Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving"

Transkript

1 Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra Utdanningsdirektratet g fra frum fr rådgivere. Det sm står i grønt er frumets kmmentarer til frskriften slik den freligger. Dkumentet er ment sm en hjelp fr å synliggjøre hvilke ppgaver rådgivere utfører i dagens skle. Vi ber deg viderefrmidle dette til rådgivere ved din skle. Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere Ny 22-1 Generelt m retten til rådgiving FOL Generelt m retten til rådgiving Første ledd Den enkelte eleven har rett til t ulike frmer fr nødvendig rådgiving: ssialpedaggisk rådgiving g utdannings- g yrkesrådgiving. Tilbdet skal vere kjent fr elevar g føresette, g vere tilgjengeleg fr elevane ved den enkelte sklen. Kmmentar til 22-1 Paragraf 22-1 er en fellesbestemmelse m rådgivning. Bestemmelsen er ny. Paragraf 22-1 første ledd presiserer utgangspunktet fra pplæringslven 9-2 nemlig at eleven har rett til nødvendig rådgivning. Det presiseres gså her at retten er knyttet til både ssialpedaggisk rådgivning g utdannings- g yrkesrådgivning. Paragraf 22-1 første ledd fastsetter videre at den enkelte eleven har krav på infrmasjn m rådgivningen samt at rådgivningen skal være tilgjengelig fr eleven. Videre er det understreket at rådgivningen skal være kjent fr freldrene, slik at disse vet hvilken hjelp eleven kan få. Dette vil være viktig fr at freldrene skal kunne hjelpe eleven g frtelle eleven hvilken hjelp vedkmmende kan få. Tilgjengelighetsprinsippet er gså viktig fr eleven. Dersm rådgivningen er rganisert på en slik måte at rådgivningen ikke er tilgjengelig fr eleven, vil elevens rett til nødvendig rådgivning ikke kunne ppfylles. Frslaget knytter gså rådgivningstilbudet til den enkelte skle, en knsekvens av dette er at det på hver enkelt skle skal være rådgivning tilgjengelig fr eleven. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 første ledd: Det er nytt at elevene har rett til nødvendig rådgivning, både ssialpedaggisk rådgivning g utdannings g yrkesrådgivning på ungdmstrinnet g i videregående pplæring. Sklen må legge til rette fr at det både er ssialpedaggisk rådgivning g utdanningsg yrkesrådgivning både på ungdmstrinnet g i videregående pplæring, g sørge fr at det gis infrmasjn m tjenesten til elever g freldre. Rådgiver må bistå med infrmasjn m tjenesten til fresatte g elever.

2 Rådgiver må bidra til at tjenesten er tilgjengelig fr alle elever på ungdmstrinnet g i den videregående skle. Andre ledd Retten til nødvendig rådgiving inneber at eleven skal kunne få infrmasjn, rettleiing, ppfølging g hjelp til å finne seg til rette på sklen g ta avgjerd i tilknyting til framtidige yrkes- g utdanningsval. Rådgivinga kan vere både individuell g gruppevis. Eleven sitt behv g ønskje vil avgjere frma sm blir teken i bruk. Kmmentar til 22.1 andre ledd Paragraf 22-1 annet ledd innehlder en generell avklaring av hva retten til rådgivning innebærer. Dette skal tydeliggjøre hva rådgivning er, nemlig infrmasjn, veiledning, ppfølging g eventuelt hjelp. Videre understrekes det at rådgivningen kan være både individuell g gruppevis. Her vil det i hvedsak være elevens ønske g behv sm avgjør hvilken frm sm anvendes. Skleeier vil ikke kunne tilby bare gruppevis rådgivning. Elever sm kun tilbys gruppevis, får ikke ppfylt sin rett til nødvendig rådgivning. Dette er ikke annet enn det sm følger av pplæringslven 9-2, men er inntatt her frdi det er viktig å synliggjøre elevens rett til individuell rådgivning. Hvilken rådgivningsfrm sm benyttes avhenger av elevens ønske g behv. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 andre ledd: Rådgivningen kan være både individuell g gruppevis. Det legges vekt på at elevene har rett til individuell rådgivning g at det ikke er tilstrekkelig hvis det bare fregår gruppevis. Rådgiver må sørge fr/ bistå med at alle elevene får mulighet til rådgivning både individuelt g i grupper. Det innebærer infrmasjn, veiledning, ppfølging g eventuelt hjelp til hver enkelt elev. Rådgiver må sørge fr at det kartlegges hva sm er nødvendig rådgivning fr den enkelte elev. Rådgiver kan bidra til å kmme med frslag til frmålstjenlig rganisering Tredje ledd Rådgivinga skal medverke til å utjamne ssial ulikskap, førebyggje fråfall g integrere etniske minritetar. Fr at rådgivinga skal bli best mgleg fr eleven, skal sklen ha eit heilskapleg perspektiv på eleven g sjå den ssialpedaggiske rådgivinga g utdannings- g yrkesrådgivinga i samanheng. Kmmentar til 22.1 tredje ledd Paragraf 22-1 tredje ledd trekker frem sentrale hensyn rådgivningen skal ivareta. Rådgivningen skal utjevne ssiale frskjeller, hindre frafall g integrere etniske minriteter. Paragraf 22-1 tredje ledd annet punktum fastsetter at rådgivningen skal ha et helhetlig perspektiv på eleven. Det er presisert

3 her at dette blant annet innebærer at den ssialpedaggiske rådgivningen g utdannings- g yrkesrådgivningen må ses i sammenheng. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 tredje ledd: Rådgivningstjenesten skal bidra til utjevning av ssiale frskjeller, hindre frafall g integrere etniske minriteter. Rådgivningstjenesten må bidra med ulike typer veiledning både i mengde g metde på bakgrunn av elevers ulike behv ssialt, språklige eller kulturelt. Rådgivningstjenesten må samarbeide med ulike instanser sm fremmer integrering på bakgrunn av enkeltelevers behv f. eks. Imdi-rådgiver Der tjenesten er delt på flere rådgivere kreves det at disse samarbeider tett. Fjerde ledd Eleven skal få den hjelpa han/h treng fr å utvikle seg vidare g utnytte eigne ressursar, utan msyn til tradisjnelle kjønnsrller. Kmmentar til 22.1 fjerde ledd Paragraf 22-1 fjerde ledd gir eleven rett til den hjelpen han/hun trenger fr videreutvikling g å utnytte egne ressurser. Det understrekes at dette er knyttet til rådgivning. Andre behv eleven måtte ha må det eventuelt gis hjelp til med hjemmel i andre bestemmelser i pplæringslven. Det er her understreket at tradisjnelle kjønnsrller ikke skal ha betydning fr hvilken hjelp eleven får, dette gjelder blant annet at kjønn ikke skal spille inn fr hvilke råd en elev får knyttet til utdanningsg yrkesvalg. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk g utdannings- g yrkesrådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-1 fjerde ledd: Rådgivningstjenesten skal bidra til at tradisjnelle kjønnsrllemønstre ikke blir et hinder fr elevens utvikling, g at eleven utnytter sine ressurser, ved å: Bidra til at tema sm f.eks. mine evner g anlegg g kjønnsrller blir en del av faget Utdanningsvalg i samarbeid med andre aktuelle fag. Samarbeide med rganisasjner sm fremmer likestilling. Kjenne til veiledningsmateriell g gi infrmasjn m kjønnsbevisste utdanningsvalg.

4 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere 22-2 Oppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste etter ny frskrift 22-2 FOL Ssialpedaggisk rådgiving, første ledd Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving m ssiale spørsmål. Frmålet med den ssialpedaggiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i pplæringa g hjelpe eleven med persnlege, ssiale g emsjnelle vanskar sm kan ha nk å seie fr pplæringa g fr eleven sine ssiale frhld på sklen. Kmmentar til 22-2 første ledd Paragraf 22-2 første ledd utdyper frmålet med den ssialpedaggiske rådgivningen. Dette skal klargjøre den ssialpedaggiske rådgivningens virkemråde. Ssialpedaggisk rådgivning er knyttet til ssiale spørsmål, g da særskilt til ssiale spørsmål sm kan ha betydning fr elevens fungering på sklen. Paragraf 22-2 første ledd begrenser den ssialpedaggiske rådgivningens virkemråde. Dette gjøres fr det første ved at hjelpen er begrenset til persnlige, ssiale g emsjnelle vansker, ikke faglige prblemer. At faglige vansker ikke er en del av den ssialpedaggiske rådgivningen er en endring av tidligere rett. At ssialpedaggisk rådgivning ikke mfatter faglige prblemer begrunnes i ppgavefrdelingen på sklen, g at det er kntaktlæreren, eventuelt spesialpedaggen, PPtjenesten eller ppfølgingstjenesten sm har ansvar fr disse prblemene. Fr den ssialpedaggiske rådgivningen vil det kunne være persnlige g ssiale prblemer, sm at eleven mbbes, føler seg umtivert fr å gå på sklen eller har gjennmgått en traumatisk pplevelse. Videre må det påpekes at det kun er elevens ssiale prblemer sm har betydning fr pplæringen g elevens ssiale frhld på sklen sm er mfattet av rådgivningen. Men det må her gså påpekes at det i mange tilfeller vil være vanskelig å skille mellm frhld sm har innvirkning på pplæringen g ikke. Eksempelvis er et samlivsbrudd mellm elevens freldre et frhld utenfr sklen, men det kan tenkes at dette skaper persnlige g emsjnelle prblemer fr eleven sm gjør at eleven ikke klarer å knsentrere seg m sklearbeidet, g da er dette et prblem sm har betydning fr pplæringen. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-2 første ledd: Ssialpedaggisk rådgivningstjeneste må Arbeide fr å fange pp persnlige g ssiale prblemer enkeltelever har sm får følger fr sklearbeidet. Ha samtaler med eleven m situasjnen, g søke infrmasjn m prblemene Søke løsninger på prblemene eller finne tiltak sm kan løse prblemene på sikt. Hjelpe elevene med å klargjøre prblemene, lage målsetninger fr løsninger, lage krtsiktige g langsiktige planer g avtaler, følge pp avtalene med ppfølgingsmøter. Veilede eleven i prblemløsning Prblemer det kan dreie seg m er høyt sklefravær, sklevegring, ensmhet, srg, mbbing, rusprblemer, følelsen av ikke å strekke til, familieprblemer, prblemer med kntakt med venner, utrygghet, sjenanse, knsentrasjnsprblemer, utagerende atferd, vldelig atferd, prblemer med å akseptere egen seksuell legning, psykiske prblemer, ssiale g psykiske prblemer sm dukker pp ved sykdm g tilstander sm spisevegring, Asperger-syndrm, sv. (Faglige prblemer g behv fr spesialundervisning faller ikke inn under ssialpedaggiske arbeidsppgaver.)

5 Andre ledd Ved behv kan eleven få hjelp til mellm anna å: - klarleggje prblem g mfanget av desse - kartleggje kva sklen kan medverke til, g m det er behv fr hjelpeinstansar utanm sklen - finne dei rette hjelpeinstansane g frmidle kntakt med desse. Kmmentar til 22-2 andre ledd Paragraf 22-2 annet ledd angir eksempler på hva ssialpedaggisk rådgivning kan innebære. Dette er nytt fra eksisterende bestemmelse. Dette er gjrt fr å tydeliggjøre innhldet i ssialpedaggisk rådgivning. Det vil gså være aktuelt med andre typer hjelp g veiledning enn pplistet, listen er ikke uttømmende. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste sm dekker FOL 22- andre ledd: Fr å kunne klarlegge hva prblemene er, mfanget av prblemene g kartlegge mulige hjelpetiltak i g utenfr sklen, må rådgiver Ha samtaler med eleven, med fresatte g med kntaktlærere til eleven. Samarbeide med helsesøster. Kjenne til g hlde seg ppdatert m ulike tiltak sm Utdanningsetaten har tilbud m. Kjenne til g hlde seg ppdatert m Karriereenhetens tilbud. Ha kntakt med g kunne rådføre seg med instanser utenfr sklen. Bidra til at eleven blir henvist til ulike hjelpeinstanser. Delta på infrmasjnsmøter iverksatt av UDE. Tredje ledd Eleven skal bli møtt med respekt av persnalet på sklen i frhld til sine ssiale, persnlege g emsjnelle prblem. Kmmentar til 22-2 tredje ledd Paragraf 22-2 tredje ledd understreker at eleven skal bli møtt med respekt av sklens persnale fr sine ssiale, emsjnelle g persnlige prblem. Respekt vil være viktig fr at eleven føler seg kmfrtabel med veiledningsrelasjnen g tar imt den nødvendige hjelpen. Dette er nytt fra eksisterende bestemmelse. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgiver sm dekker FOL 22- tredje ledd: Bidra til at sklens persnale får tilstrekkelig infrmasjn m ssiale, emsjnelle g persnlige prblemer elevene kan ha. Bidra til at ledelsen sørger fr infrmasjn til persnalet ved sklen m prblemene til enkeltelever. Bidra til at sklens ledelse arrangerer infrmasjnsmøter fr persnalet m ulike syndrmer, vansker g tilstander elever kan ha. Fjerde ledd Persnalet på sklen skal ha tett kntakt g samarbeid med hjelpeinstansar utanfr sklen g heimen slik at det blir samanheng i tiltaka rundt eleven.

6 Kmmentar til 22-2 fjerde ledd Paragraf 22-2 fjerde ledd understreker at sklens persnale skal ha tett kntakt g samarbeid med hjelpeinstanser utenfr sklen, samt hjemmet, slik at det blir helhet i tiltakene rundt eleven. Uten gdt samarbeid her vil det være vanskelig å gi eleven den nødvendige rådgivningen fr å bidra til å løse vanskene til eleven. Presiseringen av plikten til samarbeid er gså ny. I 22-2 fjerde ledd er, sm nevnt, kravet til samarbeid med hjemmet tydeliggjrt. Det understrekes at hvedregelen er at det skal være tett kntakt g samarbeid med hjemmet, men at det i nen tilfeller kan tenkes at det er frhld i hjemmet sm er årsaken til elevens vansker, sklen må da vurdere hvrdan g i hvilken grad det skal være samarbeid med hjemmet. I en del tilfeller vil gså taushetsplikt kunne få betydning fr hvilken infrmasjn freldrene får. Rådgiver må her skille mellm de tilfellene hvr han/hun har infrmasjnsplikt til hjemmet, de tilfeller hvr infrmasjn kan gis, men det ikke er nødvendig g tilfeller hvr pplysningene fra eleven er taushetsbelagte. Eksempler på arbeidsppgaver fr ssialpedaggisk rådgivningstjeneste sm dekker FOL 22-2 fjerde ledd: Bistå ledelsen i å rganisere sklering g ansvarliggjøring av persnalet. Delta i samarbeidet mellm instansene utenfr sklen på systemnivået, sammen med sklens ledelse. Bidra til samarbeid mellm ulike instanser innenfr psykisk helsevern g PPT i arbeidet rundt sklens plan fr psykisk helse i Utvidet ressursteam g delta i sklens ressursteam. Samarbeide med de ulike instansene når det gjelder enkeltindivider g grupper av elever fr eksempel i tverrfaglige møter, ansvarsgrupper eller i andre samarbeidsgrupper rundt elever. Delta g bidra i tverrfaglig møte. Ha kntakt med fresatte fr elever med spesielle prblemer. (Det innebærer å ha samtaler med fresatte, delta på utviklingssamtaler, delta i tverrfaglige møter g delta i ansvarsgrupper på vegne av sklen.) Delta i det frbyggende g miljøskapende arbeid sm drives på sklen.

7 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere 22-3 Oppgaver fr utdannings- g yrkesrådgivningstjenesten etter ny frskrift (FOL 22-3) FOL 22-3 første ledd: Den enkelte eleven har rett til rådgiving m utdanning, yrkestilbd g yrkesval. Utdannings- g yrkesrådgivinga har sm frmål å bevisstgjere g støtte eleven i val av utdanning g yrke g utvikle kmpetansen til den enkelte til å planleggje utdanning g yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. Kmmentar til 22-3 første ledd Paragraf 22-3 første ledd understreker frmålet med utdannings- g yrkesrådgivningen. Første ledd er en tydeliggjøring av frmålet med utdannings- g yrkesrådgivning i frhld til eksisterende frskrift. Her fremgår det at frmålet er knyttet til bevisstgjøring g å hjelpe eleven til valg av utdanning g yrke. Det inngår her gså en dimensjn fr å gi eleven kmpetanse til å ta egne valg vedrørende utdanning g yrke. Denne hjelpen til selvhjelp vil være viktig fr at eleven skal kunne ta egne valg knyttet til utdanning g yrkesvalg. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 første ledd: Ungdmstrinnet Gi elever g fresatte infrmasjn m aktuelle UY-tiltak g når de vil bli gjennmført Sørge fr at det blir gitt pplæring g trening i: det å ta valg, påvirkningsfaktrer, bevissthet bevisstgjøring av elevenes kunnskaper m seg selv g deres frutsetninger, samt hva sm påvirker valgene deres bruk av interessetester å planlegge sin framtid Organisere utprøvingen av kurs i ulike utdanningsprgrammer i vg i samarbeid med UDE g Kariereenheten. Organisere utplassering i arbeidslivet/jbbskygging g lignende i samarbeid med UDE g arbeidslivet. Videregående Gi elevene g fresatte infrmasjn m aktuelle UY-tiltak g når de vil bli gjennmført. Opplæring i bruk av interessetester. Opplæringen i å planlegge sin framtid. Organisere samarbeid med UDE g Kariereenheten. Gi elevene infrmasjn m g rganisere smakebiter av fag de kan velge på Vg1 g Vg2. Gi elevene infrmasjn m- g rganisere utprøving av ulike yrker innenfr sitt utdanningsprgram. Andre ledd: Retten til nødvendig utdannings- g yrkesrådgiving inneber at eleven mellm anna har rett til: rådgiving g rettleiing sm er knytt til val av yrke g utdanning ppdatert infrmasjn m utdanningsvegar i Nreg g andre land

8 ppdatert infrmasjn m yrkesmråde g arbeidsmarknaden lkalt, nasjnalt g internasjnalt pplæring i å finne g rientere seg i infrmasjn g i bruk av rettleiingsverktøy infrmasjn m søknadsfristar, inntaksvilkår g finansieringsrdningar pplæring g rettleiing m jbbsøking g andre søknadsprsedyrar. Kmmentar til 22-3 andre ledd Paragraf 22-3 annet ledd angir eksempler på hva sm ligger i retten til nødvendig utdannings- g yrkesrådgivning. I frhld til gjeldende rett er listen revidert g tilført nye punkter. Listen er ikke uttømmende. Det understrekes dessuten at eleven kan ha rett til individuell rådgivning etter alle punktene i pplistningen. Det er gså viktig at den sm er rådgiver har ppdatert kunnskap m dette. Også her vil det være skleeiers ansvar å kvalitetssikre den rådgivningen eleven får. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 andre ledd: Bidra til at skleeier kvalitetssikrer rådgivningen Ungdmstrinnet Sørge fr at både fresatte g elever får infrmasjn m fremmedspråk/ frdypning g knsekvenser av dette valg før elevene velger språk/frdypning på 8.trinn Opplæring i de 12 utdanningsprgrammene g mulighetene innenfr hvert prgrammråde Organisere infrmasjnsmøte m videregående pplæring med elever g fresatte Opplæring i elevenes rettigheter i vg Opplæring i å finne fram på aktuelle nettsteder m yrke g utdanning Se til at pplæring i å skrive cv g jbbsøknad, jbbintervju blir gjennmført Infrmasjn m arbeidsmarkedet Individuell veiledning av alle elever, evt. sammen med fresatte, m valg av utdanningsprgram g knsekvensene av det aktuelle valget Infrmasjn m høyere utdanning, m spesielle pptakskrav g pengberegninger Infrmasjn m Samrdna pptak Opplæring/individuell veiledning i utfyllingen av vigsøknaden, pplæring i å endre g frhåndssvare Organisere innhenting av pplysninger g fylle ut vedleggsskjema fr søkere av minritetsspråklige tilbud. Individuell ppfølging av disse elevene. Individuell veiledning m tilbudene til særskilte søkere Infrmasjn m flkehøgskler Infrmasjn m utvekslingsår i vg Delta på infrmasjns- g veiledningsmøter i regi av UDE fr å ha ppdatert kunnskap. Sørge fr at tema er en del av utviklingssamtalen/elevsamtalen Videregående Sørge fr Opplæring i hvilke rettigheter du har i videregående pplæring Opplæring i hvrdan elevene selv skal finne infrmasjn m høyere utdanning nasjnalt g internasjnalt Opplæring i hvrdan elevene selv skal finne infrmasjn m yrker nasjnalt g

9 internasjnalt Infrmere m krav til høyere utdanning i frm av pengberegninger, spesielle pptakskrav, søknadsfrister, Samrdna pptak etc. Opplæring i hvrdan elevene søker ulike finansieringsrdninger Se til at pplæring i hva en CV g jbbsøknad bør innehlde g m jbbsøknadsprsedyrer blir gjennmført Infrmere g veilede alle elever med gjennmføring av fagvalg (fr Vg1, Vg2 g Vg3), sklevalg (fr Vg2 g Vg3) g studievalg (høyere utdanning) Infrmasjn m utvekslingsår i vg Infrmere g veilede alle elever m pplæringstilbudene innenfr utdanningsprgrammet g evt. muligheter fr kryssløp Delta på infrmasjns- g veiledningsmøter i regi av UDE fr å ha ppdatert kunnskap. Sørge fr at temaet er en del av utviklingssamtalen/elevsamtalen Tredje ledd: Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar g verdiar, g få kunnskap, sjølvinnsikt g evne til sjølv å kunne ta avgjerd m yrkes- g utdanningsval. Rådgivinga skal gså utvikle eleven sine evner til å vurdere mglege knsekvensar av val g førebyggje feilval. Frå årstrinn skal rådgivinga leggjast pp sm ein prsess. Kmmentar til 22-3 tredje ledd Paragraf 22-3 tredje ledd understreker at rådgivningen skal legges pp sm en gradvis prsess. Dette innebærer at rådgivningen må tilpasses elevens behv, ønsker g legges ver lengre tid. Dette er en videreføring av tidligere rett. Det er gså presisert her at rådgivningen har en viktig ppgave knyttet til å vurdere knsekvensene av utdannings- g yrkesvalg, samt knsekvensene av et eventuelt feilvalg. Det er viktig at eleven er kjent med hva et eventuelt feilvalg vil innebære g at rådgivningen gjør eleven i stand til å ta sine valg på grunnlag av de hensynene sm bør spille inn i en slik vurdering. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 tredje ledd: Ungdmstrinnet Sørge fr Prgresjn g plan ii veiledning g pplæringen fra trinn Opplæring i hvilke plikter g rettigheter du har i videregående pplæring Opplæring i rettigheter g knsekvenser av feilvalg, muligheten fr mvalg g kryssløp Å kntrllere elevens faglige resultater pp mt ønsket utdanningsprgram(mråde) g fagvalg i vg, g gi veiledning ut fra dette. Videregående Sørge fr Prgresjn i veiledning g pplæringen fra vg1 vg2 - vg3 Opplæring i rettigheter g knsekvenser av feilvalg, muligheten fr mvalg g kryssløp Kntrllere g følge pp elevenes fagvalg pp mt resultater i fag det skal bygges videre på (gjelder spesielt realfagene) Fjerde ledd:

10 Utdannings- g yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellm ulike persnar g instansar på sklen, g sklen skal så langt det er mgleg g hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar fr å gje elevane best mgleg infrmasjn g tilbd m rådgiving m yrkesg utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lkalt næringsliv, partnerskap fr karriererettleiing g heimen. Kmmentar til 22-3 fjerde ledd Paragraf 22-3 fjerde ledd innebærer en plikt til internt samarbeid m utdannings- g yrkesrådgivning på sklen. Videre fastslås det at sklen gså skal legge til rette fr eksternt samarbeid når det gjelder rådgivning m yrkes- g utdanningsvalg. Samarbeid med eksterne skal initieres så langt det er hensiktsmessig g mulig. Det er sklen sm fretar den knkrete vurdering her. Samarbeidet er viktig fr å gi eleven ppdatert infrmasjn g gi elevene mulighet til å få infrmasjn fra ulike bidragsytere før de tar sine utdannings- g yrkesvalg. Samarbeid med aktører utenfr sklen sm lkalt næringsliv, andre utdanningsnivå, partnerskapene fr karriereveiledning g hjemmet kan bidra til å øke kvaliteten på elevens utdannings- g yrkesrådgivning. Det understrekes at samarbeid med hjemmet ikke gir freldrene en rett til rådgivning. Dette leddet er gså nytt. Eksempler på arbeidsppgaver fr rådgivningstjenesten sm dekker FOL 22-3 fjerde ledd: Ungdmstrinnet Sørge fr å Hlde seg ppdatert innen fagfeltet ved å delta på infrmasjnsmøter g kurs arrangert fra ulike instanser. Samarbeide med sklens lærere ved gjennmføringen av ulike prsjekter sm f.eks elevbedrift. At lærerne blir infrmert m videregående pplæring, prgrammråder g fag, krav til generell studiekmpetanse, hvr de finner infrmasjn m høyere utdanning. Bistå ulike fagseksjner slik at de finner kmpetansemål i ulike fag sm kan knyttes pp mt UOY. Organisere infrmasjnsmøter fra/til videregående, ulike prgrammer. Organisere veiledning med rådgiver i videregående fr enkeltelever g grupper. Organisere besøk på messer g Åpen dag. Organisere samarbeid med ulike bransjer fra arbeidslivet. Organisere besøk til/fra ulike bransjer. Videregående Sørge fr å Hlde seg ppdatert innen fagfeltet ved å delta på infrmasjnsmøter g kurs arrangert fra ulike instanser. Infrmere lærerne m krav til generell studiekmpetanse, spesielle pptakskrav, samt gi pplæring i hvr de finner infrmasjn m høyere utdanning. Infrmere lærerne m krav til fagbrev, yrkesfaglært mv. Invlvere faglærere g prgramansvarlige i infrmasjnsarbeidet g smakebiter i frkant av fag- g prgramvalg. Bistå ulike fagseksjner slik at de finner kmpetansemål i ulike fag sm kan knyttes pp mt UY. Infrmere m fag- g utdanningsvalg på freldremøter på Vg1, Vg2 g Vg3.

11 Organisere besøk på studiemesser g Åpen dag. Bistå Vg3-elever i bestilling av veiledningstimer på høyere utdanningsinstitusjner. Organisere samarbeid med ulike bransjer fra arbeidslivet Organisere besøk til/fra ulike bransjer

12 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere Ny 22-4 Ansvar FOL Ansvar Skleeigar er ansvarleg fr å ppfylle eleven sine rettar etter 22-1 til 22-3, jf. pplæringslva Ansvaret inneber mellm anna at begge frmene fr rådgiving skal utførast av persnale med relevant kmpetanse fr dei t mråda. Sklen skal arbeide systematisk g planmessig fr å sikre at rådgivingstilbdet blir tilfredsstillande. Kmmentar til 22-4 Paragraf 22-4 første ledd mhandler skleeiers ansvar. Første punktum fastslår skleeiers ansvar. Dette følger allerede av pplæringslven Første punktum er fr så vidt verflødig, men ansvarsfrhldet er tatt med er pedaggiske grunner. Bestemmelsen er en videreføring av Paragraf 22-4 første ledd annet punktum slår fast at både den ssialpedaggiske rådgivningen g utdannings- g yrkesrådgivningen skal utføres av persner med relevant kmpetanse. Dette er en frutsetning fr at elevens rett skal bli ppfylt. Dette sier ikke ne m hvrdan rådgivningen skal rganiseres. Det vil være skleeiers ansvar. Paragraf 22-4 annet ledd presiserer at sklen skal arbeide systematisk g helhetlig fr å sikre at rådgivningstilbudet blir tilfredsstillende. Det er her ikke sagt ne m hva sm ligger i dette kravet, men det må være klart at dette stiller krav til planverk g en systematikk i ppfølgingen av rådgivningstilbudet på sklen.

13 Utdanningsfrbundet i Osl, Frum fr rådgivere Oppgaver sm ligger utenfr Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 Oppfølgingstjenesten (Frskrift til pplæringslva) Frmål Frmålet med ppfølgingstenesta er å sørgje fr at all ungdm sm høyrer til målgruppa, jf. 13-2, får tilbd m pplæring, arbeid eller anna sysselsetjing. Tilbd sm blir frmidla gjennm ppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til studiekmpetanse, yrkeskmpetanse eller kmpetanse på lågare nivå innanfr vidaregåande pplæring. Oppfølgingstenesta kan gså arbeide fr å redusere fråfallet frå vidaregåande pplæring gjennm samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskle g vidaregåande pplæring Målgruppe Målgruppa fr ppfølgingstenesta er ungdm sm er mfatta av den lvfesta retten til vidaregåande pplæring, g sm det aktuelle skleåret a) ikkje har søkt eller teke imt elev- eller læreplass, eller b) avbryt slik pplæring, eller c) ikkje er i arbeid, eller d) har tapt retten sm følgje av vedtak m brtvising med heimel i pplæringslva 3-8 eller sm følgje av vedtak m heving av lærekntrakt i samsvar med pplæringslva 4-6. Eksempler på arbeidsppgaver sm dekker Frskrift til pplæringslven Ressurs til ppgavene under må kmme i tillegg til minsteressursen Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 utløser Ha versikt ver målgruppa sm er definert i 13-2 Ta kntakt med hver enkelt ungdm i målgruppa Gi alle i målgruppa tilbud m veiledning Gi alle i målgruppa tilbud m pplæring, arbeid eller annen sysselsetting så lenge de er mfattet av den lvfestede retten til videregående pplæring Ha versikt ver alle tilbud i målgruppa Følge pp ungdm sm har tatt imt tilbud gjennm ppfølgingstjenesten Registrering av ungdm sm hører til ansvarsmrådet fr ppfølgingstjenesten, g sm tjenesten frmidler tilbud til, skjer gjennm hele året Delta i tverretatlig samarbeid med ulike instanser sm har ansvar fr målgruppa

14 Spesialundervisning 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar sm ikkje har eller sm ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det rdinære pplæringstilbdet, har rett til spesialundervisning Ssialpedaggisk rådgiving - Kmmentar til 22-2 Paragraf 22-2 første ledd begrenser den ssialpedaggiske rådgivningens virkemråde. Dette gjøres fr det første ved at hjelpen er begrenset til persnlige, ssiale g emsjnelle vansker, ikke faglige prblemer. At faglige vansker ikke er en del av den ssialpedaggiske rådgivningen er en endring av tidligere rett. At ssialpedaggisk rådgivning ikke mfatter faglige prblemer begrunnes i ppgavefrdelingen på sklen, g at det er kntaktlæreren, eventuelt spesialpedaggen, PPtjenesten eller ppfølgingstjenesten sm har ansvar fr disse prblemene. Eksempler på spesialpedaggiske arbeidsppgaver Ressurs til ppgavene under må kmme i tillegg til det minsteressursen Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 utløser Henvisning til PPT Utarbeide frslag til enkeltvedtak Utarbeiding av IOP g halvårsvurderinger i samarbeid med kntaktlærer g faglærer, kvalitetssikring disse g videresending disse. Søker kntakt med kmpetanseskler, PPT, etc. når det ønskes assistanse Ansvarlig fr samarbeid ved vergang til ny skle med avgiverskler g mttakerskler fr elever sm har spesialundervisning Ansvarlig fr å fylle ut vedlegg til søknad m særskilt inntak/søknad m spesialundervisning til videregående skle, samt sørge fr at nødvendige vedlegg til søknad er i rden. Administrative ppgaver Eksempler på administrative arbeidsppgaver Ressurs til ppgavene under må kmme i tillegg til minsteressursen Retten til nødvendig rådgiving, 22 2 g 22 3 utløser Lede g referere tverrfaglige møter Organisere, lede g referere ressursteammøter. Organisere spesialundervisningen (fag- g timefrdeling) Veilede faglærere g assistenter i spesialpedaggisk arbeid Fritak fra vurdering med karakter Oppfølging av persnale sm ikke leverer pedaggiske rapprter, IOP-er g halvårsvurderinger innen ppsatte frister Ansvarlig fr gjennmføring av rutiner når elever begynner g slutter Organisere g gruppere elevene i fagene fremmedspråk, utdanningsvalg g valgfagene.

Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22. - konsekvenser for rådgiverne. Kjersti Botnan Larsen

Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22. - konsekvenser for rådgiverne. Kjersti Botnan Larsen Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 - konsekvenser for rådgiverne Kjersti Botnan Larsen På høring høst 2009 Endring av forskriften Anbefalt formell kompetanse Anbefalte kompetansekriterier

Detaljer

I Forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 22

I Forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 22 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23 30 27 67 E-post: kjersti.botnan.larsen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.07.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/749 Deres referanse: Vedlegg

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Høring om retten til nødvendig rådgivning samt anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere

Høring om retten til nødvendig rådgivning samt anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk Fra Sentralstyremedlem Pål Thygesen Dato 8. september 2008 Saksnr. LS041-08/09 Høring

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Røyken videregående skole Skoleåret 2015/16

Røyken videregående skole Skoleåret 2015/16 Plan for karriereveiledning på Røyken videregående skole Skoleåret 2015/16 Vi gjør oppmerksom på at begrepet karriereveiledning brukes i tilnærmet lik betydning som yrkes og utdanningsrådgiving. Mål: Gjennom

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune.

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune. PARTNERSKOLEAVTALE Inngått mellm Høgsklen i Sørøst-Nrge, (HSN) Fakultet fr humanira, idretts- g utdanningsvitenskap g skleeier i.kmmune. Partnerskle: 1. Varighet Avtalen gjelder fr tidsrmmet 01.08.2017-30.07.2021.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen?

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hurtigruta 9. november 2010 Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGSFORSLAG OM RÅDGIVING I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGSFORSLAG OM RÅDGIVING I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGSFORSLAG OM RÅDGIVING I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/26211 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter Utdanningsdirektoratets forslag til endring av forskrift

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet OSLO KOMMUNE Samarbeidsavtale m intrduksjnsprgrammet Mellm Osl Vksenpplæring g bydelene i Osl kmmune Oppdatert: Januar 2016 Juni 2017: Revidering av vedlegg 1 g 2 Vedlegg 1: SAMARBEIDSRUTINER [Oppdatert

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Å snes kmmune Å snes ungdmsskle Arkivkde: 2016/2016 Tidsrm: juni 2016 desember

Detaljer

Endring av kapittel 22 i forskrift til opplæringslova om retten til nødvendig rådgiving

Endring av kapittel 22 i forskrift til opplæringslova om retten til nødvendig rådgiving BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200807521-11 Saksbehandlar: OLHG Emnekode: SARK-2000 Til: Frå: Skulane Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22. januar 2009 Endring av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Trysil kmmune Innbygda skle Arkivkde: 14/4622 Tidsrm: juli 2014 april 2015

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE

RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE , RAMMEPLAN FOR SAMARBEID MELLOM HEIM OG SKOLE STEINKJER KOMMUNE Avdeling fr skle g barnehage Vedtatt i HOK 24.08.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Begrunnelse... 3 2.0

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer