Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet"

Transkript

1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt daglige arbeid. Retningslinjene beskriver vår måte å drive frretninger på. Vi arbeider gså med å innføre disse retningslinjene i alle perasjner hvr TeliaSnera har eierinteresser.

2 (6) 1. BYGGE PÅ VÅRE DELTE VERDIER Sm en ledende leverandør av telekmmunikasjnstjenester er TeliaSnera en betydelig del av den ssiale g øknmiske infrastrukturen i markedene der vi arbeider. Vi leverer tjenester sm hjelper mennesker g rganisasjner å kmmunisere på en enkel, effektiv g miljøvennlig måte når g hvr det er behv fr ss. Vårt frmål er Bringing the wrld clser n the custmer s terms. Våre verdier "Dare", "Care" g "Simplify" danner grunnlaget fr vårt daglige arbeid: We Dare t - lede ved å samhandle med våre kunder g utfrdre ss selv - være nyskapende ved å dele ideer, ta sjanser g hele tiden lære - si fra ved å uttrykke meninger g bekymringer We Care fr - våre kunder ved å tilby løsninger sm er tilpasset deres behv - hverandre ved å være støttende, ærlige g å vise respekt - vår verden ved å pptre ansvarlig g i tråd med våre etiske standarder We Simplify - utførelse ved å ta handlingskraftige beslutninger g levere i tide - lagarbeid gjennm transparent kmmunikasjn, aktivt samarbeid g deling av kunnskap - vår virksmhet med effektive prsesser g tydelig eierskap TeliaSnera har en lang suksesshistrie på grunn av vår rettferdige g etiske frretningsdrift. Vi støtter internasjnale standarder m menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljøvern g antikrrupsjn. Våre handlinger er gså styrt av OECD sine Retningslinjer fr multinasjnale selskaper.teliasnera streber etter å fungere sm ett selskap med ett felles sett av verdier, frretningsprinsipper g prestasjnsmåling. Uansett hvr vi pererer, fungerer vi sm et lkalt selskap sm identifiserer seg med g arbeider innenfr de lkale rammene fr frretningsdrift. Det er vårt mål å være et rettferdig selskap g en gd bedriftsbrger sm følger både lvens bkstav g dens ånd. 2. FORHOLDET TIL VÅRE INTERESSENTER Vi samarbeider med en rekke interessenter: kunder, frretningspartnere, knkurrenter, klleger, aksjnærer, myndigheter g kntrllrganer, i tillegg til lkalsamfunnene der vi arbeider. Våre relasjner g vår kmmunikasjnen skal være ærlige, faktabaserte g transparente innenfr grensene av kmmersiell knfidensialitet. Vi verdsetter interaksjn, g ppmuntrer derfr til knstruktiv dialg med alle interessenter. Vi står fr fri g rettferdig handel, g arbeider fr rettferdig knkurranse g etiske betingelser innenfr de juridiske rammene i landene der vi arbeider.

3 (6) 2.1. Frhldet til våre kunder Vi ønsker å være et førstevalg, en leverandør både nåværende g fremtidige kunder kan stle på, g vi streber etter å levere sikre tjenester av høy kvalitet sm gir mye fr pengene g bidrar til våre kunders suksess. Å verne m kundenes knfidensielle infrmasjn er av ytterste viktighet fr TeliaSnera. Vi skal presentere våre tjenester g prdukter på en ærlig måte, g vi bruker ikke urettferdige eller villedende metder. Vi ønsker å drive de sikreste kmmunikasjnsnettverkene i verden, g vi beskytter våre kunders persnlige infrmasjn g deres rett til knfidensialitet. Vi iverksetter tiltak fr å hindre uautrisert tilgang til persnlig infrmasjn, g utleverer den bare når lven krever det. TeliaSnera legger spesielt vekt på å beskytte barn mt alle frmer fr mishandling sm kan utføres ved bruk av våre tjenester. Dette mfatter å bruke verktøy sm kan hjelpe kundene våre til å beskytte seg selv mt ulvlig eller uønsket innhld, g samarbeid med myndighetene g pålitelige rganisasjner fr å sperre nettsider sm leverer innhld med mishandling g seksuelt misbruk av barn. Vi frventer at alle våre frretningspartnere arbeider mt utnytting av barn Frhldet til våre ansatte TeliaSnera anerkjenner at våre ansatte er nøkkelen til vår suksess. Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsgiver, g vi arbeider fr å tiltrekke ss, utvikle g behlde kvalifiserte g mtiverte medarbeidere i et prfesjnelt arbeidsmiljø. TeliaSnera støtter de internasjnale menneskerettighetene g medarbeidernes verdighet sm beskrevet i FN-deklarasjnen g ILO-knvensjnene: Vi gdtar ingen bruk av barnearbeid, tvangsarbeid eller slavearbeid. Alle medarbeidere skal behandles rettferdig g likt. Vi har sm mål å skape et arbeidsmiljø hvr mennesker blir respektert, uavhengig av individuelle frskjeller, talenter eller persnlige egenskaper. Ingen medarbeider eller arbeidssøkende skal diskrimineres eller trakasseres på grunn av alder, rase, kjønn, religin, funksjnshemming, nasjnalitet, seksuell rientering, sivilstatus eller plitisk mening. Vi respekterer at våre medarbeidere har rett til å velge m de ønsker å bli representert av en fagfrening i felles lønnsfrhandlinger. Ingen medarbeider sm benytter seg av denne retten, skal diskrimineres. Alle medarbeidere bør ha kjennskap til grunnleggende betingelsene fr sin ansettelse. Lvfestet minimumslønn vil alltid være et minimum g ikke et anbefalt lønnsnivå. TeliaSnera arbeider kntinuerlig fr en trygg g sunn arbeidsplass ved å sikre tryggheten i arbeidsprsessene, hindre g reagere på sykdmstilstander g støtte tiltak fr å frbedre helse g velvære. Vi har en frpliktelse til å gi våre medarbeidere et narktikafritt arbeidsmiljø, g vil ikke tlerere nen frm fr vld, ukvemsrd eller mbbing.

4 (6) Alle ansatte skal utøve spesiell frsiktighet fr å hindre autrisert tilgang til eller uriktig bruk av selskapets knfidensielle infrmasjn. Vårt mål er imidlertid åpenhet, g vi ppmuntrer til utveksling av kunnskaper g erfaring innenfr knfidensialitetens grenser. TeliaSneras ansatte skal unngå kntakter sm kan føre til eller tilsynelatende føre til en interesseknflikt mellm persnlige aktiviteter g TeliaSneras frretningsinteresser. Gaver g gjestfrihet skal tilbys g mttas bare i samsvar med lkal lv g frretningspraksis Frhldet til våre aksjnærer TeliaSnera ønsker å være en attraktiv investering fr en lang rekke aksjnærer, g vi arbeider fr en langsiktig, bærekraftig utvikling av aksjnærenes verdier. Vi infrmerer våre aksjnærer g markedet m all viktig utvikling sm påvirker verdisettingen av selskapet raskt, simultant g transparent. TeliaSneras aksjer er ppført på børsene NASDAQ OMX Stckhlm g Helsinki. Vi frsikrer at infrmasjnen sm ppgis til markedet, er nøyaktig g rapprtert i samsvar med gjeldende lv, børsens reglement g reglene fr gd selskapsstyring (crprate gvernance). Vi bruker ikke innsideinfrmasjn, verken direkte eller indirekte, i vår handel med aksjer. Vi er sannferdige i vår øknmiske g ikke-øknmiske kmmunikasjn, g infrmasjnen blir ppgitt slik vi kjenner den Frhldet til våre leverandører, frretningspartnere g knkurrenter TeliaSnera ønsker å være en pålitelig partner fr våre leverandører g underleverandører. Vi fkuserer på langsiktige, gde frretningsfrhld g sunt samarbeid. Vi frventer at våre leverandører g underleverandører støtter internasjnale standarder m menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljøvern g antikrrupsjn. Vi ppmuntrer våre leverandører til å regulere driften etter prinsipper sm ligner disse retningslinjene vi anser dette sm et viktig kriterium fr etablering eller videreføring av frretningsmessig samarbeid. Over hele verden gjelder det at vi i vårt arbeid ikke betaler eller mttar bestikkelser eller ulvlige betalinger fr å få eller behlde frretningskntrakter. Vi anerkjenner den mfattende kjøpekraften TeliaSnera har, g de mulige virkningene dette har på våre frretningsrelasjner. Vi velger leverandører bare på saklig grunnlag, g vi frventer at de knkurrerer rettferdig g aktivt fr våre kntrakter. Vi velger g evaluerer leverandører g underleverandører på grunnlag av kriterier sm er fastsatt på frhånd, fr eksempel kvalitet, pris, tilgjengelighet, levering, pålitelighet, service g krav til samfunnsansvar, ne sm gjelder både ssialt g miljømessig ansvar. Overhldelse av prinsippene i disse retningslinjene skal være en integrert del av juridiske kntrakter g avtaler med leverandører.

5 (6) Frretningsbeslutninger g handlinger skal være basert på beste interesse fr selskapet, kundene g aksjnærene. Derfr skal beslutninger ikke mtiveres av persnlige frhld eller interesser, g disse skal ikke påvirke vår uavhengige g gde dømmekraft Frhldet til samfunnet TeliaSnera har en frpliktelse til å bygge br ver den digitale kløften ved å utvikle infrastruktur g tjenester sm er tilgjengelige på alle våre markeder. Våre tjenester driver vekst g øknmisk utvikling ved å direkte eller indirekte skape muligheter fr arbeidsplasser, g ved å bidra øknmisk i lkalsamfunnene der vi arbeider. Vårt mål er å bli en langsiktig investr g en gd samfunnsbrger. Vi arbeider med ulike tilbud g prisnivåer fr å gjøre teknlgi allment tilgjengelig til en verkmmelig pris. TeliaSnera er engasjert i initiativer fr å fremme kunnskaper m digital teknlgi g prsjekter sm bidrar til bærekraftig utvikling av lkalsamfunn. TeliaSnera anerkjenner bekymringene fr ekspnering til elektrmagnetiske felt på grunn av det økte antallet mbile terminaler g basestasjner. Vi samarbeider med myndigheter g rganisasjner g støtter frskning på mrådet. TeliaSnera engasjerer seg ikke plitisk i landene der vi arbeider, g gir heller ikke gaver til plitiske rganisasjner. Vi gir ingen plitiske kmmentarer eller plitiske utsagn når vi representerer selskapet. TeliaSnera engasjerer seg imidlertid i samtaler angående reguleringer sm påvirker vårt frretningsmråde. TeliaSnera anerkjenner prblemstillinger knyttet til regulatriske g administrative frutsetninger, lisenskrav eller rettrettshåndshevelse hvr vi må innrdne ss, men sm kan påvirke persnvernet g ytringsfriheten. Vårt mål er å gjøre det mulig fr samfunnsbrgerne å utveksle ideer, g tilby verktøy til utviklingen av et åpnere samfunn. Ytringsfrihet g persnvern er grunnlaget fr vår virksmhet Miljøet TeliaSnera er frpliktet til å drive sin virksmhet på en miljømessig bærekraftig måte. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling glbalt ved å utvikle, fremme g bruke ressurseffektive g miljøvennlige tjenester g gjennm våre handlinger minimere våre egne aktiviteters innvirkning på miljøet. Vi leter kntinuerlig etter muligheter til å maksimere bruken av beste praksis g synergier mellm våre frretninger. I vår egen drift har vi sm mål å bruke råvarer g energi effektivt, g å minimere relatert avfall g CO2-utslipp. Våre egne tjenester er et naturlig valg fr ss når vi samhandler. Vi fremmer gså aktivt slike tjenester til våre kunder fr å øke effektiviteten g minimere reiser sm medfører stre CO2-utslipp. Sammen med våre partnere g kunder ønsker vi å redusere vårt karbnftavtrykk g dermed bekjempe klimaendringene.

6 (6) 3. OVERHOLDELSE OG VARSLING Styret i TeliaSnera eier retningslinjene g vil jevnlig evaluere innhldet g utøvelsen. Daglig håndhevelse g ppfølging er en del av alle lederes ansvar. Alle ansatte har ansvar fr å handle i samsvar med disse frskriftene, g ppmuntres til å snakke m sine bekymringer g påpeke eksempler på gd etterlevelse. Alle perasjner sm dekkes av disse frskriftene, vil bli evaluert. Handlinger sm ikke er i samsvar med retningslinjene, må umiddelbart krrigeres, g er underlagt disiplinære tiltak pp til g med ppsigelse/avskjed. Ansatte ppmuntres til å rapprtere brudd på retningslinjene ved å rapprtere frsømmelser via den webbaserte varslerfunksjnen eller ved å kntakte sin nærmeste verrdnede, et hvilket sm helst medlem av den lkale ledelsen eller TeliaSnera-knsernets juridiske avdeling. Uansett hvrdan rapprteringen fregår, vil alle anklager m brudd på disse frskriftene sm fremsettes i gd tr, føre til en rask, rettferdig g mfattende undersøkelse utført med relevant intern g/eller ekstern assistanse.

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE

VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE FREMGANG FREMFOR PERFEKSJON Kwintet har markedets bredeste utvalg arbeidsbekledning med løsninger for nesten alle yrker og bransjer. Kwintets strategi er basert på lang

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer