Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)"

Transkript

1 Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L ( ) Mai 2013

2 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene Fremveksten av NUF Gudmund Knudsens utredning Frenkling g mdernisering av aksjelven, januar 2011 Omfattende høringsrunde Frslag m endringer i aksjelvgivningen 2

3 Frmål Frenkle g mdernisere regelverket Tilpasse reglene bedre til de små g mellmstre selskapenes behv Majriteten av aksjeselskaper er små g med få eiere Sikre at aksjeselskap fremstår sm en attraktiv fretaksfrm Frnyet vurdering av de ulike samfunnsaktørers interesser - (minritets)eiere, kreditrer, ansatte g andre Frslag m endringer i aksjelvgivningen 3

4 Innhld Tre hvedtemaer Kapitalreglene Overkursfnd Utbytte Kapitalnedsettelse Lån g sikkerhetsstillelse Andre frhld Stiftelse av aksjeselskap Aksjeselskapers rganisasjn Frslag m endringer i aksjelvgivningen 4

5 Kapitalreglene Utbytte Overkursfnd Reglene m verkursfnd tas ut av aksjelven Overkurs skal likevel spesifiseres på egen linje i regnskapet Inngår i grunnlaget fr utbytte, kapitalnedsettelser, lån til aksjnær mv. ("fri egenkapital") Utbyttereglene Ikke fradrag fr gdwill, balanseført FU g utsatt skattefrdel De samme lån g sikkerhetsstillelser skal trekkes fra sm tidligere Ta hensyn til både nye lån mv g nedregulering etter Egne aksjer skal sm tidligere trekkes fra Kan ikke ta hensyn til salg av egne aksjer etter Frslag m endringer i aksjelvgivningen 5

6 Kapitalreglene Utbytte Egenkapitalen kan være lavere enn ti prsent av balansesummen Frsvarlig egenkapital g likviditet etter utdelingen, 8-1(4) Erstatter "frsiktig g gd frretningsskikk" Presisert at gså likviditeten skal være frsvarlig - Tilsvarende presisering i den generelle bestemmelsen m frsvarlig egenkapital i 3-4 Denne bestemmelsen blir nå den sentrale Erkjennelse av at de tekniske beregningsreglene ikke har vært hensiktsmessige Frslag m endringer i aksjelvgivningen 6

7 Utbyttekapasitet - eksempel Eiendeler Egenkapital g gjeld Kntanter 100 Aksjekapital 20 Bygning 50 Overkursfnd 80 GW 100 Annen egenkapital 160 Utsatt skattefrdel 50 Gjeld 40 Ttal 300 Ttal 300 Utbyttekapasitet Annen egenkapital 160 GW -100 Utsatt skattefrdel -50 Ttal 10 Hva kan deles ut etter freslåtte regler? Frskjeller dagens regler g freslåtte regler? Frslag m endringer i aksjelvgivningen 7

8 Kapitalreglene Utbytte, tilleggsutbytte g ekstrardinært utbytte Utbytte (rdinært) Utbytte sm fastsettes på rdinær generalfrsamling Tilleggsutbytte Det sm i dag kalles ekstrardinært utbytte Baseres på sist fastsatte regnskap Ingen sperrefrist Kan beslutte slikt utbytte frem til neste rdinære GF GF kan gi styret fullmakt til å dele ut tilleggsutbytte Frslag m endringer i aksjelvgivningen 8

9 Kapitalreglene Utbytte, tilleggsutbytte g ekstrardinært utbytte Ekstrardinært utbytte Adgang til å utdele utbytte på grunnlag av en mellmbalanse Utarbeidet g revidert etter samme regler sm fr årsregnskapet gså fr selskaper sm ikke har revisr Selskapet kan dermed freta utdeling basert på inneværende års resultat Fr eksempel etter realisasjn av vesentlig eiendel Frslag m endringer i aksjelvgivningen 9

10 Kapitalreglene frts. Realisasjn av eiendel Utbytte? Ordinært utbytte? Tilleggsutbytte? Ekstrard. utbytte? Årsregnskap 2011 Årsregnskap 2012 Mellmbalanse? Frslag m endringer i aksjelvgivningen 10

11 Kapitalreglene Kapitalnedsettelse Frtsatt krav m "dekning fr bundet egenkapital" etter kapitalnedsettelsen "Fri egenkapital" kan ikke være negativ etter nedsettelsen Beregning g vurdering på samme måte sm fr utbytte Aksjekapital på vedtakstidspunktet legges til grunn Frtsatt krav m revisrbekreftelse Kan baseres på revidert mellmbalanse Frslag m endringer i aksjelvgivningen 11

12 Kapitalreglene Lån g sikkerhetsstillelser til aksjnær mv. Lån g sikkerhetsstillelser sm tidligere innenfr "fri egenkapital" Kan baseres på revidert mellmbalanse Kan generelt yte lån/sikkerhetsstillelse gså til utenlandske mr-/søsterselskap, frutsatt at: Lånet tjener de øknmiske interessene i fretaksgruppen Ikke til eierne bak fretaksgruppen Styret må påse at lvens krav ppfylles Definisjnen av knsernspiss utvides: Andre juridiske enheter likestilles med aksjeselskap Frslag m endringer i aksjelvgivningen 12

13 Kapitalreglene Finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet Kan gi lån eller stille sikkerhet i frbindelse med erverv av aksjer i selskapet (g mrselskapet) Krever "fri egenkapital" i målselskapet Krav til vanlige frretningsmessige vilkår g betryggende sikkerhet. Må vedtas av generalfrsamlingen med 2/3 flertall Styret i målselskapet må: Kredittvurdere mtparten (dvs kjøper) Utarbeide redegjørelse til generalfrsamlingen ASA skal sende redegjørelsen til Fretaksregisteret. Frslag m endringer i aksjelvgivningen 13

14 Kapitalreglene Avtaler med aksjnær Unntak fra kravene til redegjørelse mv. fr avtaler m kreditt g sikkerhetsstillelse til knsernselskaper Frutsetter 100 % eierskap 3-8 kan fremdeles være aktuell ved lån til selskapet Unntaket gjelder gså fr lån til kjøp av aksjer i selskapet Frslag m endringer i aksjelvgivningen 14

15 Kapitalreglene Erverv av egne aksjer Grensen på 10 % ppheves fr aksjeselskaper Gjelder frtsatt fr ASA Minsteaksjekapitalen på kr må være i behld Styrets fullmaktsperide utvides fra 18 måneder til t år Frslag m endringer i aksjelvgivningen 15

16 Endringer av kreditrfrister (prp 122 L) Kreditrfrist - 6 uker. Samme frist fr alle typer av beslutninger g fretaksfrmer Kunngjøres kun elektrnisk. Kunngjøring via avis utgår. Frslag m endringer i aksjelvgivningen 16

17 Stiftelse av aksjeselskap Frenklinger Ne reduserte minstekrav til vedtekter Nrmalt ikke krav m åpningsbalanse fr stiftelser med kntantinnskudd Stiftelse skal kunne gjennmføres elektrnisk - Teknisk løsning ikke på plass i dag Frslag m endringer i aksjelvgivningen 17

18 Aksjeselskapers rganisasjn Antall styremedlemmer g styrets arbeidsfrm Antall styremedlemmer mv. Generelt minstekrav er ett styremedlem, uavhengig av aksjekapitalens størrelse Ikke krav m varamedlem Styreleder g daglig leder kan være samme persn Styrets arbeidsfrm Ikke krav m behandling i fysisk møte Krav til fysisk møte mellm styret g revisr uten daglig leder berøres ikke Frslag m endringer i aksjelvgivningen 18

19 Aksjeselskapers rganisasjn Avhldelse av generalfrsamling Adgang til å avhlde generalfrsamling uten møte Alle aksjeeiere må være enige Alle må gis mulighet til å delta på egnet måte - gjelder gså daglig leder, styremedlemmer g revisr Beslutninger/ stemmegivning må prtklleres g sendes til samtlige aksjeeiere Elektrnisk deltakelse mulig Mulig å avgi skriftlig frhåndsstemme. Kan avhlde ekstrardinær generalfrsamling uten frutgående styrevedtak - frutsatt at alle aksjeeiere er enige Frslag m endringer i aksjelvgivningen 19

20 Ikrafttredelse Antakelig vedtak før smmeren Varslet ikrafttredelse 1. juli 2013, men mulig ulike ikrafttredelsestidspunkter Frslag m endringer i aksjelvgivningen 20

21 Lvfrslag (et utvalg) 8-1 skal lyde: 8-1 Hva sm kan deles ut sm utbytte (1) Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake nett eiendeler sm gir dekning fr selskapets aksjekapital g øvrig bundet egenkapital etter 3-2 g 3-3. Beregningen skal fretas på grunnlag av balansen i selskapets sist gdkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet sm skal legges til grunn (2) I beløpet sm kan deles ut etter første ledd, skal det gjøres fradrag fr den samlede pålydende verdien av egne aksjer sm selskapet har ervervet til eie eller pant før balansedagen. Det skal gså gjøres fradrag fr kreditt g sikkerhetsstillelse mv etter 8-7 til 8-10 fra før balansedagen sm etter disse bestemmelsene skal ligge innenfr rammen av de midler selskapet kan dele ut sm utbytte. Det skal likevel ikke gjøres fradrag fr kreditt g sikkerhetsstillelse mv sm er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet, eller kreditt til en aksjeeier i den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet. (3) Ved beregningen etter første ledd skal det gjøres fradrag fr andre dispsisjner etter balansedagen sm etter lven skal ligge innenfr rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. (4) Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en frsvarlig egenkapital g likviditet, jf 3-4. Ny 8-2 skal lyde: 8-2 a Utbyttedeling på grunnlag av en mellmbalanse (1) Selskapet kan dele ut ekstrardinært utbytte på grunnlag av en mellmbalanse sm er utarbeidet g revidert etter reglene fr årsregnskap g gdkjent av generalfrsamlingen. Balansedagen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen det treffes beslutning m ekstrardinært utbytte. (2) Bestemmelsene i 8-1 m hva sm kan deles ut sm utbytte, gjelder tilsvarende fr utdeling av ekstrardinært utbytte. (3) Beslutning m ekstrardinært utbytte treffes av generalfrsamlingen. 8-2 første ledd gjelder tilsvarende. Frslag m endringer i aksjelvgivningen 21

22 Lvfrslag frts. 8-7 tredje ledd skal lyde: (3) Frbudet i første g annet ledd gjelder ikke. 1. kreditt med vanlig løpetid i frbindelse med frretningsavtaler, 2. kreditt eller sikkerhet til frdel fr mrselskapet eller annet selskap i samme knsern, 3. kreditt eller sikkerhet til frdel fr en juridisk persn sm har slik bestemmende innflytelse sm nevnt i 1-3 ver selskapet, eller til frdel fr datterselskap av en slik juridisk persn, frutsatt at kreditten eller sikkerhetsstillelsen skal tjene fretaksgruppens øknmiske interesser. Første punktum nr 3 gjelder ikke når den juridiske persnen er stat, kmmune eller fylkeskmmune annet ledd skal lyde: (2) Beslutning sm nevn i 12-1 første ledd nr 2 g 3 kan ikke gjelde større beløp enn at selskapet etter nedsettingen har tilbake nett eiendeler sm gir dekning fr selskapets aksjekapital g øvrig bundet egenkapital etter 3-2 g 3-3. Beregningen skal fretas på grunnlag av balansen i selskapets sist gdkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet sm skal legges til grunn. 8-1 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. Beregningen kan gså fretas på grunnlag av en mellmbalanse sm er utarbeidet g revidert etter reglene fr årsregnskap g gdkjent av generalfrsamlingen. Mellmbalansens balansedag kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen det treffes beslutning m kapitalnedsetting. Revisr skal bekrefte at det etter nedsettingen vil være full dekning fr selskapets bundne egenkapital. Frslag m endringer i aksjelvgivningen 22

23 Kntakt Kjell Richard Manskw Partner/Advkat Stavanger Mail: Telefn:

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer