HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013

2 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER I VEILEDEDE PRAKSISSTUDIER. 4 VEILEDNINGSGRUNNLAG 6 PROGRESJONSSTIGE 7 FORSLAG TIL DAGSPLAN- UKEPLAN 7 SKRIFTLIG OG MUNTLIG REFLEKSJON I PRAKSIS 8 FORSLAG TIL STRUKTUR OG INNHOLD I SKRIFTLIG OG MUNTLIG REFLEKSJON 8 ARENA FOR REFLEKSJON 9 REFLEKSJONSTID (R-TID) 9 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING I PRAKSISSTUDIER DER STUDENTEN VISER IKKE TILFREDSSTILLENDE NIVÅ OG/ELLER PROGRESJON. 10 VARSEL OM MULIG IKKE BESTÅTT PRAKSIS 11 OVERFØRINGSSAMTALE 13 RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG 14 VURDERING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG 16

3 Seksjn fr sykepleie PRAKSISSTUDIER Praksisstudier er fellesbegrepet fr de undervisnings- g læringssituasjner hvr studentene arbeider med sykepleiefaglige prblemer g utfrdringer i praksis. Praksisstudier g ferdighetstrening er bligatrisk g utgjør til sammen 90 studiepeng. Praksis skal knyttes til alle hvedemner: Sykepleiefaget g yrkesgrunnlaget, medisinske g naturvitenskaplige emner, samt samfunnsvitenskaplige emner. Det kliniske feltets egenart vil være avgjørende fr hvrdan de ulike hvedemner vektlegges. Det skilles mellm ferdighetstrening, frberedelse g refleksjn ver praksisstudier sm kan fregå ved utdanningsinstitusjnen, g praksisstudier i samarbeid med pasienter g pårørende. Ferdighetstrening, frberedelser g refleksjn ver praksis, 15 studiepeng Ferdigheter er persnlig kunnskap sm den enkelte utvikler gjennm utprøving g egen erfaring. Dette innebærer at studentene øver på g reflekterer ver sentrale ferdigheter fr yrkesutøvelsen. Ferdighetstrening g øvelser kan gjennmføres i utdanningsinstitusjnens øvingspster, demnstrasjnsrm eller i frbindelse med praksisstudier utenfr utdannings-institusjnen. Områder g mål fr ferdighetstrening må ses i sammenheng med læring av den ttale sykepleiefaglige kmpetansen. I denne blken inngår gså frberedelser til g refleksjn ver praksisstudier. Praksisstudier i samarbeid med pasienter g pårørende, 75 studiepeng I praksisstudiene gis studenten mulighet til å erfare arbeidsfellesskapet sm framtidig yrkesutøver, samtidig sm han/hun arbeider mt frventet kmpetanse gjennm studiet Veiledete praksisstudier Alle deler av praksisstudiene skal være veiledet. Frmålet med veiledede praksisstudier er at studentene skal ppnå ptimal yrkeskmpetanse fr å kunne møte pasientens g samfunnets behv fr sykepleie sm en del av et samlet behandlingstilbud. Dette frutsetter at - praksisstudiene er planlagt g målrettet - yrkesutøvelsen ved praksisstedet er relevant fr sykepleierfunksjnen - studentene får jevnlig veiledning, ppfølging g vurdering - lærestedets undervisningspersnell veileder g medvirker til å tilrettelegge gde læresituasjner, ne sm innebærer jevnlig tilstedeværelse i praksis - praksisstedets sykepleiere har ansvar fr daglig veiledning g pplæring Rammeplan fr sykepleieutdanning, januar

4 Seksjn fr sykepleie RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. Skjema fr ppsett av vaktplan finnes på neste side. Veiledet praksis er på 300timer, det kan gdkjennes + /- 10 % avvik på timeantallet. a) Studenten setter pp vaktplan fr praksisperiden i samarbeid med veileder (hvedeller daglig-)på praksisstedet, der ikke vaktplan på frhånd er satt pp. b) Studentene samarbeider evt. m ppsett av turnus på tvers av semestrene c) Vaktplanen utarbeides fr minst 3 uker til enhver tid, helst fr hele periden. d) Vaktplanen skal være tilgjengelig på avdelingen. e) Studentenes praksis på praksisstedene skal utgjøre gjennmsnittlig minst 30 timer per uke frdelt enten på 8-7,5 timer eller 6 timer per dag. Studenten følger hele vakter. f) Ca. 25 % av vaktene bør være seinvakter. Vaktplanen bør gså innehlde nattevakter g helgevakter. g) Endring av vakter gjøres i samarbeid med hvedveileder/dagligveileder g evt. kntaktlærer. h) Fravær g endringer skal påføres vaktplanen av praksisstedet g/eller studenten. i) Selv-studiedager frdeles ver hele uken, ikke bare på fredager eller mandager. j) Vaktplan gdkjennes av kntaktlærer ved slutten av periden. k) Vaktplan skal skrives med blekk/kulepenn. l) Studenten kan ikke ta fri hele uker. Studiepengene skal frdeles ver hele praksisperiden. Frventet studieinnsats; en uke 1,5 studiepeng = 40 timers studieinnsats. Etter avtale kan studiedager tilbringes på praksisplassen, dersm studenten trenger mer trening i klinisk praksis. Det tas frbehld med hensyn til at det må være plass i det aktuelle praksissted, g avtalene skal gdkjennes. Jfr. punkt h. 2

5 Vaktplan. Kull Praksissted: STUDENT 1... STUDENT 2 STUDENT 3... STUDENT 4 UKE UKE UKE MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN UKE UKE UKE MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN UKE UKE UKE MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN UKE MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN Gdkjent turnus: Dat: Sign. Daglig veileder 3

6 Seksjn fr sykepleie RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER I VEILEDEDE PRAKSISSTUDIER. Retningslinjene er utarbeidet i samsvar med Prsjekt -rapprt nr : Kvalitet, ppgavefrdeling g kstnader ved Praksisstudier. HelseØst /Høgsklene i HelseØst pkt g Strategisk samarbeidsavtale av 17. desember 2004, mellm innlandshøgsklene g Sykehuset Innlandet. Kntaktlærers ansvar: Dialg g samarbeid før g under praksisperiden Sørge fr at aktuell undervisningsplan g vurderingsskjema er tilgjengelig på studiestedet Veiledning av hvedveileder på praksisstedet, evnt. daglig veileder der denne er/har hvedveileder ansvaret Avsetter frmell tidsramme g hyppighet Tilrettelegge læresituasjner sammen med hvedveileder Gjennmførere refleksjnstid evt utenfr praksisplass Har det frmelle ansvaret fr målsamtaler midtveisvurdering av studenter sluttvurdering av studenter Anvender prgresjnsstiger g vurderingskriterier Frmelt ansvar fr at studentenes vaktplan er gjennmført i henhld til kravene Krav til hvedveileder g daglig veileder Deltar på veiledning med fagpersn fra høgsklen Veileder må være kmpetent g frtrinnsvis være sykepleier. Annet persnell kan gi tilleggsveiledning eller inneha veilederansvaret på arenaer hvr annet persnell har likeverdig kmpetanse eller spesialkmpetanse. (rammeplanen av 2008) Fr hvedveileder: Arbeidet minimum t år innen sitt fagmråde g bør inneha frmell veilederkmpetanse Fr daglig veileder: Arbeidet minimum ett år innen sitt fagfelt g gjennmgått veilederpplæring i henhld til veilederfunksjn Veileder g følger pp studenten i henhld til planer g avtaler Veileder studenten i å integrere teri g praksis Gir studenten rm fr refleksjn Kjenner læringsmål, gjeldende vurderingskriterier g frskrift m vurdering av praksisstudier (høgsklene har ulike frskrifter) Sørger fr at frskriften følges dersm det er tvil m en student fyller kravene Har det faglige ansvaret fr midt- g sluttvurderinger av studentene Dkumenterer fravær g versender sluttdkumentasjn til kntaktlærer 4

7 Krav til studenten Frmidler til veileder g lærer pplysninger fra tidligere praksis g evalueringsresultat sm kan ha betydning fr studentens læring, herunder individuell utdanningsplan Frhlder seg til utarbeidet turnus Melder fra til veileder g praksisstedets leder ved fravær, eventuelt gså til lærer m nødvendig Møter frberedt til samtaler, skriftlig m nødvendig Møter frberedt til g deltar aktivt i praksisstudier, veiledning g undervisning relatert til praksisperiden Følger pp bligatriske arbeidskrav g mål fr den enkelte praksisperide Sørger fr evaluering av den veilederen sm hun/han har gjennmført ulike handlinger sammen med Gir tilbakemelding til praksisstedet, veileder g lærer m frhld sm har betydning fr læringsutbyttet i praksisperiden 5

8 Seksjn fr sykepleie VEILEDNINGSGRUNNLAG fr veiledet praksis Student: Praksis ved:. A Gi en krt presentasjn av deg selv g din bakgrunn B Beskriv dine erfaringer fra tidligere praksis C Vurder ditt faglige ståsted pr i dag: Hva mestrer du? Hva trenger du å videreutvikle? Hva er dine persnlige målsetninger D Sm student har du selv ansvaret fr å infrmere kntaktlærer/praksis m: Følger du nrmert studieprgresjn? Er det ne du ikke har bestått i studiet så langt? Har du en individuell utdanningsplan? Jeg er kjent med studentens veiledningsgrunnlag, Dat: sign. sykepleier/daglig veileder/ hvedveileder Kilde: Tveiten, Sidsel (2008) Pedaggikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbkfrlaget (s 235) 6

9 Seksjn fr sykepleie PROGRESJONSSTIGE Høgsklen i Gjøvik har sammen med flere av avdelingene i Sykehuset Innlandet g kmmuner utarbeidet prgresjnstiger sm ivaretar praksisperidens læringsutbytte slik de er beskrevet i Undervisningsplanen g tilhørende vurderingsskjema. Prgresjnsstigene er et arbeidsredskap sm helt eller delvis erstatter målbeskrivelser. De synliggjør frventet prgresjn innen hver praksisperide g fra peride til peride. Studentene skriver evt. individuelle læringsmål i tillegg til prgresjnsstigen der det er behv. FORSLAG TIL DAGSPLAN- UKESPLAN Hensikt: Studenten planlegger g strukturerer sine dager i praksis Ta utgangspunkt i din plan fr dagen/ - uka. Skriv hvrdan du evaluerer dine handlinger g din studieinnsats - Hvrdan var egen planlegging g gjennmføring av dagen eller situasjnen? - Er jeg nærmere målet? - Hva bør jeg øve mer på? - Hva vil jeg frdype meg i jbbe videre med? - Hvrdan har studieinnsatsen min vært? - Hva kan jeg gjøre bedre g hvrdan vil jeg nå det? 7

10 Seksjn fr sykepleie SKRIFTLIG OG MUNTLIG REFLEKSJON I PRAKSIS Både teretisk g praktisk kunnskap utvikles gjennm studentens refleksjn ver de handlinger g erfaringer hun/han får i praksissituasjner. Den verrdna hensikten med skriftlig g muntlig refleksjn i praksis er læring, g skal være relatert til eget g praksisstudiets læringsutbytte. Hensikten Studenten ppøver evne til refleksjn sm grunnlag fr egen læring, faglig g persnlig utvikling - Studenten reflekterer ver g bearbeider egne erfaringer i praksis Reflekterer ver prblemstillinger i praksis - Studenten reflekterer ver egne handlinger i praksis - Studenten bevisstgjør egne følelser g hldninger i knkret pplevde situasjner - Studenten bevisstgjør egne etiske vurderinger i knkret pplevde situasjner - Studenten kbler erfaringene til sine teretiske g praktiske kunnskaper - Studenten vurderer hvrdan det lærte kan brukes i praksis - Studenten får et utgangspunkt fr tilbakemelding, dialg g veiledningssamtaler med dagligveileder, hvedveileder, kntaktlærer g medstudenter - Studenten får trening i fagskriving - Studenten vurderer seg selv STRUKTUR OG INNHOLD I SKRIFTLIG OG MUNTLIG REFLEKSJON Velge en situasjn du har vært i g sm du reflekterer ver. Beskriv situasjnen (erfaringen, prblemstillingen eller handlingen) - Hva skjedde? Hva ble sagt g gjrt? Skriv dine refleksjner: - Hvrfr skjedde det? - Hvrfr gikk det sm det gikk? - Hvilke spørsmål/ prblemstillinger synliggjrde situasjnen? - Hvilke tanker, følelser g reaksjner hadde jeg i situasjnen? - Hvilke kunnskaper brukte jeg eller kunne jeg brukt? - Hvilke tanker g refleksjner gjør du deg nå i ettertid m hva det var sm skjedde? - Beskriv krt hva du har lært av denne knkrete situasjnen - Hvrdan kan jeg anvende det jeg har lært videre? Kristffersen, N.J. (red)(2011) Grunnleggende Sykepleie Bind 1, Gyldendal Akademiske, Osl s

11 Seksjn fr sykepleie ARENA FOR REFLEKSJONSTID Refleksjnstid gjennmføres på praksissted eller i høgsklens lkaler. Det avsettes maksimum 12 timer refleksjnstid i høgsklens lkaler REFLEKSJONSTID Dette er tid der studentene ikke er i direkte pasientkntakt, men arbeider med aktuelle praksistema under veiledning av dagligveileder, hvedveileder eller kntaktlærer, jf. s 6. Refleksjn er en del av veiledet praksis. Den er bligatrisk g blir vurdert på lik linje med innsatsen i avdelingen. Tema Vil variere ut fra hvedfkus fr den praksisperide studentene gjennmfører. Temaene tar utgangspunkt i studentenes undring eller erfaringer i praksis g kunnskap hentet fra praksis. Temaene inkluderer både sykepleievitenskapelig, naturvitenskapelig g samfunnsvitenskapelig kunnskapsmråde. Gjennmføring Det frventes at studentene bringer pplevelser, situasjner g prblemer med til refleksjnstiden. Ved studentstyrt refleksjn skal studentene finne relevante g aktuelle tema g frberede seg. Aktivitet blant studentene er en frutsetning. 9

12 Seksjn fr sykepleie RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING I PRAKSISSTUDIER DER STUDENTEN VISER IKKE TILFREDSSTILLENDE NIVÅ OG/ELLER PROGRESJON. Høgsklelærer/lektr(kntaktlærer) g sykepleier(hved- / dagligveileder) i praksisfeltet har hvedansvar fr veiledning g vurdering av studenten. Hvedveileder eller dagligveileder tar kntakt med ansvarlig høgsklelærer/lektr(kntaktlærer) når tvil m studentens faglige nivå eller prgresjn ppstår. Studenten infrmeres g får tilbakemelding m den vurdering sm gjøres. Tidspunkt fr g innhld i slike samtaler dkumenteres. Høgsklelærer/lektr (kntaktlærer) g sykepleier(hved- / dagligveileder) vurderer behvet fr å priritere studenten m.h.t. ppfølging av lærer g /eller praksisveileder/kntaktsykepleier. Vurderingen gjøres ut fra hvilke mråder studenten må arbeide med. Dersm studentens nivå g prgresjn vurderes til ikke bestått i frhld til de mål sm er satt fr studieenheten, må studenten varsles i henhld til Prsedyre ved mulig ikke bestått g ikke bestått i praksis i Internt praksisreglement Høgsklelærer/lektr(kntaktlærer) er ansvarlig fr begrunnelsen fr varslingen m mulig ikke bestått praksisperide. Ved varsling m mulig ikke-bestått praksis, pririterer høgsklelærer/lektr(kntaktlærer) ppfølging av studenten tilstrekkelig til å danne seg et vurderingsgrunnlag av studentens nivå g prgresjn i siste peride. Det frventes at studenten tilrettelegger sin turnus etter hvedveileder/dagligveileder, slik at studenten synliggjør seg g sikrer kntinuitet i ppfølging g veiledning, g slik at vurderingsgrunnlaget blir tilstrekkelig. Det må presiseres at en psitiv utvikling i seg selv ikke er nk fr å bestå periden. Resultatet av en psitiv utvikling må bety at studenten har nådd de mål sm er satt fr periden. Høgsklelærer/lektr(kntaktlærer) har sm representant fr høgsklen, beslutningsansvaret fr studentens evaluering i praksis. Før beslutningen tas, vektlegges samarbeid m vurderingen med praksisstedets hvedveileder/dagligveileder Ved behv kan studieprgramansvarlig ved seksjn fr sykepleie trekkes inn. Høgsklelærer/lektr(kntaktlærer) har ansvar fr det sm nedtegnes på vurderingsskjema, men vurdering g nedtegning kan delegeres til hvedveileder/dagligveileder Ved ikke-bestått praksis er det høgsklen v/studieprgramansvarlig sm har ansvaret fr å tilrettelegge videre studiefrløp. 10

13 Dat: Unntatt ffentlighet Deres dat Deres referanse Seksjn fr sykepleie Navn Adresse Pststed VARSEL OM MULIG IKKE BESTÅTT PRAKSIS Du varsles med dette m Mulig ikke-bestått praksis ved XXXXXXXXXX., xx. Studieår. Dine prestasjner i praksis er vurdert i frhld til kriterier fr vurdering av praksis xx - xx i undervisningsplanen xxxxx g begrunnelsen fr varslingen er: Helsefremming g frebygging Argumenter i frhld til studentens praksis Pleie, msrg g behandling Argumenter i frhld til studentens praksis Undervisning g veiledning Argumenter i frhld til studentens praksis Yrkesetisk hldning g handling Argumenter i frhld til studentens praksis Fagutvikling, kvalitetssikring g frskning Argumenter i frhld til studentens praksis Organisasjn g ledelse, plitikk g lvverk Argumenter i frhld til studentens praksis Planlagt ppfølging fra student g høgsklens side - presisering m hva studenten bør jbbe videre med fr å bestå praksisperiden: Det settes av tid fr et veilednings- g ppfølgingsmøte den Sluttvurdering vil finne sted den... høgsklelærer/lektr 11

14 VEDLEGG: 1. Kpi av vurderingsskjemaet, midtvurdering Dat: Seksjn fr sykepleie Deres dat Deres referanse Gjøvik den / - TIL STUDENT OVERFØRINGSSAMTALE DET VIL BLI HOLDT OVERFØRINGSSAMTALE MELLOM TIDLIGERE KONTAKTLÆRER OG KOMMENDE KONTAKTLÆRER FOR DEG. HENSIKTEN MED OVERFØRINGSSAMTALEN ER Å TILRETTELEGGE PRAKSISSTUDIET. OVERFØRINGSSAMTALEN VIL FINNE STED: DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA HVIS DU ØNSKER. MED HILSEN Høgsklelærer/lektr 12

15 Seksjn fr sykepleie RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG Pedaggisk framlegg skal frberedes g gjennmføres i gruppe i studieenhet 2, individuelt i studieenhet 3. Hensikt Se læringsutbytte i undervisningsplan fr studieenhet 2 g undervisningsplan fr studieenhet 3. anvendelse av kunnskap fra ulike fag/kunnskapsmråder i sykepleie undervisningsøvelse-planlegging g gjennmføring av en undervisningssituasjn/fagdiskusjn Målgruppe Studieenhet 2: studenter avdelingspersnalet Studieenhet 3: studenter avdelingspersnalet helsearbeidere i eller utenfr institusjn pasient(gruppe)er g pårørende Gjennmføring tidspunkt fr det pedaggiske framlegg synliggjøres i studentens målsetting g tidsplan fr praksisperiden det gis tilbud m inntil en time veiledning av kntaktlærer i en av de avtalte refleksjnsvaktene eller veiledningsgruppene frslag til tema g valgt målgruppe sendes kntaktlærer i gd tid før avtalt veiledningstime det gis veiledning på tema, målgruppe, relevans fr sykepleie, innhld, undervisningsmetde, dispnering av tid g valg av litteratur eller kilde planlegging av pedaggisk framlegg skjer på studiedager gjennmføring g vurdering av det pedaggiske framlegg kan inngå i praksistiden gjennmføring av det pedaggiske framlegget etterfølges av ca.15 min. muntlig vurdering av studenten(e) g de tilstedeværende. studenten(e) frventes å vurdere seg selv, samt mtta vurdering av de tilstedeværende, så sm høgsklelærer/lektr, kntaktsykepleier, praksisveileder g målgruppen skriftlig vurdering gis av kntaktlærer, hvedveileder eller daglig veileder etter avtale dem imellm det vil bli gitt skriftlig vurdering av gdkjent pedaggisk framlegg, dette dkumenteres på vurderingsskjema 13

16 Seksjn fr sykepleie Veiledende dispsisjn fr framlegget tematisering med sykepleiefkus med relevans fr praksis målgruppe g antall deltagere framleggets hensikt framleggets varighet beregnes til ca. 30 min., hvrav 10 min. dispneres til dialg, spørsmål g tilbakemelding valg av undervisningsmetde valg av relevant innhld g mengde m.h.t. dispnering av tid valg av litteratur g kilder 14

17 Seksjn fr sykepleie VURDERING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG Student:.. Tid g sted fr framlegg: Hensikt: Innhld: Tilnærmingsmåter/metder Dispsisjn: Vurderingskriterier studentens planlegging studentens frberedthet ppnåelse av hensikt med framlegget synlig sykepleiefkus med faglig frankring valg av undervisningsmetde g bruk av hjelpemidler presentasjn g framstilling eks., tydelig tale, temp, kmmunikasjn, ppmerksmhet på målgruppa. lgisk ppbygning med ppstart g avslutning, innhld g dispnering av tid ved gjennmføringen framleggets innhld; interessant, ny eller kjent kunnskap hva er ppnådd m.h.t. pedaggisk framlegg Kmmentarer: DATO: GODKJENT / IKKE GODKJENT Daglig veileder/hvedveileder/kntaktlærer: 15

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer