PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025"

Transkript

1 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1

2 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet Utviklingstrekk i røyken kmmune Målsetninger fr kmmuneplanens samfunnsdel Frmål hvedmål prsessmål Rammer fr planarbeidet Lvverk g lvhjemmel Kmmunens planmdell Overrdnede planer g retningslinjer Nasjnale- g reginale planer g retningslinjer Kmmunale planer g retningslinjer Organisatriske rammer Planprsessen Fremdriftsplan Deltakelse g medvirkning Berørte grupper Plan fr medvirkning Utarbeidelse av visjner Utredningsbehv Beflkningsanalyse Oppvekst g utdanning Helse, ssial g msrg Tekniske tjenester Kultur, idrett g næringsutvikling Sektrvergripende innsatsmråder Administrasjn, eiendm g fellesfunksjner Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 2

3 1 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 1.1 UTVIKLINGSTREKK I RØYKEN KOMMUNE Røyken kmmune er en del av arbeidsmarkedsreginen rundt Osl, g pplever i dag et betydelig vekstpress g tilflytting fra mrådene i g rundt hvedstaden. Kmmunen fremstår sm attraktiv fr dem sm ønsker pendleravstand fra Osl g Drammen g samtidig umiddelbar nærhet til natur, frilufts- g rekreasjnsmuligheter. Det stre vekstpresset tydeliggjør at kmmunen i arbeidet med revidering av kmmuneplanen må ha et bevisst frhld til strategiske valg fr håndtering av veksten. Frslaget til planstrategi legger pp til at mdeller g senarier fr beflkningsutvikling skal gjøres sm en del av det påfølgende arbeidet med revidering av samfunnsdelen. Av gjeldende kmmuneplan følger det at beflkningsveksten i str grad vil være knsentrert m utviklingsstedene. Arealmessig vil det først g fremst være behv fr planlegging sm løser infrastruktur g utbyggingsmønster i sentrumsmrådene. Samfunnsmessig vil det være behv fr planlegging sm sikrer tjenestestruktur tilpasset vekst g bsettingsmønster. 1.2 MÅLSETNINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Målsetningene fr kmmuneplanens samfunnsdel er satt på bakgrunn av utviklingstrekkene beskrevet ver. Kmmuneplanens samfunnsdel skal med følgende målsetninger bidra til å gjøre kmmunen i stand til å styre etter ønsket utvikling på alle samfunnsmråder FORMÅL Kmmuneplanens samfunnsdel skal være et aktivt verktøy fr styring g utvikling av hvert enkelt sektrmråde, g på den måten gjøre kmmunen i stand til å styre g håndtere samfunnsutviklingen fram mt HOVEDMÅL Kmmuneplanens samfunnsdel skal gjøre valg fr utvikling av både sektrer g Røykensamfunnet basert på bestemte terskler fr beflkningsstørrelse i de ulike delmrådene i kmmunen. Kmmuneplanens samfunnsdel skal angi visjner fr det enkelte tjenestemrådet, sm igjen angir rammen fr målene sm settes i mer detaljerte planer g handlingsprgrammet. Kmmuneplanens samfunnsdel skal gi klare føringer fr kmmende revidering av kmmuneplanens arealdel med tanke på behv fr bligmråder g arealkrevende ffentlige tjenestetilbud. Kmmuneplanens samfunnsdel skal sikre gd sektrvis dimensjnering av tjenestetilbud i lys av terskler fr beflkningsstørrelse. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 3

4 Kmmuneplanens samfunnsdel skal ha en gjennmgående sektrinndeling g sikre en direkte sammenheng mellm samfunnsdelen, arealdelen g handlingsdelen. Kmmuneplanens samfunnsdel ha et spesielt fkus på styring g utvikling innen ppvekstmrådet g helsemrådet, fr å sikre at både barn/unge g eldrebølgen blir ivaretatt av kmmunens tjenestetilbud PROSESSMÅL Beflkningen skal gis et bredt tilbud av muligheter fr å delta g kmme med innspill i planprsessen. Tilbudene skal blant annet mfatte mulighet fr innspill ver ssiale medier, åpne infrmasjnsmøter g ffentlig ettersyn. Plitisk nivå skal invlveres i planprsessen på en slik måte at de kan gi tydelige føringer i frm av visjner g langsiktige utviklingsmål. Representanter fr henhldsvis barn/unge g eldre skal gis egne anledninger til deltakelse i planprsessen, i frm av dedikerte infrmasjnsmøter fr disse gruppene. 2 RAMMER FOR PLANARBEIDET 2.1 LOVVERK OG LOVHJEMMEL Plan g bygningslven (BBL) legger de juridiske rammene fr hvrdan kmmunen skal gjennmføre den verrdnede planleggingen. Følgende fremgår av i lvens frmålsparagraf: 1-1. Lvens frmål Lven skal fremme bærekraftig utvikling til beste fr den enkelte, samfunnet g framtidige generasjner. Planlegging etter lven skal bidra til å samrdne statlige, reginale g kmmunale ppgaver g gi grunnlag fr vedtak m bruk g vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter lven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lv, frskrift g planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres frsvarlig. Planlegging g vedtak skal sikre åpenhet, frutsigbarhet g medvirkning fr alle berørte interesser g myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, g knsekvenser fr miljø g samfunn skal beskrives. Prinsippet m universell utfrming skal ivaretas i planleggingen g kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn g unges ppvekstvilkår g estetisk utfrming av mgivelsene. Videre gir lven kmmunen hjemmel til å utarbeide g vedta kmmuneplan med samfunnsdel: Kmmuneplan Kmmunen skal ha en samlet kmmuneplan sm mfatter samfunnsdel med handlingsdel g arealdel. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 4

5 Kmmuneplanen skal ivareta både kmmunale, reginale g nasjnale mål, interesser g ppgaver, g bør mfatte alle viktige mål g ppgaver i kmmunen. Den skal ta utgangspunkt i den kmmunale planstrategien g legge retningslinjer g pålegg fra statlige g reginale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kmmunedelplan fr bestemte mråder, temaer eller virksmhetsmråder. Kmmuneplanen skal ha en handlingsdel sm angir hvrdan planen skal følges pp de fire påfølgende år eller mer, g revideres årlig. Øknmiplanen etter kmmunelven 44 kan inngå i handlingsdelen. 2.2 KOMMUNENS PLANMODELL I tillegg til Plan- g bygningslven er kmmunens valgte planmdell en viktig ramme fr de ffentlige planarbeidene. Røyken kmmune tilstreber et hierarkisk g entydig plansystem, der frhldet mellm plannivået g spesifiseringsgrad henger tett sammen. Dette innebærer at planer på et verrdnet nivå skal ta stilling til generelle g verrdnede frhld, mens planer på lavere nivå skal beskrive, detaljere g spesifisere de føringene sm er gitt i verrdnede planer. Planer på lavere nivå skal i liten grad være gjentakende, g detaljerte planer må alltid ses i sammenheng med verrdnede planer. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 5

6 2.3 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER Her følger en versikt ver verrdnede planer, retningslinjer g vedtak sm blir styrende fr planprsessen. Oversikten er delt inn i henhldsvis nasjnale- g reginale planer g retningslinjer g kmmunale planer g retningslinjer NASJONALE- OG REGIONALE PLANER OG RETNINGSLINJER Siden kmmuneplanens samfunnsdel sist ble revidert har det kmmet flere nye lver, g flere eksisterende lver er betydelig revidert. Under følger en versikt ver de sentrale lvene g andre dkumenter med føringer fr kmmuneplanens samfunnsdel. Plan- g bygningslven Ny plan- g bygningslv har frsterket hensynet til: barn g unges ppvekstvilkår, medvirkning i kmmuneplanleggingen, helsefremmende samfunnsutvikling, universell utfrming, ivaretakelse av samfunnssikkerhet g ivaretakelse av klima. Helse- g msrgstjenestelven Flkehelselven Naturmangfldslven Miljøinfrmasjnslven Friluftslven Jrdlva Nasjnale frventninger til kmmunal planlegging Riksplitiske retningslinjer fr å styrke barn g unges interesser i planleggingen Riksplitiske retningslinjer fr samrdnet areal- g transprtplanlegging Riksplitiske retningslinjer fr planlegging i kyst- g sjømråder i Oslfjrdreginen Frskrift m riksplitisk bestemmelse fr kjøpesentre Reginal plan fr universell utfrming Reginal planstrategi fr Buskerud Fylkesdelplan fr handel, service g senterstruktur i Buskerud KOMMUNALE PLANER OG RETNINGSLINJER Etter frrige revidering av kmmuneplanens samfunnsdel har kmmuneplanens arealdel blitt revidert. Frslag til Planstrategi fr Røyken kmmune ligger fr tiden ute på høring, g vil bli lagt til grunn fr planarbeidet når denne er vedtatt. Kmmuneplan fr Røyken , arealdelen Kmmuneplan fr røyken , samfunnsdelen Frslag til Planstrategi fr Røyken kmmune Budsjett 2013 Øknmiplan g handlingsplan Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 6

7 2.4 ORGANISATORISKE RAMMER Arbeidet med revidering av kmmuneplanen rganiseres sm et prsjekt under ledelse av rådmannen. I praksis vil selve planfrslaget bli utarbeidet av en prsjektgruppe, i nær dialg med plitisk nivå g den administrative ledelsen i hver sektr. Prsjektgruppen vil gså i utstrakt grad være i direkte kntakt med berørte grupper g andre sm skal kmme med innspill til planarbeidet. Prsjektets rganisering: Styringsgruppe: Frmannskapet Prsjektgruppe: Gerg Smedhus, rådmann Einar Jørstad, areal- g samfunnsplanlegger Susanne Vist, leder plitisk sekretariat Ressursgruppe: Rådmannens ledergruppe Arbeidsgrupper: Nedsettes ved behv Til gjennmføring av medvirknings- g prsjektarbeid i frbindelse med revidering av kmmuneplanens samfunnsdel vil det bli etablert et eget prsjektrm på Spikkestad ungdmsskle. Prsjektrmmet vil bli en viktig arbeids- g møtearena i gjennmføringen av planarbeidet, g det vil bli avhldt både prsjektmøter, infrmasjnsmøter, wrk-shp g åpne kvelder. Målet er at prsjektrmmet skal legge til rette fr en planprsess med gde muligheter fr bred medvirkning. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 7

8 3 PLANPROSESSEN Planprsessen fr revidering av kmmuneplanens samfunnsdel kan krt ppsummeres i 11 hvedpunkter: 1. Utarbeidelse av planprgram 2. Plitisk behandling av planprgram før høring g ffentlig ettersyn 3. Kunngjøring av planppstart. Planprgram sendes på høring g ffentlig ettersyn (6 uker) 4. Revidering av planprgram etter innspill g merknader 5. Plitisk behandling i Frmannskapet - vedtak av planprgram 6. Utredninger g utarbeidelse frslag til plandkumenter 7. Plitisk førstegangsbehandling av planfrslaget i Frmannskapet - høring g ffentlig ettersyn 8. Planfrslaget sendes på høring g ffentlig ettersyn (6 uker) 9. Revidering av planfrslaget etter innspill g merknader 10. Plitisk andregangsbehandling av planfrslaget i Frmannskapet 11. Plitisk behandling i Kmmunestyret - planvedtak Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 8

9 3.1 FREMDRIFTSPLAN Januar Utarbeidelse av frslag til planprgram 30.1 Frslag til planprgram drøftes i rådmannens ledergruppe Februar 12.2 Frmannskapet behandler frslag til planprgram 14.2 Frslag til planprgram sendes på høring g legges ut til ffentlig ettersyn Prsjektuke ppstart prsjektrm g utredningsarbeid Mars Frarbeid med beflkningsanalyse g mdeller 4.4 Høringsfrist planprgrammet April 16.4 Vedtak av planprgram Prsjektuke wrkshp med plitikere, elever, innbyggere Tema: visjner, beflkningsanalyser, kapittelstruktur g utfrming av planen Skriveuker planfrslag Mai Prsjektuke wrkshp med plitikere, elever, innbyggere Tema: høring med plitikere g andre, terskler fr tiltak, avklare innhld i planen Skriveuker skrive ferdig planfrslag Juni 11.6 Førstegangsvedtak planfrslag i Frmannskapet sendes på høring Juli Høring ver smmeren August 19.8 Høringsfrist planfrslaget Etterarbeid høringsinnspill September Utarbeide saksframlegg 17.9 Andregangsvedtak planfrslag i Frmannskapet Oktber Vedtak av kmmuneplanens samfunnsdel i Kmmunestyret Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 9

10 4 DELTAKELSE OG MEDVIRKNING 4.1 BERØRTE GRUPPER Grupper sm berøres av revidering av Kmmuneplanens samfunnsdel mfatter: - Beflkningen i Røyken, herunder: Alle barn g unge Alle vksne Alle eldre Grupper det vil bli satt et spesielt fkus på: Barnehagebarn Skleelever Eldre med behv fr tjenester Grupper sm er en del av kmmunens plitiske styre, administrasjn g tjenesteyting: Flkevalgte i Røyken kmmune Ansatte i Røyken kmmune 4.2 PLAN FOR MEDVIRKNING Fr revideringen av kmmuneplanens samfunnsdel legges det pp til bred medvirkning. Medvirkningsarbeidet vil både fregå frmelt i frm av høringer g ffentlig ettersyn, men gså mer ufrmelt i frm av åpne flkemøter, infrmasjnsmøter, wrk-shp g prsjektarbeid. Det vil bli lagt spesiell vekt på medvirkning fra følgende grupper: Beflkningen i frm av åpne infrmasjnsmøter Elevrådene g ungdmmens kmmunestyre i frm av wrk-shp Eldrerådet i frm av wrk-shp De flkevalgte i frm av wrk-shp Aktuelle grupper av ansatte i kmmunen i frm av wrk-shp Videre vil det bli lagt vekt på bruk av et spekter av infrmasjnskanaler fr å nå ut til de ulike gruppene. Kmmunens nettsider vil bli brukt aktivt fr publisering av aktuelle medvirkningsdkumenter i frbindelse med høring g ffentlig ettersyn. Det legges gså pp til aktiv bruk av ssiale medier, både fr å pplyse m planprsessen g invitere til deltakelse g innspill. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 10

11 4.3 UTARBEIDELSE AV VISJONER Det vil bli lagt spesiell vekt på det å utarbeide gde visjner fr hvert enkelt sektr- g tjenestemråde. Visjnene skal utarbeides av de flkevalgte, g være førende fr kmmunens arbeid på det aktuelle mrådet i planens virkningsperide. Visjnen fr hvert enkelt mråde skal være nedfelt i samfunnsdelen, g i tillegg fremgå av handlingsprgrammet. Alle mål sm settes i mer detaljerte planer g i handlingsprgrammet fr det enkelte sektr- g tjenestemrådet skal være frankret i visjnen fra kmmuneplanens samfunnsdel. Visjnene skal utarbeides av plitisk nivå i dialg med ledelsen i hvert enkelt sektrmråde. Prsjektgruppa vil i dette arbeidet bistå sm prsessveileder g sekretariat, fr å sikre at visjnene utarbeides g utfrmes i verensstemmelse med hverandre. Det vil bli lagt spesiell vekt på å sikre at visjnene er gdt egnet sm utgangspunkt fr styring g håndtering av utviklingen på det aktuelle sektrmrådet. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 11

12 5 UTREDNINGSBEHOV Utredningsarbeidet i frbindelse med revidering av samfunnsdelen skal ta utgangspunkt i en beflkningsanalyse. På bakgrunn av denne analysen vil det bli gjrt delutredninger fr hvert sektrmråde, med vekt på utredning av dimensjnering g tjenestebehv i tråd med tallene fra beflkningsanalysen. 5.1 BEFOLKNINGSANALYSE En beflkningsanalyse g mdeller fr beflkningsframskrivning blir hvedgrunnlaget fr alle utredningene sm skal gjøres i frbindelse med revideringen av samfunnsdelen. Beflkningsanalysen er tenkt utarbeidet med de administrative grunnkretsene sm utgangspunkt. Grunnkretsene er den minste gegrafiske inndelingen fr beflkningsdata, g således et gdt utgangspunkt fr å utarbeide mdeller fr beflkningsutvikling i de ulike delene av kmmunen. Samtidig er samsvarer ikke grunnkretsene helt med en intuitiv inndeling av kmmunen i lys av dagens samfunnsutvikling. Fr å frenkle resultatene av mdellene, g gjøre beflkningsanalysen bedre egnet sm grunnlag fr å styre samfunnsutviklingen slik den fremstår i dag, vil det bli etablert delmråder bestående av flere grunnkretser sm slås sammen. Det freslås en inndeling i følgende delmråder: - Slemmestad- g Nærsnesmrådet - Års g Båtstø - Røyken- g Midtbygdamrådet - Spikkestad- g Lahellmrådet - Hyggen- g Jerdalmrådet - Hallenskgmrådet På bakgrunn av denne inndelingen er det tenkt utarbeidet fire scenarier fr beflkningsframskrivning sm både skal vise utvikling i det enkelte delmråde g utvikling fr kmmunen sett under ett: innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning innbyggere Senariet innebærer innbyggere ut ver dagens beflkning. Med utgangspunkt i senariene fr beflkningsframskrivning blir det spesielt viktig å vurdere følgende: (1) Behv fr endret dimensjnering i tjenester fr det enkelte sektrmrådet, (2) Behvet fr investeringer i det enkelte sektrmrådet g (3) Behvet fr arealer til ffentlig infrastruktur g ffentlige funksjner. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 12

13 5.2 OPPVEKST OG UTDANNING Området mfatter grunnsklen, sklefritidsrdningen (SFO), barnehager pedaggisk-psyklgisk tjeneste, samt barnevern. Grunnskle, barnehage g pedaggisk-psyklgisk tjeneste Utrede behv fr endret dimensjnering når det gjelder sklebygg, barnehager g PPT i lys av mdeller fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesielt vekt på å utrede endrede behv fr sklebygg g tjenester på sklemrådet. Barnevern Utrede behv fr endret dimensjnering av tjenestene i barnevernet i lys av mdeller fr beflkningsvekst. 5.3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG Området mfatter ssialtjenester, legetjenester, helsestasjn, sklehelsetjeneste, hjemmebaserte tjenester, dagsentre g dagtilbud fr funksjnshemmede, samt pleie g msrgsinstitusjn. Nav ssialtjenester Utrede endrede behv fr dimensjnering av ssialtjenesten med utgangspunkt senarier fr beflkningsvekst. Helsetjenester Utrede endret behv fr dimensjnering av g utfrming av helsestasjn, legevakt g andre tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesiell vekt på å belyse hvrdan tjenestene i enda større grad kan rettes inn mt en frebyggende innsats. Pleie g msrg Utrede endret behv fr dimensjnering av pleie- g msrgstjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Det vil bli lagt spesiell vekt på å utrede hvrdan tjenestene skal utfrmes fr å møte utfrdringen med en stadig aldrende beflkning. 5.4 TEKNISKE TJENESTER Området mfatter drift g vedlikehld av kmmunale veier, prduksjn g distribusjn av vann til beflkningen, renvasjn, brann- g redningstjeneste, samt plan- bygg g ppmåling. Kmmunale veier Utrede endret behv fr utfrming, vedlikehld g investering i kmmunalt veinett med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Vann g avløp Utrede endret behv fr utfrming, vedlikehld g investering i VA-infrastruktur med utgangspunkt i senarier fr befkningsvekst. Brann- g redningstjenesten Utrede endret behv fr brann- g redningstjeneste med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 13

14 Plan-, bygg- g ppmåling Utrede endret behv plan-, bygg g ppmålingstjeneste med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. 5.5 KULTUR, IDRETT OG NÆRINGSUTVIKLING Området mfatter næringsutvikling, biblitekene, gelgisenteret, cementmuseet, allmenn kultur, idrett, park, friluftsliv, svømmehall g kulturminnevern. Området dekker gså frivillighetssentralen g kultursklen. Kultur g idrett Utrede endrede behv fr infrastruktur, kulturtilbud g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Næringsutvikling Utrede endrede behv fr næringsutvikling med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. 5.6 SEKTOROVERGRIPENDE INNSATSOMRÅDER Trygghet i lkalsamfunnet, kriminalitetsfrebygging g bekjempelse Utrede endrede behv fr tiltak g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsutvikling. Miljø Utrede endrede behv tiltak g tjenester med utgangspunkt i senarier fr beflkningsutvikling. 5.7 ADMINISTRASJON, EIENDOM OG FELLESFUNKSJONER Området mfatter kmmunens ledelse, rganisasjnsutvikling, stabs- g støttefunksjner g ivaretar blant annet eiendmsfrvaltning, sivil beredskap, IKT, servicetrg g dkumentsenter. Vurdere m det er aktuelt å utrede m det er endrede behv på mrådet med utgangspunkt i senarier fr beflkningsvekst. Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 RØYKEN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 HØRINGSUTKAST Høringsfrist: 1. juli 2014. Røyken kmmune Siste redigering (pkt. 7.5 ppvekst g utdanning/strategier) fretatt 3. juni 2014. Ref.nr.: 13/1483

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Levekår. Handlingsplan for helhetlig pleie, rehabilitering og omsorg 2005-2008

Levekår. Handlingsplan for helhetlig pleie, rehabilitering og omsorg 2005-2008 Levekår Handlingsplan fr helhetlig pleie, rehabilitering g msrg 2005-2008 Kmmunens navn: Berg Kmmunenr: 1929 Kntaktpersn: PRO-leder, Astrid Rabbm Vedtatt i kmmunestyret: 2 INNHOLD INNHOLD...2 Innledning...3

Detaljer

Randaberg Kommune. Kvalitetsprogram for Randaberg sentrum. Utgave: 1 Dato: 2013-02-21

Randaberg Kommune. Kvalitetsprogram for Randaberg sentrum. Utgave: 1 Dato: 2013-02-21 Kvalitetsprgram fr Randaberg sentrum Utgave: 1 Dat: 2013-02-21 Kvalitetsprgram fr Randaberg sentrum 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapprttittel: Kvalitetsprgram fr Randaberg sentrum Utgave/dat: 1

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 Handlingsplan fr flkehelse i Steinkjer 2015 er skrevet i tråd med Kmmunedelplanene, Strategi fr flkehelse i Steinkjer kmmune 2013-2017, Flkehelseprfil

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag Behvsplan msrgsbygg 2016 2029 Høringsfrslag 2. februar 2016 1 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Frmålet med prsjektet... 4 1.2 Avgrensing... 4 1.3 Prsjektrganisering... 5 1.4 Prsess g medvirkning... 5 1.5 Lvgrunnlag...

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

8/08 PLANLEGGING AV BARN OG UNGES NÆRMILJØ

8/08 PLANLEGGING AV BARN OG UNGES NÆRMILJØ 8/08 Pstbks 7004, St. Olavs plass 0130 Osl ISSN 0806-7457 27. juni 2008 16. årgang PLANLEGGING AV BARN OG UNGES NÆRMILJØ Miljøverndepartementet har nylig sendt ut rundskriv T-2/08 hvr det signaliseres

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hvedutvalg fr kultur g næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterm Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epst: POSTPS@alta.kmmune.n Varamedlemmer

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 23.06.14

Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 23.06.14 Plan fr Psykiatri- g rustjenestene 2014-2020 Vedtatt i kmmunestyret 23.06.14 Innhld KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune...

Detaljer

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03.

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03. PLAN PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN Fra Ggle Mas 6..5 4 - - Swe Innhldsfrtegnelse Innledning. Bakgrunn. Planavgnsning. Eiendmsstruktur.4

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer