SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper"

Transkript

1 SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving av rådgiverteam fr Steinkjerlandbruket. Dette innebar et 3 dagers kurs i cachende væremåte, case g trening på veiledningsferdigheter i grupper, individuell ppfølging mellm samlingene samt egen praktisk ppfølging gjennm jbben. Opplegget ble evaluert g avrundet i et seminar på Steinkjer 20. september Denne rapprten ppsummerer prsessen, diskusjnene, innspill g knklusjner sm ble tatt. Steinkjer kmmune, Enhet Landbruk i samarbeid med SPOR HR v/ Stine Dahlen-Kvalvaag

2 SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Innledning Steinkjer kmmune inviterte i ktber 2010 sentrale samarbeidspartnere innen rådgivning til å delta i utprøving av rådgiverteam fr steinkjerlandbruket. Hensikten g målet var å kmme fram til helhetlige løsninger sm gårdbrukerne kan gjøre sine veivalg på bakgrunn av, gjennm dialg g utveksling av synspunkter g erfaringer mellm alle invlverte parter. (Anbudsdkument, pkt. 1 av ) I tilknytning til dette ble det utlyst knkurranse med frhandlinger fr gjennmføring av et 3-dagers kurs i cachende væremåte g veiledningsteknikk i grupper. Sm en følge av dette, ble ppdraget tildelt SPOR HR, g gjennmføring av kursrekken ble datfestet til nyåret Gjennmføring Kurs i Cachende væremåte g veiledningsteknikk i grupper ble gjennmført sm 2+1 dag. Dette fr å gi en grundig g gd start med påfyll av kunnskap, erfaringsutveksling g innlæring av ferdigheter, samt rm fr treningsperide fram til den siste ppfølgingsdagen med videre frdyping. Samling I, Mkk gård i Ogndal januar Innhld i denne samlinga var flerdelt: Deltakerne skulle bli gdt kjent fr å maksimere utbytte av øvelser mv Nødvendig kunnskapsbasis (teri) fr å frstå mål g hensikt med metde g ferdigheter, herunder; Definisjner på caching, Frståelse av viktige relasjnsfaktrer tillitt g hldninger Frståelse av frskjellen mellm rådgivning g veiledning/caching Frståelse av hvrdan du sm persn påvirker kmmunikasjnen Frståelse av grunnleggende faktrer sm handling g læring Grunnleggende innsikt i hvrdan verdier påvirker mål g hensikt Frståelse fr viktige dialgferdigheter sm bla klargjøring av mål, lytting, ppmerksmhet, åpne spørsmål, utfrsking/bevisstgjøring, ansvarliggjøring, ppfølging/evaluering Erfaringsutveksling fr å få tak i aktuelle prblemstillinger der metdikken kunne anvendes Demnstrasjn g innøving av cachingferdigheter/veiledningsferdigheter; Lytteferdigheter, hva er det vi lytter etter? Effektive g åpne spørsmål, ulike tilnærminger Hvrdan håndtere ulike hindre/sabtører sm dukker pp Utfrsking g ansvarliggjøring Praktiske øvelser g case 1

3 Samlinga hadde et balansert frhld mellm teretisk frståelse, gruppediskusjner g praktiske øvelser. Avslutningsvis fikk deltakerne utdelt et ark, Individuelle læringspunkter, sm de skulle fylle ut. Dette innehldt følgende punkter; Hva har du lært eller blitt mer bevisst på? Hvrdan vil du bruke det du har lært? Hva vil du helt knkret gjøre g hvrdan? Hva vil være annerledes i din arbeidshverdag når du gjør dette? Hvilken effekt vil det ha fr deg g fr mgivelsene? Disse læringspunktene dannet grunnlag fr ppfølgingssamtale sm alle deltakerne hadde med kursleder mellm samling I g II. Hensikten med dette var å lette vergangen fra kurssituasjnen til å anvende ny læring i praksis. Oppfølging av deltakerne mellm kurssamlingene Alle deltakerne ble fulgt pp av kursleder med en times caching på telefn mellm de t samlingene. Hensikten med disse var å støtte deltakerne i praktisk anvendelse av ferdighetene jbbsituasjnen sin, g kunne ta pp aktuelle prblemstillinger knyttet til gjennmføring av cachende væremåte/veiledingsteknikker i praksis. Alle ga psitiv respns på nytteverdien av dette. Samling II, Steinkjer, 3. februar 2011 Samling II innledet med å hente inn erfaring g læring fra mellmperiden. Hvrdan har ferdighetene blitt praktisert, hva har fungert/ikke fungert g hvilket behv har de fr frdypning. Vi repeterte gså krt viktige frutsetninger g ferdigheter fra samling I. Samlinga frøvrig var knsentrert m disse punktene: Frdyping av lytteferdigheter gjennm bruk av ppmerksmhet, nysgjerrighet g intuisjn Mt g hvrdan møte mtstand i kmmunikasjn (knfliktsituasjner); hvrdan møte kritikk, anklage, frsvar, frakt, taushet mv Kllegaveiledning g veiledning i grupper, case g praktisk trening Der første samling hadde fkus på en til en samtaler fr å trene inn ferdigheter, hadde vi på samling t mer fkus på hvrdan veilede i grupper. Dette ble gjennmført på t måter, - Der gårdbruker møter flere rådgivere samtidig - Der rådgiverne møtes fr felles rådgivning g diskusjn i frhld til ett knkret case (Kllegaveiledning, se kursdkumentasjn vedlagt). Altså der ikke gårdbruker er tilstede. Hensikten med å legge pp til t ulike frmer fr veiledning, var å gi deltakerne valgmulighet i de aktuelle rådgivningssituasjnene de står verfr. I nen situasjner kan det være mest hensiktsmessig å knytte til seg flere rådgivere i selve samtalen med gårdbruker, g i andre situasjner kan det være mest hensiktsmessig å diskutere prblemstillingene internt i frkant, uten gårdbruker tilstede. 2

4 Deltakerne hadde ikke nen ppfølging etter andre samling g fram til evalueringssamlinga 20. september Evalueringssamling Steinkjer rådhus Det var lagt pp til en halvdags evalueringssamling med kursdeltakerne, hvr hensikten var å ppsummere nytten av dette kurspplegget, erfaringer fra bruken av cachende teknikker g knkludere med hvrdan dette kan brukes videre. Vi startet dagen med å samle trådene fra samlingene, g arbeidet gjrt i mellmperidene. Det var gså hensiktsmessig å repetere ne i frbindelse med knkrete erfaringer deltakerne dr fram. Ttalt sett bidr dette til nyttig bekreftelse g frståelse fr bruken av metde g teknikker. Tre av rådgiverne bidr med innlegg der de frtalte hvrdan de hadde brukt metdikken med samrdna veiledning. Ut fra dette knkretiserte vi 3 ulike utgangspunkt fr samrdna veiledning/rådgivning: 1. Samrdna rådgivning/veiledning med gårdbruker tilstede. Møte der aktuelle rådgivere (t eller flere) sammen med gårdbruker diskuterer g utfrsker prblemstillinger 2. Samrdna rådgivning/veiledning mellm rådgivere uten gårdbruker tilstede. Her avtales det møte, med gårdbrukers kjennskap g tillatelse (gså evt kstnadsansvar) mellm rådgivere(t eller flere) fr å diskutere aktuelle prblemstillinger 3. Rådslagning mellm rådgivere. Dette er en ikke-frmalisert samtale, der rådgiverne bruker hverandre sm sparringspartnere i situasjner der det kan være hensiktsmessig. Denne måten å utnytte hverandres fagkmpetanse på er nyttig g bygger i tillegg gde fagnettverk. Vi frmet gså et frslag til hvrdan en type samrdnet rådgivning etter pkt. 1 kan struktureres; Frslag til struktur samrdna rådgivning med gårdbruker Takk fr et kjempefint kurs, takk fr et meget psitivt tiltak fra kmmunen g takk til alle trivelige medkursdeltakere. Det er svært psitivt å bli kjent med andre rådgivere innen landbruk i kmmunen 1. Avdekking av gårdbrukerens behv 2. Vurdering av m annen fagkmpetanse er hensiktsmessig g nyttig å ta inn, g i så fall avklare dette (inkl evt kstnadsansvar) med gårdbruker 3. Møtefrberedelser; a. Avklar hensikt, mål g tid med gårdbruker før møtet b. Felles avklaring/prat rådgiverne imellm; dele infrmasjn, innhente evt infrmasjn, rlleavklaring i selve møtet; hvem gjør hva? 4. Møte med gårdbruker a. Lede samtalen, hlde agendaen, hjelp til å utfrske prblemstilling, vurdere alternativer, sørge fr framdrift, ppsummere 3

5 b. Sørge fr ansvarliggjøring; Hva skal skje videre? Hvem gjør hva? Når? Avtale evt. ppfølgingsbehv Knklusjnene fra deltakerne var at de ser samrdna rådgivning sm en hensiktsmessig metde sm kan være tjenelig i flere situasjner g prblemstillinger gårdbrukerne står verfr. De var gså enige m at kurset hadde tilført str nytte innen kmmunikasjn generelt, g spesielt innen det å balansere rådgivning- veiledning g til å hjelpe/mtivere gårdbruker til å finne egne løsninger. Det var imidlertid gså enighet m at samrdna rådgivning ikke skulle være nrmen fr rådgivning, all den tid behvene i mange tilfeller frtsatt vil finne sin løsning gjennm en til en rådgivning. Ansvaret ligger nå på hver enkelt rådgiver i å ha med dette i behvsvurderingene, g ta initiativ verfr andre rådgivere i situasjner der en samrdning kan gi økt nytteverdi fr gårdbruker. Deltakerne uttrykte gså str nyttverdi i å bli kjent med, g bygge nettverk med andre landbruksrådgivere. Det ble uttrykt behv fr å videreføre dette, g Tine tk ansvar fr å invitere til et treffpunkt/nettverksmøte i Alle deltakere fikk gså tilsendt kurs-evalueringsskjema (se kursdkumentasjn), g det km inn 11 tilbakemeldinger. En sammenstilling av disse er gjengitt nedenfr. 1. Hva er din vurdering av følgende elementer ved kurset Særs gdt Lite gdt Innføring i cachende væremåte 1,7 Diskusjner 2,4 Øvelser 2,1 Kmmentarer: - syns det var lærerikt med øvelsene - nytt g spennende felt fr meg, så var veldig fkusert - spesielt nen av øvelsene var veldig nyttige, der vi lærte verktøy sm kan brukes i flere sammenhenger - pplegget var etter min mening supert pplagt, gdt tilpassa en gruppe sm i utgangspunktet ikke var så ulike med tanke på frkunnskaper m emnet, men samtidig så ulik at det ble gde diskusjner 2. Hvrdan har kurset bidratt til økt kunnskap g frståelse av rådgiver/veilederrllen? Strt bidrag Ikke ne bidrag 2,4 4

6 Utdyp: - Bedre innsikt i hvrdan min egen rlle sm rådgiver kunne fungere sm en sperre i utvikling av prsessen. Å lete etter svar g ideer i den sm søker råd eller i det hele tatt den andre persnen er på sikt den beste løsningen - Har vel vært brti mye av terien før, men er blitt mer bevisst på at det er nødvendig med trening fr å få fullt utbytte. Har mye å hente på økt bevissthet g mer trening - Gjrt meg mer ppmerksm på hvrdan jeg kan stille spørsmål fr å få samtalepartneren til å finne løsninger selv - Vi sm rådgivere bør kanskje ha relativt gd kunnskap m rådgiver/veilederrllen, g det er viktig å se frskjellen på når en er rådgiver g når en er veileder men kurset var 1. Pga at vi i Tine har deltatt på flere kurs innen temaet. - Har blitt mer bevisst på hvrdan man bør pptre i diverse rådgiversituasjner 3. Hvilken nytte har kurset hatt i frhld til din praktiske rådgiverrlle/veilederrlle? Veldig Ingen mye Utdyp: - Har hatt lite praktisering til nå, men det kmmer nk til å bli mer - Bedre selvinnsikt, men spørsmål m råd dukker pp uten at jeg kan frberede meg ne særlig. Jeg må bli flinkere til å hekte meg på tankemåten i det en persn kmmer inn på kntret. - Får mest bruk fr den i lederrllen, men kan lære teknikker videre til medarbeiderne - Str nytte, brukes hele tiden i de samtalene jeg har med gårdbrukerne - Jeg trr kurset har gitt meg et løft slik at jeg er en bedre HMS rådgiver i dag i frhld til før jeg gikk kurset - Har vel ikke fullt ut fått utnyttet det vi har lært, men ne har dag gått inn 5. Hva er det viktigste du tar du med deg videre fra dette kurset g sm du vil anvende i praktisk hverdag? - Kjøreregler fr relasjnsbygging, verdien av avbrytelser, samtalestrukturen - Aktiv lytting, kmme i mål med veiledningen, være innm alle fasene - Jeg lytter mer, bruker den cachende tankemåten i det daglige - Trening på teknikker i frhld til medarbeidere - Lytte mer til brukerne - Viktigheten av å være bevisst spørsmålsstillingen, lytte g gi den du rådgir tid til å reflektere. Dette har mye med trygghet å gjøre, både faglig g persnlig, g all den kunnskapen jeg fikk med meg fra dette fine kurset har gjrt meg til en tryggere rådgiver - Være flinkere til å lytte. Tenke ver hvrdan spørsmål blir stilt - Mer fkus på å spørre kundene de rette spørsmålene, få kunden til å finne løsninga selv g da skape eierskap til løsningen. Ikke minst er det viktig å møte andre 2,5 5

7 rådgivere g bli mer kjent med dem du samarbeider/skal samarbeide med i ulike sammenhenger. Husk å bruke grupperådgivning når det er bruk fr det! - Stille de riktige g åpne spørsmålene - Planlegge møter gdt på frhånd g avklar rllefrdeling dersm flere rådgivere er sammen. Bruke åpne spørsmål i større grad 5. Hvrdan vil du vurdere kursleders prestasjn? Særs gd Lite gdt Evne til å frmidle faget 1,3 _ Evne til å skape kntakt g engasjement 1,3 Gjøre stffet relevant i frhld til praktisk virkelighet 1,9 Utdyp: - Du er kjempeflink! Gd til å hlde engasjementet ppe - Videre utdypning er relativt unødvendig, fr skal nen ppnå en slik karakter (1 ere på alt), er det en frutsetning at det faglige nivået er på tpp, vedkmmende er i stand til å trykke på de rette knappene hs sine kursdeltakere fr å skape medvirkning g engasjement. Det må snakkes et språk sm mttaker skjønner g man må ha en fremtning g væremåte sm gir psitiv respekt, g ikke minst være blid, smilende g psitiv. Alt dette g mer til pplevde jeg! 6. Andre ting du vil si? - Takk fr et kjempefint kurs, takk fr et meget psitivt tiltak fra kmmunen g takk til alle trivelige medkursdeltakere. Det er svært psitivt å bli kjent med andre rådgivere innen landbruk i kmmunen 6

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer