HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING"

Transkript

1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1

2 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Innhldsfrtegnelse 2 MÅL 3 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringslven, kapittel 9 g 3 veilederen til denne: Det psykssiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3 3 Plikt til å gjøre ne 3 Definisjn av krenkende atferd 4 Definisjner Mbbing Diskriminering Rasisme Ordensregler fr Kippermen ungdmsskle 5 Vårt ansvar fr å frebygge g stppe mbbing g krenkende atferd 6 Tiltak 6 Generelle frebyggende tiltak fr å fremme et gdt psykssialt miljø ved 7 Kippermen ungdmsskle Skleledelsen 7 Tiltak 7 Følgende faktrer er grunnleggende fr å utvikle g ppretthlde et gdt 8 læringsmiljø POSITIVE RELASJONER LÆRER OG ELEV 8 POSITIVE RELASJONER OG KULTUR FOR LÆRING BLANT ELEVENE 8 GODT SAMARBEID SKOLE - HJEM 8 Tiltak 9 Kippermen ungdmsskle skal arbeide kntinuerlig fr å frebygge mbbing g 9 krenkende atferd Det er ikke bare elever sm krenker g mbber hverandre. 9 Evaluering av planen 9 Kilder 9 Mal mbbeundersøkelser sm gjøres før høstferien g før ca 20.mars 10 Mal fr å løse krenkende atferd g mbbesituasjner 12 SJEKKLISTE FOR KRENKENDE ATFERD 13 Dkumentasjn på krenkende atferd: 14 Skjema: KRENKENDE ATFERD OG MOBBING den sm er krenket 14 Skjema: KRENKENDE ATFERD OG MOBBING den sm krenker 15 SISTE SIDE: Krt ppsummert

3 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing MÅL: Elevene ved Kippermen ungdmsskle skal ha et gdt læringsmiljø uten å bli utsatt fr krenkende atferd eller mbbing HANDLINGSPLANEN ER LAGET MED UTGANGSPUNKT I OPPLÆRINGSLOVEN, KAPITTEL 9 OG VEILEDEREN TIL DENNE: Opplæringslva 9a -1 gir alle elever i grunnsklen g videregående skle rett til et gdt fysisk, psykisk g ssialt sklemiljø. Bestemmelsene er ikke bare et vern mt helseskader, men krever gså et sklemiljø sm fremmer læring g trivsel g sm er trygt fr elevene. I frmålsparagrafen fr sklen, pplæringslven 1 1 siste ledd, står det:... Sklen g lærebedrifta skal møte elevane g lærlingane med tillit, respekt g krav g gi dei utfrdringar sm fremjar danning g lærelyst. Alle frmer fr diskriminering skal mtarbeidast. Opplæringslven kapittel 9a handler m elevenes læringsmiljø. I 9a 1 står det at:... alle elevar i grunnsklen g vidaregåande sklar har rett til eit gdt fysisk g psykssialt miljø sm fremjar helse, trivsel g læring. Det psykssiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3: Sklen skal aktivt g systematisk arbeide fr å fremje eit gdt psykssialt miljø, der den enkelte elev kan ppleve tryggleik g ssialt tilhør. Dersm nkn sm er tilsett ved sklen får kunnskap eller mistanke m at ein elev blir utsett fr krenkjande rd eller handlingar sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkmmande snarast undersøkje saka g varsle skleleiinga, g dersm det er nødvendig g mgleg, sjølv gripe direkte inn. Dersm ein elev eller frelder ber m tiltak sm vedkjem det psykssiale miljøet, deriblant tiltak mt krenkjande åtferd sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal sklen snarast mgleg behandle saka etter reglane m enkeltvedtak i frvaltningslva. Plikt til å gjøre ne Opplæringslven 9a 3 andre ledd: Dersm nkn sm er tilsett ved sklen, får kunnskap eller mistanke m at ein elev blir utsett fr krenkjande rd eller handlingar sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkmmande snarast undersøkje saka g varsle skleleiinga, g dersm det er nødvendig g mgleg, sjølv gripe direkte inn. En del situasjner kan løses ved at den enkelte ansatte griper direkte inn g fr eksempel irettesetter atferden. Dersm vedkmmende ansatte anser situasjnen sm truende fr sin egen helse g sikkerhet, vil handlingsplikten begrense seg til å tilkalle hjelp fra klleger g eventuelt pliti. 3

4 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Definisjn av krenkende atferd Det er viktig å understreke at denne bestemmelsen handler m mer enn mbbing. Mbbing, vld, rasisme g diskriminering er bare eksempler på «krenkjande rd eller handlingar». Lven gjelder gså andre frmer fr krenkende rd eller handlinger, slik sm negative, enkeltstående utsagn m en persns utseende, klær, tr, dialekt sv. Krenkende handlinger dekker gså enkelte frmer fr unnlatelse. Et eksempel er en elev sm blir systematisk utelatt fra lek g andre ssiale sammenhenger blant elevene. Definisjner: Mbbing: En persn blir mbbet når han eller hun, gjentatte ganger g ver tid, blir utsatt fr negative handlinger fra en eller flere persner. Det er en negativ eller aggressiv handling når nen med vilje påfører en annen persn skade eller smerte ved fysisk kntakt, ved rd eller på andre måter. Fr å kunne bruke betegnelsen mbbing skal det gså være en viss ubalanse i makt- g styrkefrhldet: den sm blir utsatt fr de negative handlingene, har vanskelig fr å frsvare seg g er ne hjelpeløs verfr den eller de sm plager ham eller henne. Etter denne definisjnen, sm gså blir brukt internasjnalt, er mbbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg m aggressiv eller ndsinnet adferd, sm 2) gjentar seg g varer ved ver en viss tid 3) i en mellmmenneskelig relasjn sm er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktfrhldet. Mbbing inntreffer fte uten nen åpenbar prvkasjn fra fferet sin side. Lven mfatter både direkte mbbing ved åpne angrep på fferet g indirekte mbbing ved ssial islering g utestenging fra gruppa. Diskriminering: Diskriminering innebærer at en persn blir dårligere behandlet eller trakassert, fr eksempel på grunn av kjønn, seksuell legning, funksjnsdyktighet, trsbekjennelse, hudfarge, nasjnal eller etnisk pprinnelse. Diskriminering kan både være direkte g indirekte. Rasisme: Rasisme mfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjnalt eller etnisk pphav. Bestemmelsen gjelder gså krenkende rd g handlinger sm ikke er mbbing, vld, diskriminering eller rasisme, slik sm fr eksempel enkeltstående ytringer m utseende eller funksjnshemninger. Ord eller handlinger sm i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne ppfattes slik. Ulike aldersgrupper g ssiale g kulturelle grupper vil ha ulike nrmer fr adferd. Et utsagn eller en handling sm ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfr denne. Her kan det være en utfrdring å finne balansen mellm humr g krenkelser. 4

5 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing ORDENSREGLER FOR KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Ordensreglene gjelder fr timer, friminutt, på sklens læringsarena, på vei til g fra sklen g på arrangement i sklens regi. Slik vil vi ha det på Kippermen ungdmsskle: T trivsel Alle skal ppleve å trives g at sklen er et trygt sted å være R respekt fr alle i sklesamfunnet. O rden både ute g inne. Vi skal medvirke til r g rden, vise respekt fr hverandre g ta medansvar fr at alle har det trygt g trives på sklen. Vi møter presis til timer g aktiviteter g hilser på ny lærer Vi er gdt frberedt når det gjelder lekser, har med bøker g utstyr, g viser gd rden i skriftlig arbeid. Vi medvirker til et gdt g psitivt læringsmiljø ved å være engasjerte g aktive i undervisninga g følge lærerens anvisninger. Tbakk, snus g andre rusmidler brukes ikke i skletiden. Mbiltelefner er ikke i bruk g ikke synlige i timene. Ved pptak av film, ft g lyd skal de sm er invlvert gi sitt samtykke. Vi følger IKT-regler fr grunnsklen i Vefsn Vi hlder rden rundt ss g kaster papir, matrester g annet søppel i søppelkrgene. Vi tar av ss yttertøy i garderben g bruker innesk eller skker. Jggesk brukes bare utendørs. Vi tar vare på sklen ute g inne g på sklens utstyr Når det brukes sykkel, rulleskøyter/brett på utflukter g aktiviteter, bruker vi beskyttelsesutstyr minimum hjelm. Melding (i meldebka) skal leveres snarest g senest en uke etter fravær. Behandling ved brudd på rdensreglene Når en elev har ppført seg slik at det er grunn til å gripe inn, kan følgende tiltak bli aktuelle: Påtale fra lærer, undervisningsinspektør, rektr eller andre tilsatte Skriftlig anmerkning Elever g freldre/fresatte kan gjøres øknmisk ansvarlig fr skader elevene gjør. Mbiltelefner, kamera g annet utstyr kan beslaglegges ut skledagen. Brtvisning fra undervisning fr resten av timen/undervisningsøkta pp til 2 klkketimer. Læreren har myndighet til å avgjøre dette. Brtvisning fra undervisning i inntil 3 dager. Avgjørelsen tas av rektr i samråd med læreren til eleven. Eleven skal få frklare seg muntlig fr den sm tar avgjørelsen, g freldre skal varsles før brtvisning. Fysisk maktbruk er ikke tillatt, men en lærer kan ta i en elev fr å stanse han eller vise han til rette, eller gripe inn fr å verne eleven sjøl eller andre. 5

6 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Særskilte tiltak: Ved knfliktsituasjner, vantrivsel eller dårlig samarbeid kan særskilte tiltak bli aktuelle: Å flytte eleven til en annen klasse / Å flytte eleven til en annen skle / Å gi alternative undervisningstilbud. Rev Karin Tverå Juvik rektr Vårt ansvar fr å frebygge g stppe mbbing g krenkende atferd Arbeidet går ut på: Bygge pp et gdt læringsmiljø på hele sklen Sette fkus på relasjnskmpetanse Følge nøye med på det sm skjer på sklen fr å avdekke mbbing Løse mbbesaker raskt Ha kntinuitet i arbeidet mt mbbing g priritere det høyt Det er viktig at hele sklemiljøet blir invlvert i arbeidet. Elever, lærere g freldre må engasjeres i arbeidet, g alle må få en frståelse av hvr viktig arbeidet mt mbbing er. Alle må få et eierfrhld til arbeidet g delta aktivt. Tiltak: Tydelig klasseledelse Tilsyn i alle friminutt, inspektørene har gule vester Tilsyn på bussveien Mbbeundersøkelser høst g vår. Resultat g ppfølging gjennmgås i persnalmøte Elevundersøkelsen - høst Elevsamtaler Klassesamtaler Tema på freldremøter Alle må settes i stand til å gå aktivt inn i det frebyggende arbeidet, i avdekking g håndtering av mbbesaker Ansvarlig: Lærere, ssiallærer, miljøterapeut, assistenter g skleledelsen 6

7 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing De ansatte skal støtte hverandre g stille krav til hverandre m deltakelse. Autritativt lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle skal møtes med respekt, en skal vise msrg fr elevene g stille krav ut fra innarbeidede nrmer fr atferd. Sklen må være preget av en felles gd praksis blant de ansatte i møtet med elevene g freldrene. Elever må få rs fr psitiv atferd, men må irettesettes når de går ver grensen fr akseptabel atferd. Alle ansatte på sklen må sette seg inn i det sm står i kapittel 9a i pplæringslven. Se rundskriv Udir Retten til et gdt psykssialt miljø etter pplæringslven kap. 9a Generelle frebyggende tiltak fr å fremme et gdt psykssialt miljø ved Kippermen ungdmsskle Legge til rette fr elevmedvirkning i pplæringa Aktiv g tydelig elevmedvirkning via klasseråd g elevråd Tilby friminuttsaktiviteter: Elever utdannes g fungerer sm Trivselsledere Arrangere turer g aktiviteter fr aldersblanda grupper gjennm skleåret Kvek Kippermen si aktivitetsuke med aldersblandede grupper Tilsyn i pauser av vksne Elevsamtaler g klassesamtaler m trivsel g trygghet Samarbeid skle-hjem m trivsel g trygghet Skleledelsen Dersm sklen skal kunne redusere mbbing g krenkende atferd, er det helt nødvendig at skleledelsen går fran g leder arbeidet med å skape en skle med et gdt læringsmiljø uten mbbing. Tiltak: Følge pp rutinene sm vi utarbeider Sørge fr kmpetanseutvikling Sørge fr infrmasjn til alle berørte parter Sette mbbing g krenkende atferd på dagsrden g sørge fr at det er kntinuitet i arbeidet Bestemme m det skal fattes enkeltvedtak i mbbesaker Følge pp alle klager på de ansatte, fr eksempel m lærere sm mbber g krenker elever Ta imt varsler m mbbesaker, g sette i gang et arbeid fr å løse saken Ansvarlig: Sklens ledelse 7

8 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Følgende faktrer er grunnleggende fr å utvikle g ppretthlde et gdt læringsmiljø Gd ledelse, rganisasjn g kultur fr læring Lærernes evne til å lede klasser g grupper Psitive relasjner mellm lærer g elev Psitive relasjner g kultur fr læring mellm elevene Gdt samarbeid mellm hjem g skle POSITIVE RELASJONER LÆRER OG ELEV Læreren viser respekt g msrg i samspill, mtale av g arbeid fr sine elever. Frskning viser at elevene i klassen anerkjenner hverandre ut fra hvrdan de pplever at læreren anerkjenner g gir verdi til hver enkelt elev. Den autritative læreren har str relasjnell kmpetanse. Han eller hun bygger bevisst pp en psitiv relasjn til hver enkelt elev, g elevene pplever at læreren bryr seg, viser msrg g støtter dem slik at de pplever trygghet g tillit g blir sett av læreren. Læreren stiller rettferdige krav til elevene, g rser g krrigerer utfra klassens kjente g faste nrmer. Lærerens evne til å lede klasser g grupper er en av de viktigste faktrene i arbeidet mt mbbing g fr å skape gde læringsmiljø. Gd klasseledelse kjennetegnes av en tydelig struktur i undervisningsfrløpet g frmulering av tydelige mål fr elevenes læring g læringsmiljø. Læreren skaper engasjement g mtivasjn fr læring g bidrar til gd selvfølelse hs elevene. POSITIVE RELASJONER OG KULTUR FOR LÆRING BLANT ELEVENE Elever sm blir sett g anerkjent av læreren, blir trygge gså i frhld til andre elever. Kulturen i elevgruppa har betydning fr både læring g væremåte. En klasse med kllektiv vi-følelse g et gdt samarbeid vil skjerme m g beskytte hverandre g ikke tlerere at nen blir plaget eller krenket. Elevene blir trenet i å løse knflikter, g uenighet ppleves ikke sm en trussel. De vil ppleve det sm psitivt å være aktive g interesserte, g de vil akseptere ulikheter. Det er like greit å være flink sm å ha faglige eller ssiale utfrdringer. GODT SAMARBEID SKOLE - HJEM Dersm freldrene g lærerne frmidler de samme psitive frventningene til elevene, blir det lettere fr alle parter. Sklen g hjemmet må nærme seg hverandre g snakke samme språk. Når elevene pplever at de vksne setter de samme grensene fr mbbing g assial atferd, vil dette i seg selv virke frebyggende. 8

9 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Tiltak: Gi gd infrmasjn i møte med nye elever g freldre Være spesielt ppmerksm i verganger mellm skler g trinn Ta pp temaet krenkende atferd g mbbing i klassemøter g engasjere elevene Gjøre elevene bevisste på hvrdan mbbingen fregår, m de ulike rllene elevene kan ha, at det ikke er tillatt å mbbe eller krenke, hvrdan det ppleves å bli mbbet, g at mbberen gså tar skade av å mbbe Ta pp tilskuerrllen. Passive elever frsterker mbbesituasjnen, g elevene bør lære hvrdan tilskuere kan hjelpe til med å få slutt på mbbingen Ta pp mbbing ved bruk av mbiltelefn g Internett spesielt. Dette temaet bør gså behandles på freldremøtene med jevne mellmrm Ansvarlig: Kntaktlærerne g skleledelsen Kippermen ungdmsskle skal arbeide kntinuerlig fr å frebygge mbbing g krenkende atferd Arbeidet mt mbbing g krenkende atferd er viktig g må være en selvfølgelig del av sklens hverdagsliv. På sklen vår skal vi ha et systematisk, bredt basert arbeid fr et gdt psykssialt miljø. Dette er gså lvpålagt. Fr å sikre kntinuitet må vi ha en ppdatert plan mt mbbing på sklen. Planen skal være kjent fr alle, g den skal vise hva de ansatte har ansvaret fr. Planen ligger på felles / mbbing g den deles ut via persnalinf ved sklestart. Ansvarlig: Sklens ledelse Det er ikke bare elever sm krenker g mbber hverandre. Mbbing frekmmer veralt i samfunnet, gså mellm vksne g elever. I Elevundersøkelsen ppgir elever at de blir mbbet av sine lærere. Dersm vi ppdager at en ansatt med rd eller handlinger trakasserer eller mbber enkeltelever eller grupper av elever, er dette meget alvrlig fr sklen. Rektr har persnalansvaret fr de ansatte g er ansvarlig fr å følge pp alle klager. Rektr må behandle alle klagesaker m trakassering fra de vksne sm en persnalsak, g sørge fr at dette pphører straks. Evaluering av planen: 2013 Planleggingsdag 16. august Kilder: Opplæringslven kapittel 9, g veilederen til lven./arbeid mt mbbing Veileder fr ansatte g ledere i grunnsklen utarbeidet av utdanningsdirektratet/ Handlingsplan Melv ungdmsskle 9

10 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing SPØRRESKJEMA MOBBING (I tråd med råd gitt under mbbeuka 2012, skal elevene ikke besvare annymt.) Navn: 1) Blir du mbbet? 2) Kjenner du nen på sklen sm du mener blir mbbet? Navn: Klasse:. 3) Skriv navnet på den/de du mener mbber. 4) Hvr g når skjer mbbingen? (på skleveien, i friminuttene, i timene, m kvelden) Frklar: 10

11 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing 5) Hva består mbbingen i? (slag, spark, kmmentarer, stygg i munnen, erting, utfrysing, via mbiltelefn, via Internett ) 11

12 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing MAL FOR Å HÅNDTERE MOBBESAKER VED KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE 1. Undersøkelser g bservasjn fr å skaffe infrmasjn. Ansvar: - den sm ser eller ppdager en mbbesituasjn - kntaktlærere - miljøterapeut / ssiallærer 2. Samtaler med den sm er blitt plaget, fr å skaffe infrmasjn g gi støtte. Husk at en sm er blitt mbbet, sm regel underdriver. Ansvar: - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer - 3. Samtale med freldrene til den sm er plaget. Ansvar: -Kntaktlærer 4. Samtale med den sm mbber. Selv m det er flere sm mbber, må vi snakke med én m gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed m at mbbingen er uakseptabel g må stppe umiddelbart. Ansvar: - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 5. Vi inviterer så til samarbeid fr å få slutt på mbbingen, gjør avtaler m hva sm skal skje, g setter pp en ny samtale. - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 6. Samtale med mbbernes freldre hver fr seg. Dersm freldrene ønsker det, kan vi snakke med flere samtidig. Ikke la freldrene selv rdne pp i elevgruppa. - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 7. Enkeltvedtak. Rektr avgjør m det skal fattes enkeltvedtak når det er ppdaget mbbing. Freldre kan gså be m at sklen gjør ne. Da må rektr treffe et enkeltvedtak. Ansvar: - Rektr 12

13 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing 8. Sanksjner g dkumentasjn. Sett inn sanksjner verfr mbbere dersm det er nødvendig. Vi skal dkumentere sanksjnene. Ansvar: - Kntaktlærer 9. Oppfølging. Mbbesituasjnen følges inntil den pphører helt. Alle skal kunne gå på sklen sammen g ppleve ssial tilhørighet g trygghet. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellm den sm ble plaget, g mbberne. Ikke gjør dette fr tidlig. Husk at det tar tid å kmme ver alvrlige krenkelser. Ansvar: - Kntaktlærer /ssiallærer/miljøterapeut/ledelsen 10. Søk råd g hjelp m nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise: eks PP-tjenesten, Knfliktrådet eller andre ressurspersner 13

14 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Dkumentasjn på krenkende adferd skjema FOR ELEV SOM BLIR KRENKET Navn på elev (den sm blir krenket) Saken gjelder: Avtaler samarbeid: Enkeltvedtak fattes: Oppfølging: Sted g dat: Underskrift: 14

15 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Dkumentasjn på krenkende adferd skjema FOR ELEV SOM KRENKER Navn på elev (den sm krenker) Saken gjelder: Avtaler samarbeid: Enkeltvedtak fattes. Oppfølging: Sted g dat: Underskrift: 15

16 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Krt ppsummert: ANSATTES HANDLINGSPLIKT Alle sm er ansatt ved sklen har altså en handlingsplikt sm består av: - Plikt til på gjøre undersøkelser - Plikt til å varsle rektr - Plikt til å gripe inn når det er nødvendig g mulig SJEKKLISTE FOR KRENKENDE ATFERD 1. Observere g undersøke 2. Samtale med begge parter dkumentasjn 3. Infrmere freldre/fresatte 4. Starte samarbeid med avtaler 5. Sette i gang tiltak 6. Oppfølging 7. Om nødvendig, søke råd fra eksterne samarbeidspartnere 8. Eventuelt et enkeltvedtak fattet av rektr 9. Videre ppfølging til situasjnen pphører helt Kippermen ungdmsskle august

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Mobbing på tide å handle annerledes

Mobbing på tide å handle annerledes Mobbing på tide å handle annerledes av JosTein alberti-espenes Skolene er på et feilspor i sin forståelse og håndtering av mobbing. De som vinner på dagens situasjon, er leverandørene av skoleprogrammer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer