Gausdal kommune inn mot 2026

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gausdal kommune inn mot 2026"

Transkript

1 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan vi skal kmme dit. Dette dkumentet er et høringsutkast fr periden Det er utarbeidet med mfattende deltagelse g viktige bidrag fra mange engasjerte gausdøler g andre sm har tilknytning til g interesser i Gausdal.

2 Kmmuneplanens samfunnsdel

3 Kmmuneplanens samfunnsdel Hva er bra med å leve i Gausdal i dag? De svarte: Det trygge g gde ppvekstmiljøet, den gde eldremsrgen, det gde klimaet g den rene luften. Og den særegne dialekten. De sa gså: Fltt natur Nærheten til fjellet, med tpp fritids- g rekreasjnsmuligheter smmer sm vinter. Vakkert kulturlandskap. Nærhet til byen. Rikt idrettstilbud Med gde anlegg sm idrettshaller, idrettsbaner, hppanlegg g skiløyper. Og nærhet til Lillehammer der det finnes enda flere tilbud. Svært gdt kulturtilbud Rikt kulturliv, både i ffentlig regi g gjennm lag- g rganisasjner. er Og et hemmelig teater. Den gde g allsidige kulturskle er trukket fram av mange. Aulestad g Bjørnstjerne Bjørnsn er en del av kulturarven. Sterk frivillig sektr Str dugnadsvilje g evne. Aktiv bygd med utrlig mange lag g freninger. Nen frslag til mtt fr Gausdal: Gla i Gausdal Det grr i Gausdal Gausdal- NATURligvis Gausdal,. at vi nget vil - sammen får vi det til - vi bygger stein på stein - vi sikrer verdier - i bevegelse - vi får det til - på nett - jrdnær g framtidsretta - i takt med tiden - æi hælt vanle bygd - eit steille før æille Sentralt, men landlig Passe avstand til fjell g by(er): Lillehammer g Osl. Nærhet til de fleste nødvendige daglige tjenester, - g høgsklen g sykehuset. Det er gde vilkår fr små g større bedrifter. Variert arbeidsliv, med både et aktivt landbruksmiljø, industri, reiseliv- g handel g slide håndverksbedrifter. Lillehammer-reginen er et velfungerende b- g arbeidsmarked. Vi skal bruke det sm er gdt g sterkt sm grunnlag fr å sette nye mål fr utviklingen av Gausdal kmmune. Vi mbiliserer ved å få fram det særegne ved Gausdal g kvalitetene i bygda. Jbber vi med identitet g en psitiv framstilling av Gausdal, framstår kmmunen sm attraktiv. 2

4 Kmmuneplanens samfunnsdel Sammen får vi det til Menneskene g naturen er Gausdal fremste ressurser. Vi må samarbeide m å frvalte g framsnakke de ressurser g kvaliteter sm gjør Gausdal til et gdt sted å vkse pp, b, arbeide i g besøke. - Vi bygger kunnskap, kmpetanse g samarbeid fr å møte fremtidige utfrdringer g realisere mål g ønsker fr menneskene g samfunnet. Satsingsmråder Barn g unge ppvekstmiljøet, kunnskap g kmpetanse Lkal- g reginal utvikling, til beste fr Gausdal kmmune g Lillehammer-reginen. Aktivt flkehelsearbeid Utvikling av Segalstad bru - - 3

5 Kmmuneplanens samfunnsdel Mål Gausdal er et lkalsamfunn sm gir gde ppvekst g levekår, preget av sunne levevaner, fellesskap, trygghet g deltakelse. Flkehelse frstås sm beflkningens helse g hvrdan helsen frdeler seg i en beflkning. Gdt flkehelsearbeid er en frutsetning fr en bærekraftig utvikling av lkalsamfunnet. Flkehelsearbeidet skal bidra til samfunnsutvikling fr en gd start i livet, gde levekår g et gdt arbeidsliv. En helsevennlig reginal g lkal utvikling tuftet på inkludering, deltakelse g medvirkning, danner grunnlag fr et trygt miljø g et samfunn sm fremmer aktiv, trygg g frisk alderdm. Flkehelse er et gjennmgående tema i kmmuneplanen. Gausdal kmmune har ver lengre tid hatt str ppmerksmhet inn mt frebygging g tidlig innsats. Flkehelsearbeidet i Gausdal kmmune er tverrfaglig g sektrvergripende, mfatter alle kmmunens enheter, g i gdt samarbeid med frivillig sektr. Flkehelsen er mer enn summen av individuelle valg g genetisk dispsisjn. Det er ne vi kan påvirke gjennm planlegging g frvaltning. Kmmunen skal gjennm planleggingen styrke faktrer sm bidrar psitivt til flkehelsen, g svekke frhld sm virker negativt. Med det brede samfunnsperspektivet på flkehelse, blir plan -g bygningslven g gd kmmunal planlegging sentrale verktøy. Kmmunen skal i henhld til flkehelselven ha nødvendig versikt ver beflkningens helsetilstand, g psitive g negative faktrer sm kan virke inn på denne. Helseversikten skal identifisere kmmunens utfrdringer g ressurser lkalt. Sammenhenger mellm utdanningsnivå, materielle levekår g helse er gdt dkumentert. Levekår, altså øknmiske vilkår, grad av deltakelse i arbeidslivet g særlig utdanningsnivå påvirker både den fysiske g psykiske helsetilstanden i beflkningen. Utdanning, g særlig det å fullføre en grunnutdanning, er en avgjørende ressurs fr sikre gd helse gjennm livsløpet. I 2011 hadde 35 % av Gausdal kmmunes beflkning utdanning på grunnsklenivå. I landet fr øvrig er tallet 28,6 %. 4

6 Gausdal Oppland Landet Kmmuneplanens samfunnsdel Tiltak rettet inn mt gde lkalsamfunn, ppvekstsvilkår, utdanning g arbeidsliv er grunnleggende i helsefremmende g frebyggende arbeid. Læring gir mestring, mestring gir helse. Ved en ffensiv g målrettet satsing på barnehage g skle vil frafallet i sklen reduseres, g bidra til å gi alle unge i Gausdal samme mulighet til læring g mestring. Riktig satsing på tvers av sektrer vil både gi bærekraft g samfunnsøknmisk gevinst. Universitets- g høgsklenivå 29,1 Videregående skle-nivå 42,3 Grunnsklenivå 28,6 Universitets- g høgsklenivå 22 Videregående skle-nivå 45,6 Andel prsent Grunnsklenivå 32,3 Universitets- g høgsklenivå 17,5 Videregående skle-nivå 47,4 Grunnsklenivå Innsatsmråder: Gausdal kmmune tar en ffensiv rlle fr å styrke faktrer sm bidrar psitivt til flkehelsen, g svekke frhld sm kan ha negative helsevirkninger. Og bidrar til utjevning av ssiale helsefrskjeller. Dette gjør vi gjennm tverrfaglig g helhetlig innsats i samarbeid med næringsliv, rganisasjner g frivillige. Gausdal kmmune har fkus på barn g unge. Alle skal ha mulighet til å ta vare på g fremme egen helse, trivsel g mestring. Vårt arbeid bygger på: Tilbud fr alle g tiltak fr de få. Vi har et kulturliv sm bidrar til fellesskap g glede, gir gde pplevelser g varierte ssiale møteplasser fr alle aldersgrupper. Vi samarbeider nært med fylkeskmmunen g de videregående sklene fr at flest mulig gjennmfører videregående skle, samt gde muligheter fr individuell kvalifisering fr arbeidslivet. Gd flkehelse er samfunnsbygging. 5

7 Kmmuneplanens samfunnsdel 3. Gausdal skal være et gdt g trygt sted å vkse pp. Mål: Gausdal er et gdt sted å vkse pp. Barn g unge i Gausdal har en gd g trygg start på livet. Barn g unge i Gausdal ønsker, vil g har mulighet til utdanning. Barn g unge i Gausdal kjenner seg inkludert g er en del av fellesskapet. Barnehagene g sklene i Gausdal fremmer læring, mestring g inkludering. Gausdal leverer kmmunale tjenester sm medvirker til å utjevne levekårsfrskjeller. Hva sier barn g unge m hva sm er bra med Gausdal Enkel tilgang på natur med gde g varierte friluftsmuligheter Bredt idrettstilbud Rikt kulturliv Barn, ungdm g deres fresatte er pptatt av å ta vare på g skape gde inkluderende møteplasser g et bredt spekter av aktiviteter i bygda. Gausdalssamfunnet har en str g viktig frivillig sektr sm bidrar i utviklingen av gde ppvekstmiljø. Det bidrar til å skape gde g trygge nærmiljøer, g legger blant annet til rette fr aktivitet der flk br. Gd ffentlig kmmunikasjn er viktig fr å ppleve lkalsamfunnet sm trygt, g gir mulighet fr deltakelse fr alle. Det er viktig at utdanningssektren lykkes med å tilrettelegge pplæringen slik at alle barn g unge kan få like gde muligheter til å lære g ppleve mestring. Andelen elever med behv fr spesialundervisning har økt på landsbasis. Oppland ligger nå ne under landsgjennmsnittet, mens Gausdal ligger ver, med en økning de siste årene. Trygge g gde ppvekstmuligheter med gde ssiale miljøer Frihet til å gjøre det man har lyst til Nærhet til byen, men landlig beliggenhet Sentral beliggenhet til resten av landet 6

8 Kmmuneplanens samfunnsdel Barnehagen g sklen er barn g unges læringsarena. Fkus på læring, høy trivsel g tr på fremtiden gir resultater. Tidlig innsats g tilpasset pplæring er pririterte mråder fr å ppnå gd mestring g læring, g gd fysisk g psykisk helse. Innsatsmråder: Vi har en skle sm tilrettelegger fr individuell læring, tilrettelagt undervisning, inkludering g utvikling av ssiale g faglige ferdigheter. Barnehagene er mulighetenes arena, g tilrettelegger fr fysisk, psykisk g ssial utvikling g mestring. Vi utvikler kvalitet gjennm barn- g freldremedvirkning. Vi jbber målrettet fr å styrke tidlig innsats verfr barn g unge, med et langsiktig systematisk arbeid på tvers av fag g sektrer, g i nært samarbeid med kmmunens innbyggere. Vi jbber ffensivt med helsefremmende tiltak sm bidrar til å utjevne ssiale frskjeller blant barn g unge. Vi legger til rette fr samarbeid mellm aktører i lkalsamfunnet fr å skape g videreutvikle gde inkluderende møteplasser fr barn g unge. Vi planlegger g utvikler framtidens bmiljøer på en måte sm gjør det enkelt g attraktivt fr barnefamilier å benytte den nære naturen. Legge til rette fr mer friluftsliv der flk br. Vi bidrar til å utvikle en infrastruktur g kmmunikasjn sm gjør at det er enkelt å velge kllektiv transprt. Vi samarbeider med en aktiv frivillig sektr. De er naturlige samarbeidspartnere i utviklingen av gde nærmråder sm inviterer til aktivitet g legger til rette fr mer friluftsliv der flk br. 7

9 Kmmuneplanens samfunnsdel Mål: Gausdal er en attraktiv kmmune å etablere g videreutvikle naturbaserte virksmheter i. Gausdal asssieres med naturbaserte pplevelser. Verdiskapingen skal gi muligheter fr bedret øknmisk utvikling fr næringslivet, flere g bedre pplevelser fr Gausdalssamfunnet g våre gjester, samt ptensial fr bedret flkehelse. Det skal fremver stimuleres til større muligheter fr verdiskapning basert på natur- g kulturverdiene i Langsua nasjnalpark g mliggende mråder. I begrepet verdiskaping inkluderer vi tiltak sm vil kunne øke tilgjengeligheten av vernemråder. Dette må innebære en bærekraftig bruk av natur- g kulturverdiene, i et samspill mellm ffentlige g private interesser. Dette kan gi innbyggerne i Gausdalssamfunnet en økt pplevelse av Langsua g dermed en merverdi. Det vil være psitivt fr flkehelsen dersm tiltakene genererer flere flk ut i aktivitet. Innsatsmråder: Gausdal kmmune er en tydelig aktør fr å utnytte kmmunens g Lillehammer-reginens muligheter fr verdiskaping g næringsutvikling basert på lkale natur- g kulturverdier Gausdal kmmune har en ledende rlle i å huse g utvikle kmpetanse m naturbaserte pplevelser. Gausdal har et naturbasert næringsliv sm tar hensyn til miljø g bærekraft. Kmmunen skal delta på g prfilere seg i g skape flere møteplasser med naturbaserte pplevelser g næringsutvikling i fkus Kmmunen utvikler retningslinjene fr næringsfndsbruk slik at ptensielle etablerere gis stimulans til å velge Gausdal sm etableringssted Kmmunen stimulerer til at naturbaserte pplevelser blir en aktiv del av undervisnings- g læringspplegget i ungdmsskle, barneskle g barnehage 8

10 Kmmuneplanens samfunnsdel 5. Segalstad bru Mål: Segalstad bru er tydelig markert sm sentrum g tettsted, g er et gdt sted å være fr å handle, arbeide, b, drive aktiviteter g ha næringsvirksmhet. Kmmunesenteret Segalstad bru har hatt en mfattende utvikling de siste årene. Flere nye frretningsbygg er bygd, delvis kmbinert med leiligheter. Steinsmen er utviklet sm nytt industrimråde, g ved Linflåa er videregående skle renvert g påbygd. Det er bygd ny flerbrukshall g nytt idrettsanlegg fr ftball g friidrett. Gjennm kmmunedelplanen vedtatt i 2010 er det utviklet en klarere funksjnsdeling av kmmunesenteret: Sentrum med handel g ffentlige funksjner, skle g fritidsaktiviteter ved Linflåa g industri i Steinsmen. Kmmunesenteret er gså det sterkeste handelsmrådet i kmmunen, g attraktivt fr bligbygging. Bygging g aktivitet sentraliseres mt Segalstad bru, g et velfungerende kmmunesenter er viktig fr å demme pp mt handelslekkasje g utflytting. Dette krever en framtidsrettet hldning g utvikling fr å imøtekmme de nye utfrdringene framver. Det gjelder arealbruk g næringsutvikling, bmuligheter, aktiviteter g miljø i sentrum. Samarbeid er viktig. Gausdal kmmune skal tilrettelegge, g gjennmføringskraften finnes hs næringslivet, lkale småprdusenter, gårdeiere, rganisasjner g lag/freninger. Innsatsmråder: Vi har et aktivt handelssentrum med trgmråde/handlegate fr småhandel g lkal mat. Vi har et universelt utfrmet sentrum g tettsted, med et sikkert g miljøvennlig trafikksystem. Segalstad bru har en prtal eller mnument sm markerer kmmunesenteret g brua sm pphav til navnet. Det legges vekt på bkvalitet fr alle aldersgrupper, med tilgang til gde utemråder. Arealet utnyttes gdt ved å bygge tettere g høyere. Leiligheter i alle frretningsbygg. Det finnes lett tilgjengelig arealer sm stimulerer barn g unge til allsidig aktivitet. Det er tilrettelagt langs elva fr trivelig pphld g aktiviteter. Areal til parkering midt i sentrum er redusert, på sikt med parkering under bakken. Det utfrmes gde møteplasser, «byrm» g «snarveier» med lett adkmst Det legges str vekt på miljø g sikkerhet med frtau/gangveg langs alle veger med vesentlig biltrafikk. Det er gd sammenhengende gangveg mellm Nørstegård/Ysteriet g Gausdal Arena. 9

11 Kmmuneplanens samfunnsdel Mål: Et effektivt, versiktlig g ansvarlig lkaldemkrati. Kmmunene har en lang tradisjn bak seg sm lkaldemkratisk rgan. Lkaldemkratiet er nært knyttet til det lkale selvstyret. Dette er det verdt å kjempe fr, - slik at staten gir kmmunene nk handlefrihet til å styre g utvikle seg utfra kmmunale g interkmmunale ønsker g behv. At kmmunene både er demkratisk rganer g tilbydere av velferdsgder, g at innbyggerne har ulike rller (brger, bruker g betaler) i frhld til disse rganene, kan skape utfrdringer fr tillitsfrhldet mellm innbyggerne g kmmunen. Demkrati g innflytelse skjer gjennm valg. Ved valg har innbyggerne en mulighet til å si fra m de synes kmmunen gjør en gd jbb. Gjennm valg stilles de plitiske lederne til ansvar fr sine handlinger de siste fire årene. Sm velgere sm velger sine lkale plitiske ledere har innbyggerne et medansvar fr hva kmmunen får til i utviklingen av et gdt lkalsamfunn. Kmmunene skal gså legge til rette fr bred deltakelse. Innbyggerne må vise engasjement ved å utnytte ulike muligheter fr å gi uttrykk fr hva de mener m styringen av kmmunen, gjerne med utgangspunkt i dagliglivets pplevelser av kmmunal service. Demkrati mellm valgene handler gså m å skape arenaer fr deltakelse g meningsytring g gjennm andre kanaler enn den de representativt flkevalgte rganer representerer. Her har vi utarbeidet er gdt grunnlag i Gausdal kmmune, gjennm styringsdialgen, brukerundersøkelser, hyppig bruk av flkemøter, innbyggerdialg g bredt sammensatte referansegrupper i planarbeid. Vi kan i enda større grad legge til rette fr elektrniske debattfrum Innsatsmråde: Arbeide med de 12 prinsippene fr gdt demkratisk styresett, med sikte på å sikre kvaliteten i den lkale styringen g ppnå Eurparådets utmerkelse fr dette: -Rettferdige valg, representasjn g deltakelse -Respns -Effektivitet -Åpenhet -Rettssikkerhet -Etikk -Kmpetanse g kapasitet -Innvasjn g åpenhet fr frandringer -Bærekraft g langsiktighet -Sunn finansiell styring -Menneskerettigheter, kulturelt mangfld g ssial samhørighet -Ansvarlighet 10

12 Kmmuneplanens samfunnsdel Mål: Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet, med utgangspunkt i brukerens behv. Kmmunen er en sammensatt rganisasjn med fire hvedppgaver: Kmmunen sm plitisk-demkratisk arena Kmmunen sm ansvarlig fr tjenesteprduksjn verfr innbyggerne Kmmunen sm myndighetsutøvende rgan i henhld til lver g frskrifter Kmmunen sm samfunnsutvikler Fr rganisasjnen Gausdal kmmune viderefører vi målet vedtatt av kmmunestyret i 2008: Omdømme Ønsket mdømme fr Gausdal kmmune er at vi hs innbyggere, brukere, ansatte g samarbeidsparter framstår sm en kvalitetsbevisst, servicerientert g åpen kmmune. Viktig fr mdømmet til en kmmune er: Miljøbevissthet Det må være samsvar mellm det vi lver g det vi leverer, g at alle ansatte må gjennm det daglige møte med brukerne bidra med sin kmpetanse g sitt engasjement. Samfunnsansvar g etikk Service Tjenestetilbudet Å være tilgjengelig g lydhør bidrar til å skape tillit. Når presset er på øknmien, må vi ha fkus på å tilpasse tjenestetilbudet i dialg med brukerne g de ansatte. Vår evne til kmmunikasjn g frventningsavklaring blir avgjørende fr tilliten brukere, innbyggere g samarbeidsparter har til ss, g dermed mdømmet vårt. Kmmunen sm arbeidsgiver Øknmisk styring 11

13 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune skal ha en rganisasjn med fagmiljø sm leverer tjenester av gd kvalitet med effektiv ressursbruk. Innbyggernes krav til tjenestekvalitet g mfang stiger i takt med velferdsutviklingen g individuelle rettigheter. Det lkalplitiske handlingsrmmet utfrdres av disse kravene g statlige pålegg. Nen aktuelle trender g utviklingstrekk i kmmunesektren sm vil utfrdre ss videre er økende spesialisering g kmpetansekrav, stre velferdsstatlige refrmer, rettighetsfesting g rettsliggjøring, endrede øknmiske rammebetingelser g demgrafiske endringer g endrede flyttemønstre Fr å sikre tjenestetilbudet g øknmisk handlingsrm må det hele tiden pririteres g effektiviseres. Samarbeidet med pårørende, andre kmmuner g frivillig sektr blir enda viktigere. Innsatsmråder: Kvalitetsutvikling skjer med brukeren i sentrum. Vi samhandler på tvers av fag- g tjenestemråder, slik at brukerne i størst mulig grad pplever kmmunen sm en helhetlig rganisasjn. Vi inviterer til dialg med brukere, innbyggere, næringsliv, nabkmmuner g eksterne fagmiljø i ppgaveløsning g utvikling. Vi har en kultur fr tverrfaglig samspill g infrmasjnsdeling. Vi har et barnehage- g skletilbud sm fremmer læring, mestring, gd helse, inkludering g trivsel. Vi viderefører satsingen på kultursklen g samarbeidet med kultur- g idrettsrganisasjner. Vi samhandler gdt m g med barn g unge på tvers av fag g sektrer. Vi videreutvikler kmmunens helhetlige tjenestetilbud innen frebyggende g helsefremmende arbeid. Vi har fkus på tidlig innsats g den enkeltes mestringsevne g mulighet fr å ivareta egen helse, trivsel g livskvalitet. Vi legger til rette fr at brukere sm mttar helse- g msrgstjenester skal ha mulighet til å b hjemme lengst mulig. Omsrgsplanlegging inn mt 2026 vektlegges. Vi har bygg g anlegg fr effektiv g hensiktsmessig struktur. Vi utnytter tilgjengelig teknlgi. Vi har handlekraftige g mdige ledere Gausdal kmmune er en utfrdrende arbeidsplass med ansvarsbevisste g kmpetente medarbeidere. Vi har tydelige pririteringer g gd styring av ressursbruken. 12

14 Kmmuneplanens samfunnsdel 8 G Gausdal kmmune skal gjennm langsiktig g knsistent planlegging bidra til å frebygge uønskede hendelser. Slik gjør vi det: lhetlig Samfunnssikkerhet risik g sårbarhetsanalyse g beredskap blir benyttet skal være sm grunnlag vurdert i kmmunal i alle kmmunale planlegging planer. Helhetlig risik g sårbarhetsanalyse blir benyttet sm grunnlag i all kmmunal planlegging. Samfunnsplanleggingen skal preges av et systematisk g helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet Gausdal kmmune er en pådriver i å utvikle samarbeide med andre g beredskap, herunder kriminalitetsfrebyggende arbeid. Kmmunene har en sentral rlle. Risik aktører sm har en plass i arbeidet med samfunnssikkerhet g beredskap g sårbarhetsanalyser skal være et grunnlag i all kmmunal planlegging. I samfunnsdelen i g ved krisesituasjner; både private g ffentlige instanser g frivillig kmmuneplanen er samfunnssikkerhetsperspektivet ivaretatt, g dette må følges pp i arealdelen. sektr. Mål: En av hvedutfrdringer er å følge pp klimautfrdringene. Dette frutsetter gså et tett samarbeid med andre kmmuner Gausdal g myndigheter kmmune g skal grunneiere. gjennm langsiktig g knsistent planlegging bidra til å frebygge uønskede hendelser. Slik gjør vi det: Samfunnssikkerhet g beredskap skal være vurdert i alle kmmunale planer. Helhetlig risik g sårbarhetsanalyse blir benyttet sm grunnlag i all kmmunal planlegging. Gausdal kmmune er en pådriver i å utvikle samarbeide med andre aktører sm har en plass i arbeidet med samfunnssikkerhet g beredskap g ved krisesituasjner; både private g ffentlige instanser g frivillig sektr. Gausdal kmmune skal gjennm langsiktig g knsistent planlegging bidra til å frebygge uønskede hendelser. Slik gjør vi det: Samfunnssikkerhet g beredskap skal være vurdert i alle kmmunale planer. Helhetlig risik g sårbarhetsanalyse blir 13 benyttet sm grunnlag i all kmmunal planlegging.

15 Kmmuneplanens samfunnsdel 9. Kmmuneplanens arealdel Kmmuneplanens arealdel skal revideres, jfr. kmmunal planstrategi. Gausdal kmmune skal gjennm helhetlig arealplanlegging sikre at areal blir frvaltet på en bærekraftig måte g bidrar sm virkemiddel fr å nå mål i kmmuneplanens samfunnsdel. I dette ligger b- g ppvekstmiljøet, utvikling av Segalstad bru, sikkerhet g beredskap, flkehelse, næringsutvikling, bruk av naturressurser g verdiskaping. Bærekraft g flkehelse skal være gjennmgående perspektiv. Spesielt viktige tema: Fjellmrådene innenfr g i tilknytning til vernemrådene fr å få samsvar mellm verneplan g kmmuneplan, samt vurdere behv g muligheter fr bruk g verdiskaping i disse mrådene Kmmunedelplan Segalstad Bru fr gjennmføring av strategiene i kmmuneplanens samfunnsdel Kmmunedelplan Veslesetra fullføre igangsatt planarbeid med tanke på nye mråder fr fritidsbebyggelse, ny vegfrbindelse g planlagt skistadin Skal det frtsatt legges til rette fr mråder fr spredt bebyggelse? Jfr. delplan vedtatt i Naturmangfldlven sm grunnlag fr planlegging sm berører bilgisk mangfld Høy utnytting av eksisterende bygge- g næringsmråder fr å nå målene m redusert mdispnering av dyrka mark. B- g ppvekstmiljøet: Vi videreutvikler g etablerer bmråder med gd kvalitet, der barn g unges ppvekstmiljø vektlegges. Sikkerhet g beredskap, herunder at arealer sm er utsatt fr særlige farer blir vist sm hensynssner med bestemmelser/retningslinjer. Næringsutvikling g verdiskaping, herunder det reginale perspektivet (fra arbeidet med reginal næringsplan g reginal landbruksplan) 14

16 Kmmuneplanens samfunnsdel Epilg Kmmuneplanen er det viktigste styringsdkumentet i kmmunen, g innehlder mål g retningsvalg fr kmmunens utvikling. Planen utarbeides fr en peride på 12 år, g revideres sm regel hvert 4. år. Kmmuneplanen har gså en handlingsdel, i Gausdal kalt strategiplanen, sm revideres årlig. Kmmunestyret i Gausdal vedtk i sitt møte 21. juni 2012 kmmunal planstrategi fr : 1. Kmmuneplanens samfunnsdel revideres. Arbeidet har førstepriritet g igangsettes i 2012 med sikte på sluttføring i Spesielt viktige tema i arbeidet: Omdømmet til Gausdal hvrdan få fram styrker g kvaliteter g stå sammen m dem Verdiskaping - med fkus på de stre vernemrådene (Langsua) g mrådene mkring Kmmunesentret Segalstad Bru strategier fr arealbruk g videre utvikling Barn g unge ppvekstmiljøet, idretten g kulturen 2. Kmmuneplanens arealdel revideres. Arbeidet igangsettes høsten 2012 med sikte på ferdigstilling 2013/14. Spesielt viktige tema i arbeidet: Fjellmrådene innenfr g i tilknytning til vernemrådene fr å få samsvar mellm verneplan g kmmuneplan, samt vurdere behv g muligheter fr bruk g verdiskaping i disse mrådene Kmmunedelplan Segalstad Bru fr gjennmføring av strategiene i kmmuneplanens generelle del Kmmunedelplan Veslesetra fullføre igangsatt planarbeid med tanke på nye mråder fr fritidsbebyggelse, ny vegfrbindelse g planlagt skistadin. Områder fr spredt bebyggelse, jfr. delplan vedtatt i Priritering g igangsetting av interkmmunale planarbeid i Lillehammerreginen i henhld til versikt venfr skjer etter samråd med nabkmmunene g innarbeiding i kmmuneplanens handlingsdel eller egne vedtak. 4. Priritering g igangsetting av andre planppgaver skjer etter innarbeiding i kmmuneplanens handlingsdel. 15

17 Kmmuneplanens samfunnsdel I kmmunestyrets vedtak m planprgram fr kmmuneplanens samfunnsdel er flkehelse, bærekraftig utvikling g beredskap framhevet sm gjennmgående perspektiv. Kmmuneplanen blir vedtatt av kmmunestyret, etter en bred g invlverende prsess. Så langt i prsessen har vi hatt innbyggerdialg med næringsdrivende, hytteeiere, unge g litt eldre ressurspersner, representanter fra lag g rganisasjner. Vi har hatt åpne temamøter, dialg med ungdmsrådet, elever g freldre i skler g barnehage g bredt sammensatte arbeidsgrupper. Dette dkumentet er utkast til samfunnsdelen av kmmuneplanen. Det er her mål g strategier blir frmulert fr samfunns-, areal- g tjenesteutvikling. Den skal bidra til å gjøre gde framtidsrettede valg, g til å plassere det daglige arbeidet i en større sammenheng. Arealdelen kmmer i etterkant av samfunnsdelen, g arealdelen viser bruk g vern av arealet i kmmunen. Bakgrunnsmateriale til samfunnsdelen er blant annet: Plan- g bygningslven Nasjnale mål g meldinger Fylkeskmmunale planer / reginal planstrategi Gausdal kmmunal planstrategi med statistisk faktagrunnlag Flkehelseversikt fr Gausdal kmmune Gausdals ungdataundersøkelse 2013, med ungdmssklen g videregående skle Kmmunekmpasset fr Gausdal kmmune (utarbeidet av KS-K) Planprgram fr kmmuneplanens samfunnsdel, med høringsuttalelser Materiale fra de 4 arbeidsgruppene, jfr. planprgrammet Dkumentasjn fra innbyggerdialg 2013 Parallellppdrag innspill fra 4 firma (arkitekter/landskapsarkitekter) m Segalstad bru Dkumentasjn fra åpent møte m Segalstad bru Fylkesmannens kmmunebilder fr Lillehammer-reginen Eurparådets strategi fr innvasjn g gdt styresett på lkalt nivå Tilhørende dkumenter: Omsrgsplan fr Gausdal kmmune fra 2010 Planprgram (utkast) fr kmmuneplanens arealdel Beredskapsplanen Planprgram kmmunedelplan fr landbruk (Øyer, Gausdal g Lillehammer) Frstudie g planprgram fr reginal næringsplan (Øyer, Gausdal, Lillehammer) 16

18 Kmmuneplanens samfunnsdel Høring Vi ønsker en krt g knkret kmmuneplan sm gså kan brukes sm et infrmasjnsdkument til innbyggere g samarbeidsparter. Om kmmunen sm samfunnsaktør, tjenesteyter, lkaldemkrati g rganisasjn. Vi håper den gså kan være et psitivt utgangspunkt fr samarbeid videre. Når den er ferdig bruker vi nen midler til det visuelle. Nå er det innhldet sm er viktig. Vi håper mange vil delta med sine synspunkt g ideer i høringsrunden gså. Selv m det er kmmunestyret sm vedtar kmmuneplanen, så betyr den ne fr alle innbyggerne, næringslivet g hytteeierne. Derfr er innspill i høringsrunden viktige Høringsinnspill sendes: E-pst: Brev: Gausdal kmmune Pstmttak 2651 Østre Gausdal Høringsuttalelser må være skriftlige. Treff gså Gausdal kmmune via yutube: KmTilGausdal telefn:

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Til behandling i frmannskapet - sm kmmuneplanutvalg vedlegg 1 Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Planprogram. for temaplan barn og unge

Planprogram. for temaplan barn og unge Planprgram fr temaplan barn g unge 2019 2026 Frslag til tjenestekmiteen 22. august 2017 1 1. Bakgrunn g frmål Planprgram plan fr prsessen vedtas av tjenestekmiteen. Her framgår blant annet frmål med planarbeidet,

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer