FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen"

Transkript

1 FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt våre finansieringskilder, ffentlige g private. Til det er vårt arbeid altfr viktig fr samfunnet - g fr den enkelte senir! HVORFOR TENKE FREMOVER? Senirnett Nrge står ved et veiskille. De pririteringene g fkuseringen sm freningen har hatt i det minste de siste 7 årene har gitt gde resultater g gd vekst, men det er nå tvil m de er de beste innretningene fr fremtiden. Dagens kurs har altså ikke vært feil til nå! Alle de aktivitetene sm freningen har utført har vært gde g riktige. Vi har bygget et slid g utstrakt fundament! Det er kanskje ikke så mye helt nytt sm skal til fremver, men den innbyrdes pririteringen av aktiviteter må endres. Og endel aktiviteter må styrkes fr våre klubber g medlemmer. Det er frtsatt mange, altfr mange senirer utenfr gjerdet til den digitale verden, men bare halvparten så mange sm fr 5 år siden. Fr de ffentlige g private spnsrene så brenner dette ikke da like mye i dag sm før g derved er det risik fr at den øknmiske støtten vi får vil avta fremver. Vi ser knturene av dette allerede. Myndighetene frutsetter på den ene siden mer datakunnskap i flket, men vil på den andre siden redusere sin egen innsats fr å få dette til. Så hva er det vi strekker ss mt? Det er frtsatt rundt senirer sm ikke er digitale brgere i landet litt avhengig av definisjnen «digital brger», men minimumstallet er Dette er en del av vårt «marked», vår utfrdring. Denne gruppen risikerer nå å ekskluderes fra samfunnet i økende grad med statens digitaliseringsmelding, myndighetenes økte bruk av digitale løsninger, utvikling av velferdsteknlgi g de nye digitale verktøy. Også de senirer sm behersker digitale verktøy kmmer nå mer g mer inn i vårt nedslagsfelt. Det er ikke mange mråder sm kan vise til den dynamikken sm IKT har hatt g vil ha i økende grad fremver. Dette krever kntinuerlig ppdatering, påfyll g støtte. Altså: vårt arbeid er g vil bli svært viktig! - Landets senirer må beherske mderne digitale verktøy frt å kunne ivareta sine rettigheter g interesser g bekle sin plass i samfunnet, kunne være med g kunne bidra. 1

2 Vi vil at alle landets senirer skal få muligheten til å lære seg å bli gde digitale brgere ved at de mtiveres, læres pp g får tilgang til støtte, veiledning g ppdateringer i sin digitale hverdag g på sitt nivå. Og vår ppgave er å gjøre alt vi makter fr å realisere dette! Freningens vedtekter sier: Senirnett Nrge er en landsmfattende g selvstendig frening fr senirer (55+) g skal: arbeide fr å fremme senirers aktive bruk av infrmasjns- g kmmunikasjnsteknlgi (IKT), fr å styrke deres trygghet g integrering i det mderne samfunnet. arbeide fr å sikre alle senirer sm ønsker det, pplæring, støtte g veiledning i bruk av IKT. være et faglig g ssialt nettverk fr medlemmene. arbeide fr å påvirke IKT-utviklingen i Nrge til beste fr senirer. være en gd samarbeidspartner fr andre aktører, både private g ffentlige, sm arbeider innenfr freningens interessemråde. VI ER KOMMET ET STYKKE PÅ VEI: Senirnett Nrge består i dag av et nettverk av ver 170 klubber med gd gegrafisk spredning ver hele lendet. Det er minst én klubb i hvert fylke. Det er rundt senirer innm Senirnett hvert år fr kurs, pplæring g veiledning. Det er et impnerende antall. Videre er nettverket bemannet av ca. 850 frivillige. Senirnett har en demkratisk rganisasjnsfrm g hver eneste klubb «finner sin egen løsning», dvs. det er str frihet til å finne frem til sin egen virkemåte avhengig av de frivillige ildsjelene, gegrafi, lkalsamfunn, øknmi, samarbeidspartnere sv. Fellesnevneren er at vi jbber alle sammen med å få senirene digitale! Dette er mange styrker; det må vi ikke glemme, men vi har gså utfrdringer: vi trenger flere medlemmer, vi må ta bedre vare på våre medlemmer slik at de frblir aktive medlemmer, instruktører g veiledere i klubbene trenger mer teknisk pplæring g påfyll gjennm tekniske seminarer, vi må bli enda bedre kjent her i landet fr å tiltrekke ss både samarbeidspartnere g nye ikke-digitale senirer, vi må sørge fr at våre hjemmesider blir mer attraktive fr medlemmer g andre, vi må ha en bedre «PC-hjelp»- funksjn fr medlemmene, vi må ta frem mer pplærings-materiale vi må øke antall klubber vi må styrke vår psisjn sm talerør g høringsrgan verfr myndigheter g andre premissleverandører Våre mål, våre visjner g våre «gjøremål» krever en viss finansiering. Selv m det meste av vårt arbeid er basert på frivillig innsats, så er det nen ting sm kster penger sm vi vet. Det hadde vært fltt, ja, det er nå nødvendig å ta tak i de utfrdringene sm vi har fran ss. 2

3 VÅRE RAMMEBETINGELSER: Senirnetts virke er på en måte en dugnad. En dugnad mellm frivilligheten, det ffentlige g det private. Alle disse har frdeler av samarbeidet: - ffentligheten frdi det er svært kstnadsbesparende å kunne kmmunisere med alle sine brgere digitalt - det private frdi det åpner pp nye g effektive veier til kundemarkedene fr deres tjenester g prdukter - frivilligheten frdi arbeidet er meningsfylt, interessant, ssialt g mr! Det er en dugnad sm gså er et spleiselag. Vi legger inn våre frivillige timer g de andre er med på finansieringen. Spleiselaget har fungert sånn ngenlunde til nå, det har krevet masse innsats fr å få aktørene på banen g frsøke å hlde de på banen. Men ettersm Senirnett vkser seg mer mden g IKT teknlgien finner veien inn i nesten alle hjem etter hvert, så frventes det at Senirnett må begynne å stå på egne ben. Dvs. bli mindre avhengig av støtte. VEIVALG: Det finnes mange veier fremver fr freningen; nen vil ivareta våre verdier g vår kultur bedre enn andre. Men vi trr ne av det mest grunnleggende vil være å frbli en uavhengig frening sm kan leve av egne inntekter g øke aktivitetene. Vi ser altså fr ss en fremtid sm gir uavhengighet g frihet g mer aktivitet. Det finnes en frening til frveksling lik Senirnett på nesten alle mråder, i et annet eurpeisk land, sm har valgt en vei sm har gitt betydelig suksess: I krte trekk betyr det en kraftig fkusering på betalende medlemmer. Det er midlene fra medlemskntingenten sm er det abslutt største bidraget til driften av det sentrale leddet i denne freningen med nen mindre innslag av spnsrvirksmhet fra privat sektr g ne salg av pplæringsprdukter. Dersm vi tar denne freningens medlemstall g krrigerer fr antall innbyggere i landene, så burde Senirnett kanskje ha medlemmer i dag. Vi har Frslaget betyr at hele Senirnett må legge mye av sin kraft i ppgavene med å tiltrekke seg nye medlemmer g behlde de gamle. Begge disse ppgavene betyr at hele Senirnett igjen må være et attraktivt tilbud til landets senirer, et tilbud sm de vil betale fr å skaffe seg g behlde. FORSLAG: Vi ønsker en frening med str handlefrihet g strt mangfld. Vi ønsker en frening sm er det naturlige stedet å henvende seg fr landets senirer når de trenger å lære ne nytt innen IKT, når de trenger å ppdatere sine kunnskaper, når de trenger å få hjelp g assistanse g når de trenger kntakt med et miljø fr inspirasjn g fr å dyrke sine interesser. Vi ønsker 3

4 en frening sm er det helt naturlige valget fr ffentlig g privat virksmhet å henvende seg til fr alle spørsmål g aktiviteter rundt senirer g IKT. Vi ønsker å være den freningen. Men det vil ta ne tid å kmme dit: vi må starte mange nye aktiviteter, vi må endre på mye av det vi gjør allerede. Dette må planlegges g finansieres, ressurser må skaffes. I krte trekk, så er de følgende aktivitetene viktige fr alternativet: - Medlemsverving - Medlemspleie - PC-hjelp funksjn - Klubb pleie, -styrking - Kurspplegg g materiale - Kraftigere web Medlemsverving: Denne aktiviteten vil bygge på andre aktiviteter sm øker g frbedrer freningens tilbud til medlemmene. Men Senirnett må markedsføres bedre, vi må bli bedre kjent. Dette vil kreve en del midler til reklame i blader g aviser, brsjyrer g bredere distribusjn av ss g vår frening. Det vil gså inkludere vervekampanjer g spesielle vervetilbud / rabatter. Vi må frbedre g synliggjøre vårt ttale tilbud til medlemmer slik at det blir verdt betalingen av årskntingenten. I stikkrds frm: Vervekampanjer Medlemstilbud / rabatter Markedsføring i blader, aviser g media Medlemspleie: Det må etableres bedre kntakt med medlemmene gjennm kntaktbrev, medlemmer må få tilgang til ekstra materiale på våre websider, medlemstilbudene med rabatter må økes g vi må arbeide mer aktivt med å unngå utmeldinger. Nye medlemmer må tilbys en velkmstpakke med infrmasjn. Kntaktbrev Medlemmer på web med innlgging Medlemstilbud / rabatter Velkmstpakke Unngå utmeldinger PC-hjelp: Her ser vi et sterkt økende behv blant våre senirer. Man kjører seg fast fra tid til annen g hater å bry familiemedlemmer. Det å vite at det finnes hjelp sm man faktisk har betalt fr tilgang til er sannsynligvis en meget verdifull medlemsfrdel i freningen. Alle klubbene g Senirnett sentralt må delta i denne aktiviteten. Vi planlegger et sentralt telefnnummer, 4

5 betjent fr eksempel fra 10 til 14 hver ukedag, der frespørsel mttas, medlemskap verifiseres g kntakten frmidles videre til kmpetent persnale sentralt eller i en klubb m det er mer effektivt. Første hjelpefase blir via telefn. Så ver nett via et fjernstyringsprgram sm TeamViewer g, m alt annet ikke fungerer, så via besøk eller hjemmebesøk. Slike besøk vil det måtte betales en viss sum fr pga reise etc. Det må gså tas frem en «førstehjelps-pakke» sm støtte fr selv-hjelp. Telefn-desk Fjernstyringsprgram / TeamViewer Hjemmehjelp med betaling Tips- / førstehjelp-pakke Liste ver interesserte ressurser i klubbene Klubbpleie: Til nå har freningen sentralt hatt sm hvedfkus å etablere flest mulige klubber ver hele landet. Dette har vært nødvendig fr å ikke bli et strbyfenmen. Men denne fkuseringen har medført at de allerede etablerte klubbene ikke har fått den støtte sm det har vært behv fr. Da med tanke på instruktørsamlinger, tekniske ppdateringer, pplegg fr egne kurs, støtte til aktiviteter sm klubbene kan utføre fr å frbedre sin øknmi, kursmateriale, enkle pplæringsvideer Instruktørsamlinger Bedre pplæringsmateriale inkl. videsnutter, øvelser Opplegg fr klubbmøter: seminarer, fredrag Teknisk månedsbrev Egen weblggin med mer materiale Kurspplegg g materiale: Til nå har hvedpplæringene av senirer vært basert på grunnkurs med PC g Windws sm plattfrm. Men markedet er i en dramatisk endring sm startet fr ca. t år siden: - PCen har ikke lenger mnpl på internett. Nå har vi nettbrett g smarttelefner sm øker vldsmt i salg mens PC salget har stagnert. Dette medfører gså at grunnkursene er mindre etterspurt. Nå skal man ikke bare kmme seg på internett, men det sm nettet kan brukes til er viktigere g viktigere. Temakurs er i vinden uavhengig av hvilken plattfrm man kjører på. Dette stiller stre krav til frm g innhld i alle de kursene sm avhldes i Senirnett. Og det tilsvarende gjelder fr kursmaterialet med dkumentasjn. Opplæringene har gså behv fr å suppleres med øvelsesmateriale g videsekvenser fr innlæring. Vi trenger å legge mer innsats i kurs innhld g dkumentasjn sm tilbys klubbene; gså fr å hlde materialet ppdatert til enhver tid. Kursbøker Temabøker Videsnutter Øvelsesmateriale 5

6 Web: Freningens websider, krever tilsyn g kntinuerlig ppfriskning. De ulike klubbenes undersider er fte mangelfulle g krever hjelp g støtte til å fremstå sm nyttige. Krt sagt så krever hele webstedet til freningen en grundig gjennmgang g ny drakt. Pålggingsmuligheter fr medlemmer g instruktører i klubber må intrduseres, det må bli lettere å finne frem i materialet, mer pplæringsmateriale må legges ut g gammelt, utdatert materiale tas brt. Vår web er et viktig samlingssted g en sentral infrmasjnskilde der designet g teknlgien må følge bedre med i tiden. Fler ressurser må legges inn fr å gjøre vår web mer frisk g attraktiv. Legge m websidene Tillate lg-ins Samle infrmasjnen Lettere å finne frem Lagre gammelt Masse nyttige videer g hjelpefiler Facebk, Twitter MÅL FOR SATSNINGENE: Vi har sm mål at det skal være attraktivt å bli medlem g frbli medlem i Senirnett. Det handler mye m mulighet fr pplæring, infrmasjn, støtte g hjelp. Det er dette målet sm frslaget arbeider mt. Prduktet vårt må være så attraktivt at medlemsmassen kan øke i betydelig grad - der vi vil ha dekning fr å kunne fremheve: Hvrfr bli medlem hs Senirnett?: - Klubbene fr (ssial) infrmasjn g pplæring - PC hjelp - Trygghet med PC på nett: ppdatert infrmasjn g hjelp når det er behv - Tilbud til rabatterte priser: kurs, bøker - Web-sted med mye pplæringer g nyttig infrmasjn - Avisen flere ganger i året - Medlemsfrdeler Hvrfr starte g drive en klubb?: - Det er mr, meningsfylt, ssialt g viktig - Man får tilgang til en mengde materiale fr å hlde seg ppdatert - Det er sentrale pplæringer i nye ting - Det er sentrale seminarer fr alle klubbledere g instruktører fr å hlde seg ppdatert teknisk g i drift av klubben 6

7 HVORDAN GÅ FREM: Prsjektet å få mange flere medlemmer i Senirnett, kan deles i t hvedaktivitetsmråder: 1. Frbedre Senirnetts ttale tilbud slik at det blir attraktivt fr stre grupper av senirer 2. Gå aktivt ut fr å tiltrekke seg medlemmer - i tillegg til å starte en kampanje fr å behlde eksisterende medlemmer Punkt 1. består av gjennmføringen av punktene fra FORSLAG kapittelet. Nen av punktene vil kreve ne finansiering g tilgang til flere frivillige ressurser. Vi trr at det første løftet kan utføres innenfr en ramme på 12 måneder. Nen av ressursene fra klubbetableringsaktivitetene må settes inn her. Punkt 2. vil kreve betydelig finansiering g lengere tid. Det kan gså være nødvendig å investere i prfesjnell assistanse. En målsetning kan være å skaffe flere medlemmer de første 12 månedene g ytterligere flere medlemmer de neste 12 månedene. Prsjektet må detaljeres i langt større grad enn dette med del-måldefinisjner, budsjetter, ressurser g tidsplaner. Men summen av dette er at endringen i fkus går fra å sette stre ressurser inn på å etablere nye klubber hele tiden samt finansieringen g ver til å øke kvaliteten på det vi allerede har, med nen mindre tillegg. Markedsføringsinnsatsen er heller ikke helt ny, men mfanget økes betraktelig. FINANSIERING: Nå er det en risiksprt å gjøre sammenlikninger med tilsvarende freninger sm Senirnett i andre land. Lynne, behv, gegrafi, bsetningsmønster, samfunnsmdell er ulike fra land til land. Men en rask versikt avdekker: SVERIGE har senirnet.se, en frening ganske lik ss, men mindre. De har 52 klubber, medlemmer sm hver betaler SEK 250,- per år hvrav 150,- krner går til den sentrale freningen. De har en webside, ingen avis, ingen PC-hjelp g ingen teknisk- eller kursstøtte fra sentralt hld. Ei heller avtaler m gratis bredbånd eller prgramvare til klubber med nen. Etterat den pprinnelige ildsjelen sm startet freningen i 1992 frlt sin pst, har senirnet.se ikke hatt nen utvikling av betydning inntil ganske nylig. NEDERLAND har Senirweb sm er meget lik ss i tanker g gjerning, men mye større. Startet i De har 400 klubber (eller læresentre) g medlemmer sm betaler tilsv. kr. 250,- per år der hele beløpet tilfaller det sentrale leddet. Senirweb tilbyr klubbenes instruktører mye faglig påfyll, kursmateriale til lav pris, avis, web med stre mengder teknisk infrmasjn g utstrakt PC-hjelp alt dette er frbehldt medlemmer. Klubbene betjenes av frivillige sm hs ss g klubbene får sine inntekter ved salg av kurs, kursmateriale, PC-hjelp g lkale spnsrer, ffentlige g private. 7

8 Senirnett Nrge sentralt vil frtsette å fremfrhandle seg midler fra sine finansieringskilder, g søke nye kilder. Men sm nevnt tidligere, så ser vi knturene av at støtten ttalt er fr nedadgående. Da kmmer et strt antall betalende medlemmer i fkus med en frdelingsmdell der freningen får en nødvendig større andel av kntingenten. Klubbene kan ha, i tillegg til en andel av medlemskntingenten, mange muligheter lkalt å skaffe midler til sin virksmhet. Dette punktet må utredes g skaleres av klubbene. Budsjetter fr freningen fremver vil avhenge av takten i frnyingen. Den må være av et visst temp ellers mister vi mment g støtte fra dagens spnsrer. Styret ønsker tilbakemeldinger fra freningens Landsmøte 2013 i første mgang før budsjettene kan utarbeides detaljert. 8

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Kartlegging av materiale på nettet

Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer