RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt"

Transkript

1 RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen

2 Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel Rapprtnummer2015/08 Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen ISBN 978)82)8126)203)4 Frfatter HanneTftdahl,RlfRøtnesgKarinIbenhlt Datfrferdigstilling Prsjektleder Kvalitetssikrer Oppdragsgiver Publisert HanneTftdahl IngebrgRasmussen Rådekmmune

3 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Innhld Sammendraggknklusjner Innledning Bakgrunn Prblemstilling Leserveiledning Metde Øknmiskggegrafisktilnærming Tidligereanalysergterier Statistiskeanalyser Næringslivetsarealbehv,Osaker Omsetningivarehandel,VistaVare Kmmunensattraktivitet Intervjuundersøkelse Beflknings)gnæringsutviklingiMssereginen Beflkningsutvikling Sysselsettinggkmpetanse Mderatarbeidsledighet Lavandelunge Lavtutdanningsnivå Omfattendependling Færrearbeidsplasserperinnbyggere Kmmunalattraktivitet Næringsutvikling2008) Mssereginenrelaterttilandrereginer Sentrumtaperterrengifrhldtilmlandet Lkaliseringavvirksmhet LkaliseringsmønsteretiOslreginen SysselsattegarbeidsplasserIsentrumssneneIMssereginen Sterkpsisjninnenvarehandel Oppsummert...39 VistaAnalyse 3

4 4 Glbalisering,teknlgigurbaniseringgirføringer Deninternasjnalearbeidsdelingenblirskarpere Næringsutvikling nyeutviklingstrekk Industriensverdikjedesplittespp TransfrmasjnIprduksjnsleddet Viblireldregetterspørmerhelsegmsrgstjenester Frbruk,pplevelsergpplevelsesindustri Handeliendring Reginalefrtrinngirmuligheterfrvekst Fkuspåkmparativefrtrinn Funksjnellregin Flerkjernergreginfrstørring Lkalisering,klyngergpreferanser Samlkaliseringavvirksmhet klyngesmfrtrinn Næringsaktivitetisentrumssner Lkaliseringspreferanser UtviklingavetCentralBusinessDistrict(CBD) SmultringeffektensvekkerMsssmmtr Hvamenerbedriftenemutviklingen? Næringsprfil Kmparativefrtrinn Flaskehalser CampusMss Dagenstilbud Veienvidere Kurs,kulturgkmpetansesenter Mulighetergutfrdringer Sammenfattet OppaummertISWOT Styrker(påvirkbarefaktrer) Svakheter(påvirkbarefrhld) Muligheter(eksterne) Trusler(eksterne) Knklusjnganbefalinger...76 Referanser VistaAnalyse

5 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen VistaAnalyse 5 FIGURER Figur3-1Arbeidsledige.2013.Iprsent...17 Figur3-2Andelenunge(19-24år)ifrhldtileldre(60-65år) Figur3-3Ungeifrhldtileldreiarbeidsstyrken.Utvikling (2008=1)...18 Figur3-4Andelsysselsattemedminstfireårshøyereutdanning2013.Iprsent...19 Figur3-5Sysselsattemedminstfireårshøyereutdanning.Utvikling (2008=1)...19 Figur3-6PendlingmellmkmmuneriMssereginen.Tallfrsysselsattebsattisammekmmune erikkemedifiguren.blåfarge=desmjbberimss,rødfarge=desmjbberirådesv...20 Figur3-7Nettutpendling.2013.Andelsmpendlerinnrelaterttildesmpendlerut.Utpendling= Figur3-8Utviklingiandelinnpendlingifrhldtilutpendling Figur3-9Andelarbeidsplasserperinnbygger.Utvikling Figur3-10Andelsysselsatteiprivatsektrgffentligefretak...23 Figur3-11SysselsatteiMssereginenrelaterttilsnittfrsammenliknedereginer.Per1000 innbygger Figur3-12EndringisysselsettingfrkmmuneriOslreginen Figur3-13Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategrieriMssereginen Figur3-14Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategrieriMsseregineninklusive Vestby Figur3-15AntallsysselsattefrdeltpånæringskategriikmmuneneiMsseregineninklVestby...28 Figur3-16.Antallsysselsatteper1000innbyggeretternæringiMsskmmunei2008,2012g Figur3-17Andelsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategriiRyggekmmune Figur3-18Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategrieriVestby Figur3-19Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringiMssereginen.Ettersnitti sammenliknbarereginergosl Figur3-20Antallsysselsatteper1000innbyggeretternæringiMsseregineninklVestby.Ettersnitti sammenliknbarereginergosl Figur3-21Sysselsattegbsatteisentrumssnersmandelavkmmunensbsattegsysselsatte (venstreakse).sysselsettingsvekst ,prsent(høyreakse).Utvalgtekmmuner.Rygges sysselsettingsvekstisentrumssnerverstigermarkeringenpåhøyreakse.vålerharingen sentrumssnergerutelattfrafiguren...32 Figur3-22Kartettilvenstreviserlkaliseringavenkeltpersnsfretak.Kartettilhøyreviser virksmhetermedtansatte...33 Figur3-23Virksmhetermedvertiansatte.RundtMssgiMsssentrum...33 Figur3-24Industrigteknlgibasertindustribedrifter(merketrødt)gøvrigindustri(gult)...34 Figur3-25Lgistikkgengrsmedmer.Rød=agenturgengrs,distribusjn.Gul=øvrig lgistikkvirksmhet...35 Figur3-26Kundeintensivvirksmhet.Rødt=vernattinggservering.Gult=detaljhandel.Grønt= øvrige.bildettilhøyreviserbig-bxenemedhandelshusivarnavegen...36 Figur3-27Kunnskapsintensivevirksmheter.Gult=finansgfrsikring.Rødt=ITg telekmmunikasjn.grønt=privattjenesteyting...37

6 Figur3-28Offentligadministrasjn.Gult=ffentligadministrasjngvirksmhet.Rødt=undervisning. Grønt=helsegssialtjenester...37 Figur3-29OmsetningivarehandeliNOKperinnbygger Prisjustert(2013).Eksmva...38 Figur3-30Omsetningivarehandelenttalt.INOK Prisjustert(2013).Eksmva...39 Figur3-31Utviklinginnenvarekategrienutvalgsvarer.Perinnbygger Prisjustert...39 Figur4-1Andelavsamletsysselsetting.Utvalgtenæringerfranasjnalregnskapet Næringermedver5prsentavsysselsettingen...46 Figur4-2Nrgesbeflkningenframskrevettil2040ihenhldtilSSBsmiddelalternativt.Frdeltpåtre aldersgrupper...48 Figur4-3Samhandlingsmdell...53 Figur4-4Gradavbetydningavulikelkaliseringspreferanser.5=sværtstrbetydning.1=sværtliten betydning.snitt...60 Figur4-5Næringermed50%høyereandelavsysselsettingiMssereginenennilandetsmhelhet. Kunnæringermedflereenn50sysselsatteiMssereginen (Blått=Næringerm/marked primærterutenfrreginen.grønn=næringerm/tjenesterprimærtrettetmtegenregin)...63 Figur4-6LkaliseringavbedrifterinnenulikekategrieriMsssentrum(CBD).Enkeltpersnfretak Figur4-7LkaliseringavbedrifterinnenulikekategrieriMsssentrum(CBD).Bedriftermellm2g 10ansatte...65 Figur4-8LkaliseringavbedrifterinnenulikekategrieriMsssentrum(CBD).Bedriftermedmer enntiansatte...65 Figur4-9Bedriftermellm2g10ansatte.Høgda...66 Figur4-10Bedriftermedmerenn10ansatte.Varnavegen VistaAnalyse

7 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Sammendrag)g)knklusjner. Denne analysen er en del av Mssereginens deltakelse i KMDs utviklingsprgram fr by) reginer. Departementets mål medprgrammerer åleggetilrettefrenpsitivutviklingi byreginerihelelandet.enmåteåbedrerekrutteringenavarbeidskrafttilvirksmheterpå, gsamtidigsprevekstenietstørremland,erifølgeprgrammetåkblesammenbyeneg mrådenemkring.samarbeidetimssereginen(mss,rygge,rådegvåler)utgårfraen slikkbling. Analysen mfatter prblemstillinger på flere gegrafiske nivåer; Mssereginen er en funksjnell regin bestående av fire kmmuner med str interaksjn. Men reginen er samtidigendelavoslreginenhvretviktigarbeidsmarkedfrmssereginensinnbyggere erlkalisert. MssereginenfungerersmettransprtmessigreginaltknutepunktmedE6,bane,havng flyplass g Oslfjrdfrbindelse (ferge). Med ny Fllbane frventes reisetiden Mss)Osl å kmmenedpårundt30minutter.oslerlandetsmestsammensattegsterkestvksende arbeidsmarked,slikatkrterependlingstidtiloslvilstyrkemssereginensattraktivitetsm bligmarked. Beflkningsveksten i kmmunene rundt Osl er str. Utfrdringen fr mange av disse kmmunene er å utnytte de ptensielle ressursene sm ligger i denne veksten. Under er hvedpunkteneianalysenppsummert. Sentrale.utviklingstrekk. Svakutviklinginæringersmkangivekst Svakutviklingitradisjnellnæringer Svakevekstimpulserfranæringersmkmmersmfølgeavbeflkningsvekst ReginentarimtnæringsmpressesutavOsl særliglgistikkavhengignæring Strgegrafiskspredninginæringslkaliseringireginen Samlkalisering av likeartet næring eksisterer i liten grad, unntatt fr handel g maritimvirksmhet I deler av Mss sentrums nrdlige deler er det imidlertid lkalisert bedrifter sm fremstårsmelementerietcbd CentralBusinessDistrict KulturgkmpetanseharenvissgradavsamlkaliseringiMøllebyen Msssentrumtaperiknkurransemedmlandetmhtnæringsaktivitet Strtmfangavsmåbedriftererspredtverhelereginen ReginenharlaverebeflkningsvekstennandrereginerrundtOsl Knklusjner. Mssereginenvilkunneppnånæringsmessigesynergierinnenhjemmerienterte*næringer gjennm felles satsing mt utvikling av reginen sm et attraktivt bligmarked. Dest flere unge utdannete mennesker til reginen, dest større kan den næringsmessige effekten frventesåbli.sjønærgvestvendtbeliggenheteretreginaltfrtrinnsmkantrekkedenne kategrien bligkjøperne til reginen. Samlkalisering av få g kmpakte bligmråder fr kvalitetsbligergirstørreeffektfrnæringsutviklingennspredtbligbygging. VistaAnalyse 7

8 Tilretteleggingfretkntr)gkmpetansesenteriMsssentrum ienvidereutviklingg styrking av sentrum nrd, kan styrke Mssereginen sm arbeidsmarked innen kmpetansenæringer. Videreutvikling av havna blir viktig fr å sikre knkurranseutsatt* virksmhet til en større mkringliggenderegin(blantannetmedvestby). Utvikling fr plasskrevende* virksmhet med prduksjn, lgistikk, lager g transprt tilrettelegges i ulike mråder langs E6 slik det er definert i arealplanene. Samlkalisering av likeartetnæringihvertenkeltnæringsmrådekangjørevirksmhetenebedrerustetmten framtid med frventet teknlgiutvikling innen transprt med økt autmatisering g effektiviseringialleledd. Ryggeflyplasskanvurderesfrvidereutviklinginnenbesøksindustri(bådeeksprtgimprt). Utviklinginnenhelse*g*msrgblirviktigefrfremtidigsysselsetting.Strategiskegrepfrå styrke frutsetninger fr disse næringene blir viktig g samlkalisering er viktig. Høgda kan eksempelvisvidereutviklesinnenhelsegmsrg.spesifikkfkuspåsamlkaliseringiråde medtilretteleggingfr ulikeleverandørvirksmhetertiløstfldsykehusetgiretptensial fr næringsutvikling. Utvikling av Råde/Karlshus til et tettsted sm kan ivareta funksjner fr sysselsattevedsykehusetherundertgfrbindelsetilrådestasjngirptensialfrmrådet smbligmarkedgservice/tjenesteyting. DetknyttersegetptensialtilåstimulereIT:miljøeneiMsstilåsamlkaliseresegnærmere sentrumgikkevidereutviklevirksmhetisentrumsrandsneslikviseridag.igjenvilfkus påklyngedannelsergietkmparativtfrtrinnpålangsikt. Varnavegen m.v. kan videreutvikles sm et klyngepreget handelsmråde fr varetilbud sm ikkeeregnetålkalisereisentrum(big)bx)strukturer). Enstyrkinggvidereutviklingavbesøksnæringermedtilbudinnenservice,kulturgaktivitet frsmmergjesterkansamtidiggilkalstlthetgøktbattraktivitet. Det bør tilstrebes å trekke Mss nye jernbanestasjn lengst mulig inn mt eksisterende sentrum, fr å stimulere til videre utvikling av sentrum nrd, sm er byens næringsmessige nerveidag.msssentrumbørikkeutvikleslengersørveriverskueligframtid.allaktivitet bør trekkes inn mt dagens sentrum med gågata, Møllebyen g sentrumsnære deler av Pettersn)mrådet. Campus* Mss bør vurderes videreutviklet ikke bare sm et kurssenter men gså sm et knferanse) g kultursenter i Møllebyen/Pettersn. Navnet er gså misvisende i frhld til faktiskinnhld. Mangesmå*fretakrepresentereretkmpetanseptensial,gdetkanvurderesåutredederes behvgmuligheterfrtilbudidetsammekurs)gknferansesenteret.office)fr)hirekan væreetalternativ. Halmstadbørikkeutviklessmetsenteriverskueligframtid.Allbligvekstmedtettstruktur børrettesmtrådegmsssentrum.vålerharptensialfrspredtbligbygging(enebliger 8 VistaAnalyse

9 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen mv) slik at det utvikles et variert bligtilbud i en regin sm bør være en av Oslreginens sterkestvksendebligregin.områdetssterkekmparativefrtrinnmedsjønærbeliggenhet ggdbanefrbindelseerviktigåutvikle. Avindustrialiseringen vil frtsette. Dersm industriell fkus ppretthldes sm plitisk mål, risikererreginenatnæringslivetutviklersegselvutenplitiskstyring.justeringerietterkant ermerutfrdrendeennåværeifrkant. VistaAnalyse 9

10

11 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. Denne analysen er en del av Mssereginens deltakelse i KMDs utviklingsprgram fr by) reginer. Departementetsmålmedprgrammet er åleggetilrettefrenpsitivutviklingi byreginerihelelandet.enmåteåbedrerekrutteringenavarbeidskrafttilvirksmheterpå, gsamtidigsprevekstenietstørremland,erifølgeprgrammetåkblesammenbyeneg mrådenemkring.samarbeidetimssereginen(mss,rygge,rådegvåler)utgårfraen slikkbling.utviklingsprgrammetfrbyreginerskalgiøktkunnskapmbyenesfunksjnfr mlandet g reginens næringsmessige ptensial. Kunnskapen skal danne grunnlag fr reginalt frankrete strategier g tiltak sm kan bidra til å styrke rllen byreginer har fr reginalutvikling.denneanalyseninngårifase1avprgrammetderfrmåleteråetablereg knslidere samarbeidet internt i søkerreginen, g utvikle kunnskap sm søkerreginen ønskeråjbbevideremed. 1.2 Prblemstilling. Kunnskapsgrunnlag.fr.næringsutvikling. Mssereginenharsattfkuspåfølgendefrhldfråfåtilenvellykketvekstgutvikling; 1. fåpåplassettettgknstruktivtsamarbeidmnæringsutviklinggjennmsamrdning rundtbrukavnæringsarealireginen 2. gjensidigfrståelsefrdemulighetersmknyttersegtilby)land)dynamikken Frmålet med denne analysen er å gi kmmunene i Mssereginen et bedre grunnlag fr samarbeid rundt næringsutvikling. Elementer i analysen er avdekking av kunnskapshull, flaskehalser sm er til hinder fr næringssamarbeid mellm by/mland, mulige utviklingsretninger g knkretisering av reginens sterke g svake sider, inkludert knkrete satsingsmråder. Hvedmåleteråskapeenplattfrmfrvidere reginalt samarbeid g fr kmmunenes felles planarbeid. Analysens mål er å knkretisere anbefalinger til tiltak g strategier sm kan bidra til å styrke g utvikle det eksisterende næringssamarbeidet i reginen.anbefalingenemfatterbådedetreginenbørgjøregdetreginenikkebørgjøre fr å bedre den reginale næringsutviklingen. Videre er målet med analysen peke på elementersmkandannegrunnlagfrenplattfrmfrsamarbeidireginen. Flaskehalser. Knkretisering av flaskehalser sm hindrer næringssamarbeid i samspillet mellm byen g mlandeterviktigfråfrståhvrfrenutviklingikkegåriønsketretning.dettestårsentralti analysen. Kmparative.frtrinn. Hver av de fire kmmunene har sine næringsmessige frtrinn enten det knytter seg til transprtknutepunkt, arealtilgang eller nærhet til spesifikke markeder. De kmparative frtrinnene er til dels svært ulike i de fire kmmunene. Med gdt samarbeid mellm kmmuneneåpnesdetfrnæringsmessigesynergier. VistaAnalyse 11

12 Påvirkbare.g.ikkeApåvirkbare.faktrer. Fr å identifisere handlingsrmmet skiller vi mellm faktrer g frhld sm er lkalt g reginaltpåvirkbaregdesmikkeerlikelettåpåvirke.dettemfatterenidentifiseringav følgende: eksterne*drivkrefter*(utfrdringergmuligheter)smervanskeligeåpåvirke interne*frhld(styrkergsvakheter)smkanfrbedresgpåvirkespåenmåtesm bidrartilsamhandling,utviklinggvekst Identifikasjnenavinternefrhldvildannegrunnlagfrtiltaksmspillerpåendringersm kan øke næringssamarbeidet. Identifikasjn av de eksterne drivkreftene kan i likhet med interne frhld benyttes til å påvirke utviklingen psitivt, men da ved at en tilpasser seg drivkrefteneaktivt.detteeretviktigskillenårflaskehalserskalavdekkesganbefalingerskal knkretiseres. 1.3 Leserveiledning. Ikapittel1presenteresprblemstillinggmetde.Derettergårvigjennmpresiseringerg definisjnerikapittel2.videreharviikapittel3sammenfattetrelevantdkumentasjnm Mssereginen relatert til situasjnen i sammenliknbare reginer. Vi relaterer reginen til andrereginerioslreginen,viserpåfrhldetmellmkmmuneneimssereginen,gvi serpåmssereginenmedgutenvestby.utfradisseresultateneppsummeresreginens styrkergsvakheter.ikapittel4drøftervihvrdanutviklingenidestresentraledrivkreftene påvirkersamfunns)gnæringsutviklingenpågenerellbasisgfrmssereginenspesieltg deretterppsummereseksternefaktrergjennmutfrdringergmuligheter.ikapittel5har vipresentertnæringslivetssynpåmssereginen,representertvedinfrmanterfrabedrifteri reginen. Kapittel 6 mhandler status, muligheter g utfrdringer fr Campus Mss g utdanningstilbudetrundtpettersn)mrådet.ikapittel7harvispesieltsettpåurbanutvikling, urban tetthet, kmpetanseklynger g Mssereginens ptensiale g utfrdringer knyttet til utviklinggrevitaliseringavmssby. 12 VistaAnalyse

13 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen 2 Metde. Det er benyttet ulike metdiske tilnærminger i analysen. Disse mfatter litteraturstudie, intervjuundersøkelse, statistiske analyser g ulike kvantitative g kvalitative verktøy. I dette kapitletgirvienkrtredegjørelsefrdeulikemetdergverktøysmerbenyttet. 2.1 Øknmisk.g.gegrafisk.tilnærming. Analysen mfatter prblemstillinger på flere gegrafiske nivåer; Mssereginen er en funksjnellreginbeståendeavfirekmmunersmergdtintegrert.reginenerikkebare enselvstendigregin,mensamtidigendelavoslreginenhvretviktigarbeidsmarkedfr Mssereginen er lkalisert. Mssereginen er gså sterkt integrert med reginer sm FllreginengNedreGlmmareginen. Mssereginen er et viktig transprtmessig knutepunkt med E6, bane, havn g flyplass g Oslfjrdfrbindelse(ferge).MednyFllbanefrventesreisetidenMss)Oslåkmmened tilrundt30minutter.oslerlandetsmestsammensattegsterkestvksendearbeidsmarked, slikatkrterependlingstidtiloslvilstyrkemssereginensattraktivitetsmbligmarked. BeflkningsvekstenikmmunenerundtOslerstr.Utfrdringenfrdissekmmuneneerå utnytte de ptensielle ressursene sm ligger i tilflyttet kmpetanse til etablering av ny næringsvirksmhet lkalt. Ny næringsvirksmhet gir større g mer mangfldige lkale arbeidsmarkeder,smbådeharenselvstendigverdifrdesmbrireginengsmstyrker reginensmbligmarkedfrnyebebere. Bligvekst genererer gså økt etterspørsel etter lkalt prduserte varer g tjenester sm inngåriinnbyggernesdagligeknsum,smdetaljhandel,servering,kultur.a.tilsammenkan bligvekstgnæringsvekststimulereenpsitivdynamikksmskaperytterligerebyvekstg urbanutvikling.dennedimensjnenstårsentraltianalysengdetbenyttesflerestatistiske verktøy fr å analysere utviklingen. I analysen benyttes gså ulike gegrafiske terier sm frklarer utviklingen av klyngedannelser, urban utvikling, sentrum)periferi, arealbruk, sentraliseringgreginfrstørring. Mssereginensnæringsstrukturvisualiseresbl.a.vedåkblegegrafiskegøknmiskedata fradamvadsfretaksbase,ssbsenhetsregistermedstatenskartverkskart. Høy øknmisk aktivitet i Osl genererer økt øknmisk aktivitet i Mssereginen. Øknmiskedrivkrefter,øknmiskutviklingietverrdnetsamfunnsperspektivknyttespp mtkmparativefrtrinn. 2.2 Tidligere.analyser.g.terier. Studier av byreginer sm håndterer næringsmessige endringer gdt g terier sm mhandler virkninger av næringsmessige endringer, utgjør et viktig grunnlag fr analysen. Bådegegrafiskgøknmiskrelatertterigempiriergjennmgåttienlitteraturstudie. Fr at teri skal gi retning fr bevist samhandling fr reginal utvikling, er det viktig at mdellapparatet gir mulighet fr å vurdere hvilke faktrer sm aktørene faktisk rår ver. VistaAnalyse 13

14 Hvilke faktrer er påvirkningsbare? Hva betyr samhandling g hvr kan flaskehalser fr samhandling ppstå? Den teretiske tilnærmingen i denne analysen bygger pp under knkreteprblemstillingerireginen.eksisterendeplanergerfaringerfraplansamarbeideti reginenutgjørgsåetviktiggrunnlagfranalysen. 2.3 Statistiske.analyser. Vi har benyttet flere statistiske verktøy fr å beskrive utvikling g dagens situasjn i Mssereginen.Deterkrtredegjrtfrdeenkelteverktøyunder,gfrenmerfyldigmtale sevedlegg Næringslivets.arealbehv,.Osaker. Fråanalysereprblemstillingermhvrdanulikenæringerbidrartilarealmessigspredning ghvilkenæringersmermestegnetfrlkaliseringiby)gtettstedssentrum,harvivalgten næringsinndeling sm skiller mellm arealkrevende g arbeidsintensive arbeidsplasser. Hvedgruppene i NACE)inndelingen til Statistisk Sentralbyrå er derfr srtert etter seks hvedkategriernæringetterarealbrukgarealbehviverktøyetosaker.disseer: Kunnskapsbedrifter:litearealkrevende Ressursbasertprduksjn:avhengigavnærhettildenaktuelleressursen Flyttbarprduksjn:ikkeknyttettiletspesieltsted Kundeintensivhandelgservice:nærhettilfrbrukeren Arealintensivhandelgservice:letttilgjengeligmedbil Offentligfrvaltninggtjenester:plitiskebeslutninger Iutviklingenavverktøyeterdetfretatteninndelingavnæringskdertilensammensetning smerspesifiktrettetmtfrmåletarealbruksvariasjner,sevedlegg1frendrøftingavde ulikekategriene Omsetning.i.varehandel,.VistaVare.. VistaAnalyseharsammenstiltmsetningivarehandelen(SSBsvarehandelsstatistikk)ietExcel) basert verktøy. I verktøyet er det lagt inn prisjustering, frbruksjustering (etter reginale variasjnerissbsfrbruksstatistikk)mv.verktøyetgirdkumentasjnpåreginalvariasjni handelslekkasje g imprt av kjøpekraft g er gdt egnet sm empirisk dkumentasjn på sentralitetsnivå, reginale variasjner, reginal interaksjn g reginal attraktivitet. Hvedinndelingenbyggerpånihvedkategriervarer..Varehandelsmsetningeerenindikatr påsentralstedergflerkjernestrukturen.* Kmmunens.attraktivitet.. Vista Analyse har bygget pp en database med kmmunale data fra Statistikkbanken i frbindelsemeddeårligerapprteringenevistaleverertilnhoifrmavkmmunenm(vista Analyse, 2014). Databasen benyttes i denne analysen til* å presentere utdanningsnivå g demgrafiskutvikling. Analysenavkmmunalattraktivitetmfattersammenlikningerpåulikegegrafiskenivåer.Vi harbenyttetssbsstandardinndelingiøknmiskereginer,medetparjusteringer: Mssereginen:DenøknmiskereginenMss,heretterkaltMssereginen,består avkmmunene: 14 VistaAnalyse

15 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Mss Råde Rygge Våler Mssereginen. inklusive. Vestby: Vi har gså definert en regin Mss der vi har inkludertvestby.detteerhensiktsmessigfrdivestbyutgjøretviktigarbeidsmarked frmssereginen. Sammenligningsreginer:ViserMssereginensutviklingirelasjntiletutvalg reginersmersammenliknbaremedmssereginenmhtavstandfraosl:. Fll FlleksklusiveVestby Fredrikstad/Sarpsbrg Lillestrøm Tønsberg/Hrten Ullensaker/Eidsvll 2.4 Intervjuundersøkelse. Medbakgrunniresultatenefraanalysenesmermtaltverbenyttesintervjuer,herunder dybdeintervjuer,gruppeintervjuermedvideretilinnhentingaverfaringsdataimssereginen. Undersøkelsen er gjennmført sm en kvalitativ undersøkelse. Dels er intervjuene gjennmførtsmpersnligeintervjuergdelssmtelefnintervjuerderpersnligppmøte ikkevarmulig. Det er gjennmført intervjuer med næringslivsaktører, representanter fra kmmunene (administrasjn,plansamarbeidetellerplitikere)geksternebidragsytereiplansamarbeidet. CampusMsserbelystspesifikt.Intervjuenefølgerenfastmal(sevedlegg2),gbeståriall hvedsakavåpnespørsmål. Det er gjennmført en wrkshp med planetatene i kmmunene i Mssereginen sm har bidrattmedviktiginfrmasjntilanalysen. PrsjektlederhardeltattietdagsseminariMss,dertemaersmerrelevantefranalysener debattert.disseinnspilleneergsåbenyttetsmanalysegrunnlag. VistaAnalyse 15

16 3 BeflkningsAg#næringsutvikling#i#Mssereginen. I dette kapitlet ser vi nærmere på sysselsetting, kmpetansenivå g beflkningsutviklingen, inklusive alderssammensetning. Videre ser vi på næringsutviklingen de siste fem år, g lkalisering av de de ulike næringskategriene. Utviklingen i Mssereginen relateres til utviklingeniandrereginerioslreginen. 3.1 Beflkningsutvikling. Hvr mennesker bsetter seg vil fr de fleste henge nær sammen med hvr en selv eller familiemedlemmer har mulighet fr å finne interessant arbeid. 1 (Strper, 2011) Men sammenhengen mellm arbeids) g knkrete bsettingsvalg er primært knyttet til hvilken regin hushldninger velger å b i. Knkrete bsettingsvalg innenfr en regin frmes av andre preferanser g avgjøres av en blanding av bkstnader, nærhet til arbeids) eller studiested(transprtkstnader),nærhettilfamiliegvenner,ønskemåb derdetskjer ellertryggeppvekstvilkårfregnebarn.generelterdetenøkendetendenstilatmanlegger mindrevektpånærhettilarbeidsstedennpåandrebkvaliteter. 2 (Sørlie,Aure,Langset,2012) Endringer i flyttemtiver må imidlertid tlkes i frhld til m beflkningen br i et mråde med mange jbbalternativer. J lettere det er å få arbeid, dest mer adskilles b g arbeidsbeslutninger, g bkvaliteter får større vekt ved bstedsbeslutninger. Lkale myndigheters arbeid med næringsutvikling vil derfr i mange sammenhenger henge nært sammen med arbeidet fr å skape attraktive bmiljøer. På den måten henger beflkningsutviklingtettsammenmednæringsutvikling. Mssereginenhar,smNrgesamletsett,pplevdensterkbeflkningsvekstdesisteårene. Samlet har reginens beflkning vkst med i gjennmsnitt 1,3 prsent per år de siste fem årene, dvs. mtrent sm gjennmsnittet fr hele Nrge. Av 160 nrske reginer er beflkningsvekstenimssereginenrangertsmnummer20,hvrreginenesmharhøyere vekstiallhvedsakerdestørsteby)reginene. 3 (Gundersen,Jukvam,2013) 1 Sebl.a.Strper(2011),smdiskutererhvrdanbeflkningsvekstistrebyreginerendrersegifrhld tilrekketerierfrbsettingsvalg. 2 ISørlie.K.,M.AuregB.Langset(2012):Hvrfrflytte?Hvrfrblibende?B)gflyttemtiverde førsteårenepå2000)tallet.nibr)rapprt22/2012sammenligneslandsdekkendeflyttemtiveri1972g 2008.Mersentralisertbsettinggppvekstmønster,størrependlingsreginer,størretilgjengelighetg valgfrihet på mange mråder, bedre øknmiske knjunkturer, økende tendens til å ta framvekst av gderfrgitt altdettebidrartilatmtiverknyttettilblig,stedgfamilieharøktpåbekstningav arbeidsmtivene. 3 RegininndelingenerlikinndelingeniGundersen,F.gD.Jukvam(2013):Inndelingerisenterstruktur, sentralitetgba)reginer.nibr)rapprt2013:1.inndelingenigundersengjukvam(2013)erjustert vedatrådeerflyttetfrafredrikstad/sarpsbrg)reginentilmssereginen 16 VistaAnalyse

17 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen 3.2 Sysselsetting.g.kmpetanse Mderat.arbeidsledighet. Mssereginen har en ledighet på 3 prsent i 2013 g ligger på samme nivå sm Øvre Rmerike, men lavere enn Fredrikstad Sarpsbrg, sm hadde en ledighet på 3,8 prsent samme år. Ledigheten ser ut til å øke med avstand til Osl, sm illustrert i Figur 3.1. På landsbasis var arbeidsledigheten ca 3,5 prsent i 2013, dvs. at i et nasjnalt perspektiv er arbeidsledighetenlavimssereginen. Figur.3A1.Arbeidsledige I.prsent Lav.andel.unge. Iåreneframvertilsierdemgrafiskeendringeratgjennmsnittsalderenviløke.Frframtidig verdiskapingvildetværeviktigatandelenungeiarbeidsstyrkenikkesvekkesfrmye.servipå andelenunge(19)24år)ifrhldtileldre(60)65år)imssereginenkandetværegrunnlag frbekymring.deterensværtlavandelungeifrhldtilgamle.frhldstalletergsålavt sammenlignetmeddeandrereginervisammenliknermed(figur3)2).frhver100persner mellm60g65år,erdetkun96unge.tilsammenligningerdet114ungeper100eldrei Fll.Selvmandelenungeharvkstsiden2008(Figur3)3),harvekstenværtsvakereennfr hvedtyngdenavdeøvrigereginene. VistaAnalyse 17

18 Figur.3A2.Andelen.unge.(19A24.år).i.frhld.til.eldre.(60A65.år) Figur.3A3.Unge.i.frhld.til.eldre.i.arbeidsstyrken..Utvikling.2008A13.(2008=1) Lavt.utdanningsnivå. Utdanningsnivået i reginen har økt ver tid, men det gjenspeiler gså en generell økning i utdanningsnivået på landsbasis. Sysselsatte med minst fire års høyere utdanning ligger litt lavere i Mssereginen ennimliggendereginer,se Figur 3)4 g Figur 3)5.Situasjnener dårligstioslreginensytterpunkter(fredrikstad/sarpsbrggullensaker/eidsvll),slikviser frflereindikatrer. 18 VistaAnalyse

19 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur.3A4.Andel.sysselsatte.med.minst.fire.års.høyere.utdanning I.prsent.. Figur.3A5.Sysselsatte.med.minst.fire.års.høyere.utdanning..Utvikling.2008A2013.(2008=1) Omfattende.pendling. ArbeidsmarkedetiMssereginenersterktintegrertmedmliggendereginer.Detteskyldes førstgfremststrutpendling.ivåler,freksempel,erpendlestrømmenutavkmmunentre gangerstørreenninnpendlingen,mensfrhldetermlagéntilénimss.ifigur3)6vises kunpendlingsstrømmene(gikkedesmbrgjbberisammekmmune)gderserviat detersærligstrinteraksjnmellmmssgrygge.i2013bdde2150persneriryggeg jbbetimss,mens1587bddeimssgjbbetirygge.mendetvargså676smbddei MssgjbbetiVestbyg239smbddeiRyggegjbbetiVestby. VistaAnalyse 19

20 DeterensterkinteraksjnmellmMssereginengVestby,hvilketvisersegiat1.150avde smarbeidetivestbyerbsattimssereginen.vestbyeraltsåetviktigarbeidsmarkedfr MssereginengmtsatterMssereginenetviktigbligmarkedfrVestbysnæringsliv. I Råde er det drøye 8 sm jbber i Mss/Rygge/Våler g mtrent 950 sm jbber i SarpsbrggFredrikstad.Detkmmergsådrøyt900tilRådefraFredrikstadgSarpsbrgg drøyt 350 fra Rygge/Mss/Våler. Det er altså større interaksjn mellm Råde g Sarpsbrg/FredrikstadennmtMss/Rygge. DetergsåstrpendlinginnmtOsl,medver2200smpendlerfraMssgver750fra Rygge, se Tabell 3)1. Samtidig er det naturlig nk den største andelen sm br g jbber i sammekmmune. Tabell. 3A1. Sysselsatte. sm. arbeider. i. Osl. g. br. i. reginen. (til. venstre).. Sysselsatte. sm. br. g. arbeider.i.samme.kmmune.(til.høyre) Kilde:SSB Figur.3A6.Pendling.mellm.kmmuner.i.Mssereginen..Tall.fr.sysselsatte.bsatt.i.samme.kmmune. er.ikke.med.i.figuren..blå.farge=de.sm.jbber.i.mss,.rød.farge=de.sm.jbber.i.råde.sv.. 20 VistaAnalyse

21 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Ilikhetmeddeflesteandrereginerisentraleøstlandsmrådeterdetnettpendlinginntil arbeidsmarkedet i Osl. Mssereginen er en typisk bsettingsregin i den frstand at utpendlingenerhøyereenninnpendlingen.figur3)7. Fr hver 100 sm pendler ut, pendler 75 inn. Andelen utpendling er enda større fr Fllreginen g Lillestrøm, ne sm er naturlig siden disse ligger nærmere Osl. Men arbeidsmarkedetimssereginenharsvekketsegifrhldtilandrereginerdesisteårene. Fra2008hardenrelativeutpendlingenøktsterkt,menssituasjnenharværtrelativtuendret fralledeandrereginene,medunntakavullensaker/eidsvllgfll.figur3)8. Figur.3A7.Nett.utpendling Andel.sm.pendler.inn.relatert.til.de.sm.pendler.ut..Utpendling=1.. Figur.3A8.Utvikling.i.andel.innpendling.i.frhld.til.utpendling..2008A Færre.arbeidsplasser.per.innbyggere. Andelenarbeidsplasserprinnbyggerharværtfallendeverdesenereårene,sefig3.9,ne smgjenspeileratmangeavarbeidsplassenesmfrsvantmedindustrinedleggelserikkehar VistaAnalyse 21

22 blitt erstattet av nye. Andelen har falt betydelig mer g betydelig raskere enn sammenlikningsreginene. Figur.3A9.Andel.arbeidsplasser.per.innbygger..Utvikling.2008A2013. Andelen i privat sektr g ffentlige fretak ligger på rundt 40 prsent, hvilket er m lag samme nivå sm mliggende reginer. Andelen arbeidsplasser i privat sektr g ffentlige fretakharimidlertidgåttsterktnedsiden2008(figur3)10).detergsåtilfelletfrøvrige reginer,menreduksjnenharheltklartværtsterkestfrmssereginen. Samletsetterarbeidsmarkedetsvaktifrhldtilmliggendereginer,gtrendenharvært nedadgåendedesenereårene. 22 VistaAnalyse

23 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur.3A10..Andel.sysselsatte.i.privat.sektr.g.ffentlige.fretak. 3.3 Kmmunal.attraktivitet. I dette avsnittet har vi presentert Mssereginens etter attraktivitetsbarmeteret til Vista Analyse (Vista Analyse, 2014). Tall fr enkeltindikatrer i frhld til snitt fr landet, fremkmmer i øvre del av Tabell 3)2 Fakta m MssereginenRangering i frhld til alle landetskmmunerstårinedredelavtabellenunder.mssereginenskmmunerharalleen plasseringmellm69g92(avttalt420kmmuner)påttalindikatren.mssereginenhar lavandelarbeidsplasser,høyandelledige/uføre,gersvakmedhensyntilhøyereutdanning. Mensamtidigharkmmunenegdkmmuneøknmiglavgjeld.Defirekmmunenescrer relativt høyt på tilrettelegging fr næringsliv (lavere enn 100 på KmmuneNM), men har likevel en lav sysselsettingsandel g utfrdringer sm arbeidsmarked. Resultatene viser at Mssereginenharstreutfrdringerifrhldtilattraktivitetfrnæringsutvikling. Tabell.3A2.Fakta.m.Mssereginen. Mssereginen.(landssnitt). Mss. Råde. Rygge. Våler. Sysselsattepersneretterarbeidsstediprsentavbeflkningiyrkesaktiv alder(snitt76) 67,2 58,9 60,5 40,3 Sysselsatteiprivatsektrgffentligefretaketterarbeidsstediprsent avbeflkningeniyrkesaktivalder(snitt52,8) 45, ,1 24,5 Ledigeiprsentavarbeidsstyrken.Summenavledigegsysselsatte(snitt 2,6) 3,5 2,4 2,3 2,5 Beflkningsvekst(snitt1,3) 1,1 0,8 1,5 2,9 Kungrunnskle(snitt15) 15,4 15,5 15,6 9,8 Høyereutdanning(snitt7,2) 7,2 3,6 3,8 4,3 375 Inntektsnivå(snitt393135) VistaAnalyse 23

24 Andelungeifrhldtileldre(snitt9,9) 11,6 11,8 10,3 7,7 Kmmuneinntekter/utgifter(snitt49,1) 46 49,2 48,8 43,3 Kmmunegjeld(snitt38,6) 8,1 30,9 37,6 30,0 RangeringeriKmmuneNM(n=420)...Ttalindikatr Arbeidsmarked Demgrafi Kmpetanse Lkal.attraktivitet Kmmuneøknmi Arbeidsplasser,antall Innpendling,antall Utpendling,antall Innbyggere,antall Næringsutvikling.2008A2013. I det følgende relaterer vi utviklingen i sysselsetting etter de ulike næringskategriene i Osaker, se kapittel Ttalt sett har antall sysselsatte persner bsatt i Mssereginen vært stabil i periden 2008)2013. Antall sysselsatte med arbeidssted i Mssereginen gikk imidlertidnedmedknappe550persnerfra2008til2012,hvilkettilsvarerennedgangmed 0,7prsentprår.Pålandsbasishardetisammeperideværtenvekstmed0,7prsent. 1 Dette indikereratmssereginenutviklersegsmenbligreginienstørrereginalsammenheng; Oslreginen Mssereginen.relatert.til.andre.reginer. MsskmmuneernavetireginenentenvitrekkerVestbyinnsmdelavMssereginen ellerikke.mssmisterarbeidsplasserrelaterttilantallinnbyggere,nesmkankmmesm følge av en sterkere psisjn sm bligmarked. Det var nær sysselsatte i Mss kmmunei2013mt15.000i2008.nedgangenskyldesnedgangiindustrien,smerdefinert sm flyttbar* prduksjn i figurene under. Vestbys psisjn knytter seg til veksten i flyttbar* prduksjnsmmfattesavlager,prduksjnglgistikklangshvedveinettet. Etter inndelingen i de ulike næringskategriene sm er valgt fr denne analysen, har Mssereginen relativ lav andel sysselsatte per innbyggere innen alle næringskategrier unntatt plasskrevende varehandel, jfr Figur 3)11. Fll g Lillestrøm har lavere andel sysselsatte,mendisseregineneliggernærmereoslgharkrtavstandtilarbeidsmarkedeti hvedstaden. 1 Østfldfylkeskmmune.TrddHauger.Ntatapril VistaAnalyse

25 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Fll" Lillestrøm" Mssereg." Fredrikstad/Sarpsbrg" Tønsberg/Hrten" Ullensaker/Eidsvll" Gjennmsni1"sammenligningsreginer" Osl" 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" Fly1bar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" KunnskapsbedriMer" Ressursbasert"prduksjn" Arealkrevende"handel"g"service" Figur. 3A11..Sysselsatte. i. Mssereginen. relatert. til. snitt. fr. sammenliknede. reginer.. Per innbygger OverdesistefemåreneharsituasjnenfrverretsegfrMssereginenrelaterttilutviklingen i de sammenliknende reginer fr alle næringskategrier unntatt handel, jf. Figur 3)12. Utviklingen er verre fr Mssereginen sammenliknet med de øvrige reginer rundt Oslreginen. Utviklingstendensen er tydelig; dest lenger unna Osl man kmmer, dest vanskeligereerdetåppretthldeennæringsaktivitet. VistaAnalyse 25

26 Asker$ Bærum$ Skedsm$ Lørenskg$ Ås$ Ski$ Arealkrevende$handel$g$service$ Halden$$ Fredrikstad$ FlyIbar$prduksjn$ Sarpsbrg$ Kundeintensiv$handel$g$service$ Askim$ Vestby$ Våler$ KunnskapsbedriLer$ Offentlig$frvaltning$ Rygge$ Ressursbasert$prduksjn$ Råde$ Mss$ 2000$ 1000$ 0$ 1000$ 2000$ 3000$ 4000$ Figur.3A12.Endring.i.sysselsetting.fr.kmmuner.i.Oslreginen.2008A KildeVistaanalyse Utviklingenideøvrigeregineneviseratmensbykmmuneneredusererandelensysselsatte innen flyttbar prduksjn g ressursbasert prduksjn (Asker, Bærum, Ski, Fredrikstad, SarpsbrggMss),økerdenneandeleniLørenskggVestby.Detteerkmmunersmhar værtffensiveiåtilretteleggearealfrdennekategrienvirksmhet.handeltarsegppide aller fleste kmmuner sm følge av økt inntekt g frbruk. Kunnskapsbedriftenes andel av sysselsettingen øker mye i hele Oslreginen, men særlig mye i bykmmunene. Her skiller Mss seg ut fra de andre, i det Mss taper sysselsetting både innen flyttbar prduksjn g innenkmpetansearbeidsplasser,sefigur3) Sentrum.taper.terreng.i.frhld.til.mlandet. DetentydeligtrendatarbeidsmarkedetiMssereginenifrhldtilantallbsattegårnedfr alle næringskategrier. Det er verraskende at reginen har en negativ utvikling innen den næringskategriensmsærliglkalisererseglangse6,sefigur3)13. VedenreginfrstørringderviinkludererVestby,erdetfrtsattnedgangiflyttbar*prduksjn, menandelenper1000innbyggereerhøyere(120mt105).vedåinkluderevestbyerdeten mer stabil situasjn innen ffentlige arbeidsplasser g en økning i andel sysselsatte innen kundeintensivhandelgservice,sefigur3)14. Enkritiskfaktriutviklingenernedgangeniandelenkunnskapsbedrifter.Denreduseresenten Vestbyermedellerikke. 26 VistaAnalyse

27 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 50" 100" 150" Figur. 3A13. Antall. sysselsatte. per innbyggere. etter. næringskategrier. i. Mssereginen A Kilde:VistaAnalyse Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" 160" Figur.3A14.Antall.sysselsatte.per.1000.innbyggere.etter.næringskategrier.i.Mssereginen.inklusive. Vestby..2008A KildeVistaanalyse Servipåsituasjnenideenkeltekmmunene,harRyggehattenstabilutvikling,Vestbyhar hattvekst,mensmssharhattenbetydeligreduksjn.msssentrumskalværereginsenter gbørgireginennæringsmessigstyrke,mendeterdetmtsattesmertilfelle.ryggesdeler avmssbyharsterkerenæringsvekstennmsssentrum. PådenannensidetarVestbyandelerinnendensammenæringskategrien.DerMsstaper andeler, tar Vestby andeler. Vi kan se at Mss er den største kmmunen, men Vestby er kmmunenmedstørstvekstiantallsysselsatte.ryggehargsåhattnevekstisysselsetting, mensrådegvålerharhldtsegstabile. VisernenfleredetaljeriFigur3)16gFigur3)17gFigur3)18.Andelsysselsatteisamtlige næringergårnedimssmedunntakavarealkrevendehandelgservice.iryggederimtøker andelen ffentlig frvaltning g andelen kunnskapsbedrifter, mens flyttbar prduksjn g arealkrevende handel går ned. I Vestby øker både flyttbar prduksjn, ffentlig frvaltning, kundeintensivhandelmensandelensysselsatteikunnskapsbedrifterhldersegstabil. DeterVestbygRyggesmbidrarpsitivttilnæringsutviklingenireginen,mensMssmister sinpsisjn.ietby)gmlandperspektivtapersentrumterreng,mensperiferifrbedrersin psisjn. Dette er spesielt utfrdrende når det gjelder kmpetansearbeidsplassene (dvs. VistaAnalyse 27

28 kunnskapsbedrifter).mensmssharhattennedgangidissearbeidsplasseneharråde,rygge gvestbyharhattenvekst.fraetplanmessigståstedskulledennevekstennaturligskjeddi Msssentrum " 14000" 12000" 10000" 8000" 6000" 4000" 2000" 0" 2008" 2012" 2013" 0104" Mss" 2008" 2012" 2013" 0135" Råde" 2008" 2012" 2013" 0136" Rygge" 2008" 2012" 2013" 0137" Våler" (Østf.)" 2008" 2012" 2013" 0211" Vestby" Ressursbasert"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kunnskapsbedrifter" Kundeintensiv"handel"g" service" Flyttbar"prduksjn" Arealkrevende"handel"g" service" Figur.3A15.Antall.sysselsatte.frdelt.på.næringskategri.i.kmmunene.i.Mssereginen.inkl.Vestby... KildeVistaanalyse Offentlig"frvaltning" Flyttbar"prduksjn" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" 160" 180" Figur.3A16..Antall.sysselsatte.per.1000.innbygger.etter.næring.i.Mss.kmmune.i.2008,.2012.g KildeVistaAnalyse 28 VistaAnalyse

29 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Kundeintensiv"handel"g"service" Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kunnskapsbedrifter" Arealkrevende"handel"g"service" 2008" 2012" 2013" Ressursbasert"prduksjn" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" Figur.3A17.Andel.sysselsatte.per.1000.innbyggere.etter.næringskategri.i.Rygge.kmmune..2008A KildeVistaAnalyse Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" 160" 180" Figur.3A18.Antall.sysselsatte.per.1000.innbyggere.etter.næringskategrier.i.Vestby..2008A KildeVistaAnalyse Ser vi på de andre reginene sm det er relevant å sammenlikne Mssereginen med, har Mssereginenkmmetienstadigmerutfrdrendenæringsmessigsituasjn.Mssereginen liggerundersnittetfrreginenerundtoslfrallenæringskategriermedunntakavhandel gservice,sefigur3)19. VistaAnalyse 29

30 Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g" service" Kunnskapsbedrifter" Mss" Gjennmsnitt" sammenligningsreginer" Osl" Ressursbasert"prduksjn" Arealkrevende"handel"g" service" 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" Figur. 3A19. Antall. sysselsatte. per innbyggere. etter. næring. i. Mssereginen.. Etter. snitt. i. sammenliknbare.reginer.g.osl KildeVistaAnalyse IgjenserviatnårvileggerVestbyinniMssereginen,såblirsituasjnenbedremedhensyn tilnæringsmessigutvikling,jf.figur3)20. Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Mss"inkl"Vestby" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" Gjennmsnitt" sammenligningsreginer"eksl" Vestby" Osl" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" Figur.3A20.Antall.sysselsatte.per.1000.innbygger.etter.næring.i.Mssereginen.inkl.Vestby..Etter.snitt.i. sammenliknbare.reginer.g.osl KildeVistaAnalyse Mssereginen færre arbeidsplasser per innbygger enn snittet fr de fleste av sammenlikningsreginene.fllkmmerdårligstut,deretterlillestrømgsåmssereginen. NårviinkludererVestbytilMssereginenliggerreginenversnittfrallereginenegpå nivåmedtønsberg/hrtengfredrikstad/sarpsbrg.mssereginen,fllglillestrømhar alle få kmpetansearbeidsplasser. Mssereginen ligger under snittet fr reginene fr flyttbar prduksjn, ffentlig frvaltning, kunnskapsbedrifter g ressursbasert prduksjn mensreginenliggerversnittetfrbådearealkrevendegkundeintensivhandelgservice. 30 VistaAnalyse

31 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Mssereginensstørsteutfrdringmedhensyntilnæringsutviklingeråkmpenserefrden strenedgangeniindustrivirksmhetgdenmanglendetilgangpåkmpetansearbeidsplasser. 3.5 Lkalisering.av.virksmhet. Lkaliseringavvirksmheterenkritisksuksessfaktrfrvekst.Klyngedannelser,urbantetthet, lgistikk g infrastruktur påvirker næringsutvikling. Dette kmmer vi tilbake til. I dette avsnittetviservikartsmillustrererhvrdanvirksmheteneimssereginenerlkalisert Lkaliseringsmønsteret.i.Oslreginen. VistaanalyseharanalysertutviklingeninæringeneslkaliseringsmønsteriOslgAkershus (VistaAnalyse,2013)ggjrdefølgendefunn: KmpetansebedrifteneetablerersegiklyngerslikviseriBarcde,AkerBrygge,Sjølyst glysaker.nenavdisseerbransjemessigeklynger,mensandreerclusterdannelser smistørregradsamarbeider. Kmpetansebedriftenesøkerekspneringgsynliggjøringavsinebrands. Kmpetansebedriftene søker i økende grad lkalisering der det er gd kllektiv tilgjengelighet fr kmpetansen. Området rundt Osl Sentralstasjn blir stadig mer etterspurtfrdennetypenbedrifter,mensskøyenglysakerfrtsattersværtviktige lkaliteterfrkmpetansebedrifter. KmpetansebedrifterutenfrOslsøkerlkaliseringderdekanbyggeegnesignalbygg g har gd tilgjengelighet fr persnbil. Dette gir smultringdannelser sm lkaliseringsmønsterslikviserieksempelvisski,ås,lørenskg,lillestrømmfl. I mtsetning til lager, lgistikk g prduksjnsbedrifter, sm relativt enkelt flytter sin virksmhet til et mråde/areal med større fleksibilitet eller lavere husleie, vil kmpetansebedrifterværerelativtstabilenårdetførsterutvikletenklyngedannelse Sysselsatte.g.arbeidsplasser.I.sentrumssnene.I.Mssereginen. IFigur3)21viserandelensmarbeidergbrinnenfrsentrumssnerfrengruppeutvalgte kmmuner.fratidligerevetviatsysselsettingenharfaltimss()8prsentfra2008til2013) g økt i de andre kmmunene i reginen i samme peride; Rygge (+5 prsent), Råde (+9 prsent),våler(+9prsent)gvestbyhele26prsent.sysselsettingsutviklingenergsåtatt innifiguren. VistaAnalyse 31

32 Figur.3A21. Sysselsatte.g.bsatte.i.sentrumssner.sm.andel.av.kmmunens.bsatte.g.sysselsatte. (venstre.akse)...sysselsettingsvekst ,.prsent.(høyre.akse)..Utvalgte.kmmuner..Rygges. sysselsettingsvekst. i. sentrumssner. verstiger. markeringen. på. høyre. akse.. Våler. har. ingen. sentrumssner.g.er.utelatt.fra.figuren... Kilde;DAMVADNrge DataindikererklartatiMssereginenerdeterMsssentrumsmsærligharmulighettilå vkse sm sentrumssne g sm derigjennm kan tiltrekke seg nye sentrumsrienterte virksmheter.vekstiryggessentrumssnereristrgradgsåkblettilmss)sentrum,vedat detharutvikletsegegnestatistiskdefinertesentrumssnerrundtvarnaveiengvedekhlt) Dilling)mrådet. SamtidigersysselsettingsutviklingeniMsssentrummerpregetavatsysselsettingsnedgangen har vært mer beskjeden enn sysselsettingsnedgangen i kmmunen fr øvrig. Den relative økningenisysselsatteimsssentrumbørderfrhellerbeskrivessmatmsssentrumistørre gradennkmmunenfrøvrigharevnetåbehldevirksmheter.dersmmssereginengså skal være attraktiv fr virksmheter sm lkaliserer seg til større sentra, er det behv fr vesentligfrsterkningavmsssentrumssentrumskvaliteter. Småbedrifter.g.enkeltpersnsfretak. Deteretstrtantallenkeltpersnsfretakgetstrtantallsmåbedrifterireginen,lkalisert ver hele reginen. Også når vi kun ser på virksmheter med t ansatte, ser vi en str spredning i lkalisering av virksmheter, jf. Figur 3)22. Det er flest selskap lkalisert i Mss sentrum,nesmerpsitivtfrvitalitetenibyen. 32 VistaAnalyse

33 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur. 3A22. Kartet. til. venstre. viser. lkalisering. av. enkeltpersnsfretak.. Kartet. til. høyre. viser. virksmheter.med.t.ansatte.. Stre.g.mellmstre.bedrifter. VifinnervirksmhetermedminsttiansatteerverheleMssereginen,menmedentydelig pphpninglangse6,gigrundtmsssentrum.determangebedrifterisentrumsrandsne g særlig ved Sykehuset/Høgda g Varnavegen. I sentrum er fleste større virksmheter lkalisertisentrumsnrdligedeler,nærmøllebyenggågata.detersværtpsitivtatdeter såmangesmåfretakibysentrum. Figur.3A23.Virksmheter.med.ver.ti.ansatte..Rundt.Mss.g.i.Mss.sentrum.. Nedenfr ser vi nærmere på hvrdan virksmhetene er lkalisert når vi frdeler på næringstilknytning. VistaAnalyse 33

34 Teknlgibasert.industri. Denteknlgibasertevirksmhetenerspredtverhelereginen,menmedknsentrasjner på Karlshus,langsE6giMssby.Deter etliteteknlgimiljøsmtenderertilåværeen teknlgiklyngeiråde,mensteknlgiklyngenimssliggerpåjeløyaginrdligedelerav Msssentrum.ItilleggtilenvisssamlkaliseringpåHøgdagiVarnavegen. Figur.3A24.Industri.g.teknlgibasert.industribedrifter.(merket.rødt).g.øvrig.industri.(gult).. Lgistikk,.distribusjn.g.annen.flyttbar.prduksjn. Lgistikk, ditribusjn g flyttbar prduksjn har tydelig lkalisering langs E6. Disse virksmhetenesøkerlkaliseringlangshvedveg,rimeligearealprisergfleksibilitetifrhld tilarealtilgang.sefigur3) VistaAnalyse

35 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur. 3A25. Lgistikk. g. engrs. med. mer.. Rød=agentur. g. engrs,. distribusjn.. Gul=øvrig. lgistikkvirksmhet... Kundeintensiv.virksmhet. DenkundeintensivevirksmhetenerførstgfremstlkalisertisentrumgvedVarnavegen.I beggemråder erdetstrsamlkaliseringavkundeintensivvirksmhetgdenerisåstrt mfangatdetergrunntilåsepådettesmeturbanfrtrinngenmulighetidenvidere byutviklingen. Samlkaliserte kundeintensive tilbud i Varnavegen gir et knkurransemessig frtrinn lett tilgjengelig fr et reginalt marked. Det samlkaliseringen sm utgjør et kmparativtfrtrinn,merennlkaliseringen. Deterpsitivtatensåstrandelavdenkundeintensivevirksmhetenhartilhldisentrumg ikkeminstimøllebyenggågata,smpekersegutsmenviktigmøteplassibyen. VistaAnalyse 35

36 Figur. 3A26. Kundeintensiv. virksmhet.. Rødt=. vernatting. g. servering.. Gult=. detaljhandel.. Grønt=. øvrige..bildet.til.høyre.viser.bigabxene.med.handelshus.i.varnavegen... Kunnskapsintensive.virksmheter. De kunnskapsbaserte fretakene er lkalisert langs Drnningensgate, gågata g Møllebyen, mendeliggergsåspredtverstremråder,gsålangse6gvedvarnavegen.figur3)27.it gtelekmmunikasjnliggersærligspredt. Offentlig.virksmhet. Lkalisering av ffentlig virksmhet er en viktig faktr fr byutvikling. All virksmhet gir liv i byrmmetgffentligsektrkanbidratilutviklingiermrådesmerifrvitring.determye ffentligvirksmhetimsssentrum,mendetergsåmyeffentligvirksmhetlangtutenfr bysentrum.slikdetserutavkartetifigur3)28,erdetsærligundervisningisentrum.deter bragdetskaperlivigatermmet. 36 VistaAnalyse

37 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur. 3A27. Kunnskapsintensive. virksmheter.. Gult=finans. g. frsikring.. Rødt=IT. g. telekmmunikasjn..grønt=.privat.tjenesteyting.. Figur.3A28.Offentlig.administrasjn..Gult=ffentlig.administrasjn.g.virksmhet..Rødt=.undervisning.. Grønt=helse.g.ssialtjenester. VistaAnalyse 37

38 3.6 Sterk.psisjn.innen.varehandel... Sm det framgår av venstående skaper handelsvirksmheter viktig sysselsetting fr Mssereginen. Flere stre kjøpesentra samt et strt antall bedrifter innen plasskrevende handelsknsepter særlig rundt Varnavegen gir et bra tilskudd av arbeidsplasser til en regin med stre næringsmessige utfrdringer. Varehandel er den viktigste næringen i reginenfranffentligtjenesteyting. Ifigureneunderharvisettpåmsetningenivarehandelperinnbyggergttaltfrperiden 2008)2013(prisjustert).Ryggekmmuneharhattenviktigpsisjnireginalthandelstilbud, ikkeminstpågrunnavtilbudetsmerutvikletvedgrensentilmss 1.Menfrbruketendrer karaktergmsetningenpålandsbasisharståttsååsistillefra2008til2013.omsetningi snittperinnbyggerlåpånok75.500(eksmva)i2013..medensåsterkreginalpsisjnsm Ryggekmmuneharhatt,medenmsetningperinnbyggerpå86prsentverlandssnittet, risikerermanennedgangvedmarkedsendringer.figur3)29.mssharenlaveremsetningper innbyggerifrhldtilrygge,menenhøyeremsetningttalt.figur3)30.msshargsåhatt en mer stabil utvikling g dermed en tryggere psisjn innen varehandelen, både ttalt g måltperinnbygger " " " " 80000" 60000" 40000" 0104"Mss" 0135"Råde" 0136"Rygge" 0137"Våler"(Øs:.)" 20000" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" Figur.3A29.Omsetning.i.varehandel.i.NOK.per.innbygger..2008A2013..Prisjustert.(2013)..Eks.mva.. 1 Enmuligfeilkildevilværemsetningenpåflyplassen,smikkeerskiltut. 38 VistaAnalyse

39 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen " " " " " 0104"Mss" 0135"Råde" 0136"Rygge" 0137"Våler"(Øs:.)" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" Figur.3A30.Omsetning.i.varehandelen.ttalt..I.NOK A2013..Prisjustert.(2013)..Eks.mva.. Utviklingenivarehandelerrenknkurransemellmaktører,kmmunergreginer.Nrmalt frventes at byene er hvedleverandør innen handel, nettpp frdi handel er en viktig bidragsyter til urban utvikling g kvalitet. Med sterk knkurranse m å få arbeidsplasser til egenkmmune,vildeflestekmmunertilretteleggefrhandelsaktører.knkurransenmellm RyggegMssharpågåttlenge,getternenårmedsterkvekstiRygge,erdetnåtegnpåat MsssmhandelsstedvinnergatRyggetaper.Figur3)31viserutviklingenivarekategrien utvalgsvarer smutgjørdenshppingpregetehandelen.deterdennesmegnersegbest frsentrumslkalisering.hertaperryggemarkedsandeler,mensmssbefestersinpsisjn. Rygge har et strt g økende tilfang av arealkrevende virksmhet. Beliggende i sentrums randsne,kandettegiengdarealbruksstrukturinnenhandel.mssgryggeutgjørenfelles handelsregin, så det er ikke kmmunegrensen sm er prblemet. Prblemet er at Mss representererbysentrum,mensryggerepresentererbyensrandsne " 20000" 15000" 10000" 0104"Mss" 0135"Råde" 0136"Rygge" 5000" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" Figur.3A31.Utvikling.innen.varekategrien.utvalgsvarer..Per.innbygger A2013..Prisjustert Oppsummert. BligA.g.arbeidsmarked.A.integrasjn.g.pendling. Lav beflkningsvekst hele Mssereginen tar liten andel av beflkningsveksten i Oslreginen. Sterk vekst i Ås, Ski g Vestby, men svak vekst lenger sør. Høy andel VistaAnalyse 39

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Lokalruter i Lillehammerregionen. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0

Lokalruter i Lillehammerregionen. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0 Lkalruter i Lillehammerreginen Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.0 Persntransprt i rute 2011 Innhld 1 LILLEHAMMERREGIONEN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Beflkning... 3 1.3 Arbeidsreiser... 4 1.3 Sklereiser...

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1 Lkal- g reginruter i Gjøvik g megn g langrute Hønefss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.1 Persntransprt i rute 2012 Innhld 1 GJØVIKREGIONEN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Beflkning...

Detaljer

Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0

Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0 Lkal- g langruter i Hadelandsreginen g kmmunene Søndre Land g Nrdre Land Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.0 Persntransprt i rute 2010 Innhld 1 INNLEDNING... 3 2 HADELAND... 4 2.1 Beflkning...4 Tabell

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør Med mr sm sjåfør g far sm manager 12. ktber 2010 Anne Herseth Adm.direktør Hva skiller mrgendagens arbeidstakere fra dagens g hvrdan møte dette sm arbeidsgiver? Generasjn Babybmere 68 ere X Y Z C Hva preger

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING STRATEGI FOR NÆRINGSAREALER. Sluttrapport

STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING STRATEGI FOR NÆRINGSAREALER. Sluttrapport STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING STRATEGI FOR NÆRINGSAREALER Sluttrapprt Strategi fr næringsarealer SLUTTRAPPORT STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING Emne: Prsjektledelse Kmmentar: Frfatter Nøkkelrd

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022

Kommuneplan 2011 2022 SKIEN KOMMUNE Kmmuneplan 2011 2022 Samfunnsdelen Gdkjent i Skien bystyre den 17.juni 2011 2 Skiensangen La sangen nu seg svinge i tners flukt mt sky, begeistret skal den klinge til ære fr vår by. Ja, Skien

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Karriereundersøkelsen 2011

Karriereundersøkelsen 2011 Karriereundersøkelsen 2011 En undersøkelse av masterkandidater ferdige ved Fysisk institutt studieårene 2007/2008, 2008/2009 g 2009/2010 Bearbeidet av Espen Murtnes espen.murtnes(at)fys.ui.n Mekanikkundervisning

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

8 Lokal utvikling byutvikling

8 Lokal utvikling byutvikling 8 8.1 Metde g grunnlag Planprgrammet understreker at vurderingen under temaet reginal g lkal utvikling primært skal mfatte hvrdan Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transprt

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter.

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter. Sammen m gde vekstvilkår REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dat: 03.02.15 Tema: Behvet fr næringsarealer i Grenland v/ Grenlandskmmunene g Telemark Fylkeskmmune Antall deltagere: ca 80 Infrmasjn

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag Behvsplan msrgsbygg 2016 2029 Høringsfrslag 2. februar 2016 1 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Frmålet med prsjektet... 4 1.2 Avgrensing... 4 1.3 Prsjektrganisering... 5 1.4 Prsess g medvirkning... 5 1.5 Lvgrunnlag...

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren?

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren? Er det behv fr «mellmrmskmpetanse» i helse- g msrgssektren? ehelse 2013, Osl Dag Waaler Avdeling fr helse, msrg g sykepleie Høgsklen I Gjøvik Begrepet mellmrmskmpetanse ble første gang brukt i 2008 av

Detaljer