Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving"

Transkript

1 Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra Utdanningsdirektratet g fra frum fr rådgivere. Det sm står i grønt er frumets kmmentarer til frskriften slik den freligger. Dkumentet er ment sm en hjelp fr å synliggjøre hvilke ppgaver rådgivere utfører i dagens skle. Vi ber deg viderefrmidle dette til rådgivere ved din skle. Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere Ny 22-1 Generelt m retten til rådgiving FOL Generelt m retten til rådgiving Første ledd Den enkelte eleven har rett til t ulike frmer fr nødvendig rådgiving: ssialpedaggisk rådgiving g utdannings- g yrkesrådgiving. Tilbdet skal vere kjent fr elevar g føresette, g vere tilgjengeleg fr elevane ved den enkelte sklen. Kmmentar til 22-1 Paragraf 22-1 er en fellesbestemmelse m rådgivning. Bestemmelsen er ny. Paragraf 22-1 første ledd presiserer utgangspunktet fra pplæringslven 9-2 nemlig at eleven har rett til nødvendig rådgivning. Det presiseres gså her at retten er knyttet til både ssialpedaggisk rådgivning g utdannings- g yrkesrådgivning. Paragraf 22-1 første ledd fastsetter videre at den enkelte eleven har krav på infrmasjn m rådgivningen samt at rådgivningen skal være tilgjengelig fr eleven. Videre er det understreket at rådgivningen skal være kjent fr freldrene, slik at disse vet hvilken hjelp eleven kan få. Dette vil være viktig fr at freldrene skal kunne hjelpe eleven g frtelle eleven hvilken hjelp vedkmmende kan få. Tilgjengelighetsprinsippet er gså viktig fr eleven. Dersm rådgivningen er rganisert på en slik måte at rådgivningen ikke er tilgjengelig fr eleven, vil elevens rett til nødvendig rådgivning ikke kunne ppfylles. Frslaget knytter gså rådgivningstilbudet til den enkelte skle, en knsekvens av dette er at det på hver enkelt skle skal være rådgivning tilgjengelig fr eleven. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 første ledd: Det er nytt at elevene har rett til nødvendig rådgivning, både ssialpedaggisk rådgivning g utdannings g yrkesrådgivning på ungdmstrinnet g i videregående pplæring. Sklen må legge til rette fr at det både er ssialpedaggisk rådgivning g utdanningsg yrkesrådgivning både på ungdmstrinnet g i videregående pplæring, g sørge fr at det gis infrmasjn m tjenesten til elever g freldre. Rådgiver må bistå med infrmasjn m tjenesten til fresatte g elever.

2 Rådgiver må bidra til at tjenesten er tilgjengelig fr alle elever på ungdmstrinnet g i den videregående skle. Andre ledd Retten til nødvendig rådgiving inneber at eleven skal kunne få infrmasjn, rettleiing, ppfølging g hjelp til å finne seg til rette på sklen g ta avgjerd i tilknyting til framtidige yrkes- g utdanningsval. Rådgivinga kan vere både individuell g gruppevis. Eleven sitt behv g ønskje vil avgjere frma sm blir teken i bruk. Kmmentar til 22.1 andre ledd Paragraf 22-1 annet ledd innehlder en generell avklaring av hva retten til rådgivning innebærer. Dette skal tydeliggjøre hva rådgivning er, nemlig infrmasjn, veiledning, ppfølging g eventuelt hjelp. Videre understrekes det at rådgivningen kan være både individuell g gruppevis. Her vil det i hvedsak være elevens ønske g behv sm avgjør hvilken frm sm anvendes. Skleeier vil ikke kunne tilby bare gruppevis rådgivning. Elever sm kun tilbys gruppevis, får ikke ppfylt sin rett til nødvendig rådgivning. Dette er ikke annet enn det sm følger av pplæringslven 9-2, men er inntatt her frdi det er viktig å synliggjøre elevens rett til individuell rådgivning. Hvilken rådgivningsfrm sm benyttes avhenger av elevens ønske g behv. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 andre ledd: Rådgivningen kan være både individuell g gruppevis. Det legges vekt på at elevene har rett til individuell rådgivning g at det ikke er tilstrekkelig hvis det bare fregår gruppevis. Rådgiver må sørge fr/ bistå med at alle elevene får mulighet til rådgivning både individuelt g i grupper. Det innebærer infrmasjn, veiledning, ppfølging g eventuelt hjelp til hver enkelt elev. Rådgiver må sørge fr at det kartlegges hva sm er nødvendig rådgivning fr den enkelte elev. Rådgiver kan bidra til å kmme med frslag til frmålstjenlig rganisering Tredje ledd Rådgivinga skal medverke til å utjamne ssial ulikskap, førebyggje fråfall g integrere etniske minritetar. Fr at rådgivinga skal bli best mgleg fr eleven, skal sklen ha eit heilskapleg perspektiv på eleven g sjå den ssialpedaggiske rådgivinga g utdannings- g yrkesrådgivinga i samanheng. Kmmentar til 22.1 tredje ledd Paragraf 22-1 tredje ledd trekker frem sentrale hensyn rådgivningen skal ivareta. Rådgivningen skal utjevne ssiale frskjeller, hindre frafall g integrere etniske minriteter. Paragraf 22-1 tredje ledd annet punktum fastsetter at rådgivningen skal ha et helhetlig perspektiv på eleven. Det er presisert

3 her at dette blant annet innebærer at den ssialpedaggiske rådgivningen g utdannings- g yrkesrådgivningen må ses i sammenheng. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 tredje ledd: Rådgivningstjenesten skal bidra til utjevning av ssiale frskjeller, hindre frafall g integrere etniske minriteter. Rådgivningstjenesten må bidra med ulike typer veiledning både i mengde g metde på bakgrunn av elevers ulike behv ssialt, språklige eller kulturelt. Rådgivningstjenesten må samarbeide med ulike instanser sm fremmer integrering på bakgrunn av enkeltelevers behv f. eks. Imdi-rådgiver Der tjenesten er delt på flere rådgivere kreves det at disse samarbeider tett. Fjerde ledd Eleven skal få den hjelpa han/h treng fr å utvikle seg vidare g utnytte eigne ressursar, utan msyn til tradisjnelle kjønnsrller. Kmmentar til 22.1 fjerde ledd Paragraf 22-1 fjerde ledd gir eleven rett til den hjelpen han/hun trenger fr videreutvikling g å utnytte egne ressurser. Det understrekes at dette er knyttet til rådgivning. Andre behv eleven måtte ha må det eventuelt gis hjelp til med hjemmel i andre bestemmelser i pplæringslven. Det er her understreket at tradisjnelle kjønnsrller ikke skal ha betydning fr hvilken hjelp eleven får, dette gjelder blant annet at kjønn ikke skal spille inn fr hvilke råd en elev får knyttet til utdanningsg yrkesvalg. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 fjerde ledd: Rådgivningstjenesten skal bidra til at tradisjnelle kjønnsrllemønstre ikke blir et hinder fr elevens utvikling, g at eleven utnytter sine ressurser, ved å: Bidra til at tema sm f.eks. mine evner g anlegg g kjønnsrller blir en del av faget Utdanningsvalg i samarbeid med andre aktuelle fag. Samarbeide med rganisasjner sm fremmer likestilling. Kjenne til veiledningsmateriell g gi infrmasjn m kjønnsbevisste utdanningsvalg.

4 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere 22-2 Oppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste etter ny frskrift 22-2 FOL Ssialpedaggisk rådgiving, første ledd Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving m ssiale spørsmål. Frmålet med den ssialpedaggiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i pplæringa g hjelpe eleven med persnlege, ssiale g emsjnelle vanskar sm kan ha nk å seie fr pplæringa g fr eleven sine ssiale frhld på sklen. Kmmentar til 22-2 første ledd Paragraf 22-2 første ledd utdyper frmålet med den ssialpedaggiske rådgivningen. Dette skal klargjøre den ssialpedaggiske rådgivningens virkemråde. Ssialpedaggisk rådgivning er knyttet til ssiale spørsmål, g da særskilt til ssiale spørsmål sm kan ha betydning fr elevens fungering på sklen. Paragraf 22-2 første ledd begrenser den ssialpedaggiske rådgivningens virkemråde. Dette gjøres fr det første ved at hjelpen er begrenset til persnlige, ssiale g emsjnelle vansker, ikke faglige prblemer. At faglige vansker ikke er en del av den ssialpedaggiske rådgivningen er en endring av tidligere rett. At ssialpedaggisk rådgivning ikke mfatter faglige prblemer begrunnes i ppgavefrdelingen på sklen, g at det er kntaktlæreren, eventuelt spesialpedaggen, PPtjenesten eller ppfølgingstjenesten sm har ansvar fr disse prblemene. Fr den ssialpedaggiske rådgivningen vil det kunne være persnlige g ssiale prblemer, sm at eleven mbbes, føler seg umtivert fr å gå på sklen eller har gjennmgått en traumatisk pplevelse. Videre må det påpekes at det kun er elevens ssiale prblemer sm har betydning fr pplæringen g elevens ssiale frhld på sklen sm er mfattet av rådgivningen. Men det må her gså påpekes at det i mange tilfeller vil være vanskelig å skille mellm frhld sm har innvirkning på pplæringen g ikke. Eksempelvis er et samlivsbrudd mellm elevens freldre et frhld utenfr sklen, men det kan tenkes at dette skaper persnlige g emsjnelle prblemer fr eleven sm gjør at eleven ikke klarer å knsentrere seg m sklearbeidet, g da er dette et prblem sm har betydning fr pplæringen. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-2 første ledd: Ssialpedaggisk rådgivningstjeneste må Arbeide fr å fange pp persnlige g ssiale prblemer enkeltelever har sm får følger fr sklearbeidet. Ha samtaler med eleven m situasjnen, g søke infrmasjn m prblemene Søke løsninger på prblemene eller finne tiltak sm kan løse prblemene på sikt. Hjelpe elevene med å klargjøre prblemene, lage målsetninger fr løsninger, lage krtsiktige g langsiktige planer g avtaler, følge pp avtalene med ppfølgingsmøter. Veilede eleven i prblemløsning Prblemer det kan dreie seg m er høyt sklefravær, sklevegring, ensmhet, srg, mbbing, rusprblemer, følelsen av ikke å strekke til, familieprblemer, prblemer med kntakt med venner, utrygghet, sjenanse, knsentrasjnsprblemer, utagerende atferd, vldelig atferd, prblemer med å akseptere egen seksuell legning, psykiske prblemer, ssiale g psykiske prblemer sm dukker pp ved sykdm g tilstander sm spisevegring, Asperger-syndrm, sv. (Faglige prblemer g behv fr spesialundervisning faller ikke inn under ssialpedaggiske arbeidsppgaver.)

5 Andre ledd Ved behv kan eleven få hjelp til mellm anna å: - klarleggje prblem g mfanget av desse - kartleggje kva sklen kan medverke til, g m det er behv fr hjelpeinstansar utanm sklen - finne dei rette hjelpeinstansane g frmidle kntakt med desse. Kmmentar til 22-2 andre ledd Paragraf 22-2 annet ledd angir eksempler på hva ssialpedaggisk rådgivning kan innebære. Dette er nytt fra eksisterende bestemmelse. Dette er gjrt fr å tydeliggjøre innhldet i ssialpedaggisk rådgivning. Det vil gså være aktuelt med andre typer hjelp g veiledning enn pplistet, listen er ikke uttømmende. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste sm dekker FOL 22- andre ledd: Fr å kunne klarlegge hva prblemene er, mfanget av prblemene g kartlegge mulige hjelpetiltak i g utenfr sklen, må rådgiver Ha samtaler med eleven, med fresatte g med kntaktlærere til eleven. Samarbeide med helsesøster. Kjenne til g hlde seg ppdatert m ulike tiltak sm Utdanningsetaten har tilbud m. Kjenne til g hlde seg ppdatert m Karriereenhetens tilbud. Ha kntakt med g kunne rådføre seg med instanser utenfr sklen. Bidra til at eleven blir henvist til ulike hjelpeinstanser. Delta på infrmasjnsmøter iverksatt av UDE. Tredje ledd Eleven skal bli møtt med respekt av persnalet på sklen i frhld til sine ssiale, persnlege g emsjnelle prblem. Kmmentar til 22-2 tredje ledd Paragraf 22-2 tredje ledd understreker at eleven skal bli møtt med respekt av sklens persnale fr sine ssiale, emsjnelle g persnlige prblem. Respekt vil være viktig fr at eleven føler seg kmfrtabel med veiledningsrelasjnen g tar imt den nødvendige hjelpen. Dette er nytt fra eksisterende bestemmelse. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgiver sm dekker FOL 22- tredje ledd: Bidra til at sklens persnale får tilstrekkelig infrmasjn m ssiale, emsjnelle g persnlige prblemer elevene kan ha. Bidra til at ledelsen sørger fr infrmasjn til persnalet ved sklen m prblemene til enkeltelever. Bidra til at sklens ledelse arrangerer infrmasjnsmøter fr persnalet m ulike syndrmer, vansker g tilstander elever kan ha. Fjerde ledd Persnalet på sklen skal ha tett kntakt g samarbeid med hjelpeinstansar utanfr sklen g heimen slik at det blir samanheng i tiltaka rundt eleven.

6 Kmmentar til 22-2 fjerde ledd Paragraf 22-2 fjerde ledd understreker at sklens persnale skal ha tett kntakt g samarbeid med hjelpeinstanser utenfr sklen, samt hjemmet, slik at det blir helhet i tiltakene rundt eleven. Uten gdt samarbeid her vil det være vanskelig å gi eleven den nødvendige rådgivningen fr å bidra til å løse vanskene til eleven. Presiseringen av plikten til samarbeid er gså ny. I 22-2 fjerde ledd er, sm nevnt, kravet til samarbeid med hjemmet tydeliggjrt. Det understrekes at hvedregelen er at det skal være tett kntakt g samarbeid med hjemmet, men at det i nen tilfeller kan tenkes at det er frhld i hjemmet sm er årsaken til elevens vansker, sklen må da vurdere hvrdan g i hvilken grad det skal være samarbeid med hjemmet. I en del tilfeller vil gså taushetsplikt kunne få betydning fr hvilken infrmasjn freldrene får. Rådgiver må her skille mellm de tilfellene hvr han/hun har infrmasjnsplikt til hjemmet, de tilfeller hvr infrmasjn kan gis, men det ikke er nødvendig g tilfeller hvr pplysningene fra eleven er taushetsbelagte. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-2 fjerde ledd: Bistå ledelsen i å rganisere sklering g ansvarliggjøring av persnalet. Delta i samarbeidet mellm instansene utenfr sklen på systemnivået, sammen med sklens ledelse. Bidra til samarbeid mellm ulike instanser innenfr psykisk helsevern g PPT i arbeidet rundt sklens plan fr psykisk helse i Utvidet ressursteam g delta i sklens ressursteam. Samarbeide med de ulike instansene når det gjelder enkeltindivider g grupper av elever fr eksempel i tverrfaglige møter, ansvarsgrupper eller i andre samarbeidsgrupper rundt elever. Delta g bidra i tverrfaglig møte. Ha kntakt med fresatte fr elever med spesielle prblemer. (Det innebærer å ha samtaler med fresatte, delta på utviklingssamtaler, delta i tverrfaglige møter g delta i ansvarsgrupper på vegne av sklen.) Delta i det frbyggende g miljøskapende arbeid sm drives på sklen.

7 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere 22-3 Oppgaver fr utdannings- g yrkesrådgivningstjenesten etter ny frskrift (FOL 22-3) FOL 22-3 første ledd: Den enkelte eleven har rett til rådgiving m utdanning, yrkestilbd g yrkesval. Utdannings- g yrkesrådgivinga har sm frmål å bevisstgjere g støtte eleven i val av utdanning g yrke g utvikle kmpetansen til den enkelte til å planleggje utdanning g yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. Kmmentar til 22-3 første ledd Paragraf 22-3 første ledd understreker frmålet med utdannings- g yrkesrådgivningen. Første ledd er en tydeliggjøring av frmålet med utdannings- g yrkesrådgivning i frhld til eksisterende frskrift. Her fremgår det at frmålet er knyttet til bevisstgjøring g å hjelpe eleven til valg av utdanning g yrke. Det inngår her gså en dimensjn fr å gi eleven kmpetanse til å ta egne valg vedrørende utdanning g yrke. Denne hjelpen til selvhjelp vil være viktig fr at eleven skal kunne ta egne valg knyttet til utdanning g yrkesvalg. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 første ledd: Ungdmstrinnet Gi elever g fresatte infrmasjn m aktuelle UY-tiltak g når de vil bli gjennmført Sørge fr at det blir gitt pplæring g trening i: det å ta valg, påvirkningsfaktrer, bevissthet bevisstgjøring av elevenes kunnskaper m seg selv g deres frutsetninger, samt hva sm påvirker valgene deres bruk av interessetester å planlegge sin framtid Organisere utprøvingen av kurs i ulike utdanningsprgrammer i vg i samarbeid med UDE g Kariereenheten. Organisere utplassering i arbeidslivet/jbbskygging g lignende i samarbeid med UDE g arbeidslivet. Videregående Gi elevene g fresatte infrmasjn m aktuelle UY-tiltak g når de vil bli gjennmført. Opplæring i bruk av interessetester. Opplæringen i å planlegge sin framtid. Organisere samarbeid med UDE g Kariereenheten. Gi elevene infrmasjn m g rganisere smakebiter av fag de kan velge på Vg1 g Vg2. Gi elevene infrmasjn m- g rganisere utprøving av ulike yrker innenfr sitt utdanningsprgram. Andre ledd: Retten til nødvendig utdannings- g yrkesrådgiving inneber at eleven mellm anna har rett til: rådgiving g rettleiing sm er knytt til val av yrke g utdanning ppdatert infrmasjn m utdanningsvegar i Nreg g andre land

8 ppdatert infrmasjn m yrkesmråde g arbeidsmarknaden lkalt, nasjnalt g internasjnalt pplæring i å finne g rientere seg i infrmasjn g i bruk av rettleiingsverktøy infrmasjn m søknadsfristar, inntaksvilkår g finansieringsrdningar pplæring g rettleiing m jbbsøking g andre søknadsprsedyrar. Kmmentar til 22-3 andre ledd Paragraf 22-3 annet ledd angir eksempler på hva sm ligger i retten til nødvendig utdannings- g yrkesrådgivning. I frhld til gjeldende rett er listen revidert g tilført nye punkter. Listen er ikke uttømmende. Det understrekes dessuten at eleven kan ha rett til individuell rådgivning etter alle punktene i pplistningen. Det er gså viktig at den sm er rådgiver har ppdatert kunnskap m dette. Også her vil det være skleeiers ansvar å kvalitetssikre den rådgivningen eleven får. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 andre ledd: Bidra til at skleeier kvalitetssikrer rådgivningen Ungdmstrinnet Sørge fr at både fresatte g elever får infrmasjn m fremmedspråk/ frdypning g knsekvenser av dette valg før elevene velger språk/frdypning på 8.trinn Opplæring i de 12 utdanningsprgrammene g mulighetene innenfr hvert prgrammråde Organisere infrmasjnsmøte m videregående pplæring med elever g fresatte Opplæring i elevenes rettigheter i vg Opplæring i å finne fram på aktuelle nettsteder m yrke g utdanning Se til at pplæring i å skrive cv g jbbsøknad, jbbintervju blir gjennmført Infrmasjn m arbeidsmarkedet Individuell veiledning av alle elever, evt. sammen med fresatte, m valg av utdanningsprgram g knsekvensene av det aktuelle valget Infrmasjn m høyere utdanning, m spesielle pptakskrav g pengberegninger Infrmasjn m Samrdna pptak Opplæring/individuell veiledning i utfyllingen av vigsøknaden, pplæring i å endre g frhåndssvare Organisere innhenting av pplysninger g fylle ut vedleggsskjema fr søkere av minritetsspråklige tilbud. Individuell ppfølging av disse elevene. Individuell veiledning m tilbudene til særskilte søkere Infrmasjn m flkehøgskler Infrmasjn m utvekslingsår i vg Delta på infrmasjns- g veiledningsmøter i regi av UDE fr å ha ppdatert kunnskap. Sørge fr at tema er en del av utviklingssamtalen/elevsamtalen Videregående Sørge fr Opplæring i hvilke rettigheter du har i videregående pplæring Opplæring i hvrdan elevene selv skal finne infrmasjn m høyere utdanning nasjnalt g internasjnalt Opplæring i hvrdan elevene selv skal finne infrmasjn m yrker nasjnalt g

9 internasjnalt Infrmere m krav til høyere utdanning i frm av pengberegninger, spesielle pptakskrav, søknadsfrister, Samrdna pptak etc. Opplæring i hvrdan elevene søker ulike finansieringsrdninger Se til at pplæring i hva en CV g jbbsøknad bør innehlde g m jbbsøknadsprsedyrer blir gjennmført Infrmere g veilede alle elever med gjennmføring av fagvalg (fr Vg1, Vg2 g Vg3), sklevalg (fr Vg2 g Vg3) g studievalg (høyere utdanning) Infrmasjn m utvekslingsår i vg Infrmere g veilede alle elever m pplæringstilbudene innenfr utdanningsprgrammet g evt. muligheter fr kryssløp Delta på infrmasjns- g veiledningsmøter i regi av UDE fr å ha ppdatert kunnskap. Sørge fr at temaet er en del av utviklingssamtalen/elevsamtalen Tredje ledd: Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar g verdiar, g få kunnskap, sjølvinnsikt g evne til sjølv å kunne ta avgjerd m yrkes- g utdanningsval. Rådgivinga skal gså utvikle eleven sine evner til å vurdere mglege knsekvensar av val g førebyggje feilval. Frå årstrinn skal rådgivinga leggjast pp sm ein prsess. Kmmentar til 22-3 tredje ledd Paragraf 22-3 tredje ledd understreker at rådgivningen skal legges pp sm en gradvis prsess. Dette innebærer at rådgivningen må tilpasses elevens behv, ønsker g legges ver lengre tid. Dette er en videreføring av tidligere rett. Det er gså presisert her at rådgivningen har en viktig ppgave knyttet til å vurdere knsekvensene av utdannings- g yrkesvalg, samt knsekvensene av et eventuelt feilvalg. Det er viktig at eleven er kjent med hva et eventuelt feilvalg vil innebære g at rådgivningen gjør eleven i stand til å ta sine valg på grunnlag av de hensynene sm bør spille inn i en slik vurdering. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 tredje ledd: Ungdmstrinnet Sørge fr Prgresjn g plan ii veiledning g pplæringen fra trinn Opplæring i hvilke plikter g rettigheter du har i videregående pplæring Opplæring i rettigheter g knsekvenser av feilvalg, muligheten fr mvalg g kryssløp Å kntrllere elevens faglige resultater pp mt ønsket utdanningsprgram(mråde) g fagvalg i vg, g gi veiledning ut fra dette. Videregående Sørge fr Prgresjn i veiledning g pplæringen fra vg1 vg2 - vg3 Opplæring i rettigheter g knsekvenser av feilvalg, muligheten fr mvalg g kryssløp Kntrllere g følge pp elevenes fagvalg pp mt resultater i fag det skal bygges videre på (gjelder spesielt realfagene) Fjerde ledd:

10 Utdannings- g yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellm ulike persnar g instansar på sklen, g sklen skal så langt det er mgleg g hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar fr å gje elevane best mgleg infrmasjn g tilbd m rådgiving m yrkesg utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lkalt næringsliv, partnerskap fr karriererettleiing g heimen. Kmmentar til 22-3 fjerde ledd Paragraf 22-3 fjerde ledd innebærer en plikt til internt samarbeid m utdannings- g yrkesrådgivning på sklen. Videre fastslås det at sklen gså skal legge til rette fr eksternt samarbeid når det gjelder rådgivning m yrkes- g utdanningsvalg. Samarbeid med eksterne skal initieres så langt det er hensiktsmessig g mulig. Det er sklen sm fretar den knkrete vurdering her. Samarbeidet er viktig fr å gi eleven ppdatert infrmasjn g gi elevene mulighet til å få infrmasjn fra ulike bidragsytere før de tar sine utdannings- g yrkesvalg. Samarbeid med aktører utenfr sklen sm lkalt næringsliv, andre utdanningsnivå, partnerskapene fr karriereveiledning g hjemmet kan bidra til å øke kvaliteten på elevens utdannings- g yrkesrådgivning. Det understrekes at samarbeid med hjemmet ikke gir freldrene en rett til rådgivning. Dette leddet er gså nytt. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 fjerde ledd: Ungdmstrinnet Sørge fr å Hlde seg ppdatert innen fagfeltet ved å delta på infrmasjnsmøter g kurs arrangert fra ulike instanser. Samarbeide med sklens lærere ved gjennmføringen av ulike prsjekter sm f.eks elevbedrift. At lærerne blir infrmert m videregående pplæring, prgrammråder g fag, krav til generell studiekmpetanse, hvr de finner infrmasjn m høyere utdanning. Bistå ulike fagseksjner slik at de finner kmpetansemål i ulike fag sm kan knyttes pp mt UOY. Organisere infrmasjnsmøter fra/til videregående, ulike prgrammer. Organisere veiledning med rådgiver i videregående fr enkeltelever g grupper. Organisere besøk på messer g Åpen dag. Organisere samarbeid med ulike bransjer fra arbeidslivet. Organisere besøk til/fra ulike bransjer. Videregående Sørge fr å Hlde seg ppdatert innen fagfeltet ved å delta på infrmasjnsmøter g kurs arrangert fra ulike instanser. Infrmere lærerne m krav til generell studiekmpetanse, spesielle pptakskrav, samt gi pplæring i hvr de finner infrmasjn m høyere utdanning. Infrmere lærerne m krav til fagbrev, yrkesfaglært mv. Invlvere faglærere g prgramansvarlige i infrmasjnsarbeidet g smakebiter i frkant av fag- g prgramvalg. Bistå ulike fagseksjner slik at de finner kmpetansemål i ulike fag sm kan knyttes pp mt UY. Infrmere m fag- g utdanningsvalg på freldremøter på Vg1, Vg2 g Vg3.

11 Organisere besøk på studiemesser g Åpen dag. Bistå Vg3-elever i bestilling av veiledningstimer på høyere utdanningsinstitusjner. Organisere samarbeid med ulike bransjer fra arbeidslivet Organisere besøk til/fra ulike bransjer

12 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere Ny 22-4 Ansvar FOL Ansvar Skleeigar er ansvarleg fr å ppfylle eleven sine rettar etter 22-1 til 22-3, jf. pplæringslva Ansvaret inneber mellm anna at begge frmene fr rådgiving skal utførast av persnale med relevant kmpetanse fr dei t mråda. Sklen skal arbeide systematisk g planmessig fr å sikre at rådgivingstilbdet blir tilfredsstillande. Kmmentar til 22-4 Paragraf 22-4 første ledd mhandler skleeiers ansvar. Første punktum fastslår skleeiers ansvar. Dette følger allerede av pplæringslven Første punktum er fr så vidt verflødig, men ansvarsfrhldet er tatt med er pedaggiske grunner. Bestemmelsen er en videreføring av Paragraf 22-4 første ledd annet punktum slår fast at både den ssialpedaggiske rådgivningen g utdannings- g yrkesrådgivningen skal utføres av persner med relevant kmpetanse. Dette er en frutsetning fr at elevens rett skal bli ppfylt. Dette sier ikke ne m hvrdan rådgivningen skal rganiseres. Det vil være skleeiers ansvar. Paragraf 22-4 annet ledd presiserer at sklen skal arbeide systematisk g helhetlig fr å sikre at rådgivningstilbudet blir tilfredsstillende. Det er her ikke sagt ne m hva sm ligger i dette kravet, men det må være klart at dette stiller krav til planverk g en systematikk i ppfølgingen av rådgivningstilbudet på sklen.

13 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere Oppgaver sm ligger utenfr Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 Oppfølgingstjenesten (Frskrift til pplæringslva) Frmål Frmålet med ppfølgingstenesta er å sørgje fr at all ungdm sm høyrer til målgruppa, jf. 13-2, får tilbd m pplæring, arbeid eller anna sysselsetjing. Tilbd sm blir frmidla gjennm ppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til studiekmpetanse, yrkeskmpetanse eller kmpetanse på lågare nivå innanfr vidaregåande pplæring. Oppfølgingstenesta kan gså arbeide fr å redusere fråfallet frå vidaregåande pplæring gjennm samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskle g vidaregåande pplæring Målgruppe Målgruppa fr ppfølgingstenesta er ungdm sm er mfatta av den lvfesta retten til vidaregåande pplæring, g sm det aktuelle skleåret a) ikkje har søkt eller teke imt elev- eller læreplass, eller b) avbryt slik pplæring, eller c) ikkje er i arbeid, eller d) har tapt retten sm følgje av vedtak m brtvising med heimel i pplæringslva 3-8 eller sm følgje av vedtak m heving av lærekntrakt i samsvar med pplæringslva 4-6. Eksempler på arbeidsppgaver sm dekker Frskrift til pplæringslven Ressurs til ppgavene under må kmme i tillegg til minsteressursen Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 utløser Ha versikt ver målgruppa sm er definert i 13-2 Ta kntakt med hver enkelt ungdm i målgruppa Gi alle i målgruppa tilbud m veiledning Gi alle i målgruppa tilbud m pplæring, arbeid eller annen sysselsetting så lenge de er mfattet av den lvfestede retten til videregående pplæring Ha versikt ver alle tilbud i målgruppa Følge pp ungdm sm har tatt imt tilbud gjennm ppfølgingstjenesten Registrering av ungdm sm hører til ansvarsmrådet fr ppfølgingstjenesten, g sm tjenesten frmidler tilbud til, skjer gjennm hele året Delta i tverretatlig samarbeid med ulike instanser sm har ansvar fr målgruppa

14 Spesialundervisning 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar sm ikkje har eller sm ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det rdinære pplæringstilbdet, har rett til spesialundervisning Ssialpedaggisk rådgiving - Kmmentar til 22-2 Paragraf 22-2 første ledd begrenser den ssialpedaggiske rådgivningens virkemråde. Dette gjøres fr det første ved at hjelpen er begrenset til persnlige, ssiale g emsjnelle vansker, ikke faglige prblemer. At faglige vansker ikke er en del av den ssialpedaggiske rådgivningen er en endring av tidligere rett. At ssialpedaggisk rådgivning ikke mfatter faglige prblemer begrunnes i ppgavefrdelingen på sklen, g at det er kntaktlæreren, eventuelt spesialpedaggen, PPtjenesten eller ppfølgingstjenesten sm har ansvar fr disse prblemene. Eksempler på spesialpedaggiske arbeidsppgaver Ressurs til ppgavene under må kmme i tillegg til det minsteressursen Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 utløser Henvisning til PPT Utarbeide frslag til enkeltvedtak Utarbeiding av IOP g halvårsvurderinger i samarbeid med kntaktlærer g faglærer, kvalitetssikring disse g videresending disse. Søker kntakt med kmpetanseskler, PPT, etc. når det ønskes assistanse Ansvarlig fr samarbeid ved vergang til ny skle med avgiverskler g mttakerskler fr elever sm har spesialundervisning Ansvarlig fr å fylle ut vedlegg til søknad m særskilt inntak/søknad m spesialundervisning til videregående skle, samt sørge fr at nødvendige vedlegg til søknad er i rden. Administrative ppgaver Eksempler på administrative arbeidsppgaver Ressurs til ppgavene under må kmme i tillegg til minsteressursen Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 utløser Lede g referere tverrfaglige møter Organisere, lede g referere ressursteammøter. Organisere spesialundervisningen (fag- g timefrdeling) Veilede faglærere g assistenter i spesialpedaggisk arbeid Fritak fra vurdering med karakter Oppfølging av persnale sm ikke leverer pedaggiske rapprter, IOP-er g halvårsvurderinger innen ppsatte frister Ansvarlig fr gjennmføring av rutiner når elever begynner g slutter Organisere g gruppere elevene i fagene fremmedspråk, utdanningsvalg g valgfagene.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer