Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB"

Transkript

1 Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n samt takseringsvirksmhet fr privatpersner, bedrifter g myndigheter via takseringsnettstedet bilpriser.se. Vår visjn er å bli førstevalget til alle sm selger eller kjøper varer med høyere verdi. Både kjøpere g selgere samt øvrige interessenter sm kmmer i kntakt med KVD, skal asssiere vårt varemerke g vår pptreden med verdirdene våre, Tillit, Tiltr g Trygghet. Etter vår ppfatning er høye etiske krav en frutsetning fr å bygge den tillitskapitalen g trverdigheten sm vi trenger fr å vkse. Se beskrivelse av KVDknsernets etiske retningslinjer under. Omfang De etiske retningslinjene gjelder samtlige medarbeidere i KVD-knsernet g samtlige representanter, inklusive styremedlemmer g industrielle rådgivere. KVD Kvarndammen Gruppen AB er ansvarlig fr de etiske retningslinjene g ppfølgingen av disse. Med samtlige medarbeidere i KVD-knsernet menes samtlige ansatte i KVDs mderselskap g datterselskap. Samtlige ansatte har ansvar fr å kjenne til retningslinjene g hva de innebærer i relevante sammenhenger. Ved spørsmål eller usikkerhet knyttet til innhld eller praktisering av retningslinjene, er det i første mgang nærmeste sjef sm skal rådspørres. Ledere i KVD-knsernet har et særskilt ansvar g skal gå fran med et gdt eksempel. Alle ledere er frpliktet til å regelmessig gjennmgå de etiske retningslinjene med både nyansatte g øvrige ansatte, slik at alle berørte parter er innfrstått med retningslinjene g vet hva de innebærer i relevante sammenhenger. KVD vil sette igang umiddelbare disiplinære tiltak mt persner sm ikke verhlder disse etiske retningslinjene, g er ansvarlig fr å rapprtere til berørte myndigheter m frhld sm er i strid med gjeldende lver g regler. KVDs frpliktelser KVDs etiske retningslinjer er basert på FNs Glbal Cmpacts 10 prinsipper, sm igjen er basert på FNs menneskerettserklæring, ILOs grunnleggende knvensjner m menneskerettigheter i arbeidslivet, Ri-deklarasjnen samt FNs knvensjn mt krrupsjn. Respekt fr mennesker g menneskerettighetene Vi respekterer de grunnleggende menneskerettighetene KVD respekterer FNs knvensjner m menneskerettigheter g ønsker å ta det ansvaret vi har verfr våre ansatte g de lkalsamfunnene vi pererer i. KVD følger de lvene g frskriftene sm er gjeldende i de landene der vi er virksmme. Besøksadresse: Peter Møllers vei 15, 0585

2 Vi tilbyr våre ansatte rettferdige g rimelige arbeidsvilkår. KVDs ansatte er en av våre viktigste ressurser, g dette frhldet skal være bygget på gjensidig respekt g tillit. KVD jbber kntinuerlig med å tiltrekke, utvikle g behlde kvalifiserte g mtiverte medarbeidere i et prfesjnelt miljø. KVDs medarbeidere har rett til et sikkert g sunt arbeidsmiljø, g vi jbber kntinuerlig med å frbedre det. Ansettelsesvilkårene vi tilbyr våre ansatte, skal ppfylle minstekravene i nasjnale lver g/eller kllektive avtaler samt relevante ILO-knvensjner. KVD har sm mål å tilby lønninger g frdeler sm er rettferdige g i samsvar med relevante nrmer på de stedene der vi pererer. KVD tar avstand fra barnearbeid g tvangsarbeid Vi ansetter ikke persner under 15 år eller gjeldende høyere lvfestet minstealder. Vi aksepterer ikke tvangsarbeid, slavearbeid eller andre frmer fr ufrivillig arbeid ved våre arbeidsplasser. Vi er en ikke-diskriminerende arbeidsplass KVD tilbyr like muligheter til alle individer, uansett hudfarge, kjønn, nasjnalitet, religin, etnisk tilhørighet eller andre særskilte egenskaper. KVD jbber aktivt fr å sikre en bedriftskultur g et arbeidsfellesskap uten diskriminering g trakassering. Vi respekterer de ansattes rett til å rganisere seg KVDs ansatte har rett til å pprette eller bli medlem av fagfreninger, g vi respekterer medarbeideres g fagfreningers rett til å frhandle m tariffavtaler. Gd frretningsetikk Det frventes at alle medarbeidere g representanter pptrer med ærlighet g integritet i samspill med andre medarbeidere, kunder, leverandører, frretningsfrbindelser, rganisasjner g myndigheter. KVD har nulltleranse fr alle frmer fr krrupsjn g skal jbbe aktivt med å sikre at dette ikke frekmmer innen KVD-knsernet. Med begrepet krrupsjn menes misbruk av tillitsfrhldet fr egen eller bedriftens vinning, f.eks. ved å ta del i bestikkelser. Det er frbudt å tilby/lve/gi eller kreve/mtta/akseptere et løfte m bestikkelser i frm av gaver eller andre frdeler. Bestikkelse freligger når nen i anledning stilling, verv eller ppdrag søkes påvirket ved at det ytes en utilbørlig frdel. KVDs infrmasjnsarbeid g kntakt med media g jurnalister skal øke kunnskapen m g tilliten til KVDs virksmhet. Vi setter pris på g pririterer spørsmål/henvendelser fra media g gir rask tilbakemelding. Vi skal gi krrekte pplysninger m KVD, vår virksmhet g våre tjenester. Vi gir saklig g tydelig infrmasjn g tilpasser kmmunikasjnsmåten til målgruppe g situasjn. Vi er alltid prfesjnelle g gdt frberedt. KVDs medarbeidere skal f.eks. ikke tilby, gi, akseptere eller kreve gaver, tjenester, underhldning eller andre frmer fr frdeler sm: strider mt allmenn frretningspraksis. har en upassende verdi. Besøksadresse: Peter Møllers vei 15, 0585

3 består av penger, verdipapirer, kreditt eller andre frmer fr persnlige gdtgjørelser i frm av rabatter, kmmisjner, bnuser eller prvisjner. består av rene frnøyelses- eller feriereiser. strider mt gjeldende lver g/eller bryter med lkal praksis. tilbys til ansatte i ffentlig sektr i frbindelse med nært frestående eller pågående ppdrag eller beslutninger sm innbefatter myndighetsutøvelse. på grunn av sin verdi eller andre relevante mstendigheter risikerer å utilbørlig påvirke mttakeren i utførelsen av sin prfesjnelle stilling, eller sm på annen måte risikerer å skade selskapet eller medarbeideren ved eventuell ffentliggjøring. Dette frhindrer ikke KVDs medarbeidere fra å mtta eller tilby frdeler fr å ppretthlde eller fremme gde frretningsrelasjner med kunder eller andre frretningspartnere. Frutsetningen er at frdelene er ansett sm passende, g at tilbud g aksept skjer åpent g gjennmsiktig g i henhld til de etiske retningslinjene g gjeldende retningslinjer fr gaver, gdtgjørelser g andre gder i næringslivet. KVD arbeider systematisk med å frebygge krrupsjn KVDs ledelse er ansvarlig fr å jevnlig analysere risiken fr krrupsjn knyttet til egen virksmhet. KVD arbeider fr å mtvirke risiken fr hvitvasking av penger g aksepterer derfr ikke betaling med kntanter. I tilfeller der det ppstår et behv fr tilbakebetaling fra KVD til en kjøper, skal tilbakebetalingen skje til samme krt/knt sm den pprinnelige betalingen ble gjrt fra. På denne måten kan KVD aldri utgjøre en kanal der kntante midler bytter eier uten at en salgstransaksjn av en vare har funnet sted. Vi støtter g etterstreber rettferdig knkurranse Medarbeidere i KVD-knsernet skal derfr følge alle relevante knkurranseregler g avstå fra å inngå ulvlige knkurransebegrensende avtaler samt utveksle ulvlig prisg/eller markedsinfrmasjn med knkurrenter. Vi følger gjeldende regler fr eksprtkntrll KVD skal verhlde alle gjeldende regler fr eksprtkntrll, g skal ikke handle i strid med øknmiske sanksjner, eller med persner sm mfattes av øknmiske sanksjner. KVD skal ikke drive handel med eller eksprtere sensitive varer uten særskilt eksprttillatelse. Unngåelse av interesseknflikter KVDs rganisasjn er plitisk uavhengig, g medarbeiderne våre jbber i samsvar med KVDs beste interesse KVDs medarbeidere skal alltid verne m g jbbe i samsvar med KVDs beste interesse, samt avstå fra alle handlinger sm kan ppfattes sm favrisering av et selskap, rganisasjner, enkeltpersner eller andre interessenter på KVDs bekstning. Den ansatte skal avstå fra alle typer aktiviteter sm strider mt selskapets interesser eller har en negativ effekt på den ansattes mdømme g integritet. Besøksadresse: Peter Møllers vei 15, 0585

4 KVD tar ikke stilling i plitiske spørsmål g bruker derfr ikke midler fra knsernet til å støtte plitiske kampanjer eller andre plitiske frmål. Respekt fr knfidensiell infrmasjn KVDs medarbeidere skal ikke spre eller misbruke infrmasjn av knfidensiell karakter. Prinsippene kan fravikes dersm det er gitt behørig tillatelse fra nærmeste sjef. Eksempler på knfidensiell infrmasjn er ikke-ffentlig infrmasjn m KVDs virksmhet, resultat, strategier, frretningstransaksjner, frretningsplaner, frretningsprsesser sv. KVD krever at medarbeidere g andre sm utfører tjenester fr KVD-knsernet, skal underskrive en taushetserklæring hvis dette er aktuelt. Plikten til å bevare taushet m knfidensiell infrmasjn gjelder gså etter at arbeidsfrhldet eller ppdragsavtalen er pphørt. Respekt fr miljøet Et knsekvent g langsiktig miljøarbeid fører til både miljøgevinster g verdiskaping Vår ambisjn er å leve pp til de frventningene sm selskapets eiere, ansatte, medarbeidere g mgivelser kan stille til vår frretningsplan fr en langsiktig g bærekraftig utvikling. I våre virksmheter skal vi, der det er mulig, arbeide fr å redusere vår miljøpåvirkning ved å frebygge g redusere frurensning g bruken av skadelige stffer, samt bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling gjennm aktivt g systematisk miljøarbeid. Miljøhensyn skal være en naturlig del av vår virksmhet Relasjner til eksterne partnere, f.eks. leverandører g samarbeidspartnere Våre frretningsfrbindelser skal etterleve våre etiske retningslinjer KVD skal sikre at våre leverandører, agenter, medeiere g andre frretningsfrbindelser følger prinsippene i våre etiske retningslinjer. Ved valg av leverandør g partnere skal deres evne til å verhlde disse etiske retningslinjene, inngå i vurderingen. Vi er gjennmsiktige, nøytrale g krrekte i våre vurderinger g i vår frretningsplan, ne sm er med på å bygge tillit, tiltr g trygghet. Dette bidrar igjen til verdiskaping fr både våre kunder g leverandører. Beskyttelse av eiendeler Våre ansatte respekterer KVDs eiendm KVD har både fysiske eiendeler (anlegg, utstyr sv.) g immateriell eiendm (datasystemer g -prgrammer, knsepter, frretningshemmeligheter, varemerke sv.). KVDs eiendeler, inklusive kmmunikasjnssystemer, får kun benyttes til legitime frretningsfrmål g ikke til egen eller annens vinning. Den ansatte har ansvar fr å beskytte KVDs eiendm g eiendeler mt skade, tyveri g misbruk. KVD frvalter eiendm sm eies av våre ppdragsgivere. Dette stiller stre krav til ansvarsfull g skånsm frvaltning av våre ppdragsgiveres eiendm. Besøksadresse: Peter Møllers vei 15, 0585

5 Regnskap, infrmasjn g øknmisk rapprtering KVD jbber kntinuerlig fr at infrmasjnsflyten i bedriften til enhver tid skal være gjennmsiktig, krrekt, rask g av høyeste kvalitet. KVD skal kunne framvise et krrekt regnskap i verensstemmelse med gjeldende lver, regelverk, regnskapsstandarder g -nrmer. Øknmiske pplysninger g andre kurspåvirkende pplysninger skal kmmuniseres i henhld til gjeldende lver, børsregler (bl.a. nteringsavtale) g øvrige frskrifter. Persnpplysninger KVD respekterer persnpplysninger g håndterer disse med varsmhet. KVD respekterer pplysninger m enkeltpersner sm selskapet kan få tilgang til eller benytte i infrmasjnsøyemed. KVDs ledelse har ansvaret fr at persnpplysninger tilknyttet virksmheten håndteres i samsvar med gjeldende lver g regler. Persnlig ansvar g rapprteringsrutiner ved vertredelse Alle ansatte skal lese gjennm de etiske retningslinjene g er ansvarlige fr å kjenne til lver, retningslinjer g frskrifter sm er relevante fr deres arbeidsppgaver. Dersm en ansatt har spørsmål knyttet til praktiske situasjner (f.eks. tilbud eller mttak av gaver/gder eller interesseknflikter), er det i første mgang nærmeste sjef sm skal rådspørres. Dersm en ansatt har mistanke m ev. pptreden sm bryter med de etiske retningslinjene, skal dette snarest rapprteres til nærmeste sjef. Hvis den nærmeste verrdnede er innblandet eller på annen måte inhabil, skal hendelsen rapprteres til nærmeste høyere sjef, HR-utvikler, eller i samsvar med rapprteringsrutiner fr respektive selskap eller avdeling. Alle varsler skal tas på alvr g utredes. Det skal ikke frekmme nen frm fr represalier (ppsigelse, trakassering, diskriminering sv.) mt den sm i gd tr har varslet m brudd på de etiske retningslinjene, eller sm deltar i selskapets utredning av klagesaken. Besøksadresse: Peter Møllers vei 15, 0585

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer