PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025"

Transkript

1 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1

2 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet Utviklingstrekk i røyken kmmune Målsetninger fr kmmuneplanens samfunnsdel Frmål hvedmål prsessmål Rammer fr planarbeidet Lvverk g lvhjemmel Kmmunens planmdell Overrdnede planer g retningslinjer Nasjnale- g reginale planer g retningslinjer Kmmunale planer g retningslinjer Organisatriske rammer Planprsessen Fremdriftsplan Deltakelse g medvirkning Berørte grupper Plan fr medvirkning Utarbeidelse av visjner Utredningsbehv Beflkningsanalyse Oppvekst g utdanning Helse, ssial g msrg Tekniske tjenester Kultur, idrett g næringsutvikling Sektrvergripende innsatsmråder Administrasjn, eiendm g fellesfunksjner Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 2

3 1 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 1.1 UTVIKLINGSTREKK I RØYKEN KOMMUNE Røyken kmmune er en del av arbeidsmarkedsreginen rundt Osl, g pplever i dag et betydelig vekstpress g tilflytting fra mrådene i g rundt hvedstaden. Kmmunen fremstår sm attraktiv fr dem sm ønsker pendleravstand fra Osl g Drammen g samtidig umiddelbar nærhet til natur, frilufts- g rekreasjnsmuligheter. Det stre vekstpresset tydeliggjør at kmmunen i arbeidet med revidering av kmmuneplanen må ha et bevisst frhld til strategiske valg fr håndtering av veksten. Frslaget til planstrategi legger pp til at mdeller g senarier fr beflkningsutvikling skal gjøres sm en del av det påfølgende arbeidet med revidering av samfunnsdelen. Av gjeldende kmmuneplan følger det at beflkningsveksten i str grad vil være knsentrert m utviklingsstedene. Arealmessig vil det først g fremst være behv fr planlegging sm løser infrastruktur g utbyggingsmønster i sentrumsmrådene. Samfunnsmessig vil det være behv fr planlegging sm sikrer tjenestestruktur tilpasset vekst g bsettingsmønster. 1.2 MÅLSETNINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Målsetningene fr kmmuneplanens samfunnsdel er satt på bakgrunn av utviklingstrekkene beskrevet ver. Kmmuneplanens samfunnsdel skal med følgende målsetninger bidra til å gjøre kmmunen i stand til å styre etter ønsket utvikling på alle samfunnsmråder FORMÅL Kmmuneplanens samfunnsdel skal være et aktivt verktøy fr styring g utvikling av hvert enkelt sektrmråde, g på den måten gjøre kmmunen i stand til å styre g håndtere samfunnsutviklingen fram mt HOVEDMÅL Kmmuneplanens samfunnsdel skal gjøre valg fr utvikling av både sektrer g Røykensamfunnet basert på bestemte terskler fr beflkningsstørrelse i de ulike delmrådene i kmmunen. Kmmuneplanens samfunnsdel skal angi visjner fr det enkelte tjenestemrådet, sm igjen angir rammen fr målene sm settes i mer detaljerte planer g handlingsprgrammet. Kmmuneplanens samfunnsdel skal gi klare føringer fr kmmende revidering av kmmuneplanens arealdel med tanke på behv fr bligmråder g arealkrevende ffentlige tjenestetilbud. Kmmuneplanens samfunnsdel skal sikre gd sektrvis dimensjnering av tjenestetilbud i lys av terskler fr beflkningsstørrelse. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 3

4 Kmmuneplanens samfunnsdel skal ha en gjennmgående sektrinndeling g sikre en direkte sammenheng mellm samfunnsdelen, arealdelen g handlingsdelen. Kmmuneplanens samfunnsdel ha et spesielt fkus på styring g utvikling innen ppvekstmrådet g helsemrådet, fr å sikre at både barn/unge g eldrebølgen blir ivaretatt av kmmunens tjenestetilbud PROSESSMÅL Beflkningen skal gis et bredt tilbud av muligheter fr å delta g kmme med innspill i planprsessen. Tilbudene skal blant annet mfatte mulighet fr innspill ver ssiale medier, åpne infrmasjnsmøter g ffentlig ettersyn. Plitisk nivå skal invlveres i planprsessen på en slik måte at de kan gi tydelige føringer i frm av visjner g langsiktige utviklingsmål. Representanter fr henhldsvis barn/unge g eldre skal gis egne anledninger til deltakelse i planprsessen, i frm av dedikerte infrmasjnsmøter fr disse gruppene. 2 RAMMER FOR PLANARBEIDET 2.1 LOVVERK OG LOVHJEMMEL Plan g bygningslven (BBL) legger de juridiske rammene fr hvrdan kmmunen skal gjennmføre den verrdnede planleggingen. Følgende fremgår av i lvens frmålsparagraf: 1-1. Lvens frmål Lven skal fremme bærekraftig utvikling til beste fr den enkelte, samfunnet g framtidige generasjner. Planlegging etter lven skal bidra til å samrdne statlige, reginale g kmmunale ppgaver g gi grunnlag fr vedtak m bruk g vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter lven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lv, frskrift g planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres frsvarlig. Planlegging g vedtak skal sikre åpenhet, frutsigbarhet g medvirkning fr alle berørte interesser g myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, g knsekvenser fr miljø g samfunn skal beskrives. Prinsippet m universell utfrming skal ivaretas i planleggingen g kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn g unges ppvekstvilkår g estetisk utfrming av mgivelsene. Videre gir lven kmmunen hjemmel til å utarbeide g vedta kmmuneplan med samfunnsdel: Kmmuneplan Kmmunen skal ha en samlet kmmuneplan sm mfatter samfunnsdel med handlingsdel g arealdel. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 4

5 Kmmuneplanen skal ivareta både kmmunale, reginale g nasjnale mål, interesser g ppgaver, g bør mfatte alle viktige mål g ppgaver i kmmunen. Den skal ta utgangspunkt i den kmmunale planstrategien g legge retningslinjer g pålegg fra statlige g reginale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kmmunedelplan fr bestemte mråder, temaer eller virksmhetsmråder. Kmmuneplanen skal ha en handlingsdel sm angir hvrdan planen skal følges pp de fire påfølgende år eller mer, g revideres årlig. Øknmiplanen etter kmmunelven 44 kan inngå i handlingsdelen. 2.2 KOMMUNENS PLANMODELL I tillegg til Plan- g bygningslven er kmmunens valgte planmdell en viktig ramme fr de ffentlige planarbeidene. Røyken kmmune tilstreber et hierarkisk g entydig plansystem, der frhldet mellm plannivået g spesifiseringsgrad henger tett sammen. Dette innebærer at planer på et verrdnet nivå skal ta stilling til generelle g verrdnede frhld, mens planer på lavere nivå skal beskrive, detaljere g spesifisere de føringene sm er gitt i verrdnede planer. Planer på lavere nivå skal i liten grad være gjentakende, g detaljerte planer må alltid ses i sammenheng med verrdnede planer. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 5

6 2.3 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Her følger en versikt ver verrdnede planer, retningslinjer g vedtak sm blir styrende fr planprsessen. Oversikten er delt inn i henhldsvis nasjnale- g reginale planer g retningslinjer g kmmunale planer g retningslinjer NASJONALE- OG REGIONALE PLANER OG RETNINGSLINJER Siden kmmuneplanens samfunnsdel sist ble revidert har det kmmet flere nye lver, g flere eksisterende lver er betydelig revidert. Under følger en versikt ver de sentrale lvene g andre dkumenter med føringer fr kmmuneplanens samfunnsdel. Plan- g bygningslven Ny plan- g bygningslv har frsterket hensynet til: barn g unges ppvekstvilkår, medvirkning i kmmuneplanleggingen, helsefremmende samfunnsutvikling, universell utfrming, ivaretakelse av samfunnssikkerhet g ivaretakelse av klima. Helse- g msrgstjenestelven Flkehelselven Naturmangfldslven Miljøinfrmasjnslven Friluftslven Jrdlva Nasjnale frventninger til kmmunal planlegging Riksplitiske retningslinjer fr å styrke barn g unges interesser i planleggingen Riksplitiske retningslinjer fr samrdnet areal- g transprtplanlegging Riksplitiske retningslinjer fr planlegging i kyst- g sjømråder i Oslfjrdreginen Frskrift m riksplitisk bestemmelse fr kjøpesentre Reginal plan fr universell utfrming Reginal planstrategi fr Buskerud Fylkesdelplan fr handel, service g senterstruktur i Buskerud KOMMUNALE PLANER OG RETNINGSLINJER Etter frrige revidering av kmmuneplanens samfunnsdel har kmmuneplanens arealdel blitt revidert. Frslag til Planstrategi fr Røyken kmmune ligger fr tiden ute på høring, g vil bli lagt til grunn fr planarbeidet når denne er vedtatt. Kmmuneplan fr Røyken , arealdelen Kmmuneplan fr røyken , samfunnsdelen Frslag til Planstrategi fr Røyken kmmune Budsjett 2013 Øknmiplan g handlingsplan Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 6

7 2.4 ORGANISATORISKE RAMMER Arbeidet med revidering av kmmuneplanen rganiseres sm et prsjekt under ledelse av rådmannen. I praksis vil selve planfrslaget bli utarbeidet av en prsjektgruppe, i nær dialg med plitisk nivå g den administrative ledelsen i hver sektr. Prsjektgruppen vil gså i utstrakt grad være i direkte kntakt med berørte grupper g andre sm skal kmme med innspill til planarbeidet. Prsjektets rganisering: Styringsgruppe: Frmannskapet Prsjektgruppe: Gerg Smedhus, rådmann Einar Jørstad, areal- g samfunnsplanlegger Susanne Vist, leder plitisk sekretariat Ressursgruppe: Rådmannens ledergruppe Arbeidsgrupper: Nedsettes ved behv Til gjennmføring av medvirknings- g prsjektarbeid i frbindelse med revidering av kmmuneplanens samfunnsdel vil det bli etablert et eget prsjektrm på Spikkestad ungdmsskle. Prsjektrmmet vil bli en viktig arbeids- g møtearena i gjennmføringen av planarbeidet, g det vil bli avhldt både prsjektmøter, infrmasjnsmøter, wrk-shp g åpne kvelder. Målet er at prsjektrmmet skal legge til rette fr en planprsess med gde muligheter fr bred medvirkning. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 7

8 3 PLANPROSESSEN Planprsessen fr revidering av kmmuneplanens samfunnsdel kan krt ppsummeres i 11 hvedpunkter: 1. Utarbeidelse av planprgram 2. Plitisk behandling av planprgram før høring g ffentlig ettersyn 3. Kunngjøring av planppstart. Planprgram sendes på høring g ffentlig ettersyn (6 uker) 4. Revidering av planprgram etter innspill g merknader 5. Plitisk behandling i Frmannskapet - vedtak av planprgram 6. Utredninger g utarbeidelse frslag til plandkumenter 7. Plitisk førstegangsbehandling av planfrslaget i Frmannskapet - høring g ffentlig ettersyn 8. Planfrslaget sendes på høring g ffentlig ettersyn (6 uker) 9. Revidering av planfrslaget etter innspill g merknader 10. Plitisk andregangsbehandling av planfrslaget i Frmannskapet 11. Plitisk behandling i Kmmunestyret - planvedtak Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 8

9 3.1 FREMDRIFTSPLAN Januar Utarbeidelse av frslag til planprgram 30.1 Frslag til planprgram drøftes i rådmannens ledergruppe Februar 12.2 Frmannskapet behandler frslag til planprgram 14.2 Frslag til planprgram sendes på høring g legges ut til ffentlig ettersyn Prsjektuke ppstart prsjektrm g utredningsarbeid Mars Frarbeid med beflkningsanalyse g mdeller 4.4 Høringsfrist planprgrammet April 16.4 Vedtak av planprgram Prsjektuke wrkshp med plitikere, elever, innbyggere Tema: visjner, beflkningsanalyser, kapittelstruktur g utfrming av planen Skriveuker planfrslag Mai Prsjektuke wrkshp med plitikere, elever, innbyggere Tema: høring med plitikere g andre, terskler fr tiltak, avklare innhld i planen Skriveuker skrive ferdig planfrslag Juni 11.6 Førstegangsvedtak planfrslag i Frmannskapet sendes på høring Juli Høring ver smmeren August 19.8 Høringsfrist planfrslaget Etterarbeid høringsinnspill September Utarbeide saksframlegg 17.9 Andregangsvedtak planfrslag i Frmannskapet Oktber Vedtak av kmmuneplanens samfunnsdel i Kmmunestyret Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 9

10 4 DELTAKELSE OG MEDVIRKNING 4.1 BERØRTE GRUPPER Grupper sm berøres av revidering av Kmmuneplanens samfunnsdel mfatter: - Beflkningen i Røyken, herunder: Alle barn g unge Alle vksne Alle eldre Grupper det vil bli satt et spesielt fkus på: Barnehagebarn Skleelever Eldre med behv fr tjenester Grupper sm er en del av kmmunens plitiske styre, administrasjn g tjenesteyting: Flkevalgte i Røyken kmmune Ansatte i Røyken kmmune 4.2 PLAN FOR MEDVIRKNING Fr revideringen av kmmuneplanens samfunnsdel legges det pp til bred medvirkning. Medvirkningsarbeidet vil både fregå frmelt i frm av høringer g ffentlig ettersyn, men gså mer ufrmelt i frm av åpne flkemøter, infrmasjnsmøter, wrk-shp g prsjektarbeid. Det vil bli lagt spesiell vekt på medvirkning fra følgende grupper: Beflkningen i frm av åpne infrmasjnsmøter Elevrådene g ungdmmens kmmunestyre i frm av wrk-shp Eldrerådet i frm av wrk-shp De flkevalgte i frm av wrk-shp Aktuelle grupper av ansatte i kmmunen i frm av wrk-shp Videre vil det bli lagt vekt på bruk av et spekter av infrmasjnskanaler fr å nå ut til de ulike gruppene. Kmmunens nettsider vil bli brukt aktivt fr publisering av aktuelle medvirkningsdkumenter i frbindelse med høring g ffentlig ettersyn. Det legges gså pp til aktiv bruk av ssiale medier, både fr å pplyse m planprsessen g invitere til deltakelse g innspill. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 10

11 4.3 UTARBEIDELSE AV VISJONER Det vil bli lagt spesiell vekt på det å utarbeide gde visjner fr hvert enkelt sektr- g tjenestemråde. Visjnene skal utarbeides av de flkevalgte, g være førende fr kmmunens arbeid på det aktuelle mrådet i planens virkningsperide. Visjnen fr hvert enkelt mråde skal være nedfelt i samfunnsdelen, g i tillegg fremgå av handlingsprgrammet. Alle mål sm settes i mer detaljerte planer g i handlingsprgrammet fr det enkelte sektr- g tjenestemrådet skal være frankret i visjnen fra kmmuneplanens samfunnsdel. Visjnene skal utarbeides av plitisk nivå i dialg med ledelsen i hvert enkelt sektrmråde. Prsjektgruppa vil i dette arbeidet bistå sm prsessveileder g sekretariat, fr å sikre at visjnene utarbeides g utfrmes i verensstemmelse med hverandre. Det vil bli lagt spesiell vekt på å sikre at visjnene er gdt egnet sm utgangspunkt fr styring g håndtering av utviklingen på det aktuelle sektrmrådet. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 11

12 5 UTREDNINGSBEHOV Utredningsarbeidet i frbindelse med revidering av samfunnsdelen skal ta utgangspunkt i en beflkningsanalyse. På bakgrunn av denne analysen vil det bli gjrt delutredninger fr hvert sektrmråde, med vekt på utredning av dimensjnering g tjenestebehv i tråd med tallene fra beflkningsanalysen. 5.1 BEFOLKNINGSANALYSE En beflkningsanalyse g mdeller fr beflkningsframskrivning blir hvedgrunnlaget fr alle utredningene sm skal gjøres i frbindelse med revideringen av samfunnsdelen. Beflkningsanalysen er tenkt utarbeidet med de administrative grunnkretsene sm utgangspunkt. Grunnkretsene er den minste gegrafiske inndelingen fr beflkningsdata, g således et gdt utgangspunkt fr å utarbeide mdeller fr beflkningsutvikling i de ulike delene av kmmunen. Samtidig er samsvarer ikke grunnkretsene helt med en intuitiv inndeling av kmmunen i lys av dagens samfunnsutvikling. Fr å frenkle resultatene av mdellene, g gjøre beflkningsanalysen bedre egnet sm grunnlag fr å styre samfunnsutviklingen slik den fremstår i dag, vil det bli etablert delmråder bestående av flere grunnkretser sm slås sammen. Det freslås en inndeling i følgende delmråder: - Slemmestad- g Nærsnesmrådet - Års g Båtstø - Røyken- g Midtbygdamrådet - Spikkestad- g Lahellmrådet - Hyggen- g Jerdalmrådet - Hallenskgmrådet På bakgrunn av denne inndelingen er det tenkt utarbeidet fire scenarier fr beflkningsframskrivning sm både skal vise utvikling i det enkelte delmråde g utvikling fr kmmunen sett under ett: innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning. Med utgangspunkt i senariene fr beflkningsframskrivning blir det spesielt viktig å vurdere følgende: (1) Behv fr endret dimensjnering i tjenester fr det enkelte sektrmrådet, (2) Behvet fr investeringer i det enkelte sektrmrådet g (3) Behvet fr arealer til ffentlig infrastruktur g ffentlige funksjner. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 12

13 5.2 OPPVEKST OG UTDANNING Området mfatter grunnsklen, sklefritidsrdningen (SFO), barnehager pedaggisk-psyklgisk tjeneste, samt barnevern. Grunnskle, barnehage g pedaggisk-psyklgisk tjeneste Utrede behv fr endret dimensjnering når det gjelder sklebygg, barnehager g PPT i lys av mdeller fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesielt vekt på å utrede endrede behv fr sklebygg g tjenester på sklemrådet. Barnevern Utrede behv fr endret dimensjnering av tjenestene i barnevernet i lys av mdeller fr beflkningsvekst. 5.3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG Området mfatter ssialtjenester, legetjenester, helsestasjn, sklehelsetjeneste, hjemmebaserte tjenester, dagsentre g dagtilbud fr funksjnshemmede, samt pleie g msrgsinstitusjn. Nav ssialtjenester Utrede endrede behv fr dimensjnering av ssialtjenesten med utgangspunkt senarier fr beflkningsvekst. Helsetjenester Utrede endret behv fr dimensjnering av g utfrming av helsestasjn, legevakt g andre tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesiell vekt på å belyse hvrdan tjenestene i enda større grad kan rettes inn mt en frebyggende innsats. Pleie g msrg Utrede endret behv fr dimensjnering av pleie- g msrgstjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesiell vekt på å utrede hvrdan tjenestene skal utfrmes fr å møte utfrdringen med en stadig aldrende beflkning. 5.4 TEKNISKE TJENESTER Området mfatter drift g vedlikehld av kmmunale veier, prduksjn g distribusjn av vann til beflkningen, renvasjn, brann- g redningstjeneste, samt plan- bygg g ppmåling. Kmmunale veier Utrede endret behv fr utfrming, vedlikehld g investering i kmmunalt veinett med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Vann g avløp Utrede endret behv fr utfrming, vedlikehld g investering i VA-infrastruktur med utgangspunkt i senarier fr befkningsvekst. Brann- g redningstjenesten Utrede endret behv fr brann- g redningstjeneste med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 13

14 Plan-, bygg- g ppmåling Utrede endret behv plan-, bygg g ppmålingstjeneste med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. 5.5 KULTUR, IDRETT OG NÆRINGSUTVIKLING Området mfatter næringsutvikling, biblitekene, gelgisenteret, cementmuseet, allmenn kultur, idrett, park, friluftsliv, svømmehall g kulturminnevern. Området dekker gså frivillighetssentralen g kultursklen. Kultur g idrett Utrede endrede behv fr infrastruktur, kulturtilbud g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Næringsutvikling Utrede endrede behv fr næringsutvikling med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. 5.6 SEKTOROVERGRIPENDE INNSATSOMRÅDER Trygghet i lkalsamfunnet, kriminalitetsfrebygging g bekjempelse Utrede endrede behv fr tiltak g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsutvikling. Miljø Utrede endrede behv tiltak g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsutvikling. 5.7 ADMINISTRASJON, EIENDOM OG FELLESFUNKSJONER Området mfatter kmmunens ledelse, rganisasjnsutvikling, stabs- g støttefunksjner g ivaretar blant annet eiendmsfrvaltning, sivil beredskap, IKT, servicetrg g dkumentsenter. Vurdere m det er aktuelt å utrede m det er endrede behv på mrådet med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 14

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram.

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram. Dat: 7. september 2009 Byrådssak 348/09 Byrådet Kmmuneplanens arealdel 2010-2021. Gdkjenning av planprgram. NIHO SARK-1122-200817958-115 Hva saken gjelder Bergen bystyre vedtk Kmmuneplanens arealdel den

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Planprogram. for temaplan barn og unge

Planprogram. for temaplan barn og unge Planprgram fr temaplan barn g unge 2019 2026 Frslag til tjenestekmiteen 22. august 2017 1 1. Bakgrunn g frmål Planprgram plan fr prsessen vedtas av tjenestekmiteen. Her framgår blant annet frmål med planarbeidet,

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 144 Lnr.: 3178/19 Arkivsaksnr.: 19/108-5 / 17/1257

Saksframlegg. Ark.: 144 Lnr.: 3178/19 Arkivsaksnr.: 19/108-5 / 17/1257 Saksframlegg Ark.: 144 Lnr.: 3178/19 Arkivsaksnr.: 19/108-5 / 17/1257 Saksbehandler: Rannveig Mgren TEMAPLAN BARN OG UNGE - SLUTTBEHANDLING Vedlegg: Sammenstilling fra innspill i tjenestekmitéens medvirkningsrunde

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 RØYKEN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 HØRINGSUTKAST Høringsfrist: 1. juli 2014. Røyken kmmune Siste redigering (pkt. 7.5 ppvekst g utdanning/strategier) fretatt 3. juni 2014. Ref.nr.: 13/1483

Detaljer

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder Vår dat: Vår ref.: 01.07.2019 2019/942 Deres dat: Deres ref.: 29.03.2019 16/06661-50 Vest-Agder fylkeskmmune Pstbks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefn Anne Winge, 37 01 78 54 Uttalelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Boligsosiale hensyn i utbyggingsavtaler. Juridisk rådgiver Linda Vindenes Asker kommune

Boligsosiale hensyn i utbyggingsavtaler. Juridisk rådgiver Linda Vindenes Asker kommune Bligssiale hensyn i utbyggingsavtaler Juridisk rådgiver Linda Vindenes Asker kmmune Mål fra Kmmuneplan > 1,5 % beflkningsvekst årlig i periden > 350 nye bliger i året > 75 % leiligheter g rekkehus > 50

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Reguleringsplan for Sagatangen

Reguleringsplan for Sagatangen Reguleringsplan fr Sagatangen Planprgram Plan-id: E263 Utskriftsdat: 04.09. Skråft av planmrådet ved Vassendvika, nn Gran kmmune Reguleringsplan fr Sagatangen planprgram Unicnsult 2 / 9 Innhld Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Skisse prosjekt. Behandlet dato: Prosjekteier: Utarbeidet av: Prosjektskisse Aktivitetshus. Innovasjon skape noe nytt

Skisse prosjekt. Behandlet dato: Prosjekteier: Utarbeidet av: Prosjektskisse Aktivitetshus. Innovasjon skape noe nytt Skisse prsjekt Behandlet dat: Prsjekteier: Utarbeidet av: Prsjektskisse Aktivitetshus Rådmann Innvasjn skape ne nytt Prsessveileder «En aktivitet fr nen er et tilbud til andre» Innhld 1. Bakgrunn g begrunnelse

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Fra. oversikt til plan: Erfaringer fra Vestfold fylkeskommune

Fra. oversikt til plan: Erfaringer fra Vestfold fylkeskommune Fra. versikt til plan: Erfaringer fra Vestfld fylkeskmmune Hvrdan påvirke fr å ppnå endring? sikte inn mt nivået med høy grad av påvirkningskraft Bærekraftig utvikling sm «mental mdell»? frdi den plasserer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter Frmannskapet 20.mars 2018 Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Infrmasjn m videre prsess med nærmiljømøter FNs bærekraftsmål Gruppeppgave 27. februar Velg ut de bærekraftmålene dere mener er viktige å jbbe

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Statsetatsjefsmøte 20.10.2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016: Høringsfrslag

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 30.04.2013/MSL Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: 13.05.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen onsdag 8. mai kl. 1300

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtedato: Tid: Kl 09:

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtedato: Tid: Kl 09: Lillehammer kmmune Fagutvalg fr ppvekst g utdanning 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg fr ppvekst g utdanning 2011-2015 Møtedat: 16.01.2013 Tid: Kl 09:00 13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Alexander Stettin

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Alexander Stettin mm02.dcx 2012-03-2814 PROSJEKT KDP Gl PROSJEKTLEDER DATO PROSJEKTNUMMER 50721001 OPPRETTET AV STED Gl kmmunehus DATO TID 12-16 DELTAKERE Svein Eide Hanne Cecilie Nes Steffan Landsmann Wiwe Trd Bakke KOPI

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 13. februar 2013 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Tema for den nye handlingsplanen er «frivillighet i samarbeid med kommunale tjenester».

Tema for den nye handlingsplanen er «frivillighet i samarbeid med kommunale tjenester». Innledning I Bamble er det et aktivt g mangfldig frivillig arbeid. Å «legge til rette fr økt frivillig engasjement» er et sentralt mål i kmmuneplanen. Kmmunens satsing på frivillighet er fulgt pp gjennm

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 18/69 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Nye Asker - Gebyrer g kmmunale avgifter ::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke

Detaljer

Sluttbehandling - kommunal planstrategi for Hadsel kommune

Sluttbehandling - kommunal planstrategi for Hadsel kommune Sluttbehandling - kmmunal planstrategi 2016-2019 fr Hadsel kmmune Saken behandles i: Møtedat: Utvalgssaksnummer: Kmite fr utvikling 20.09.2016 78/2016 Kmite fr helse 20.09.2016 28/2016 Kmite fr ppvekst

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 11. april 2013 Vedtatt av kmmunestyret sak 32/13 25. april 2013 Innhldsfrtegnelse Innledning...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer