Referat fra møte i koordineringsgruppen i Osloregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen"

Transkript

1 TJT, /Arkivnr Referat fra møte i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune Steinar Vingerhagen, Reginrådet fr Nedre Glmma Hans Hagene, SNR Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskmmune Nina Slberg, Vestreginsamarbeidet Edvin Straume, Hadelandsreginen Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Rmerike Utvikling Anne Huse, Glåmdalsreginen Ivar Nævra, Mssereginen Kari Marie Swensen, Fllrådet Ivar Alnæs, Byrådsavdeling fr finans, Osl kmmune (fr Mrten Bildeng) Bjarte Frøyland, Oslreginens sekretariat Theis Juell Theisen, Oslreginens sekretariat Frfall: Egil Schjerverud, Haldenreginen Thr Smith Stickler, Nrdre Vestfld Audun Mjøs, Midt-Buskerud Mrten Bildeng, Byrådsavdeling fr finans, Osl kmmune Jan Erik Lindøe, Regin Hurum, Lier, Røyken Lars Olsen, Ringeriksreginen Alf Jhansen, Indre Østfld reginråd Øyvind Michelsen, Akershus fylkeskmmune Jan Erik Innvær, Kngsbergreginen Møtegruppe: Krdineringsgruppen i Oslreginen Møtetid: Tirsdag 15. januar, kl Møtested: Osl rådhus, Møterm Stranger Neste møte: Tirsdag 5. mars, 2013, kl , Osl rådhus. SAK 1 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE Referat ble sendt ut Det var ikke merknader til referatet. SAK 2 OPPFØLGING AV HANDLINGSPROGRAM 2013 Handlingsprgram fr 2013 ble vedtatt av styret g var vedlagt møteinnkallingen. I møtet hadde man en nærmere drøfting av innhld g innretning knyttet til fire av tiltakene i prgrammet. Prsjekt felles plattfrm fr internasjnal prfilering av Oslreginen Bjarte Frøyland innledet m hvrdan det legges pp til at frankringen mt reginrådene skal ivaretas, g m arbeidet med etablering av en prsjektgruppe. Knyttet til etableringen av prsjektgruppen ble gså prinsipper fr betaling til deltagere i prsjektet drøftet. Sekretariatet fr Oslreginen I Rådhuset I 0037 Osl Telefn I Telefaks I

2 Ad frankring mt reginrådene; det legges pp til at denne ivaretas gjennm følgende: Krdineringsgruppens medlemmer står fr den frmelle kntakten inn mt sine reginsråd g fylkeskmmuner, g sørger fr at viktige leveranser g avklaringer i prsjektet frmidles. Prsjektgruppens medlemmer bistår etter behv sine medlemmer i krdineringsgruppen i frmidlingsarbeidet mt reginrådene. Prsjektet tilrettelegger fr dette. Prsjektleder presenterer utkast til sluttleveranse fr de enkelte reginrådene, i løpet av høsten (sept/kt.) Dette etter avtale med reginrådene. Ad prsjektgruppen g prsessen med å finne deltakere til gruppen; Frøyland infrmerte m hvrdan det tenkes vedrørende dette, g han la bl.a. vekt på behvet fr: - Frankring inn mt reginsrådene - Fagkmpetanse på næringsutvikling g nettverk inn mt lkalt næringsliv - Spredning gegrafisk g bransjemessig - Så langt er deltakelse avklart fra 9 delreginer/fylkeskmmuner, g det jbbes videre ut fra dette: Fllrådet: rådgiver Geir Pettersn Mssereginen: styremedlem Ann-Mnica S Brhaug (Mss Næringsutvikling) Kngsbergreginen: næringssjef Ingar Vaskinn (Kngsberg kmmune) Nedre Rmerike (SNR): (ass dir Eva N Karlsen (Kunnskap Lillestrøm)) Vestreginen: (KmmIT-leder Kirsti Kierulf (KS g Asker Kmmune)) Østfld fylkeskmmune: rådgiver Svein Åge Lauritzen Osl Kmmune: spesialrådgiver Mrten Fraas Glåmdalsreginen: direktør Frank Larsen (Hedmark Kunnskapspark) Akershus fylkeskmmune: (Navn ikke avklart) Ad. betaling fr prsjektdeltakelse: Knyttet til bemanningen av prsjektgruppen var det kmmet innspill m behv/ønsker m at representanter til prsjektgruppen betales av prsjektet. Knkret har det vært vurdert å benytte persner sm jbber sm knsulenter, i enkeltmannsfretak, eller lignende. På denne bakgrunn presenterte Theisen sekretariatets tenkning mkring dette sm et grunnlag fr diskusjn: - Det har så langt ikke vært praksis at prsjektdeltakere sm representerer/frvalter interessene til delreginer/fylkeskmmuner inn i samarbeidsalliansens prsjekter, har fått betalt av alliansen fr dette. Prinsippet sm er nedfelt i samarbeidsalliansens budsjettdkumenter er at det kan betales når en part fristiller ressurser fr å gjennmføre et prsjekt/arbeid på vegne av alle medlemmene. - Utfrdringene knyttet til knsulentbasert deltakelse/representasjn i samarbeidsalliansens prsjekter er først m fremst knyttet til øknmi, men gså frankring kan bli en utfrdring dersm dette blir en vanlig praksis. - Sekretariatets knkrete frslag knyttet til det aktuelle prsjektet var at det ikke betales fr prsjektgruppedeltakelse, men at knkrete leveranser, sm ntater, innledninger, e.l., kan betales når dette er naturlig, g at gså betaling fr deltagelse i advisry bard kan vurderes dersm det blir en aktuell prblemstilling. Drøftingen i krdineringsgruppen synliggjrde at det var relativt bred frståelse fr prinsippene g den løsning sekretariatet skisserte. Samtidig ble det signalisert at man i enkelte reginer pplever at det er blitt vanskeligere å fristille ressurser til ppfølging av samarbeidsprsjekter, herunder prsjekter i regi av Oslreginen, g at det derfr er et peng at denne prblemstillingen løftes pp. Oppfølging: Det utarbeides et ntat til styret der samarbeidsalliansens prinsipper g praksis fr betaling knyttet til prsjektdeltakelse gjennmgås. Lysark sm ble benyttes vedlegges referatet. Sekretariatet fr Oslreginen I Rådhuset I 0037 Osl Telefn I Telefaks I

3 Innvasjnsstrategi fr Oslreginen Mrten Fraas, Byrådsavdeling fr kultur g næring, Osl kmmune, innledet med en rientering m pplegget fr utarbeidelse av felles innvasjnsstrategi fr Osl kmmune g Akershus fylkeskmmune, g hvrdan dette arbeidet kan sees i sammenheng med Oslreginens arbeid. Fraas ga samtidig en ppdatering m etablering av nytt næringsselskap Fraas vektla i sin rientering bl.a.: - Akershus g Osl har ver tid hatt et veldig tett samarbeid på mange mråder innen næringsutvikling, g det ønsker man å videreføre. - Arbeidet med felles innvasjnsstrategi fr Osl g Akershus vil mfatte fire hvedmråder: FU g innvasjn Entreprenørskap Internasjnal prfilering Organisering g samrdning av det næringsplitiske samarbeidet - Innvasjnsstrategien vil først g fremst fkusere på rllen sm næringsutviklinger, g i mindre grad rllen sm tjenesteleverandør. - Det skal i første mgang gjøres en litteraturstudie fr å sammenstille den kunnskapen sm finnes. - Litteraturstudien planlegges presentert på en knferanse i mars (endelig dat ikke avklart). - Arbeidet med en hvedanalyse vil bli igangsatt i etterkant av knferansen i mars. - Arbeidet antas å ville pågå i ver et år, men vil gi føringer inn i arbeidet med neste års reginalt innvasjnsprgram (RIP) Innspill i møtet: - Viktig å få etablert et felles kunnskapsgrunnlag g felles frståelse av hva sm er viktige Oslreginale perspektiver. Analysen må fange pp den relevante reginen ut ver Osl g Akershus. - Viktig å ikke fr raskt stupe ned i arbeidet med en handlingsplan, men heller prøve å tilnærme seg utfrdringene på en verrdnet/strategisk måte. - Ønskelig m resten av reginen kunne kmme i dialg med Osl g Akershus mkring hva et slikt arbeid bør fkusere på i frhld til felles Oslreginale perspektiver. Oppfølging: Representanter fr samarbeidsalliansen, frtrinnsvis fra Oslreginen utenfr Osl g Akershus, inviteres til å delta på Akershus g Osl sin knferanse i mai, samt i aktuelle arbeidsgrupper sm etableres i prsessen. Oppdatering av fakta- g analysegrunnlag fr Oslreginens areal- g transprtstrategi Sekretariatet ga en krt ppsummering fra drøftingen man hadde hatt i faggruppe areal- g transprt 9.1, g utkast til referat fra dette møtet ble delt ut. Hvedpunkter var at faggruppen har lagt til grunn at et sterkt eierfrhld til Oslreginens ATP-strategi på plitisk nivå er helt sentralt, g at dette tilsier en gd g grundig prsess knyttet til gjennmføring av en ppdatering av denne. Dette vil gså stille krav til arbeidet med fakta- g analysegrunnlaget. Det utarbeides et ntat m innretning av arbeidet sm skal drøftes i neste faggruppemøte 10.4, Deretter vil det bli fremmet et frslag til krdineringsgruppen/styret. Oppfølging: Krdineringsgruppen sluttet seg til faggruppens frslag til ppfølging. Sekretariatet fr Oslreginen I Rådhuset I 0037 Osl Telefn I Telefaks I

4 KOM-knferansen 2013 Sekretariatet ga en krt rientering m hensikt g histrikk knyttet til knferansen Kunnskap g Møteplass (KOM), sm står på samarbeidsalliansens handlingsprgram (Lysark vedlegges referatet) Innspill i møtet: Prblemene med å få deltakelse på knferansen tilsier en frnyet vurdering av målgruppene. Har tidligere knferanser vært fr bredt anlagt, slik at det ikke har blitt interessant nk fr nen? Prblemene med lav deltakelse tilsier gså en vurdering av hvr fte KOMknferansen skal arrangeres. Mer sjeldent, slik at den blir ne spesielt, eller fte/årlig, slik at den kan innarbeides i flks bevissthet. Det bør vurderes å se KOM-knferansen i sammenheng med samarbeidsalliansens årlige rådsmøte. KOM-knferansen kan kanskje fungere sm innspillsarena til Oslreginens planlagte arbeid med en innvasjnsstrategi? Knferansen bør synliggjøre ny kunnskap, ikke bare gde eksempler. Behv fr tilstrekkelig med tid til prgramarbeid g markedsføring. Det bør vurderes m knferansen skal flyttes fra høsten 2013 til våren Mulige tema sm ble nevnt var: Innvasjn, veksten i Oslreginen Oppfølging: Det etableres en arbeidsgruppe sm drøfter aktuell tematikk g pplegg fr KOM-knferansen De sm meldte interesse til å delta i arbeidsgruppen var Hallvard Lunde, Nina Slberg, Sigurd Fjøse, Kurt Gøran Adriansen g Hans Hagene. Sekretariatet kntakter i tillegg Øyvind Michelsen, sm gså ble freslått inn i gruppa. SAK 3 ÅRSRAPPORT FOR OSLOREGIONEN 2012 Utkast til årsmeldingstekst var sendt ut med møteinnkallingen. Innspill til årsmeldingsteksten var: - Hvedinntrykket av frm g innhld er psitivt. - Deltakere i faggrupper g lignende bør synliggjøres ved navn. - Buskeruds fylkesrdfører har falt ut av listen ver styremedlemmer. Oppfølging: Teksten ppdateres g sendes ut til styremøte 22.1 fr behandling. Styret behandler deretter i sitt møte 19. mars fullstendig årsmelding (med frrd, regnskap g revisrbekreftelse, bilder mm). SAK 4 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER Saker til styremøtet 22.1: Ansettelse av ny direktør fr sekretariatet Studietur til Hamburg Årsmelding frslag til tekst Plansamarbeidet m areal g transprt i Osl g Akershus - rienteringssak MIPIM Sekretariatet minnet m at dersm det er flere sm skulle være interessert i å delta på eiendms- g prfileringsmessen MIPIM, der Osl Metrplitan Area vil være representert med egen stand støttet av samarbeidsalliansen, så begynner det å haste med påmelding. Så langt har Mss g Fll meldt på deltagere i tillegg til Osl kmmune sm stiller med en større delegasjn. Også sekretariatet vil delta på messen. Sekretariatet fr Oslreginen I Rådhuset I 0037 Osl Telefn I Telefaks I

5 Studietur 2013 Styret besluttet i sitt frrige møte at studieturen i 2013 legges til Hamburg, trsdag 11. g fredag 12. april, evt. med avreise 10. april. En freløpig skisse til prgram vil bli presentert i styrets møte 22. januar. Krdineringsgruppen - vararepresentanter Det ble gjrt ppmerksm på at mange reginråd/fylkeskmmuner så langt ikke har respndert på anmdningen m å ppnevne vararepresentant fr sitt medlem i krdineringsgruppen. Det ble ppfrdret til at de reginrådene/fylkeskmmunene det gjelder følger pp dette g melder tilbake til sekretariatet. Sekretariatet fr Oslreginen I Rådhuset I 0037 Osl Telefn I Telefaks I

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer