HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING"

Transkript

1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1

2 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Innhldsfrtegnelse 2 MÅL 3 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringslven, kapittel 9 g 3 veilederen til denne: Det psykssiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3 3 Plikt til å gjøre ne 3 Definisjn av krenkende atferd 4 Definisjner Mbbing Diskriminering Rasisme Ordensregler fr Kippermen ungdmsskle 5 Vårt ansvar fr å frebygge g stppe mbbing g krenkende atferd 6 Tiltak 6 Generelle frebyggende tiltak fr å fremme et gdt psykssialt miljø ved 7 Kippermen ungdmsskle Skleledelsen 7 Tiltak 7 Følgende faktrer er grunnleggende fr å utvikle g ppretthlde et gdt 8 læringsmiljø POSITIVE RELASJONER LÆRER OG ELEV 8 POSITIVE RELASJONER OG KULTUR FOR LÆRING BLANT ELEVENE 8 GODT SAMARBEID SKOLE - HJEM 8 Tiltak 9 Kippermen ungdmsskle skal arbeide kntinuerlig fr å frebygge mbbing g 9 krenkende atferd Det er ikke bare elever sm krenker g mbber hverandre. 9 Evaluering av planen 9 Kilder 9 Mal mbbeundersøkelser sm gjøres før høstferien g før ca 20.mars 10 Mal fr å løse krenkende atferd g mbbesituasjner 12 SJEKKLISTE FOR KRENKENDE ATFERD 13 Dkumentasjn på krenkende atferd: 14 Skjema: KRENKENDE ATFERD OG MOBBING den sm er krenket 14 Skjema: KRENKENDE ATFERD OG MOBBING den sm krenker 15 SISTE SIDE: Krt ppsummert

3 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing MÅL: Elevene ved Kippermen ungdmsskle skal ha et gdt læringsmiljø uten å bli utsatt fr krenkende atferd eller mbbing HANDLINGSPLANEN ER LAGET MED UTGANGSPUNKT I OPPLÆRINGSLOVEN, KAPITTEL 9 OG VEILEDEREN TIL DENNE: Opplæringslva 9a -1 gir alle elever i grunnsklen g videregående skle rett til et gdt fysisk, psykisk g ssialt sklemiljø. Bestemmelsene er ikke bare et vern mt helseskader, men krever gså et sklemiljø sm fremmer læring g trivsel g sm er trygt fr elevene. I frmålsparagrafen fr sklen, pplæringslven 1 1 siste ledd, står det:... Sklen g lærebedrifta skal møte elevane g lærlingane med tillit, respekt g krav g gi dei utfrdringar sm fremjar danning g lærelyst. Alle frmer fr diskriminering skal mtarbeidast. Opplæringslven kapittel 9a handler m elevenes læringsmiljø. I 9a 1 står det at:... alle elevar i grunnsklen g vidaregåande sklar har rett til eit gdt fysisk g psykssialt miljø sm fremjar helse, trivsel g læring. Det psykssiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3: Sklen skal aktivt g systematisk arbeide fr å fremje eit gdt psykssialt miljø, der den enkelte elev kan ppleve tryggleik g ssialt tilhør. Dersm nkn sm er tilsett ved sklen får kunnskap eller mistanke m at ein elev blir utsett fr krenkjande rd eller handlingar sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkmmande snarast undersøkje saka g varsle skleleiinga, g dersm det er nødvendig g mgleg, sjølv gripe direkte inn. Dersm ein elev eller frelder ber m tiltak sm vedkjem det psykssiale miljøet, deriblant tiltak mt krenkjande åtferd sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal sklen snarast mgleg behandle saka etter reglane m enkeltvedtak i frvaltningslva. Plikt til å gjøre ne Opplæringslven 9a 3 andre ledd: Dersm nkn sm er tilsett ved sklen, får kunnskap eller mistanke m at ein elev blir utsett fr krenkjande rd eller handlingar sm mbbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkmmande snarast undersøkje saka g varsle skleleiinga, g dersm det er nødvendig g mgleg, sjølv gripe direkte inn. En del situasjner kan løses ved at den enkelte ansatte griper direkte inn g fr eksempel irettesetter atferden. Dersm vedkmmende ansatte anser situasjnen sm truende fr sin egen helse g sikkerhet, vil handlingsplikten begrense seg til å tilkalle hjelp fra klleger g eventuelt pliti. 3

4 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Definisjn av krenkende atferd Det er viktig å understreke at denne bestemmelsen handler m mer enn mbbing. Mbbing, vld, rasisme g diskriminering er bare eksempler på «krenkjande rd eller handlingar». Lven gjelder gså andre frmer fr krenkende rd eller handlinger, slik sm negative, enkeltstående utsagn m en persns utseende, klær, tr, dialekt sv. Krenkende handlinger dekker gså enkelte frmer fr unnlatelse. Et eksempel er en elev sm blir systematisk utelatt fra lek g andre ssiale sammenhenger blant elevene. Definisjner: Mbbing: En persn blir mbbet når han eller hun, gjentatte ganger g ver tid, blir utsatt fr negative handlinger fra en eller flere persner. Det er en negativ eller aggressiv handling når nen med vilje påfører en annen persn skade eller smerte ved fysisk kntakt, ved rd eller på andre måter. Fr å kunne bruke betegnelsen mbbing skal det gså være en viss ubalanse i makt- g styrkefrhldet: den sm blir utsatt fr de negative handlingene, har vanskelig fr å frsvare seg g er ne hjelpeløs verfr den eller de sm plager ham eller henne. Etter denne definisjnen, sm gså blir brukt internasjnalt, er mbbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg m aggressiv eller ndsinnet adferd, sm 2) gjentar seg g varer ved ver en viss tid 3) i en mellmmenneskelig relasjn sm er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktfrhldet. Mbbing inntreffer fte uten nen åpenbar prvkasjn fra fferet sin side. Lven mfatter både direkte mbbing ved åpne angrep på fferet g indirekte mbbing ved ssial islering g utestenging fra gruppa. Diskriminering: Diskriminering innebærer at en persn blir dårligere behandlet eller trakassert, fr eksempel på grunn av kjønn, seksuell legning, funksjnsdyktighet, trsbekjennelse, hudfarge, nasjnal eller etnisk pprinnelse. Diskriminering kan både være direkte g indirekte. Rasisme: Rasisme mfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjnalt eller etnisk pphav. Bestemmelsen gjelder gså krenkende rd g handlinger sm ikke er mbbing, vld, diskriminering eller rasisme, slik sm fr eksempel enkeltstående ytringer m utseende eller funksjnshemninger. Ord eller handlinger sm i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne ppfattes slik. Ulike aldersgrupper g ssiale g kulturelle grupper vil ha ulike nrmer fr adferd. Et utsagn eller en handling sm ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfr denne. Her kan det være en utfrdring å finne balansen mellm humr g krenkelser. 4

5 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing ORDENSREGLER FOR KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Ordensreglene gjelder fr timer, friminutt, på sklens læringsarena, på vei til g fra sklen g på arrangement i sklens regi. Slik vil vi ha det på Kippermen ungdmsskle: T trivsel Alle skal ppleve å trives g at sklen er et trygt sted å være R respekt fr alle i sklesamfunnet. O rden både ute g inne. Vi skal medvirke til r g rden, vise respekt fr hverandre g ta medansvar fr at alle har det trygt g trives på sklen. Vi møter presis til timer g aktiviteter g hilser på ny lærer Vi er gdt frberedt når det gjelder lekser, har med bøker g utstyr, g viser gd rden i skriftlig arbeid. Vi medvirker til et gdt g psitivt læringsmiljø ved å være engasjerte g aktive i undervisninga g følge lærerens anvisninger. Tbakk, snus g andre rusmidler brukes ikke i skletiden. Mbiltelefner er ikke i bruk g ikke synlige i timene. Ved pptak av film, ft g lyd skal de sm er invlvert gi sitt samtykke. Vi følger IKT-regler fr grunnsklen i Vefsn Vi hlder rden rundt ss g kaster papir, matrester g annet søppel i søppelkrgene. Vi tar av ss yttertøy i garderben g bruker innesk eller skker. Jggesk brukes bare utendørs. Vi tar vare på sklen ute g inne g på sklens utstyr Når det brukes sykkel, rulleskøyter/brett på utflukter g aktiviteter, bruker vi beskyttelsesutstyr minimum hjelm. Melding (i meldebka) skal leveres snarest g senest en uke etter fravær. Behandling ved brudd på rdensreglene Når en elev har ppført seg slik at det er grunn til å gripe inn, kan følgende tiltak bli aktuelle: Påtale fra lærer, undervisningsinspektør, rektr eller andre tilsatte Skriftlig anmerkning Elever g freldre/fresatte kan gjøres øknmisk ansvarlig fr skader elevene gjør. Mbiltelefner, kamera g annet utstyr kan beslaglegges ut skledagen. Brtvisning fra undervisning fr resten av timen/undervisningsøkta pp til 2 klkketimer. Læreren har myndighet til å avgjøre dette. Brtvisning fra undervisning i inntil 3 dager. Avgjørelsen tas av rektr i samråd med læreren til eleven. Eleven skal få frklare seg muntlig fr den sm tar avgjørelsen, g freldre skal varsles før brtvisning. Fysisk maktbruk er ikke tillatt, men en lærer kan ta i en elev fr å stanse han eller vise han til rette, eller gripe inn fr å verne eleven sjøl eller andre. 5

6 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Særskilte tiltak: Ved knfliktsituasjner, vantrivsel eller dårlig samarbeid kan særskilte tiltak bli aktuelle: Å flytte eleven til en annen klasse / Å flytte eleven til en annen skle / Å gi alternative undervisningstilbud. Rev Karin Tverå Juvik rektr Vårt ansvar fr å frebygge g stppe mbbing g krenkende atferd Arbeidet går ut på: Bygge pp et gdt læringsmiljø på hele sklen Sette fkus på relasjnskmpetanse Følge nøye med på det sm skjer på sklen fr å avdekke mbbing Løse mbbesaker raskt Ha kntinuitet i arbeidet mt mbbing g priritere det høyt Det er viktig at hele sklemiljøet blir invlvert i arbeidet. Elever, lærere g freldre må engasjeres i arbeidet, g alle må få en frståelse av hvr viktig arbeidet mt mbbing er. Alle må få et eierfrhld til arbeidet g delta aktivt. Tiltak: Tydelig klasseledelse Tilsyn i alle friminutt, inspektørene har gule vester Tilsyn på bussveien Mbbeundersøkelser høst g vår. Resultat g ppfølging gjennmgås i persnalmøte Elevundersøkelsen - høst Elevsamtaler Klassesamtaler Tema på freldremøter Alle må settes i stand til å gå aktivt inn i det frebyggende arbeidet, i avdekking g håndtering av mbbesaker Ansvarlig: Lærere, ssiallærer, miljøterapeut, assistenter g skleledelsen 6

7 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing De ansatte skal støtte hverandre g stille krav til hverandre m deltakelse. Autritativt lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle skal møtes med respekt, en skal vise msrg fr elevene g stille krav ut fra innarbeidede nrmer fr atferd. Sklen må være preget av en felles gd praksis blant de ansatte i møtet med elevene g freldrene. Elever må få rs fr psitiv atferd, men må irettesettes når de går ver grensen fr akseptabel atferd. Alle ansatte på sklen må sette seg inn i det sm står i kapittel 9a i pplæringslven. Se rundskriv Udir Retten til et gdt psykssialt miljø etter pplæringslven kap. 9a Generelle frebyggende tiltak fr å fremme et gdt psykssialt miljø ved Kippermen ungdmsskle Legge til rette fr elevmedvirkning i pplæringa Aktiv g tydelig elevmedvirkning via klasseråd g elevråd Tilby friminuttsaktiviteter: Elever utdannes g fungerer sm Trivselsledere Arrangere turer g aktiviteter fr aldersblanda grupper gjennm skleåret Kvek Kippermen si aktivitetsuke med aldersblandede grupper Tilsyn i pauser av vksne Elevsamtaler g klassesamtaler m trivsel g trygghet Samarbeid skle-hjem m trivsel g trygghet Skleledelsen Dersm sklen skal kunne redusere mbbing g krenkende atferd, er det helt nødvendig at skleledelsen går fran g leder arbeidet med å skape en skle med et gdt læringsmiljø uten mbbing. Tiltak: Følge pp rutinene sm vi utarbeider Sørge fr kmpetanseutvikling Sørge fr infrmasjn til alle berørte parter Sette mbbing g krenkende atferd på dagsrden g sørge fr at det er kntinuitet i arbeidet Bestemme m det skal fattes enkeltvedtak i mbbesaker Følge pp alle klager på de ansatte, fr eksempel m lærere sm mbber g krenker elever Ta imt varsler m mbbesaker, g sette i gang et arbeid fr å løse saken Ansvarlig: Sklens ledelse 7

8 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Følgende faktrer er grunnleggende fr å utvikle g ppretthlde et gdt læringsmiljø Gd ledelse, rganisasjn g kultur fr læring Lærernes evne til å lede klasser g grupper Psitive relasjner mellm lærer g elev Psitive relasjner g kultur fr læring mellm elevene Gdt samarbeid mellm hjem g skle POSITIVE RELASJONER LÆRER OG ELEV Læreren viser respekt g msrg i samspill, mtale av g arbeid fr sine elever. Frskning viser at elevene i klassen anerkjenner hverandre ut fra hvrdan de pplever at læreren anerkjenner g gir verdi til hver enkelt elev. Den autritative læreren har str relasjnell kmpetanse. Han eller hun bygger bevisst pp en psitiv relasjn til hver enkelt elev, g elevene pplever at læreren bryr seg, viser msrg g støtter dem slik at de pplever trygghet g tillit g blir sett av læreren. Læreren stiller rettferdige krav til elevene, g rser g krrigerer utfra klassens kjente g faste nrmer. Lærerens evne til å lede klasser g grupper er en av de viktigste faktrene i arbeidet mt mbbing g fr å skape gde læringsmiljø. Gd klasseledelse kjennetegnes av en tydelig struktur i undervisningsfrløpet g frmulering av tydelige mål fr elevenes læring g læringsmiljø. Læreren skaper engasjement g mtivasjn fr læring g bidrar til gd selvfølelse hs elevene. POSITIVE RELASJONER OG KULTUR FOR LÆRING BLANT ELEVENE Elever sm blir sett g anerkjent av læreren, blir trygge gså i frhld til andre elever. Kulturen i elevgruppa har betydning fr både læring g væremåte. En klasse med kllektiv vi-følelse g et gdt samarbeid vil skjerme m g beskytte hverandre g ikke tlerere at nen blir plaget eller krenket. Elevene blir trenet i å løse knflikter, g uenighet ppleves ikke sm en trussel. De vil ppleve det sm psitivt å være aktive g interesserte, g de vil akseptere ulikheter. Det er like greit å være flink sm å ha faglige eller ssiale utfrdringer. GODT SAMARBEID SKOLE - HJEM Dersm freldrene g lærerne frmidler de samme psitive frventningene til elevene, blir det lettere fr alle parter. Sklen g hjemmet må nærme seg hverandre g snakke samme språk. Når elevene pplever at de vksne setter de samme grensene fr mbbing g assial atferd, vil dette i seg selv virke frebyggende. 8

9 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Tiltak: Gi gd infrmasjn i møte med nye elever g freldre Være spesielt ppmerksm i verganger mellm skler g trinn Ta pp temaet krenkende atferd g mbbing i klassemøter g engasjere elevene Gjøre elevene bevisste på hvrdan mbbingen fregår, m de ulike rllene elevene kan ha, at det ikke er tillatt å mbbe eller krenke, hvrdan det ppleves å bli mbbet, g at mbberen gså tar skade av å mbbe Ta pp tilskuerrllen. Passive elever frsterker mbbesituasjnen, g elevene bør lære hvrdan tilskuere kan hjelpe til med å få slutt på mbbingen Ta pp mbbing ved bruk av mbiltelefn g Internett spesielt. Dette temaet bør gså behandles på freldremøtene med jevne mellmrm Ansvarlig: Kntaktlærerne g skleledelsen Kippermen ungdmsskle skal arbeide kntinuerlig fr å frebygge mbbing g krenkende atferd Arbeidet mt mbbing g krenkende atferd er viktig g må være en selvfølgelig del av sklens hverdagsliv. På sklen vår skal vi ha et systematisk, bredt basert arbeid fr et gdt psykssialt miljø. Dette er gså lvpålagt. Fr å sikre kntinuitet må vi ha en ppdatert plan mt mbbing på sklen. Planen skal være kjent fr alle, g den skal vise hva de ansatte har ansvaret fr. Planen ligger på felles / mbbing g den deles ut via persnalinf ved sklestart. Ansvarlig: Sklens ledelse Det er ikke bare elever sm krenker g mbber hverandre. Mbbing frekmmer veralt i samfunnet, gså mellm vksne g elever. I Elevundersøkelsen ppgir elever at de blir mbbet av sine lærere. Dersm vi ppdager at en ansatt med rd eller handlinger trakasserer eller mbber enkeltelever eller grupper av elever, er dette meget alvrlig fr sklen. Rektr har persnalansvaret fr de ansatte g er ansvarlig fr å følge pp alle klager. Rektr må behandle alle klagesaker m trakassering fra de vksne sm en persnalsak, g sørge fr at dette pphører straks. Evaluering av planen: 2013 Planleggingsdag 16. august Kilder: Opplæringslven kapittel 9, g veilederen til lven./arbeid mt mbbing Veileder fr ansatte g ledere i grunnsklen utarbeidet av utdanningsdirektratet/ Handlingsplan Melv ungdmsskle 9

10 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing SPØRRESKJEMA MOBBING (I tråd med råd gitt under mbbeuka 2012, skal elevene ikke besvare annymt.) Navn: 1) Blir du mbbet? 2) Kjenner du nen på sklen sm du mener blir mbbet? Navn: Klasse:. 3) Skriv navnet på den/de du mener mbber. 4) Hvr g når skjer mbbingen? (på skleveien, i friminuttene, i timene, m kvelden) Frklar: 10

11 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing 5) Hva består mbbingen i? (slag, spark, kmmentarer, stygg i munnen, erting, utfrysing, via mbiltelefn, via Internett ) 11

12 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing MAL FOR Å HÅNDTERE MOBBESAKER VED KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE 1. Undersøkelser g bservasjn fr å skaffe infrmasjn. Ansvar: - den sm ser eller ppdager en mbbesituasjn - kntaktlærere - miljøterapeut / ssiallærer 2. Samtaler med den sm er blitt plaget, fr å skaffe infrmasjn g gi støtte. Husk at en sm er blitt mbbet, sm regel underdriver. Ansvar: - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer - 3. Samtale med freldrene til den sm er plaget. Ansvar: -Kntaktlærer 4. Samtale med den sm mbber. Selv m det er flere sm mbber, må vi snakke med én m gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed m at mbbingen er uakseptabel g må stppe umiddelbart. Ansvar: - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 5. Vi inviterer så til samarbeid fr å få slutt på mbbingen, gjør avtaler m hva sm skal skje, g setter pp en ny samtale. - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 6. Samtale med mbbernes freldre hver fr seg. Dersm freldrene ønsker det, kan vi snakke med flere samtidig. Ikke la freldrene selv rdne pp i elevgruppa. - Kntaktlærer - Miljøterapeut / ssiallærer 7. Enkeltvedtak. Rektr avgjør m det skal fattes enkeltvedtak når det er ppdaget mbbing. Freldre kan gså be m at sklen gjør ne. Da må rektr treffe et enkeltvedtak. Ansvar: - Rektr 12

13 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing 8. Sanksjner g dkumentasjn. Sett inn sanksjner verfr mbbere dersm det er nødvendig. Vi skal dkumentere sanksjnene. Ansvar: - Kntaktlærer 9. Oppfølging. Mbbesituasjnen følges inntil den pphører helt. Alle skal kunne gå på sklen sammen g ppleve ssial tilhørighet g trygghet. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellm den sm ble plaget, g mbberne. Ikke gjør dette fr tidlig. Husk at det tar tid å kmme ver alvrlige krenkelser. Ansvar: - Kntaktlærer /ssiallærer/miljøterapeut/ledelsen 10. Søk råd g hjelp m nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise: eks PP-tjenesten, Knfliktrådet eller andre ressurspersner 13

14 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Dkumentasjn på krenkende adferd skjema FOR ELEV SOM BLIR KRENKET Navn på elev (den sm blir krenket) Saken gjelder: Avtaler samarbeid: Enkeltvedtak fattes: Oppfølging: Sted g dat: Underskrift: 14

15 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Dkumentasjn på krenkende adferd skjema FOR ELEV SOM KRENKER Navn på elev (den sm krenker) Saken gjelder: Avtaler samarbeid: Enkeltvedtak fattes. Oppfølging: Sted g dat: Underskrift: 15

16 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing Krt ppsummert: ANSATTES HANDLINGSPLIKT Alle sm er ansatt ved sklen har altså en handlingsplikt sm består av: - Plikt til på gjøre undersøkelser - Plikt til å varsle rektr - Plikt til å gripe inn når det er nødvendig g mulig SJEKKLISTE FOR KRENKENDE ATFERD 1. Observere g undersøke 2. Samtale med begge parter dkumentasjn 3. Infrmere freldre/fresatte 4. Starte samarbeid med avtaler 5. Sette i gang tiltak 6. Oppfølging 7. Om nødvendig, søke råd fra eksterne samarbeidspartnere 8. Eventuelt et enkeltvedtak fattet av rektr 9. Videre ppfølging til situasjnen pphører helt Kippermen ungdmsskle august

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2011-2012 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Når voksne krenker barn

Når voksne krenker barn Når vksne krenker barn Vrådal ktber 2017 Senirrådgiver: Helga Lilleland Illustrasjner fra «Kidza har rett», Barnas skyggerapprt til Fn`s barnekmite Siste elevundersøkelse: 1,8 prsent av elevene i grunnsklen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING 2016-2017 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne: 2 Det psykososiale

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING 1 FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Dalen skole/sfo 2015-2016 2 MÅL:... 3 Handlingsplanen

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing.

Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mt mbbing. Vår visjn Vi løfter ss sammen bygger på Vikåsen skles verdier trivsel, trygghet g tilhørighet. Alle ansatte arbeider aktivt fr at alle barn skal føle seg trygge på sklen g SFO.

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Nes ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: Handlingsplanen er laget med utg.pkt i Opplæringsloven kap 9.. 2 Det psykososiale miljøet 2 Handlingsplikten 2 Oppmerksomhetsplikt,

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Innhold Innledning... 3 Definisjon av mobbing... 3 Konsekvenser av mobbing... 3 Skolens ansvar... 3 Hva sier loven om mobbing... 3 Hva sier skolens ordensreglement om

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Stasjonsfjellet skole Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Revidert 08.2017 Innhold 1. Mål for skolemiljøet... 2 2. Felles forståelse av krenkende adferd... 2 3. Skolens forebyggende

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Godlia skole. Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø. - et trygt sted å være og et godt sted å lære. Godlia skole

Godlia skole. Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø. - et trygt sted å være og et godt sted å lære. Godlia skole Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø Revidert 01.02.2017 - et trygt sted å være g et gdt sted å lære - et trygt sted å være g et gdt sted å lære Innhld 1. Frrd 2. Grunnlagsdkument Opplæringslvens

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens 9a. Gjelder for skoler og SFO i Nedre Eiker kommune

Retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens 9a. Gjelder for skoler og SFO i Nedre Eiker kommune Retningslinjer fr frvaltning av pplæringslvens 9a Gjelder fr skler g SFO i Nedre Eiker kmmune Nedre Eiker kmmune Innhld Lvtekst kapittel 9a. Elevane sitt sklemiljø... 2 9a-1. Generelle krav... 2 9a-2.

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Skoleåret 2016-17 Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Innhold Formål og innledning...3 Kapittel 1 Avdekking...5 Sjekkliste for avdekking av krenkelser...6 Kapittel 2

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018 Re HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE Revidert 2017 Revidert Januar 2018 1 FOREBYGGENDE TILTAK SKOLE... 3 BYGGING AV RELASJONER... 3 RUTINER SKOLE:FOREBYGGENDE TILTAK, AVDEKKING

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Ila skole Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Elevenes skolemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Hanøy skole

Handlingsplan mot mobbing. Hanøy skole Handlingsplan mot mobbing. Hanøy skole Revidert september 2015 1 Innledning. Mange elever i grunnskolen er involvert i mobbing, som ofre eller plagere. I tillegg er mange tusen indirekte involvert som

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer