Virksomhetsplan Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013."

Transkript

1 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0

2 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse Overrdnede føringer De viktigste utfrdringene Visjn... 2 Frmål Verdier Mål g aktiviteter Vedlegg Detaljert situasjnsbeskrivelse

3 1. Situasjnsbeskrivelse 1.1 Overrdnede føringer Vedtekter inkl. frmål Visjn Verdier Kmmunikasjnsstrategi fr Hageselskapet Arbeidsplan 2014 Styrket mdømme av Hageselskapet Oppnå nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014 Tilby attraktive medlemsfrdeler Arbeide fr økt bevissthet g kunnskap m viktigheten av bærekraftige hagebruk Organisasjnsutvikling 1.2 De viktigste utfrdringene Pririterte fkusmråder under arbeidsplanen fr 2014 ble vedtatt på styremøtet 13. g 14. september Disse er: Enhetlig kmmunikasjn Verdien av bilgisk mangfld i hagen Fkus på aktuelle rekrutteringsarenaer 2 Visjn Hva skal Hageselskapet bidra til i samfunnet? Det nrske hageselskap skal bedre menneskers livskvalitet gjennm grønne pplevelser 2

4 Frmål Hva skal Hageselskapet gjøre fr hvem, g hvrfr? Det nrske hageselskapets frmål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur g landskapspleie, samt grønne mgivelsers psitive helseeffekt fr det enkelte menneske, familien g samfunnet. Presiseringer g kmmentarer til frmålet: Hva skal Hageselskapet gjøre Vi skal infrmere, inspirere, veilede g drive pplæring Vi skal gi mennesker en gd g psitiv pplevelse gjennm egen g andres haging Vi skal bidra til grønne bærekraftige privathager g ffentlige uterm Vi skal knytte mennesker sammen i ssialt samvær g fellesskap Vi skal bidra til bedre helse g økt trivsel Vi skal bidra til hrtikulturell kmpetanseheving Fr hvem skal vi gjøre det: Priritert målgruppe i 2014 er: Medlemmene vi er først g fremst en medlemsrganisasjn Organisasjnen den er vårt verktøy fr å nå ut Ptensielle medlemmer Hageinteresserte Har hage Mellm år Begge kjønn, men ne mer ppmerksmhet mt menn enn tidligere Fagmiljøer i ffentlig g privat sektr Hvrfr skal vi gjøre dette: Vi ønsker å øke frståelsen fr at grønn kmpetanse/kunnskap er avgjørende fr en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bidra til at alle deler av beflkningen har tilgang til gde grønne utemiljøer. 3

5 Vi ønsker å bidra til at mennesker har en meningsfylt fritid Vi ønsker å bidra til bedre flkehelse 3 Verdier Hva skal vi kjennetegnes av i vår atferd? Ttalt sett skal Hageselskapet kjennetegnes av å være: Kmpetent Engasjert Tilgjengelig Kmmentarer til hva vi ønsker å kjennetegnes av: Verdi Med denne verdien mener vi: Kmpetent Vi utvikler ss faglig Vi frmidler faglig kmpetanse Vi er en premissleverandør, g setter agendaen på våre grøntfaglige mråder Vi er fremtidsrettet Vi pptrer sm en samfunnsaktør Engasjert Vi trr på det vi jbber med! Vi mener det vi jbber med er viktig, er stlte av det g brenner fr det! Vi ønsker å frmidle Vi inspirerer Vi er fremtidsrettet Vi er søkende etter mer infrmasjn Vi pptrer sm en samfunnsaktør g følger med i samfunnsutviklingen Vi er entusiastiske, smittende Vi er ekte g ærlige Vi er interessert i dem vi kmmuniserer med Tilgjengelig Vi setter ss inn i ståstedet til den vi kmmuniserer med Vi bruker riktig kanal til de enkelte budskap, slik at vi når frem Vi tilpasser vårt budskap til våre målgrupper Vi kmmuniserer på en frståelig måte; verbalt, skriftlig, elektrnisk g visuelt Vi svarer på henvendelser Vi er fremtidsrettet Vi er en samfunnsaktør 4

6 Hageselskapets administrasjn skal legge til rette fr at all ekstern kmmunikasjn fra rganisasjnen kjennetegnes av dette, dvs hjelpe fylkesavdelinger g lkallag til å bruke verdiene sm rettesnr i sin kmmunikasjn 5

7 4 Mål g aktiviteter Hva skal vi ha ppnådd på de enkelte arbeidsmrådene, g når? Hva knkret skal vi gjøre fr å ppnå målene, g når? Hvem har ansvaret g rapprterer? Hvilken kstnad medfører aktiviteten/målet? Hva, hvrdan g når skal det rapprteres? Målmråde: Styrket mdømme av Hageselskapet, med fkusmråde Enhetlig kmmunikasjn 1. Vi har synliggjrt hvem vi er g hva vi tilbyr Vi skal legge til rette fr at hele rganisasjnen fremstår med samme Hageselskaps-identitet. Vi er ett Hageselskap Landsstyret har utviklet en fremtidsrettet strategi fr Hageselskapet Administrasjnen benytter kmmunikasjnsstrategien aktivt i sitt arbeid Tve må ut av kntrstlen! Bli mer synlig i media g drive lbbyisme. Vi skal være mer praktive verfr media 2. Hageselskapet blir betraktet sm en naturlig samarbeidspartner på våre fagmråder Vi har reetablert, g pleier aktivt, kntakten med vårt nettverk innen ffentlig-, privat- g frivillig sektr. V i tar initiativ til å etablere erfa-grupper Rapprtering/ppfølging Rapprtering/ppfølging 6

8 3. Vi har implementert ny identitet i administrasjnen g rganisasjnen Vi skal lage verrdnede strategier fr Nrsk Hagetidend Vi skal lage verrdnede strategier fr web Prfilhåndbken skal gjøres tilgjengelig på Bakhagen Praktisk bruk av lg g prfilelementer skal være tema på tillitsvalgtsamlinger Fylkene tar praktisk bruk av lg g prfilelementer videre med egne lag Bruk av lg g prfilelementer bør tas inn i nrmalvedtektene fr fylker g lkallag under revideringen av nåværende vedtekter. Vi skal frtløpende utvikle verktøy/prfilelementer til bruk i rganisasjnen g i administrasjnen g gjør dette tilgjengelig på Bakhagen Rapprtering/ppfølging Målmråde: Organisasjnsutvikling, Oppnå nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014, Tilby attraktive medlemsfrdeler, med fkusmråde Fkus på aktuelle rekrutteringsarenaer 1. Vi har ppnådd nett medlemsvekst på 500 medlemmer i 2014 Vi skal sette verving på agendaen gjennm alle aktiviteter. Bevissthet m hva vi skal ppnå g hvrfr Vi skal legge til rette fr at rganisasjnen enkelt kan verve Vi skal tilby rabatert medlemskap gjennm andre rganisasjner Rapprtering/ppfølging 7

9 Vi skal lage månedlige statistikker fr verving per fylke Vi skal tilby 2-års medlemskap Vi skal følge pp de sm nærmer seg 1 års medlemskap Vi skal tilby attraktive vervepremier Vi skal tilby attraktive medlemsgder, g synliggjøre de ttale medlemsgdene fr hele landet 2. Hageselskapets frpliktelser er frankret i vedtektene på alle nivå. Vi skal gi innspill til justering av vedtektene Justerte vedtekter skal gås igjennm på årlig rganisasjnspplæring av nye tillitsvalgte Det skal vedtas på representantskapsmøtet at justerte vedtekter må være implementert i fylker g lag i løpet av kmmende peride 3. Vi engasjerer rganisasjnens resurspersner i administrasjnens aktiviteter Vi tilrettelegger fr innspill fra rganisasjnen i knkrete saker; gegrafisk g per tema gjennm ulike kanaler 4. Administrasjnen tilrettelegger fr at rganisasjnen kan innfri arbeidsplanen gjennm sine aktiviteter Vi skal utvikle et enkelt rapprteringssystem på arbeidsplanen fr fylker g lag, slik at rapprteringen kan tas hensyn til bl.a. i styrets beretning. Vi skal bevisstgjøre tillitsvalgte ift deres rlle g ansvar Vi skal dele gde erfaringer/tips på Bakhagen Vi skal kple alle temaer vi tar pp med tillitsvalgte mt arbeidsplanen gjennm alle kanaler Rapprtering/ppfølging Rapprtering/ppfølging Rapprtering/ppfølging 8

10 5. Vi vet mer m hvilke ønsker våre medlemmer, g ptensielle medlemmer, har fr framtiden Vi gjennmfører en enkel undersøkelse 6. Vi har styrket vår effektivitet g kmpetanse Administrasjnen praktiserer vedtatte arbeidsstrukturer Vi fretar bevisste kmpetanse-valg ved nyansettelser Vi skal ha underleverandører sm leverer ihht avtale Vi skal ha et psitivt g utviklende samarbeidsklima i administrasjnen Rapprtering/ppfølging Rapprtering/ppfølging Målmråde: Arbeide fr økt bevissthet g kunnskap m viktigheten av bærekraftige hagebruk, med fkusmråde Verdien av bilgisk mangfld i hagen 1. Vi har frmidlet kunnskap m bærekraftig hagebruk gjennm alle våre kmmunikasjnskanaler Vi skal gi bærekraftig hagebruk et ansikt gjennm våre budskap 2. Vi tilbyr aktuelle tjenester g aktiviteter inne bærekraftig hagebruk Vi skal prdusere g distribuere fredrag gjennm Studiefrbundet Natur g Miljø Vi skal lage flere «slik lykkes du» Vi skal frtsette arbeidet med ny Srtsliste Rapprtering/ppfølging Rapprtering/ppfølging 9

11 Vi skal frtsette samarbeidet med Miljøverndepartementet 1000 åpne hager 3. Hagelskapet er i større grad stedet sm eksterne henter infrmasjn m bærekraftig hagebruk Vi skal frtsatt ha økning i bruk av våre nettsider Vi får/griper flere henvendelser fra fagmiljøene m bidrag til deres prsjekter/aktiviteter Våre kurs på Studiefrbundet Natur g Miljø benyttes i større grad av våre hagelag Rapprtering/ppfølging 10

12 5 Vedlegg 5.1 Detaljert situasjnsbeskrivelse Styrker internt i administrasjnen Styringsdialgen er avklart Planstrukturer g prsesser begynner å bli mer etablert i administrasjnen Nrsk Hagetidend går på skinner Vi tar grep m nødvendig utvikling av administrasjnen med tanke på kmpetanse, priritering av ulike fagmråder, hldningsarbeid Svakheter internt i administrasjnen Avgang i stillinger g langtidssykefravær har vært en del av hverdagen ver lang tid, g vil gså være det i flere år fremver Publiseringssystem g medlemsregister Uavklart øknmisk situasjn etter at øknmifunksjnen ble satt ut eksternt Kulturen i administrasjnen preges av mye uavklart (ansatte, øknmi mm) ver lang tid Mulighet eksternt Ufrløst ptensiale i rganisasjnen Ufrløst ptensiale ift samarbeidspartnere Hvrfr er dette en styrke? Frutsigbarhet g ryddighet i arbeidet Letter g frenkler arbeidsprsessene. Sparer tid. Når 70% av våre medlemmer pplever seg sm abnnenter, er dette vår største medlemsfrdel. Vi er synlige gjennm bladet g bygger ønsket mdømme Frigjør ressurser til å jbbe mer effektivt Hvrfr er dette en svakhet? Utfrdrer kntinuiteten i arbeidet, tilgang på faglig kmpetanse g ttal kapasitet Lite fleksibelt, tungvint i bruk fr rganisasjnen g administrasjnen Kan ikke planlegge øknmiske dispsisjner Mismst Hvrfr er dette en mulighet? Flere ressurser å spille på gir større gjennmslagskraft g bevissthet ift egen rlle Flere ressurser å spille på øker administrasjnens kapasitet. Nettverksbygging 11

13 Grønn vind Videreføre eksisterende prsjekter sm elementer i nye Finansierings- g inntektsmuligheter Trussel eksternt Medlemsfrafall Mønsteret fr å drive med frivillig arbeid endres Mindre attraktiv sm samarbeidspartner Organisasjnen løfter ikke tilstrekkelig i flkk, vi har ikke felles identitet Oppmerksmhet i samfunnet Økt synlighet/ppmerksmhet. Ressursbesparende Gir ss handlingsrm, gså mtp å knytte til ss ekstern ekspertise Hvrfr er dette en trussel? Færre inntekter, bygger ss ned sm rganisasjn Travle hverdager. Ønske m å engasjere seg ad hc på spissede temaer Må avslå tilbud m samarbeid/ppdrag pga kapasitet g fagkmpetanse. Omdømmeskadelig Deler av rganisasjnen pplever ikke å ha tilstrekkelig frpliktelser til arbeidet sm skal utføres. Administrasjnen kan ikke frlange det samme av de sm jbber frivillig sm vi kan fra de sm er ansatt. 12

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer