HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 12/2046 VEDR. FLYTTING AV BIBLIOTEK UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET 7/12 12/2055 VEDR. TILSTANDSRAPPORT - OPPVEKSTSEKTOREN. UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET 8/12 12/2064 BUDSJETTREGULERING / RAPPORT PR UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Herøy,

2 Sak 6/12 VEDR. FLYTTING AV BIBLIOTEK UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Saksbehandler: Jan Niklaisen Arkivsaksnr.: 12/2046 Saksnr.: Utvalg 6/12 Barne- g ungdmsrådet Arkiv: D10 Møtedat Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Kmmunalleder 2 Geir Berglund (arkivsak 12/1196) Saken skal pp til behandling i frmannskapet g kmmunestyret g innstillingen er: 1.Det framlagte frslaget m nytt biblitek, studiesenter, vksenpplæring g ungdmsklubb er ikke mulig å realisere innenfr de rammer sm er lagt i øknmiplanen fr Herøy kmmune. Frslaget mangler gså vesentlige kstnadselementer g sklen har revurdert sitt rmprgram sm medfører at denne løsningen ikke er gjennmførbar. 2.Herøy flkebiblitek samlkaliseres med Herøy skle innenfr sklens eksisterende lkaler. 1. Rømningsvei mt vest bygges m til hvedinngang fr bibliteket. 2. Datarmmet på ungdmstrinnet flyttes. 3. Frmingsavdelingen bygges m. 4. Nytt møterm etableres i tilknytning til pausermmet ved sklen 5. Aulaen ppgraderes til å være funksjnelt fr det nye valgfaget Sal g scene. 6. Prsjektet får en øvre ramme på 2,3 mill. krner. 3. Prsjektet finansieres ved mdispnering av 2,3 mill kr. fra rammen på 5 mill kr. fr utbygging ved HOS Bakgrunn: Den vedtk kmmunestyret i Herøy investeringsbudsjettet fr 2011, i sak 30/10, å sette av kr til utredning av en samlkalisering av biblitek/studiesenter ved Herøy skle. Første utredning: Våren 2011 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, sm med bistand fra arkitektfirmaet Tft skulle kmme med et frslag til løsning. Arbeidsgruppen best av følgende: Ry Nilssen enhetsleder fr teknisk enhet Lars Olav Mgård-Larsen enhetsleder fr Herøy skle Kirsten Heiszter bibliteksjef Geir Berglund kmmunalleder 2 Gruppa gikk igjennm biblitekets g sklens behv, g satte pp følgende rmprgram fr frprsjektet: Bibliteket

3 Sak 6/12 Utlånsareal Magasin Mttak/skranke Sitteplasser 3 publikumsterminaler Trafikkareal Vksenpplæringen Undervisningsrm Grupperm 1 Grupperm 2 Datarm Kntr Studiesenter Studi/møterm Arbeidsplasser/lesesal Kntr Undervisningsrm Grupperm 1 Grupperm m2 15 m2 20 m2 15 m2 5 m2 30 m2 78 m2 20 m2 20 m2 63 m2 26 m2 30 m m 10 m m 20 m2 20 m2 Rmprgrammet ble presentert fr arkitekten fra Tft i møte den I denne utredningen ble det gså tatt hensyn til at det var planlagt å samlkalisere vksenpplæring g ungdmsklubb. I mai 2011 var frprsjektet i hvedsak klart, g Herøy kmmune mttk en kalkyle fra Tft arkitekter på kr ,- fr prsjektet. (Vedlegg 1) Side 3 av 20

4 Sak 6/12 Situasjnsplan Side 4 av 20

5 Sak 6/12 Plantegning Side 5 av 20

6 Sak 6/12 Snitt/fasadetegninger Kmmentarer til første utredning Tanken bak denne utredningen var at bibliteket skulle bli et signalbygg i kmmunen, g at biblitekets lkaler skulle være et nybygg. Det ligger en del svakheter i frutsetningene til denne kalkylen. Det er uavklart m dagens varme- g ventilasjnsanlegg ved Herøy skle har kapasitet til en så str utvidelse av bygningsarealet. Kstnader ved tilpassing g/eller utvidelse av dette er ikke med i priskalkylen. Det ble heller ikke vurdert m det var behv fr endringer g ppgraderinger av eksisterende lkaler fr å få et funksjnelt biblitek. I løpet av høsten 2011 km det signaler fra sklen at avgivelsene av areal til nye aktiviteter sm ungdmsklubb g studiesenter ikke var gdt nk vurdert i frhld til sklens arealbehv. I løpet av budsjettarbeidet denne høsten ble det gså klart at det var lite sannsynlig at kmmuneøknmien ville gjøre kmmunen i stand til å gjennmføre denne investeringen på mellm 6 g 8 milliner krner. Ut fra disse innspillene g vurderingene, mente vi at dette frslaget var fr tynt til å sende til plitisk behandling alene. Rådmannen tk da en avgjørelse m at vi skulle utrede et nytt alternativ sm skulle være innenfr eksisterende arealer ved sklen, g ha en maksimal investeringsramme på 2 milliner krner. Våren 2012 km det et nytt mment inn i saken, ved at kmmunen mttk signaler m at en bedrift ønsket å kjøpe dagens biblitekbygg. Det ble da tatt en takst på dette bygget, sm fikk en takstverdi på kr Rådmannen frsl at kjøper skulle gis psjn på et slikt kjøp, g at inntektene fra salget skulle gå til å finansiere nytt biblitek. Side 6 av 20

7 Sak 6/12 Denne saken ble behandlet i Frmannskapet den i sak 44/12, g det ble gjrt følgende vedtak: 1. Frmannskapet ser psitivt på planene til Byggsenteret AS. 2. Bygget averteres ut på det åpne markedet. Bygget ble avertert til salgs, g det km inn t bud. I møte den behandlet frmannskapet dette budet i sak 57/12, g gjrde følgende vedtak: 1. P.g.a. lave anbud stilles salget av biblitekbygget i ber i denne mgang. 2. Rådmannen utreder framtidig dispnering av biblitekbygget i frbindelse med egen sak m flytting av bibliteket. Andre utredning: Våren 2012 ble arbeidsgruppa igjen aktivisert, denne gangen fr å løse ppdraget fra rådmannen g en ny utredning. Rektr ved Herøy skle, Lars Olav Mgård-Larsen, gjennmførte en evaluering av rmplan g rmbehv i sklen ut fra kunnskaper m dagens g framtidas behv. Knklusjnen fra sklen var at det var mulig g etablere bibliteket innenfr sklens eksisterende bygningsmasse, men at det måtte gjøres tilpassinger av andre lkaler i sklen i samme prsess fr å erstatte funksjner sm sklen ellers ville miste, sm kantine, datarm g undervisningsrm. Rektr har ledet dette utredningsarbeidet g kmmet med en rekke innspill i frhld til løsninger. Vi har denne gangen valgt å ikke invlvere arkitekt fr å få en krtere saksbehandlingstid. Vi har laget en skisse til arealet sm skal brukes til biblitek, g hvilke andre rm i sklen sm må bygges m/tilpasses. Følgende bygningsmessige endringer freslås: Biblitekarealet: Dagens datarm g grupperm/klasserm fr vksenpplæringen brukes til biblitek. Det settes igjen dører, slik at det blir én inngang til bibliteket. Inngangen får et dbbelt dørfelt i glass. Det åpnes pp mellm dagens rm gjennm betngskjæring. Dagens nøutgang mt vest bygges m til å bli et inngangsparti fr bibliteket med universell utfrming, g takverheng med utelys g skilt. Tekstilfrming Deler av dagens allrm g sløydsal blkes av til et grupperm fr tekstilfrming. Datarm Nytt datarm etableres i dagens møterm i hvedfløya. Møterm Nytt møterm etableres i lagerrm bak pausermmet. Aula Fra høsten 2012 har Herøy skle startet pp med valgfag. Dette gjør at sklen har behv fr mer allsidige lkaler knyttet til valgfaget sal g scene. Vi freslår derfr at aulaen gis en enkel renvering g pprusting fr å kunne fungere bedre i frhld til dette. Side 7 av 20

8 Sak 6/12 Side 8 av 20

9 Sak 6/12 Kstnadsverslag: Med utgangspunkt i skissen ver, har rektr ved sklen tatt kntakt med firmaet Byggmester Jan Brattli AS fr å få et prisverslag på selve byggearbeidene. Dette er beregnet til kr ,-. (Vedlegg 2) Prisverslaget dekker bare selve byggeutgiftene, g inkluderer ikke utgifter til tekniske anlegg, maling g belegg. Vi må i tillegg regne med utgifter til kabling i frbindelse med etablering av nytt datarm g biblitek. Denne utredningen har sm hensikt å angi et grvt verslag av kstnadene ved å flytte bibliteket til Herøy skle fr å kunne fastsette en ramme fr prsjektet. Vi velger derfr å ta utgangspunkt i erfaringstall fra andre prsjekter i kmmunen, sm tilsier at kstnadsnivået ligger på rundt kr ,- per kvadratmeter fr areal sm skal gjennmgå en lettere renvering/mbygging. Følgende areal vil da være berørt av mbygging/renvering ved sklen: Biblitekarealet 180 m2 Krridr 110 m2 Nytt tekstilrm 40 m2 Allrm 60 m2 Nytt møterm 25 m2 Nytt datarm 35 m2 Aula 310 m2 Sum 760 m2 En grv ramme fr prsjektet blir da 760 m2 * kr = kr. Vurdering: Valget mellm løsning 1 g 2 handler i str grad m t ting, funksjn g øknmi. En viktig frutsetning fr løsning 1 er tanken m at bibliteket skal være et senter ikke bare fr biblitektjenester, men gså være et sted fr et utvidet kulturbegrep. Bygget skal være et signalbygg, g slik vise en klar adskillelse mellm skle g biblitek. Vurderingene av arealbehv bygger på en frståelse av hva et biblitek histrisk sett har vært, g har ikke blitt vurdert ut fra framtidens digitale biblitek. Det er usikkerhet knyttet til de reelle kstnadene i frbindelse med sammenbygging av gammelt g nytt bygg. Det er helle ikke avklart m dagens tekniske anlegg fr varme g ventilasjn har kapasitet til å drive nybygget. En del av frutsetningene fr å bygge nytt var arealbehv fr ungdmsklubb g studiesenter i denne løsningen. Ungdmsklubben er det i dag ikke aktuelt å flytte til sklen, da de kan bli ivaretatt i lkalene til Møtestedet. Dersm kmmunen skulle få behv fr å ta i bruk gamle Silvalen barnehage til barnehagedrift igjen, vil Møtestedet g ungdmsklubben få tilbud m å bruke de gamle lkalene til bibliteket. En annen viktig sakspplysning er at det vil bli etablert et treningssenter i løpet av høsten 2012 i deler av eksisterende biblitekbygg. Behvet fr spesielt tilrettelagte areal til et studiesenter er ne tnet ned i frbindelse med etableringen av Studiesenter ytre Helgeland i tilknytning til RKK. Løsning 2 er et kmprmiss mellm sklens g biblitekets behv, g kjente signaler i frhld til kmmuneøknmien, g fremstår derfr sm et mer øknmisk realistisk prsjekt. Arealet sm vil være tilgjengelig tilsvarer mtrent det reelle arealet bibliteket har tilgjengelig i dag. Arealbehv i et biblitek er i endring med innføring av stadig nye digitale tjenester g Side 9 av 20

10 Sak 6/12 muligheter. Dette gjør at behvet fr stre areal til bksamlinger g magasinplass er redusert. Denne løsningen har vært drøftet både med tidligere g nåværende biblitekar, g begge har bekreftet at løsning 2 vil kunne dekke biblitekets behv fr areal. Ut fra en helhetlig vurdering av kmmunens behv g øknmi tilrår sakebehandler at Herøy kmmune satser på løsning 2. Vedlegg: 1. Brev av 19. mai 2011 fra Tft arkitekter. 2. Brev av 12. mai 2012 fra Byggmester Jan Brattli AS Side 10 av 20

11 Sak 7/12 VEDR. TILSTANDSRAPPORT - OPPVEKSTSEKTOREN. UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Saksbehandler: Jan Niklaisen Arkivsaksnr.: 12/2055 Saksnr.: Utvalg 7/12 Barne- g ungdmsrådet Arkiv: B10 Møtedat Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Kmmunalleder 2 Geir Berglund (arkivsak 12/1832) Saken skal pp til behandling i frmannskapet g kmmunestyret g innstillingen er: 1. Herøy kmmunestyret har drøftet tilstandsrapprten ihht. Opplæringslven 13-10, 2. ledd. Kmmunestyret vedtar følgende tiltak, evt. tar tilstandsrapprten til etteretning. 2. Følgende 10 prinsipper nedfelles fr all planlegging, gjennmføring g utvikling i ppvekstsektren i Herøy: En langsiktig visjn Utdanningssystemet er en av de viktigste faktrene fr å kunne påvirke framtidig samfunnsutvikling. En elev sm begynner på sklen hs ss i 2012 vil sannsynligvis gå ut i arbeidslivet rundt 2030, g stå i arbeid til Utdanning er med på å frme mennesker fr livet, g dette er tidsperspektivet vi arbeider med. Hva bør prege barn g unge vi sender ut i verden i et årsperspektiv? Herøy kmmune bør, i samarbeid med ansatte, freldre, elever g næringsliv utvikle en langsiktig visjn fr ppvekstsektren i Herøy, g sette mål sm er: Knkrete Målbare Oppnåelige Realistiske Tidsbestemte Et aktivt lederskap Herøy trenger aktive g engasjerte plitikere, sm ser barnehage g skle sm sentrale virkemidler i arbeidet med å virkeliggjøre deres drømmer g visjner både fr Herøy-samfunnet g nasjnen. Ambisiøse mål Herøy kmmune bør bruke nasjnale standarder g måleverktøy sm et psitivt utviklingsredskap, g sette seg ambisiøse mål fr ppnådde resultater.

12 Sak 7/12 En barnehage/skle fr alle Herøy kmmune bør ha sm et bærende prinsipp i alt utviklingsarbeid at vi skal skape en best mulig barnehage/skle fr alle barn/elever, uansett bakgrunn g frutsetninger. Dyktige lærere g ledere Visjner, lederskap g mål er et sentralt utgangspunkt, men hvis de ikke påvirker undervisning g læring i barnehagen/klassermmet, skjer det ingen utvikling. Pedaggene er den aller viktigste faktren fr å skape gde barnehager g skler. Kmmunen må ha gde strategier fr å rekruttere, støtte, utvikle g belønne dyktige pedagger. Gde barnehager g skler krever dyktige ledere sm fkuserer på resultater g klarer å skape et miljø sm gjør effektiv undervisning g læring mulig. Felles mål g felles frståelse Fr å skape en effektiv ppvekstsektr i kmmunen er det nødvendig at det er samsvar mellm nasjnale g lkale mål, g det sm skjer i klassermmet/barnehagen. Det er gså viktig at det er en felles frståelse mellm kmmunenivå g skle/barnehage m mål g pririteringer. Det bør utarbeides klare standarder fr hva vi ønsker å ppnå, sm må følges pp. Et gdt kvalitetssystem Dyktige skler g barnehager har gd innsikt i egne styrker g svakheter, g er gså best egnet til selv å vurdere virkemidler g arbeidsmetder fr å ppnå kmmunens visjner g mål. Fr å få et gdt kvalitetssystem fr ppvekstsektren må det etableres fraer g verktøy fr at skle-/barnehageeier kan ha innsyn i arbeidet sm gjøres, g kunne evaluere det. Skle-/barnehageeier må gså se til at sklene g barnehagene har de ressursene de trenger fr å kunne lykkes med å nå kmmunens mål g visjner, g kunne veilede dem i dette arbeidet. Effektiv bruk av ressurser Et høyt frbruk av ressurser fører ikke nødvendigvis til høy kvalitet. Likevel er det slik at ressurser har betydning. Gde skler g barnehager har ikke nødvendigvis et høyt frbruk av ressurser. Nøkkelen ligger i hvrdan ressursene brukes. Gde skler g barnehager fkuserer ressursene mt kjerneaktivitetene g utnytter ressursene sine på en effektiv måte. Elevmtivasjn g medvirkning Det er en frutsetning fr gd g effektiv læring at elevene/barna er mtiverte. Gde barnehager g skler nyttiggjør seg virkemidler fr både indre g ytre mtivasjn. Herøy kmmune må arbeide langsiktig med å skape gde hldninger til barnehage g utdanning, fr å kunne øke elevenes/barnas prestasjner. Et av de viktigste virkemidlene vi kan sette inn er å innføre gde rutiner g hldninger fr vurdering fr læring. En reginal- g fremtidsrettet rientering Herøy er en del av et reginalt, nasjnalt g glbalt samfunn. Herøy bør sette seg sm mål å være en fregangskmmune på barnehage- g skleutvikling i reginen. Vi skal gi barn g unge i Herøy en ppvekst g sklegang sm gjør dem i stand til å være gde bidragsytere til samfunnet både lkalt g reginalt. Herøy kmmune har Side 12 av 20

13 Sak 7/12 gde frutsetninger gjennm en versiktlig rganisasjn g dyktige ansatte. Hvis vi utnytter våre styrker g kmbinerer dette med de beste erfaringer fra undervisning g frskning, kan vi utvikle kmmunens skler g barnehager til å være blant landets beste. Det er fastsatt i pplæringslven g privatsklelven at skleeiere plikter å utarbeide en årlig rapprt m tilstanden i pplæringen. I St.meld.nr 31 ( ), Kvalitet i sklen, fremgår det at det er viktig at styringsrganene i kmmuner g fylkeskmmuner har et bevisst g kunnskapsbasert frhld til kvaliteten på grunnpplæringen. Dette er nødvendig fr å følge pp utviklingen av sektren på en gd måte. Tilstandsrapprten er gså et sentralt element i det nasjnale kvalitetsvurderingssystemet fr skleverket. Herøy kmmune har hatt et plitisk vedtatt frsvarlig system fr sklesektren siden Denne rapprten er en del av dette systemet, g vi har i Herøy vedtatt å se både barnehage- g sklesektren under ett. I år er første gangen at rapprten gså dekker barnehagesektren. Dette er et nybrttsarbeid, da dette ikke er lvpålagt, g det ikke er så mange kmmuner sm har dette på plass. Kunnskapsdepartementet har gjennm St. meld. Nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen gjrt det klart at det gså vil bli utviklet et kvalitetsvurderingssystem fr barnehagene. Herøy kmmune er i frkant av denne utviklingen, g har dette på plass i dag. Den årlige tilstandsrapprten skal, jamfør pplæringslvens 13-10, drøftes av skleeier, det vil si kmmunestyret. En drøfting vil i dette tilfelle si at skleeier skal ha et bevisst g kunnskapsbasert frhld til kvaliteten i den delen av grunnpplæringen sm de er ansvarlig fr, slik at de har mulighet til å følge pp utviklingen av denne sektren på en gd måte. Dette er tredje gangen at Herøy kmmune utarbeider en slik tilstandsrapprt, g vi har gjrt ss en del erfaringer rundt utfrmingen g innhldet i rapprten, g har utviklet vår egen mal fr rapprteringen. I tillegg til å ta med bligatrisk infrmasjn fra Skleprten, bruker vi gså statistikk bygget på infrmasjn fra følgende kilder: KOSTRA-tall fra SSB Beflkningstall fra SSB Tall fra Grunnsklenes System fr Infrmasjnsinnhenting (GSI) Tall fra Utdanningsdirektratets innrapprteringsprtal fr barnehager (BASIL) Lkale telling Virksmhetsbaserte vurderinger Årsplaner Brukerundersøkelser Vi håper at tilstandsrapprten kan være et gdt styringsverktøy fr plitisk nivå, både i drøfting av tilstand, men gså sm grunnlag fr utvikling av kmmunens planverk. Det å drive med kvalitetsutvikling, handler i svært str grad m å drive målrettet utviklingsarbeid. Hvis vi skal lykkes i dette arbeidet er det gså viktig at det er sammenheng mellm plitiske visjner g mål g det sm daglig skjer i barnehage g skle. Her er det mulig å lære av tankesettet g planene til land sm har lykkes i sin utvikling av ppvekstsektren. Det finnes sentrale suksessfaktrer sm bygger på internasjnal erfaring. Vi Side 13 av 20

14 Sak 7/12 freslår at det innføres følgende 10 prinsipper fr all planlegging, gjennmføring g utvikling i ppvekstsektren i Herøy: Side 14 av 20

15 Sak 7/12 1. En langsiktig visjn Utdanningssystemet er en av de viktigste faktrene fr å kunne påvirke framtidig samfunnsutvikling. En elev sm begynner på sklen hs ss i 2012 vil sannsynligvis gå ut i arbeidslivet rundt 2030, g stå i arbeid til Utdanning er med på å frme mennesker fr livet, g dette er tidsperspektivet vi arbeider med. Hva bør prege barn g unge vi sender ut i verden i et årsperspektiv? Herøy kmmune bør, i samarbeid med ansatte, freldre, elever g næringsliv utvikle en langsiktig visjn fr ppvekstsektren i Herøy, g sette mål sm er: Knkrete Målbare Oppnåelige Realistiske Tidsbestemte 2. Et aktivt lederskap Herøy trenger aktive g engasjerte plitikere, sm ser barnehage g skle sm sentrale virkemidler i arbeidet med å virkeliggjøre deres drømmer g visjner både fr Herøysamfunnet g nasjnen. 3. Ambisiøse mål Herøy kmmune bør bruke nasjnale standarder g måleverktøy sm et psitivt utviklingsredskap, g sette seg ambisiøse mål fr ppnådde resultater. 4. En barnehage/skle fr alle Herøy kmmune bør ha sm et bærende prinsipp i alt utviklingsarbeid at vi skal skape en best mulig barnehage/skle fr alle barn/elever, uansett bakgrunn g frutsetninger. 5. Dyktige lærere g ledere Visjner, lederskap g mål er et sentralt utgangspunkt, men hvis de ikke påvirker undervisning g læring i barnehagen/klassermmet, skjer det ingen utvikling. Pedaggene er den aller viktigste faktren fr å skape gde barnehager g skler. Kmmunen må ha gde strategier fr å rekruttere, støtte, utvikle g belønne dyktige pedagger. Gde barnehager g skler krever dyktige ledere sm fkuserer på resultater g klarer å skape et miljø sm gjør effektiv undervisning g læring mulig. 6. Felles mål g felles frståelse Fr å skape en effektiv ppvekstsektr i kmmunen er det nødvendig at det er samsvar mellm nasjnale g lkale mål, g det sm skjer i klassermmet/barnehagen. Det er gså viktig at det er en felles frståelse mellm kmmunenivå g skle/barnehage m mål g pririteringer. Det bør utarbeides klare standarder fr hva vi ønsker å ppnå, sm må følges pp. 7. Et gdt kvalitetssystem Dyktige skler g barnehager har gd innsikt i egne styrker g svakheter, g er gså best egnet til selv å vurdere virkemidler g arbeidsmetder fr å ppnå kmmunens visjner g mål. Fr å få et gdt kvalitetssystem fr ppvekstsektren må det etableres fraer g verktøy fr at skle-/barnehageeier kan ha innsyn i arbeidet sm gjøres, g kunne evaluere det. Skle-/barnehageeier må gså se til at sklene g barnehagene har de ressursene de trenger fr å kunne lykkes med å nå kmmunens mål g visjner, g kunne veilede dem i Side 15 av 20

16 Sak 7/12 dette arbeidet. Side 16 av 20

17 Sak 7/12 8. Effektiv bruk av ressurser Et høyt frbruk av ressurser fører ikke nødvendigvis til høy kvalitet. Likevel er det slik at ressurser har betydning. Gde skler g barnehager har ikke nødvendigvis et høyt frbruk av ressurser. Nøkkelen ligger i hvrdan ressursene brukes. Gde skler g barnehager fkuserer ressursene mt kjerneaktivitetene g utnytter ressursene sine på en effektiv måte. 9. Elevmtivasjn g medvirkning Det er en frutsetning fr gd g effektiv læring at elevene/barna er mtiverte. Gde barnehager g skler nyttiggjør seg virkemidler fr både indre g ytre mtivasjn. Herøy kmmune må arbeide langsiktig med å skape gde hldninger til barnehage g utdanning, fr å kunne øke elevenes/barnas prestasjner. Et av de viktigste virkemidlene vi kan sette inn er å innføre gde rutiner g hldninger fr vurdering fr læring. 10. En reginal- g fremtidsrettet rientering Herøy er en del av et reginalt, nasjnalt g glbalt samfunn. Herøy bør sette seg sm mål å være en fregangskmmune på barnehage- g skleutvikling i reginen. Vi skal gi barn g unge i Herøy en ppvekst g sklegang sm gjør dem i stand til å være gde bidragsytere til samfunnet både lkalt g reginalt. Herøy kmmune har gde frutsetninger gjennm en versiktlig rganisasjn g dyktige ansatte. Hvis vi utnytter våre styrker g kmbinerer dette med de beste erfaringer fra undervisning g frskning, kan vi utvikle kmmunens skler g barnehager til å være blant landets beste. Disse 10 prinsippene er løselig basert på felles kjennetegn/suksessfaktrer i arbeidet sm er gjrt i ppvekstsektrene i Australia, Canada, Shanghai, Finland g Singapre. Vurderinger på barnehagemrådet: Barnehagebehvet i Herøy har stabilisert seg, men vil sannsynligvis øke med rundt 10 % fram mt Det må derfr tas høyde fr at barnehagekapasiteten må økes med rundt 10 plasser i løpet av de neste 5 årene. Andelen barn med språklig g kulturell minritetsbakgrunn ligger allerede ver landsgjennmsnittet i Herøy, g vil sannsynligvis være økende i tiden framver. Det vil derfr være behv fr å satse på kmpetanseheving i barnehagen i frhld til tverrkulturell kmmunikasjn g flerspråklig g flerkulturell pedaggikk. Fr å styrke evnen i barnehagen til å drive frebyggende arbeid g spesialpedaggiske tiltak, er det nødvendig i løpet av de neste par årene å få på plass spesialpedaggisk kmpetanse i barnehagesektren. Dette bør være et satsingsmråde i kmpetansehevingen i sektren. Staten har tatt et initiativ til å styrke lederkmpetansen på barnehagemrådet ved å etablere en egen styrerutdanning. Studieplassene er gratis fr kmmunene, men kmmunen må dekke utgifter til vikar, reise g pphld. Det bør være et mål i Herøy kmmune at alle ledere sm er i målgruppen med mindre enn 10 års erfaring skal gjennmføre en slik utdanning. Gjennm brukerundersøkelser sm er gjennmført på barnehagemrådet kmmer det frem fr barnehagesektren generelt g Herøy barnehage spesielt, at vi har et frbedringsptensiale i frhld til medvirkning fra freldrene. Side 17 av 20

18 Sak 7/12 Samarbeidet mellm barnehagen g heimen står svært sentralt i barnehagens styringsdkumenter, g er nedfelt i barnehagelvens frmålsparagraf: 1 1. ledd: Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, fremme læring g danning sm grunnlag fr allsidig utvikling. Herøy kmmune bør sette seg sm mål å få et resultat på brukerundersøkelsen på indeksen Brukermedvirkning på mellm 5 g 6. Slli barnehage ppfyller dette i spørreundersøkelsen gjennmført i Vurderinger på sklemrådet: Beflkningsutviklingen i Herøy har vært psitiv de tre siste årene, g fallet sm har vært i elevtallet har nå stppet pp. Ut fra kjente fødselstall, g innbyggertall, vil elevtallet ligge rundt 180 i neste seksårsperide. Dersm vi legger SSB sine prgnser til grunn, vil elevtallet i løpet av de neste 10 år øke til rundt 210 elever, altså en økning på 33 elever (19 %) i frhld til i dag. I øknmiplanperiden ligger det inne en reduksjn på t lærerårsverk ved Herøy skle. Ne av begrunnelsen fr disse nedskjæringstiltakene lå i prgnsene fr elevtall fr tre år tilbake, før beflkningsøkningen i kmmunen. Det er klart at i dagens situasjn med et stabilt elevtall sm ligger elever ver de gamle prgnsene, vil disse kuttene ha en klar innvirkning på kvaliteten på tilbudet i sklen. Størstedelen av beflkningsveksten i Herøy skyldes arbeidsinnvandring. Dette har ført til at sklen i dag må frhlde seg til at en økende andel av elevene har en annen språklig g kulturell bakgrunn enn etnisk nrsk. Vi ser at dette vil stille større krav til sklen i frhld til kmpetanse innen tverrkulturell kmmunikasjn g flerspråklig g flerkulturell pedaggikk. Dette må innarbeides i en kmmunal kmpetansehevingsplan. Hvis vi ser på resultatene av nasjnale prøver ver tid (3-årsperide), ser vi at Herøy skle jevnt ver leverer resultater sm er sammenlignbare med landsgjennmsnittet, men det er ne større frskjell på resultatene fr gutter g jenter i Herøy enn gjennmsnittet i landet. Frskjellene mellm kjønnene i Herøy er mye større når vi sammenligner standpunktkarakterer g eksamenskarakterer. Her kmmer det fram et klart bilde av at jenter i Herøy presterer ver landsgjennmsnittet fr jenter, g at guttene presterer på landsgjennmsnittet eller under fr gutter. Dette er en prblemstilling sm har blitt tatt pp tidligere, men sm fremdeles særpreger standspunkt- g eksamensresultater fra Herøy. Et av tiltakene sm kan være med på å sette fkus på disse frskjellene er sklens deltakelse i den statlige satsingen NyGIV. Vedlegg: Side 18 av 20

19 Sak 8/12 BUDSJETTREGULERING / RAPPORT PR UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Saksbehandler: Jan Niklaisen Arkivsaksnr.: 12/2064 Saksnr.: Utvalg 8/12 Barne- g ungdmsrådet Arkiv: 153 Møtedat Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Rådmann Ry Skgshlm (arkivsak 12/1944) Saken skal pp til behandling i frmannskapet g kmmunestyret g innstillingen er: 1. Tertialrapprt pr tas til etterretning 2. Frslag til budsjettregulering pr sm framgår av tertialrapprten gdkjennes. Bakgrunn: Med bakgrunn i øknmireglementet punkt 6.1. framlegges tertialrapprt pr med frslag til budsjettregulering. Saksutredning: Vi gjennmførte pr en ttal revisjn av budsjettet fr 2012 g øknmiplanen fr Disse reguleringene var meget presise slik at vi når driver ganske nøyaktig etter budsjett på de viktigste pstene. Regnskapet pr viser at alle enhetene har gd styring. Det er ikke ne behv fr større reguleringer. Reguleringsbehvet dekkes innenfr egne rammer. Unntaket er skle g barnehage sm har fått ekstra utfrdringer p.g.a. økt barnetall g et strt antall fremmedspråklige elever. Skle g barnehage får tilført ressurser fra ekstrardinære skjønnsmidler til frmålet. Teknisk enhet har verskridelser p.g.a. nyrekruttering g pplæring av nytt brannmannskap. Vi vil frsøke å dekke dette innenfr egen enhet. Investeringsregnskapet viser at vi ikke har sammenheng mellm gjennmføring av investering g fastlagt finansiering. Dette vil bli pprettet i regnskapet fr 2012 g i budsjettene videre framver. Prsjektet Økt bsetting har en ne senere gjennmføring enn budsjettert. Dette vil vi rette pp i budsjettet fr 2013 g øknmiplanen fr Vurdering:

20 Sak 8/12 Selv m budsjettene er meget trange synes vi å ha meget gd kntrll ver situasjnen. Enhetene har meget gd styring. Budsjett g øknmiplanrevisjnen pr gav svært presise føringer på øknmifrvaltningen framver. Under frutsetning av at det ikke blir betydelige endringer i statsbudsjettet fr 2013 synes det meste å være under kntrll. Det knytter seg imidlertid en usikkerhet til budsjetteringen av utbyttet fra Helgelandskraft i 2013 g videre framver. Vi må imidlertid være klar ver at alle fnd er dispnert g at vi er blant de kmmunene med høyest lånegjeld pr. innbygger i landet. Vedlegg: Rapprt Side 20 av 20

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 12/2055

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 12/2055 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 12/2055 VEDR. TILSTANDSRAPPORT - OPPVEKSTSEKTOREN. UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen (t.o.m. sak 134/12) Laila Furu Vold Jim Dahl Vegar Dalen

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen (t.o.m. sak 134/12) Laila Furu Vold Jim Dahl Vegar Dalen HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy skole Møtedato: 04.10.2012 Fra kl: 09.10 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Elin Bndhus Bakken Kpi til: Trger Aarvaag Svein Jhny Frren Fellesbruker Revisjn Gunn Hege Kjørsvik 13/804-72 145 HK/RÅD/IST 16.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER -VINJE BARNEHAGE Kmmunestyret

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dat: 16.10.2012 kl. 13:00 Sted: Rica Hell Htel, Stjørdal Til stede: 44 representanter (inkludert vararepresentanter) av 57. Frfall: Fra administrasjnen: Ole Gunnar Kjøsnes, Åse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer