Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi"

Transkript

1 Frnybare strategiar? Innvasjn, implementering g kmmersialisering fr ny frnybar energi Ole I. Gjerald Frskar / PhD-stipendiat Vestlandsfrsking Western Nrway Research Institute Pb. 163, 6851 Sgndal

2 Phd-utdanninga (kursdelen) 2008 (H): Vitskapsteri, Institutt fr tverrfaglege kulturstudiar, NTNU. Essay: Tverrfagleg kmmunikasjn g fagverskridande dialg i frmidling av frskingsresultat frå fagfeltet frnybar energi (V): Tale, tekst g tlking, Institutt fr tverrfaglege kulturstudiar, NTNU. Essay: Aktørnettverkteri sm metdisk inngang i ein studie av ikkjeteknlgiske barrierar fr utvikling, prduksjn g bruk av frnybar energi? 2010 (V): Teknlgi, vitskap g kultur, Institutt fr tverrfaglege kulturstudiar, NTNU. Essay: Frå frretningsidé til knsesjnsgdkjenning fr nrske vindkraftprsjekt gjennmgang av ein kmmersialiseringsteknlgi (V): Science and technlgy studies, Senter fr teknlgi, innvasjn g kultur (TIK), UiO. Essay: Aktørnettverkteri sm metdisk g teretisk inngang i ein studie av ikkje-teknlgiske barrierar fr ny frnybar energi? (Vidareføring av tidlegare essay).

3 Vitskaplege artiklar (artikkelbasert avhandling): Innleiingsartikkel (samanbindingskappe): Frnybare strategiar? Innvasjn, implementering g kmmersialisering fr nye frnybare energiteknlgiar. Artikkel 1: Frå frretningsidé til realisering fr nrske vindkraftprsjekt. Er knsesjnsprsessen ei hindring fr nrsk vindkraftutbygging? Nrdiske Organisasjnsstudier (NOS) Vl (51-76). Osl: Fagbkfrlaget. Artikkel 2: Myndigheitsknstruksjnar: Energibedrifters vurderingar av ffentlege rammevilkår fr ny frnybar energi. Har Nreg ein teknlgi- g innvasjnsplitikk fr frnybar energi? Tidsskrift fr Samfunnsfrskning / Nrsk statsvitenskapelig tidsskrift. Artikkel 3: Snublesteinar på vegen mt frnybarmålet: Kva hindringar møter ny frnybar energi i Nreg? Ei spørjeundersøking m måla i EU sitt frnybardirektiv retta mt nrske vasskraftprdusentar. Referanseliste: Samla litteratur- g referanseliste fr heile avhandlinga.

4 Diskusjnar, vurderingar, funn (I) Står idealet m ffentlig planlegging sm demkratisk kntrll g idealet m tilrettelegging fr innvasjn, entreprenørskap g næringsutvikling i mtsetning til einannan? 3. Utvikling av alliansar 4. Allmenn representasjn 5. Bindeledd 2. Autnmisering 1. Mbilisering av element Figur 1. Brun Latur (1999). Figur 2. Fem sentrale innvasjnsfaktrar (Hernes g Røste 2007).

5 Diskusjnar, vurderingar, funn (II) 1) Krleis pplever bedriftene statlege rammevilkår g ffentlege institusjnars tilrettelegging fr frnybar energiprduksjn? 2) Kan vi på bakgrunn av bedriftene sine vurderingar hevde at Nreg har ein teknlgi- g innvasjnsplitikk sm fremmar transfrmasjnen til eit meir miljøvenleg energiregime? Str interesse fr ny frnybar energi i kmmunar, fylkeskmmunar g på statleg nivå. Intervjua syner samtidig ei tru på at staten har sterke insentiv til å beskytte dei etablerte lje-, gass- g vasskraftsektrane i Nreg. I bedriftene dminerer tre synspunkt: 1. Enkelte frventar ein meir aktiv, støttande g samrdna kunnskapsfrmidlings- g tilretteleggingsplitikk fr sine teknlgimråde. 2. Andre pplever eit mfattande byråkrati g ein regulerande, kntrllerande g styrande stat. 3. Størst einigheit er knytt til dei psitive erfaringane bedriftene har med direkte innvasjnsstøtte i den tidlege utviklingsfasen.

6 Diskusjnar, vurderingar, funn (II) 1) Krleis pplever bedriftene statlege rammevilkår g ffentlege institusjnars tilrettelegging fr frnybar energiprduksjn? 2) Kan vi på bakgrunn av bedriftene sine vurderingar hevde at Nreg har ein teknlgi- g innvasjnsplitikk sm fremmar transfrmasjnen til eit meir miljøvenleg energiregime? Det sm gjør at det ikke bygges mer vindkraft i Nrge er j [ ] at det ikke finnes et støtteregime sm fungerer spesielt gdt. Enva har gitt investeringstilskudd til vindkraftprsjekter, gså vi har mttatt slik støtte. [ ] Ordningen har ført til at det er bygget ne vindkraft, men ikke nk til å tilfredsstille regjeringens målsetning m f.eks. 3TWh innen 2010 nasjnalt. Representant frå utbyggar, 2009 Finansiering g særlig investeringsstøtte er avgjørende fr vindkraft, g dagens system er ufrutsigbart. Det medfører risik g betydelige kstnader å gå i gang med stre planleggings- g utredningsprsesser. Representant frå utbyggar, 2010

7 Diskusjnar, vurderingar, funn (II) 1) Krleis pplever bedriftene statlege rammevilkår g ffentlege institusjnars tilrettelegging fr frnybar energiprduksjn? 2) Kan vi på bakgrunn av bedriftene sine vurderingar hevde at Nreg har ein teknlgi- g innvasjnsplitikk sm fremmar transfrmasjnen til eit meir miljøvenleg energiregime? Reguleringsplanen var på ein måte ei kritisk barriere fr ss sm utbyggar. Likevel var samarbeidet med kmmunen knstruktivt g heilt nødvendig [ ] Ein arena fr løysingsrientert samarbeid [ ] Eit gdt verktøy å ha ein sånn type dialg. Representant frå utbyggar, 2009 [Utbygger] har kjørt svært gde prsesser, både mt kmmunen g mt grunneierne, sånn at vi ikke har hatt nen prblemer med det sm har vært gjrt g de kravene vi har hatt i frhld til utfrming. Det har blitt imøtekmmet. Vi har j hatt nen diskusjner rundt dette med hvr detaljert reguleringsplanen skulle være, g at de ville være mer på et skissenivå enn hva vi ville. De ville kmme tilbake igjen til f.eks. plassering av møllene, men der std vi hardt på at vi skulle ha helt nøyaktig plassering i reguleringsplanen. Rådmann i kmmune, 2010

8 Diskusjnar, vurderingar, funn (III) 1) Greier Nreg å ppfylle EU sine frnybarkrav g målsettinga m 13,2 TWh innan 2020? 2) Kr mykje av dei 26,4 TWh sm el-sertifikatrdninga legg pp til ser ut til å bli realisert i Nreg i frm av ny vasskraft? 3) Kva utgjer dei største snublesteinane eller barrierane sm kan hindre eller frseinke slik utbygging? Tabell 3. Prsjektstatus g bedriftene si prsentvise tru på prsjektrealisering innan : Prsjektstatus ( ) Sannsynleg Verken/eller Usannsynleg Veit ikkje Tal Frprsjekt 23 (28,0) 28 (34,2) 27 (32,9) 4 (4,9) 82 Melding sendt til NVE 12 (50,0) 7 (29,2) 5 (20,8) 0 (0,0) 24 Knsesjnssøknad sendt (behandl.) 172 (81,1) 15 (7,1) 25 (11,8) 0 (0,0) 212 Realiserings-ptimismen er str i utvalet; g aukande etter kvart sm plan-prsessen går framver. Knsesjnssøknad gdkjend 43 (52,4) 8 (9,8) 29 (35,4) 2 (2,4) 82 Avtale med entreprenør inngått 6 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 Under bygging 26 (96,3) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 27 Anna stadium/veit ikkje 18 (51,4) 11 (31,4) 4 (11,4) 2 (5,7) 35 Ttalt 300 (64,1) 70 (15,0) 90 (19,2) 8 (1,7) 468 Fr researchers, the clseness f the case study t real-life situatins and its multiple wealth f details are imprtant in tw respects: First, it is imprtant fr the develpment f a nuanced view f reality (...) Secnd, cases are imprtant fr researchers wn learning prcesses in develping the skills needed t d gd research. (Flyvbjerg 2004)

9 Diskusjnar, vurderingar, funn (III) 1) Greier Nreg å ppfylle EU sine frnybarkrav g målsettinga m 13,2 TWh innan 2020? 2) Kr mykje av dei 26,4 TWh sm el-sertifikatrdninga legg pp til ser ut til å bli realisert i Nreg i frm av ny vasskraft? 3) Kva utgjer dei største snublesteinane eller barrierane sm kan hindre eller frseinke slik utbygging? Tabell 5. Aktørar utanfr utbyggarbedrifta sm vil kunne frhindre vasskraftprsjekt frå realisering innan (muleg å krysse av fleire svaralternativ): Aktør/instans sm påverkar prsjektet: Tal % av kryss % av tal prsjekt Kmmuneadministrasjnen 24 2,7 (5,1) Kmmunestyret 44 5,0 (9,3) Fylkesmannen 90 10,2 (19,0) Fylkestinget 2 0,2 (0,4) Fylkesrådmannen 20 2,3 (4,2) Nregs vasskraft g energidirektrat ,3 (54,5) Olje g energidepartementet ,8 (40,6) Private bedrifter (andre næringsaktørar) 3 0,3 (0,6) Organiserte utbyggarmtstandardar 56 6,4 (11,8) Grunneigarar/nabar (lkalsamfunnet) 32 3,6 (6,8) Media 7 0,8 (1,5) Andre 29 3,3 (6,1) Ingen 98 11,1 (20,7) Veit ikkje 26 3,0 (5,5) Ttalt ,0 (186,3)

10 Diskusjnar, vurderingar, funn (III) 1) Greier Nreg å ppfylle EU sine frnybarkrav g målsettinga m 13,2 TWh innan 2020? 2) Kr mykje av dei 26,4 TWh sm el-sertifikatrdninga legg pp til ser ut til å bli realisert i Nreg i frm av ny vasskraft? 3) Kva utgjer dei største snublesteinane eller barrierane sm kan hindre eller frseinke slik utbygging? Tabell 4. Trinn i prsessen frå prsjektidé til prduksjnsstart sm vil kunne frhindre prsjekta frå å bli realiserte innan (muleg å krysse av fr fleire enn eitt svaralternativ): Tal % kryss % av tal prsjekt Frprsjekt 27 3,1 (5,7) Melding sendt til NVE 30 3,5 (6,4) Høyringsprsess I: Meldinga 36 4,2 (7,6) Knsekvensutgreiingsfasen 17 2,0 (3,6) Utbyggingsplanane vert justerte 18 2,1 (3,8) Knsesjnssøknaden vert send inn til NVE 16 1,9 (3,4) Høyringsprsess II: Knsesjnssøknaden 48 5,9 (10,2) Reguleringsplanfasen i kmmunen 8 0,9 (1,7) Knsesjnsspørsmålet vert avgjrt i NVE/OED* ,0 (60,2) Innhenting av anbd g kntraktinng. m. entreprenørar 33 3,8 (7,0) Utbygginga vert førebudd gjennm teknisk planlegging 18 2,1 (3,8) Bygge /ppføringsfasen 15 1,7 (3,2) Andre ,0 (38,3) Ingen 86 10,0 (18,2) Veit ikkje 43 5,0 (9,1) Ttalt tal kryss ,0 (182,2)

11 Cntact infrmatin: Ole I. Gjerald Vestlandsfrsking Western Nrway Research Institute Pstbks Sgndal NORWAY phne:

Frå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt

Frå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt Kan vi nå 13.2 TWh i Norge? forseminar til PTK 2012 5. mars 2012 Frå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt er konsesjonsprosessen ei hindring for norsk vindkraftutbygging? Ole I.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé Kultur/pplevelsesnæringer g FU 17. april Tindved Kulturhage Verdal : layut inf STFK : resymé : møteleder Ragnhild Kvalø Ragnhild Kvalø (Kultursjef Nrd Trøndelag FK) ragnhild.kval@ntfk.n : hvrfr dette seminaret

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Os Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Os Kommune Lkal Energiutredning 2010 Os Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007. Tynset Kommune

Lokal Energiutredning 2007. Tynset Kommune Lkal Energiutredning 2007 Tynset Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2007 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011 Bedriftsnavn: Harstad kmmune 1 Miljø- g klimaplan med miljøhandlingsplan fr Harstad kmmune 2008-2011 Ditt landskap Det landskap du har elsket, blir ditt speil, sm lik en venn betrr deg hvem du er. Et strå

Detaljer