Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:"

Transkript

1 Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen St.meld. 47 (tidligere utsendt styret) Ikke trykt vedlegg: Helse Nrd sitt strategidkument, Nasjnal rammeavtale m samhandling på helse- g msrgsnivået, Samhandling g desentralisering frslag til verrdnet strategi fr de reginale helsefretakene, Avtale m samarbeid mellm kmmunene i Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF g Helse Nrd: Felles planfrutsetninger fr lkalsykehus frslag til avtale med kmmunene, Eksempel på avtale g vedtekter vedr. reginalt samarbeid, mdell 1(RESO) g mdell 2 (OSO) samt freløpig Oppdragsdkument. 1. Saksbehandlers kmmentar: I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak m samhandling sm strategisk verktøy mellm nivåene i behandlingskjeden, g mellm- g innad i klinikkene i Nrdlandssykehuset HF. Målet er at samhandling, gjennm rbust rganisatrisk frankring g ptimaliserte pasientfrløp, skal bidra til: Å krdinere pasientenes behv fr tjenester Å styrke fkus på frebygging At nivåene er gdt frberedt på endringene i demgrafi g framtidige sykdmsbilder At øknmiske ressurser frvaltes på en samfunnsøknmisk gd måte I St. meld. 47 ( ) defineres samhandling sm et uttrykk fr helse- g msrgstjenestens evne til ppgavefrdeling seg imellm fr å nå et felles, mfrent mål, samt evnen til å gjennmføre ppgavene på en krdinert g rasjnell måte. Refrmen, sm ligger til behandling i Strtinget med frventet behandlingsdat 27. april, er fundamentert på at pasientene skal få rett behandling, på riktig sted g på rett tid. Dette kan virke krevende g vil frutsette flere g nye samarbeidsstrukturer i frhld til dagens løsninger. Samhandlingsrefrmen frventes å være innfaset pr Tiden er knapp. Direktøren legger an arbeidet med samhandling sm en priritert ppgave i alle ledd i NLSH. I det freløpige Oppdragsdkumentet presiseres kravet til fkus på samhandling. Dette tar saken utgangspunkt i. Det endelige Oppdragsdkumentet blir lagt fram fr styret sm egen sak. Nrdlandssykehuset vil i de ulike klinikkene med klinikksjefene sm tpplederfrankring, fkusere på samhandling med aktuelle aktører; både innad g på tvers i fretaket g med ulike eksterne samarbeidspartnere. Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 1

2 Samarbeid mellm Nrdlandssykehuset g kmmunene betraktet sm en likeverdig aktivitet er viktig. Tilsvarende er det på det perative/kliniske nivå viktig med gd dialg g samarbeid med den enkelte kmmune. Med kmmunene er gså verrdnet samarbeid m prinsipielle g strukturelle frhld gså viktig. I pkt. 5 drøftes nærmere hvrdan samarbeidet kan rganiseres. 2. Histrikk I 2003 besluttet de reginale helsefretakene å etablere samhandling g desentralisering sm strategisk satsingsmråde. Det ble samtidig ppnevnt en nasjnal gruppe sm fikk til ppgave å utvikle et felles strategisk grunnlag fr helsefretakenes arbeidet på dette feltet. Gruppens arbeid ble ledet av direktør Finn-Henry Hansen. Pasientenes behv fr et mer helhetlig g sammenhengende tjenestetilbud var den viktigste begrunnelsen fr arbeidet i den nasjnale arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen avga sin rapprt høsten Rapprten er et av flere grunnlagsdkument i arbeidet med Samhandlingsrefrmen. I styringsdkumentet fr 2004 (nå: ppdragsdkumentet) frmulerte Helsedepartementet : En viktig dimensjn ved et tjenestetilbud av høy kvalitet er gd tilgjengelighet g krt reisetid til en rekke tjenestetilbud. Særlig gjelder dette fr høyvlumtjenester g tjenester til pasienter med krniske sykdmmer. I 2007 ble Nasjnal rammeavtale m samhandling på helse- g msrgsmrådet inngått mellm Helse- g msrgsdepartementet g Kmmunenes Sentralfrbund. Frannevnte er på ingen måte uttømmende hva angår ulike dkument g utredninger sm mhandler samhandling, men er likevel viktige i frhld til de veivalg sm skal gjøres i Nrdlandssykehuset HF. 3. Samarbeidsavtale Helse Nrd - Kmmunenes Sentralfrbund (KS) Kmmunesektren har tatt tak i St.meldingen på ulikt vis. Det har vært gjennmført møter g seminar mkring temaet g leder i KS, Halvdan Skard uttaler at refrmen slik den freligger er en slid tillitserklæring til kmmunesektren. KS slutter seg til de ambisiøse mål g grep sm fremmes i meldingen, men understreker samtidig nødvendigheten av gd dialg i frberedelsene. Nrdlandssykehuset HF vil nytte frmalisert dialg via inngåelser av avtaler med kmmunene g delta i ulike møter med kmmunene fr å styrke dette samarbeidet. Dialg g møter kan skje i samarbeid med KS, reginvis, eller enkeltvis med kmmuner. Helse Nrd g KS har utarbeidet frslag til avtale m samarbeid mellm kmmunene i Nrd-Nrge g helsefretakene. Avtalen skal understøtte lkale avtaler g danne grunnlag fr samhandling mellm kmmuner g helsefretak sm likeverdige parter. De skal bygge på mfrente verdier g prinsipper : Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 2

3 Pasientenes behv skal være i fkus fr samarbeidet Helhetlige behandlings- g msrgskjeder sm sikrer krdinerte tjenester på tvers av frvaltningsnivåer g rganisasjnsgrenser Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennm likeverdighet g gjensidighet, med fkus på dialg g samarbeid m frbedringer, kvalitetsutvikling g gd ressursutnyttelse Dialg ved mstilling g endring g respekt fr gjeldende avtaleverk i arbeidslivet Frankring av samarbeidet, på plitisk nivå/styrenivå, ledernivå g i fagmiljøene både i kmmunene g i helsefretakene Gjensidig kmpetanseutvikling mellm kmmunene g helsefretakene Invlvere brukerne g frivillig sektr gjennm aktivering g medvirkning 4. Tre hvedutfrdringer i Samhandlingsrefrmen Samhandlingsrefrmen fkuserer på 3 hvedutfrdringer. Kjernen i refrmen er å søke løsning på alle tre g at løsningene ikke står i mtsetning til hverandre. a). Pasientenes behv fr krdinerte tjenester besvares ikke gdt nk fragmenterte tjenester. Mange pasienter har bruk fr tjenester sm leveres av ulike tjenestesteder. Det gjelder fr så vidt både i primær- g spesialisthelsetjenesten. Det er gså ulike frståelser/mål med behandlingspplegg. Fr stre deler av spesialisthelsetjenesten er målet preget av medisinsk helbredelse, mens kmmunehelsetjenesten har fkus på funksjnsnivå, mestring g livskvalitet. Fr pasientene er det viktig at det er gjensidighet nivåene imellm mht de t målfrmuleringene. At tjenestene er dårlig krdinerte, betyr gså dårlig g lite effektiv ressursbruk. b). Tjenestene preges av fr liten innsats fr å begrense g frebygge sykdm. Helsetjenesten har str fkus g høy kvalitet/kmpetanse på behandling av sykdmmer g senkmplikasjner i frhld til krniske sykdmmer; eksemplifisert med Diabetes. Frebygging er i fr liten grad et priritert mråde, g samhandling mellm nivåene når det gjelder frebygging kan sies å være fraværende. Manglende frebygging i et samfunnsmedisinsk perspektiv er både kstnadskrevende g gir redusert livskvalitet fr enkeltmennesket. c). Demgrafisk utvikling g endring i sykdmsbildet gir utfrdringer sm vil kunne true samfunnets øknmiske bæreevne. Den demgrafiske g epidemilgiske utviklingen i Nrge er i likhet med andre Vest-Eurpeiske land, i str endring. Det vil bli flere av de eldste eldre fram til De vil leve med flere krniske g sammensatte sykdmstilstander sm vil kreve tiltak på tvers av tradisjnelle nivå g faglige beskrankninger. Kls, sykelig vervekt, diabetes, demens, kreft, psykiske lidelser g rus er i sterk vekst g vil gså kreve samhandlingstiltak på andre vis enn tilfellet har vært til nå. Disse endringene kan ikke ensidig løses via øknmiske vekst, men mer gjennm viljen g søken etter nye løsninger i frm av rganisatriske endringer g faglig frståelse på tvers av etablerte nivå. Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 3

4 5. Samhandlingsstrategiene I dette punktet freslåes strategier sm er viktig å videreføre, frsterke g etablere fr å nå målene i frhld samhandling slik de er frmulert fran. Oppdragsdkumentets krav, g frslag til lkalsykehusstrategi , g Helse Nrds øvrige frventninger hva angår samhandling er medtatt. Strategi 1 Videreføre/videreutvikle velfungerende etablerte tiltak Inngå nye avtaler med kmmunene i helsefretakets pptaksmråde Videreutvikle g frsterke arbeidet i brukerutvalget Videreføre faste møteplasser fagdager Videreutvikle Pre-Ob nivået i kmmunene, jfr. tidligere styrevedtak. Videreutvikle praksisknsulentrdningen Frbedre bruken av prsedyrer i frhld til bruken av spesialisthelsetjenesten Implementere psitive erfaringer fra desentraliseringsprsjektet Utvide tilbudet til pasienter med sykelig vervekt (adipsitas) Inngå avtaler m følgetjenester fr fødende til g mellm fødeinstitusjnene, samt bidra til utarbeidelse av plan fr svangerskap, fødsel g barselmsrg. Strategi 2 Utvikle gde pasientfrløp slik at pasientene pplever at aktivitet i kmmunehelsetjenesten g sykehus henger sammen g støtter hverandre Gjennm differensierte tiltak redusere pplevelsen av det fragmenterte helsevesen Gjøre frsøk med praksissykepleier etter mdell praksisknsulent Utarbeide systematiske g avtalte mdeller fr pasientfrløp Identifisere g redusere flaskehalser i de ulike pasientfrløp Strategi 3 Etablere g videreutvikle tiltak fr å frebygge sykdmsutvikling g reduksjn i kmplikasjner der krnisk sykdm har ppstått Etablere samarbeidstiltak med kmmunene i den hensikt å frebygge sykdm, g der sykdm av krnisk karakter har ppstått ha sm siktemål å redusere kmplikasjner. Freskt Bdø er et eksempel Gjennm Lærings- g mestringssentrene (LMS) videreføre kurs g pplæring av pasienter g samarbeidspartnere. Eksempel røykeslutt g kls. Videreføre arbeidet innen diabetesmsrgen Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 4

5 Utviklingen av livsstilsykdmmer er økende. Økt andel av beflkningen med vervekt gir seg utslag i flere tilfeller av type II-diabetes, dernest økning av antall hjertekarsykdmmer g kls-andelen blant kvinner ventes å øke. Vi får flere eldre med kreft g demens g mange krnikere gis betydelig lengre livsutsikt på grunn av medisinske framskritt. Frebygging er i fr liten grad et priritert mråde, g samhandling mellm nivåene når det gjelder frebygging kan sies å være fr fraværende. Manglende frebygging i et samfunnsmedisinsk perspektiv er både kstnadskrevende g gir redusert livskvalitet fr enkeltmennesket. Strategi 4 Lkalsykehusfunksjnene skal utvikles med basis i kunnskap m demgrafi, sykdmspanrama g medisinsk teknlgi Med henvisning til at indremedisin vil være hvedutfrdringen i framtidens lkalsykehus; etablere frståelse fr nødvendig intern mfrdeling av ressurser g kmpetansebygging på mrådet. Bidra til at lkalsykehuset på en best mulig måte møter helhets- g nærhetsbehvet hs eldre/krnikere Erkjenne at lkalsykehusene vil få viktige ppgaver sm støtte- g samhandlingsaktør fr førstelinjen Lkalsykehusenes innhld hva angår føde- g akuttvirksmhet utvikles i tråd med Helse Nrds verrdnede strategi Integrert behandling rettet både mt rus g psykiske lidelser styrkes ved DPS-ene Samhandling mellm BUP/DPS g det kmmunale tilbudet, herunder barnevernet frbedres Innhldet i framtidens lkalsykehus g fr så vidt gså øvrige sykehus vil bli preget av flere frhld. I tillegg til endringer i demgrafi g sykelighet, vil pasientgrupper i større grad ha fkus på kvalitet g rettigheter. Fritt sykehusvalg er en slik rettighet. Fr lkalsykehusene vil det være avgjørende m en evner å utvikle innhld i tråd med mgivelsenes krav g frventninger. Kirurgien er i str endring, g tidligere nrmale kirurgiske inngrep erstattes av andre metder, mens indremedisinen på lkalsykehus vil bli mer preget av demgrafi g sykdmsutviklingen fr øvrig. Strategi 5 Utvikle g frsterke bruken av IKT sm strategisk verktøy i samhandlingen Økt satsing på telemedisin; inkludert behandling g knferansetimer Mer veiledning, pplæring g annen kmpetanseheving basert på vide g nett Bidra til at klinikere både i 1. g 2. linja finner teknlgien nyttig i sin hverdag g i direkte pasientbehandling Gd g rask dialg mellm spesialisthelsetjenesten g primærhelsetjenesten både i frhld til plikliniske behandlinger, søknad m innleggelser g ulike epikriser er en frutsetning fr samhandling. Strategiske bruk av IKT vil være et felles verktøy fr helsefretaket g primærhelsetjenesten fr å frsteke/frbedre denne dialgen. Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 5

6 Dagens situasjn tilfredsstiller ikke behvet. Det kreves en sterkere nasjnal satsing fr å etablere infrastruktur g løsninger sm fremmer samhandling. Dagens helsenett er ikke gdt nk utbygd g har heller ikke kapasitet til de stre datamengdene sm skal sendes. Strategi 6 Se sammenhengen mellm transprtøknmi g helsetjeneste i 1. g 2. linja Helsefretaket har i dag øknmisk ansvar fr pasienttransprt både til primærhelsetjenesten g til spesialisthelsetjenesten. Fr Nrdlandssykehuset HF utgjør dette årlig m lag 160 mill. Pasienter gis behandlingstilbud så nært sitt hjemsted sm mulig. Kan skje ved ytterligere desentralisering av tjenester g kmpetansebygging i primærhelsetjenesten. Vurdere ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester fra Bdø til Lften g Vesterålen. Sterkere fkusering på telemedisin sm et klinisk hjelpemiddel Styrke kntakten med seksjn fr pasientreiser g kliniske miljø både innad i fretaket g i frhld til ulike samarbeidspartnere. Dette med sikte på å fange pp sammenhengen mellm pasientreisevlum/ kstnader g behandlingstilbud. Gjennmføre dialgmøter med primærhelsetjenesten g egne klinikker fr å belyse sammenhengene mellm helsefretakets øknmi, reisevirksmhet g behandlingstilbud. Strategi 7 Etablere kmpetanseprgram fr primærhelsetjenesten Ved å etablere felles kmpetansearenaer fr leger g annet persnell vil en skaffe tilleggseffekter mht relasjnsbygging g bedre frståelse fr hverandres ståsted g utfrdringer Kunnskapsseksjnen utvikler prgram fr hspiteringsrdninger Utvide/utvikle mdell fagdag i Lften til å gjelde hele fretaket Markedsføre hspitering sm et tiltak klinikkene ønsker g vil bidra med kvalitet i. Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 6

7 6. Øknmi Det er verveiende sannsynlig at Samhandlingsrefrmen vil føre til endringer av dagens finansieringssystem. St.meldingen drøfter medfinansiering sm et virkemiddel. Hvrdan g med hvilket vlum, vil bli et hvedpunkt i den videre behandlingen. Flg. alternativer er skissert i St.meldingen : * medfinansiering 100% * medfinansiering diagnsebetinget * medfinansiering aldersbetinget * medfinansiering med fullt betalingskrav fr ferdigbehandlede pasienter fra dag 1 * endring i %-satsen på stykkprisfinansieringen I frrdet til Samhandlingsrefrmen uttrykkes det at bruken av pengene i helsetjenesten ikke er ptimalisert. Framtiden kan ikke møtes ved å bruke enda mer midler på feil måte. Sykehusene skal frtsatt være hjørnesteinen i helsetjenesten, men det skal våges å tenke nytt. Nrdlandssykehuset vil legge til grunn de prinsipielle vurderinger sm ligger i St.meldingen, nemlig at det vil bli endringer i de øknmiske frutsetninger fr driften g samhandlingene med kmmunene. I arbeidet med samhandling fremver, vil vi basere ss på likeverdighet, deltakelse g med de beste pasientfrløp sm mål. Samhandling skal være lønnsmt fr pasientene, kmmunene g helsefretaket. Det frutsettes at samhandlingstiltak sm gir økte kstnader skal finansieres av tiltaket selv etter prinsippet utgifter til inntekts ervervelse, eller gjennm endring av finansieringsmdell, alternativt ved tilførsel av eksterne midler. 7. Organisering av arbeidet Samhandlingsaktiviteter skjer kntinuerlig i helsefretakets hverdag, g mest i de avdelingene der det er pasienter sm krever samrdnet innsats fra både sykehus g kmmune. I fagavdelingen er det etablert Samhandlingsseksjn med 1 årsverk sm ressurs. Denne er lkalisert i Lften g har hele fretaksmrådet sm sitt ansvarsmråde. Det freslås å styrke seksjnen med 1 årsverk g at dette årsverket lkaliseres til Vesterålen. I rganiseringen av samhandlingsarbeid må tenke i t akser: a) det perative/kliniske mellm klinikkene g daglig samhandling mellm helsefretaket g den enkelte kmmune b) det verrdnede systemiske med reginene g kmmunene a) Ivaretaes i det daglige av det perative nivå; i hvedsak sm ledd i pasientfrløpsaktiviteter g med klinikksjefene sm ansvarlig nivå. Samhandlingsseksjnen skal bidra til implementering av samarbeidstiltak. Fr å lykkes i ulike aktiviteter kreves tett samt gd kntakt med våre egne klinikker g kmmunene. Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 7

8 b) Å rganisere et likeverdig samarbeid på tvers av nivåene hvr siktemålet blant annet er å unngå fragmenterte tilbud med pasientens behv i sentrum, vil kreve nye samarbeidsfrmer rganisatrisk frankret i begge nivå. Frmål med verrdnet rganisering er å legge til rette fr gde utviklings- plan g infrmasjnsprsesser samt etablering av de beste g sammenhengende pasientfrløp. På verrdnet nivå kan alternativene fr mrganisering være: 1) Nrdlandssykehuset HF frhlder seg til kmmunene enkeltvis 2) Nrdlandssykehuset HF frhlder seg til kmmunene gjennm de etablerte reginrådene Reginalt Samarbeidsrgan (RESO) 3) Nrdlandssykehuset HF frhlder seg til kmmunene gjennm etablering av Overrdnet Samarbeidsrgan (OSO) Mdell 1 ansees sm lite aktuell da det lett blir krevende å frhlde seg til et strt antall enkeltkmmuner på saker av verrdnet karakter. Mdellen drøftes følgelig ikke mer. Mdell 2 vil basere seg på en allerede etablert struktur gjennm de 3 reginrådene i Salten, Lften g Vesterålen gjennm deres administrasjn g de flkevalgte sm til enhver tid er valgt inn av kmmunene. I reginrådene sitter kmmunenes fremste plitiske representanter. Mdell 3 OSO innebærer etablering etter den mdell sm er valgt av UNN. Denne mdellen vil kreve at det etableres et nytt nivå fr administrasjn g ppfølging i frhldet mellm helsefretaket g kmmunene. OSO, etter mdell på UNN HF, har 12 medlemmer. Mdellen kpiert kan bety at NLSH HF g kmmunene har 6 representanter hver. Sm eksempel legges ved vedtekter fr OSO ved UNN. Det er vår vurdering at mdell 2 er å fretrekke siden denne baserer seg på en allerede etablert struktur. En vil gså få en større nærhet til den perative virksmheten i kmmunene enn det mdell 3 gir mulighet fr. Det freslås derfr at Nrdlandssykehuset sitt samarbeid med kmmunene på et verrdnet nivå rganiseres gjennm reginrådene. Skal samarbeidet gjennm reginrådene gis et reelt innhld må det etableres en type arbeidsdeling mellm kmmunene g reginrådene. Innhldet i mdellen g rganisering av den må drøftes med de aktuelle reginrådene g styret vil bli frelagt endelig mdell fr gdkjenning når denne freligger. Nrdlandssykehuset har i dag løpende avtaler med kmmunene i pptaksmrådet. Nen kmmuner har fagspesifikke avtaler, mens andre har inngått generelle samarbeidsavtaler. Hele avtalekmplekset må gjennmgås g refrhandles. Struktur g innhld i et slikt arbeid freslås fulgt pp når verrdnet struktur er etablert g en er enig med samarbeidspartnerne m mdellen fr dette. Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 8

9 8. Vedtak Styret inviteres til å fatte følgende: Vedtak 1. Samhandling i Nrdlandssykehuset HF skal legge til grunn flg. strategier: Strategi 1: Videreføre/videreutvikle velfungerende etablerte tiltak Strategi 2: Utvikle gde pasientfrløp slik at pasientene pplever at aktivitet i kmmunehelsetjenesten g sykehus henger sammen g støtter hverandre Strategi 3: Etablere ulike tiltak fr å frebygge sykdmsutvikling g reduksjn i kmplikasjner der krnisk sykdm har ppstått Strategi 4: Lkalsykehusfunksjnen skal utvikles med basis i kunnskap m demgrafi, sykdmspanrama g medisinsk teknlgi Strategi 5: Utvikle g frsterke bruken av IKT sm strategisk verktøy i samhandlingen Strategi 6: Se sammenhengen mellm transprtøknmi g helsetjeneste i 1. g 2. linja Strategi 7: Etablere kmpetanseprgram fr primærhelsetjenesten 2. Det søkes etablert et verrdnet rgan fr samarbeid med kmmunene gjennm reginrådene i Salten, Lften g Vesterålen. Innhld i g rganisering av dette samarbeidet drøftes med reginrådene g legges frem fr styret til gdkjenning 3. Samarbeidstiltak frutsettes finansiert gjennm de ressurser sm tiltaket frigjør g eksternt tilførte midler. 4. Samhandlingsseksjnen styrkes med 1 årsverk sm lkaliseres til Vesterålen. Avstemming : Vedtak : Styresak nr 5/10 15 februar 2010: 9

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innspill til reginal strategi fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling fr periden 2010 2013 i Helse Sør-Øst 1 Frrd Fagrådet fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- g handlingsplan 2017-2019 1 KS Bedrift Beredskap, brann g redning arbeider ma lrettet fr a bedre rammevilka rene fr brann g redningsvesenene g er et faglig møtested fr medlemmene 2 KS Bedrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Pasientkoordinator/pasientflyt 3- års prosjektstilling i Midtre Namdal

Pasientkoordinator/pasientflyt 3- års prosjektstilling i Midtre Namdal Pasientkrdinatr/pasientflyt 3- års prsjektstilling i Midtre Namdal Eva Fiskum, prsjektleder samhandlingsrefrmen MNS Mål med utprøvingen Overrdnet mål: Pasienter i MNS, Flatanger g Osen pplever helhetlige,

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren?

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren? Er det behv fr «mellmrmskmpetanse» i helse- g msrgssektren? ehelse 2013, Osl Dag Waaler Avdeling fr helse, msrg g sykepleie Høgsklen I Gjøvik Begrepet mellmrmskmpetanse ble første gang brukt i 2008 av

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

28/14 Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ klinikk v/oso representantene

28/14 Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ klinikk v/oso representantene Overrdnet Samarbeidsrgan (OSO), kl. 11.00 15.30 Sted: Møtermmet i 5. etasje på Sykehuset, UNN Narvik Frmøte: Kmmunenes repr. kl. 10.00 11.00, møtermmet i 5. etasje på sykehuset Frmøte: UNN sine repr. kl.

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner Prsjektrapprt Interkmmunalt frvaltningskntr fr Hitra g Frøya kmmuner Innhld 1.0 Bakgrunn side 3 2.0 Sammendrag.. side 4 3.0 Målsetting side 4 3.1 Delmål g tiltak side 5 4.0 Organisasjn side 8 4.1 Ledelse-persnell.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland Kvalifiseringsprgrammet Oppland NAV Oppland Fylkesmannen i Oppland Elvegata 19 Tlf: 61 41 77 00 Lillehammer Telefaks: 61 41 77 01 Sluttrapprt Implementering av Kvalifiseringsprgrammet Kapittel 0 Sammendrag

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært dialgmøte

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Oppsummering frå dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer