RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt"

Transkript

1 RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen

2 Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel Rapprtnummer2015/08 Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen ISBN 978)82)8126)203)4 Frfatter HanneTftdahl,RlfRøtnesgKarinIbenhlt Datfrferdigstilling Prsjektleder Kvalitetssikrer Oppdragsgiver Publisert HanneTftdahl IngebrgRasmussen Rådekmmune

3 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Innhld Sammendraggknklusjner Innledning Bakgrunn Prblemstilling Leserveiledning Metde Øknmiskggegrafisktilnærming Tidligereanalysergterier Statistiskeanalyser Næringslivetsarealbehv,Osaker Omsetningivarehandel,VistaVare Kmmunensattraktivitet Intervjuundersøkelse Beflknings)gnæringsutviklingiMssereginen Beflkningsutvikling Sysselsettinggkmpetanse Mderatarbeidsledighet Lavandelunge Lavtutdanningsnivå Omfattendependling Færrearbeidsplasserperinnbyggere Kmmunalattraktivitet Næringsutvikling2008) Mssereginenrelaterttilandrereginer Sentrumtaperterrengifrhldtilmlandet Lkaliseringavvirksmhet LkaliseringsmønsteretiOslreginen SysselsattegarbeidsplasserIsentrumssneneIMssereginen Sterkpsisjninnenvarehandel Oppsummert...39 VistaAnalyse 3

4 4 Glbalisering,teknlgigurbaniseringgirføringer Deninternasjnalearbeidsdelingenblirskarpere Næringsutvikling nyeutviklingstrekk Industriensverdikjedesplittespp TransfrmasjnIprduksjnsleddet Viblireldregetterspørmerhelsegmsrgstjenester Frbruk,pplevelsergpplevelsesindustri Handeliendring Reginalefrtrinngirmuligheterfrvekst Fkuspåkmparativefrtrinn Funksjnellregin Flerkjernergreginfrstørring Lkalisering,klyngergpreferanser Samlkaliseringavvirksmhet klyngesmfrtrinn Næringsaktivitetisentrumssner Lkaliseringspreferanser UtviklingavetCentralBusinessDistrict(CBD) SmultringeffektensvekkerMsssmmtr Hvamenerbedriftenemutviklingen? Næringsprfil Kmparativefrtrinn Flaskehalser CampusMss Dagenstilbud Veienvidere Kurs,kulturgkmpetansesenter Mulighetergutfrdringer Sammenfattet OppaummertISWOT Styrker(påvirkbarefaktrer) Svakheter(påvirkbarefrhld) Muligheter(eksterne) Trusler(eksterne) Knklusjnganbefalinger...76 Referanser VistaAnalyse

5 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen VistaAnalyse 5 FIGURER Figur3-1Arbeidsledige.2013.Iprsent...17 Figur3-2Andelenunge(19-24år)ifrhldtileldre(60-65år) Figur3-3Ungeifrhldtileldreiarbeidsstyrken.Utvikling (2008=1)...18 Figur3-4Andelsysselsattemedminstfireårshøyereutdanning2013.Iprsent...19 Figur3-5Sysselsattemedminstfireårshøyereutdanning.Utvikling (2008=1)...19 Figur3-6PendlingmellmkmmuneriMssereginen.Tallfrsysselsattebsattisammekmmune erikkemedifiguren.blåfarge=desmjbberimss,rødfarge=desmjbberirådesv...20 Figur3-7Nettutpendling.2013.Andelsmpendlerinnrelaterttildesmpendlerut.Utpendling= Figur3-8Utviklingiandelinnpendlingifrhldtilutpendling Figur3-9Andelarbeidsplasserperinnbygger.Utvikling Figur3-10Andelsysselsatteiprivatsektrgffentligefretak...23 Figur3-11SysselsatteiMssereginenrelaterttilsnittfrsammenliknedereginer.Per1000 innbygger Figur3-12EndringisysselsettingfrkmmuneriOslreginen Figur3-13Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategrieriMssereginen Figur3-14Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategrieriMsseregineninklusive Vestby Figur3-15AntallsysselsattefrdeltpånæringskategriikmmuneneiMsseregineninklVestby...28 Figur3-16.Antallsysselsatteper1000innbyggeretternæringiMsskmmunei2008,2012g Figur3-17Andelsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategriiRyggekmmune Figur3-18Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringskategrieriVestby Figur3-19Antallsysselsatteper1000innbyggereetternæringiMssereginen.Ettersnitti sammenliknbarereginergosl Figur3-20Antallsysselsatteper1000innbyggeretternæringiMsseregineninklVestby.Ettersnitti sammenliknbarereginergosl Figur3-21Sysselsattegbsatteisentrumssnersmandelavkmmunensbsattegsysselsatte (venstreakse).sysselsettingsvekst ,prsent(høyreakse).Utvalgtekmmuner.Rygges sysselsettingsvekstisentrumssnerverstigermarkeringenpåhøyreakse.vålerharingen sentrumssnergerutelattfrafiguren...32 Figur3-22Kartettilvenstreviserlkaliseringavenkeltpersnsfretak.Kartettilhøyreviser virksmhetermedtansatte...33 Figur3-23Virksmhetermedvertiansatte.RundtMssgiMsssentrum...33 Figur3-24Industrigteknlgibasertindustribedrifter(merketrødt)gøvrigindustri(gult)...34 Figur3-25Lgistikkgengrsmedmer.Rød=agenturgengrs,distribusjn.Gul=øvrig lgistikkvirksmhet...35 Figur3-26Kundeintensivvirksmhet.Rødt=vernattinggservering.Gult=detaljhandel.Grønt= øvrige.bildettilhøyreviserbig-bxenemedhandelshusivarnavegen...36 Figur3-27Kunnskapsintensivevirksmheter.Gult=finansgfrsikring.Rødt=ITg telekmmunikasjn.grønt=privattjenesteyting...37

6 Figur3-28Offentligadministrasjn.Gult=ffentligadministrasjngvirksmhet.Rødt=undervisning. Grønt=helsegssialtjenester...37 Figur3-29OmsetningivarehandeliNOKperinnbygger Prisjustert(2013).Eksmva...38 Figur3-30Omsetningivarehandelenttalt.INOK Prisjustert(2013).Eksmva...39 Figur3-31Utviklinginnenvarekategrienutvalgsvarer.Perinnbygger Prisjustert...39 Figur4-1Andelavsamletsysselsetting.Utvalgtenæringerfranasjnalregnskapet Næringermedver5prsentavsysselsettingen...46 Figur4-2Nrgesbeflkningenframskrevettil2040ihenhldtilSSBsmiddelalternativt.Frdeltpåtre aldersgrupper...48 Figur4-3Samhandlingsmdell...53 Figur4-4Gradavbetydningavulikelkaliseringspreferanser.5=sværtstrbetydning.1=sværtliten betydning.snitt...60 Figur4-5Næringermed50%høyereandelavsysselsettingiMssereginenennilandetsmhelhet. Kunnæringermedflereenn50sysselsatteiMssereginen (Blått=Næringerm/marked primærterutenfrreginen.grønn=næringerm/tjenesterprimærtrettetmtegenregin)...63 Figur4-6LkaliseringavbedrifterinnenulikekategrieriMsssentrum(CBD).Enkeltpersnfretak Figur4-7LkaliseringavbedrifterinnenulikekategrieriMsssentrum(CBD).Bedriftermellm2g 10ansatte...65 Figur4-8LkaliseringavbedrifterinnenulikekategrieriMsssentrum(CBD).Bedriftermedmer enntiansatte...65 Figur4-9Bedriftermellm2g10ansatte.Høgda...66 Figur4-10Bedriftermedmerenn10ansatte.Varnavegen VistaAnalyse

7 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Sammendrag)g)knklusjner. Denne analysen er en del av Mssereginens deltakelse i KMDs utviklingsprgram fr by) reginer. Departementets mål medprgrammerer åleggetilrettefrenpsitivutviklingi byreginerihelelandet.enmåteåbedrerekrutteringenavarbeidskrafttilvirksmheterpå, gsamtidigsprevekstenietstørremland,erifølgeprgrammetåkblesammenbyeneg mrådenemkring.samarbeidetimssereginen(mss,rygge,rådegvåler)utgårfraen slikkbling. Analysen mfatter prblemstillinger på flere gegrafiske nivåer; Mssereginen er en funksjnell regin bestående av fire kmmuner med str interaksjn. Men reginen er samtidigendelavoslreginenhvretviktigarbeidsmarkedfrmssereginensinnbyggere erlkalisert. MssereginenfungerersmettransprtmessigreginaltknutepunktmedE6,bane,havng flyplass g Oslfjrdfrbindelse (ferge). Med ny Fllbane frventes reisetiden Mss)Osl å kmmenedpårundt30minutter.oslerlandetsmestsammensattegsterkestvksende arbeidsmarked,slikatkrterependlingstidtiloslvilstyrkemssereginensattraktivitetsm bligmarked. Beflkningsveksten i kmmunene rundt Osl er str. Utfrdringen fr mange av disse kmmunene er å utnytte de ptensielle ressursene sm ligger i denne veksten. Under er hvedpunkteneianalysenppsummert. Sentrale.utviklingstrekk. Svakutviklinginæringersmkangivekst Svakutviklingitradisjnellnæringer Svakevekstimpulserfranæringersmkmmersmfølgeavbeflkningsvekst ReginentarimtnæringsmpressesutavOsl særliglgistikkavhengignæring Strgegrafiskspredninginæringslkaliseringireginen Samlkalisering av likeartet næring eksisterer i liten grad, unntatt fr handel g maritimvirksmhet I deler av Mss sentrums nrdlige deler er det imidlertid lkalisert bedrifter sm fremstårsmelementerietcbd CentralBusinessDistrict KulturgkmpetanseharenvissgradavsamlkaliseringiMøllebyen Msssentrumtaperiknkurransemedmlandetmhtnæringsaktivitet Strtmfangavsmåbedriftererspredtverhelereginen ReginenharlaverebeflkningsvekstennandrereginerrundtOsl Knklusjner. Mssereginenvilkunneppnånæringsmessigesynergierinnenhjemmerienterte*næringer gjennm felles satsing mt utvikling av reginen sm et attraktivt bligmarked. Dest flere unge utdannete mennesker til reginen, dest større kan den næringsmessige effekten frventesåbli.sjønærgvestvendtbeliggenheteretreginaltfrtrinnsmkantrekkedenne kategrien bligkjøperne til reginen. Samlkalisering av få g kmpakte bligmråder fr kvalitetsbligergirstørreeffektfrnæringsutviklingennspredtbligbygging. VistaAnalyse 7

8 Tilretteleggingfretkntr)gkmpetansesenteriMsssentrum ienvidereutviklingg styrking av sentrum nrd, kan styrke Mssereginen sm arbeidsmarked innen kmpetansenæringer. Videreutvikling av havna blir viktig fr å sikre knkurranseutsatt* virksmhet til en større mkringliggenderegin(blantannetmedvestby). Utvikling fr plasskrevende* virksmhet med prduksjn, lgistikk, lager g transprt tilrettelegges i ulike mråder langs E6 slik det er definert i arealplanene. Samlkalisering av likeartetnæringihvertenkeltnæringsmrådekangjørevirksmhetenebedrerustetmten framtid med frventet teknlgiutvikling innen transprt med økt autmatisering g effektiviseringialleledd. Ryggeflyplasskanvurderesfrvidereutviklinginnenbesøksindustri(bådeeksprtgimprt). Utviklinginnenhelse*g*msrgblirviktigefrfremtidigsysselsetting.Strategiskegrepfrå styrke frutsetninger fr disse næringene blir viktig g samlkalisering er viktig. Høgda kan eksempelvisvidereutviklesinnenhelsegmsrg.spesifikkfkuspåsamlkaliseringiråde medtilretteleggingfr ulikeleverandørvirksmhetertiløstfldsykehusetgiretptensial fr næringsutvikling. Utvikling av Råde/Karlshus til et tettsted sm kan ivareta funksjner fr sysselsattevedsykehusetherundertgfrbindelsetilrådestasjngirptensialfrmrådet smbligmarkedgservice/tjenesteyting. DetknyttersegetptensialtilåstimulereIT:miljøeneiMsstilåsamlkaliseresegnærmere sentrumgikkevidereutviklevirksmhetisentrumsrandsneslikviseridag.igjenvilfkus påklyngedannelsergietkmparativtfrtrinnpålangsikt. Varnavegen m.v. kan videreutvikles sm et klyngepreget handelsmråde fr varetilbud sm ikkeeregnetålkalisereisentrum(big)bx)strukturer). Enstyrkinggvidereutviklingavbesøksnæringermedtilbudinnenservice,kulturgaktivitet frsmmergjesterkansamtidiggilkalstlthetgøktbattraktivitet. Det bør tilstrebes å trekke Mss nye jernbanestasjn lengst mulig inn mt eksisterende sentrum, fr å stimulere til videre utvikling av sentrum nrd, sm er byens næringsmessige nerveidag.msssentrumbørikkeutvikleslengersørveriverskueligframtid.allaktivitet bør trekkes inn mt dagens sentrum med gågata, Møllebyen g sentrumsnære deler av Pettersn)mrådet. Campus* Mss bør vurderes videreutviklet ikke bare sm et kurssenter men gså sm et knferanse) g kultursenter i Møllebyen/Pettersn. Navnet er gså misvisende i frhld til faktiskinnhld. Mangesmå*fretakrepresentereretkmpetanseptensial,gdetkanvurderesåutredederes behvgmuligheterfrtilbudidetsammekurs)gknferansesenteret.office)fr)hirekan væreetalternativ. Halmstadbørikkeutviklessmetsenteriverskueligframtid.Allbligvekstmedtettstruktur børrettesmtrådegmsssentrum.vålerharptensialfrspredtbligbygging(enebliger 8 VistaAnalyse

9 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen mv) slik at det utvikles et variert bligtilbud i en regin sm bør være en av Oslreginens sterkestvksendebligregin.områdetssterkekmparativefrtrinnmedsjønærbeliggenhet ggdbanefrbindelseerviktigåutvikle. Avindustrialiseringen vil frtsette. Dersm industriell fkus ppretthldes sm plitisk mål, risikererreginenatnæringslivetutviklersegselvutenplitiskstyring.justeringerietterkant ermerutfrdrendeennåværeifrkant. VistaAnalyse 9

10

11 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. Denne analysen er en del av Mssereginens deltakelse i KMDs utviklingsprgram fr by) reginer. Departementetsmålmedprgrammet er åleggetilrettefrenpsitivutviklingi byreginerihelelandet.enmåteåbedrerekrutteringenavarbeidskrafttilvirksmheterpå, gsamtidigsprevekstenietstørremland,erifølgeprgrammetåkblesammenbyeneg mrådenemkring.samarbeidetimssereginen(mss,rygge,rådegvåler)utgårfraen slikkbling.utviklingsprgrammetfrbyreginerskalgiøktkunnskapmbyenesfunksjnfr mlandet g reginens næringsmessige ptensial. Kunnskapen skal danne grunnlag fr reginalt frankrete strategier g tiltak sm kan bidra til å styrke rllen byreginer har fr reginalutvikling.denneanalyseninngårifase1avprgrammetderfrmåleteråetablereg knslidere samarbeidet internt i søkerreginen, g utvikle kunnskap sm søkerreginen ønskeråjbbevideremed. 1.2 Prblemstilling. Kunnskapsgrunnlag.fr.næringsutvikling. Mssereginenharsattfkuspåfølgendefrhldfråfåtilenvellykketvekstgutvikling; 1. fåpåplassettettgknstruktivtsamarbeidmnæringsutviklinggjennmsamrdning rundtbrukavnæringsarealireginen 2. gjensidigfrståelsefrdemulighetersmknyttersegtilby)land)dynamikken Frmålet med denne analysen er å gi kmmunene i Mssereginen et bedre grunnlag fr samarbeid rundt næringsutvikling. Elementer i analysen er avdekking av kunnskapshull, flaskehalser sm er til hinder fr næringssamarbeid mellm by/mland, mulige utviklingsretninger g knkretisering av reginens sterke g svake sider, inkludert knkrete satsingsmråder. Hvedmåleteråskapeenplattfrmfrvidere reginalt samarbeid g fr kmmunenes felles planarbeid. Analysens mål er å knkretisere anbefalinger til tiltak g strategier sm kan bidra til å styrke g utvikle det eksisterende næringssamarbeidet i reginen.anbefalingenemfatterbådedetreginenbørgjøregdetreginenikkebørgjøre fr å bedre den reginale næringsutviklingen. Videre er målet med analysen peke på elementersmkandannegrunnlagfrenplattfrmfrsamarbeidireginen. Flaskehalser. Knkretisering av flaskehalser sm hindrer næringssamarbeid i samspillet mellm byen g mlandeterviktigfråfrståhvrfrenutviklingikkegåriønsketretning.dettestårsentralti analysen. Kmparative.frtrinn. Hver av de fire kmmunene har sine næringsmessige frtrinn enten det knytter seg til transprtknutepunkt, arealtilgang eller nærhet til spesifikke markeder. De kmparative frtrinnene er til dels svært ulike i de fire kmmunene. Med gdt samarbeid mellm kmmuneneåpnesdetfrnæringsmessigesynergier. VistaAnalyse 11

12 Påvirkbare.g.ikkeApåvirkbare.faktrer. Fr å identifisere handlingsrmmet skiller vi mellm faktrer g frhld sm er lkalt g reginaltpåvirkbaregdesmikkeerlikelettåpåvirke.dettemfatterenidentifiseringav følgende: eksterne*drivkrefter*(utfrdringergmuligheter)smervanskeligeåpåvirke interne*frhld(styrkergsvakheter)smkanfrbedresgpåvirkespåenmåtesm bidrartilsamhandling,utviklinggvekst Identifikasjnenavinternefrhldvildannegrunnlagfrtiltaksmspillerpåendringersm kan øke næringssamarbeidet. Identifikasjn av de eksterne drivkreftene kan i likhet med interne frhld benyttes til å påvirke utviklingen psitivt, men da ved at en tilpasser seg drivkrefteneaktivt.detteeretviktigskillenårflaskehalserskalavdekkesganbefalingerskal knkretiseres. 1.3 Leserveiledning. Ikapittel1presenteresprblemstillinggmetde.Derettergårvigjennmpresiseringerg definisjnerikapittel2.videreharviikapittel3sammenfattetrelevantdkumentasjnm Mssereginen relatert til situasjnen i sammenliknbare reginer. Vi relaterer reginen til andrereginerioslreginen,viserpåfrhldetmellmkmmuneneimssereginen,gvi serpåmssereginenmedgutenvestby.utfradisseresultateneppsummeresreginens styrkergsvakheter.ikapittel4drøftervihvrdanutviklingenidestresentraledrivkreftene påvirkersamfunns)gnæringsutviklingenpågenerellbasisgfrmssereginenspesieltg deretterppsummereseksternefaktrergjennmutfrdringergmuligheter.ikapittel5har vipresentertnæringslivetssynpåmssereginen,representertvedinfrmanterfrabedrifteri reginen. Kapittel 6 mhandler status, muligheter g utfrdringer fr Campus Mss g utdanningstilbudetrundtpettersn)mrådet.ikapittel7harvispesieltsettpåurbanutvikling, urban tetthet, kmpetanseklynger g Mssereginens ptensiale g utfrdringer knyttet til utviklinggrevitaliseringavmssby. 12 VistaAnalyse

13 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen 2 Metde. Det er benyttet ulike metdiske tilnærminger i analysen. Disse mfatter litteraturstudie, intervjuundersøkelse, statistiske analyser g ulike kvantitative g kvalitative verktøy. I dette kapitletgirvienkrtredegjørelsefrdeulikemetdergverktøysmerbenyttet. 2.1 Øknmisk.g.gegrafisk.tilnærming. Analysen mfatter prblemstillinger på flere gegrafiske nivåer; Mssereginen er en funksjnellreginbeståendeavfirekmmunersmergdtintegrert.reginenerikkebare enselvstendigregin,mensamtidigendelavoslreginenhvretviktigarbeidsmarkedfr Mssereginen er lkalisert. Mssereginen er gså sterkt integrert med reginer sm FllreginengNedreGlmmareginen. Mssereginen er et viktig transprtmessig knutepunkt med E6, bane, havn g flyplass g Oslfjrdfrbindelse(ferge).MednyFllbanefrventesreisetidenMss)Oslåkmmened tilrundt30minutter.oslerlandetsmestsammensattegsterkestvksendearbeidsmarked, slikatkrterependlingstidtiloslvilstyrkemssereginensattraktivitetsmbligmarked. BeflkningsvekstenikmmunenerundtOslerstr.Utfrdringenfrdissekmmuneneerå utnytte de ptensielle ressursene sm ligger i tilflyttet kmpetanse til etablering av ny næringsvirksmhet lkalt. Ny næringsvirksmhet gir større g mer mangfldige lkale arbeidsmarkeder,smbådeharenselvstendigverdifrdesmbrireginengsmstyrker reginensmbligmarkedfrnyebebere. Bligvekst genererer gså økt etterspørsel etter lkalt prduserte varer g tjenester sm inngåriinnbyggernesdagligeknsum,smdetaljhandel,servering,kultur.a.tilsammenkan bligvekstgnæringsvekststimulereenpsitivdynamikksmskaperytterligerebyvekstg urbanutvikling.dennedimensjnenstårsentraltianalysengdetbenyttesflerestatistiske verktøy fr å analysere utviklingen. I analysen benyttes gså ulike gegrafiske terier sm frklarer utviklingen av klyngedannelser, urban utvikling, sentrum)periferi, arealbruk, sentraliseringgreginfrstørring. Mssereginensnæringsstrukturvisualiseresbl.a.vedåkblegegrafiskegøknmiskedata fradamvadsfretaksbase,ssbsenhetsregistermedstatenskartverkskart. Høy øknmisk aktivitet i Osl genererer økt øknmisk aktivitet i Mssereginen. Øknmiskedrivkrefter,øknmiskutviklingietverrdnetsamfunnsperspektivknyttespp mtkmparativefrtrinn. 2.2 Tidligere.analyser.g.terier. Studier av byreginer sm håndterer næringsmessige endringer gdt g terier sm mhandler virkninger av næringsmessige endringer, utgjør et viktig grunnlag fr analysen. Bådegegrafiskgøknmiskrelatertterigempiriergjennmgåttienlitteraturstudie. Fr at teri skal gi retning fr bevist samhandling fr reginal utvikling, er det viktig at mdellapparatet gir mulighet fr å vurdere hvilke faktrer sm aktørene faktisk rår ver. VistaAnalyse 13

14 Hvilke faktrer er påvirkningsbare? Hva betyr samhandling g hvr kan flaskehalser fr samhandling ppstå? Den teretiske tilnærmingen i denne analysen bygger pp under knkreteprblemstillingerireginen.eksisterendeplanergerfaringerfraplansamarbeideti reginenutgjørgsåetviktiggrunnlagfranalysen. 2.3 Statistiske.analyser. Vi har benyttet flere statistiske verktøy fr å beskrive utvikling g dagens situasjn i Mssereginen.Deterkrtredegjrtfrdeenkelteverktøyunder,gfrenmerfyldigmtale sevedlegg Næringslivets.arealbehv,.Osaker. Fråanalysereprblemstillingermhvrdanulikenæringerbidrartilarealmessigspredning ghvilkenæringersmermestegnetfrlkaliseringiby)gtettstedssentrum,harvivalgten næringsinndeling sm skiller mellm arealkrevende g arbeidsintensive arbeidsplasser. Hvedgruppene i NACE)inndelingen til Statistisk Sentralbyrå er derfr srtert etter seks hvedkategriernæringetterarealbrukgarealbehviverktøyetosaker.disseer: Kunnskapsbedrifter:litearealkrevende Ressursbasertprduksjn:avhengigavnærhettildenaktuelleressursen Flyttbarprduksjn:ikkeknyttettiletspesieltsted Kundeintensivhandelgservice:nærhettilfrbrukeren Arealintensivhandelgservice:letttilgjengeligmedbil Offentligfrvaltninggtjenester:plitiskebeslutninger Iutviklingenavverktøyeterdetfretatteninndelingavnæringskdertilensammensetning smerspesifiktrettetmtfrmåletarealbruksvariasjner,sevedlegg1frendrøftingavde ulikekategriene Omsetning.i.varehandel,.VistaVare.. VistaAnalyseharsammenstiltmsetningivarehandelen(SSBsvarehandelsstatistikk)ietExcel) basert verktøy. I verktøyet er det lagt inn prisjustering, frbruksjustering (etter reginale variasjnerissbsfrbruksstatistikk)mv.verktøyetgirdkumentasjnpåreginalvariasjni handelslekkasje g imprt av kjøpekraft g er gdt egnet sm empirisk dkumentasjn på sentralitetsnivå, reginale variasjner, reginal interaksjn g reginal attraktivitet. Hvedinndelingenbyggerpånihvedkategriervarer..Varehandelsmsetningeerenindikatr påsentralstedergflerkjernestrukturen.* Kmmunens.attraktivitet.. Vista Analyse har bygget pp en database med kmmunale data fra Statistikkbanken i frbindelsemeddeårligerapprteringenevistaleverertilnhoifrmavkmmunenm(vista Analyse, 2014). Databasen benyttes i denne analysen til* å presentere utdanningsnivå g demgrafiskutvikling. Analysenavkmmunalattraktivitetmfattersammenlikningerpåulikegegrafiskenivåer.Vi harbenyttetssbsstandardinndelingiøknmiskereginer,medetparjusteringer: Mssereginen:DenøknmiskereginenMss,heretterkaltMssereginen,består avkmmunene: 14 VistaAnalyse

15 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Mss Råde Rygge Våler Mssereginen. inklusive. Vestby: Vi har gså definert en regin Mss der vi har inkludertvestby.detteerhensiktsmessigfrdivestbyutgjøretviktigarbeidsmarked frmssereginen. Sammenligningsreginer:ViserMssereginensutviklingirelasjntiletutvalg reginersmersammenliknbaremedmssereginenmhtavstandfraosl:. Fll FlleksklusiveVestby Fredrikstad/Sarpsbrg Lillestrøm Tønsberg/Hrten Ullensaker/Eidsvll 2.4 Intervjuundersøkelse. Medbakgrunniresultatenefraanalysenesmermtaltverbenyttesintervjuer,herunder dybdeintervjuer,gruppeintervjuermedvideretilinnhentingaverfaringsdataimssereginen. Undersøkelsen er gjennmført sm en kvalitativ undersøkelse. Dels er intervjuene gjennmførtsmpersnligeintervjuergdelssmtelefnintervjuerderpersnligppmøte ikkevarmulig. Det er gjennmført intervjuer med næringslivsaktører, representanter fra kmmunene (administrasjn,plansamarbeidetellerplitikere)geksternebidragsytereiplansamarbeidet. CampusMsserbelystspesifikt.Intervjuenefølgerenfastmal(sevedlegg2),gbeståriall hvedsakavåpnespørsmål. Det er gjennmført en wrkshp med planetatene i kmmunene i Mssereginen sm har bidrattmedviktiginfrmasjntilanalysen. PrsjektlederhardeltattietdagsseminariMss,dertemaersmerrelevantefranalysener debattert.disseinnspilleneergsåbenyttetsmanalysegrunnlag. VistaAnalyse 15

16 3 BeflkningsAg#næringsutvikling#i#Mssereginen. I dette kapitlet ser vi nærmere på sysselsetting, kmpetansenivå g beflkningsutviklingen, inklusive alderssammensetning. Videre ser vi på næringsutviklingen de siste fem år, g lkalisering av de de ulike næringskategriene. Utviklingen i Mssereginen relateres til utviklingeniandrereginerioslreginen. 3.1 Beflkningsutvikling. Hvr mennesker bsetter seg vil fr de fleste henge nær sammen med hvr en selv eller familiemedlemmer har mulighet fr å finne interessant arbeid. 1 (Strper, 2011) Men sammenhengen mellm arbeids) g knkrete bsettingsvalg er primært knyttet til hvilken regin hushldninger velger å b i. Knkrete bsettingsvalg innenfr en regin frmes av andre preferanser g avgjøres av en blanding av bkstnader, nærhet til arbeids) eller studiested(transprtkstnader),nærhettilfamiliegvenner,ønskemåb derdetskjer ellertryggeppvekstvilkårfregnebarn.generelterdetenøkendetendenstilatmanlegger mindrevektpånærhettilarbeidsstedennpåandrebkvaliteter. 2 (Sørlie,Aure,Langset,2012) Endringer i flyttemtiver må imidlertid tlkes i frhld til m beflkningen br i et mråde med mange jbbalternativer. J lettere det er å få arbeid, dest mer adskilles b g arbeidsbeslutninger, g bkvaliteter får større vekt ved bstedsbeslutninger. Lkale myndigheters arbeid med næringsutvikling vil derfr i mange sammenhenger henge nært sammen med arbeidet fr å skape attraktive bmiljøer. På den måten henger beflkningsutviklingtettsammenmednæringsutvikling. Mssereginenhar,smNrgesamletsett,pplevdensterkbeflkningsvekstdesisteårene. Samlet har reginens beflkning vkst med i gjennmsnitt 1,3 prsent per år de siste fem årene, dvs. mtrent sm gjennmsnittet fr hele Nrge. Av 160 nrske reginer er beflkningsvekstenimssereginenrangertsmnummer20,hvrreginenesmharhøyere vekstiallhvedsakerdestørsteby)reginene. 3 (Gundersen,Jukvam,2013) 1 Sebl.a.Strper(2011),smdiskutererhvrdanbeflkningsvekstistrebyreginerendrersegifrhld tilrekketerierfrbsettingsvalg. 2 ISørlie.K.,M.AuregB.Langset(2012):Hvrfrflytte?Hvrfrblibende?B)gflyttemtiverde førsteårenepå2000)tallet.nibr)rapprt22/2012sammenligneslandsdekkendeflyttemtiveri1972g 2008.Mersentralisertbsettinggppvekstmønster,størrependlingsreginer,størretilgjengelighetg valgfrihet på mange mråder, bedre øknmiske knjunkturer, økende tendens til å ta framvekst av gderfrgitt altdettebidrartilatmtiverknyttettilblig,stedgfamilieharøktpåbekstningav arbeidsmtivene. 3 RegininndelingenerlikinndelingeniGundersen,F.gD.Jukvam(2013):Inndelingerisenterstruktur, sentralitetgba)reginer.nibr)rapprt2013:1.inndelingenigundersengjukvam(2013)erjustert vedatrådeerflyttetfrafredrikstad/sarpsbrg)reginentilmssereginen 16 VistaAnalyse

17 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen 3.2 Sysselsetting.g.kmpetanse Mderat.arbeidsledighet. Mssereginen har en ledighet på 3 prsent i 2013 g ligger på samme nivå sm Øvre Rmerike, men lavere enn Fredrikstad Sarpsbrg, sm hadde en ledighet på 3,8 prsent samme år. Ledigheten ser ut til å øke med avstand til Osl, sm illustrert i Figur 3.1. På landsbasis var arbeidsledigheten ca 3,5 prsent i 2013, dvs. at i et nasjnalt perspektiv er arbeidsledighetenlavimssereginen. Figur.3A1.Arbeidsledige I.prsent Lav.andel.unge. Iåreneframvertilsierdemgrafiskeendringeratgjennmsnittsalderenviløke.Frframtidig verdiskapingvildetværeviktigatandelenungeiarbeidsstyrkenikkesvekkesfrmye.servipå andelenunge(19)24år)ifrhldtileldre(60)65år)imssereginenkandetværegrunnlag frbekymring.deterensværtlavandelungeifrhldtilgamle.frhldstalletergsålavt sammenlignetmeddeandrereginervisammenliknermed(figur3)2).frhver100persner mellm60g65år,erdetkun96unge.tilsammenligningerdet114ungeper100eldrei Fll.Selvmandelenungeharvkstsiden2008(Figur3)3),harvekstenværtsvakereennfr hvedtyngdenavdeøvrigereginene. VistaAnalyse 17

18 Figur.3A2.Andelen.unge.(19A24.år).i.frhld.til.eldre.(60A65.år) Figur.3A3.Unge.i.frhld.til.eldre.i.arbeidsstyrken..Utvikling.2008A13.(2008=1) Lavt.utdanningsnivå. Utdanningsnivået i reginen har økt ver tid, men det gjenspeiler gså en generell økning i utdanningsnivået på landsbasis. Sysselsatte med minst fire års høyere utdanning ligger litt lavere i Mssereginen ennimliggendereginer,se Figur 3)4 g Figur 3)5.Situasjnener dårligstioslreginensytterpunkter(fredrikstad/sarpsbrggullensaker/eidsvll),slikviser frflereindikatrer. 18 VistaAnalyse

19 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur.3A4.Andel.sysselsatte.med.minst.fire.års.høyere.utdanning I.prsent.. Figur.3A5.Sysselsatte.med.minst.fire.års.høyere.utdanning..Utvikling.2008A2013.(2008=1) Omfattende.pendling. ArbeidsmarkedetiMssereginenersterktintegrertmedmliggendereginer.Detteskyldes førstgfremststrutpendling.ivåler,freksempel,erpendlestrømmenutavkmmunentre gangerstørreenninnpendlingen,mensfrhldetermlagéntilénimss.ifigur3)6vises kunpendlingsstrømmene(gikkedesmbrgjbberisammekmmune)gderserviat detersærligstrinteraksjnmellmmssgrygge.i2013bdde2150persneriryggeg jbbetimss,mens1587bddeimssgjbbetirygge.mendetvargså676smbddei MssgjbbetiVestbyg239smbddeiRyggegjbbetiVestby. VistaAnalyse 19

20 DeterensterkinteraksjnmellmMssereginengVestby,hvilketvisersegiat1.150avde smarbeidetivestbyerbsattimssereginen.vestbyeraltsåetviktigarbeidsmarkedfr MssereginengmtsatterMssereginenetviktigbligmarkedfrVestbysnæringsliv. I Råde er det drøye 8 sm jbber i Mss/Rygge/Våler g mtrent 950 sm jbber i SarpsbrggFredrikstad.Detkmmergsådrøyt900tilRådefraFredrikstadgSarpsbrgg drøyt 350 fra Rygge/Mss/Våler. Det er altså større interaksjn mellm Råde g Sarpsbrg/FredrikstadennmtMss/Rygge. DetergsåstrpendlinginnmtOsl,medver2200smpendlerfraMssgver750fra Rygge, se Tabell 3)1. Samtidig er det naturlig nk den største andelen sm br g jbber i sammekmmune. Tabell. 3A1. Sysselsatte. sm. arbeider. i. Osl. g. br. i. reginen. (til. venstre).. Sysselsatte. sm. br. g. arbeider.i.samme.kmmune.(til.høyre) Kilde:SSB Figur.3A6.Pendling.mellm.kmmuner.i.Mssereginen..Tall.fr.sysselsatte.bsatt.i.samme.kmmune. er.ikke.med.i.figuren..blå.farge=de.sm.jbber.i.mss,.rød.farge=de.sm.jbber.i.råde.sv.. 20 VistaAnalyse

21 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Ilikhetmeddeflesteandrereginerisentraleøstlandsmrådeterdetnettpendlinginntil arbeidsmarkedet i Osl. Mssereginen er en typisk bsettingsregin i den frstand at utpendlingenerhøyereenninnpendlingen.figur3)7. Fr hver 100 sm pendler ut, pendler 75 inn. Andelen utpendling er enda større fr Fllreginen g Lillestrøm, ne sm er naturlig siden disse ligger nærmere Osl. Men arbeidsmarkedetimssereginenharsvekketsegifrhldtilandrereginerdesisteårene. Fra2008hardenrelativeutpendlingenøktsterkt,menssituasjnenharværtrelativtuendret fralledeandrereginene,medunntakavullensaker/eidsvllgfll.figur3)8. Figur.3A7.Nett.utpendling Andel.sm.pendler.inn.relatert.til.de.sm.pendler.ut..Utpendling=1.. Figur.3A8.Utvikling.i.andel.innpendling.i.frhld.til.utpendling..2008A Færre.arbeidsplasser.per.innbyggere. Andelenarbeidsplasserprinnbyggerharværtfallendeverdesenereårene,sefig3.9,ne smgjenspeileratmangeavarbeidsplassenesmfrsvantmedindustrinedleggelserikkehar VistaAnalyse 21

22 blitt erstattet av nye. Andelen har falt betydelig mer g betydelig raskere enn sammenlikningsreginene. Figur.3A9.Andel.arbeidsplasser.per.innbygger..Utvikling.2008A2013. Andelen i privat sektr g ffentlige fretak ligger på rundt 40 prsent, hvilket er m lag samme nivå sm mliggende reginer. Andelen arbeidsplasser i privat sektr g ffentlige fretakharimidlertidgåttsterktnedsiden2008(figur3)10).detergsåtilfelletfrøvrige reginer,menreduksjnenharheltklartværtsterkestfrmssereginen. Samletsetterarbeidsmarkedetsvaktifrhldtilmliggendereginer,gtrendenharvært nedadgåendedesenereårene. 22 VistaAnalyse

23 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur.3A10..Andel.sysselsatte.i.privat.sektr.g.ffentlige.fretak. 3.3 Kmmunal.attraktivitet. I dette avsnittet har vi presentert Mssereginens etter attraktivitetsbarmeteret til Vista Analyse (Vista Analyse, 2014). Tall fr enkeltindikatrer i frhld til snitt fr landet, fremkmmer i øvre del av Tabell 3)2 Fakta m MssereginenRangering i frhld til alle landetskmmunerstårinedredelavtabellenunder.mssereginenskmmunerharalleen plasseringmellm69g92(avttalt420kmmuner)påttalindikatren.mssereginenhar lavandelarbeidsplasser,høyandelledige/uføre,gersvakmedhensyntilhøyereutdanning. Mensamtidigharkmmunenegdkmmuneøknmiglavgjeld.Defirekmmunenescrer relativt høyt på tilrettelegging fr næringsliv (lavere enn 100 på KmmuneNM), men har likevel en lav sysselsettingsandel g utfrdringer sm arbeidsmarked. Resultatene viser at Mssereginenharstreutfrdringerifrhldtilattraktivitetfrnæringsutvikling. Tabell.3A2.Fakta.m.Mssereginen. Mssereginen.(landssnitt). Mss. Råde. Rygge. Våler. Sysselsattepersneretterarbeidsstediprsentavbeflkningiyrkesaktiv alder(snitt76) 67,2 58,9 60,5 40,3 Sysselsatteiprivatsektrgffentligefretaketterarbeidsstediprsent avbeflkningeniyrkesaktivalder(snitt52,8) 45, ,1 24,5 Ledigeiprsentavarbeidsstyrken.Summenavledigegsysselsatte(snitt 2,6) 3,5 2,4 2,3 2,5 Beflkningsvekst(snitt1,3) 1,1 0,8 1,5 2,9 Kungrunnskle(snitt15) 15,4 15,5 15,6 9,8 Høyereutdanning(snitt7,2) 7,2 3,6 3,8 4,3 375 Inntektsnivå(snitt393135) VistaAnalyse 23

24 Andelungeifrhldtileldre(snitt9,9) 11,6 11,8 10,3 7,7 Kmmuneinntekter/utgifter(snitt49,1) 46 49,2 48,8 43,3 Kmmunegjeld(snitt38,6) 8,1 30,9 37,6 30,0 RangeringeriKmmuneNM(n=420)...Ttalindikatr Arbeidsmarked Demgrafi Kmpetanse Lkal.attraktivitet Kmmuneøknmi Arbeidsplasser,antall Innpendling,antall Utpendling,antall Innbyggere,antall Næringsutvikling.2008A2013. I det følgende relaterer vi utviklingen i sysselsetting etter de ulike næringskategriene i Osaker, se kapittel Ttalt sett har antall sysselsatte persner bsatt i Mssereginen vært stabil i periden 2008)2013. Antall sysselsatte med arbeidssted i Mssereginen gikk imidlertidnedmedknappe550persnerfra2008til2012,hvilkettilsvarerennedgangmed 0,7prsentprår.Pålandsbasishardetisammeperideværtenvekstmed0,7prsent. 1 Dette indikereratmssereginenutviklersegsmenbligreginienstørrereginalsammenheng; Oslreginen Mssereginen.relatert.til.andre.reginer. MsskmmuneernavetireginenentenvitrekkerVestbyinnsmdelavMssereginen ellerikke.mssmisterarbeidsplasserrelaterttilantallinnbyggere,nesmkankmmesm følge av en sterkere psisjn sm bligmarked. Det var nær sysselsatte i Mss kmmunei2013mt15.000i2008.nedgangenskyldesnedgangiindustrien,smerdefinert sm flyttbar* prduksjn i figurene under. Vestbys psisjn knytter seg til veksten i flyttbar* prduksjnsmmfattesavlager,prduksjnglgistikklangshvedveinettet. Etter inndelingen i de ulike næringskategriene sm er valgt fr denne analysen, har Mssereginen relativ lav andel sysselsatte per innbyggere innen alle næringskategrier unntatt plasskrevende varehandel, jfr Figur 3)11. Fll g Lillestrøm har lavere andel sysselsatte,mendisseregineneliggernærmereoslgharkrtavstandtilarbeidsmarkedeti hvedstaden. 1 Østfldfylkeskmmune.TrddHauger.Ntatapril VistaAnalyse

25 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Fll" Lillestrøm" Mssereg." Fredrikstad/Sarpsbrg" Tønsberg/Hrten" Ullensaker/Eidsvll" Gjennmsni1"sammenligningsreginer" Osl" 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" Fly1bar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" KunnskapsbedriMer" Ressursbasert"prduksjn" Arealkrevende"handel"g"service" Figur. 3A11..Sysselsatte. i. Mssereginen. relatert. til. snitt. fr. sammenliknede. reginer.. Per innbygger OverdesistefemåreneharsituasjnenfrverretsegfrMssereginenrelaterttilutviklingen i de sammenliknende reginer fr alle næringskategrier unntatt handel, jf. Figur 3)12. Utviklingen er verre fr Mssereginen sammenliknet med de øvrige reginer rundt Oslreginen. Utviklingstendensen er tydelig; dest lenger unna Osl man kmmer, dest vanskeligereerdetåppretthldeennæringsaktivitet. VistaAnalyse 25

26 Asker$ Bærum$ Skedsm$ Lørenskg$ Ås$ Ski$ Arealkrevende$handel$g$service$ Halden$$ Fredrikstad$ FlyIbar$prduksjn$ Sarpsbrg$ Kundeintensiv$handel$g$service$ Askim$ Vestby$ Våler$ KunnskapsbedriLer$ Offentlig$frvaltning$ Rygge$ Ressursbasert$prduksjn$ Råde$ Mss$ 2000$ 1000$ 0$ 1000$ 2000$ 3000$ 4000$ Figur.3A12.Endring.i.sysselsetting.fr.kmmuner.i.Oslreginen.2008A KildeVistaanalyse Utviklingenideøvrigeregineneviseratmensbykmmuneneredusererandelensysselsatte innen flyttbar prduksjn g ressursbasert prduksjn (Asker, Bærum, Ski, Fredrikstad, SarpsbrggMss),økerdenneandeleniLørenskggVestby.Detteerkmmunersmhar værtffensiveiåtilretteleggearealfrdennekategrienvirksmhet.handeltarsegppide aller fleste kmmuner sm følge av økt inntekt g frbruk. Kunnskapsbedriftenes andel av sysselsettingen øker mye i hele Oslreginen, men særlig mye i bykmmunene. Her skiller Mss seg ut fra de andre, i det Mss taper sysselsetting både innen flyttbar prduksjn g innenkmpetansearbeidsplasser,sefigur3) Sentrum.taper.terreng.i.frhld.til.mlandet. DetentydeligtrendatarbeidsmarkedetiMssereginenifrhldtilantallbsattegårnedfr alle næringskategrier. Det er verraskende at reginen har en negativ utvikling innen den næringskategriensmsærliglkalisererseglangse6,sefigur3)13. VedenreginfrstørringderviinkludererVestby,erdetfrtsattnedgangiflyttbar*prduksjn, menandelenper1000innbyggereerhøyere(120mt105).vedåinkluderevestbyerdeten mer stabil situasjn innen ffentlige arbeidsplasser g en økning i andel sysselsatte innen kundeintensivhandelgservice,sefigur3)14. Enkritiskfaktriutviklingenernedgangeniandelenkunnskapsbedrifter.Denreduseresenten Vestbyermedellerikke. 26 VistaAnalyse

27 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 50" 100" 150" Figur. 3A13. Antall. sysselsatte. per innbyggere. etter. næringskategrier. i. Mssereginen A Kilde:VistaAnalyse Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" 160" Figur.3A14.Antall.sysselsatte.per.1000.innbyggere.etter.næringskategrier.i.Mssereginen.inklusive. Vestby..2008A KildeVistaanalyse Servipåsituasjnenideenkeltekmmunene,harRyggehattenstabilutvikling,Vestbyhar hattvekst,mensmssharhattenbetydeligreduksjn.msssentrumskalværereginsenter gbørgireginennæringsmessigstyrke,mendeterdetmtsattesmertilfelle.ryggesdeler avmssbyharsterkerenæringsvekstennmsssentrum. PådenannensidetarVestbyandelerinnendensammenæringskategrien.DerMsstaper andeler, tar Vestby andeler. Vi kan se at Mss er den største kmmunen, men Vestby er kmmunenmedstørstvekstiantallsysselsatte.ryggehargsåhattnevekstisysselsetting, mensrådegvålerharhldtsegstabile. VisernenfleredetaljeriFigur3)16gFigur3)17gFigur3)18.Andelsysselsatteisamtlige næringergårnedimssmedunntakavarealkrevendehandelgservice.iryggederimtøker andelen ffentlig frvaltning g andelen kunnskapsbedrifter, mens flyttbar prduksjn g arealkrevende handel går ned. I Vestby øker både flyttbar prduksjn, ffentlig frvaltning, kundeintensivhandelmensandelensysselsatteikunnskapsbedrifterhldersegstabil. DeterVestbygRyggesmbidrarpsitivttilnæringsutviklingenireginen,mensMssmister sinpsisjn.ietby)gmlandperspektivtapersentrumterreng,mensperiferifrbedrersin psisjn. Dette er spesielt utfrdrende når det gjelder kmpetansearbeidsplassene (dvs. VistaAnalyse 27

28 kunnskapsbedrifter).mensmssharhattennedgangidissearbeidsplasseneharråde,rygge gvestbyharhattenvekst.fraetplanmessigståstedskulledennevekstennaturligskjeddi Msssentrum " 14000" 12000" 10000" 8000" 6000" 4000" 2000" 0" 2008" 2012" 2013" 0104" Mss" 2008" 2012" 2013" 0135" Råde" 2008" 2012" 2013" 0136" Rygge" 2008" 2012" 2013" 0137" Våler" (Østf.)" 2008" 2012" 2013" 0211" Vestby" Ressursbasert"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kunnskapsbedrifter" Kundeintensiv"handel"g" service" Flyttbar"prduksjn" Arealkrevende"handel"g" service" Figur.3A15.Antall.sysselsatte.frdelt.på.næringskategri.i.kmmunene.i.Mssereginen.inkl.Vestby... KildeVistaanalyse Offentlig"frvaltning" Flyttbar"prduksjn" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" 160" 180" Figur.3A16..Antall.sysselsatte.per.1000.innbygger.etter.næring.i.Mss.kmmune.i.2008,.2012.g KildeVistaAnalyse 28 VistaAnalyse

29 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Kundeintensiv"handel"g"service" Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kunnskapsbedrifter" Arealkrevende"handel"g"service" 2008" 2012" 2013" Ressursbasert"prduksjn" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" Figur.3A17.Andel.sysselsatte.per.1000.innbyggere.etter.næringskategri.i.Rygge.kmmune..2008A KildeVistaAnalyse Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" 2008" 2012" 2013" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 20" 40" 60" 80" 100" 120" 140" 160" 180" Figur.3A18.Antall.sysselsatte.per.1000.innbyggere.etter.næringskategrier.i.Vestby..2008A KildeVistaAnalyse Ser vi på de andre reginene sm det er relevant å sammenlikne Mssereginen med, har Mssereginenkmmetienstadigmerutfrdrendenæringsmessigsituasjn.Mssereginen liggerundersnittetfrreginenerundtoslfrallenæringskategriermedunntakavhandel gservice,sefigur3)19. VistaAnalyse 29

30 Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Kundeintensiv"handel"g" service" Kunnskapsbedrifter" Mss" Gjennmsnitt" sammenligningsreginer" Osl" Ressursbasert"prduksjn" Arealkrevende"handel"g" service" 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" Figur. 3A19. Antall. sysselsatte. per innbyggere. etter. næring. i. Mssereginen.. Etter. snitt. i. sammenliknbare.reginer.g.osl KildeVistaAnalyse IgjenserviatnårvileggerVestbyinniMssereginen,såblirsituasjnenbedremedhensyn tilnæringsmessigutvikling,jf.figur3)20. Flyttbar"prduksjn" Offentlig"frvaltning" Mss"inkl"Vestby" Kundeintensiv"handel"g"service" Kunnskapsbedrifter" Ressursbasert"prduksjn" Gjennmsnitt" sammenligningsreginer"eksl" Vestby" Osl" Arealkrevende"handel"g"service" 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" Figur.3A20.Antall.sysselsatte.per.1000.innbygger.etter.næring.i.Mssereginen.inkl.Vestby..Etter.snitt.i. sammenliknbare.reginer.g.osl KildeVistaAnalyse Mssereginen færre arbeidsplasser per innbygger enn snittet fr de fleste av sammenlikningsreginene.fllkmmerdårligstut,deretterlillestrømgsåmssereginen. NårviinkludererVestbytilMssereginenliggerreginenversnittfrallereginenegpå nivåmedtønsberg/hrtengfredrikstad/sarpsbrg.mssereginen,fllglillestrømhar alle få kmpetansearbeidsplasser. Mssereginen ligger under snittet fr reginene fr flyttbar prduksjn, ffentlig frvaltning, kunnskapsbedrifter g ressursbasert prduksjn mensreginenliggerversnittetfrbådearealkrevendegkundeintensivhandelgservice. 30 VistaAnalyse

31 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Mssereginensstørsteutfrdringmedhensyntilnæringsutviklingeråkmpenserefrden strenedgangeniindustrivirksmhetgdenmanglendetilgangpåkmpetansearbeidsplasser. 3.5 Lkalisering.av.virksmhet. Lkaliseringavvirksmheterenkritisksuksessfaktrfrvekst.Klyngedannelser,urbantetthet, lgistikk g infrastruktur påvirker næringsutvikling. Dette kmmer vi tilbake til. I dette avsnittetviservikartsmillustrererhvrdanvirksmheteneimssereginenerlkalisert Lkaliseringsmønsteret.i.Oslreginen. VistaanalyseharanalysertutviklingeninæringeneslkaliseringsmønsteriOslgAkershus (VistaAnalyse,2013)ggjrdefølgendefunn: KmpetansebedrifteneetablerersegiklyngerslikviseriBarcde,AkerBrygge,Sjølyst glysaker.nenavdisseerbransjemessigeklynger,mensandreerclusterdannelser smistørregradsamarbeider. Kmpetansebedriftenesøkerekspneringgsynliggjøringavsinebrands. Kmpetansebedriftene søker i økende grad lkalisering der det er gd kllektiv tilgjengelighet fr kmpetansen. Området rundt Osl Sentralstasjn blir stadig mer etterspurtfrdennetypenbedrifter,mensskøyenglysakerfrtsattersværtviktige lkaliteterfrkmpetansebedrifter. KmpetansebedrifterutenfrOslsøkerlkaliseringderdekanbyggeegnesignalbygg g har gd tilgjengelighet fr persnbil. Dette gir smultringdannelser sm lkaliseringsmønsterslikviserieksempelvisski,ås,lørenskg,lillestrømmfl. I mtsetning til lager, lgistikk g prduksjnsbedrifter, sm relativt enkelt flytter sin virksmhet til et mråde/areal med større fleksibilitet eller lavere husleie, vil kmpetansebedrifterværerelativtstabilenårdetførsterutvikletenklyngedannelse Sysselsatte.g.arbeidsplasser.I.sentrumssnene.I.Mssereginen. IFigur3)21viserandelensmarbeidergbrinnenfrsentrumssnerfrengruppeutvalgte kmmuner.fratidligerevetviatsysselsettingenharfaltimss()8prsentfra2008til2013) g økt i de andre kmmunene i reginen i samme peride; Rygge (+5 prsent), Råde (+9 prsent),våler(+9prsent)gvestbyhele26prsent.sysselsettingsutviklingenergsåtatt innifiguren. VistaAnalyse 31

32 Figur.3A21. Sysselsatte.g.bsatte.i.sentrumssner.sm.andel.av.kmmunens.bsatte.g.sysselsatte. (venstre.akse)...sysselsettingsvekst ,.prsent.(høyre.akse)..Utvalgte.kmmuner..Rygges. sysselsettingsvekst. i. sentrumssner. verstiger. markeringen. på. høyre. akse.. Våler. har. ingen. sentrumssner.g.er.utelatt.fra.figuren... Kilde;DAMVADNrge DataindikererklartatiMssereginenerdeterMsssentrumsmsærligharmulighettilå vkse sm sentrumssne g sm derigjennm kan tiltrekke seg nye sentrumsrienterte virksmheter.vekstiryggessentrumssnereristrgradgsåkblettilmss)sentrum,vedat detharutvikletsegegnestatistiskdefinertesentrumssnerrundtvarnaveiengvedekhlt) Dilling)mrådet. SamtidigersysselsettingsutviklingeniMsssentrummerpregetavatsysselsettingsnedgangen har vært mer beskjeden enn sysselsettingsnedgangen i kmmunen fr øvrig. Den relative økningenisysselsatteimsssentrumbørderfrhellerbeskrivessmatmsssentrumistørre gradennkmmunenfrøvrigharevnetåbehldevirksmheter.dersmmssereginengså skal være attraktiv fr virksmheter sm lkaliserer seg til større sentra, er det behv fr vesentligfrsterkningavmsssentrumssentrumskvaliteter. Småbedrifter.g.enkeltpersnsfretak. Deteretstrtantallenkeltpersnsfretakgetstrtantallsmåbedrifterireginen,lkalisert ver hele reginen. Også når vi kun ser på virksmheter med t ansatte, ser vi en str spredning i lkalisering av virksmheter, jf. Figur 3)22. Det er flest selskap lkalisert i Mss sentrum,nesmerpsitivtfrvitalitetenibyen. 32 VistaAnalyse

33 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur. 3A22. Kartet. til. venstre. viser. lkalisering. av. enkeltpersnsfretak.. Kartet. til. høyre. viser. virksmheter.med.t.ansatte.. Stre.g.mellmstre.bedrifter. VifinnervirksmhetermedminsttiansatteerverheleMssereginen,menmedentydelig pphpninglangse6,gigrundtmsssentrum.determangebedrifterisentrumsrandsne g særlig ved Sykehuset/Høgda g Varnavegen. I sentrum er fleste større virksmheter lkalisertisentrumsnrdligedeler,nærmøllebyenggågata.detersværtpsitivtatdeter såmangesmåfretakibysentrum. Figur.3A23.Virksmheter.med.ver.ti.ansatte..Rundt.Mss.g.i.Mss.sentrum.. Nedenfr ser vi nærmere på hvrdan virksmhetene er lkalisert når vi frdeler på næringstilknytning. VistaAnalyse 33

34 Teknlgibasert.industri. Denteknlgibasertevirksmhetenerspredtverhelereginen,menmedknsentrasjner på Karlshus,langsE6giMssby.Deter etliteteknlgimiljøsmtenderertilåværeen teknlgiklyngeiråde,mensteknlgiklyngenimssliggerpåjeløyaginrdligedelerav Msssentrum.ItilleggtilenvisssamlkaliseringpåHøgdagiVarnavegen. Figur.3A24.Industri.g.teknlgibasert.industribedrifter.(merket.rødt).g.øvrig.industri.(gult).. Lgistikk,.distribusjn.g.annen.flyttbar.prduksjn. Lgistikk, ditribusjn g flyttbar prduksjn har tydelig lkalisering langs E6. Disse virksmhetenesøkerlkaliseringlangshvedveg,rimeligearealprisergfleksibilitetifrhld tilarealtilgang.sefigur3) VistaAnalyse

35 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur. 3A25. Lgistikk. g. engrs. med. mer.. Rød=agentur. g. engrs,. distribusjn.. Gul=øvrig. lgistikkvirksmhet... Kundeintensiv.virksmhet. DenkundeintensivevirksmhetenerførstgfremstlkalisertisentrumgvedVarnavegen.I beggemråder erdetstrsamlkaliseringavkundeintensivvirksmhetgdenerisåstrt mfangatdetergrunntilåsepådettesmeturbanfrtrinngenmulighetidenvidere byutviklingen. Samlkaliserte kundeintensive tilbud i Varnavegen gir et knkurransemessig frtrinn lett tilgjengelig fr et reginalt marked. Det samlkaliseringen sm utgjør et kmparativtfrtrinn,merennlkaliseringen. Deterpsitivtatensåstrandelavdenkundeintensivevirksmhetenhartilhldisentrumg ikkeminstimøllebyenggågata,smpekersegutsmenviktigmøteplassibyen. VistaAnalyse 35

36 Figur. 3A26. Kundeintensiv. virksmhet.. Rødt=. vernatting. g. servering.. Gult=. detaljhandel.. Grønt=. øvrige..bildet.til.høyre.viser.bigabxene.med.handelshus.i.varnavegen... Kunnskapsintensive.virksmheter. De kunnskapsbaserte fretakene er lkalisert langs Drnningensgate, gågata g Møllebyen, mendeliggergsåspredtverstremråder,gsålangse6gvedvarnavegen.figur3)27.it gtelekmmunikasjnliggersærligspredt. Offentlig.virksmhet. Lkalisering av ffentlig virksmhet er en viktig faktr fr byutvikling. All virksmhet gir liv i byrmmetgffentligsektrkanbidratilutviklingiermrådesmerifrvitring.determye ffentligvirksmhetimsssentrum,mendetergsåmyeffentligvirksmhetlangtutenfr bysentrum.slikdetserutavkartetifigur3)28,erdetsærligundervisningisentrum.deter bragdetskaperlivigatermmet. 36 VistaAnalyse

37 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen Figur. 3A27. Kunnskapsintensive. virksmheter.. Gult=finans. g. frsikring.. Rødt=IT. g. telekmmunikasjn..grønt=.privat.tjenesteyting.. Figur.3A28.Offentlig.administrasjn..Gult=ffentlig.administrasjn.g.virksmhet..Rødt=.undervisning.. Grønt=helse.g.ssialtjenester. VistaAnalyse 37

38 3.6 Sterk.psisjn.innen.varehandel... Sm det framgår av venstående skaper handelsvirksmheter viktig sysselsetting fr Mssereginen. Flere stre kjøpesentra samt et strt antall bedrifter innen plasskrevende handelsknsepter særlig rundt Varnavegen gir et bra tilskudd av arbeidsplasser til en regin med stre næringsmessige utfrdringer. Varehandel er den viktigste næringen i reginenfranffentligtjenesteyting. Ifigureneunderharvisettpåmsetningenivarehandelperinnbyggergttaltfrperiden 2008)2013(prisjustert).Ryggekmmuneharhattenviktigpsisjnireginalthandelstilbud, ikkeminstpågrunnavtilbudetsmerutvikletvedgrensentilmss 1.Menfrbruketendrer karaktergmsetningenpålandsbasisharståttsååsistillefra2008til2013.omsetningi snittperinnbyggerlåpånok75.500(eksmva)i2013..medensåsterkreginalpsisjnsm Ryggekmmuneharhatt,medenmsetningperinnbyggerpå86prsentverlandssnittet, risikerermanennedgangvedmarkedsendringer.figur3)29.mssharenlaveremsetningper innbyggerifrhldtilrygge,menenhøyeremsetningttalt.figur3)30.msshargsåhatt en mer stabil utvikling g dermed en tryggere psisjn innen varehandelen, både ttalt g måltperinnbygger " " " " 80000" 60000" 40000" 0104"Mss" 0135"Råde" 0136"Rygge" 0137"Våler"(Øs:.)" 20000" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" Figur.3A29.Omsetning.i.varehandel.i.NOK.per.innbygger..2008A2013..Prisjustert.(2013)..Eks.mva.. 1 Enmuligfeilkildevilværemsetningenpåflyplassen,smikkeerskiltut. 38 VistaAnalyse

39 Samfunns)gnæringsutviklingiMssereginen " " " " " 0104"Mss" 0135"Råde" 0136"Rygge" 0137"Våler"(Øs:.)" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" Figur.3A30.Omsetning.i.varehandelen.ttalt..I.NOK A2013..Prisjustert.(2013)..Eks.mva.. Utviklingenivarehandelerrenknkurransemellmaktører,kmmunergreginer.Nrmalt frventes at byene er hvedleverandør innen handel, nettpp frdi handel er en viktig bidragsyter til urban utvikling g kvalitet. Med sterk knkurranse m å få arbeidsplasser til egenkmmune,vildeflestekmmunertilretteleggefrhandelsaktører.knkurransenmellm RyggegMssharpågåttlenge,getternenårmedsterkvekstiRygge,erdetnåtegnpåat MsssmhandelsstedvinnergatRyggetaper.Figur3)31viserutviklingenivarekategrien utvalgsvarer smutgjørdenshppingpregetehandelen.deterdennesmegnersegbest frsentrumslkalisering.hertaperryggemarkedsandeler,mensmssbefestersinpsisjn. Rygge har et strt g økende tilfang av arealkrevende virksmhet. Beliggende i sentrums randsne,kandettegiengdarealbruksstrukturinnenhandel.mssgryggeutgjørenfelles handelsregin, så det er ikke kmmunegrensen sm er prblemet. Prblemet er at Mss representererbysentrum,mensryggerepresentererbyensrandsne " 20000" 15000" 10000" 0104"Mss" 0135"Råde" 0136"Rygge" 5000" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" Figur.3A31.Utvikling.innen.varekategrien.utvalgsvarer..Per.innbygger A2013..Prisjustert Oppsummert. BligA.g.arbeidsmarked.A.integrasjn.g.pendling. Lav beflkningsvekst hele Mssereginen tar liten andel av beflkningsveksten i Oslreginen. Sterk vekst i Ås, Ski g Vestby, men svak vekst lenger sør. Høy andel VistaAnalyse 39

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

8 Lokal utvikling byutvikling

8 Lokal utvikling byutvikling 8 8.1 Metde g grunnlag Planprgrammet understreker at vurderingen under temaet reginal g lkal utvikling primært skal mfatte hvrdan Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transprt

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011 Bedriftsnavn: Harstad kmmune 1 Miljø- g klimaplan med miljøhandlingsplan fr Harstad kmmune 2008-2011 Ditt landskap Det landskap du har elsket, blir ditt speil, sm lik en venn betrr deg hvem du er. Et strå

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer