HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 Handlingsplan fr flkehelse i Steinkjer 2015 er skrevet i tråd med Kmmunedelplanene, Strategi fr flkehelse i Steinkjer kmmune , Flkehelseprfil fr Steinkjer 2015, Reginal plan fr flkehelse i Nrd-Trøndelag , samt reginale g nasjnale føringer fr et kunnskapsbasert flkehelsearbeid. Handlingsplanen tar utgangspunkt i de satsningsmrådene sm skisseres, g flere av tiltakene berører flere innsatsmråder på tvers av sektrer, i tråd med Flkehelselven. Flere av tiltakene er videreført fra handlingsplanen fr 2014, g nye har kmmet til. Det presiseres at i Steinkjer kmmunes flkehelsestrategi er ett av hvedmålene at Steinkjer kmmune skal utvikle en helhetlig flkehelseplitikk, med delmål at alle sektrer i kmmunen skal etablere målrettede, helhetlige tiltak g strategier fr å frankre flkehelse i sine planverk. Strategien peker på aktuelle utfrdringer, muligheter g ressurser i kmmunens flkehelsearbeid, g er et gdt utgangspunkt fr mer knkrete tiltak i frm av kmmunedelplaner g årlige sektrielle handlingsplaner. Mtt fr Steinkjer kmmunes planstrategi er Steinkjer tar samfunnsansvar. I Kmmunedelplan fr samfunnsmedisin g flkehelse er visjnen at "flkehelseplitikken i Steinkjer kmmune skal bidra til livsglede g gde levekår fr hele beflkningen". Videre er mål fr tjenester innen samfunnsmedisin g flkehelse at "Steinkjer kmmune skal være en flkehelsekmmune sm fremmer helse, ssial trygghet g livskvalitet i henhld til lver g frskrifter, g innenfr tilgjengelige øknmiske rammer." Følgende visjn g mål i Strategi fr flkehelse Steinkjer kmmune , er utarbeidet i tråd med det venfr nevnte, flkehelselv med frskrift, øvrig planverk, SWOT-analyse fr Steinkjer, HUNT-rapprtens pririteringer g grunnprinsippet fr alt flkehelsearbeid, sm er ssial utjevning: 1

2 Visjn: Livsglede, mestring g gd helse fr alle Hvedmål g delmål: 1. Steinkjer kmmune skal utvikle en helhetlig flkehelseplitikk Definere en tverrsektriell rganisering av flkehelsearbeidet. Alle sektrer i kmmunen skal etablere målrettede, helhetlige tiltak g strategier fr å frankre flkehelse i sine planverk. Gjennmføre kmpetanseheving i hele kmmunerganisasjnen. Flkehelsevurderinger gjennmføres i all samfunns- g arealplanlegging. 2. Steinkjer kmmune skal utvikle et samfunn sm legger til rette fr psitive helsevalg g en sunn livsstil Alle skler i Steinkjer skal ppfylle regjeringens mål m fysisk aktivitet i skletida. Psitiv utvikling i framtidige HUNT-data med hensyn til ksthld, fysisk aktivitet g vervekt/ fedme. Bremse økningen i alkhlknsum g negative effekter av rusmisbruk gjennm frebyggende arbeid. Redusere antall tbakksbrukere blant ungdm g røyking blant vksne kvinner. 3. Steinkjer kmmune skal jbbe aktivt fr mindre ekskludering fra pplæringsarenaer g arbeidsliv Redusert drp- ut fra ungdmsskle g videregående skle. Færre unge ssialhjelpsmttakere i løpet av strategiperiden. Flkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats fr å styrke faktrer sm fremmer helsen, redusere faktrer sm medfører helserisik g beskytte mt ytre helsetrusler. Videre skal flkehelsearbeidet bidra til en jevnere ssial frdeling av faktrer sm påvirker helsen. Flkehelsearbeidet er sektrvergripende g mfatter tiltak i mange samfunnssektrer med sikte på å utvikle et samfunn sm legger til rette fr psitive helsevalg g sunn livsstil, fremmer trygghet g medvirkning fr den enkelte g gde ppvekstsvilkår fr barn g ungdm, g frebygger sykdmmer g skader. Steinkjer kmmune har mange prsjekter g tjenester sm er en del av kmmunenes samlede innsats fr flkehelsearbeidet. Disse er frsøkt skissert gjennm denne handlingsplanen. Detaljene i prsjektene g tjenestetilbudene er ikke tatt med, da dette ville gjrt handlingsplanen fr mfattende. Ta gjerne kntakt med de ulike avdelingene, tjenestene eller kmmuneverlegen fr å få nærmere pplysninger g utfyllende infrmasjn. 2

3 Fysisk aktivitet g ksthld: Utviklingsmråde Krt beskrivelse Tiltak Sykkelbynettverket Statens vegvesen sitt sykkelfaglige nettverk med hvedvekt på tilrettelegging fr økt sykling i byer g tettsteder. - Sykkelgård ved Egge ungdmsskle. - Sykkelløype på Egge. - Asfaltering av gang- g sykkelsti (del av hvednettverket fr sykkel) langs Steinkjerelva mellm Rismelen g Sykle/gå til jbbenaksjnen Sykkelkart i Steinkjer g megn Aktivitetsbrsjyren fysisk aktivitet, helse g velvære i Steinkjer. Trivselsprgrammet Landsmfattende aksjn fr å få flere til å sykle eller gå til jbb g skle. Lavterskel sykkelturer fr barnefamilier med sykkelkart i sentrumsmrådet med beskrivelse av turene. Oversikt ver aktivitetstilbud i regi av frivillige lag g rganisasjner i Steinkjer. Øke aktivitet g trivsel, samt supplere sklens øvrige arbeid mt mbbing. Ikke et antimbbeprgram, men skal øke aktiviteten i friminuttene, samt at de valgte trivselslederne (elever) skal jbbe fr å inkludere alle elever i leken. Trivselslederne kurses i aktivitets- g trivselsledelse. Steinkjer g Byafssen skle har en time fysisk aktivitet m dagen, i regi av Oppvekstprgrammet i Nrd-Trøndelag. 3 Guldbergaunet. "Sykkelbyen Steinkjer", bedriftsidrettslaget g fylkeskmmunen samarbeider rundt rganisering, infrmasjn g mtivasjn fr aksjnen. - Samarbeid rundt bruk av utarbeidet brsjyre. - Brsjyren distribueres gjennm hjemmeside, helsestasjn, legekntr, fysikalske institutt g NAV m. fl. Oppdatere brsjyren på kmmunens hjemmeside. - Videreføres ved alle barnesklene. - Faste samlinger fr TL-kntakt ved sklene i regi av stab ppvekst. 60-minutter daglig fysisk aktivitet - Videreføres. - Erfaringsdeling internt i kmmunen, evt. utvidelse til flere skler. FYSAK Egge Lavterskel fysisk aktivitet 30 minutter daglig mellm kl Legge til rette fr å utvikle FYSAK psitivt. ungdmsskle g 1115, etterfulgt av spisepause. - Deltagelse i nettverksgruppe. Campus Steinkjer Campus Steinkjer skal utvikles til å bli et reginalt - Utvikle samhandlingsarenaen mellm skle, idrett g kmpetansesenter fr idrett g et kraftsentrum i trøndersk flkehelse. idrett gjennm samarbeid mellm skle, frivillig idrett g - Være en samarbeidspartner i flkehelsespørsmål knyttet til næringsliv. Steinkjer kmmune er en av eierne av prsjektet. Campusutviklingaen - 10 på tpp (se eget utviklingsmråde) - Testsenteret der effekt av trening testes. Frisklivsbarnehage Piltprsjekt i Sørlia barnehage fr å utvikle mdell fr - Deltagelse i arbeidsgruppe fr frebyggende flkehelse fr

4 Prsjekt Gymlab Friskliv Ung g Friskliv vksne i Steinkjer Helsefremmende matglede frisklivsbarnehage er avsluttet, men freldre g ansatte var samlet m videreføring av satsningen. Fkus på å fremme trivsel g sunn livsførsel i barnehagen, fremme barnehagens hldningsskapende g helsefremmende arbeid g å styrke familienes muligheter g valg fr trivsel g sunn livsstil gjennm hele livet. Innsatsmråder er fysisk aktivitet, friluftsliv/naturpplevelser, ksthld, psykisk helse g rus/tbakk. Avdekke hvilke faktrer sm gjør at eleven ikke deltar i krppsøving, g prøve ut individuelt tilpasset krppsøving fr disse elevene, fr slik å hindre drp-ut fra krppsøving g redusert fysisk/psykisk helse. En del av satsinga Friskliv Ung Steinkjer, 2-årig prsjekt med støtte fra Flkehelsekmitéen i Nrd-Trøndelag, sm skal implementere i vanlig drift. Oppfølging av barn g unge i risik (vervekt kmbinert med fysisk g ssial inaktivitet) i førskle, barneskle, ungdmsskle g videregående skle. Frisklivsbarnehagen, Gymlab g Frebyggende familieteam (Familiens Hus) inngåt i prsjektet. Den individuelle ppfølgingen er den "røde" tråden, g familieperspektivet er fremtredende: Målet er livsstilsendring gjennm økt kunnskap, intervensjn g ppfølging. Friskliv vksne er et satsingsmråde i 2015, hvr leger g fysiterapeuter skal samarbeide m en tiltakskjede i tråd med helsedirektratets veileder. Steinkjer kmmune skal ha fkus på helsefremmende matglede gjennm hele livsløpet, fra helsestasjn til sykehjem. 4 barn gjennm Oppvekstprgrammet. - Erfaringer fra Sørlia barnehage spres g implementeres i flere barnehager. - Samtale m/fysiterapeut, helsesøster. - Tilrettelagt krppsøving i fht. elevens målsetning g læreplan. - Trene på krppsbevissthet, selvstendighet, tørre å prøve nye ting. - Tett samarbeid mellm faglærer g fysiterapeut. - Frmidle resultater fra prsjektet til krppsøvingslærere i barnesklene. - Utvide tilbudet til å gjelde begge ungdmssklene. - Frisklivsresept / henvisning / innkalling / bestilling. - Intensiv intervensjn, kan være både individuelt g gruppebasert. - Vedlikehld / ppfølging. Dette jf. Helsedirektratets veileder når det gjelder tiltakskjeden fr intervensjn verfr mennesker med "risik". - "Bramatkurs". Praktisk kurs med matlaging fr barnefamilier, vksne g senirer. - Inspirasjnskurs fr freldre g barn i barnehage g hele skleløpet.

5 "Livsgledepatruljen" Ernæringskartlegging på sykehjemmene Treningskmpis Sunne steg Babymassasje Mtivasjn til eksterne aktører Fysisk aktivitet fr alle Besøk fra Steinkjer videregående skle med fkus på mat g velvære. Det fylles ut skjema fr ernæringskartlegging på alle pasienter sm legges inn. Støtterdning fr barn g unge med vervekt g inaktivitet, samt deres freldre med mål m å endre aktivitetsmønster. Helsestasjn, Frebyggende Familieteam g Fysi- g ergterapitjenesten vil i samarbeid med barnehager utvikle en samarbeidsmdell fr tidlig ppfølging av vervekt. Samspill mellm freldre g barn er et sentralt fkus i helsestasjnen g er viktig fr utviklingen av barn-freldre frhldet videre i ppveksten. En kan hente mye på flkehelsen ved infrmasjn g mtivasjn m ksthld g fysisk aktivitet. Bidra til at alle, med særskilt vekt på barn g unge, kan få låne utstyr uten kstnad, slik at ikke utstyr blir grunn til manglende deltakelse i fysisk aktivitet. - Kunnskapsfrmidling m riktig mat gjennm hele livsløpet. - Prsjektet "Samtalegruppe til pårørende til alvrlig syke" gir tilbud innen ernæring til persner med nedsatt matlyst grunnet sin alvrlige sykdm. -Fkus på gd servering av måltider, laging av smthie, kaffestunder med pårørende, lag g freninger med underhldning på sykehjem. Kntinuere besøkene. - Sette inn tiltak ift. ernæring på de sm screr under veiledet nrm. -Spesialkst på de sm er i behv av dette. - Opprette treningskmpis rdningen. - Identifisere barn g unge g deres familier sm er i behv av rdningen. - Implementere rdningen. - Helsestasjnen har fkus på vervekt fra 2-4 års alder. - Veilede g evt. henvender seg til Frebyggende familieteam. - Veileder på ksthld g aktivitet. Frebyggende familieteam gir tilbud m babymassasje fr å styrke samspill g aktivitet mellm freldre g barn. Samarbeider med det private næringsliv m.fl. m infrmasjn g mtivasjn ut til arbeidstakere. Utrede g legge fram sak m "UtstyrsBUA Steinkjer", med frmål gratis utlån av utstyr. Psykisk helse: Utviklingsmråde Krt beskrivelse Tiltak Treningskntakt Et utviklingsprsjekt fr å se m mennesker med rus- - Frtsette arbeidet med å rekruttere g tildele treningskntakter. 5

6 Verdensdagen fr psykisk helse Frebygging risiksvangerskap Kmmunepsyklg i helsestasjn g sklehelsetjenesten Psyklg i videregående skle / BUP BAPP Læring g mestring Gårdbrukerens sikkerhetsnett g/eller psykiske prblemer/ lidelser kan ha psitivt utbytte av å få tildelt en treningskntakt. Skal fremver knyttes pp mt prsjektet Friskliv Ung Steinkjer. Årlig temadag. Prsjekt med tverrfaglig innsats fr å frebygge uønskede svangerskap. Tidlig intervenering fra kmmunepsyklg når det ppdages ukjent prblematikk sm er aktuell fr psyklg. Mål å avverge at prblematikken manifesteres. Pririteres i frhld til ungdm, men brukes gså inn mt mindre barn g freldre. Samarbeid mellm sklehelsetjenesten g BUP (Oppvekstprgrammet) Leke/samtalegrupper fr barn av psykisk syke g/eller freldre med rus prblemer. Målsetting å gi barn frklaringer på freldrenes situasjn g reaksjner. Det er en utfrdring fr kmmunene med unge vksne sm ikke deltar i utdanning/arbeidsliv, g sm tjenesteapparatet ikke klarer å hjelpe trss massivt (men kanskje ikke helhetlig g gdt nk krdinert) hjelpeapparat. Inn- Trøndelagskmmunene prøver derfr ut lærings- g mestringstilbud ved Friskgården i samarbeid med psykiatrisk klinikk, HNT. Nettverk sm skal fremme g ivareta gårdbrukerens helse. 6 - Delta på kurs. - Priritere å tilpasse rdningen til Friskliv Ung g treningskmpisrdningen i Markere verdensdagen. - Delta på dialgknferanser, samt andre arenaer hvr temaet belyses. Tverrfaglig innsats fra SLT, OT-tjeneste, barnevern g helsesøstre rundt unge jenter i risiksnen fr å frebygge uønskede svangerskap. Dette inkluderer Ungdmsrådets "Kjærlighetsuka" - Kmmunepsyklg aktiveres i hvedsak gjennm helsesøstrene når prblematikk ppdages. - Kmmunepsyklg kan veilede i videre arbeid. - Målsetting med 5 10 samtaler (ikke utredning eller behandling ved kjente diagnser) - Systematisk arbeid i videregående skle med tverrfaglige møter. - BUP ansatt har åpen dør 1 dag per uke, g samarbeider med sklehelsetjenesten. Gruppe fr barn 8 12 år 2 ganger per år, g grupper fr ungdm år en gang per år. Tilbud ved Friskgården med integrerte tjenester fr unge vksne i alderen år sm står utenfr utdanning g arbeidsliv. - Gjenppta arbeidet - Gjennmføre infrmasjnskampanje - Gjennmføre kurstilbud - Teste ut verktøy

7 Rus g tbakksfrebygging: Utviklingsmråde Krt beskrivelse Tiltak Tbakksstrategi Nrge har en nasjnal tbakksstrategi , "En fremtid uten tbakk". Mål m tbakksfri arbeidstid i Steinkjer kmmune. Tbakksfrebygging ungdm "Verdens tbakksfrie dag" Alkhlfrebygging FRI er det største tbakksfrebyggende prgrammet fr ungdm sm er satt i gang i Nrge nen sinne. 3- årig prgram sm er tilpasset læreplanen g vektlegger spesielt ssial, muntlig g digital kmpetanse. Hver leksjn dekker flere mål i læreplanen (LK06). Den 31. mai hvert år rettes den glbale ppmerksmheten mt tbakksrelaterte dødsfall g sykdmmer. Ta pp temaet rus g alkhl med freldre. - Følge pp nasjnal strategi. - Steinkjer kmmune sm arbeidsplass: Røykeslutt, røykfrie mråder, kampanjer, rganisering av tbakksarbeidet. - Oppfrdre sklene til deltagelse i FRI- prgrammet. - Ha versikt ver FRI- prgrammet i ungdmsklen. - Samarbeid med flkehelserådgiver hs Fylkesmannen. Markere dagen årlig lkalt. - Hjemmebesøk fra helsestasjnen. - Helsestasjnen tar pp temaet 4 ganger i løpet av barnets 5 første leveår. - Tema på freldremøter i barnehager g skler, samarbeidsprsjekt mellm SLT, barnevern g sklehelsetjenesten til barn g freldre i 7. klasse. - Sette fkus på prblematikken ved å bruke media, tverrfaglig ansvar, SLT. Rusfrebygging under spesielle arrangement i Steinkjer Ressurssenter fr senirer Frvaltning av alkhlplitikken - Natteravner. - Plitiet gjør avtaler m vakthld ved arrangement, vertskapet er ansvarlige. Fkus på sunt alkhlfrbruk g ptensielle skader hs eldre under rganiserte hjemmebesøk. Steinkjer kmmune deltar i prsjektet "Ansvarlig alkhlhåndtering i Nrd-Trøndelag". Prsjektet handler m trygghet g flkehelse gjennm lkal frvaltning av alkhlplitikken. 7

8 Kultur g helse: Utviklingsmråde Krt beskrivelse Tiltak Kulturarrangement Lavterskel kulturarrangement i løpet av Utvikle samarbeidet mellm avdelingene, lag g freninger. Steinkjer SmmerHuze Kultur- g friluftsaktiviteter fr barn g ungdm siste uke i smmerferien - Deltagelse i arbeidsgruppa fr SmmerHuze. - Videreutvikle aktivitetene på friluftsdagene under Campus Steinkjer Steinkjer biblitek Opplevelseskrtet Lavterskeltilbud m åpen hall fr ulike grupper. Frebyggingsstrategi i familier, barn g ungdm, flykninger g andre. Ulike tiltak sm skal utvikle tettere samarbeid pp mt barn g unge, eldre, flyktninger g ander. Krt sm gir barn g unge i lavinntektsfamilier mulighet til pplevelser g kmpetanseppbygging på kulturmrådet. Administreres av NAV. SmmerHuze. - Etablere en kmmunal arbeidsgruppe. - Samarbeid mellm flere kmmunale avdelinger. - Aktivt jbbing mt Campus Steinkjer med tanke på samarbeid mkring utsatte grupper. - Utstillinger. - Leselystkampanjer Evaluere med tanke på effekt, målgruppe g øknmi, fr videreføring g evt. justering av innhld g målgruppe. Andre: Utviklingsmråde Krt beskrivelse Tiltak Strategi fr flkehelse i Steinkjer kmmune Strategidkument sm angir retningen i flkehelsearbeidet i Steinkjer, g peker ut pririterte målgrupper g innsatsmråder på krt g lang sikt. - Alle avdelinger skal sørge fr at innhldet g føringene i kmmunens flkehelsestrategi gjøres kjent, g det skal implementeres i alle sektrer. - Flkehelsearbeidet skal være synliggjrt i det kmmunale plansystemet. - Kmpetansen på flkehelse skal økes på administrativt, Flkehelselven Etablere gde rganisatriske g faglige rutiner fr implementering av flkehelselven, g fr arbeidet med 5 "Oversikt ver helsetilstanden g påvirkningsfaktrer i kmmunen". 8 tverrsektrielt g plitisk nivå. - "Lærende møter" i alle avdelinger med flkehelsestrategi g lvverk sm tema. - Flkehelse på dagsrden både administrativt g plitisk. - Frankring i kmmunale planverk g plitiske vedtak. - Ansette Flkehelsekrdinatr sm tar hånd m

9 Inn-Trøndelag Helse- g beredskapshus Flkehelseteam "Fra kunnskap til handling, g fra handling til kunnskap". HUNT- samarbeidet Tilskudd- g støtterdninger Ressurssenter fr senirer "Sjef i eget liv" NAV i videregående skle Privatøknmi i ungdmssklen Fysisk aktivitet 10 på tpp Samlkalisering av ulike helsetilbud g beredskapsetater fr å gi et tettere samarbeid g samhandling, sm igjen skal gi et mer helhetlig tilbud, økt frbyggende innsats g dekning av fremtidige behv. Da flkehelsearbeidet er tverrsektrielt er det viktig å frankre arbeidet i alle sektrer. 3-årig frsknings- g utviklingsprsjekt basert på rapprt 2011/06 "Kunnskapsbasert flkehelsearbeid". Samarbeid mellm Steinkjer, Vikna g Malvik kmmune, Nrd- Trøndelag fylkeskmmune, HUNT, KS g Senter fr helsefremmende frskning ved NTNU m.flere. Samarbeid med HUNT m ulike prsjekter, temadager, frelesninger etc. Øknmiske stimuleringsmidler lkalt, reginalt g nasjnalt. Oppretthlde helse g livskvaliteten til senirene i Steinkjer kmmune, ved å legge til rette både fr gd variasjn av tilbudene i samhandling med frivillige lag g rganisasjner, frebyggende hjemmebaserte tjenester g hjelp til deltakelse i samfunnsaktiviteter g kultur. Mål m å utsette krevende hjelpebehv gjennm infrmasjn g frebygging. Digital læringssimulatr i øknmi. Ungdmmer kan lage sitt eget budsjett g se knsekvensen av ulike øknmiske valg. NAV skal inn i videregående skle 1 dag pr uke Samarbeid mellm ungdmssklene g NAV m ungdmmenes sin privatøknmi Friskliv vksne med mål m å få vksne innbyggere til å bevege seg mer i fritiden, f.eks. gjennm å gå på tpper 9 versiktsarbeidet jf. 5. Detaljplanlegging g avtaleinngåelse. Opprette g frankre et flkehelseteam. Bistå i utvikling av tverrsektrielle g tverrplitiske samhandlingsarenaer fr å gjøre frskningsbasert kmpetanse på flkehelsemrådet tilgjengelige. Eks Flkeparken i Steinkjer. - Kunnskapsbasert flkehelsearbeid basert på datamateriale fra HUNT- rapprten. - Målrettet bruk av tilbakeføringsdata. - Delta på møteserien "Aktuell samfunnsmedisin" Være ppdatert på tiltak, aktiviteter g prsjekt innenfr flkehelse sm kan kvalifisere fr tilskudd innenfr ulike mråder. - Frebyggende hjemmebesøk til alle sm fyller 80 år i Trimgruppe fr eldre. - Aktivitetssenter - Infrmasjnstrg - Undervisning g infrmasjn i pensjnistlag -"Den kulturelle spaserstkk". Bruke verktøyet i NAV sin rådgivningen av ungdm. Samarbeid mellm fastleger, fysiterapeuter, frivillige lag g rganisasjner, treningskntaktrdningen, idrettslag m.fl.

10 Universell utfrming rundt i kmmunen. Kmmunale driftsenheter, planmyndigheter g utbyggingsprsjekt har et strt ansvar i å legge fysisk til rette fr aktiv deltagelse fr alle. Kmpetanse- g bevissthetsppbygging hs invlverte parter. 10

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

EVALUERINGE AV HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015

EVALUERINGE AV HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 EVALUERINGE AV HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 Fysisk aktivitet og kosthold: Utviklingsområde Kort beskrivelse Tiltak Evaluering Sykkelbynettverket Statens vegvesen sitt sykkelfaglige

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer SØR-VARANGER KOMMUNE Oversikt ver helsetilstand g påvirkningsfaktrer Krtversjn Sør-Varanger kmmune 2016 Vedtatt i kmmunestyre xxxx 1 Sammendrag Gd flkehelse skapes gjennm gd samfunnsutvikling samtidig

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 Handlingsplan for 2012 er skrevet i tråd med Strategi for folkehelsearbeidet i Nord- Trøndelag 2011-2014, og med utgangspunkt i de satsningsområdene som

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Kommunestyret

Kommunestyret Kmmunestyret 5.9.2017 Mandatet Å videreutvikle g systematisere Aktiv msrg fr eldre i sykehjem g msrgsbliger fr å kunne ivareta bebernes ssiale, fysiske, eksistensielle g kulturelle behv. Arbeidsgruppen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet.

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet. SAK 6: Handlingsplan fr 2015 Handlingsplan fr 2015 er utarbeidet med utgangspunkt i Overrdnet strategi fr AV-OG-TIL 2010-2015. Handlingsplanen har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner.

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 23.06.14

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 23.06.14 Plan fr Psykiatri- g rustjenestene 2014-2020 Vedtatt i kmmunestyret 23.06.14 Innhld KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020 Plan fr Psykiatri- g rustjenestene 2014-2020 Styringsgruppens frslag 22.05.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2015 Lærings- g mestringstilbud i Helse Fnna HF g kmmunene Innhld Bakgrunn fr handlingsplanen... 3 Målsetting... 3 Hvedmål... 3 Delmål...

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer