Handlingsplan med budsjett for Hå kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune"

Transkript

1 Handlingsplan med budsjett fr Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved kmmunens flkehelse: Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Andelen uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsnivået. Andelen 10-klassinger sm trives på sklen er lavere enn i landet sm helhet. Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn i landet sm helhet. Andelen persner med type 2-diabetes ser ut til å være høyere enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege g legevakt Plager g sykdmmer knyttet til muskel- g skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet sm helhet, vurdert etter data fra fastlege g legevakt. Basert på disse resultatene er følgende satsingsmråder valgt: Unge uføretrygdede/psykisk helse Sunne levevaner Trivsel i sklen I tillegg bruker kmmunen ressurser på versiktsarbeidet sm skal legge grunnlag fr en mer spesifikk handlingsplan fr de nærmeste årene. Dette samsvarer gdt med satsingsmrådene i Reginalplan fr flkehelse sm er: Aktive g trygge lkalsamfunn Støttende miljø fr psykisk helse Sunne levevaner Det er pprettet et sektrdeltakende flkehelsefrum bestående av kmmuneverlege, leder fr rus g psykiatri, arealplanlegger, idrettsknsulent, knsulent skule/barnehage g flkehelsekrdinatr. Flkehelsefrumet har jevnlige møter gjennm året g skal utarbeide et utfrdringsdkument sm handlingsplanen fr de nærmeste årene skal baseres på.

2 Tiltak Beskrivelse Budsjett Kmpetanseheving Gjelder flkehelsekrdinatr g ansatte i frisklivssentralen Aktiv på dagtid Tilskudd i "spleiselag" sammen med kmmunene Time, Gjesdal g Klepp, samt Rgaland fylkeskmmune, Jæren DPS g NAV Arbeid med versiktsarbeidet, utfrdringsdkumentet g handlingsplanen Gjelder flkehelsekrdinatr, kmmuneverlege g øvrige deltakere i flkehelsefrum Deltakelse i helsefremmende prsjekter sm friskliv fr barn, fiskesprell, paralympisk skledag, sykkeldag fr familier,.l Utgiftene knytter seg planlegging, gjennmføring g innkjøp av utstyr, mat.l Partnerskapsmidler Hå kmmune egenandel Budsjettet viser hvrdan partnerskapsmidlene fra fylkeskmmunen blir brukt, ikke hva Hå kmmune bruker ttalt på helsefremmende g frebyggende tiltak.

3 Satsingsmråde Beskrivelse Tiltak Beskrivelse Ansvarlig/Tidsplan Oversiktsarbeidet Ny flkehelselv setter krav til kmmuner g fylkeskmmuner m å ha nødvendig versikt ver helsetilstanden i beflkningen g de psitive g negative faktrer sm kan virke inn på denne. Kmmunen skal iverksette nødvendige tiltak fr å møte kmmunen flkehelseutfrdringer, jf 5. Kartlegge helsetilstanden Oversikten skal i følge 5 i flkehelselven innehlde a) pplysninger fra statlige myndigheter g fylkeskmmunale skal gjøres tilgjengelig, b) kunnskap m de kmmunale helse- g msrgstjenestene g c) kunnskap m faktrer g utviklingstrekk i miljø g lkalsamfunn sm kan ha innvirkning på beflkningens helse. Kmmuneverlege i samarbeid med flkehelsekrdinatr. Tidsfrist: pågår kntinuerlig Kmmunen har et spesielt ansvar fr å iverksette tiltak innenfr de mråder kmmunen har størst flkehelseutfrdringer, g hvr kmmunen har de beste frutsetninger fr frbedringstiltak. Lage utfrdringsdkument Utarbeide handlingsplan basert på utfrdringsdkumentet Et skriftlig versiktsdkument sm identifiserer flkehelseutfrdringene i kmmunen. Flkehelsekrdinatr i samarbeid med flkehelsefrum. Tidsfrist: Flkehelsekrdinatr i samarbeid med flkehelsefrum. Tidsfrist:

4 Unge uføretrygdede/psykisk helse Gruppen uføretrygdede er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk g psykisk) g materielt. Omfanget av uføretrygd er en indikatr på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået g jbbtilbudet i kmmunen. Grupper sm står utenfr arbeidsliv g skle har dårligere psykisk helse g mer usunne levevaner enn de sm er i arbeid. De siste ti årene har andelen sm får sykmelding g uføretrygd vært høyere i Nrge enn i andre OECD-land. Økte helseprblemer i beflkningen kan ikke frklare dette. Årsakene til sykefravær g uførepensjn er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, g frhld sm usikker arbeidssituasjn, "Aktiv på dagtid" Treningskntakt Aktiv på Dagtid Jæren er et fem dagers lavterskels treningstilbud fr NAV-brukere. Treningen er tilpasset den enkelte brukers treningsbehv.prsjektet er et samarbeid mellm Jæren Distriktspsykiastriske Senter, Rgalands Fylkeskmmune, kmmunene Gjesdal, Hå, Klepp g Time g NAV. Prsjektet har i den senere tid valgt å satse ekstra på unge NAV-brukere. Treningskntakter er ressurspersner i lkalmiljøet sm har gjennmført kursprgrammet Kurs fr Treningskntakter. Treningskntaktene skal bidra til økt deltakelse i fysisk aktivitet g friluftsliv på ulike treningsarenaer i nærmiljøet tilpasset den enkeltes behv samt Flkehelsekrdinatr / kntinuerlig Avdeling fr rus g psykiatri/ kntinuerlig

5 Sunne levevaner nedbemanninger g livsstilsfaktrer kan påvirke sykefraværet g andelen sm søker uføretrygd. Kmmunen skal gi infrmasjn, råd g veiledning m hva den enkelte selv g beflkningen kan gjøre fr å fremme helse g frebygge sykdm Frisklivssentral Frisklivssentral "Friskliv barn" deltakelse i frskjellige idrettsarrangement. Frisklivssentralen gir tilbud m hjelp til å starte en endringsprsess, g mestre nye levevaner ved hjelp av helsesamtale, tilbud m fysisk aktivitet, tilbud m hjelp til ksthldsendring samt tilbud m snus- g røykeslutt. Tilbudet ved frisklivssentralen er utviklet fr å styrke individets mtivasjn til endring. Gjennm å styrke psitive helsefaktrer bidrar frisklivssentralen til å øke individets mestringsfølelse, kapasitet g funksjn, slik at flere kan ppnå bedre helseatferd. Se tidligere beskrivelse. Friskliv fr barn (Hpp i Hå) er et treårig prøveprsjekt sm er rettet mt vervektige barn g deres familier. Jevnlige samtaler med helsesøster, deltakelse i treningsgrupper g mtivasjns- /inspirasjnssamlinger Frisklivssentralen/kntinuerlig Prsjektleder Friskliv barn, helsestasjnen, frisklivssentralen, avdeling fr fysi- g ergterapi / hele periden

6 Fiskesprell skal gi familiene gde verktøy fr å endre sine levevaner slik at barna vkser inn i nrmal BMI. Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å inspirere, mtivere g stimulere til økt sjømatknsum i barnehager g skler. Virkemidlene er både å øke kunnskapene m sjømatens ernæringsmessige frdeler g å la de unge erfare hvr gdt det smaker. Flkehelsekrdinatr / Høst 2013 Bassengtrening fr gravide Regelmessig trening styrker g vedlikehlder en gd allmenntilstand under svangerskapet g bidrar til å frberede krppen til fødselen. Når kvinner trener regelmessig under svangerskapet, øker sannsynligheten fr at de frtsetter med en frm fr fysisk aktivitet etter fødselen, hvilket er gunstig ut fra et flkehelseperspektiv. Frisklivssentralen/kntinuerlig

7 Trivsel i sklen/gdt læringsmiljø Trivsel på sklen er en av en rekke faktrer sm påvirker elevenes mtivasjn fr å lære, g dermed deres evne til å mestre de utfrdringene sklehverdagen gir (Øia 2011). Trivsel kan på lengre sikt ha betydning fr frafallet blant elever i den videregående sklen, hvr hull i kunnskapsgrunnlaget fra ungdmssklen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt fr jenter (Danielsen m.fl, 2009). Resultatet fra elevundersøkelsen Alle gravide i Hå kmmune får tilbud m bassengtrening ledet av fysiterapeut t ganger i uken mt en egenandel på kr 500 fr hele svangerskapet. Aktivitetsversikt Utarbeide versikt ver helsefremmende aktiviteter i kmmunen sm skal ligge på frisklivssentralens nettsider. "Friskliv barn" Se tidligere beskrivelse. I tillegg til det sm er beskrevet ver, er det at barna får mestringsfølelse g gde pplevelser med fysisk aktivitet et viktig mål fr tiltaket. "Vurdering fr læring" Ulike studier viser at vurdering fr læring (frmativ vurdering) er den mest effektive måten å frbedre elevenes g lærlingenes utbytte av pplæringen på g deres muligheter til å lære Leder fr frisklivssentralen / Skle- g kulturetaten / hele periden

8 viser at Hå kmmune har lavere trivsel både på barne- g ungdmssklen, enn kmmuner man sammenligner seg med g landsgjennmsnittet. Indeksen er delt inn i tre ulike spørsmål g det er særlig det ene spørsmålet m du har lærer sm gir deg lyst til å arbeidet med fagene, sm trekker ned.

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2015 Lærings- g mestringstilbud i Helse Fnna HF g kmmunene Innhld Bakgrunn fr handlingsplanen... 3 Målsetting... 3 Hvedmål... 3 Delmål...

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai.

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai. Arbeidsutvalget innstiller på Sunniva H. Eidsvll g Siavash Sangtarash sm rdstyrere, Ane Fidjestøl sm referent g en redaksjnskmité bestående av Benjamin Larsen (leder), Ingunn Gjerstad g Ezgi Kutal. Frist

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer