- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram Oslo,2O Vår ref tH540

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540"

Transkript

1 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket Pstbks Hamar Osl,2O (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl L - + :rr.. O C c 3 +! tlr O ilr LN. C E ;r5 lú + F Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprgram Arbeidsgiverfreningen Spekter rganiserer virksmheter med mkring ansatte. Blant disse er en rekke virksmheter innen samferdselssektren, herunder de fleste selskap g fretak knyttet til nrsk jernbane. Fr 6vrig har alle våre medlemsvirksmheter klare interesser av at et gdt fungerende samferdselssystem bidrar tilhøy prduktivitet g mbilisering av arbeidskraft. Vi takker fr anledningen til å kmme med merknader til handlingsprgrammet. Generelle merknader g Spekters pririterte mråder Den økte innsatsen sm er planlagt i Nasjnal transprlplan (NTP) vises igjen i utkastet til handlingsprgram. Jernbaneverket presenterer mange riktige pririteringer, g vi støtter hvedlinjene i NTP, sm Jernbaneverket her fglger pp. Spekter støtter Jernbaneverkets frslag m å flytte nen av midlene til gdstiltak fra siste til første del av periden. Vi er gdt tilfreds med at det legges pp til gd framdrift på InterCity-strekningene, g at det pririteres å bygge innenfra g ut fr å få størst mulig samfunnsmessig effekt av investeringene tidlig. Samtidig må det erkjennes at utkastet til handlingsprgram bare delvis svarer på de kraftige utfrdringene sm persntrafikken g gdstrafikken påjernbanen har. Særlig gfelder dette vedlikehldsbehvet, sm i utkastet til handlingsprgram er sterkt underfinansiert i periden Den kraftige beflknings- g trafikkveksten i g rundt de stre byene giør det samtidig viktig å øke innsatsen fr å øke kapasiteten på eksisterende baner ved hjelp av lengre plattfrmer g økt kapasitet fr parkering av tg. Det er viktig med raske g effektive ppgraderingstiltak på Alnabru gdsterminal g dessuten planavklaringer g kapasitetstiltak fr gdstrafikken fr pvrig. Pengene sm brukes på jernbanen må kmme trafikken til gde så raskt sm mulig, samtidig sm man må priritere tiltak sm gir stre frbedringer fr flest mulig kunder. Fr gdstrafikken er det helt avgjørende at målrettet vedlikehld g frnyelser raskt gjenppretter tilliten til gdstranspft på bane. Det er en utfrdring fr effektiviseringsmålene så vel sm ptensialet fr å nå andre mål at handlingsprgrammet er så vidt utydelig m når ulike aktiviteter skal gjennmf res g hvilke budsjettrammer sm er planlagt benyttet til ulike frmål i periden. Dette gjelder spesielt innenfr drift g vedlikehld.

2 2 I det fglgende gis utdyping g merknader til enkeltkapitler. Kapittel 1. Jernbanen i tiden Samarbeidsbehv g byggherrerllen: Jernbaneverket svarer på den pkte utbyggingsmengden ved å sette seg hgyere i verdikjeden g verlate mer av gjennmfgringsansvaret til leverandørene. Spekter mener dette er en klk strategi. Den frigjør kapasitet, så det kan hldes h6yt temp i planlegging g utbygging. Ved å åpne fr større bruk av ttalentrepriser g funksjnsbaserte kntrakter istedenfr detaljerte anbud mener vi gså at det åpnes fr bedre lgsninger gjennm grad av innvasjn g kstnadsbesparelser. Samtidig vil vi påpeke inknsekvensen i at man synes å ville bruke en helt annen strategi fr å takle de økte vedlikehldsmengdene. På side fremgår det at Jernbaneverket planlegger å frnye sin egen park av vedlikehldsmaskiner fr 2,2 milliarder krner i NTP-periden. Spekter mener at disse midlene i hvedsak burde vært brukt til âkjøpe vedlikehldstjenester fra tilbydere i markedet, vedlikehld sm ville kmmet jernbanen direkte til gde. Kapittel2. Mål g priríteringer Flytting av gds fra vei til bane er et tverrplitisk mål i Nrge - g klart mtalt i NTP 20I Det burde reflekteres i målene i handlingsprgrammet gså. I handlingsprgrammets kapittel2.l TransprtmrÍl er gdstranspften på jernbane knapt nevnt. NTP har bedret pålitelighet i transprtsystemet sm et etappemåi, med bedret regularitet fr gdstg sm en av indikatrene (NTP s.77), g målet m bedret regularitet fr gdstg mtales gså fire andre steder i strtingsmeldingen (s.20, 117, 176 g 183). NTP kvantifiserer imidlertid ikke mål fr hva regulariteten fr gdstg skal økes til, slik man gjør fr persntg. Spekter mener at Jernbaneverket bør etablere mål fr regularitet fr gdstg i første fireårsperide. Sm minimum bør man starte ffisielle målinger av regularitet fr gdstgene, g jbbe fr å få etablert "Regularitet fr gdstg" sm kvantifisert mål i NTP Avvlkshåndtering er mer krevende fr gds enn fr passasjerer, g gdstrafikken er således enda mer avhengig av gd regularitet enn passasjertrafikken. Måltallet bør derfr minimum være det samme sm fr persntg, det vil si 99,0 prsent i 2017, 999,2 Va i 2O23. Det er bra at det er tallfestet mål fr 6kt setekapasitet g færre innstilte tg. Det er gså psitivt at punktlighetsmålet fr gdstg er hevet fra 80 til90 V. Det er imidlertid betenkelig at punktlighetsmålene fr persntrafikken ikke er hevet - trss stre investeringer g vedlikehldsinnsats i periden. Det er slik Spekter ser det, ikke akseptabelt at målene fr punktlighet fr persntg generelt g på Gardermbanen fr 2017 g2023 er satt lavere enn man klarte å ppnå i2012. Spekter savner gså tallfestede mål fr reisetidsreduksjn på strekninger der det investeres tungt. Når man investerer så mye sm det skal gjøres i periden, bør man vise at man har en knkret plan fr reisetidsgevinster, sm kan kmme til uttrykk gjennm knkrete måi. Planlegging av Ringeriksbanen (s. l3 g 56): I tråd med vedtaket m Nasjnal transprtplan, legger handlingsprgrammet pp til at det skal brukes 1,5 mrd krner på ppstart av Ringeriksbanen i siste seksårsperide. Gitt en nrmal pptrappingskurve på investeringene tilsier det en anleggsstart i2022 eller Spekter anbefaler at Jernbaneverket gjennmfører planleggingen raskt nk til at man er klar til ppstart tidligere, dersm Strtinget skulle bevilge midler eller gdkjenne alternativ finansiering tidligere enn frutsatt i NTP.

3 -) Utbyggingstrinn fr InterCity-strekningene (s. 15) Jernbaneverket har i tråd med NTP lagt pp til en fullfgring av InterCity-triangelet i Spekter synes det er psitivt at man her presenterer et knkret fullfgringsår. Samtidig ønsker vi ss at fullfgringstidspunktet skulle vært satt tidligere. Dette er et finansieringsspørsmål sm Strtinget mä avg øre, g vi beklager at ressurstilgangen så langt ikke har vært større. Vi bemerker at en raskere utbygging kunne spart en del frnyingstiltak sm er planlagt på lc-strekningene i periden. Samtidig sm man i siste seksårsperide er i siste stadiet av planlegging eller allerede er i gang med å bygge nytt dbbeltspr, legger frslaget til handlingsprgram pp til at man på eksisterende spr fretar: Utskifting av kntaktledningsanlegget fra Hamar til Lillehammer (s.58) Frnyelse av bruer mellm Hamar g Lillehammer (del av Hamar - Dmbås, s.58) Utskifting av kntaktledningsanlegget fra Tønsberg til Larvik (s.52) I tillegg ppgis det at man vil frnye kntaktledningsanlegget på strekningen Mss - Fredrikstad - Sarpsbrg tidlig i periden (del av Mss - Krnsjø, s.50), enda det skal bygges ny bane til Fredrikstad (Seut) innen 2024 g Sarpsbr g innen Vi spør m disse frnyelsestiltakene på strekninger sm er i ferd med å fases ut er riktig priritering av knappe midler. Ptensialet fr innsparinger ved frsert utbygging bgr i tillegg kmmuniseres tydeligere. Kapittel 3. Signalplan Spekter synes det er psitivt at det nå er lagt en tidfestet signalplan fr vergang til ERTMS-systemet, g fremhever det sm viktig at strekningsrekkefølgen bestemmes etter faglige kriterier. Vi skulle gjerne sett at mleggingen hadde gått enda raskere, men ser at dette er et finansieringsspørsmåi. Spekter ser det sm psitivt at vergangen til ERTMS frigtrør arbeidskraft sm i dag brukes til trafikkstyring. Vi savner mtale av hvrdan ERTMS-relatert utstyr fr det rullende materiellet hs planlegges finansiert. Kapittel 4. Drift g vedlikehld av infrastrukturen Det mangler en klar leverandørstrategi fr drift g vedlikehld Det kmmer ikke tydelig frem hvilken strategi Jernbaneverket har fr sin virksmhet i egen regi innen drift g vedlikehld, verken med hensyn til mfang, eller rlle i frhld til leverandørmarkedet. De strekningsvise versiktene er ikke knkrete nk på gjennmfgringstidspunkt g vlum innen drift g vedlikehld til at leverandørmarkedet kan planlegge sin satsing med hensyn til kapasitet g kmpetanseutvikling. Spekter mener det er viktig at dette frbedres, fr å bidra til at Jernbaneverket skal kunne ppnå de ambisiøse målene i NTP, både hva gjelder fysiske tiltak g effektivisering av kstnadene. Spesielt bør man bli mer knkrete fr første del av periden ( ). Behv fr kmpetanse i sektren Handlingsprgrammet freslår tiltak på hgyskle g universitetsnivå, men sier lite m utdanning av fagarbeidere, sm fr enkelte faggrupper er kritisk allerede i dag. Spekter ønsker en tydelig strategi fr hvrdan kapasiteten fr utdanning av fagarbeidere skal kunne økes betydelig. Eierskapet til Nrsk Jernbaneskle g Nrsk Jembaneskles rlle sm kmpetanseleverandør til sektren bør utredes.

4 4 Avgiørende med en rask økning i vedlikehldsinnsatsen, g deretter et jevnt høyt nive Vi er glade fr at det legges pp til hgy innsats på drift g vedlikehld. Det er gledelig at man i så str grad satser på å styrke vedlikehldet av underbygningen, fjerne freldede anlegg med høy feilprsent, g erstatte dem med ny g mer effektiv teknlgi, sm ERTMS signalsystem g akseltellere. Vi anbefaler sterkt at ressursbruken til frmålet økes raskt. Det må gjgres en jevnt hpy innsats i hele tiårsperiden, i stedet fr å skyve så mye til siste seksårsperide. Denne anbefalingen har vi gså frmidlet til Transprtkmiteen på Strtinget g til plitisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Knsekvensene fr både gdstrafikken på bane g leverandørmarkedet av vedlikehldstjenester vil være svært alvrlige dersm nivået på vedlikehldsinnsatsen ikke gkes raskt til det faglig anbefalte nivået fra etatenes NTP-frslag, g deretter ppretthldes i årene sm kmmer. Denne vedlikehldsinnsatsen er gså avgjørende fr at persntransprten påjernbane skal kunne ppnå sine målsetninger. Ønsker helhetlige vedlikehldsgrep, sm gir frutsigbarhet fr kunder g leverandører Vi vil påpeke at det er sterkt ønskelig med grad av strategiske frnyelser g helhetlige vedlikehldsgrep fr hele strekninger, framfr mange mindre brudd i tgtrafikken. Det vil være bedre fr både persn- g gdstgkunder å få et gdt annnsert, knsentrert, langvarig brudd i tgtrafikken, med en påfglgende merkbar bedring i standarden, heller enn å måtte rientere seg m g takle mange mindre brudd ver flere år fr å ppnå samme standard. Det bidrar gså til å tilfredsstille behvet hs vedlikehldsleverandørene fr større frutsigbarhet. Her vil vi henvise til lgsningene sm er valgt fr T-banen i Osl, hvr man gjennmfgrer helhetlige ppgraderinger fr en g en bane m gangen, en lgsning sm synes vellykket. Knkret m ballast: Når 60 V av ballasten i hvedspr (det vil si rundt 2500 kilmeter) kan karakteriseres sm dårlig, framstår det sm åpenbart fr lite ambisiøst kun å rense 600 kilmeter av ballasten i tiårsperiden. Inntrykket av en fr lite ambisiøs plan frsterkes ytterligere av at det de siste t-tre årene nesten ikke er gjennmfgrt ballastrensing, slik at etterslepet har vkst. Økt innsats til ballastrensing er viktig fr å bedre situasjnen fr tgtrafikken g redusere kstnadene til andre typer vedlikehld av spret. Drifts- g vedlikehldsplan fr Gardermbanen? Gardermbanen er lite mtalt i Handlingsprgrammet. Det angis at man vil bruke 15,5 milliner til frnyelse i periden , g 1244 milliner i periden (s.28). Vi savner mtale av hva sm planlegges gjrt fr disse pengene. I planleggingen bør det være tett invlvering g kmmunikasjn med tgselskapene sm trafikkerer Gardermbanen g finansierer driften g vedlikehldet med betaling av kj ørevegsavgift. Vi merker ss erklæringen m at målsettinger fr ppetid g punktlighet vil nås Vi merker ss med tilfredshet at Jernbaneverket gir fglgende l6fte, gitt at vedlikehldsplanen fglges pp: "målsettinger fr ppetid g frsinkelsestimer vil nås" (s.28). Spekter rser mpririterínger til gdstiltak Vi vil rse Jernbaneverket fr å flytte penger fr gdstiltak fra siste seksårsperide til første fireårsperide, sammenlignet med NTP. Det haster fr gdstrafikken. Samtidigbør Jernbaneverket frtsette ã g øre det klart fr bevilgende myndigheter at det i NTP er satt av alt fr lite midler til vedlikehld g kapasitetstiltak, sammenlignet med det sm er nødvendig fr å skape grunnlag fr en lønnsm gdstransprt på nrsk jernbane - frutsetningen fr å realisere målet m flytting av gds fra vei til bane.

5 5 Kapittel 5. Prgrammrådene Prgrammrådene er viktige Prgrammrådene skal sgrge fr at det blir ruteplanmessig effekt av de stre investeringene. Nest etter å pprette en driftsstabil jernbane, mener vi at tiltak med ruteplanmessig effekt må være Jernbaneverkets viktigste ppgave. Det er derfr viktig at prgrammrådene skjermes fr kutt, g sikres frutsigbar g langsiktig finansiering. Det må tilrettelegges gså fr Flytgets behv fr parkering av tg Flytget rrrrderer anskaffelse av 12 tgsett à 110 meter, alternativt 6 tgsett à220 meter. Dialgen mellm Jernbaneverket g Flytget må ha sm siktemål å etablere plasser fr nattparkering m.m. av disse tgsettene i tide til anskaffelsen. Dette fr å unngå en gjentakelse av frsinkelsene NSB pplevde i tilknytning til Ruteplan Jernbaneverkets frslag til handlingsprgram har ikke avsatt penger til slike arbeider før i periden , selv m det tar tid å prsjektere g bygge n/dvendige anlegg. Spekter mener man bør mpriritere penger til nødvendige arbeider i periden Prgrammråde kapasitet g gds Vi mener det er riktig å tenke langsiktig m gdstrafikken i Nrge, Nrden g m glbale Samtidig vil vi ppfrdre til at langsiktig planlegging ikke må frsinke tilretteleggingen g utbyggingen fr gdstrafikken på bane sm allerede er i gang, g andre tiltak sm trengs nå. Det er gjrt mye planlegging g freligger allerede kunnskap nk til å gå videre med en rekke tiltak sm bedrer punktlighet, regularitet g kapasitet, g dermed reduserer kstnadene g bedrer knkurransekraften fr gds på jernbane. Vi minner her m alle de kapasitetstiltakene sm ble planlagt i2007 g sm enda ikke er gjennmfprt. Næringen er ikke i tvil m at disse frtsatt er n6dvendige. Det er derfr lite tilfredsstillende at disse er freslått utsatt helt til periden Tekniske tiltak lmbildekning g internett i tg (s.38) Jernbaneverket, NSB g mbil- g internettperatørene deltar i samarbeidsprgrammet. Vi minner her m at andre tgselskap gså kan være interessert i å delta, eksempelvis Flytget. Sikkerhetstiltak i tunneler (s.40) Så langt vi vet, skal det gjøres sikkerhetstiltak i Rmeriksprten i periden handlingsprgrammet mhandler. Vi savner mtale av disse tiltakene. Tglengder g fr krte plattfrmer (s.43) Dette er et mråde Spekter Ønsker at skal pririteres i grad, fr at man bedre skal kunne utnytte kapasiteten sm fins i baner sm allerede er bygget. Dette gjelder plattfrmfrlengelser på Klepp g Øksnavadprten på Jærbanen, samt en rekke tiltak fr hensetting av tg g plattfrmfrlengelser pãøstlandet, Vssebanen g i Trndheim. Vi henviser til NSBs hpringsuttalelse fr detaljer. På dette mrådet må gså Flytget knsulteres, fr å kartlegge deres behv g planer. Kapittel 6. Utvikling g tiltak på banestrekningene Osl-mrådet Det er psitivt at frnyelsesarbeidet frtsetter i Osl-mrådet, fr å sikre stabil tgdrift i navet fr tgdriften i Nrge. KVU-arbeidet fr kapasitet gjennm Osl sentrum er viktig fr det ttale tgpplegget, både gdstg, lkaltg g fierntg i tillegg til InterCity. Planleggingen av Osl S bør ta høyd" fr en bussterminal plassert ver spr.

6 6 Tr6ndelag: Ny gdsterminal g fullføring av Trndheim stasjn Kmmentar til kapittel 6.7 mnrdlandsbanen/trønderbanen g Meråkerbanen, samt mtale side 8, 14, g samfunnsøknmiske beregninger side 70. Nasjnal transprtplan har lagt inn ppstaf fr elektrifisering av Meråkerbanen i første fireårsperide, med fullføring i siste seksårsperide. Prsjektet er svært ulønnsmtsamfunnsgknmisk sett, g det mest ulønnsmme av de kvantifiserte prsjektene sm presenteres i Handlingsprgrammet s Prsjektet gir nytte fr svært få passasjerer. Elektrifisering av Meråkerbanen er heller ikke priritert av gdsnæringen. Næringen har i stedet bedt m en frtgang i etableringen av en ny gdsterminal sør fr Trndheim, g ikke minst at man etablerer trygg regularitet på Dvrebanen. Ved å utsette elektrifiseringen av Meråkerbanen, hadde man hatt et bidrag på 800 milliner til etablering av den nye terminalen. Ved hurtig etablering av denne, slik at man slapp å ppgradere de gamle terminalene i Trndheim i mellmtiden, hadde man fått ytterligere et bidrag pâ200 milliner, altså til sammen mkring én milliard krner til etablering av den nye terminalen. Fr samfunnsregnskapet kunne man gså lagt til frsert realisering av byutviklingsgevinster fra frigjrte areal i Trndheim. FØrst etter ny terminal sør fr Trndheim er etablert, begynner det å bli interessant å elektrifisere Meråkerbanen. Av hensyn til gdsnæringen bgr det gjøres et lkaliseringsvedtak, g legges en tidsplan fr når gdsterminalen sør fr Trndheim skal etableres, slik at samlasterne, sm snaft må ta en flyttebeslutning, kan samlkalisere seg med den framtidige jernbaneterminalen. Elektrifiseringen i Trpndelag bør gså få en tidfesting, slik at anskaffelsesplanen fr elektriske tg kan synkrniseres med utbyggingen. Vi ser at byggetrinn2 av Trndheim Sentralstasjn i utkastet til handlingsprgram er skjøvet til siste del av planperiden. Handlingsprgrammets punkt 5.3 sier at igangsatte prsjekter skal gis første priritet. Byggetrinn 1 g2 er t deler av samme prsjekt, der trinn 2 mãfullføres fr at stasjnen igjen skal bli fullt funksjnell etter byggeperiden. Vi ber på denne bakgrunn m at det kmmer midler til å få realisert mest mulig gså av byggetrinn 2 i første peride, det vil si Kapittel 9. Effektiviseringsprgram: Generelt vil vi bemerke at det er viktig å synliggjpre de mest sentrale kstnadsdriverne g hvrdan disse kan påvirkes. Allerede nå vil vi bemerke at en effektiv måte å effektivisere vedlikehldet på, kan være å knkurranseutsette flere av de funksjner sm Jernbaneverket ikke er nødt til å utføre selv. Med riktige innkjøpsstrategier, vil knkurransen i markedet sørge fr innvasjn g effektivisering. Fr ppgaver sm frlsatt skal behldes innenfr Jernbaneverket, er det helt nødvendig å etablere en reell benchmarking, fr å kunne måle hvrvidt det skjer effektivisering, g hvr str denne er. Andre avsnitt under 9. I Effektiviseringskrav synes å være feil frmulert, mens sm står pverst på samme side er riktig. Kravet sm Samferdselsdepartementet frmulerte i NTP var et kutt pâ T av kstnadene (ustert fr en referansebane sm senere skulle knkretiseres), ikke å kutte l0-i5 V av den prjiserte kstnadsveksten. Jernbaneverkets interne strategiarbeid: Det henvises til åtte fastsatte innsatsmråder fr Jernbaneverket. Vi henstiller til Jernbaneverket m å ta initiativ til en refrmulering, med ett hvedinnsatsmråde: Tilfredsstille kundenes g markedets behv nå g fr framtiden.

7 7 Alle andre innsatsmråder bør utledes fra dette. Hva slags innsatsmråder, g hvrdan det skal pririteres mellm de ulike mrådene, må bestemmes av hva sm skal til fr å ppnå suksess innen hvedinnsatsmrådet. Slik det er nå er kundenes g markedets behv satt sm ett av åtte ulike innsatsmråder, et stykke ned i listen. Etter vår ppfatning gir de andre innsatsmrådene liten mening hvis man ikke lykkes med å tilfredsstille kundenes behv. Med vennlig hilsen Arbeidsgiverfreningen Spekter +* Anne-Kari Bratten Administrerende direktør

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Transprt- g kmmunikasjnskmitéen Strtinget Osl Osl, 14. mai 2013 Nasjnal transprtplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Opplysningsrådet fr Veitrafikken (OFV) vil med dette kmmentere satsingen på veinettet

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Frmannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 60/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesfrslag fra KrF, H, Ap g Frp til

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup,

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup, Hardangerkabler haster det? Knsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgrup, sekretariatsmedlem utvalg 3 2 Spørsmål? Jeg Kan er vi glad vente jeg jgtil slipper 2020? Spørsmål? 3 Utvalg

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmmunestyret Møtested: Kmmunehuset Møtedat: TORSDAG 10.05.2012 kl. 17:00 INFORMASJON: Etter møtet, kl. 18.00, blir det følgende infrmasjn: Kl. 18.00: Erik Hle, leder beredskap/ass.

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Slik bruker etatene resultatene. James Odeck Vegdirektoratet

Slik bruker etatene resultatene. James Odeck Vegdirektoratet Slik bruker etatene resultatene James Odeck Vegdirektratet Hva mener etatene m resultatene? 1. Et viktig løft fr grunnlaget fr samfunnsøknmiske analyser sm gjennmføres i etatene 2. Svært gd kvalitet på

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

«Automatisert og robotbasert fabrikk» Prosjekt Fase 1 Presentasjon til aktuelle deltakere i Fase 1

«Automatisert og robotbasert fabrikk» Prosjekt Fase 1 Presentasjon til aktuelle deltakere i Fase 1 «Autmatisert g rbtbasert fabrikk» Prsjekt Fase 1 Presentasjn til aktuelle deltakere i Fase 1 Arne Tande Offshre & Industry Supprt AS 04.12.2013 Frretningside`: Frmål å styrke knkurransesituasjnen i industrien

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker Beflkningsutvikling Beflkningsutvikling Frie inntekter Nett driftsresultat Lånegjeld Dispsisjnsfnd Tjenestemrådene Pensjn Asker Hurum

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer