Kom i gang med skoleutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang med skoleutvikling"

Transkript

1 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

2 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra elever, foreldre, egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer med større lokal handlingsfrihet og tydelige mål for elevenes læring. Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere i dette arbeidet, Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og Tilstandsrapporten. Analyseverktøyene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri tilgang til analysene. Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Opplæringslova: Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda (Opplæringslova 14 1 fjerde ledd) 2-1. Skolebasert vurdering Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 ( i kraft 5. mars 2008.) Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern skolevurdering. Ekstern skolevurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Tegn på god praksis Nearegionen bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Vossregionen sin skolevurderingsmetodikk. De eksterne vurdererne har brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: Rapportens tittel spiller på det fremtidsbildet som er utviklet for skolens utfordringer (pkt. 3). I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i - 2 -

3 stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis. II. Fakta om skolen Selbu ungdomsskole er en 8-10 skole for de fleste elevene i Selbu kommune. Elevene kommer fra barneskolene Bell, Selbustrand og Øverbygda. Vi ligger like nord for Selbu sentrum. Pr. september 2015 har Selbu ungdomsskole 159 elever og 22 ansatte. Skolens visjon er: Delaktighet, ansvar og tilhørighet! Selbu ungdomsskole har to satsningsområder. Disse er lesing og klasseledelse. Vurdering for læring er en del av arbeidet med klasseledelse. III. Valg av hovedutfordring Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring. Denne formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen. Skolen har som nevnt to satsningsområder: Lesing og klasseledelse. Som en del av arbeidet med klasseledelse, skal skolen jobbe grundig med vurdering for læring. Vi er også med i skolebasert MOOC i vurdering for læring i regi av høgskolen på Lillehammer. Dette arbeidet går over tre semester og blir ferdig før jul Vi ønsker derfor at ekstern vurdering innen området vurdering for læring kan bidra til å identifisere hva vi er god på og hva vi bør forbedre/jobbe grundigere med. Det vil bidra til å gi retning og til å kunne spisse arbeidet vårt

4 IV. Framtidsbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen. Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god praksis på i temaet: Vurdering for læring - underveisvurdering Kvalitetsmål Eleven er aktivt med i vurderingen av eget læringsarbeid Tegn på god praksis Eleven kjenner og forstår læringsmålene Elevene kjenner vurderingskriteriene i fagene og i orden og oppførsel Elevene får muligheten til å utarbeide vurderingskriterier ut fra gitte læringsmål Elevene gjennomfører jevnlig egenvurdering Læreren gir elevene konstruktiv tilbakemelding/framovermelding som fører til videre læring Foreldre får konstruktiv tilbakemelding og bevisstgjøres på hvordan de kan bidra positivt til elevens læring og utvikling. Det er tydelige mål for læringsarbeidet Måloppnåelsen vurderes jevnlig Lærerne gir fortløpende framovermelding som er til hjelp for videre læring Kunnskap fra vurdering brukes i planlegging av det videre læringsarbeidet Det blir gjennomført elevsamtaler/ utviklingssamtaler/halvårsvurdering uten karakter to ganger i året Foreldre har mulighet til å sette seg inn i kompetanse- og læringsmål elevene arbeider mot Foreldre har mulighet til å sette seg inn i vurderingskriteriene Foreldre vet hvordan de kan bidra positivt til elevens læring og utvikling Skolen er en lærende organisasjon Det er lagt til rette for systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling som fører til pedagogisk utvikling og god pedagogisk praksis. Skolen har en felles og systematisk plan for underveisvurdering som fremmer læring Skolen har felles mål og retningslinjer for innhold i elev- og utviklingssamtalen/ halvårsvurdering uten karakter - 4 -

5 V. Tegn på god praksis Sammenstille og se mønster dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot framtidsbildet (tegnene på god praksis). Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens sterke sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering kan også kalles vurdering for læring. Den skal i følge forskriftene gis fortløpende. Det er særlig fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurderingsprosesser som har som formål å fremme læring. Elevers forutsetning for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Får tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Får råd om hvordan de kan forbedre seg Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Udir-hjemmeside Kvalitetsmål: Eleven er aktivt med i vurderingen av eget læringsarbeid Eleven kjenner og forstår læringsmålene Elevene gjennomfører jevnlig egenvurdering Elevene sier at de kjenner læringsmålene de jobber mot. De blir gjort kjent igjennom ukeplanene og på Fronter. De forteller at målene også blir gjennomgått ved oppstart av ny ukeplanperiode. Ledelsen sier at det er jobbet med felles mal for ukeplaner hvor læringsmål og elevens egenvurdering skal være med. I ståstedsanalysen sier lærerne at elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot: Etter gjennomgang av skolens ukeplaner ser vi at elevene får gjøre en egenvurdering i forhold til periodens læringsmål. Under observasjon kan vi se at enkelte lærere legger til rette for egenvurdering i undervisningsøktene. Elevene sier at egenvurdering utover ukeplanvurdering varier fra lærer til lærer, fra fag til fag. De forteller om en egenvurderingspraksis som er ensartet, og som vi oppfatter som lite variert. Ledelsen og lærere bekrefter at egenvurdering skjer jevnlig gjennom bl.a ukeplanarbeid, målark med egenvurdering og i praksis i enkelte fag. Ved gjennomgang av elevers planbok ser vi at eleven gis mulighet til egenvurdering, men det kreves oppfølging av lærer for at dette blir gjennomført

6 Viktigheten av at eleven selv er med i vurderingen av egen læring er tatt inn i forskrift for vurdering. I 3-12 står det: Eigenvurdering Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova 2-3 og 3-4. Kvalitetsmål: Læreren gir elevene konstruktiv tilbakemelding/ framovermelding som fører til videre læring Det er tydelige mål for læringsarbeidet Lærerne gir fortløpende framovermelding som er til hjelp for videre læring Det blir gjennomført elevsamtaler/ utviklingssamtaler/halvårsvurdering 2 ganger i året Lærerne sier at de utarbeider tydelige mål for læringsarbeidet ved at målene fra lokal læreplan brytes ned. Ledelsen sier at det er jobbet med at målene skal være læremål og ikke gjøremål. Når vi går gjennom ukeplanene kan vi finne tydelige mål, men at man fortsatt kan fokusere på å få gode læremål. Det understrekes fra Vurdering for læring, udir: Kompetansemålene i læreplaner for fag skal være grunnlaget for vurdering. Kompetansemålene i læreplanen er i mange tilfeller komplekse og ikke alltid formulert på en slik måte at det er lett å forstå hva de betyr. De må derfor forenkles og justeres slik at de blir tilpasset målgruppen. Dette kan for eksempel gjøres ved å utarbeide konkrete mål (læringsmål) for en periode eller en time, og gjøre det klart hva som vektlegges i vurdering av arbeidet. I samtale med lærere får vi høre om praksis i forhold til framovermeldinger. Denne blir gitt i stort omfang i undervisningsøkter, tilbakemeldinger etter tester/prøver/ ukeplaner, elevsamtaler, kontaktmøter. Elevene selv sier at framovermeldinger er nyttige for læringsarbeidet. Det gir energi, skaper fokus og motivasjon. Elevene påpeker at det er viktig at framovermeldingene har en positiv vinkling. Elevene sier at de får god hjelp i kontaktmøtene. Her får de vite hva de trenger å jobbe videre med. Ledelse og lærere sier at møtet har fokus på framovermelding. Lærere sier at det har vært et tydelig signal fra ledelse om dette fokuset. Elevsamtalen gjennomføres i etterkant av kontaktmøtene. Lærerne sier at samtalen blir brukt til å oppsummere bl.a avtaler som er satt i kontaktmøte og som en del av en halvårsvurdering uten karakter. Ledelse sier det er satt av tid til å gjennomføre elevsamtaler. I skolens arbeidsplan for personalet kan vi finne når kontaktmøter og elevsamtaler skal gjennomføres. I ståstedsanalysen sier lærerne at: - 6 -

7 Gjennom samtalene med lærerne få vi vite at de ønsker at samtalene hadde et mer felles innhold, en mer lik praksis. Kvalitetsmål: Foreldre får konstruktiv tilbakemelding og bevisstgjøres på hvordan de kan bidra positivt til elevens læring og utvikling. Foreldre har mulighet til å sette seg inn i kompetanse- og læringsmål elevene arbeider mot Foreldre vet hvordan de kan bidra positivt til elevens læring og utvikling Foreldrene sier de kjenner til målene for fagene gjennom ukeplanene. De uttrykker noe mer usikkerhet rundt målene for orden og oppførsel. Ledelsen og lærere sier at foreldre i tillegg til ukeplanene kan finne målene for orden og oppførsel på hjemmesidene (Et øyeblikk) og på Fronter. Kontaktmøtet trekkes fram som et viktig møtepunkt for å få informasjon om eget barn. Gjennom samtalen får de også innblikk i hvilke individuelle mål eleven bør jobbe med og hvordan de best kan hjelpe barnet videre. Foreldrene kunne godt ha tenkt seg en skriftlig oppsummering av innholdet i møtet. Dette hadde vært et fint utgangspunkt for oppfølgingen av eget barn og som utgangspunkt for neste kontaktmøte. Foreldrene oppsummerer kontaktmøtene som flotte samtaler hvor læreren motiverer og gir selvtillit til den enkelte elev. Her får barn og foreldre tips til videre læring. Foreldre sier at de kjenner igjen ungdommene sine. I ståstedsanalysen sier lærerne følgende: VI. Praksis som kan bli bedre Kvalitetsmål: Eleven er aktivt med i vurdering av eget læringsarbeid Eleven kjenner vurderingskriteriene i fagene, og i orden og oppførsel Eleven får muligheten til å utarbeide vurderingskriterier ut fra gitte læringsmål Elevene forteller at de ikke kjenner til vurderingskriteriene i alle fag. De forteller at de kjenner til kriteriene i større grad i språkfagene; norsk og engelsk. I noen av de praktisk - estetiske fagene har de også fått utdelt vurderingskriterier. Elevene snakker om at de i disse fagene får målark hvor kriteriene står. Noen av elevene sier også at vurderingskriteriene blir gjennomgått ved oppstart av skoleåret

8 Lærerne sier at vurderingskriteriene ligger ute på Fronter. Ledelsen forteller at det er utarbeidet vurderingskriterier i alle fag, og at disse i løpet av høsten skal legges ut digitalt. I ståstedanalysen sier lærerne: Når det gjelder vurderingskriteriene i orden og oppførsel er elevene mer usikre. De kan ikke fortelle om kriteriene, og de forteller om praksis som oppleves forskjellig fra trinn til trinn. Noen av elevene kan ikke vise til orden og oppførselsreglementet, men forteller at de vet jo hvordan de skal oppføre seg. Praksisen rundt anmerkningsordning oppleves forskjellig/ulik for elevene. Ledelsen sier det er jobbet ut et nytt orden- og atferdsreglement (orden og oppførselsreglement). Disse er skrevet ned i skolens ordens- og oppførselsregler som henger på de fleste klasserom. Her finnes også konsekvensene ved regelbrudd. Disse finner vi på skolens hjemmeside. Her ser vi at man har brukt ulike begreper i overskifter. Anmerkningsordningen som elevene er svært opptatt av, sier ledelsen ikke er i bruk lenger. Derfor kan vi heller ikke finne bruken av anmerkning som konsekvens i reglementet. Ledelsen sier at vurdering for læring, altså en læringssamtale skal brukes i stedet for anmerkningsordningen ovenfor elevene. Anmerkningen skal for læreren være en dokumentasjon for sluttvurderingen. I våre samtaler med elevene, som nok ikke har oppfattet endringen, opplever vi at elevene er frustrerte da de opplever at anmerkningsordningen fortsatt er der. Lærerens besvarelse i ståstedsanalysen er ikke i samsvar med elevens tilbakemeldinger: Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon Det er lagt til rette for systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling som fører til pedagogisk utvikling og god pedagogisk praksis. Skolen har en felles og systematisk plan for underveisvurdering som fremmer læring Skolen har felles mål og retningslinjer for innhold i elev- og utviklingssamtalen/ halvårsvurdering uten karakter I Læreplanen 06, prinsipper for opplæring står det; Skolen og lærebedrifta skal være lærande organisasjonar og leggje til rette for at lærarane kan lære av kvarandre gjennom samarbeid om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring Å bli en mer lærende organisasjon innebærer ikke nødvendigvis at skolen skal tilegne seg mer kunnskap, men at den i større grad skal nyttiggjøre seg den kunnskap som allerede finnes, som et grunnlag for en bedring av opplæringa for elevene. Hensikten - 8 -

9 med en lærende organisasjon er å få en bedre skole en skole som har fokus på kjerneoppgavene det å kunne gi alle elever en god og tilpasset opplæring. Skolen har en felles og systematisk plan for underveisvurdering som fremmer læring Lærerne sier at skolen ikke har en felles og systematisk plan for underveisvurderinga. I samtalen med ledelsen støttes dette. Gjennom våre observasjoner og arbeid kan vi heller ikke se at skolen har en felles praksis på underveisvurderinga. I samtaler om praksis med lærere får vi kjennskap til at det har foregått diskusjoner både på team og i felleskap rundt innhold i underveisvurderinga. Likevel opplever vi at forståelsen for begrep og innhold ikke formidles til oss på en ensartet måte. Samtidig ser vi og får formidlet i samtaler med lærere og ledelse at det er startet en prosess ved skolen. Ledelsen sier at de håper at prosessen kan føre til en felles og systematisk plan. Gjennom de dokumentanalyser vi har gjort og praksisfortellinger ser vi at skolen er i gang med et arbeid som kan videreføres i en slik plan. I ståstedanalysen kan vi finne: Skolen har felles mål og retningslinjer for innhold i elev- og utviklingssamtalen/ halvårsvurdering uten karakter Lærerne uttrykker at de tror skolen har en nokså lik praksis når det gjelder kontaktmøtet. De forteller at det er bestemt når møtene skal gjennomføres. Dette kan vi se i skolens arbeidsplan. Det har vært et klart signal om det skal være fokus på framovermeldinger i møte. Noen lærere forteller at i dette møtet legger de vekt på at det skal være en samtale mellom lærer og elev. Foreldre blir i større grad tilhørere og kan være med som en støttefaktor i samtalen. Ledelsen sier at de ikke har en felles skriftlig plan, men at de tror praksisen er tilnærmet lik. Ledelsen ønsker seg en felles mal for innhold og gjennomføring. Lærere og ledelse forteller at kontaktmøtet skal følges opp med en elevsamtale. Lærerne sier de tror elevsamtalene ikke har samme innhold hos alle. De kunne tenke seg at elevsamtalene ble mer lik i forhold til innhold. Ledelsen forteller at elevsamtalen også er en halvårsvurdering uten karakter Det er lagt til rette for systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling som fører til pedagogisk utvikling og god pedagogisk praksis. I ståstedsanalysen sier lærerne: - 9 -

10 Lærere sier det foregår mye deling- og erfaringsutveksling både formelt og uformelt. De forteller om en kultur som er åpen og at det er villighet til deling både på teamet og på tvers av team. Ledelse og lærer forteller om mer formelle arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling; fagseksjonsmøter, kollegabasert veiledning, teammøter. Selv om det er avsatt tid sier lærerne at det blir for lite systematikk i delingen, og nevner spesifikt fagseksjonsmøtene. Vi har fått innblikk i skolens møteplan. Der kan vi dessverre ikke se hvordan skolens innholdsmessig vil ivareta kunnskap- og erfaringsdelingen. Den formelle kunnskapsog erfaringsdelingen bør derfor settes i system. Gjennom dette vil også de nytilsatte i større grad få mulighet til ta del i skolens praksiskultur. Kvalitetsmål: Læreren gir elevene konstruktiv tilbakemelding/ framovermelding som fører til videre læring Måloppnåelse vurderes jevnlig Kunnskap fra vurdering brukes i planlegging av det videre læringsarbeidet Lærerne forteller om sin praksis i forhold til vurderingsarbeidet. Praksisfortellingene gir inntrykk av store variasjoner fra lærer til lærer, fra fag til fag for hva som blir vurdert og hvordan det gjøres. Det vi ser av vurdering av måloppnåelse, er elevens vurdering av seg selv på ukeplan og i planboka. Etter gjennomgangen av planboka ser vi lite involvering av lærere. Elevene forteller at de synes at lærerne gir lite respons og tilbakemelding på egenvurderinga som blir gjort - Vi orker ikke å gjøre dette for lærerne bryr seg likevel ikke. Kunnskapen fra vurdering brukes i planlegging av det videre læringsarbeidet. De fleste bruker det til å se om elevene er klare for å gå videre til neste tema og mål. Noen forteller at de kan bruke kunnskapen til å differensiere og tilpasse undervisningen eller læringsarbeidet. Vi ser at det er en lite ensartet praksis på hvordan kunnskapen brukes. Vi har ikke fått innsikt i hvordan trinnteamene formidler kunnskap fra vurdering seg i mellom. Vi oppfatter at det kan være et dårlig system i forhold til bruken av kunnskap fra vurdering. Spørsmål til ettertanke: Hva kreves av skoleledere i en utviklings- og læringsprosess med personalet ved skolen? Har skolen utarbeidet en plan for fellestid som kan bygge opp under en kultur for læring? Har skolen laget prosessplaner i sitt utviklingsarbeid som sikrer varig endring og spor i klasserommet? Har skolen en felles forventning til hva utviklingsprosessen skal munne ut i? Hvor skal vi? Hva vil vi? Er systemet for kunnskap- og erfaringsdeling godt nok?

11 Har skolen felles forståelse for begrepene innenfor vurderingsområdet? Er vi sikker på at skolen har en felles forståelse av forskrift til vurdering? Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for underveisvurdering ved skolen? Har skolen definert hva som skal ligge i begrepet jevnlig egenvurdering? Trenger skolen flere metoder/større verktøykasse i forhold til elevenes egenvurdering Er skolens ordens- og oppførselsreglement med vurderingskriterier godt nok formidlet, og er det satt i drift?

12 Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer prosessen hos elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett. Interne: Eksterne: Elever, lærere og skolens ledelse. Foreldre representert ved FAU. Guri Bade Nilsen og Helle Vollan Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har gjennomført en organisasjonsundersøkelse og en ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt. Det er avsatt inntil tre dager (fire dager på store skoler) til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurdererne og rektor/ledelse og personalet møtes for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den tredje dagen. Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet. Uke Innhold/oppgaver Ansvar Uke 25 Forslag til framtidsbildet sendes over Guri og Helle Uke 35 Tilbakemelding fra skolen på framtidsbildet Nils Uke 36 Framtidsbildet og intervjuguider Guri og Helle ferdigstilles sendes over til skolen Uke 36/37 Innkalling til foreldremøter og Guri og Helle sammensetning av grupper til intervju Uke 37 Ferdigstilling tidsplan mm Guri, Helle og Nils Uke 38 Ekstern vurderingsuke Mandag : Møte med personalet : Observasjon på 9.trinn : Intervju elevgruppe 9.trinn : Observasjon på 8.trinn : Observasjon på 8.trinn : Intervju elevgruppe 8.trinn : Intervju pedagogisk personale 9.trinn : Samtale med rektor

13 Tirsdag Onsdag Torsdag : Foreldremøte : Kort møte med rektor : Observasjon på 10.trinn : Intervju elevgruppe 10.trinn : Observasjon : Intervju med ledelse : Intervju pedagogisk personale 8.trinn : Observasjon på 9. og 10.trinn : Observasjon på 8. og 10.trinn : Samtale med ledelse : Intervju pedagogisk personale 10.trinn : Framlegg av rapporten for ledelsen : Framlegg av rapporten Vedlegg C. Metoder Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. Alle intervju er gruppeintervju. Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder benyttet: Ståstedsanalyse og Organisasjonsanalyse Dokumentanalyse I tillegg til organisasjonsanalyse og ståstedsanalyse sender skolen diverse relevante dokument til vurderer, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, resultater av undersøkelser på skolen osv. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle hentet fra framtidsbildets tegn på god praksis. Møte med rektor underveis i uka Observasjon

14 Vedlegg D. Tomme samtaleguider Samtaleguide elevene Tegn på god praksis Dette sa elevene Hva liker du best ved Selbu ungdomsskole? Hvordan trives du med gruppa di? Kjenner du til og forstår du læringsmålene dere jobber etter? Kjenner du til og forstår du vurderingskriteriene; I fagene? I orden og oppførsel? Får du/dere være med på å lage vurderingskriterier? Når? Hvordan? Hva legger du i begrepet egenvurdering? Når og hvordan får du mulighet til å vurdere eget arbeid og innsats? Læreren skal gi deg underveisvurdering/framovermelding. Når og hvordan blir den gitt? Gir framovermeldingen deg hjelp i det videre læringsarbeidet? Er det noe annet du vil fortelle om Selbu ungdomsskole?

15 Samtaleguide lærerne Tegn på god praksis Hva er bra med Selbu ungdomsskole? Dette sa lærerne Du setter tydelige mål for læringsarbeidet, og du vurderer målene etter endt læringsperiode? -Hvor? -Hvordan? -Hvordan involverer du elevene i arbeidet? -Hvordan blir foreldre gjort kjent med læringsmålene? Du gir fortløpende underveisvurdering som er framoverrettet? Hvilken praksis har du? Hvordan bruker du/benytter du kunnskap fra vurdering i planlegging av det videre læringsarbeidet? Hvordan jobber du med vurderingskriteriene? -Hvordan blir de gjort kjent for elevene? -Hvordan medvirker elevene i det å sette vurderingskriterier? Hvordan blir foreldre gjort kjent med vurderingskriteriene? Hvordan gjennomfører du elevsamtaler/utviklingssamtaler/ halvårsvurdering uten karakter to ganger i året? Fortell om din praksis. - Har skolen en felles praksis for gjennomføring og innhold? Hvordan får eleven mulighet egenvurdering? -Metoder/verktøy -Hyppighet -Bestemte fag I foreldremøter skal foreldre involveres i elevenes læring og utvikling. -Hvordan legger du til rette for at foreldre involveres aktivt?

16 -Hvordan legger du til rette for at foreldre kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling? Hvordan legges det til rette for kunnskap- og erfaringsdeling? -Når? -Hvordan? Har skolen en felles og systematisk plan for underveisvurdering? Om ikke hvilken praksis mener du skolen har i forhold til underveisvurdering? Tenker du at Selbu ungdomsskole har en felles forståelse for vurdringsforskriften? Er det andre ting du mener bør komme fram om Selbu ungdomsskole? Samtale med ledergruppa Tegn på god praksis Hva er bra med Selbu ungdomsskole? Hva legger Selbu ungdomsskole i begrepet underveisvurdering? Har skolen en felles og systematisk plan for underveisvurdering som fremmer læring? Om ikke; hvilken praksis mener dere skolen har? - Underveisvurdering - Egenvurdering - Elevsamtaler/utviklingssamtaler/halvårsvurdering På hvilken måte legger skolen til rette for at elevene kan bidra til egen læring og utvikling? Læringsmål, vurderingskriterier, egenvurdering På hvilken måte legger skolen til rette for at foreldre kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling? - Når/hvor får foreldre mulighet til medvirkning? Dette sa ledergruppa

17 I en lærende organisasjon er kunnskap- og erfaringsdeling viktige elementer. Hvilken praksis har skolen? Hvordan har dere jobbet i forhold til temaet underveisvurdering? Er det andre ting du mener bør komme fram om Selbu ungdomsskole? Gruppeoppgaver til foreldremøte 1. Hva er bra med Selbu ungdomsskole? 2. Kjenner du til kompetansemålene og læringsmålene i fagene og i orden og oppførsel? 3. Kjenner du til hvordan vurderingsarbeidet på trinnet blir gjort? Fortell om eksempler på vurderingsarbeid du har fått kjennskap til. o Har dere kjennskap til vurderingskriteriene i vurderingsarbeidet? o Hvordan blir de gjort kjent? 4. Utviklingssamtalen skal gi deg som foreldre et bilde av elevens ståsted faglig og sosialt. Hvordan oppfatter du den tilbakemeldinga som blir gitt? 5. Hva kan bli bedre på Selbu ungdomsskole? 6. Hva kan dere gjøre/bidra med for å gjøre skolen enda bedre?

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring.

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016 Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. Rektor: Britt Eva S. Fløisbonn Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole i uke 38/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Radøy ungdomsskule i uke 19/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Hilde Elfi Hübenthal Andersen og Asbjørn Skår I. Forord Skoleutvikling

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Hommelvik skole i uke 10/2012 Skoleutvikling I. Forord Læreplanen Kunnskapsløftet 06 Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring.

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016 Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. Rektor: Grazyna Saxegaard Adresse: Aurveien

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sula ungdomsskule i Sula kommune, uke 17-2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Skjåk ungdomsskule i uke 16/2015 Skjåk, 17.04.15 Kari Thomassen og Harald Sivertsen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering Botngård skole i uke 47/2016 Vurderingstema: Klasseledelse I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Hva er ekstern skolevurdering? Ekstern

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Orkanger barneskole i uke 49/2015 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring Region Indre Midt-Troms Bardu Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT Elvetun skole/dyrøy kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring 19. 22. mars 2012 1 Innholdsliste: 1. Om ekstern vurdering

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule om i gang med skoleutvikl in Vurderingstema: KLASSELEDELSE

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Sveberg skole i uke 44/2012 Vurderingstema Klasseledelse I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nes barneskole i uke 45/2014 Skoleutvikling Illustrasjoner/bilder: s. 4: Skolelys Christian Sunde s. 6: Læringspartnere 3. trinn s. 8: Samlingsstund

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Refleksjonsverktøy og prosesser

Refleksjonsverktøy og prosesser Refleksjonsverktøy og prosesser Verktøy til hjelp for veilederkorpset utarbeidet av Utdanningsdirektoratet www.udir.no/skoleutvikling 1 Endring skifte av læreplan L-97 vekt på prosesser K-06 vekt på resultat

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE Vurderingsuke: 27.-30.04.2015. Vurderingstema: «driver et systematisk samarbeid for å gi elevene ei god vurdering av deres opplæring.» rektor: Anne Reiten Adresse:

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Gratangsbotn skole i uke 18 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer