Sak: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF"

Transkript

1 Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal transprtplan Transprtetatenes frslag Høringsuttalelse fra Osl Havn KF Saken gjelder: Transprtetatenes frslag til NTP ble lagt frem 29. februar Frslaget er sendt ut til høring med høringsfrist 29. juni Frslaget består av en handlingsplan fr planperiden basert på en frutbestemt øknmisk planramme g hva sm kan utføres g ikke utføres ved andre mindre g større øknmiske planrammer. Transprtetatene knkluderer med at landets nasjnale transprtinfrastruktur er i til dels dårlig frfatning. Etatene har derfr i frslaget lagt str vekt på å redusere frfallet. Det gir rm fr mindre nye tiltak, men lite rm fr stre infrastrukturprsjekter. Samtidig frventes det str vekst i transprtetterspørselen, både innen persntransprt g fr gds. Dette skyldes den frventede beflkningsveksten g sterk øknmisk vekst i årene fremver. Nrsk imprt g eksprt frventes å øke med % i planperiden. Frtsatt vil Eurpa være den delen av verden sm vi handler mest med g 90 % av eksprten går dit g 75 % av imprten kmmer fra eurpeiske handelspartnere. Handelen med Asia har vkst sterkt de senere år. Utviklingstrekk g trender Gdstransprtene øker i takt med øknmisk vekst både internasjnalt g i Nrge. Siste 20 år har innenlands gdstransprtarbeid vkst med mer enn 80 prsent. Hvedmønsteret er at eksprt fra Nrge går med skip. Oljebaserte prdukter, fisk g industriprdukter utgjør viktige eksprtartikler. En økende andel av imprten til Nrge er frbruksvarer g bearbeidede prdukter, g kmmer sm stykkgds g i økende grad sm cntainerisert gds. Eksprten går i str grad ut fra Kyst-Nrge, mens imprten, særlig av frbrukergds, kmmer inn til Østlandet. Dette gir dårlig retningsbalanse. Internasjnaliseringen av transprt- g lgistikkbransjen medfører at varestrømmene tilpasses disse aktørenes internasjnale strategier. En knsekvens er økende tendens til knsentrasjn g sentralisering av lagerfunksjner. Skip dminerer utenrikshandelen g utfører ver 90 prsent av dette transprtarbeidet på nrsk mråde unntatt ljeeksprten. Innenlands gjøres hveddelen av transprtarbeidet på veg g sjø, men jernbanen dminerer på lange strekninger hvr

2 Osl Havn KF Side: 2 banetransprt tilbys. Sjø- g banetransprtenes samlede markedsandel i innenlandsk transprtarbeid er redusert fra 57 prsent i 1990, til 54 prsent i 2000 g videre til 50 prsent i Sjøtransprten dminerer på lengre avstander, g dessuten ver krtere strekninger ved frsendelser av stre vlumer. Sjøtransprt fretrekkes fr bulktransprter både innenlands g ut av Nrge. Fr stykkgdsfrakt taper sjøen markedsandeler, i første rekke til lastebilen. Jernbanen har markedsandeler fra snaut 60 prsent til vel 90 prsent av stykkgdstransprt mellm Osl g Stavanger, Bergen, Trndheim, Bdø g Narvik. Prgnser tilsier økte gdsmengder med økt bruk av cntainere g semitrailere i disse krridrene. Det går mer gds fra enn til Osl. Transprt av fersk fisk på bane fra nrd øker. Bilen har ingen knkurranse på transprt mellm kunde g gdsterminal. Om lag halvparten av transprtarbeidet gjøres med lastebil på strekninger krtere enn 30 mil. Fr en str andel av disse transprtene er lastebil eneste alternativ. Prgnsene fr beflkningsutvikling g øknmisk vekst tilsier betydelig vekst i gdstransprten - mlag 40 prsent vekst i tnnkilmeter fram til Uten mttiltak frventes sterkest relativ vekst i bil- g jernbanetransprt g mindre vekst på sjø. Frtsatt går mye av utenrikshandelen sjøveien, men veksten i lastebiltransprten de siste årene har vært str. Økt imprt av knsumvarer har ført til at veitransprtens andel har økt g særlig gjelder dette lastebiler ver Svinesund. Transprtetatene viser til EUs nye hvitbk fr transprt at uninen legger pp til å flytte mye gdstransprt fra vei til sjø g bane. Innen 2030 skal 30 % av all gdstransprt sm er lenger enn 300 km flyttes ver g innen 2050 skal 50 % flyttes. Dette vil naturlig nk påvirke transprt mellm EU g Nrge. Trafikkveksten i de største bymrådene skaper flere utfrdringer. Samtidig er bymrådene gså gdsknutepunkter i et nasjnalt nett. Særlig gjelder dette Osl-mrådet sm er et tungt knutepunkt i frhld til internasjnale transprter. Om lag 2/3 av imprtgdset sm km til Osl-mrådet med lastebil skal til Østlandsmrådet. Det pplyses at analyser viser at det er nk gds mellm Gøtebrg-reginen g Osl/Akershus til flere daglige tgavganger i begge retninger. De største gdsmengdene på veg går i krridrene mellm Osl g henhldsvis Götebrg, Stavanger, Bergen g Trndheim. Om lag t tredeler av imprtgdset sm km på veg skulle til Osl, Akershus g sørlige deler av Østlandet i m lag halvparten av gdset km fra Sverige, Finland, Baltikum, Plen g Nrd-tyskland g hele 25 prsent av imprtgdset km fra reginen rundt Götebrg g Jönköping.

3 Osl Havn KF Side: 3 Veiatkmster Transprtetatene er pptatt av at atkmstene til terminalene bedres. Dette gjelder så vel landterminaler sm havneterminaler. Øknmiske insentiver Terskelen fr å utvikle nye transprtløsninger er høy g det er betydelig risik knyttet til slike. Transprtetatene mener det bør pprettes en tppfinansieringsrdning sm insentiv til støtte fr nye innenlandske tilbud med ptensial fr å verføre gds fra vei til sjø g bane etter mdell av EUs Marc Plprgram. Sjø-g baneperatører er fte underleverandører til internasjnale transprtnettverk. Det er kmplekst å kjøpe transprter hvis vareeier selv skal krdinere mellm flere transprtmidler. Følgelig faller valget fte på det sm er enklest g det er i regelen veitransprt. Det er derfr et behv fr å frenkle handel med transprtløsninger sm inkluderer sjø g bane. Slike tiltak bør kunne innlemmes i freslått insentivrdning. Avgifter på sjøtransprt. Transprtetatene freslår at nedtrapping av statlige avgifter fr sjøtransprt g generelle sjøsikkerhetstiltak videreføres. Lstjenesten er effektivisert g ytterligere tilpasninger er under gjennmføring i samarbeid med de berørte parter. En ffentlig utredning frventes å freligge våren Målet er å redusere kstnadene fr lstjenesten fr sjøfarten uten å redusere sikkerhetsnivået. Etatene freslår at statlige avgifter g gebyrer i større grad tar hensyn til skipenes miljøklassifisering. Kunnskapsutvikling Transprtetatene freslår videreføring av statlige bevilgninger til Nrsk frskningsråd fr å utvikle mer miljøvennlige lgistikk g transprtløsninger. Bred samfunnsanalyse av gdstransprt Transprtetatene mener at fr å få mer transprt på sjø g bane må gdsstrømmene knsentreres slik at det blir mulig å tilby frekvent g attraktiv transprt til rimelig kstnad. Nåværende regime med utpeking av havner g stamnetthavner har ikke hatt tilstrekkelig effekt i frhld til styrking av sjøtransprten. Dagens lgistikktrender peker i frskjellige retninger. Det er mange utfrdringer knyttet til å samle gdstransprtstrømmene g legge til rette fr effektive intermdale transprtløsninger. Dette krever tiltak utenfr etatenes kmpetanse g ansvarsmråde. Transprtetatene mener derfr at det er behv fr en bred samfunnsanalyse av gdstransprt, der en ser på muligheter g tiltak fr å få mer effektiv gdstransprt g bedre utnyttelse av sjø g bane på lange transprtavstander. En slik utredning bør blant annet mfatte følgende temaer: Kartlegging av gdsstrømmer g lgistikktrender, inklusive kunnskap m mulighetene fr å påvirke disse Utredning m en knutepunktstruktur sm legger til rette fr mer effektiv gdstransprt Organisering g eierskap av nasjnale intermdale gdsterminaler, med særlig fkus på havneterminaler Infrastrukturtiltak g arealbruk sm kan bidra til gdsknsentrasjn, en mer effektiv terminalstruktur g mer gds på sjø g bane Andre insentiver fr å stimulere til knsentrasjn av gdsstrømmer g mer intermdal gdstransprt

4 Osl Havn KF Side: 4 En delutredning m terminalstruktur g lgistikkløsninger i Oslfjrd-mrådet. Tiltak i farleder Kapasiteten fr sjøtransprt er i utgangspunktet str, g sjøtransprt er et miljøvennlig g sikkert alternativ. Overgang til større skip, krav m hurtigere gdsframføring, større innslag av farlig gds g strengere krav til sikkerhet medfører behv fr økt seilingsdybde/-bredde g endret merking. Dette vil øke sikkerheten g bedre framkmmeligheten inn mt flere av de stre knutepunktshavnene. Disse tiltakene vil bli priritert i planperiden: H a v n Os l B r g h a v n, Fr e d r i k s t ad G r e n l a n d h a v n B e r g e n Å l e s u nd B d ø P l a r b a s e, H amme r f e s t T i l t a k U t d y p i n g i G å s ø y r e n n a Ut d y p i n g v i d e g r u n n e n R ø s v i k r e n n a U t d y p i n g i K a l v e n l ø p e t U t d y p i n g Fæ r ø y f l u e n e g i H e r d l e f j r d e n Ut d y p i n g v e d Fl a t h l m e n g i i n d r e h a v n U t d y p i n g v e d i n n s e i l i n g e n g i h a v n e n F j e r n i n g a v g r u n n e Tabell: T i l t a k i f a r l e d e r Effektivisering av terminaler g tilrettelegging fr integrerte lgistikknutepunkter Effektive terminaler er viktig fr mer transprt på sjø g bane. I tillegg til effektive laste- g lsseperasjner, er det viktig at transprt- g lgistikkbedrifter er lkalisert like ved, eller integrert i terminalen. Det er gså en frdel m større transprtbrukere er lkalisert nær terminalen. Fr havneterminaler er tett kbling til annet næringsliv like viktig, men næringstypen kan variere mer med lkale frhld. På grunnlag av erfaringene fra KVUer fr gdsterminaler, freslår transprtetatene at det utarbeides en nasjnal veileder med eksempler g gde råd fr arealbruk g utvikling av reginale gds- g lgistikklynger. Effektiviteten i utviklingen av terminalmrådene hemmes fte av manglende samrdning av arealbruk, veger, sikkerhet g tjenester i g rundt terminalmrådet. Kjernevirksmheten i terminalene er verføring av gds mellm transprtmidler. I havnene fungerer havnestyrene sm en nøytral part sm eier havnearealene g legger til rette fr brukerne. Økt gjennmføringsevne Det er nødvendig å gjennmføre en rekke tiltak fr å håndtere en mulig økt ppgavemengde. Dette gjelder både tiltak rettet mt egen rganisasjn g tiltak fr å endre gjeldende rammebetingelser. Transprtetatene freslår: Et utredningsarbeid fr valg av ny pririteringsmdell fr mer verrdnede plitiske avklaringer sm gir større handlingsrm fr etatene. Stamnettutredninger kan utvikles videre sm plitisk beslutningsgrunnlag. Elementer fra rdningen med KVU g Ks1 kan gså benyttes. At staten, fylkeskmmunene g kmmunene utarbeider et mfrent strategisk grunnlag fr å beslutte hvedtrekkene i transprtsystemet g arealbruken i bymrådene. Et arbeid med vurdering av et nytt planregime fr stre statlige infrastrukturprsjekter. Det bør ses på muligheten innenfr dagens regelverk, men gså på behvet fr regelverksendringer. Flytting av beslutningsmyndigheten fra kmmunestyret til

5 Osl Havn KF Side: 5 reginal eller statlig plitisk myndighet må vurderes. Muligheten til å vinne erfaring gjennm frsøksrdninger sm regjeringen vedtar, kan benyttes. Et arbeid fr å kmme fram til tiltak sm sikrer tidlig invlvering av statlige fagmyndigheter, tidlig kartlegging g klargjøring av knflikter g bedre samrdning mellm statlige interesser. Begrensning av muligheten til nye vurderinger av det sm er avgjrt i tidligere plan, innsigelsessak eller klage slik plan- g bygningslven gir rm fr. Å utarbeide gjennmføringsstrategier der både byggherrerganisering, ppgaveinndeling g ulike kntraktstrategier vurderes i frhld til ppgave g marked. Etatene vil legge til rette fr større internasjnal knkurranse i nen segmenter g lkal g reginal knkurranse i andre. Å bruke bmpenger gså til jernbaneinvesteringer der dette er hensiktsmessig, fr eksempel knyttet til bypakker. Nøkkelen til høy gjennmføringsevne er frutsigbarhet ver tid, både i frhld til aktivitetsnivå, kmmende ppgaver g hvilke leverandørstrategier sm legges til grunn. transprtetatene vil samarbeide med bransjen, men gså med læresteder sm kan bidra til kmpetanse g kapasitet i sektren. Regjeringen har fastsatt nasjnale mål fr miljøplitikken. Fr å utvikle et transprtsystem med lavest mulig utslipp, må transprt på sjø g bane i større grad enn tidligere erstatte vegtransprt. Transprtetatene freslår en strategi fr gdstransprt. Et av målene med avgiftsplitikken er at trafikantene skal ta hensyn til kstnadene transprten påfører samfunnet i frm av miljøprblemer. Det gjennmføres utslippsreduserende tiltak sm vergang til gassdrift g ekssrensing, fr å imøtekmme strengere utslippskrav til havs. Sammen med økende fkus på energieffektiviseringstiltak bidrar dette til å styrke skipsfartens relative miljøfrtrinn. Utslipp fra skip sm ligger til kai g prduserer strøm med hjelpemtrer kan frhindres ved å legge til rette g å kreve tilkbling til landstrøm. I havnemråder i byene gir disse tiltakene effekt gså på lkal luftkvalitet g støy. Utslipp fra skips- g luftfart reguleres i str grad av internasjnale krav. Transprtetatene følger utviklingen i relevante prsesser i EU, IMO g ICAO der kravene fastsettes. Security Kystverket følger bestemmelser sm er fastsatt i IMO g EU m ISPS. Havnesikkerhetsfrskriften er under revisjn, g det tas sikte på at en revidert frskrift ferdigstilles i løpet av Til grunn fr revisjnen ligger strengere føringer fra EU g ESA, erfaringer fra dagens regelverk g resultatene fra en analyse sm Kystverket har gjrt. Kystverket fører tilsyn med at bestemmelser verhldes m sikring av havner g havneterminaler mt terrrhandlinger med videre g frskrift m sikker lasting g lssing av bulkskip. Sjøtransprt Transprtetatene mener det er behv fr en mer helhetlig utvikling av innseilingskrridrer til utpekte havner g viktige stamnetthavner. Dette mfatter særskilte tiltak i hvedkrridrene langs kysten, ne sm vil gi en helhetlig tilnærming til sjøverts infrastruktur. Det er gså nødvendig å utvikle g ta vare på fyrene sm en del av vår kulturarv. En fullgd ppgradering av fyreiendmmene er en satsing utver det sm er med i lukking av vedlikehldsetterslepet. De stre satsingene kan gjennmføres hvis planrammen økes utver 45 prsent.

6 Osl Havn KF Side: 6 Havnedirektørens vurderinger: Det er alltid frventning i transprtsektren når de statlige transprtetatene ffentliggjør sitt frslag til Nasjnal transprtplan. Frslaget mhandler både utviklingen i de frutgående år g prgnser/ fremskrivninger fr utviklingen i planperiden. Sett fra havnene g sjøtransprtens side har utviklingen ikke vært spesielt ppløftende m en ser på knkurransesituasjnen. Det er heller ikke fremmet frslag av betydning sm vil bedre dette. Fr Kystverkets del vil planteknisk budsjettramme dekker kun etterslep fra år tilbake! Dette er urvekkende g det må satses mer på sikkerhet g vedlikehld innen Kystverket ansvarsmråde. Dette er enda viktigere nå når etaten har avsvaret fr hvedleder g viktige bileder helt inn til kaikant. Først ved økning av ramme med +45 % kan etterslep lukkes g det kan satses på utvikling av flere virkemidler fr verføring av gds fra veg til sjø. Sett fra HAVs side er det imidlertid psitivt at det farledstiltaket sm er satt sm nr. 1 er innseiling til Osl med kr 182 mill. (Gåsøyrenna). I tillegg planlegges gjennmført mindre utdypinger av ledene inn til Osl havn. Likeledes er frslaget m reduksjn av lsutgifter -statlige avgifter/gebyrer basert på skipenes miljøklassifisering i tråd med HAVs miljøsatsing. Havnedirektøren har gså merket seg at: Kystverket vil redusere knsulentbruk g styrke fagstab fr kmpetanseppbygging. Dette er bra. Det er behv økt kunnskap m gdstransprt både på land g sjø. Trafikksentraler i større havner vertas av Kystverket. Det er uklart hva sm ligger i dette. Dette må avklares! Frslaget m en delutredning m terminalstruktur g lgistikkløsninger i Oslfjrd-mrådet bør primært ta pp terminalstrukturen utenm havnene. Havnenes funksjn g rlle i Oslfjrdmrådet har vært utredet flere ganger, senest av Viken havneselskap sm la frem sin rapprt fr Fiskeri- g Kystdepartementet i desember Oslreginen har laget en utredning med frslag til Felles strategi fr gds i Oslreginen sm har vært til høring med frist HAV har avgitt høringsuttalelse hvr hvedbudskapet er at dersm gdsvlumene spres vil det føre til redusert sjøtransprt. Dette er fr øvrig det samme sm de statlige transprtetatene sier i sitt frslag. Gdset må knsentreres slik at sjøtransprt blir attraktiv. Regjeringen satser på utslippsreduserende tiltak g drivstff med mindre utslipp. Det pekes gså på økt bruk av strøm fra land. Osl Havn KF er pptatt av å legge til rette fr økt bruk av landstrøm, men havnedirektøren vil peke på at regelverket fr levering g salg av strøm må tilpasses levering til skip i utenriksfart slik at det blir samme regler sm fr rdinær bunkers. Hva savnes i NTP ? I 2015 innføres nye krav til drivstff fr skip sm seiler i det sm heter ECA-mråder. Dette vil i første mgang berøre Østersjøen, Skagerrak, Kategatt, Nrdsjøen g Engelske kanal. Fra 1. juli 2015 må skip bruke bunkers med 0,1 % svvelinnhld. Det vil antakelig føre til nærmere en dbling av drivstffkstnadene dersm denne type lje finnes i tilstrekkelig mengde. Alternativet er kstbare installasjner av renseanlegg fr ekss, såkalte scrubbers sm sålangt har vist seg lite funksjnelle g med betydelige driftskstnader. Dette kravet vil naturlig nk få en betydelig innvirkning på knkurranseflatene mellm landtransprt g sjøtransprt. Sjøtransprten kan få økte vansker med å knkurrere med en

7 Osl Havn KF Side: 7 veitransprt sm relativt sett er avgiftsmessig lite belastet. Særlig gjelder dette utenlandske semitrailere g vgntg ikke betaler nen frm fr avgift av betydning. En sannsynlig utvikling vil være at mens myndigheter på statlig nivå gir føringer m økt transprt på sjø fra vei med reduserte statlige avgifter g gebyrer sm virkemiddel, må sjøtransprten gi pp på grunn av økt skjevknkurranse mt nettpp vei på grunn av internasjnale regler sm påfører skipsfarten stre økte driftskstnader. Dette vil skje i løpet av planperiden fr NTP Havnedirektørens frslag til vedtak: Havnestyret anser at en delutredning m terminalstruktur g lgistikkløsninger i Oslfjrdmrådet primært bør utrede gdsterminalstrukturen i mrådet utenm havnene. Det bør i den sammenheng se på hvrdan det kan satses på tung infrastruktur fr sjøverts gds slik at den vksende varefrsyning mest mulig grad kan sjøveien til bynære mråder. Det må utredes hvrdan statlige myndigheter kan redusere de negative knsekvenser av strengere krav til drivstff i ECA-mråder (Østersjøen, Skagerak, Kategat, Nrdsjøen g Engelske kanal)når slike innføres fra 1. juli 2015 med krav m bunkers med lavere enn 0,1 % svvelinnhld. Dette kravet medfører en betydelig kstnadsøkning fr skipsfarten. Regelverket fr levering av landstrøm må tilpasses de vilkår sm gjelder fr bunkerslevering til skip i utenriksfart. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Per Ø. Halvrsen teknisk direktør

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Transprt- g kmmunikasjnskmitéen Strtinget Osl Osl, 14. mai 2013 Nasjnal transprtplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Opplysningsrådet fr Veitrafikken (OFV) vil med dette kmmentere satsingen på veinettet

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg Møte 6. juni 2016 Glåmdalsreginen Geir Berg Nasjnale muligheter knyttet til videre utvikling av Slørbanen g Kngsvingerbanen Geir Berg Sitma leverer analyser til de statlige transprtetatene vedrørende næringslivets

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-området

Veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-området Veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-mrådet Referat fra verksted 26. g 27. april 2010 på Svanvik Regin nrd Avdeling Finnmark Dat: 2010-05-20 Frrd Verkstedet 26. g 27. april 2010 på Svanvik markerte

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2009 Utkast pr.25.1.2010 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur 6 Oslreginens rlle i

Detaljer

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dat: 16.10.2012 kl. 13:00 Sted: Rica Hell Htel, Stjørdal Til stede: 44 representanter (inkludert vararepresentanter) av 57. Frfall: Fra administrasjnen: Ole Gunnar Kjøsnes, Åse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmmunestyret Møtested: Kmmunehuset Møtedat: TORSDAG 10.05.2012 kl. 17:00 INFORMASJON: Etter møtet, kl. 18.00, blir det følgende infrmasjn: Kl. 18.00: Erik Hle, leder beredskap/ass.

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer