike strategier. 12

9 Veien videre Synlig læring Videreutvikle elevens egenvurdering Videreutvikle elevens kunnskap g bevissthet m egen læring (metakgnisjn) Kmpetanse Større fkus på dybdelæring Interne fagnettverk- kmpetansedeling Lærere på videreutdanning i matematikk g engelsk Kllektive læringsprsesser intern kmpetanseutvikling Digital satsning Utvikle den digitale kmpetansen i persnalet Bruke det digitale sm verktøy i læringen Fkus på det digitale sm grunnleggende ferdighet i alle fag. Klasseledelse Videreutvikle den delen sm faller inn under «Læringsstøtte», bla. undervisningsfrmat, kvalitet på tilbakemelding, undervisningsdialg Tidlig innsats Kartlegging Oppfølging på bakgrunn av kartlegging, - individ g gruppe Skle-hjem samarbeid Videreutvikle utviklingssamtalen sm et knkret g nyttig verktøy fr læring g utvikling Oppmuntre g hjelpe freldrene til å kunne følge pp barnas læring Samarbeidspartnere Utvikle samarbeidet med Nrdby biblitek Dialg med Nrdbytun ungdmsskle i frhld til elevenes kmpetanse Dialg med barnehagene sm ligger i sklekretsen 5 Skleutvikling Sklens egenvurdering Sjøskgen skle er i psitiv utvikling. Elevundersøkelsen g Nasjnale prøver viser trivsel g faglig framgang. Persnalet er stabilt g sklen er ambisiøs på elevens vegne. PALS er et gdt verktøy i arbeidet med læringsmiljøet. Dette må være gdt fr å ppnå gde, faglige resultater. Sklen har de siste tre årene hatt deltagere i videreutdanning i lesing, engelsk g matematikk. Dette er et gdt utgangspunkt fr å gjennmføre interne, kllektive læringsprsesser. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte pplever høy grad av mestring g trivsel i det daglige. Ståstedsanalysen viser at sklen må arbeide mer med å utvikle gde lkale læreplaner sm nyttige verktøy i den daglige undervisningen. Her er sklen underveis. Ståstedsanalysen viser ss at sklen må priritere arbeidet med IKT sm læringsverktøy i alle fag. Alle trinn ved sklen har tilgang til PC flere ganger i uken. På 4. g 5.trinn har alle elever egen ipad. Framver blir det viktig med digital kmpetanseutvikling fr lærere, slik at det digitale blir en ressurs inn i læringen. Det å anvende IKT til utfrskning, eksperimentering, differensiering g mtivering blir viktig. I tillegg ser sklen at digital dømmekraft må vektlegges i alle sider av pplæringen. Ståstedsanalysen viser gså at sklen enda sterkere må vektlegge arbeidet med 13

10 underveisvurdering, blant annet innenfr arbeid med elevens valg av arbeidsmåter g egenvurdering. Sklen pririterer praktisk-estetiske fag på mellmtrinnet. Dette er gdt synlig i sklens arealer g er timer sm er etterspurt blant elevene. Sklen betrakter dette sm viktig satsning fr å møte hele mennesket g fr å skape mtivasjn i sklehverdagen. Nasjnalt viser GSI rapprteringen at flertallet sm mttar spesialundervisning gutter. Dette stemmer gså fr Sjøskgen skle. Ulike sklefrskere utfrdrer sklen g sier at løsningen må ligge hs sklen selv gjennm blant annet å endre undervisningen sm tilbys. Variert undervisning sm vektlegger mer praktisk arbeid fr elevene. Veien videre Sklen sm rganisasjn må videreutvikle sine kllektive læringsprsesser med fkus på endringer sm vil styrke elevens læringsutbytte. Endring i frhld til planleggingsarbeidet, gjennmføring g evaluering. Sklen skal tilrettelegge fr en mer praktisk tilnærming til ulike fagmråder fr å møte mangfldet i elevgruppen. Sklen skal analysere g videreutvikle arbeidet inn mt t/flerspråklige elever. Sklen skal frtsette arbeidet med grunnleggende ferdigheter g læringsstrategier. Sklen skal innenfr mrådet Synlig læring, videreutvikle elevens språk g bevissthet m egen læring. Sklen skal videreutvikle «Tidlig innsats» i frhld til både faglig- g ssial kmpetanse. Sklen skal videreføre arbeidet med digitale verktøy på alle trinn. Sklen skal videreføre fkuset på praktisk-estetiske fag på mellmtrinnet. Sklen skal kmmende skleår gjennmføre Freldreundersøkelsen. 6 SFO SFO på Sjøskgen heter «Lillefryd». Det er 124 barn i SFO, av disse har plass. I SFO er det 5 årsverk frdelt på 9 ansatte. Barna frdeler seg jevnt på 1.-4.trinn. Barn på 4.trinn har sin egen aktivitetsplan gjennm året. Det er blant annet vernattingsturer g besøk på Teknisk Museum. I SFO står gså PALS sentralt g det gir en trygg base fr både vksne g barn i samarbeidet mellm skle g SFO. «Lillefryd» har sin egen årsplan sm danner utgangspunkt fr alle aktiviteter g innhld. Hver måned har sitt mål, sm f.eks. august «Bli kjent» g ktber «Selvstendighet». Barna i SFO kan hver dag melde seg på ulike, rganiserte aktiviteter dersm de ønsker det. «Lillefryd» har en variert meny gjennm uka. Det serveres varm mat 3 dager, 2 dager brødmat. SFO speiler de utfrdringene sm sklen gså har. Elevmangfldet er strt. Sklen har elever med utfrdringer innenfr atferd på 1.-4.trinn. I skletiden er flere av disse mfattet av IOP, det gir i flere tilfeller rett til tett ppfølging av vksen. Det er en str utfrdring fr SFO å legge til rette fr disse barna i SFO-tid. Dette ppleves sm en av de største utfrdringene fr SFO i dag. Det krever tett ppfølging g gdt samarbeid med freldre. 14

11 7 Ønsker: ipad på flere trinn fr en sklebasert kmpetanseheving ønsker Sjøskgen at flere trinn får ipad samtidig. Dette vil være mtiverende fr lærerne g sikre en bedre g mer effektiv kmpetanseheving. På denne måten vil sklen gså imøtekmme en mer praktisk tilnærming til ulike fagmråder. Vitensenteret med sklens fkus på en mer praktisk tilnærming til undervisningen er det ønskelig med et enda tettere samarbeid enn dagens tilbud g egne øknmiske rammer gir. SFO- Det er en str utfrdring fr SFO å legge til rette fr barna med spesielle behv i SFO- tid. Dette ppleves sm en av de største utfrdringene fr SFO i dag. Sklen ønsker bedre øknmiske rammer fr å kunne legge bedre til rette fr disse barna i SFO-tiden. Nasjnalt viser GSI rapprteringen at flertallet sm mttar spesialundervisning er gutter. Dette stemmer gså fr Sjøskgen skle. Ulike sklefrskere utfrdrer sklen g sier at løsningen må ligge hs sklen selv gjennm blant annet å endre undervisningen sm tilbys. Variert undervisning sm vektlegger mer praktisk arbeid fr elevene. En skledag der elevene hver dag blir møtt av et persnale med variert kmpetanse, utviklet fr å møte både det faglige, det ssiale g det emsjnelle. Sjøskgen skle ønsker seg en skle sm i større grad gjennm øknmi, rganisering, undervisning møter disse behvene hs elevmangfldet. I frhld til arbeidet med psykssiale g emsjnelle utfrdringer hs elevene er samarbeid med blant annet helsesøster vesentlig. En styrking av disse tjenestene er nødvendig. I tillegg har sklen behv fr ansatte med en annen faglig kmpetanse enn tradisjnell lærerutdannelse. 15

12 Vedlegg 1 Elevundersøkelsen Snitt Sjøskgen skle (16-17) 1. Mtivasjn g mestring 1.1 Mtivasjn 4, Innsats 4, Mestring 4, Faglig utfrdring 4,25 2. Arbeidsmiljø 2.1 Trivsel 4, Trygt miljø 4, Mbbing blant elever 4, Digital mbbing 4, Mbbing fra vksne 4,94 3. Klasseledelse 3.1 Støtte fra lærerne 4, Arbeidsr 3, Elevdemkrati g medvirkning 3,85 Snitt Sjøskgen skle (16-17) 3.4 Felles regler 4, Læringskultur 4, Vurdering fr læring 4, Egenvurdering 3, Vurdering fr læring (Skleprten) 4, Sklehelsetjenesten 4, Støtte hjemmefra 4,43 16

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole og

Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole og Pedaggisk utviklingsplan fr Melv ungdmsskle 2016-2017 g 2017-2018 Utviklingsplanen bygger på: - Meld. St. 22, m ungdmstrinnet; "Mtivasjn Mestring Muligheter" Målet er å gjøre pplæringen mer mtiverende

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Sigdal 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Sigdal 2014 . Sigdal kmmune Tilstandsrapprt fr grunnsklen Sigdal 2014 8.nvember 2014 Kan innehlde data under publiseringsgrense. Innhld 1. SAMMENDRAG... 3 2. HOVEDOMRÅDER OG INDIKATORER... 5 2.1.1. Lærertetthet...

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅSGÅRD SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår:

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår: Tiltaksplan fr Haugland skule Skuleår: 2014-15 Haugland skules hvudmål i 2014-15 er gde bestillingar, vurdering fr læring g tilpassa pplæring i læringsarbeidet generelt g i lese- g reknepplæringa spesielt.

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjnal satsing på vurdering fr læring(2010 2014) Mer systematisk arbeid med kmpetanseutvikling i vurdering fr læring på alle nivåer. Oppsummering av sluttrapprter fra pulje 2 1 Oppsummering av sluttrapprter

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever FOKUS-sklenes arbeid med flerspråklige elever NAFOs SKOLEEIERNETTVERK 14.5.2012 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff, Verket, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, samt Silviagårdens Förskla g

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Læring og livsmestring

Læring og livsmestring Læring g livsmestring Kvalitetsplan fr skle 2016 2020 Lier kmmune 1 Innhld 1. Om planen 3 Tellinger g frtellinger Kvalitet g kvalitetskjennetegn Helhetlig læringsløp g tidlig innsats 2. Kultur fr læring

Detaljer

Kommunedelplan for Oppvekst 2010-2021

Kommunedelplan for Oppvekst 2010-2021 [Skriv inn frfatternavn] Kmmunedelplan fr Oppvekst 2010-2021 17.11.2010 Vedatt i kmmunestyret 7. desember 2010 Innhld 1 Innledning... 5 1.1 Oppbygging av planen... 5 1.2 Status g utfrdringer... 5 2 Helhetlig

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Utviklingsplan 2014-2015 Visjn: Vi frmer framtida Skleåret 2014/15 Innledning Innledning Opplæringsplitisk plattfrm fr Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008.

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Læring og livsmestring

Læring og livsmestring Læring g livsmestring Kvalitetsplan fr skle 2016 2020 Lier kmmune 1 Innhld 1. Om planen 3 Tellinger g frtellinger Kvalitet g kvalitetskjennetegn Helhetlig læringsløp g tidlig innsats 2. Kultur fr læring

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Kunnskapsdepartementet Dat 22.06.2015 Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler fr et trygt psykssialt sklemiljø Røde Krs takker fr muligheten til å avgi høringssvar til Djupedalsutvalgets

Detaljer