HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING"

Transkript

1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1

2 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Innhldsfrtegnelse 2 MÅL 3 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringslven, kapittel 9 g 3 veilederen til denne: Det psykssiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3 3 Plikt til å gjøre ne 3 Definisjn av krenkende atferd 4 Definisjner Mbbing Diskriminering Rasisme Ordensregler fr Kippermen ungdmsskle 5 Vårt ansvar fr å frebygge g stppe mbbing g krenkende atferd 6 Tiltak 6 Generelle frebyggende tiltak fr å fremme et gdt psykssialt miljø ved 7 Kippermen ungdmsskle Skleledelsen 7 Tiltak 7 Følgende faktrer er grunnleggende fr å utvikle g ppretthlde et gdt 8 læringsmiljø POSITIVE RELASJONER LÆRER OG ELEV 8 POSITIVE RELASJONER OG KULTUR FOR LÆRING BLANT ELEVENE 8 GODT SAMARBEID SKOLE - HJEM 8 Tiltak 9 Kippermen ungdmsskle skal arbeide kntinuerlig fr å frebygge mbbing g 9 krenkende atferd Det er ikke bare elever sm krenker g mbber hverandre. 9 Evaluering av planen 9 Kilder 9 Mal mbbeundersøkelser sm gjøres før høstferien g før ca 20.mars 10 Mal fr å løse krenkende atferd g mbbesituasjner 12 SJEKKLISTE FOR KRENKENDE ATFERD 13 Dkumentasjn på krenkende atferd: 14 Skjema: KRENKENDE ATFERD OG MOBBING den sm er krenket 14 Skjema: KRENKENDE ATFERD OG MOBBING den sm krenker 15 SISTE SIDE: Krt ppsummert

3 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing MÅL: Elevene ved Kippermen ungdmsskle skal ha et gdt læringsmiljø uten å bli utsatt fr krenkende atferd eller mbbing HANDLINGSPLANEN ER LAGET MED UTGANGSPUNKT I OPPLÆRINGSLOVEN, KAPITTEL 9 OG VEILEDEREN TIL DENNE: Opplæringslva 9a -1 gir alle elever i grunnsklen g videregående skle rett til et gdt fysisk, psykisk g ssialt sklemiljø. Bestemmelsene er ikke bare et vern mt helseskader, men krever gså et sklemiljø sm fremmer læring g trivsel g sm er trygt fr elevene. I frmålsparagrafen fr sklen, pplæringslven 1 1 siste ledd, står det:... Sklen g lærebedrifta skal møte elevane g lærlingane med tillit, respekt g krav g gi dei utfrdringar sm fremjar danning g lærelyst. Alle frmer fr diskriminering skal mtarbeidast. Opplæringslven kapittel 9a handler m elevenes læringsmiljø. I 9a 1 står det at:... alle elevar i grunnsklen g vidaregåande sklar har rett til eit gdt fysisk g psykssialt miljø sm fremjar helse, trivsel g læring. Det psykssiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3: Sklen skal aktivt g systematisk arbeide fr å fremje eit gdt psykssialt miljø, der den enkelte elev kan ppleve tryggleik g ssialt tilhør. Dersm nkn sm er tilsett ved sklen får kunnskap eller mistanke m at ein elev blir utsett fr krenkjande rd eller handlingar sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkmmande snarast undersøkje saka g varsle skleleiinga, g dersm det er nødvendig g mgleg, sjølv gripe direkte inn. Dersm ein elev eller frelder ber m tiltak sm vedkjem det psykssiale miljøet, deriblant tiltak mt krenkjande åtferd sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal sklen snarast mgleg behandle saka etter reglane m enkeltvedtak i frvaltningslva. Plikt til å gjøre ne Opplæringslven 9a 3 andre ledd: Dersm nkn sm er tilsett ved sklen, får kunnskap eller mistanke m at ein elev blir utsett fr krenkjande rd eller handlingar sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkmmande snarast undersøkje saka g varsle skleleiinga, g dersm det er nødvendig g mgleg, sjølv gripe direkte inn. En del situasjner kan løses ved at den enkelte ansatte griper direkte inn g fr eksempel irettesetter atferden. Dersm vedkmmende ansatte anser situasjnen sm truende fr sin egen helse g sikkerhet, vil handlingsplikten begrense seg til å tilkalle hjelp fra klleger g eventuelt pliti. 3

4 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Definisjn av krenkende atferd Det er viktig å understreke at denne bestemmelsen handler m mer enn mbbing. Mbbing, vld, rasisme g diskriminering er bare eksempler på «krenkjande rd eller handlingar». Lven gjelder gså andre frmer fr krenkende rd eller handlinger, slik sm negative, enkeltstående utsagn m en persns utseende, klær, tr, dialekt sv. Krenkende handlinger dekker gså enkelte frmer fr unnlatelse. Et eksempel er en elev sm blir systematisk utelatt fra lek g andre ssiale sammenhenger blant elevene. Definisjner: Mbbing: En persn blir mbbet når han eller hun, gjentatte ganger g ver tid, blir utsatt fr negative handlinger fra en eller flere persner. Det er en negativ eller aggressiv handling når nen med vilje påfører en annen persn skade eller smerte ved fysisk kntakt, ved rd eller på andre måter. Fr å kunne bruke betegnelsen mbbing skal det gså være en viss ubalanse i makt- g styrkefrhldet: den sm blir utsatt fr de negative handlingene, har vanskelig fr å frsvare seg g er ne hjelpeløs verfr den eller de sm plager ham eller henne. Etter denne definisjnen, sm gså blir brukt internasjnalt, er mbbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg m aggressiv eller ndsinnet adferd, sm 2) gjentar seg g varer ved ver en viss tid 3) i en mellmmenneskelig relasjn sm er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktfrhldet. Mbbing inntreffer fte uten nen åpenbar prvkasjn fra fferet sin side. Lven mfatter både direkte mbbing ved åpne angrep på fferet g indirekte mbbing ved ssial islering g utestenging fra gruppa. Diskriminering: Diskriminering innebærer at en persn blir dårligere behandlet eller trakassert, fr eksempel på grunn av kjønn, seksuell legning, funksjnsdyktighet, trsbekjennelse, hudfarge, nasjnal eller etnisk pprinnelse. Diskriminering kan både være direkte g indirekte. Rasisme: Rasisme mfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjnalt eller etnisk pphav. Bestemmelsen gjelder gså krenkende rd g handlinger sm ikke er mbbing, vld, diskriminering eller rasisme, slik sm fr eksempel enkeltstående ytringer m utseende eller funksjnshemninger. Ord eller handlinger sm i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne ppfattes slik. Ulike aldersgrupper g ssiale g kulturelle grupper vil ha ulike nrmer fr adferd. Et utsagn eller en handling sm ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfr denne. Her kan det være en utfrdring å finne balansen mellm humr g krenkelser. 4

5 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing ORDENSREGLER FOR KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Ordensreglene gjelder fr timer, friminutt, på sklens læringsarena, på vei til g fra sklen g på arrangement i sklens regi. Slik vil vi ha det på Kippermen ungdmsskle: T trivsel Alle skal ppleve å trives g at sklen er et trygt sted å være R respekt fr alle i sklesamfunnet. O rden både ute g inne. Vi skal medvirke til r g rden, vise respekt fr hverandre g ta medansvar fr at alle har det trygt g trives på sklen. Vi møter presis til timer g aktiviteter g hilser på ny lærer Vi er gdt frberedt når det gjelder lekser, har med bøker g utstyr, g viser gd rden i skriftlig arbeid. Vi medvirker til et gdt g psitivt læringsmiljø ved å være engasjerte g aktive i undervisninga g følge lærerens anvisninger. Tbakk, snus g andre rusmidler brukes ikke i skletiden. Mbiltelefner er ikke i bruk g ikke synlige i timene. Ved pptak av film, ft g lyd skal de sm er invlvert gi sitt samtykke. Vi følger IKT-regler fr grunnsklen i Vefsn Vi hlder rden rundt ss g kaster papir, matrester g annet søppel i søppelkrgene. Vi tar av ss yttertøy i garderben g bruker innesk eller skker. Jggesk brukes bare utendørs. Vi tar vare på sklen ute g inne g på sklens utstyr Når det brukes sykkel, rulleskøyter/brett på utflukter g aktiviteter, bruker vi beskyttelsesutstyr minimum hjelm. Melding (i meldebka) skal leveres snarest g senest en uke etter fravær. Behandling ved brudd på rdensreglene Når en elev har ppført seg slik at det er grunn til å gripe inn, kan følgende tiltak bli aktuelle: Påtale fra lærer, undervisningsinspektør, rektr eller andre tilsatte Skriftlig anmerkning Elever g freldre/fresatte kan gjøres øknmisk ansvarlig fr skader elevene gjør. Mbiltelefner, kamera g annet utstyr kan beslaglegges ut skledagen. Brtvisning fra undervisning fr resten av timen/undervisningsøkta pp til 2 klkketimer. Læreren har myndighet til å avgjøre dette. Brtvisning fra undervisning i inntil 3 dager. Avgjørelsen tas av rektr i samråd med læreren til eleven. Eleven skal få frklare seg muntlig fr den sm tar avgjørelsen, g freldre skal varsles før brtvisning. Fysisk maktbruk er ikke tillatt, men en lærer kan ta i en elev fr å stanse han eller vise han til rette, eller gripe inn fr å verne eleven sjøl eller andre. 5

6 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Særskilte tiltak: Ved knfliktsituasjner, vantrivsel eller dårlig samarbeid kan særskilte tiltak bli aktuelle: Å flytte eleven til en annen klasse / Å flytte eleven til en annen skle / Å gi alternative undervisningstilbud. Rev Karin Tverå Juvik rektr Vårt ansvar fr å frebygge g stppe mbbing g krenkende atferd Arbeidet går ut på: Bygge pp et gdt læringsmiljø på hele sklen Sette fkus på relasjnskmpetanse Følge nøye med på det sm skjer på sklen fr å avdekke mbbing Løse mbbesaker raskt Ha kntinuitet i arbeidet mt mbbing g priritere det høyt Det er viktig at hele sklemiljøet blir invlvert i arbeidet. Elever, lærere g freldre må engasjeres i arbeidet, g alle må få en frståelse av hvr viktig arbeidet mt mbbing er. Alle må få et eierfrhld til arbeidet g delta aktivt. Tiltak: Tydelig klasseledelse Tilsyn i alle friminutt, inspektørene har gule vester Tilsyn på bussveien Mbbeundersøkelser høst g vår. Resultat g ppfølging gjennmgås i persnalmøte Elevundersøkelsen - høst Elevsamtaler Klassesamtaler Tema på freldremøter Alle må settes i stand til å gå aktivt inn i det frebyggende arbeidet, i avdekking g håndtering av mbbesaker Ansvarlig: Lærere, ssiallærer, miljøterapeut, assistenter g skleledelsen 6

7 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing De ansatte skal støtte hverandre g stille krav til hverandre m deltakelse. Autritativt lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle skal møtes med respekt, en skal vise msrg fr elevene g stille krav ut fra innarbeidede nrmer fr atferd. Sklen må være preget av en felles gd praksis blant de ansatte i møtet med elevene g freldrene. Elever må få rs fr psitiv atferd, men må irettesettes når de går ver grensen fr akseptabel atferd. Alle ansatte på sklen må sette seg inn i det sm står i kapittel 9a i pplæringslven. Se rundskriv Udir Retten til et gdt psykssialt miljø etter pplæringslven kap. 9a Generelle frebyggende tiltak fr å fremme et gdt psykssialt miljø ved Kippermen ungdmsskle Legge til rette fr elevmedvirkning i pplæringa Aktiv g tydelig elevmedvirkning via klasseråd g elevråd Tilby friminuttsaktiviteter: Elever utdannes g fungerer sm Trivselsledere Arrangere turer g aktiviteter fr aldersblanda grupper gjennm skleåret Kvek Kippermen si aktivitetsuke med aldersblandede grupper Tilsyn i pauser av vksne Elevsamtaler g klassesamtaler m trivsel g trygghet Samarbeid skle-hjem m trivsel g trygghet Skleledelsen Dersm sklen skal kunne redusere mbbing g krenkende atferd, er det helt nødvendig at skleledelsen går fran g leder arbeidet med å skape en skle med et gdt læringsmiljø uten mbbing. Tiltak: Følge pp rutinene sm vi utarbeider Sørge fr kmpetanseutvikling Sørge fr infrmasjn til alle berørte parter Sette mbbing g krenkende atferd på dagsrden g sørge fr at det er kntinuitet i arbeidet Bestemme m det skal fattes enkeltvedtak i mbbesaker Følge pp alle klager på de ansatte, fr eksempel m lærere sm mbber g krenker elever Ta imt varsler m mbbesaker, g sette i gang et arbeid fr å løse saken Ansvarlig: Sklens ledelse 7

8 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Følgende faktrer er grunnleggende fr å utvikle g ppretthlde et gdt læringsmiljø Gd ledelse, rganisasjn g kultur fr læring Lærernes evne til å lede klasser g grupper Psitive relasjner mellm lærer g elev Psitive relasjner g kultur fr læring mellm elevene Gdt samarbeid mellm hjem g skle POSITIVE RELASJONER LÆRER OG ELEV Læreren viser respekt g msrg i samspill, mtale av g arbeid fr sine elever. Frskning viser at elevene i klassen anerkjenner hverandre ut fra hvrdan de pplever at læreren anerkjenner g gir verdi til hver enkelt elev. Den autritative læreren har str relasjnell kmpetanse. Han eller hun bygger bevisst pp en psitiv relasjn til hver enkelt elev, g elevene pplever at læreren bryr seg, viser msrg g støtter dem slik at de pplever trygghet g tillit g blir sett av læreren. Læreren stiller rettferdige krav til elevene, g rser g krrigerer utfra klassens kjente g faste nrmer. Lærerens evne til å lede klasser g grupper er en av de viktigste faktrene i arbeidet mt mbbing g fr å skape gde læringsmiljø. Gd klasseledelse kjennetegnes av en tydelig struktur i undervisningsfrløpet g frmulering av tydelige mål fr elevenes læring g læringsmiljø. Læreren skaper engasjement g mtivasjn fr læring g bidrar til gd selvfølelse hs elevene. POSITIVE RELASJONER OG KULTUR FOR LÆRING BLANT ELEVENE Elever sm blir sett g anerkjent av læreren, blir trygge gså i frhld til andre elever. Kulturen i elevgruppa har betydning fr både læring g væremåte. En klasse med kllektiv vi-følelse g et gdt samarbeid vil skjerme m g beskytte hverandre g ikke tlerere at nen blir plaget eller krenket. Elevene blir trenet i å løse knflikter, g uenighet ppleves ikke sm en trussel. De vil ppleve det sm psitivt å være aktive g interesserte, g de vil akseptere ulikheter. Det er like greit å være flink sm å ha faglige eller ssiale utfrdringer. GODT SAMARBEID SKOLE - HJEM Dersm freldrene g lærerne frmidler de samme psitive frventningene til elevene, blir det lettere fr alle parter. Sklen g hjemmet må nærme seg hverandre g snakke samme språk. Når elevene pplever at de vksne setter de samme grensene fr mbbing g assial atferd, vil dette i seg selv virke frebyggende. 8

9 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Tiltak: Gi gd infrmasjn i møte med nye elever g freldre Være spesielt ppmerksm i verganger mellm skler g trinn Ta pp temaet krenkende atferd g mbbing i klassemøter g engasjere elevene Gjøre elevene bevisste på hvrdan mbbingen fregår, m de ulike rllene elevene kan ha, at det ikke er tillatt å mbbe eller krenke, hvrdan det ppleves å bli mbbet, g at mbberen gså tar skade av å mbbe Ta pp tilskuerrllen. Passive elever frsterker mbbesituasjnen, g elevene bør lære hvrdan tilskuere kan hjelpe til med å få slutt på mbbingen Ta pp mbbing ved bruk av mbiltelefn g Internett spesielt. Dette temaet bør gså behandles på freldremøtene med jevne mellmrm Ansvarlig: Kntaktlærerne g skleledelsen Kippermen ungdmsskle skal arbeide kntinuerlig fr å frebygge mbbing g krenkende atferd Arbeidet mt mbbing g krenkende atferd er viktig g må være en selvfølgelig del av sklens hverdagsliv. På sklen vår skal vi ha et systematisk, bredt basert arbeid fr et gdt psykssialt miljø. Dette er gså lvpålagt. Fr å sikre kntinuitet må vi ha en ppdatert plan mt mbbing på sklen. Planen skal være kjent fr alle, g den skal vise hva de ansatte har ansvaret fr. Planen ligger på felles / mbbing g den deles ut via persnalinf ved sklestart. Ansvarlig: Sklens ledelse Det er ikke bare elever sm krenker g mbber hverandre. Mbbing frekmmer veralt i samfunnet, gså mellm vksne g elever. I Elevundersøkelsen ppgir elever at de blir mbbet av sine lærere. Dersm vi ppdager at en ansatt med rd eller handlinger trakasserer eller mbber enkeltelever eller grupper av elever, er dette meget alvrlig fr sklen. Rektr har persnalansvaret fr de ansatte g er ansvarlig fr å følge pp alle klager. Rektr må behandle alle klagesaker m trakassering fra de vksne sm en persnalsak, g sørge fr at dette pphører straks. Evaluering av planen: 2013 Planleggingsdag 16. august Kilder: Opplæringslven kapittel 9, g veilederen til lven./arbeid mt mbbing Veileder fr ansatte g ledere i grunnsklen utarbeidet av utdanningsdirektratet/ Handlingsplan Melv ungdmsskle 9

10 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing SPØRRESKJEMA MOBBING (I tråd med råd gitt under mbbeuka 2012, skal elevene ikke besvare annymt.) Navn: 1) Blir du mbbet? 2) Kjenner du nen på sklen sm du mener blir mbbet? Navn: Klasse:. 3) Skriv navnet på den/de du mener mbber. 4) Hvr g når skjer mbbingen? (på skleveien, i friminuttene, i timene, m kvelden) Frklar: 10

11 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing 5) Hva består mbbingen i? (slag, spark, kmmentarer, stygg i munnen, erting, utfrysing, via mbiltelefn, via Internett ) 11

12 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing MAL FOR Å HÅNDTERE MOBBESAKER VED KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE 1. Undersøkelser g bservasjn fr å skaffe infrmasjn. Ansvar: - den sm ser eller ppdager en mbbesituasjn - kntaktlærere - miljøterapeut / ssiallærer 2. Samtaler med den sm er blitt plaget, fr å skaffe infrmasjn g gi støtte. Husk at en sm er blitt mbbet, sm regel underdriver. Ansvar: - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer - 3. Samtale med freldrene til den sm er plaget. Ansvar: -Kntaktlærer 4. Samtale med den sm mbber. Selv m det er flere sm mbber, må vi snakke med én m gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed m at mbbingen er uakseptabel g må stppe umiddelbart. Ansvar: - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 5. Vi inviterer så til samarbeid fr å få slutt på mbbingen, gjør avtaler m hva sm skal skje, g setter pp en ny samtale. - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 6. Samtale med mbbernes freldre hver fr seg. Dersm freldrene ønsker det, kan vi snakke med flere samtidig. Ikke la freldrene selv rdne pp i elevgruppa. - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 7. Enkeltvedtak. Rektr avgjør m det skal fattes enkeltvedtak når det er ppdaget mbbing. Freldre kan gså be m at sklen gjør ne. Da må rektr treffe et enkeltvedtak. Ansvar: - Rektr 12

13 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing 8. Sanksjner g dkumentasjn. Sett inn sanksjner verfr mbbere dersm det er nødvendig. Vi skal dkumentere sanksjnene. Ansvar: - Kntaktlærer 9. Oppfølging. Mbbesituasjnen følges inntil den pphører helt. Alle skal kunne gå på sklen sammen g ppleve ssial tilhørighet g trygghet. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellm den sm ble plaget, g mbberne. Ikke gjør dette fr tidlig. Husk at det tar tid å kmme ver alvrlige krenkelser. Ansvar: - Kntaktlærer /ssiallærer/miljøterapeut/ledelsen 10. Søk råd g hjelp m nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise: eks PP-tjenesten, Knfliktrådet eller andre ressurspersner 13

14 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Dkumentasjn på krenkende adferd skjema FOR ELEV SOM BLIR KRENKET Navn på elev (den sm blir krenket) Saken gjelder: Avtaler samarbeid: Enkeltvedtak fattes: Oppfølging: Sted g dat: Underskrift: 14

15 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Dkumentasjn på krenkende adferd skjema FOR ELEV SOM KRENKER Navn på elev (den sm krenker) Saken gjelder: Avtaler samarbeid: Enkeltvedtak fattes. Oppfølging: Sted g dat: Underskrift: 15

16 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Krt ppsummert: ANSATTES HANDLINGSPLIKT Alle sm er ansatt ved sklen har altså en handlingsplikt sm består av: - Plikt til på gjøre undersøkelser - Plikt til å varsle rektr - Plikt til å gripe inn når det er nødvendig g mulig SJEKKLISTE FOR KRENKENDE ATFERD 1. Observere g undersøke 2. Samtale med begge parter dkumentasjn 3. Infrmere freldre/fresatte 4. Starte samarbeid med avtaler 5. Sette i gang tiltak 6. Oppfølging 7. Om nødvendig, søke råd fra eksterne samarbeidspartnere 8. Eventuelt et enkeltvedtak fattet av rektr 9. Videre ppfølging til situasjnen pphører helt Kippermen ungdmsskle august

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2011-2012 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens 9a. Gjelder for skoler og SFO i Nedre Eiker kommune

Retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens 9a. Gjelder for skoler og SFO i Nedre Eiker kommune Retningslinjer fr frvaltning av pplæringslvens 9a Gjelder fr skler g SFO i Nedre Eiker kmmune Nedre Eiker kmmune Innhld Lvtekst kapittel 9a. Elevane sitt sklemiljø... 2 9a-1. Generelle krav... 2 9a-2.

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

Handlingsplan for godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø. Handlingsplan for godt skolemiljø. Opplæringsloven 9a Dette heftet er laget for å gi en oversikt over hvordan skolene i Kongsberg kommune tilrettelegger for å etterkomme bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE , RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Vedtatt i HOK 24.08.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Begrunnelse... 3 2.0

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer