Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021"

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap /12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram fr Reginal Samferdselsplan Vedlegg: Reginal samferdselsplan fr Hedmark fylke pdf Dkumentliste: Nr Dk.type Dk.dat Avsender/Mttaker Tittel 1 I Hedmark fylheskmmune v/ingvild Beate Røise 3 U Hedmark fylkeskmmune Reginal samferdselsplan fr Hedmark fylke (23) Uttalelse til Planprgram fr Reginal samferdselsplan fra Jernbanefrum Kngsvingerbanen Sakspplysninger: Bakgrunn Fylkestinget har vedtatt at Hedmark fylke skal utarbeide en Reginal samferdselsplan. Planen skal gi verrdnede føringer fr samferdselsplitikken i Hedmark, pririteringer fr utbygging av infrastruktur g kllektivtilbud, g den skal peke på strategiske valg fr samferdselsutviklingen i hele fylket. Reginal Samferdselsplan skal gså gi grunnlag fr Hedmark innspill til Nasjnal transprtplan Reginal samferdselsplan utarbeides i samarbeid mellm Hedmark fylkeskmmune, Statens vegvesen, jernbaneverket, NSB g Hedmark Trafikk FKF. Fylkeskmmunen har prsjektledelsen. Planen utarbeides sm reginal plan etter plan- g bygningslven, g i tråd med dette skal det sm ledd i varsling av planppstart utarbeides et planprgram. Kmmunen har fått planprgrammet på høring med frist til fr å kmme med innspill. Med bakgrunn i høringsrunden skal planprgrammet fastsettes i februar. Arbeidet med planen vil løpe parallelt med planprgrammets høringsperide, g det tas sikte på å sende selve planfrslaget på høring i midten av mars Fylkestinget skal sluttbehandle planen i juni Denne saken gjelder derfr innspill til selve planprgrammet. Gjennm høringsrunden ønskes det innspill på - Hvilke viktige tema sm reginal samferdselsplan bør behandle - Vesentlige spørsmål sm planen bør gi svar på - Hvilke hvedgrep innenfr samferdsel sm er viktigst fr Hedmarks framtid. Fylkesrådet i Hedmark har gitt tydelige uttrykk fr at vekst g psitiv beflkningsutvikling skal være en hvedpriritering fr Hedmark fylke. Et sentralt innspill er hvrdan valgene i samferdselsplitikken kan bidra til å nå denne målsettingen.

2 I planprgrammet er det innenfr de ulike kapitlene bedt m innspill på mange spesifikke hvedtema g prblemstillinger. Fr å gjøre saksfremlegget i denne saken enklest mulig er innspill til de ulike temaene behandlet frtløpende under rådmannens vurdering. Rådmannen har ikke tatt mål av seg å besvare alt det ønskes innspill på. Dels frdi tiden har vært fr knapp g dels frdi en del av dette krever en faglig innsikt sm det vil være mer riktig at faginstanser sm fr eksempel Statens vegvesen ivaretar. Vurdering: Samferdselsplitikken i et reginalt utviklingsperspektiv Det er bedt m innspill på de viktigste sammenhengene mellm samferdsel g reginal utvikling, samt hvilke tema sm er spesielt viktig at en reginal samferdselsplan behandler i et slikt kapittel. Rådmann vil påpeke at flere studier av reginal knkurransekraft knkluderer med at reginers evne til reginfrstørring g reginsammenkpling er viktig fr å stimulere øknmisk aktivitet g fr å gjøre reginen mer attraktiv fr persner g bedrifter. Men dette frutsetter et gdt fungerende eller funksjnell samferdselsstruktur både når det gjelder gds g persntransprt, både på vei g bane. Rådmannen vil derfr understreke at reginal samferdselsplan av den grunn må ha med perspektiver knyttet til både veg g bane når dette drøftes. En frbedret infrastruktur vil øke ptensialet fr reginfrstørring. Det handler bl.a. m at pendleravstander blir krtere, slik at transprtkstnadene blir redusert. Dette skaper igjen et større g mer rbust arbeidsmarked, g utvider pendlingsmrådet. En utbygging av infrastrukturen ver grensen vil kunne utvide arbeidsmarkedet gså til å inkludere den svenske länene i Indre Skandinavia, g vil dermed gså ha ringvirkninger i et nrdisk perspektiv. Reduserte transprtkstnader vil gså kunne gi muligheter fr økt markedsstørrelse fr næringslivet, sm igjen kan gi økt prduksjn g inntekt. Mye av næringslivet i Glåmdalsreginen er eksprtrettet, g dermed er det sannsynlig at reduserte transprtkstnader vil bidra til økte inntekter. Fr en str del av industrien er det generelt viktig fr bedriftene med en gdt fungerende infrastruktur. Med fkus på psitiv beflkningsutvikling vil det være spesielt viktig å se på hvilke grep sm kan gjøres fr at deler av Hedmark kan ta del i den veksten sm frventes i Oslreginen. Oslreginen har i dag 1,8 mill innbyggere g vil kunne vkse med 40% fram mt I samferdselsplanen må det sees spesielt på hvilke strategier sm skal legges til grunn fr å styrke reginenes rlle sm en del av flerkjernestrukturen på Østlandet g sm arbeids- g service g bregin fr Osl g Akershus. Dette vil være viktig fr å legge til rette fr en psitiv beflkningsutvikling g fr å avlaste Oslreginen. Fr Glåmdalsreginen vil det etter rådmannens syn være spesielt viktig at samferdselsplanen setter fkus på infrastrukturen inn mt Osl g Akershus. Den nære tilknytning til både Gardermen, Rmerike g Osl utgjør et uutnyttet ptensiale, sm gjennm en bedre satsing på både Kngsvingerbanen g veginfrastrukturen vil kunne utløse vekst i mrådet. Rmerike har hatt en enrm vekst den seneste tiden g hvedmålet i fylkesdelplanen Gardermen 2040 er at Gardermen skal være et nasjnalt knutepunkt g et utstillingsvindu mt verden. Flyplassen skal bidra til reginal utvikling bl.a gjennm å styrke Oslreginen, Innlandet g Värmland sm knkurransedyktig regin i Eurpa. Veksten på Rmerike har så langt ikke spredd seg til Glåmdalen g resten av Indre Skandinavia, men på lengre sikt kan dette bli en realitet. Dette frdrer imidlertid en bevisst satsing på frbedret infrastruktur.

3 Rådmannen frventer at en reginal samferdselsplan fr Hedmark har med slike perspektiver i sine drøftinger g strategiske valg. Etter rådmannens syn er det gså viktig å drøfte hvrdan en satsing på infrastrukturen kan bidra til reginal utvikling på tvers av landegrensen. Rådmannen mener det i et reginalt utviklingsperspektiv vil være spesielt viktig å sette fkus på samferdselens rlle fr å styrke reginsentrene. Vekst i reginsentrene vil være vesentlig fr å klare målsetting m å styrke hele fylket. Hvedutfrdringer fr samferdselsmrådene i Hedmark Planen skal gi en versikt ver viktige utfrdringer fr Hedmark innenfr ulike samferdselsmråder. Oversikten skal sammen med samferdselsplitiske føringer danne grunnlag fr vurdering av alternativer g plitiske pririteringer av mål g strategier. Oversikt ver utfrdringer vil bli delt inn etter samferdselsmråder g nen utvalgte tema: - Riksveger - Fylkesveger - Kllektivtilbud(buss g bane) - Jernbaneinfrastruktur - Gang/sykkelveger - Byene - Trafikksikkerhet Gjennm planprgrammet er det bedt m innspill på de viktigste utfrdringene i Hedmark innenfr hvert av disse mrådene. Ut i fra den knappe tiden sm har vært til rådighet tar ikke rådmannen mål av seg til å kmme med innspill på alle punktene, men vil utdype nen tema: - Under temaet Byene er det pekt på manglende sammenheng i sykkelvegnettet, velfungerende kllektivknutepunkt g riktig kapasitet i vegnettet sm viktige utfrdringer fr en framtidsrettet byplitikk fr Hedmark. Rådmannen vil gså understerke at infrastrukturen i byene skal bidra til levende lkalsamfunn g attraktive g levende bysentra. I flere av byene i Hedmark ligger det stre utfrdringer i å gi det sentrale gatenettet en utfrming g funksjn sm bygger pp under dette. - Hvedutfrdringen knyttet til gang/sykkelveger er etter rådmannens syn å sikre tilfredsstillende løsninger i g i tilknytning til byer g tettsteder. En bedre tilrettelegging her vil imidlertid kreve økte ressurser sm sikrer utbygging av et sammenhengende nett. Fr Kngsvingers del ser vi at selv m vi har status sm Sykkelby må det følge større ressurser med dersm man skal få til et løft på dette mrådet. Fr å sikre en helhetlig utbygging bør gang g sykkelvegprsjekter på det både riks-, fylkeskmmunale g kmmunale vegnettet sees i sammenheng på en bedre måte. - Når det gjelder Jernbaneinfrastruktur går rådmannen ut fra at elektrifisering av Rørs-Slørbanen er med sm tema i planen. En pprusting av Rørs-Slørbanen vil etter rådmannens syn være et viktig strategisk grep fr å avlaste infrastrukturen i Osl-mrådet, g fr å øke verføringen fra veg til bane. Utbygging av Rørs- g Slørbanen muliggjør kjøring av gdstg direkte mt Sverige g kntinentet uten å belaste infrastrukturen i Osl-mrådet. Man må da satse på at en del imprt- g eksprtgds i fremtiden kan terminalbehandles enten i Sverige, i Kngsvingermrådet eller i Trndheimsmrådet. Terminalbehandling i Kngsvingermrådet vil være spesielt interessant frdi Kngsvinger ligger sm et sentralt knutepunkt sm

4 frener 3 jernbanestrekninger g 5 hvedveger i det uttalte Skandinaviakrysset, g frdi vegfrbindelsen Osl Kngsvinger Värmland øvrige deler av Sverige er i ferd med å bli bygget ut. Det pågår fr tiden et spennende utviklingsarbeid i Kngsvinger med tanke på å tilrettelegge fr en slik lgistikkterminal. En slik satsing vil bety en avlasting av gdsterminalene i Grruddalen, vegnettet i Oslmrådet g mt Østfld samtidig sm Dvrebanen g Østfldbanen får frigjrt kapasitet. Et annet mment er et gdstg kan kjøres via Kngsvinger i den periden dbbeltspr bygges mellm Eidsvll g Hamar. Dette ses i sammenheng med den ppgradering av Kngsvingerbanen sm likevel må gjøres m man skal nå målet m kjøring av persntg hver time mellm Osl g Kngsvinger. Ved at det skaffes nk kapasitet fr gdstg i nrd sør aksen vil jernbanens knkurransekraft øke i frhld til veg. Rørsbanen har gså betydelig lavere høyde ver havet enn Dvrebanen hvilket betyr redusert energifrbruk. Begge deler bidrar til at gdstransprten blir billigere - Fr Kngsvingerbanen vil rådmannen understreke at kjøretiden må reduseres g det må sikres bedre frekvens både fr reginaltrafikken Osl-Kngsvinger g fjerntrafikken Osl-Stckhlm. Dette vil gså bedre kapasiteten fr gdsframføring på banen. Jernbanefrum Kngsvingerbanen har utarbeidet et strategidkument fr utvikling av banen. Dkumentet er behandlet i alle de 7 kmmunene fra Eidskg til Skedsm g plitisk er man i hvedsak enig m strategiene. Hedmark fylkeskmmune er med i dette arbeidet, g rådmannen legger til grunn at signalene g strategiene i dette strategidkumentet vektlegges i arbeidet med Reginal samferdselsplan. - Styrking av kllektivtilbudet i byene er gså en utfrdring innenfr kllektivtrafikken. I Kngsvinger er kllektivandelen lav, g det er et plitisk mål å øke kllektivandelen. Kngsvinger kmmune, Hedmark trafikk g Statens vegvesen har i 2011 jbbet med et prsjekt der en har sett på de utfrdringer dagens tilbud har g hva sm må til av tiltak fr å styrke bybusstilbudet. En slik satsing vil kreve økte ressurser til drift g utbygging av infrastrukturen. En styrking av bybussrutene i Hedmark lå gså sm en målsetting i den helhetlige planen fr utvikling av kllektivtransprten i fylket sm ble utarbeidet fr nen år siden. På Hamar g Elverum er det gjrt grep fr å styrke bybussen, g rådmannen mener nå at det bør settes fkus på Kngsvinger. - I planprgrammet er det ikke satt pp ne spesielt tema knyttet til transprt fr næringslivet. Rådmannen går da ut fra at dette behandles under de skisserte punktene der dette er naturlig. Samarbeidsalliansen fr Oslreginen har utarbeidet et frslag til Reginal gds- g lgistikkstrategi. Frslaget er sendt på høring fram til januar En reginal samferdselsplan fr Hedmark bør etter rådmannens syn vurderes i lys av de målsettinger g strategier sm ligger i dette frslaget. Mål fr samferdselsplitikken Det legges pp til å presentere langsiktige mål under frem hvedtema: - Tilgjengelighet (framkmmelighet g universell utfrming) - Bsetting - Næringsliv - Miljø - Trafikksikkerhet

5 Rådmannen vurderer dette sm greie hvedtema å rganisere målene fr samferdselsplitikken, men målene bør utfrmes slik at de skisserer en retning. Eksempelvis - Bedre fremkmmelighet fr alle trafikantgrupper - En større andel av transprten skal gjøres med kllektive transprtmidler, gange g sykkel - Et sikrere transprtsystem - Redusere lkale miljøprblemer g frbedre by- g tettstedskvalitetene Strategier fr gjennmføring av samferdselsplitikken i Hedmark Det legges pp til å presentere strategier fr gjennmføring under fire perspektiv: - Byperspektiv (byer g større tettsteder) - Regin g distriktsperspektiv (Hedmark) - Interreginalt perspektiv (Hedmark g nabreginer) - Transitt-perspektiv (gjennm Hedmark) Rådmannen trr bruk av disse perspektivene kan fungere bra fr å differensiere g definere strategier fr gjennmføring ut i fra ulike mråders ulike behv g frutsetninger. Under byperspektivet vil det være viktig å ta høyde fr det sm er nevnt ver når det gjelder tilrettelegging fr attraktive bysentra g stimulering av miljøvennlig transprt. I det interreginale perspektivet synes rådmannen det er veldig bra at det er satt fkus på det å minske avstandsulempen til Oslmrådet, janmfør det sm er sagt innledningsvis i saken. Her vil utvikling av Kngsvingerbanen g Rv 2 være helt sentrale strategier. I transittperspektivet går rådmannen ut fra at dette inkluderer en mer effektiv, mer miljøvennlig g sikker kmmunikasjn gså ver landegrensen. I transittperspektivet vil utvikling av Skandinaviakrysset være en sentral strategi. Indre Skandinavia blir i transprtplaner betraktet sm nrsk g svensk utkantstrøk, men det br ca 1 millin mennesker i denne reginen g kmmunikasjn g samhandling på tvers av grensen er str g økende. Samtidig ligger mrådet strategisk til lenken mellm Stckhlm g Osl. Området ligger midt i sentrale kmmunikasjnsårer øst-vest g nrd syd sm krysser hverandre på grensen. På nrsk side ligger Glåmdalsreginen med flere viktige vei- g jernbanefrbindelser. Vei g jernbane løper i str grad parallelt, der Kngsvinger utgjør et knutepunkt. Glåmdalsreginen har i det Sør-Skandinaviske transprtbildet en viktig psisjn i østvestfrbindelsen i ytterste knsekvens fra kyst til kyst mellm de t landene. Samtidig utgjør infrastrukturen i reginen en frbindelse nrd - sør/øst, der det bl.a transprteres persner g gds mellm Trøndelag/Nrd-Nrge g Sverige. Begrepet Skandinaviakrysset er lansert fr å få fram dette. Skandinaviakrysset ligger sentralt g inngår i Tilvekstkrridren g i det Nrdiske triangelet sm det tredje beinet. Denne frbindelsen øst-vest er av str betydning fr den stadig økende transprten fra Øst- Eurpa g nrdver sørlig til Nrge, men gså Sverige. Krysset er sentralt i det økende markedet mellm Nrge g Sverige hvr Sverige står fr en høy andel eksprt til Eurpa.

6 Utenlandskrridren til/fra Østlandsmrådet direkte mt Midt-Sverige g Stckhlmsmrådet samt videre mt Finland g Baltikum er en meget viktig landverts utenrikskrridr hvr mye av transprten går gjennm Glåmdalsreginen. Den har først g fremst betydning fr gdstransprt til/fra de sentrale deler av Sverige, men gså fr transprt videre mt Finland, Russland g de Baltiske stater. Frbindelsen mfatter vegg jernbanefrbindelser mellm Osl g Stckhlm, med fergefrbindelse videre til Helsinki, Tallin g St. Petersburg. Krridren utgjør strukturelt sett en viktig gds g persntrafikkfrbindelse til Värmland- g Stckhlmsreginene i Sverige. I tillegg er det en viktig innenlands gdsfrbindelse dels via Sverige fra Nrd-Nrge g dels fra Slør Rørsbanen. Det gjenstår ennå vesentlige utbyggingsppgaver g med det plitiske beslutninger fr å utløse ptensialet i den strukturelt g strategisk gunstige plasseringen sm Glåmdalsreginen har i en slik triangel-tenking. Dette er en viktig del av arbeidet med videre utvikling av Skandinaviakrysset. En satsing på infrastrukturen i Skandinaviakrysset kan gi mergevinst både i et internasjnalt, nasjnalt, reginalt g lkalt perspektiv. Følgende av nen av gevinstene: Kan få en Hvedstadsbane Osl-Stckhlm m fremføringshastigheten blir knkurransedyktig. Kan avlaste et tungt belastet infrastrukturnett rundt Osl-mrådet g skape større fleksibilitet fr lange transprtrelasjner særlig nrd syd relasjn. Kan gi stre deler av Sverige gd tilgjengelighet til Nrdens største flyplass, Gardermen. Kan sikre et større reginalt marked på tvers av grensen. Hadde f.eks Karlstad ligget i Nrge ville det sannsynligvis vært en del av intercitymrådet rundt Osl. Banene til Lillehammer, Skien g Halden inngår i denne satsingen. Det er bare nen få mil lengre til Karlstad fra Osl enn f.eks til Lillehammer, g Karlstad er en by på størrelse med Drammen. Etter rådmannens syn bør den reginale samferdselsplanen ha visjner g strategier knyttet til utvikling av Skandinaviak

7 rysset. Innspill til Nasjnal transprtplan Gjennm arbeidet med Reginal samferdselsplan skal det gjøres et knkret utvalg av vesentlige innspill fra Hedmark fylke til nasjnal transprtplan Frslag til NTP legges frem 29. februar 2012 g blir deretter sendt på høring. I denne mgang vil rådmannen understreke det sm Glåmdalsreginen har satt fkus på i tidligere prsesser, g så får vi heller kmme tilbake til mer knkrete innspill når NTPfrslaget freligger. - RV2 frseres i hht. vedtatte tidsplaner NTP. - RV 20 ppgraderes med punktvise ppgraderinger fr heving av vegstandard strekningen Kngsvinger-Elverum. - Kngsvingerbanen redusert reisetid g hyppigere avganger til/fra Osl - Slørbanen videreutvikles sm transprtåre fr gds tilknyttet Kngsvingerbanen g Rørsbanen - Arbeide fr å synliggjøre behvet fr en skandinavisk STP(Skandinavisk transprtplan) Rådmannen mener Hedmark bør understreke at det bør settes ekstra fkus på videre utvikling av jernbanen g på kllekivtransprt fr å styrke byenens g tettstedenes rlle i den funksjnelle Oslreginen. I tillegg til utbygging av intercityløsninger bør det gså legges pp til en mdernisering av de øvrige banestrekningene innenfr en pendleravstand i timesreginen, inkludert Kngsvingerbanen. Rådmannens INNSTILLING Kngsvinger kmmune har følgende merknader til frslag til planprgram fr reginal samferdselsplan : I vurdering av samferdselsplitikkens rlle i et utviklingsperspektiv må det legges vekt på følgende: Strategier sm styrke reginenes rlle sm en del av flerkjernestrukturen på Østlandet g sm arbeids-, service- g bregin fr Osl g Akershus. Dette vil være viktig fr å legge til rette fr en psitiv beflkningsutvikling g fr å avlaste Oslreginen. Fr Glåmdalsreginen vil det være spesielt viktig at samferdselsplanen setter fkus på infrastrukturen inn mt Osl g Akerhus fr å utløse det ptensialet fr vekst sm ligger i nærheten til dette vekstmrådet. Hvrdan kan en satsing på infrastrukturen bidra til reginal utvikling på tvers av landegrensen. Samferdselens rlle fr å styrke reginsentrene. I vurdering av hvedutfrdringer g strategier innenfr de ulike temamrådene må følgende prblemstillinger tas med: Hvrdan skal infrastrukturen bidra til levende lkalsamfunn g attraktive g levende bysentra. I flere av byene i Hedmark ligger det stre utfrdringer i å gi det sentrale gatenettet en utfrming g funksjn sm bygger pp under dette. Hvedutfrdringen knyttet til gang/sykkelveger er å sikre tilfredsstillende løsninger i g i tilknytning til byer g tettsteder.

8 Elektrifisering av Rørs-Slørbanen. En pprusting av Rørs-Slørbanen vil være et viktig strategisk grep fr å avlaste infrastrukturen i Osl-mrådet, g fr å øke verføringen fra veg til bane. Fr Kngsvingerbanen må kjøretiden reduseres g det må sikres bedre frekvens både fr reginaltrafikken Osl-Kngsvinger g fjerntrafikken Osl- Stckhlm. Signalene g strategiene i vedtatt strategidkument fr Kngsvingerbanen utarbeidet av Jernbanefrum Kngsvingerbanen, må vektlegges i arbeidet med Reginal samferdselsplan. Styrking av kllektivtilbudet i byene er en utfrdring innenfr kllektivtrafikken, g det må legges vekt på strategier fr å styrke bybussen, spesielt i Kngsvinger. En reginal samferdselsplan fr Hedmark bør vurderes i lys av de målsettinger g strategier sm ligger i frslag til Reginal gds- g lgistikkstrategi sm er utarbeidet av samarbeidsalliansen i Oslreginen. Hvedtemaene sm skal presentere målsettingene må utfrmes slik at de skisserer en retning. De freslåtte perspektivene kan fungere bra fr å differensiere g definere strategier fr gjennmføring ut i fra ulike mråders behv g frutsetninger. Visjner g strategier knyttet til utvikling av Skandinaviakrysset må inn sm tema i dette arbeidet. Med frbehld m nye høringsrunder etter at NTP er lagt fram 29. februar legges det i denne mgang vekt på å spille inn det sm Glåmdalsreginen har satt fkus på i tidligere prsesser: - RV2 frseres i hht. vedtatte tidsplaner NTP. - RV 20 ppgraderes med punktvise ppgraderinger fr heving av vegstandard strekningen Kngsvinger-Elverum. - Kngsvingerbanen redusert reisetid g hyppigere avganger til/fra Osl - 0Slørbanen videreutvikles sm transprtåre fr gds tilknyttet Kngsvingerbanen g Rørsbanen - Arbeide fr å synliggjøre behvet fr en skandinavisk STP(Skandinavisk transprtplan) Hedmark bør understreke at det bør settes ekstra fkus på videre utvikling av jernbanen g på kllekivtransprt fr å styrke byenens g tettstedenes rlle i den funksjnelle Oslreginen. I tillegg til utbygging av intercityløsninger bør det gså legges pp til en mdernisering av de øvrige banestrekningene innenfr en pendleravstand i timesreginen, inkludert Kngsvingerbanen Frmannskap Geir Tjugum, Frp fresl: Tilleggsfrslag: Endring første kulepunkt første setning i underpunktet: g mt Sverige utenm/under bysenter g RV 2/E 16 må føres videre til riksgrensen. Svensketrafikken må tas i betraktning. Andre setning:

9 g minimalisere luft g lydfrurensning fra økende trafikk gjennm byen. Siste underkulepunkt:.. Omkjøringsveg må planlegges i samarbeide med sentrale vegmyndigheter. Andre kulepunkt, 5. underpunkt: Bybussen, g bestillingsruter spesielt i Kngsvinger. 4. kulepunkt:. (i Kngsvinger), må inn sm et temai dette arbeidet. 5. kulepunkt, første strekpunkt: RV 2/E 16 frseres i ht. vedtatte tidsplaner i NTP, inklusive videreføring til Sverige utenm/under bykjernen. Siste avsnitt første setning:.. pluss mellmrikstrafikken. Helge Thmassen, PP fresl: Tillegg til 4. avsnitt: Byperspektiv.I den frbindelse må det bygges veier sm leder gjennmgangstrafikken utenm sentrum av Kngsvinger. Nytt strekpunktene under avsnittet innspill til Nasjnal transprtplan : - Gjennmgangstrafikk Nytt strekpunkt under siste kulepunkt i innstillingen: - Gjennmgangstrafikken Odd Henning Dypvik, H fresl: Rådmannen bes innarbeide følgende mmenter: - RV 2 utenm sentrum - Tverrfrbindelse RV 2 Gardermen - Strekningen Kngsvinger Hamar - Transprtløsninger knyttet til Lgistikk Tg, prduksjnsmrådet på SIVA FS-003/12 VEDTAK: Kngsvinger kmmune har følgende merknader til frslag til planprgram fr reginal samferdselsplan : I vurdering av samferdselsplitikkens rlle i et utviklingsperspektiv må det legges vekt på følgende: Strategier sm styrker reginenes rlle sm en del av flerkjernestrukturen på Østlandet g sm arbeids-, service- g bregin fr Osl g Akershus. Dette vil være viktig fr å legge til rette fr en psitiv beflkningsutvikling g fr å avlaste Oslreginen. Fr Glåmdalsreginen vil det være spesielt viktig at samferdselsplanen setter fkus på infrastrukturen inn mt Osl g Akerhus fr å utløse det ptensialet fr vekst sm ligger i nærheten til dette vekstmrådet. I den frbindelse vil det gså være viktig å sette fkus på en bedre tverrfrbindelse mellm Rv 2 g Gardermen. Hvrdan en satsing på infrastrukturen kan bidra til reginal utvikling på tvers av landegrensen. Samferdselens rlle fr å styrke reginsentrene. I vurdering av hvedutfrdringer g strategier innenfr de ulike temamrådene må følgende prblemstillinger tas med: Hvrdan skal infrastrukturen bidra til levende lkalsamfunn g attraktive g levende bysentra. I flere av byene i Hedmark ligger det stre utfrdringer i å gi det sentrale gatenettet en utfrming g funksjn sm bygger pp under

10 dette. I Kngsvinger vil det gså være viktig å kmme i gang med en prsess sm ser på hvrdan gjennmgangstrafikken på Rv 2 kan ledes utenm byen g videre mt Sverige fr å redusere de belastninger sm den stadig økende trafikken fører med seg. Hvedutfrdringen knyttet til gang/sykkelveger er å sikre tilfredsstillende løsninger i g i tilknytning til byer g tettsteder. Elektrifisering av Rørs-Slørbanen. En pprusting av Rørs-Slørbanen vil være et viktig strategisk grep fr å avlaste infrastrukturen i Osl-mrådet, g fr å øke verføringen fra veg til bane. Fr Kngsvingerbanen må kjøretiden reduseres g det må sikres bedre frekvens både fr reginaltrafikken Osl-Kngsvinger g fjerntrafikken Osl- Stckhlm. Signalene g strategiene i vedtatt strategidkument fr Kngsvingerbanen utarbeidet av Jernbanefrum Kngsvingerbanen, må vektlegges i arbeidet med Reginal samferdselsplan. Styrking av kllektivtilbudet i byene er en utfrdring innenfr kllektivtrafikken, g det må legges vekt på strategier fr å styrke bybussen, spesielt i Kngsvinger. Det må gså sees på en styrking av bestillingstransprt. En reginal samferdselsplan fr Hedmark bør vurderes i lys av de målsettinger g strategier sm ligger i frslag til Reginal gds- g lgistikkstrategi sm er utarbeidet av samarbeidsalliansen i Oslreginen. Det vil gså være viktig å se på transprtløsninger sm bidrar til å bygge pp under g styrker prduksjns- g lgistikkmrådet ved SIVA i Kngsvinger. Hvedtemaene sm skal presentere målsettingene må utfrmes slik at de skisserer en retning. De freslåtte perspektivene kan fungere bra fr å differensiere g definere strategier fr gjennmføring ut i fra ulike mråders behv g frutsetninger. Visjner g strategier knyttet til utvikling av Skandinaviakrysset i Kngsvinger må inn sm tema i dette arbeidet. I reginperspektivet vil det være viktig å se på en bedre frbindelse mellm Kngsvinger g Hamar. Dette er gså viktig fr en bedre samhandling mellm Mjøsmrådet g østver mt Sverige. Med frbehld m nye høringsrunder etter at NTP er lagt fram 29. februar legges det i denne mgang vekt på å spille inn det sm Glåmdalsreginen har satt fkus på i tidligere prsesser: - RV2 frseres i hht. vedtatte tidsplaner NTP. - RV 20 ppgraderes med punktvise ppgraderinger fr heving av vegstandard strekningen Kngsvinger-Elverum. - Kngsvingerbanen redusert reisetid g hyppigere avganger til/fra Osl - Slørbanen videreutvikles sm transprtåre fr gds tilknyttet Kngsvingerbanen g Rørsbanen - Arbeide fr å synliggjøre behvet fr en skandinavisk STP(Skandinavisk transprtplan) Hedmark bør understreke i NTP at det bør settes ekstra fkus på videre utvikling av jernbanen g på kllektivtransprt fr å styrke byenes g tettstedenes rlle i den funksjnelle Oslreginen. I tillegg til utbygging av intercityløsninger bør det

11 gså legges pp til en mdernisering av de øvrige banestrekningene innenfr en pendleravstand i timesreginen, inkludert Kngsvingerbanen. I frbindelse med NTP vil det gså være viktig å signalisere behvet fr å igangsette en prsess der en ser på hvrdan gjennmgangstrafikken på Rv 2 kan ledes utenm Kngsvinger by g videre mt Sverige fr å redusere de belastninger sm den stadig økende trafikken fører med seg. Vedtaket var enstemmig Rett utskrift Dat: Kpi til: Rådmannsstaben Teknisk frvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder Vår dat: Vår ref.: 01.07.2019 2019/942 Deres dat: Deres ref.: 29.03.2019 16/06661-50 Vest-Agder fylkeskmmune Pstbks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefn Anne Winge, 37 01 78 54 Uttalelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg Møte 6. juni 2016 Glåmdalsreginen Geir Berg Nasjnale muligheter knyttet til videre utvikling av Slørbanen g Kngsvingerbanen Geir Berg Sitma leverer analyser til de statlige transprtetatene vedrørende næringslivets

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram.

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram. Dat: 7. september 2009 Byrådssak 348/09 Byrådet Kmmuneplanens arealdel 2010-2021. Gdkjenning av planprgram. NIHO SARK-1122-200817958-115 Hva saken gjelder Bergen bystyre vedtk Kmmuneplanens arealdel den

Detaljer

Veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-området

Veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-området Veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-mrådet Referat fra verksted 26. g 27. april 2010 på Svanvik Regin nrd Avdeling Finnmark Dat: 2010-05-20 Frrd Verkstedet 26. g 27. april 2010 på Svanvik markerte

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

E18 Motorvegbrua, Drammen Bruparken - parken under motorvegbrua

E18 Motorvegbrua, Drammen Bruparken - parken under motorvegbrua E18 Mtrvegbrua, Drammen Bruparken - parken under mtrvegbrua 11.09.2013 Nrdisk miljømøte 11. september 2013, Drammen Ingerid Sinding-Larsen Statens vegvesen Regin sør E18 Mtrvegbrua, Drammen Bruparken -

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0

Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0 Lkal- g langruter i Hadelandsreginen g kmmunene Søndre Land g Nrdre Land Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.0 Persntransprt i rute 2010 Innhld 1 INNLEDNING... 3 2 HADELAND... 4 2.1 Beflkning...4 Tabell

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Lokalruter i Lillehammerregionen. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0

Lokalruter i Lillehammerregionen. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0 Lkalruter i Lillehammerreginen Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.0 Persntransprt i rute 2011 Innhld 1 LILLEHAMMERREGIONEN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Beflkning... 3 1.3 Arbeidsreiser... 4 1.3 Sklereiser...

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Transprt- g kmmunikasjnskmitéen Strtinget Osl Osl, 14. mai 2013 Nasjnal transprtplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Opplysningsrådet fr Veitrafikken (OFV) vil med dette kmmentere satsingen på veinettet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 SOGN OG FJORDANE FYLKE/ REGION All aktivitet i Nrsk kulturskleråd skal sees sm en samlet innsats mt våre medlemskmmuner g sm en knsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Byutredninger. Oppsummering fra åtte byområder

Byutredninger. Oppsummering fra åtte byområder Byutredninger Oppsummering fra åtte bymråder PSN 15. februar 2018 Byutredning, hva g hvrfr? Beflkningen øker, g med beflkningsvekst vil gså trafikken øke Det er et mål at byene skal utvikles slik at flere

Detaljer

Ekte opplevelser i ekte omgivelser

Ekte opplevelser i ekte omgivelser ATLANTERHAVSPARKEN Ålesund Det Nrske Akvariet Møre g Rmsdal Reiselivsknferansen Fredrag Tr Erik Standal dal Daglig leder Atlanterhavsparken Ekte pplevelser i ekte mgivelser Atlanterhavsparken Ålesund -

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmmunestyret Møtested: Kmmunehuset Møtedat: TORSDAG 10.05.2012 kl. 17:00 INFORMASJON: Etter møtet, kl. 18.00, blir det følgende infrmasjn: Kl. 18.00: Erik Hle, leder beredskap/ass.

Detaljer

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1 Lkal- g reginruter i Gjøvik g megn g langrute Hønefss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.1 Persntransprt i rute 2012 Innhld 1 GJØVIKREGIONEN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Beflkning...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2009 Utkast pr.25.1.2010 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur 6 Oslreginens rlle i

Detaljer