Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012."

Transkript

1 Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig i juni Frprsjektrapprten inneheld mellm anna framlegg til rganisasjnsmdell g strategiar på ulike felt fr krleis kunstbygda kan utviklast vidare. Styringsgruppa i frprsjektet gjer framlegg m å skipa eit aksjeselskap med eit styre sm knyter til seg frskjellige temagrupper. Den verrdna målsetjinga er å styrke Balestrand g reginen sin psisjn sm attraktiv g berekraftig reisemål innan kunst g kultur. Bygda treng eit heilårstilbd sm kan styrkja aktivitetar g næringsgrunnlaget fr etablerte g nye kunstnarar. Kunstbygda Balestrand skal i løpet av ein 3 årig prsjektperide (hvudprsjekt) systematisk utvikle nye salgbare pplevingsprdukt. I prsjektet skal ein arbeide med tema innan kunst g kultur. Målet er å nå nasjnale g internasjnale interessegrupper/segment. Målsettinga med frprsjektet var: Å finne ein rganisasjnsmdell sm på permanent basis er eigna til å tena frmålet. Etter etablert rganisasjns g driftsmdell, skal Kunstbygda Balestrand mellm anna: auke Balestrand sin attraksjnsverdi, ved å styrke næringsgrunnlaget fr etablerte g nye kunstnarar med nye g spanande kunst- g kulturtiltak fr både fastbuande g turistar. Med bakgrunn i prsjektrapprten vart det halde eit møte fr å kartlegge interessa fr vidare arbeid. På dette møtet km ein fram til at eit interimsstyre skal arbeide vidare med å få skipa eit aksjeselskap seinast innan utgangen av januar Interimstyret er n etablert g desse er med:

2 Merete Sande, Anne Randi Farnes, Eli Grete Høyvik, Inger Marie vn der Lippe, Jrunn Eitungjerde vn der Leyen, Kari Kvikne. Interimstyret(seinare det valde styret) har i ppgåve å legge til rette fr hvudprsjektet (knkretisere, priritere g gjennmføre tiltak) slik det er l skissert i frprsjektrapprten. Fr at «Kunstbygda AS» skal lukkast g verleve gså etter ein 3-årig prsjektperide, er det naudsynt å fkusere på at selskapet etter kvart skal vere i stand til å skaffe eigne driftsinntekter. I frprsjektrapprten pkt. 6.6 er det gitt nkre døme på slike inntekter. Arbeidet vil i første halvår 2013, kmme i gang ved hjelp av lkal finansiering. Det skal etablerast eit aksjeselskap g knkrete prsjekt setjast i gang. Selskapet må alt frå ppstart jbbe grundigare med langsiktige planar fr dei neste 2 ½ år. Vidare skal ein søkje m midlar til hvudprsjektet sm skal gå ver tre år g få tilsett dagleg leiar/prsjektleiar. Målet er å få til ein «høveleg mix» mellm dugnad g betalt arbeid. Nedanfr er dei planlagde hvudarbeidsppgåver g tiltak fr første halvår 2013 lista pp saman med skissert ressursbruk/budsjett fr dei ulike tiltaka. Ressursbruken vil vere ein kmbinasjn av lønn g/eller kjøp av tenester, andre innkjøp g ubetalt arbeid(dugnad). Nkre av tiltaka vil ha karakter av investeringar g vil i alle høve ha ein varig verdi. Dette kan gjelde heimeside g deler av arbeidet med dkumentasjn g presentasjnar. Ambisjnsnivået på sikt er å gjennmføre årlege tiltak, slik det er skissert i frprsjektet. (ca. 1,7 mill.). Det vil då bli viktig å knyte til seg nye samarbeidspartar utver Balestrand. (Både kunstnarar g kmmersielle aktørar). Kunstbygda må stå fram med breidde g tyngde, både lkalt i Balestrand, men gså i ein større reginal samanheng. Samarbeid kan bestå av gjennmføring av ulike arrangement, kurs g ikkje minst utvikling av salgbare pplevingsprdukt. Vi søker i denne mgang m kr i støtte frå næringsfndet. Det vil vere heilt avgjerande fr tiltaket med starthjelp frå det ffentlege.

3 Knkrete tiltak g arbeidsppgåver i første halvår sm det n vert søkt m finansiering til: 1. Etablere kntaktpunkt/ressursrgan fr krdinering. Det skal engasjerast dagleg leiar/prsjektleiar g eller kjøpast tenester. Dersm ein vel å tilsetje dagleg leiar har leiaren utanm det admnistrative ppstartsarbeidet, gså krdineringsansvaret fr tiltak g aktivitetar sm vert starta pp i denne fasen. Kstnaden på dette fell inn under kvart tiltak / aktivitet. Det same gjeld prsessen med å lage prsjektplan g søkje m midlar til hvudprsjektfasen. Ved kjøp av tenester vert det gjrt avtale ved kvart enkelt ppdrag. Kstnad: Lønn: kr Kjøp: kr Eigeninnsats:kr SUM: kr «Kunsthus». Kunstbygda Balestrand har fått tilbd m å nytte Lisahuset til kunstføremål. Det kan difr vere aktuelt, i samarbeid med kunstlaget, å ta i bruk Lisahuset i etablerarfasen fr hvudprsjektet. Det er gså aktuelt å ta i bruk andre lkale til kunstføremål. Målet er å dekke behvet fr utstillingslkale fr kunstlaget i tillegg dei andre funksjnane sm er nemnde nedanfr. Kunsthus kan nyttast til : Utstillingsrm/salsrm fr lkale kunstnarar g handverkarar utstillingar med nrske g internasjnale gjestekunstnarar dkumentasjn/presentasjnar av tidlegare gjennmførde arrangement, prsjekt g lkal kunsthistrie. Presentasjnar av lkale kunstnarar Kurs i måling, grafikk, teikning, skulptur m.v. møtestad fr lkale kunstnarar, gjestekunstnarar g amatørar atelier Kstnad husleige/ppussing: Lønn: kr Kjøp: kr Eigeninnsats:kr SUM: kr Dkumentasjnar: Lønn: kr Kjøp: kr SUM: kr

4 3. Ny nettside Det er gså behv fr å presentere dkumentasjn av tidlegare prsjekt g arrangement samt dagens kunstnarar g kunstbygda A.s. sine tilbd g aktivitetar på ei eiga nettside. I samarbeid med NCE / Fjrd Nrge vert det utarbeida ei landingsside på Fjrd Nrge g Sgnefjrden sin prtal. Samarbeidet med NCE-turism held fram. Kstnad: Lønn: kr Kjøp: kr Eigeninnsats:kr SUM: kr Planlegging av knsert i Esebtn Spektakulært arrangement sm set Balestrand på kartet g utnyttar at Kunstbygda Balestrand alt er kmme langt på dette feltet. Dette prsjektet er avhengig av gd dialg mellm grunneigarar, Statens Vegvesen, Balestrand kmmune g aktuelle kunstnarar. Planen er å ta i bruk hrnet «Desibel» sm er laga av Geir Hjetland g i tillegg engasjere kjende musikarar.gjennmføring kan skje i august 2013 g er avhengig av finansiering utver beløp sm er avsett her. Detaljplanlegging skal skje under Balejazz i mai. Dersm dette blir vellukka, kan dette bli ein årleg «happening». Kstnad til planlegging: Lønn: kr Kjøp: kr Eigeninnsats:kr SUM: kr Tiltak /arrangement i samband med «Balestrand Open» g «Camp Sgnefjrd» Engasjere ungdm frå Balestrand til å skape ein kunsthappening i samband med dette arrangementet. Ideen er å gi ungdmmane relativt frie hender innanfr ei kstnadsramme. Kstnad: Lønn kr Kjøp: kr Eigeninnsats:kr

5 SUM: kr Utarbeide langsiktige planar inkludert arbeid med finansiering. Søknader. Fkus på inntektsgivande aktivitetar/utvikle salsprdukt. Dette vert eit viktig arbeidsmråde fr prsjektleiaren i denne fasen. Kstnad: Lønn: kr Eigeninnsats:kr SUM: kr Kng Bele/Fridtjv 100 år Ftutstilling g film frå ppsettinga av statuane i Balestrand g på Vangsnes sm fyrste utstilling i det nye galleriet. Kstnad: Kstnad førebels ikkje vurdert. Fr å få gjennmført dette tiltaket, må det skaffast særskild finansiering eller gjerast mpriritering innanfr ttalramma. Inntektsgjevande aktivitetar Det er ikkje frventningar m direkte inntektsgjevande aktivitetar i særleg grad i første halvår 2013, men det er viktig å ha fkus på dette alt frå starten. Eit mgeleg tiltak her kan vere å prdusere ein katalg/bk fr sal med utgangspunkt i nk av dkumentasjnen sm i alle høve skal lagast. Ulike frmer fr betalte vandringar, kunstauksjn g prvisjn ved salsutstillingar er gså døme på gjennmførbare tiltak alt frå starten. Det viktigaste vert her likevel planlegging, utvikling g utprøving med tanke på framtidig inntening. Samla ressursbruk Lønn kr Kjøp kr Eigeninnsats kr SUM kr Finansieringsplan Næringsfndet kr Eigne midlar kr

6 Eigeninnsats kr SUM kr Eigne midlar er deler av aksjekapital g evt inntekter i periden. Eigeninnsats er ubetalt arbeid av styre, aksjnærar g deltakarar i temagrupper eller dugnadsarsbeid i samband med einskildprsjekt. Dei planlagde tiltaka skal kunne gjennmførast innanfr den samla ramma sm er skissert i søknaden, men det kan bli naudsynt med mpririteringar innanfr ramma. Med helsing Merete Sande Anne Randi Farnes Eli Grete Høyvik Inger Marie vn der Lippe Jrunn Eitungjerde vn der Leyen, Kari Kvikne.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst!

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst! Prgram 2011-2015 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt

Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt 2013 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 4 Målsetting... 4 Avgrensing/spesifisering... 4 Mandat... 5 Budsjett... 5 Organisering...

Detaljer