HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2015 Lærings- g mestringstilbud i Helse Fnna HF g kmmunene

2 Innhld Bakgrunn fr handlingsplanen... 3 Målsetting... 3 Hvedmål... 3 Delmål... 3 Suksesskriterier... 3 Inklusjnskriterier... 4 Eksklusjnskriterier... 4 Brukermedvirkning... 4 Organisering g arbeidsfrm... 5 Samarbeidspartnere... 5 Kartlegging av eksisterende LM-tilbud g relevant kmpetanse... 5 Resultat av inklusjns- g eksklusjnskriterier... 5 Kmpetanse i kmmunene g Helse Fnna i henhld til aktuelle samarbeidstiltak... 5 Satsingsmråder Gjennmført aktivitet Ansvarsfrdeling av ppgavene i LM nettverket i Helse Fnna reginen, Planlagt aktivitet i Planlagt aktivitet i

3 Bakgrunn fr handlingsplanen Samarbeidsavtale mellm kmmunene g Helse Fnna HF: Tjenesteavtale 2, «Samarbeid m ansvars- g ppgåvefrdeling i tilknytning til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering, lærings- g mestringstilbud fr å sikre heilskapelige g samanhengande helse- g msrgstenester til pasienter med behv fr krdinerte tenester.» Tjenesteavtale 6: «Gjensidig kunnskapsverføring g infrmasjnsutveksling» Tjenesteavtale 10: «Samarbeid m helsefremmande g frebyggjande arbeid» Denne handlingsplanen vil ha fkus på lærings- g mestringstilbud (LM-tilbud) i mrådet, plan fr gradvis verføring av de lærings- g mestringstilbud sm skal etableres i kmmunene g hvilke pasient g pårørendetilbud sm skal gis i spesialisthelsetjenesten. Målsetting Legge til rette fr en frsvarlig behandling g pplæring når partene har ansvar fr pasienten, g i verføringen mellm helsefretak g kmmune. Utarbeide plan fr utvikling av lærings- g mestringstilbud sm innehlder tiltak sm frtsatt skal være i spesialisthelsetjenesten, hva kmmuner g spesialisthelsetjenesten skal samarbeide m i , samt plan fr gradvis verføring av LM-tilbud sm skal etableres i kmmunene. Hvedmål Pasienter g pårørende med langvarig sykdm eller funksjnsnedsettelse får veiledning g pplæring sm setter dem i stand til bedre mestring av hverdagen g pplevelse av økt livskvalitet. Tilpassede lærings- g mestringstilbud i helsefretaket g kmmunene på rett nivå g til rett tid. Delmål Videreutvikle g drifte LM-nettverk i Helse Fnna distriktet, se eget mandat. Suksesskriterier Suksesskriterier fr tilpassende lærings- g mestringstilbud Tilbudene er lkalt tilpasset g når fram til alle sm har bruk fr det Blir tilstrekkelig markedsført Alle fagflk kjenner til det g tilbyr det fr relevante målgrupper En enkel struktur fr henvendelse/ henvisning Ètt sted å henvende seg i hver kmmune Lavterskel 3

4 Tilrettelagt infrastruktur helst på fast adresse Rm sm passer fr gruppeundervisning Utstyr fr telekmmunikasjn Treningsrm, basseng etc. Frankring i ledelse g plitisk nivå Frståelse fr at pplæringstilbud, LM-tilbud er nødvendige tema i samhandlingsrefrm g samarbeidsavtaler Frståelse fr at det må være ryddige g frutsigbare prsesser rundt øknmi g stillingsressurser i rammeverk g budsjett Fagpersner sm legger til rette tilbud har tilstrekkelig kmpetanse Rett persn med rett kmpetanse på rett sted Bygge kmpetanse fra prsjekt inn i rdinær drift Fagpersner sm legger til rette tilbud har tilstrekkelig tidsramme til å planlegge g gjennmføre tiltak Arbeid med pplæringstilbud g LM-tilbd er integrert i rdinær drift Det er brukermedvirkning ved planlegging, gjennmføring g evaluering av tiltakene Kmmune g helsefretak har versikt ver aktuelle brukerrganisasjner Det er etablert kntakt med lkale brukerråd Inklusjnskriterier Gruppebaserte intervensjnstiltak/ pplæringstilbud i frhld til de stre diagnsegruppene g deres pårørende; (m.a.) diabetes, vervekt, kls/lunge, hjerte-kar, kreft, angst g depresjn, demens, smerte g stress, muskel- g skjelettlidelser g rusprblematikk (Avtale 2/ St.meld. 47; Samhandlingsrefrmen). Gruppebaserte pplæringstilbud, lærings- g mestringstilbud på mråder der livssituasjn g livsstil gir sykdm, f.eks. på mråder sm tbakk, alkhl, ernæring, fysisk aktivitet g ssiale utfrdringer (Avtale 10). Eksklusjnskriterier Individuell ppfølging er ikke med i denne handlingsplanen. Brukermedvirkning Kan defineres sm «aktiv deltagelse fra pasienter, pasientrepresentanter eller ptensielle pasienter, i planlegging, vervåkning g utvikling av helsetilbud» (Crawfrd et al., 2002, s. 1263). I lærings- g mestringstilbudene skal det sikres brukermedvirkning i planleggingen, gjennmføringen g ppfølgingen. LM-tilbudene skal evalueres systematisk. 4

5 Organisering g arbeidsfrm Videreutviklingen av LM-tilbud ligger til helse- g msrgstjenestene i kmmunene g bygger på den freliggende praksis i helsefretak g kmmuner. Når kmmunene etter hvert etablerer frisklivssentral, kan frebyggende arbeid på generelt grunnlag fregå der. LMtilbudet kan bli en del av det integrerte tilbudet til frisklivssentralen. Nen kmmuner har etablert lærings- g mestringstilbud/ frisklivstilbud sm f.eks. kurs i belastningslidelser, depresjns- g angstkurs, røykeslutt, kurs g aktivitetstilbud fr vervektige. I dialgen m hvilke av helsefretakets LM-tilbud sm skal gjennmføres i samarbeid med, eller evt. vertas av kmmunene, må dette sees i sammenheng med de tilbudene sm allerede er etablert i kmmunene. Kmpetansen sm er i kmmunene må benyttes når nye LM-tilbud skal verføres til kmmunene. Spesifikk diagnse kmpetanse må frtsatt viderefrmidles mellm spesialisthelsetjenesten g kmmune ved etablering av ulike tilbud. Det må gså lages en plan fr kmpetanseutvikling innen helsepedaggikk/ g MI (mtiverende intervju). Erfaringer fra spesialisthelsetjenestens LM arbeid bør nyttiggjøres. Samarbeidspartnere Det vil være aktuelt å se på mulighetene fr interkmmunalt samarbeid. Frivilligsentraler g frisklivssentraler er aktuelle samarbeidsparter. Nen kmmuner vil etablere lkalmedisinske sentre, sm LM-tilbudet kan knyttes til. Andre aktuelle samarbeidspartnere er: private treningssentre, idrettslag, frivillige rganisasjner g høyskler/ andre utdannings institusjner. Kartlegging av eksisterende LM-tilbud g relevant kmpetanse. Det ble gjrt en kartlegging av eksisterende gruppebaserte lærings- g mestringstilbud g relevant kmpetanse i kmmunene g Helse Fnna helsefretak høsten Denne versikten skal ppdateres g gjøres lett tilgjengelig. Tas med i arbeidet med kmmunikasjnsstrategien. Resultat av inklusjns- g eksklusjnskriterier Avgrensing av kartleggingen av gruppebaserte tilbud medfører at det er flere tiltak med individuell infrmasjn g undervisningstiltak fr enkeltfamilier m/ nettverk på begge frvaltningsnivå sm ikke er med i kartleggingen. Kmpetanse i kmmunene g Helse Fnna i henhld til aktuelle samarbeidstiltak. Kartleggingen pr. ktber 2013, vil ligge til grunn fr kmpetansedeling i aktuelle samarbeidstiltak. 5

6 Satsingsmråder Videreutvikle diagnsespesifikke pplærings-, lærings- g mestringstilbud fr pasienter g pårørende Beskrive ulike pasientfrløp Tilby livsstilsendring/ frisklivstilbud Bra mat Fysisk aktivitet Røykeslutt Tilby diagnseuavhengige kurs sm Livslyst når det røyner på, g Å leve et friskere liv (ÅLFL) Legge til rette fr selvhjelpsgrupper Andre sentrale tema Brukermedvirkning Prøve ut bruk av telekmmunikasjn i pasient- g persnalundervisning Mestringsfkus Markedsføring: sikre at alle pasienter får tilbudet m aktuelle kurs sm blir arrangert Samarbeide med HSH m kmpetansehevingstilbud i Helse Fnna mrådet Gjennmført aktivitet 2014 Etablert nettverk. Arrangert 2 fellessamlinger Lærings- g mestringssenteret ved Odda sykehus er samlkalisert med frisklivssentral Odda/ Ullensvang. Prsjektet har utarbeidet egen handlingsplan. Utarbeidet handlingsplan fr 2015 Gjennmførte aktiviteter g tiltak fremkmmer i vedlagt rapprt fr

7 Oppgaver i LM nettverket i Helse Fnna reginen, 2015 Oppgaver Tidsfrist Ansvar/Samarbeidsparter Klarlegge hvilke tilbud sm skal gis i spesialist helsetjenesten g hvilke sm skal gis i kmmunene etter 2016.( jamfør mandat) Nedsette arbeidsgruppe Lage sak til SU Prsjekt pasientfrløp fr hjertepasienter videreføres. Gjennmføre; med kurs på de tre sykehusene, treningstilbud i kmmunene g studiedel i regi av FOUSAM Evaluere, jamfør prsjektplan Samkjøre tilbud i frskjellige kmmuner med sikte på bedre utnytting av ressurser i frhld til behv. Utrede muligheten fr å delta på tilbud i andre kmmuner. Brukersamarbeid Gjennmføre gd struktur gjennm nettverksamlinger årlig fr aktuelle brukerrgansisasjner i de ulike mrådene iht retningslinjer gdkjent av SU. ( Integr. i kmm.strat.) Etablere utvidet arbeidsgruppe Innen 30. januar Vår 2015 Vår -15 Høst -15 Løpende i henhld til aktuelle tilbud Planlagt i uke 11 g 12 Så snart sm mulig LM nettverket i samarbeid med SU Prsjekt grupper i hvert mråde, g samarbeid mrådene imellm via felles prsjektgruppe. Strd, Bøml, Fitjar, Kvinnherad, Odda, Haugesund, Svei g Skudeneshavn. Haugaland hjertelag, lkale LHL lag, NAAF(nrsk astma g allergi frbund) LM nettverket Brukerrepresentanter i nettverksmrådene sammen med respektive kmmunerepresentanter /arbeidsgruppa fra Helsepedaggikk Gjennmføre helsepedaggiske tilbud fr helsepersnell g brukere, på tvers av samhandlingsarenaer/brukerrepr. Lage plan fr helsepedaggiske tilbud i Helse Fnna -Utrede behv fr tilbud spesielt tilpasset avgrensa målgrupper Febr. / mars- Våren-15 LMS team Rådgivingsgruppe sammensatt av repr. Fra LM-team, kmmuner, brukerrgansiasjnr, HSH. Arbeidsgrupper fr ulike tiltak Evalueringsrutiner Få etablert «bank» av utvalgte skjema på FOUSAM sine nettsider Februar Arbeidsgruppe med Lars K, Sigrid B, Elisabeth L. S g Claudia M. 7

8 Arrangere felles fagsamling i nettverket Overføre gde tilbud til andre mråder 1g/semester Gjennm året Ledergruppa i nettverket LM nettverket Kmmunikasjnsstrategi: I frhld til Brukersamarbeid Synliggjøre versikt ver kartlagte lkale brukerrganisasjner på FOUSAM sin WEB side. Oppdatere denne årlig innen utgangen av mai. Integreres i kmmunikasjnsstrategi Januar 15 LM leder g WeB ansvarleg i FOUSAM Sekretær LMS i samarbeid med evt. tilsett erfaringsmedarbeider i FOUSAM Synliggjøre brukerrganisasjnenes tilbud direkte tilknyttet ulike samhandlingstiltak på tvers av frvaltningsnivå Gjennm året Respektive arbeids/prsjektgrupper Få inn artikkel i Samhandlingsnytt m brukermedvirkning knyttet til presentasjn av gdkjente retningslinjer, gdkjent SU.12.nv.14 Januar Brukerrepresentanter i nettverksmrådene/arbeidsgruppa fra 2014; sammen med kmmunikasjnsrådgiver FOUSAM Opprette arbeidsgruppe fr kmmunikasjn Lage kmmunikasjnsstrategi verfr aktuelle målgrupper sm f.eks. fastleger, helsestasjner g innbyggere i kmmunen. Januar/febr. Våren -15 Ledergruppa i nettverket Arbeidsgruppe Oppdatere versikt ver LMtiltak i den enkelte kmmune g helsefretak. Våren -15 LM nettverket 8

9 Oppgaver Haugalandets mrådet KID-kurs KIB- kurs Frisklivstilbud Bra mat Fysisk aktivitet, diagnseuavhengige grupper Røykeslutt Tidsfrist Vår g høst -15 Vår g Høst-15 Ansvar Kmmunerepresentanter i samarbeid med psykisk helsetjeneste i kmmunene. Tysvær. VESS, Haugesund, Haugesund, Tysvær g VESS kmmunene. Diabetes Vår-15 Videreutvikle i VESS-kmmunene. Pasientfrløp hjertepasienter. Gjennmføre g evaluere Kls, kurstilbud g treningsgrupper Vår g høst- 15 Prsjektgruppe Haugalandet sammen med hele nettverket Tysvær, Karmøy Demens pårørende Vår -15 Bjørgene utviklingssenter g LMS team Pårørende ved rus Vår-15 LMS team, Karmøy, VESS Oppgaver Sunnhrdland mrådet Jbbe videre med pasientløp prsjektet vedr hjertepasienter, inkl studiedel i prsjektet Styrke samarbeidet med LHL g NAAF Bygge på erfaringer med pasientløp g videreutvikle mdellen til diabetes g lungesjukdm, herunder synleggjere tilbud både i spes.h.tj, kmmunene g pasientrganisasjnene fr innbyggerne i mrådet g helsepersnell Tidsfrist Inne 2015 Innen2015 Ansvar Prsjekt /arbeidsgruppe- Samarbeidsgruppe nedsettes innen de ulike mrådene med repr fra Diabestesfrbundet Sunnhrdland, LHL g NAAF Vurdere behv g evt videreføre tilbud innen etablerte tilbud til pårørende ved demens g ADHD Innen 2015 Nettverkskntakter/ nettverksleder sjekker behv i respektive rganisasjner 9

10 Depresjn / KID kurs videreføres i kmmunene Videreføre Frislivstilbud innen Bra mat, røykeslutt, fallfrbygging g fysisk aktivitet Vurdere behv fr samarbeid mellm kmmuner/dps vedr lettere angslidelser Retablere desentralisert nettverkskurs fr familier med barn med astma Vår g høst Vår g høst Våren Innen 2015 Kmmunekntaktene/psyk.helsetjenest er- Kvinnherad, Strd, Bøml Frisklivssentral/frisklivstilbud i Kvinnherad, Strd, Bøml Nettverkskntakter i kmmunen/ gjennm samarbeidsrgan ved Strd DPS Nettverksmedl. /NAAF i samarbeid med nettverk fr barn g unge/ barneavdeling v /Haugesund sjukehus Oppgaver Hardanger mrådet Tidsfrist Ansvar Nå ut til kmmunelegar med infrmasjn m kurs Leiar av frisklivssentralen vil få innpass på t gnger i året på felles legemøte i Odda, vil g invitere seg inn på møte fr fastlegar g sjukehuslegar i regi av Odda sjh. Felles Hjerte g diabeteskurs ver tre dagar med ein dag fr hjerte, ein dag fr diabetes g ein fellesdag Kurs fr persnar med depresjn g angst/ KID kurs Gunnvr Steinsland Medhus leiar av frisklivssentralen Karline Berge fysiterapeut Fys/ rehab Odda Sjukehus g frisklivssentralen Gunnvr Steinsland Medhus frisklivssentralen g Aase Brgen Haktrsn LMS klinikk psykisk helsevern LAR kurs Livsstilsendringskurs Temadag m hjerneslag Jrunn Sekse g Aase Brgen Haktrsn Inga Baltadunyte Fysiterapeut Fys/ rehab Odda Sjukehus g frisklivssentralen 10

11 Bra mat kurs Haust 2015 Friskliv/ LMS Røykeslutt kurs Haust 2015 Friskliv/ LMS Treningsgruppe lungepasienter Fysiterapeut kmmunen/ Friskliv/ LMS Krtkurs Lunge Haust 2015 Friskliv/ LMS Treningsgruppe diagnseuavhengig Livslyst når det røyner på Fysiterapeut kmmunen/ Friskliv/ LMS Jrunn Sekse, Wenche Evensen, Aase Brgen Haktrsn Planlagt aktivitet i 2015 Brukermedvirkning Helsepedaggikk Kmmunikasjnsstrategi Viser til handlingsplan 2015, fr mer detaljert beskrivelse Planlagt aktivitet i 2016 Justere handlingsplan Vurdere behv fr tilbud til persner med krniske smerter Vurdere behv fr LM tilbud fr barn g unge, i samarbeid med nettverk fr Barn g unge. Tilbud til barn med astma kan være et aktuelt mråde. 11

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Vedlegg 1: Beskrivelse av behandlingstilbudet

Vedlegg 1: Beskrivelse av behandlingstilbudet Vedlegg 1: Beskrivelse av behandlingstilbudet Krtfattet beskrivelse av pasientgruppen Krtfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet Pasientgruppe: Målgruppen mfatter rusmiddelavhengige sm har hatt et langvarig

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer