Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS"

Transkript

1 Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn Trmsø Evenskjer, , Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser til Prsjektplan Sjumilssteget g rientering m prsjektet fra Fylkesmannen på januarmøtet i år g henvendelse fra Fylkesmannen mht uklar tilbakemeldingsdat. Fylkesmannen skisserte sine frventninger i følgende t punkter: Kmmunene bes gjennmgå hvert steg i de enkelte tjenester, i samarbeidsmøter mellm tjenestene g ved plitisk behandling. Kmmunene bes i tillegg m at det utarbeides tiltak eller planer m frbedring der det etter denne gjennmgangen er funnet mangler eller mråder sm trenger økt kvalitet. Sjumilssteget har vært tema på driftsledermøtene i januar g mai med klare intensjner/planer m å jbbe med føringene fra Fylkesmannen, men vi har ikke maktet å priritere dette arbeidet slik rådmannen ønska da våre administrative ressurser er begrensa. Det beklager vi. Årsakene: 1. Kmmunen har fått/har stre utfrdringer mht mttak av asylanter, 135 persner, ved Kvitnes asylmttak g bsetting av Enslige Mindreårige, 10 persner, under til dels sterkt press fra UDI g IMDI fra mai/juni til at de skulle kmme i midten av juli 2. Plitiske føringer med mstilling g utarbeidelse av ny msrgplan innen pleie g msrg fra januar hvr et knsulentfirma blei engasjert. Resultatet blei et meget detaljert vedtak sm påla administrasjnen g driftslederne meget stre utfrdringer 3. Tilrettelegging g gjennmføring av t tilsyn, et innen pleie g msrg, medikamenthåndtering, g et ifht Opplæringslven 2-8 i lys av i samme lv. Disse var i planlagt fra Fylkesmannen til samme uke! 4. Deltakelse i et effektiviseringsnettverk i regi/samarbeid med KS fr å få revidert vårt kvalitetssystem ifht i pplæringslven. Arbeidet skal være ferdig til årsskiftet 5. Jbbing med kvalitetssystemer innenfr: a. barnehage, St.meld.nr.41 b. pleie g msrg, St. melding nr. 25, mestring, muligheter g mening g Nasjnal strategi fr kvalitetsfrbedring i Ssial g helsetjenesten g bedre skal det bli, en veileder fra ssial g helsedirektratet. Vi ønsker likevel å si ne m hva kmmunen gjør ifht de ulike stegene g avslutningsvis gi en knklusjn på hva sm er tilfredsstillende/gdt nk g en utfrdring/ikke gdt nk: Pstadresse: Pstbks 240 Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

2 Steg nr. 1 Medbestemmelse Spørsmål til kmmunene: Hvilke rganer g systemer har kmmunen etablert der barn ka utøve medbestemmelse? Skånland kmmune etablerte sammen med Evenes g Tjeldsund kmmuner hvert vårt Ungdmsråd (UR)i Dette fungerer fremdeles, g vi jbber nå med å utvide antall medlemmer i rådet. Kultursjefen fungerer sm sekretær fr rådet. Det er utarbeidet vedtekter fr rådet, sm nå er ppe til revisjn. Ungdmsrådet har møte g talerett i kmmunestyret, g er høringsrgan i saker sm angår dem. De uttaler seg gså til søknader m støtte fra Ungdmsfndet. UR har nært samarbeid med elevrådene på ungdmssklene, g med UR i Evenes g Tjeldsund. Hvrdan sikrer kmmunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kmmunale rganer sm angår dem direkte? Der det er behv, vil enkeltvedtak g ppfølgingen av disse sikre at enkeltbarn blir hørt. Hvrdan sikrer kmmunen at barnas interesser ivaretas etter plan g bygningslven, herunder at det er tilstrekkelige frilufts g rekreasjnsmråder? Barnas talspersn i Skånland kmmune er helsesøster Oddveig Nym Dalbakk. Hun møter i planleggingsmøter når saker til Det faste utvalg fr Plansaker skal behandle saker sm har med bruk av arealet g gjøre, nettpp fr å sikre barns behv. Det er pprettet en Barn g Helse gruppe, sm fruten helsesøster gså består av kmmunelege, fysiterapeut, ssinm, lærer, kultursjef, lensmann, leder fr frivillighetssentralen g rdfører. Denne gruppen ble pprettet etter Ssialdepartementet g Helsedirektratets strsatsing på slutten av 1990 tallet, g har fungert gdt dg ligget nede i perider. Et velegnet frum fr diskusjn av felles strategier fr løsing av utfrdringer g utvikling av tiltak innenfr hver fagfelt. Hvrdan har kmmunen sikret at barnas medbestemmelsesrett er reell? Når UR møter i kmmunestyret, kmmer med sine meninger g kmmentarer, fører det svært fte til at rdfører eller annen plitiker tar pp disse tanker g ideer, g kmmer med frslag til endring av innstillingen, slik at vedtaket blir endret i henhld til ungdmmens behv/synspunkt. Det er planer m at UR gså skal få møte g talerett i Planutvalget g Frmannskapet når disse behandler saker sm direkte angår ungdmmen. Steg nr. 2 Gd msrg Barn har rett til gd msrg fra freldre g ffentlige tjenester (Artikkel 18) Spørsmål til kmmunene Hvilke tiltak rår kmmunen ver fr å hjelpe freldrene, herunder gså freldre fra andre kulturer, slik at de kan gi barna sine gd msrg? Helsestasjnstjenesten g helsesøsters besøk på ungdmssklene g videregående skle gir råd g følger pp både freldre, barn g ungdm med tiltak sm er adekvat. Frhldene er små, g en del av ppfølgingen er lettere av den grunn Hvrdan sikrer kmmunen at de tjenester sm er invlvert i dette, samarbeider m å kunne avdekke, undersøke, igangsette g evaluere tiltak fr de familier sm trenger hjelp fr å sikre at barna får gd msrg? Her trer igjen Barn g Helse gruppa i funksjn, man tilpasser deltagere i gruppa til de prblemstillinger sm skal tas pp, slik at bare relevante faggrupper er representert. I hvilken grad samarbeider kmmunen med frivillige rganisasjner sm ledd i å sikre gde ppvektskår fr barn g unge? Pstadresse: Pstbks 240 Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

3 Idrettslagene er samlet i Idrettsrådet, sm behandler mange relevante saker fr barn g unges ppvekstkår. Kmmunen har et gdt samarbeid med Idrettsrådet, sm gså er en naturlig høringsinnstans. Idrettslagene driver j mange tiltak sm utvikler gde ppvekstkår fr barn g unge, g i en viss grad støtter kmmunen slike tiltak øknmisk, m enn ikke nk. Frivillighetssentralen i Skånland driver gså et utstrakt arbeid fr å rganisere g krdinere tiltak både fr barn/unge g eldre. Her skjer psitiv samhandling mellm generasjnene, ne sm kmmunen støtter, både administrativt g øknmisk. Steg nr. 3 Særskilt vern g støtte Barn sm ikke kan b i sitt hjemmemiljø har krav på særskilt vern g støtte fra ffentlige myndigheter (Artikkel 20) Spørsmål til kmmunene: Hvrdan sikrer kmmunene at disse barna får den ppfølging de har krav på fra barnevern, helse, ssial g barnehage /skle? Skånland kmmune har etablert et interkmmunalt barnevern fra Evenes kmmune i Nrdland fylke er vertskmmune. Frmålet med etableringen var å gjøre barnevernstjenesten mer rbust, sikre fagkmpetansen bedre g kunne gi raskere g bedre tjenester. Det interkmmunale ES (Evenes g Skånland) barnevernet er i 2009 i en ppstartsfase. Det er innvilget kr i prsjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trms g kr fra Fylkesmannen i Nrdland til et implementeringsprsjekt. Dette prsjektet mfatter blant annet etablering av bedre rutiner sm tverretatlig samarbeid samt kvalitetsutvikling. Målet må være færre msrgstiltak hvilke strukturer vil vi ha: tilgjengelighet eget kntr på Evenskjer når kntrlkalene er ferdig må vurderes, jf. erfaringer fra samarbeidskmmuner i Trøndelag g knferansen til FMiN i 2007 barn skal ha det bra i ES samarbeid barnevern/skle/bhg faste felles møter bygge på erfaringene i Evenes inf/kmmunikasjn årlige fagdager/møteplasser Hva gjøres fr å sikre at barna kan ha kntakt med sin bilgiske familie g tidligere nettverk? ES har 25 fsterhjemsplasseringer krever mye ppfølging frskjell på private g statlige fsterhjem/institusjner fsterhjem sprekker pga manglende ppfølging/se det enkelte fsterhjem Utvikle interne (ES) hjelpetiltak Hvrdan sikrer kmmunen at plasserte barn sm nærmer seg vksen alder får infrmasjn m videre hjelp g et reelt ettervernstilbud? Skånland kmmune har fra august 2009 startet med bsetting av enslig mindreårige flyktninger. I første mgang er 10 EM bsatt gjennm at de starter med et skleår på Sltun flkehøgskle sm ligger i Skånland kmmune. Deretter skal ungdmmene få annet b, skle g jbbtilbud i kmmunen. Det er inngått samarbeidsavtale mellm Skånland kmmune g Sltun flkehøgskle fr blant annet å sikre at disse barna/ungdmmene får den nødvendige støtten fra ffentlige myndigheter. I dette ligger at flkehøgsklen styrkes med miljøarbeidere fr å ivareta EM g at barnevernet g flyktningekrdinatr skal bidra i samarbeidet. Kmmunen søker nå IMDI m støtte til et prsjekt fr evaluering av dette. Den måten dette er gjrt på ser ut til å være unik g prsjektrapprten frventes å ha interesse fr andre av landets kmmuner Steg nr. 4 Vern mt vergrep Barn har rett til vern mt vergrep g utnytting (Artikkel 34 g 36) Spørsmål til kmmunene Pstadresse: Pstbks 240 Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

4 Hvilken beredskap eller rutiner har kmmunen fr å håndtere situasjner der det avdekkes at barn er utsatt fr vergrep? Helsesøster har et spesielt ansvar fr å fange pp tidlig utvikling hs barn g unge, med henblikk på å frebygge senere utvikling av psykiske prblemstilinger hs barn g unge. Kmmunen har i den frbindelse kanalisert 50 % årsverk av satsingsmrådets midler inn mt helsesøstertjenesten. Hvilken kmpetanse har kmmunen bygget pp på mrådet vld g vergrep mt barn? Kmmunal plan sm har 9A i pplæringslven, barns arbeidsmiljø i fkus g sm har gi seg prsedyrer, rutiner g spørreskjema Det er en kmmunal handlingsplan mt vld med undertittel: Rutiner g beredskap i frbindelse med håndtering av Vld, trakassering g trusselhandlinger mt ansatte Denne kan gså brukes ifht vksne/vksne g barn/barn Hvilken kmpetanse har kmmunen fr å frhindre tvangsekteskap g å avdekke kjønnslemlesting? Helsestasjnen/helsesøster har generelt gd kmpetanse inne frebyggende arbeid. Sm en digresjn har kmmunen en spesialkmpetanse ved at rådmannen har hatt dette sm ansvarsmråde i tidligere jbb i pliti/påtalemyndighet g har gjennmført plitihøgsklens kurs innen fagmrådet. I hvilken grad samarbeider kmmunale instanser med tjenesteapparatet utenfr kmmunen i slike saker? Dette gjøres i den grad det er nødvendig. Steg nr. 5 Fullverdig liv Funksjnshemmede barn har rett til et fullverdig g anstendig liv g skal ha tilgang til nødvendige ffentlige tjenester (Artikkel 23) Spørsmål til kmmunene Har kmmunen pprettet råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne g sikret at rådet gså arbeider med tilbudet fr barn? Ja I hvilken grad har kmmunen tilrettelagt tilbudet slik at funksjnshemmede barn har tilgang til ffentlige bygg, slik at de kan nyttiggjøre seg tilbudene på linje med andre barn? Alle ffentlige bygninger er prsjektert g reist ihht frskriftene i Universell utfrming. Skånland skle står nå fran en større mbygging/restaurering, sm gjør den helt tilpasset Universell utfrming. Kmmunehuset er tilpasset, g samt helsehuset g sykehjem g aldershjem. Eldre bygninger blir etter hvert tilpasset, selv m det tar litt mer tid enn vi skulle ønske. Dette er likevel et priritert mråde. I hvilken grad samarbeider kmmunale instanser med tjenesteapparatet utenfr kmmunen? Det er et nært samarbeid mellm kmmunen g tjenesteapparatet utenfr kmmunen, sm fungerer meget bra. Ssialkntret g kulturkntret etablerte fr ca 12 år siden et klubbtilbud på kveldstid hver mandag fr psykisk utviklingshemmede, der de driver frskjellige frmer fr håndtverks g brukskunst sysler. Det er meget ppulært, g vi har gde veiledere, de er mellm brukere, gså nen fra Evenes kmmune. Skånland Arbeidssamvirke gir et gdt tilbud til flere PU g flk med andre funksjnshemninger. I samarbeid mellm kulturkntret, Skånland lkallag av NFU g Sltun Flkehøgskle, drives det idrettstrening hver uke, sm en frberedelse til deltagelse i Bardulekene, her er mellm 12 g 15 deltagere. Deltagelsen i Pstadresse: Pstbks 240 Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

5 Bardulekene utløser tilskudd av kulturmidlene, samt kmmunale fysak midler. Der trenes gså i svømming i ppvarmet basseng på Sltun FHS. Skånland Stall g Rideklubb gir tilbud m assistert ridning fr PU g fysisk funksjnshemmede. Disse tilbudene har utviklet seg ver år, men vi skulle gjerne hatt en krdinatr, fr vi har mange ideer til tiltak sm ikke er realisert pga fr lite øknmiske g persnellmessige ressurser. Steg nr. 6 Gd helse Barn har rett til den høyeste ppnåelige helsestandard g behandlingstilbud fr sykdm g rehabilitering. (Artikkel 24) Spørsmål til kmmunene: Frebygging: Hvrdan legger kmmunen til rette fr at alle barn kan leke g ferdes trygt mellm hjem, skleg fritidsaktiviteter? Elever med farlig sklevei får innvilga gratis skleskyss etter søknad tm 4. Kl. i nen tilfelle gså i på høyere klassetrinn i barnesklen Mht fritidsaktiviteter har freldrene et hvedansvar, men enkeltbarn kan få vedtak på støttekntakt/assistent/miljøarbeider mht fritidsaktiviteter Det finnes nen gang g sykkelstier, men alt fr få. Det jbbes aktivt med å få det til, men det står på finansieringen. Det finnes flere tur g gangstier, sm kan g blir brukt mellm skle g hjem, dette er gså i utvikling, i et par tilfeller i samarbeid mellm kmmunen g frivillige lag g freninger. Hvrdan legger kmmunen til rette fr at alle barn kan være fysisk aktive ut fra sine egne frutsetninger? Utemrådet i barnehager g på skler er tilrettelagt fr ulike brukergrupper. Plassene er asfaltert fr å lette tilgang fr rullestlbrukere. Sklene er pålagt å ha fysisk aktivitet på timeplanen på mellmtrinnet. Det finnes svært mange lag g freninger med aktiviteter fr barn g unge, disse er svært aktive, g gir et meget bredt g gdt tilbud på flere ferdighetsnivå. Lagenes aktiviteter støttes av kmmunens kulturmidler g idrettsanleggsmidler. Kmmunen er FYSAK kmmune g har t FYSAK krdinatrer, en sm tar det administrative g en sm er fysiterapeut g sm rganiserer lavterskeltilbud g setter dem ut i livet. Disse får støtte fra FYSAK millinen samt kmmunale fysak midler. Hvrdan arbeider kmmunen med tilrettelegging g tiltak sm fremmer et gdt ksthld g frebygger bruk av tbakk g rusmidler blant barn g unge? Alle sklene i kmmunen har sklefrukt sm et tilbud til elevene hver skledag. Gdt ksthld er tema i faget Mat g Helse, naturfag g krppsøving. Grv skle deltar i MOT aksjnen der ungdm/freldre/lærere læres pp til å ha MOT til å si nei, MOT til å være seg selv, MOT til å stå imt. Helsesøstrene besøker jevnlig sklene med ksthldsråd g veiledning. De besøker gså videregående skle. Helsesøster g kmmune fysiterapeut har deltatt i kurset Frebygging av fedme hs barn g unge i Osl, g følger dette pp med kurs i Trmsø nå i ktber, der de får ppfølging av pplæring i frebygging av fedme hs barn g unge. De er meget dedikerte, g har sett svært gde resultater allerede. Deltar alle kmmunens ungdmsskleklasser i det tbakksfrebyggende FRI prgrammet? Ved den største ungdmssklen Skånland skle har 8. klassen deltatt i FRIprgrammet. Denne sklen deltar gså med alle elevene i et Lins initiert prgram Mitt valg, sm er hldningsskapende g frebyggende i frhld til vldelig adferd, ssial samhandling g rus. Pstadresse: Pstbks 240 Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

6 Den andre ungdmssklen Grv skle deltar med alle ungdmsskleklassene i FRIprgrammet, g 99 % av elevene har tegnet FRI kntrakt. Grv skle har deltatt i FRIprgrammet siden det startet pp. Prgrammet har hatt dkumentert effekt. I hvilken grad sikres at kmmunenes rusmiddelplitikk gså mfatter tiltak sm retter seg mt barn? Grunnlaget fr gdt frebyggende arbeid når det gjelder tbakk g rusprblematikken er basert på etikken g hensikten bak de prgrammene sklene bruker. Det legges dg ikke minst i de grunnleggende verdier g hldninger hs det persnalet sm har med barna å gjøre. Det er de samme persnene lærerne, helsesøstrene, kmmunal fysiterapeut sm driver det frebyggende arbeidet både fr ungdm g fr barn. Dette vil føre til at frebyggingstankegangen gjennmsyrer alle tiltak, både fr barn g unge, men det er først i ungdmssklen at de knkrete avvergingsprgrammene settes ut i livet. Kmmunen er i gang med en rullering av den rusmiddelplitiske planen. Ordføreren pplyser at denne prblemstillingen vil være en del av dette arbeidet Tjenester: Har kmmunen helsestasjns g sklehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet, herunder Pstadresse: Pstbks 240 helsestasjn fr ungdm? Helsesøster har faste kntrdager på ungdmssklene g videregående skle gir råd g følger pp både freldre, barn g ungdm med tiltak sm er adekvat. Har kmmunens øvrige helsetjenester tilstrekkelig kapasitet til å gi barn g unge et gdt tilbud? Frhldene er små, g en del av ppfølgingen er lettere av den grunn, men både sklene g helsesøster ønsker mer tid til arbeidet. Hvrdan sikrer kmmunen et reelt tilbud m habilitering g rehabilitering til barn g unge? Kmmunal plan mht utarbeidelse av IP sm innehlder prsedyrer, rutiner g ansvar når det gjelder samrdningen av kmmunale tjenester I den grad barn g unge har behv fr dette, så har vi ikke annen måte å sikre det på enn når det er nødvendig, samarbeider vi med spesialisthelsetjenesten v/ habiliteringsteamet g rehabiliteringsteamet, UNN g legger det inn i IP en Hvrdan sikrer kmmunen at arbeidet med psykisk helse fr bar g unge videreføres etter at Opptrappingsplanen fr psykisk helse er avsluttet? Har i den frbindelse kanalisert 50 % årsverk av satstingsmrådets midler inn mt helsesøstertjenesten Helsesøstrene gjennmgått kmpetanseheving i frebyggende psykisk helsearbeid fr barn g unge, i frb. med studiepplegget Ungdms Helse i Nrd. Steg nr. 7 Gd utdanning Barn har rett til grunnutdanning g at videre utdanning gjøres tilgjengelig g ppnåelig fr barna (Artikkel 28 g 29) Spørsmål til kmmunene: Hvilket system har kmmunen fr å vurdere g fange pp barn g unge sm trenger ekstra ppfølging i barnehage g skle? Felles kmmunalplan fr Tilrettelagte tilbud g pplæring i barnehager g skler del av system fr kvalitetssikring g utvikling Strategidkumentet mht system fr kvalitetssikring g utvikling under revidering i samarbeid med andre kmmuner g KS effektiviseringsnettverk, planlagt ferdig til årskiftet/jan gir klare føringer fr arbeidet fr å gi den enkelte elev et gdt arbeidsmiljø g et gdt læringsutbytte Har alle kmmunens skler handlingsplan mt mbbing? Ja, knytta mt 9a i ppll Deltar kmmunens skler i pplæringsprgram tilknyttet psykisk helse? Ja, Zippys venner fr tre av fire skler Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

7 Grv skle jbbet med psykisk helse i ungdmssklen i frbindelse med Verdensdagen fr psykisk helse frrige skleår. Dette skleåret er det barnesklens tur. Sklen har hatt lærer på Zippi kurs. Skal jbbe videre med dette på småskletrinnet Sikrer kmmunen at alle freldre sm ønsker det, får barnehageplass fr barna sine? Ja Hvilke planer har kmmunen fr å håndtere krisesituasjner i barnehager g skler? Når det gjelder krisesituasjner, har hver barnehage/skle sin egen kriseplan, g der har de nedskrevet prsedyrer g rutiner fr hvrdan situasjnen kan håndteres g hvr de skal/kan henvende seg hvis det ppstår krise. Har kmmunene en bevisst satsing fr å sikre at elevene fullfører videregående pplæring? Skånland skle er sammen med tre andre skler i Sør Trms plukket ut til å være med på prsjekt Bedre gjennmføring. Oppstartmøte trsdag 5 nv 09. Prsjektet drives av fylket, hvr PPD Sør Trms har ansvar fr gjennmføring. Prsjektet skal ha søkelys på elever sm står i faresnen fr å drppe ut av videregående skle. Tilpasset pplæring, alternativ pplæring etc. vil ha fkus dette er helt i gata med det sklen allerede jbber med i ss. ped. prsjektet. Ss. ped. Prsjektet er tdelt. 1. Den ene retningen går i frhld til å skape en kntakt g rutiner fr elever sm trenger utplassering sm en del av deres tilpassa pplæringstilbud. Kntakten er rettet mt aktuelle aktører i næringslivet på Skånland. 2. Den andre retningen går på sklemiljøet g knkrete aktiviteter på sklen sm er med på å skape et gdt psykssialt miljø på sklen. Skånland Videregående skle har svært lite frafall, g det blir svært viktig fr kmmunen/reginen å få behlde den Ingen faste rutiner eller prsedyrer fr å få en versikt ver drp uts, g tilbakemelding til administrativt nivå g ppfølging utver Oppfølgingstjenesten fr Regin 1, Sør Trms Oppsummert Hva er tilfredsstillende g gdt nk Strategidkumentet mht system fr kvalitetssikring g utvikling skal gi klare føringer på barnehage g sklenivå mht arbeidet fr å gi den enkelte elev et trygt g gdt arbeidsmiljø g et gdt læringsutbytte Felles kmmunalplan fr Tilrettelagte tilbud g pplæring i barnehager g skler er et viktig g levende dkument sm innehlder prsedyrer, rutiner g ansvar i barnehage g skle mht barn g elever sm trenger spesiell ppmerksmhet Det er et nært samarbeid mellm kmmunen g tjenesteapparatet utenfr kmmunen sm fungerer meget bra Lag g freninger driver mange tiltak sm utvikler gde, trygge g versiktlige ppvekstkår fr barn g unge Frivillighetssentralen i Skånland driver gså et utstrakt arbeid fr å rganisere g krdinere tiltak både fr barn/unge g eldre. Her skjer psitiv samhandling mellm generasjnene, ne sm kmmunen støtter, både administrativt g øknmisk Hva er bra, men trenger ne mer ppmerksmhet Vi har fått et gdt fundament gjennm vennevnte kmmunale plan fr barnehage g grunnskle, men må utarbeide et mer helhetlig kvalitetssystem innenfr barnehage, jf. St.meld.nr.41 dette arbeidet skal være sluttført i løpet av dette barnehageåret. Vi vil bruke erverva kmpetanse rundt arbeidet i KS nettverket med kvalitetssystem fr grunnsklen ifht 13 10, ppll. i dette arbeidet Kmmunen har ingen faste rutiner eller prsedyrer fr å få en versikt ver drp uts, g tilbakemelding til administrativt nivå g ppfølging utver arbeidet til Oppfølgingstjenesten fr Regin 1, Sør Trms. Vi må vurdere hvrdan dette kan implementeres på en gd måte i rganisasjnen gjennm f. eks at ppfølgingen av våre ungdmmer i aldersgruppen år Pstadresse: Pstbks 240 Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

8 knyttes mt en bestemt(e) driftsenhet(er)/ medarbeider(e) sm tillegges dedikerte ansvars g arbeidsppgaver Hvr ligger en utfrdringene /dette er ikke gdt nk Det interkmmunale ES (Evenes g Skånland) barnevernet er i 2009 i en ppstartsfase. Det er innvilget kr i prsjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trms g kr fra Fylkesmannen i Nrdland til et implementeringsprsjekt. Dette prsjektet mfatter blant annet etablering av bedre rutiner sm tverretatlig samarbeid samt kvalitetsutvikling. 5 frhld sm vi må ha fkus på: 1. Kmplekse saker må jbbes med ver tid 2. Akutte saker hvilke prsedyrer g rutiner skal etableres 3. Stre øknmiske utgifter hvrdan kan disse reduseres uten at kvaliteten frringes gjesteelevsats må sees pp i mt rammefinansieringen g at barnevernfinansieringen ikke spiller på samme lag fylkesmennene bør ta prblemstillingen videre mt Dep. 4. Frebyggende arbeid må få langt større ppmerksmhet 5. Infrmasjns kmmunikasjnsrutiner internt g eksternt må finne sin frm Per M. Sandengen kmmunalsjef Kpi til: Ordfører Pstadresse: Pstbks 240 Telefn: e pst: skanland.kmmune.n www. skanland.kmmune.n Bankgir: Fretaksreg.:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Kunnskapsdepartementet Dat 22.06.2015 Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler fr et trygt psykssialt sklemiljø Røde Krs takker fr muligheten til å avgi høringssvar til Djupedalsutvalgets

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Referat fra møtet i Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim 30. november 2017

Referat fra møtet i Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim 30. november 2017 Referat fra møtet i Brukerutvalget fr NAV-kntrene i Trndheim 30. nvember 2017 Til stede: Svein Ott Nilsen, Heidi Ingebrg Klkkervld, Jrunn Aune, Bjørn Bratvik (møteleder), Unni Valla Skevik; Sølvi Dahlen,

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtedato: Tid: Kl 09:

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtedato: Tid: Kl 09: Lillehammer kmmune Fagutvalg fr ppvekst g utdanning 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg fr ppvekst g utdanning 2011-2015 Møtedat: 16.01.2013 Tid: Kl 09:00 13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjn

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer