PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025"

Transkript

1 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1

2 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet Utviklingstrekk i røyken kmmune Målsetninger fr kmmuneplanens samfunnsdel Frmål hvedmål prsessmål Rammer fr planarbeidet Lvverk g lvhjemmel Kmmunens planmdell Overrdnede planer g retningslinjer Nasjnale- g reginale planer g retningslinjer Kmmunale planer g retningslinjer Organisatriske rammer Planprsessen Fremdriftsplan Deltakelse g medvirkning Berørte grupper Plan fr medvirkning Utarbeidelse av visjner Utredningsbehv Beflkningsanalyse Oppvekst g utdanning Helse, ssial g msrg Tekniske tjenester Kultur, idrett g næringsutvikling Sektrvergripende innsatsmråder Administrasjn, eiendm g fellesfunksjner Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 2

3 1 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 1.1 UTVIKLINGSTREKK I RØYKEN KOMMUNE Røyken kmmune er en del av arbeidsmarkedsreginen rundt Osl, g pplever i dag et betydelig vekstpress g tilflytting fra mrådene i g rundt hvedstaden. Kmmunen fremstår sm attraktiv fr dem sm ønsker pendleravstand fra Osl g Drammen g samtidig umiddelbar nærhet til natur, frilufts- g rekreasjnsmuligheter. Det stre vekstpresset tydeliggjør at kmmunen i arbeidet med revidering av kmmuneplanen må ha et bevisst frhld til strategiske valg fr håndtering av veksten. Frslaget til planstrategi legger pp til at mdeller g senarier fr beflkningsutvikling skal gjøres sm en del av det påfølgende arbeidet med revidering av samfunnsdelen. Av gjeldende kmmuneplan følger det at beflkningsveksten i str grad vil være knsentrert m utviklingsstedene. Arealmessig vil det først g fremst være behv fr planlegging sm løser infrastruktur g utbyggingsmønster i sentrumsmrådene. Samfunnsmessig vil det være behv fr planlegging sm sikrer tjenestestruktur tilpasset vekst g bsettingsmønster. 1.2 MÅLSETNINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Målsetningene fr kmmuneplanens samfunnsdel er satt på bakgrunn av utviklingstrekkene beskrevet ver. Kmmuneplanens samfunnsdel skal med følgende målsetninger bidra til å gjøre kmmunen i stand til å styre etter ønsket utvikling på alle samfunnsmråder FORMÅL Kmmuneplanens samfunnsdel skal være et aktivt verktøy fr styring g utvikling av hvert enkelt sektrmråde, g på den måten gjøre kmmunen i stand til å styre g håndtere samfunnsutviklingen fram mt HOVEDMÅL Kmmuneplanens samfunnsdel skal gjøre valg fr utvikling av både sektrer g Røykensamfunnet basert på bestemte terskler fr beflkningsstørrelse i de ulike delmrådene i kmmunen. Kmmuneplanens samfunnsdel skal angi visjner fr det enkelte tjenestemrådet, sm igjen angir rammen fr målene sm settes i mer detaljerte planer g handlingsprgrammet. Kmmuneplanens samfunnsdel skal gi klare føringer fr kmmende revidering av kmmuneplanens arealdel med tanke på behv fr bligmråder g arealkrevende ffentlige tjenestetilbud. Kmmuneplanens samfunnsdel skal sikre gd sektrvis dimensjnering av tjenestetilbud i lys av terskler fr beflkningsstørrelse. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 3

4 Kmmuneplanens samfunnsdel skal ha en gjennmgående sektrinndeling g sikre en direkte sammenheng mellm samfunnsdelen, arealdelen g handlingsdelen. Kmmuneplanens samfunnsdel ha et spesielt fkus på styring g utvikling innen ppvekstmrådet g helsemrådet, fr å sikre at både barn/unge g eldrebølgen blir ivaretatt av kmmunens tjenestetilbud PROSESSMÅL Beflkningen skal gis et bredt tilbud av muligheter fr å delta g kmme med innspill i planprsessen. Tilbudene skal blant annet mfatte mulighet fr innspill ver ssiale medier, åpne infrmasjnsmøter g ffentlig ettersyn. Plitisk nivå skal invlveres i planprsessen på en slik måte at de kan gi tydelige føringer i frm av visjner g langsiktige utviklingsmål. Representanter fr henhldsvis barn/unge g eldre skal gis egne anledninger til deltakelse i planprsessen, i frm av dedikerte infrmasjnsmøter fr disse gruppene. 2 RAMMER FOR PLANARBEIDET 2.1 LOVVERK OG LOVHJEMMEL Plan g bygningslven (BBL) legger de juridiske rammene fr hvrdan kmmunen skal gjennmføre den verrdnede planleggingen. Følgende fremgår av i lvens frmålsparagraf: 1-1. Lvens frmål Lven skal fremme bærekraftig utvikling til beste fr den enkelte, samfunnet g framtidige generasjner. Planlegging etter lven skal bidra til å samrdne statlige, reginale g kmmunale ppgaver g gi grunnlag fr vedtak m bruk g vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter lven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lv, frskrift g planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres frsvarlig. Planlegging g vedtak skal sikre åpenhet, frutsigbarhet g medvirkning fr alle berørte interesser g myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, g knsekvenser fr miljø g samfunn skal beskrives. Prinsippet m universell utfrming skal ivaretas i planleggingen g kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn g unges ppvekstvilkår g estetisk utfrming av mgivelsene. Videre gir lven kmmunen hjemmel til å utarbeide g vedta kmmuneplan med samfunnsdel: Kmmuneplan Kmmunen skal ha en samlet kmmuneplan sm mfatter samfunnsdel med handlingsdel g arealdel. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 4

5 Kmmuneplanen skal ivareta både kmmunale, reginale g nasjnale mål, interesser g ppgaver, g bør mfatte alle viktige mål g ppgaver i kmmunen. Den skal ta utgangspunkt i den kmmunale planstrategien g legge retningslinjer g pålegg fra statlige g reginale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kmmunedelplan fr bestemte mråder, temaer eller virksmhetsmråder. Kmmuneplanen skal ha en handlingsdel sm angir hvrdan planen skal følges pp de fire påfølgende år eller mer, g revideres årlig. Øknmiplanen etter kmmunelven 44 kan inngå i handlingsdelen. 2.2 KOMMUNENS PLANMODELL I tillegg til Plan- g bygningslven er kmmunens valgte planmdell en viktig ramme fr de ffentlige planarbeidene. Røyken kmmune tilstreber et hierarkisk g entydig plansystem, der frhldet mellm plannivået g spesifiseringsgrad henger tett sammen. Dette innebærer at planer på et verrdnet nivå skal ta stilling til generelle g verrdnede frhld, mens planer på lavere nivå skal beskrive, detaljere g spesifisere de føringene sm er gitt i verrdnede planer. Planer på lavere nivå skal i liten grad være gjentakende, g detaljerte planer må alltid ses i sammenheng med verrdnede planer. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 5

6 2.3 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Her følger en versikt ver verrdnede planer, retningslinjer g vedtak sm blir styrende fr planprsessen. Oversikten er delt inn i henhldsvis nasjnale- g reginale planer g retningslinjer g kmmunale planer g retningslinjer NASJONALE- OG REGIONALE PLANER OG RETNINGSLINJER Siden kmmuneplanens samfunnsdel sist ble revidert har det kmmet flere nye lver, g flere eksisterende lver er betydelig revidert. Under følger en versikt ver de sentrale lvene g andre dkumenter med føringer fr kmmuneplanens samfunnsdel. Plan- g bygningslven Ny plan- g bygningslv har frsterket hensynet til: barn g unges ppvekstvilkår, medvirkning i kmmuneplanleggingen, helsefremmende samfunnsutvikling, universell utfrming, ivaretakelse av samfunnssikkerhet g ivaretakelse av klima. Helse- g msrgstjenestelven Flkehelselven Naturmangfldslven Miljøinfrmasjnslven Friluftslven Jrdlva Nasjnale frventninger til kmmunal planlegging Riksplitiske retningslinjer fr å styrke barn g unges interesser i planleggingen Riksplitiske retningslinjer fr samrdnet areal- g transprtplanlegging Riksplitiske retningslinjer fr planlegging i kyst- g sjømråder i Oslfjrdreginen Frskrift m riksplitisk bestemmelse fr kjøpesentre Reginal plan fr universell utfrming Reginal planstrategi fr Buskerud Fylkesdelplan fr handel, service g senterstruktur i Buskerud KOMMUNALE PLANER OG RETNINGSLINJER Etter frrige revidering av kmmuneplanens samfunnsdel har kmmuneplanens arealdel blitt revidert. Frslag til Planstrategi fr Røyken kmmune ligger fr tiden ute på høring, g vil bli lagt til grunn fr planarbeidet når denne er vedtatt. Kmmuneplan fr Røyken , arealdelen Kmmuneplan fr røyken , samfunnsdelen Frslag til Planstrategi fr Røyken kmmune Budsjett 2013 Øknmiplan g handlingsplan Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 6

7 2.4 ORGANISATORISKE RAMMER Arbeidet med revidering av kmmuneplanen rganiseres sm et prsjekt under ledelse av rådmannen. I praksis vil selve planfrslaget bli utarbeidet av en prsjektgruppe, i nær dialg med plitisk nivå g den administrative ledelsen i hver sektr. Prsjektgruppen vil gså i utstrakt grad være i direkte kntakt med berørte grupper g andre sm skal kmme med innspill til planarbeidet. Prsjektets rganisering: Styringsgruppe: Frmannskapet Prsjektgruppe: Gerg Smedhus, rådmann Einar Jørstad, areal- g samfunnsplanlegger Susanne Vist, leder plitisk sekretariat Ressursgruppe: Rådmannens ledergruppe Arbeidsgrupper: Nedsettes ved behv Til gjennmføring av medvirknings- g prsjektarbeid i frbindelse med revidering av kmmuneplanens samfunnsdel vil det bli etablert et eget prsjektrm på Spikkestad ungdmsskle. Prsjektrmmet vil bli en viktig arbeids- g møtearena i gjennmføringen av planarbeidet, g det vil bli avhldt både prsjektmøter, infrmasjnsmøter, wrk-shp g åpne kvelder. Målet er at prsjektrmmet skal legge til rette fr en planprsess med gde muligheter fr bred medvirkning. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 7

8 3 PLANPROSESSEN Planprsessen fr revidering av kmmuneplanens samfunnsdel kan krt ppsummeres i 11 hvedpunkter: 1. Utarbeidelse av planprgram 2. Plitisk behandling av planprgram før høring g ffentlig ettersyn 3. Kunngjøring av planppstart. Planprgram sendes på høring g ffentlig ettersyn (6 uker) 4. Revidering av planprgram etter innspill g merknader 5. Plitisk behandling i Frmannskapet - vedtak av planprgram 6. Utredninger g utarbeidelse frslag til plandkumenter 7. Plitisk førstegangsbehandling av planfrslaget i Frmannskapet - høring g ffentlig ettersyn 8. Planfrslaget sendes på høring g ffentlig ettersyn (6 uker) 9. Revidering av planfrslaget etter innspill g merknader 10. Plitisk andregangsbehandling av planfrslaget i Frmannskapet 11. Plitisk behandling i Kmmunestyret - planvedtak Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 8

9 3.1 FREMDRIFTSPLAN Januar Utarbeidelse av frslag til planprgram 30.1 Frslag til planprgram drøftes i rådmannens ledergruppe Februar 12.2 Frmannskapet behandler frslag til planprgram 14.2 Frslag til planprgram sendes på høring g legges ut til ffentlig ettersyn Prsjektuke ppstart prsjektrm g utredningsarbeid Mars Frarbeid med beflkningsanalyse g mdeller 4.4 Høringsfrist planprgrammet April 16.4 Vedtak av planprgram Prsjektuke wrkshp med plitikere, elever, innbyggere Tema: visjner, beflkningsanalyser, kapittelstruktur g utfrming av planen Skriveuker planfrslag Mai Prsjektuke wrkshp med plitikere, elever, innbyggere Tema: høring med plitikere g andre, terskler fr tiltak, avklare innhld i planen Skriveuker skrive ferdig planfrslag Juni 11.6 Førstegangsvedtak planfrslag i Frmannskapet sendes på høring Juli Høring ver smmeren August 19.8 Høringsfrist planfrslaget Etterarbeid høringsinnspill September Utarbeide saksframlegg 17.9 Andregangsvedtak planfrslag i Frmannskapet Oktber Vedtak av kmmuneplanens samfunnsdel i Kmmunestyret Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 9

10 4 DELTAKELSE OG MEDVIRKNING 4.1 BERØRTE GRUPPER Grupper sm berøres av revidering av Kmmuneplanens samfunnsdel mfatter: - Beflkningen i Røyken, herunder: Alle barn g unge Alle vksne Alle eldre Grupper det vil bli satt et spesielt fkus på: Barnehagebarn Skleelever Eldre med behv fr tjenester Grupper sm er en del av kmmunens plitiske styre, administrasjn g tjenesteyting: Flkevalgte i Røyken kmmune Ansatte i Røyken kmmune 4.2 PLAN FOR MEDVIRKNING Fr revideringen av kmmuneplanens samfunnsdel legges det pp til bred medvirkning. Medvirkningsarbeidet vil både fregå frmelt i frm av høringer g ffentlig ettersyn, men gså mer ufrmelt i frm av åpne flkemøter, infrmasjnsmøter, wrk-shp g prsjektarbeid. Det vil bli lagt spesiell vekt på medvirkning fra følgende grupper: Beflkningen i frm av åpne infrmasjnsmøter Elevrådene g ungdmmens kmmunestyre i frm av wrk-shp Eldrerådet i frm av wrk-shp De flkevalgte i frm av wrk-shp Aktuelle grupper av ansatte i kmmunen i frm av wrk-shp Videre vil det bli lagt vekt på bruk av et spekter av infrmasjnskanaler fr å nå ut til de ulike gruppene. Kmmunens nettsider vil bli brukt aktivt fr publisering av aktuelle medvirkningsdkumenter i frbindelse med høring g ffentlig ettersyn. Det legges gså pp til aktiv bruk av ssiale medier, både fr å pplyse m planprsessen g invitere til deltakelse g innspill. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 10

11 4.3 UTARBEIDELSE AV VISJONER Det vil bli lagt spesiell vekt på det å utarbeide gde visjner fr hvert enkelt sektr- g tjenestemråde. Visjnene skal utarbeides av de flkevalgte, g være førende fr kmmunens arbeid på det aktuelle mrådet i planens virkningsperide. Visjnen fr hvert enkelt mråde skal være nedfelt i samfunnsdelen, g i tillegg fremgå av handlingsprgrammet. Alle mål sm settes i mer detaljerte planer g i handlingsprgrammet fr det enkelte sektr- g tjenestemrådet skal være frankret i visjnen fra kmmuneplanens samfunnsdel. Visjnene skal utarbeides av plitisk nivå i dialg med ledelsen i hvert enkelt sektrmråde. Prsjektgruppa vil i dette arbeidet bistå sm prsessveileder g sekretariat, fr å sikre at visjnene utarbeides g utfrmes i verensstemmelse med hverandre. Det vil bli lagt spesiell vekt på å sikre at visjnene er gdt egnet sm utgangspunkt fr styring g håndtering av utviklingen på det aktuelle sektrmrådet. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 11

12 5 UTREDNINGSBEHOV Utredningsarbeidet i frbindelse med revidering av samfunnsdelen skal ta utgangspunkt i en beflkningsanalyse. På bakgrunn av denne analysen vil det bli gjrt delutredninger fr hvert sektrmråde, med vekt på utredning av dimensjnering g tjenestebehv i tråd med tallene fra beflkningsanalysen. 5.1 BEFOLKNINGSANALYSE En beflkningsanalyse g mdeller fr beflkningsframskrivning blir hvedgrunnlaget fr alle utredningene sm skal gjøres i frbindelse med revideringen av samfunnsdelen. Beflkningsanalysen er tenkt utarbeidet med de administrative grunnkretsene sm utgangspunkt. Grunnkretsene er den minste gegrafiske inndelingen fr beflkningsdata, g således et gdt utgangspunkt fr å utarbeide mdeller fr beflkningsutvikling i de ulike delene av kmmunen. Samtidig er samsvarer ikke grunnkretsene helt med en intuitiv inndeling av kmmunen i lys av dagens samfunnsutvikling. Fr å frenkle resultatene av mdellene, g gjøre beflkningsanalysen bedre egnet sm grunnlag fr å styre samfunnsutviklingen slik den fremstår i dag, vil det bli etablert delmråder bestående av flere grunnkretser sm slås sammen. Det freslås en inndeling i følgende delmråder: - Slemmestad- g Nærsnesmrådet - Års g Båtstø - Røyken- g Midtbygdamrådet - Spikkestad- g Lahellmrådet - Hyggen- g Jerdalmrådet - Hallenskgmrådet På bakgrunn av denne inndelingen er det tenkt utarbeidet fire scenarier fr beflkningsframskrivning sm både skal vise utvikling i det enkelte delmråde g utvikling fr kmmunen sett under ett: innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning. Med utgangspunkt i senariene fr beflkningsframskrivning blir det spesielt viktig å vurdere følgende: (1) Behv fr endret dimensjnering i tjenester fr det enkelte sektrmrådet, (2) Behvet fr investeringer i det enkelte sektrmrådet g (3) Behvet fr arealer til ffentlig infrastruktur g ffentlige funksjner. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 12

13 5.2 OPPVEKST OG UTDANNING Området mfatter grunnsklen, sklefritidsrdningen (SFO), barnehager pedaggisk-psyklgisk tjeneste, samt barnevern. Grunnskle, barnehage g pedaggisk-psyklgisk tjeneste Utrede behv fr endret dimensjnering når det gjelder sklebygg, barnehager g PPT i lys av mdeller fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesielt vekt på å utrede endrede behv fr sklebygg g tjenester på sklemrådet. Barnevern Utrede behv fr endret dimensjnering av tjenestene i barnevernet i lys av mdeller fr beflkningsvekst. 5.3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG Området mfatter ssialtjenester, legetjenester, helsestasjn, sklehelsetjeneste, hjemmebaserte tjenester, dagsentre g dagtilbud fr funksjnshemmede, samt pleie g msrgsinstitusjn. Nav ssialtjenester Utrede endrede behv fr dimensjnering av ssialtjenesten med utgangspunkt senarier fr beflkningsvekst. Helsetjenester Utrede endret behv fr dimensjnering av g utfrming av helsestasjn, legevakt g andre tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesiell vekt på å belyse hvrdan tjenestene i enda større grad kan rettes inn mt en frebyggende innsats. Pleie g msrg Utrede endret behv fr dimensjnering av pleie- g msrgstjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesiell vekt på å utrede hvrdan tjenestene skal utfrmes fr å møte utfrdringen med en stadig aldrende beflkning. 5.4 TEKNISKE TJENESTER Området mfatter drift g vedlikehld av kmmunale veier, prduksjn g distribusjn av vann til beflkningen, renvasjn, brann- g redningstjeneste, samt plan- bygg g ppmåling. Kmmunale veier Utrede endret behv fr utfrming, vedlikehld g investering i kmmunalt veinett med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Vann g avløp Utrede endret behv fr utfrming, vedlikehld g investering i VA-infrastruktur med utgangspunkt i senarier fr befkningsvekst. Brann- g redningstjenesten Utrede endret behv fr brann- g redningstjeneste med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 13

14 Plan-, bygg- g ppmåling Utrede endret behv plan-, bygg g ppmålingstjeneste med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. 5.5 KULTUR, IDRETT OG NÆRINGSUTVIKLING Området mfatter næringsutvikling, biblitekene, gelgisenteret, cementmuseet, allmenn kultur, idrett, park, friluftsliv, svømmehall g kulturminnevern. Området dekker gså frivillighetssentralen g kultursklen. Kultur g idrett Utrede endrede behv fr infrastruktur, kulturtilbud g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Næringsutvikling Utrede endrede behv fr næringsutvikling med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. 5.6 SEKTOROVERGRIPENDE INNSATSOMRÅDER Trygghet i lkalsamfunnet, kriminalitetsfrebygging g bekjempelse Utrede endrede behv fr tiltak g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsutvikling. Miljø Utrede endrede behv tiltak g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsutvikling. 5.7 ADMINISTRASJON, EIENDOM OG FELLESFUNKSJONER Området mfatter kmmunens ledelse, rganisasjnsutvikling, stabs- g støttefunksjner g ivaretar blant annet eiendmsfrvaltning, sivil beredskap, IKT, servicetrg g dkumentsenter. Vurdere m det er aktuelt å utrede m det er endrede behv på mrådet med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 14

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer