Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1"

Transkript

1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr Nrdland er internasjnalisering et gjennmgående perspektiv. Dagens fylkesplan gjelder ut Fylkestinget besluttet i juni 2011 jf. sak 111/11 EU relaterte samarbeidsrganer rganisering av plitisk representasjn at det skal utarbeides en reginal plan fr videre internasjnalisering. Planen fremmes fr fylkestinget i løpet av Orientering v/ Benedicte Slaas Nfk Innstilling: Orienteringen blir tatt til etterretning. Vedtak: Vedtak: Utsetter rienteringen Saksutredning: 1. Frmål g bakgrunn Alle reginale planer skal i følge plan- g bygningslven ha et planprgram sm angir rammer fr, g rganisering av planarbeidet, samt redegjøre fr medvirkning i den videre prsessen. Planprgrammet skal blant annet presentere frmålet med planleggingen g avgrense planarbeidet tematisk. Den reginale planen fr internasjnalisering er det verrdnede styringsdkumentet sm legger føringene fr internasjnalisering i Nrdland fylkeskmmune. Plandkumentet skal trekke pp linjene fr det videre arbeidet i regi av Nrdland fylkeskmmune g skal innehlde mål g strategier. Både planprgrammet g den reginale planen skal på høring g vil bli behandlet plitisk. I etterkant av vedtatt plan utarbeides handlingsprgram sm skal vedtas av fylkestinget g rulleres årlig. Dette kbles g følges pp gjennm Utviklingsprgram Nrdland (UPN). Planen vil fungere sm et referansedkument på alle frvaltningsnivå når internasjnale strategier g satsninger skal utvikles. Planen er et plitisk verktøy g kunnskapsgrunnlag fr utfrmingen av mer detaljerte handlingsprgram, enten i frm av ett dkument hvr pririterte tiltak g prsjekter beskrives, eller flere dkumenter fr internasjnalisering innenfr de ulike sektrene i fylkeskmmunen. Videre skal planen redegjøre fr Nrdland fylkeskmmunes viktigste samarbeidspartnere, men ikke mfatte det arbeid andre aktører utfører. De reginale planene skal jf. Plan- g bygningslven utarbeides i samarbeid med berørte ffentlige myndigheter g rganisasjner, samt statlige rganer g kmmuner.

2 Krav til medvirkning i ffentlig planlegging er nedfelt i plan- g bygningslven. Planmyndighetene skal gjennm hele planprsessen bidra til en åpen g bred deltakelse fra berørte parter. Minstekravet er de frmelle kravene til behandling av planer med høring av planprgram g planframlegg. 1.1 Hvrfr trenger vi en reginal plan fr internasjnalisering Nrdland fylkeskmmune har et sterkt internasjnalt engasjement. Gjennm samarbeid med reginer internasjnalt er det utviklet et betydelig samarbeid innenfr næring g utdanning, samt ssialt g kulturelt. Flere av Nrdlands kmmuner har en bred internasjnal satsning g et betydelig utviklet samarbeid med utenlandske aktører. På bakgrunn av økt internasjnal ppmerksmhet både m nrdmrådene g EU ønsker Nrdland fylkeskmmune å videreutvikle, krdinere g styrke sitt internasjnale reginale engasjement. Nrdland er et av Nrges største eksprtfylker, g påvirkes i økende grad av hva sm skjer i det internasjnale samfunn. Næringslivet er i økende grad avhengig av å få tilført spesialkmpetanse sm kan imprteres fra utlandet. Dette innebærer gså at unge g vksne innehar tilstrekkelig kmpetanse i flere fremmedspråk. Internasjnalisering er derfr et tsidig frhld sm innebefatter både eksprt g imprt av varer, tjenester, kultur g kmpetanse. En reginal plan fr internasjnalisering skal sikre krdineringen g samrdningen av de ulike innsatsmrådene fr å styrke Nrdland fylkeskmmunes internasjnale engasjement. I fylkesplan fr Nrdland er internasjnalisering et gjennmgående perspektiv. Dagens fylkesplan gjelder ut Fylkestinget besluttet i juni 2011 jf. sak 111/11 EU relaterte samarbeidsrganer rganisering av plitisk representasjn at det skal utarbeides en reginal plan fr videre internasjnalisering. Planen fremmes fr fylkestinget i løpet av Behvet fr økt internasjnalisering ble først fremmet i sak Handlingsplan Vekst ved internasjnalisering hvr det påpekes at Nrdland skal bli et mer internasjnalt fylke hvr et verrdnet næringsperspektiv legges til grunn. I vedtaket legger fylkestinget vekt på å få til en psitiv beflkningsutvikling i Nrdland, hvrav følgende ppgaver har blitt gitt priritet: Iverksette prgrammer fr virksmheter sm har ptensialer fr eksprt av kmpetanse, frskning g tjenester herunder kulturbaserte bedrifter Et tilflytningsprgram sm tar sikte på å rekruttere arbeidskraft g studenter Utvikle samarbeidet med Nrdvest Russland med basis i Leningrad, Barentsreginen g nrdmrådesatsningen Utarbeide en strategi fr satsing mt Asia basert på etablerte kntakter Bidra til å etablere flere kmmunesamarbeid i land hvr Nrge har knsentrert sin innsats, samt styrke etablerte nettverk, herunder Italia g Serbia (Sørøst Eurpa) Følge pp frvaltningsrefrmens frslag m fylkesdekkende utviklingsselskap g eierskap til Innvasjn Nrge. Sammen med et nytt partnerskap med reginene, g en videreutvikling av infrastruktur fr innvasjn, vil arbeidet med internasjnalisering kunne styrkes både innad g utad. Integrere sterkere reginale g internasjnalt rettede tilskuddsrdninger Utarbeide planer fr fylkeskmmunale avdelingers eget arbeid med internasjnalisering, herunder satse på ungdmsrettede tiltak med vekt på å øke videregående sklers deltagelse i internasjnale prgrammer. FT-sak 111/11 EU relaterte samarbeidsrganer rganisering av plitisk representasjn trekker frem nytten av å delta i, g bruke de internasjnale reginale arenaene.

3 Endringer i EU sm følge av Lisba-traktaten medfører at de reginale arenaene blir stadig viktigere. Reginnivået er styrket i stre deler av Eurpa g blitt tildelt utvidede ppgaver g ansvar. Det medfører behv fr tettere kulturelt, øknmisk g plitisk samarbeid mellm reginer på tvers av landegrensene. Denne utviklingen sees gså i Nrdland, hvr stadig flere sektrer både på kmmunalt g reginalt nivå øker sin internasjnale virksmhet. Målet er å styrke, samt krdinere Nrdlands internasjnale engasjement hvr den utenriksplitiske dimensjnen legges til grunn i det løpende arbeidet med næringsutvikling, infrastruktur, utdanning, kultur, miljøspørsmål, reiseliv g flkehelse. Dette kan frsterkes gjennm deltagelse g tilstedeværelse i reginale fra sm Assembly f Eurpean Regins(AER), Cnference f Pheripheral Maritime Regins (CPMR), Nrthern Sparsley Ppulated Areas (NSPA), Nrdkalåttrådet, Barents Reginråd g Midtskandia. 2. Reginal plan en trinnvis prsess Reginal planlegging skal ligge til grunn fr fylkeskmmunal virksmhet g være retningsgivende fr kmmunal planlegging g statlig virksmhet i fylket. Reginal planlegging skisserer mål, strategier g satsningsmråder fr reginal utvikling. Etter ny plan- g bygningslv skal fylkeskmmunen utarbeide en reginal planstrategi. Den vil erstatte dagens fylkesplan fr Nrdland Planstrategien skal redegjøre fr viktige reginale utviklingstrekk g utfrdringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter g ta stilling til hvilke spørsmål sm skal tas pp gjennm videre reginal planlegging. Det stilles ingen frmelle krav til innhld g frm på en reginal plan, men det frventes at en reginal plan skal ha et langsiktig perspektiv. Videre bør planleggingen skje innenfr de øknmiske rammene vedtatt i øknmiplanen. 2.1 Planprgram fr reginal plan fr internasjnalisering Arbeidet med planprgrammet legger rammene fr arbeidet med den reginale planen fr internasjnalisering g beskriver hvrdan prsessen skal gjennmføres. Planprgrammet utarbeides i samarbeid med berørte kmmuner g statlige myndigheter. Planprgrammet skal skissere utrednings- g analysebehv, samt ulike innsatsmråder/temaer sm skal behandles g utdypes i den reginale planen. I tillegg skal vi identifisere g kartlegge den internasjnale satsningen i fylkeskmmunen fr hele fylket. Planprgram Reginal plan Arbeidsgruppe(r)

4 2.2 Framdriftsplan fr arbeidet med reginal plan Plan prgram Sendes på høring Tema/Arb eids grupper Etableres i fylkesadmi nistrasjn en Møte med regin rådene Innspill fra arbeids grupper Møte med den verrdne de intern gruppen i fylkesadm inistrasjn en Møte med styringsgr uppen/fyl kesrådet + gruppeled ere i psisin Skrivepr sess Wrkshp/ seminar Med arbeidsgrup pene g referanse gruppen?/11 1/11 22/11 2/12 9/12 12/12 13/12 14/12 15/1 20/1 Ekstern høring Utkast styringsgruppen/f ylkesrådet Intern høring i fylkesadm. Ferdig høringsutkast FT /2 15/2 15/2 21/3 3. Innsatsmråder sm vil bli berørt i reginal plan fr internasjnalisering

5 Dagens visjn fra vekst ved internasjnalisering: Det legges vekt på å få til en psitiv beflkningsutvikling i Nrdland. Eksprt g vekstimpulser utenfra kan bidra til dette. Ved å mtivere, mbilisere g dyktiggjøre flere persner, bedrifter g virksmheter skal det internasjnale engasjementet i Nrdland styrkes. 3.1 Dagens plitiske strategier g retningslinjer Det internasjnale arbeidet i fylkeskmmunen bygger på dagens fylkesplan; Nrdland vekstfylket sm griper mulighetene sm har internasjnalisering sm et gjennmgående perspektiv. Fylkestinget har vedtatt handlingsplanen vekst ved internasjnalisering sm ligger til grunn fr fylkeskmmunens internasjnale satsning. Med utgangspunkt i mål, strategier g retningslinjer sm framgår av plandkumentet skal handlingsprgrammet vekst ved internasjnalisering erstattes av reginal plan fr internasjnalisering g ny(e) handlingsprgram(mer). Med utgangspunkt i dagens satsningsmråder g arenaer skal arbeidet med reginal plan fr internasjnalisering vurdere mål g strategier fr fylkeskmmunens framtidige internasjnale engasjement. En av hvedutfrdringene vil være å dyktiggjøre g mtivere aktører i Nrdland til å satse internasjnalt. Mulighetene i fylket er enrme. Det er behv fr et utvidet internasjnalt næringsperspektiv i Nrdland. Ved å utvikle et mer internasjnalt fylke skapes et mer attraktivt, mangfldig g innvativt Nrdland. Grunnlaget fr det internasjnale arbeidet på utdanningsmrådet er nedfelt i nasjnale føringer fr internasjnalt arbeid innen utdanningssektren St.meld 14 ( ) Internasjnalisering av utdanning. Det anbefales her at internasjnaliseringstiltak skal ta utgangspunkt i fagplaners målfrmuleringer. Kmpetanse I et stadig mer glbalisert samfunn vil Nrdlands satsning på kmpetanse g kmpetanseutveksling bli svært viktig fr internasjnaliseringen i fylket. Fylkeskmmunen skal sm reginal utviklingsaktør bidra til at både næringslivet g beflkningen får tilgang til både faglig kmpetanse, merkantil kmpetanse, kulturkmpetanse g språkkmpetanse på et høyt nivå. Tilflytning/rekruttering Tilflytningsprsjektet ønsker å sette fkus på tiltak fr økt tilflytting g permanent bsetting i Nrdland fylkeskmmune, samt bidra til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Nrdland har behv fr nettpp kvalifisert arbeidskraft g ser behvet fr internasjnal tilflytning. Knkurransen m kvalifisert tilflytning øker i mfang, både i et nasjnalt g et internasjnalt perspektiv. Dette prsjektet sikter mt å kunne tilnærme seg denne prblemstillingen gjennm å se på tiltak innenfr arbeid, språk, blig g integrering. Tilflytningsprsjektet er et samarbeidsrettet tiltak med aktører sm KS, IMDi, Distriktssenteret, Husbanken g påmeldte kmmuner. Prsjektet gjennmføres i første mgang i 2011 g 2012 g arbeider mt løsninger g veier framver sm kan legge til rette fr et Nrdland i vekst, hvr tilflyttere kan finne arbeid, trygghet g trivsel. 3.2 Reginalplitiske samarbeidsmråder

6 Nettverksbygging vil være en viktig faktr fr internasjnaliseringen. I lbbyvirksmheten verfr EU er Nrdland bl.a. medlem i paraplyrganisasjnene AER g CPMR. Gjennm disse rganisasjnene gir vi innspill i saker sm er viktig fr Nrdland både når det gjelder næringsutvikling, kultur, utdanning g samferdselsplitikk. Cnference f Peripheral Maritime Regins (CPMR) Assembly f Eurpean Regins (AER) Nrthern Sparsely Ppulated Areas (NSPA) Nrdkalttrådet Midtskandia Barents Reginråd Barents Barentssamarbeidet har verbygningen Barents Eur-Arctic Cuncil. Dette er en internasjnal rganisasjn. T av verbygningene har plitisk representasjn. I Barentsrådet er utenriksministerne i de fire barentslandene representert. I Barents reginråd sitter de øverste lederne i de 13 barentsreginene. Det utarbeides et arbeidsprgram hvert fjerde år. I tilknytning til dette er det pprettet en rekke tematiske arbeidsgrupper i Barentsreginen hvr fylkeskmmunen deltar i ulike finansieringsprgrammer. Russland Russland er etter hvert blitt et av de viktigste markedene fr Nrdland fr eksprt av sjømat. Russland er gså av str betydning fr Nrdland når det gjelder tilflytting av nye innbyggere g rekruttering av studenter. I nrdmrådesatsingen, særlig knyttet til Universitet i Nrdland g Høgsklen i Narvik, er aktører fra Russland helt sentrale. Nrdland fylkeskmmunes strategi sm tilrettelegger er i første rekke knyttet til samarbeidsavtaler med Leningrad blast g St. Petersburg by, samt engasjement i Barentsreginen. Bistand til samarbeidet med 9 kmmuner, samt til utdanningsinstitusjner, er gså en vesentlig del av tilretteleggingen. I 2012 skal det markeres at det er 25 år siden samarbeidet med Leningrad startet pp. Eurpa Nrdland fylkeskmmune har flere bilaterale samarbeidsavtaler. Avtalene legger til rette fr å finne nye markeder fr næringslivet, blant annet fr tørrfisk g pplevelsesbasert reiseliv (Marche), samt sjømat, industri skipsfart g transprt (Klaipeda). Italia, Marche Litauen, Klaipeda Nrd-Nrges Eurpakntr Nrd-Nrges Eurpakntr skal bidra til at nrdnrske miljøer skal kunne utnytte mulighetene gjennm EU g EØS-avtalen. De skal videre bidra til reginal utvikling gjennm økt eurpakmpetanse, samt markedsføring av Nrd-Nrge i eurpeiske miljøer. Nrd- Nrges Eurpakntr er en aktiv medspiller i NSPA samt i lbbyvirksmheten verfr EU. EU-prgrammer

7 En sentral prblemstilling er hvrdan vi bedre kan utnytte disse prgrammene. EU har prgrammer fr territrielt samarbeid grensereginalt, transnasjnalt g interreginalt (ikke sammenhengende gegrafisk mråde). Prgrammene skal fremme ssial g øknmisk integrasjn ver landegrensene i Eurpa. Nrdland fylkeskmmune deltar i til sammen 7 ulike prgrammer. Videregående skler samarbeider med skler i utlandet m knkrete prsjekttema. Sklenes prsjekter er i str grad knyttet til Eurpaprgrammene Lifelng Learning Prgramme (LLP), Nrden-Baltikum (Nrdplus), Barentssamarbeid, samt Nrd-Sør samarbeid. Asia Nrdland fylkeskmmune er gdt i gang med en prsess fr å utvikle relasjner til aktører i Asia basert på fylkestingets vedtak. Land i Asia blir stadig viktigere fr næringslivet i Nrdland, både mht. eksprt, imprt, reiseliv g tilflytting. Kina er gitt første priritet. Det satses spesielt gjennm samarbeid med Zhejiangprvinsen. Det arbeides nå gså med å vurdere engasjement i nye land basert på næringslivets eksisterende kntakter g interesser, samt på nrsk strategi fr internasjnalisering. Utdanning Utdanning er nevnt i flere av de venfr nevnte innsatsmrådene. Det er likevel viktig å pengtere at ungdmsrettede tiltak, samt å øke videregående skles deltagelse i internasjnale prgrammer er et viktig element i fylkets internasjnaliseringsarbeid. Videregående skle skal bidra til å videreutvikle, krdinere g styrke den internasjnale kmpetansen i Nrdland. Samferdsel Vedrørende internasjnale transprtkrridrer vises det til Transprtplan Nrdland Planprgrammet har vært på høring, g den reginale planen er under utarbeidelse. Det vises videre til rapprt m utredningsfasen fr Nasjnal Transprtplan jf. Nrdmrådeutredningen del 2 1. Kultur Alle ytre etater innenfr kulturmrådet har et bredt internasjnalt engasjement. Kultursamarbeid spiller en viktig rlle internasjnalt, både i hht. prsjektsamarbeid g fr å fungere sm en døråpner i nettverkssamarbeid. Kunst- g kulturfrmidlingen har en rekke internasjnale samarbeidsprsjekter. Det er tenkt å utarbeide en nrdnrsk strategi fr visuell kunst hvr internasjnalisering vektlegges. Det er ønskelig fra flere institusjner i kulturavdelingen å pprette samarbeidsavtaler g etablere nye samarbeidsreginer hvr både kulturskler, biblitek g kulturarrangementer blir invlvert. Tann- g flkehelse Tann- g flkehelse blir stadig viktigere internasjnalt. Innenfr dette temaet har fylkeskmmunen per i dag samarbeidsavtaler med British Clmbia i Canada g Västerbtten Sverige. 1

8 UNG i Nrdland UNG i Nrdland skal ha en aktiv deltaker- g frmidlerrlle, samt stimulere til at unges interesser blir ivaretatt gjennm ungdmsrepresentasjn g deltakelse på internasjnale arenaer. Ungdmmens fylkesting deltar i både Barents Reginal Yuth Cuncil g AER. De har videre vært invlvert i Russland/Leningradsamarbeidet, Ung i Eurpaprgrammet, Klaipeda regin i Litauen, samt et bilateralt prsjektarbeid i Ungarn. 3.3 Behv fr utredninger Etter innspill fra de ulike avdelingene i fylkeskmmunen er det pekt på følgende behv fr utredninger; Kartlegging av den internasjnale innsatsen i kmmunene g reginene. Her blir kmmunene g reginrådene selv viktige partnere i utredningsprsessen. Det er behv fr å gjøre en analyse av næringslivets framtidige behv fr kmpetanse g hvilken betydning dette har fr videregående pplæring mht. blant annet språkpplæring. Dette gjelder satsing på frdypning i fremmedspråkene tysk, fransk g spansk men gså eventuell behv fr satsing på kinesisk, russiske eller andre språk. I frhld til flke- g tannhelse vil rekrutteringsstrategier fr tannleger være interessant, samt en kartlegging av hvilke internasjnale flkehelseprgrammer sm eksisterer, g i hvilke prgram det er hensiktsmessig at Nrdland deltar. Videre er det viktig å kartlegge hva sm rører seg innenfr rganisasjnslivet internasjnalt, herunder kartlegge den internasjnale aktiviteten til NOBURs (Nrdland barne- g ungdmsråd) medlemsrganisasjner. Fylkeskmmunen deltar på ulike arenaer sm er viktig fr det internasjnale arbeidet. Det er viktig å diskutere hvrvidt disse arenaene er fruktbare g hensiktsmessige å delta på, samt kartlegge andre eventuelle relevante arenaer. Kulturavdelingen ser behv fr analyse g utredning i hht. hvrdan øke publikum/turisme fr deltakelse på festivaler g kulturarrangementer g besøk til institusjner, samt hvrdan eksprtere kultur fra Nrdland. Det er videre behv fr å bedre g effektivisere distribusjnssamarbeidet i Nrd-Nrge hvr kulturhusene utgjør den viktigste arenaen, g kanskje gså flaskehalsen i nrd fr internasjnal scenekunst. 4. Organisering, prsess g medvirkning 4.1 Medvirkning Det er viktig at kmmuner, etater, representanter fra næringsliv samt andre berørte parter deltar i planprsessen. Organiseringen av arbeidet med den reginale planen søker å ivareta alle parter på en tilfredsstillende måte. Under følger frslag til rganisering sm skal sørge

9 fr at arbeidet blir fullført i henhld til gitte frister g samtidig sikre en inkluderende deltagelse. 4.2 Organisering av arbeidet med reginal plan fr internasjnalisering Arbeidet med reginal plan fr internasjnalisering settes i gang høsten Organiseringen av planarbeidet vil ta utgangspunkt i planprgrammet. Etter innspill fra reginale møter med berørte parter g kmpetansemiljø utarbeides det i samarbeid et frslag til en reginal plan. Fylkeskmmunen har rllen sm prsjektleder, g skal blant annet legge til rette fr at det etableres en effektiv g gd dialg mellm partnerne. Det tas sikte på å sende det ferdige utkastet til reginal plan fr internasjnalisering på høring medi februar, med seks ukers frist. Plandkumentet bearbeides deretter, hvrpå det fremmes fr fylkestinget i løpet av Styringsgruppe Fylkesrådet er prsjektets styringsgruppe. Referansegruppe Det pprettes det en referansegruppe hvr representanter fra næringslivet, kunnskapsinstitusjner, FU-sektren, g andre berørte parter inviteres til å delta. Dette fr å kartlegge etterspørselen g behvet fr internasjnalisering innenfr de ulike sektrene i fylket. Referansegruppen skal sikre at deltagerne har kjennskap til planarbeidet, samt ha muligheten til å påvirke på vegne av egne rganisasjner. Frmålet med gruppen er å skape en dialg hvr deltagerne på den ene siden blir infrmert m fylkeskmmunens arbeid, samtidig sm de kan presentere sine innspill til arbeidet samt stille spørsmål slik at arbeidet blir kvalitetssikret på best mulig måte. Arbeidsgrupper/temagrupper Det pprettes arbeidsgrupper/temagrupper under gjennmføringen av prsessen. Arbeids- /temagruppene skal sikre en faglig tilnærming til valgte innsatsmråder innenfr ulike sektrer. Målet med slike grupper er at temaet sm skal utvikles g arbeides med spenner vidt g at representanter med ulik tilnærming til prblemstillingen samrdnes g krdinerer sine virksmhetsmråder hvr det er mulig.

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Regional planstrategi for Finnmark

Regional planstrategi for Finnmark Reginal planstrategi fr Finnmark 2012-2016 Høringsutkast 18.6. 2012 1 Innhld 2 1. Innledning Visjn, verdier g muligheter i Finnmark Reginal planstrategi Nytt verktøy fr å samrdne reginal planlegging Grunnlaget

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2009 Utkast pr.25.1.2010 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur 6 Oslreginens rlle i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Planprogram. for temaplan barn og unge

Planprogram. for temaplan barn og unge Planprgram fr temaplan barn g unge 2019 2026 Frslag til tjenestekmiteen 22. august 2017 1 1. Bakgrunn g frmål Planprgram plan fr prsessen vedtas av tjenestekmiteen. Her framgår blant annet frmål med planarbeidet,

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO Krt rettleiar m arbeidet med reginale planar Gjeld fr periden 2012-2016 Sist endra 12.12.13, HWO Planprgram Reginale planar/rps Handlingsprgram Rapprtering på handlingsprgram Kunngjering Elektrnisk høyring

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter Oppsummering fra VRI/RFF-samlingen på Hurtigruten 9.-10. mars 2011 Tiltaksplan fr at VRI g RFF skal bidra til flere større/ internasjnale FUprsjekter i Nrd-Nrge Tiltak fr å få bedre uttelling på søknader

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Reginråd Indre Østfld 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016:

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell?

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell? INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en nrsk mdell? Det histriske perspektivet Universiteter del av lkal fyrstemakt g av Kristenheten Ett språk Omreisende studenter Knkurranse (til en viss grad) m prfessrer

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen UTVIKLINGSPLAN 2013-16 Trndheimsreginen 21.09.12 Hensikt Styrke Trndheimsreginens utvikling i en nasjnal g internasjnal knkurransesituasjn g å ivareta en psitiv utvikling av deltakerkmmunene, i samspill

Detaljer