Aksjonærbrev nr. 2/2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjonærbrev nr. 2/2002"

Transkript

1 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd på 6,5 MNK Etter en gd start på året g et tilfredsstillende resultat i 1 kvartal, viste 2 kvartal et vesentlig dårligere resultat enn planlagt Ttalt sett vurderes resultatet fra 1 halvår sm lite tilfredsstillende Den rganisasjnsmessige tilpasningen sm ble fretatt i begynnelsen av året, sammen med en stram g bevisst øknmistyring viser igjen i frm av reduserte driftskstnader En ytterligere økning av salget må imidlertid til fr at driften skal gå i balanse Halvårsbalansen viser at selskapet hadde en likviditetsreserve på ca 75 MNK inklusiv trekkfasiliteter g en egenkapital på 5 1rnK Egenkapital andelen i selskapet var på 4~/ Marked Ambisjnen ved inngangen av året var å etablere strategiske allianser med glbale markedsaktører fr å øke ekspneringen i markedet I februar ble det inngått samarbeidsavtale med Strøm & Pedersen i Danmark g i mars ble det inngått samarbeidsavtale med Biihler Grup i Sveits I våre planer var disse avtalene frutsatt å skulle gi en virkning allerede i 2 kvartal I praksis viser det seg at det tar lengre tid enn frventet å få full markedsmessig effekt av disse Fr å øke ekspneringen inn mt nye industrisegmenter arbeider vi gså med å etablere nye strategiske allianser Den generelle øknmiske situasjnen internasjnalt har ført til at investeringsviljen er lav i alle våre markeder Det fører til at en rekke prsjekt hvr vi kunne frvente å kmme i leveransepsisjn har blitt utsatt eller kansellert Vi har i svært fl tilfeller tapt kntrakter til knkurrenter Vår vurdering av markedsutsiktene fremver viser et økende tilfang av prspekter Dette er et resultat av våre samarbeidsavtaler, men gså sm følge av eget fkusert markeds arbeid Særlig ser vi stre muligheter i det Eurpeiske g det Japanske markedet Vi har frventninger til at dette vil resultere i flere kntrakter i løpet av 3 g 4 kvartal Vår pprinnelige målsetning ved inngangen av året var å msette fr 22 MNK Med bakgrunn i markedsutviklingen frem til nå må vi erkjenne at dette blir vanskelig å nå Selskapet hadde en rdrereserve ved inngangen til 2 halvår på 4,3 MNK fr leveranse i inneværende år Prs j ektgjennmføring Kntraktene sm ble inngått på slutten av frrige år g i begynnelsen av inneværende, har medført et ganske tett leveranseprgram utver våren I flere av prsjektene har vi pplevd frsinkelser i våre kunden fremdrift, g gså enkelte tekniske prblem med nen av våre anlegg Ttalt sett må vi imidlertid si ss frnøyd med leveranseprsessen g vi pplever str grad av kundetilfredshet Vi har etablert en arbeidsfrm sm sikrer effektiv prsjektgjennmføring med gd kvalitet g med gd prsjektstyring Dette vil bli søkt styrket ytterligere i andre halvår F rs kning g utvikling Gjennm første halvår har F&U virksmheten vært knsentrert mt å understøtte våre kmmersielle aktiviteter innen luktreduksjn, mens andre aktiviteter har vært priritert ned i frhld til tidligere Prsjekter der vi mttar ekstern støtte g hvr vi ser det største kmmersielle ptensialet vil bli priritert fremver BEDRIFTSVEIEN 25 PBX 584 N-4305 SANDNES, NRWAY TEL FAX wwwa!'pn

2 APP APPLlED PLAsMA PHYSICS ASA HPV-12/40 En ny høyspentgeneratr, HPV-12/40, er utviklet innenfr budsjett g plan Første pilt serie er prdusert g neste serie er under frberedelse Generatren inngår nå sm standard i alle våre luktrenseanlegg T estanle(g Dirdal Sm vi har pplyst m tidligere, er det inngått samarbeidsavtale mellm APP g EWS Innvatin fr å sette ss i stand til ytterligere å frbedre vår teknlgi Et testanlegg er nå installert på EWS Innvatin sitt frsøksanlegg i Dirdal Dette vil bli benyttet til å styrke vår kmpetanse g utvikle frbedrede rensemetder fr luktfjerning CleanÆr Det delvis EU-finansierte prsjektet eanair (H-Hatt), sm har sm målsetning å utvikle en renseenhet fr ildsteder, er frmelt startet i 2 kvartal Prsjektet har en plan sm leder frem mt kmmersielllanserlng i midten av 2004 Miliøasfalt Resultat fra målinger sm er utført på den tidligere mtalte teststrekningen i Trndheim frdå i juni Rapprten viser at det, på grunn av ugunstige værfrhld i løpet av vinteren, ikke er tilstrekkelig datagrunnlag til å trekke nen knklusjn i frhld til asfaltens effekt Veidirektratet har bevilget penger til en ny målesesng g videre fremdrift i prsjektet vil bli besluttet i samarbeid med Shell Internatinal i løpet av 3 kvartal rganisasjn Det ble fretatt en rganisasjnsmessig tilpasning til dagens aktivitetsnivå i begynndsen av året Dette har gitt reduserte faste kstnader sm resultat Gjennm styrkelse av rganisasjnen med egen øknmiansvarlig (tidligere kjøpt tjeneste), har vi fått styrket fkus på øknmistyring g frbedret øknmiknttll Dette ser vi vil gi langsiktige psitive resultater rganisasjnen er generelt bemannet med svært mtiverte g ansvarsbevisste medarbeidere sm gjennm kllektiv innsats løser utfrdringene vi blir stilt verfr ppsummering Med utsikter til en ne bedret markeds situasjn fremver frventes det en resultatutvikling i sdskapet sm fører til et årsresultat sm blir liggende ne bak pprinnelig målsetning, men sm likevel vil representere et strt sprang fremver i frhld til fregående år Sdskapet vil frtsatt arbeide aktivt fr stadig å frbedre arbeidsprsessene med sikte på bedre kvalitetssikring g økt lønnsmhet Likviditetssituasjnen i selskapet gir lite spillerm fr å sikre en utvikling i henhld til selskapets målsetting Styret arbeider derfr med alternative løsninger fr å sikre sdskapet tilstrekkelig likviditet g kapitalbase fr videre vekst g utvikling Frslag vil bli presentert fr aksjnærene i ktber

3 Mrselskap Knsern Driftsinntekter g driftskstnader Driftsinntekter rensesystem Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Vareksmader Lønnsksmader Avskrivning på driftsmidler g immaterielle eiendeler Annen driftsksmad Sum driftskstnader Driftsresultat Finansinntekter g finanskstnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekstnad Annen finanskstnad Resultat av finanskstnader Resultat før skattekstnad rdinært resultat Ekstrardinære inntekter g kstnader -6: Årsverskudd (Årsunderskudd) verføringer Avsatt til annen egenkapital verført til udekket tap Sum dispnert

4 Mrselskap Knsern Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar 08 utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap bligasjner g andre frdringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler mløpsmidier Lager av varer g annen behldning Frdringer Kundefrdringer Andre frdringer Knsernfrdringer Sum frdringer t Bankinnskudd, kntanter Sum mløpsmidier Sum eiendeler

5 Mrselskap Knsern Egenkapital g gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital pptjent egenkapital Annen egenkapital Udispnert resultat Sum pptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjner Sum annen langsiktig gjeld Krtsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige ffentlige avgifter Knserngjeld Annen krtsiktig gjeld Sum krtsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital g gjeld

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer